ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN 'n Barstende Hoofd jpijn No. 9602 VRIJDAG 7 MEI 1937 77e Jaargang Aanbesteding Muziektent. Predikbeurten Feuilleto n-vertellingen EERSTE BLAD Het bouwen van een MUZIEKTENT in het park. TER NEUZEN, 7 MEI 1937. HOEK. AXEL. ZAAMSLAG. KOEWACHT. SELZAETE. CR1SIS-PUBLICATIEN BRABANTSCHE BRIEVEN. areL-<wsvgigHmjrJuvMxvr maummvm •as^xj^ats^BSsmmnzr.':1 NEUZENSCHE CO U RANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. UitgeefsterFirma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grodtere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de ultgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANOAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Burgemeester en Wethouders van SAS VAN GENT zullen op 14 MEI a.s., op bet gemeen- tehuis, des namiddags om 3 uur aanbesteden: Plan en bestek k f 1,verkrirjgbaar bij den gemeente-architect vanaf heden, die ook ver- dere inlichtingen verstrekt. Sas van Gent, 7 Mei 1937. Mr. G. P. J. M. DE KERF, Burgemeester. F. P. J. STUB BE, Secretaris. CONCERT OP DE MARKT. Het was gistermongen nog guur weer, doch de voorspellingen waren beter voor den namid- dag. En dit was ook bet geval. De lucht klaarde op, een vrlendelijke izon bescheen ons en het werd steeds zacbter. Later op den avond werd het weer iets koeler, doch het muziekgezelschap ,,De vereenigde werklieden", directeur de heer Schirris, heeft den mooieD avond kunnen benutten voor het geven van het traditioneele concert voor opening van het seizoen. Er was zeer groote belangstel- ling voor het beluisteren van het varieerende prograjmma, dat op flinke wijze werd uitge- voerd. ZANGCONCOURS TE KAPELLE. Begunstigd door fraai zomerweer werd gis- teren in den boomgaard van den Weled. heer W. de Groene te Kapelle het 28ste Zangers- feest tevens concours der Chris,telijfce Zang- vereenigingen bij den Ring ,,Zeeland" (aid. van den Kon. Bond van Christelij.ke Zang- en Oratoriumvereenigingen in Nederland) ge- houden. Van de 35 bij dezen Ring aangesloten ver- eenigingen, hadden slechts 22 tot deelname in- geschreven, waarvan er nog e6n niet op het appel verscheen. De jury bestond uit de hee- ren: J. Fonse, Rotterdam en A. F. de Braal, Haarlem. De verschillende vereenigingen werden door het hieronder vermelde puntenstelsel beoor- deeld: le prijs 2e prijs 3e prijs 4de afdeeling 95 p. 85 p. 75 p. 3de afdeeling 100 90 80 2de afdeeling 105 95 85 lste afdeeling 110 100 90 Uitmuntendheid A 120 110 100 Uitmuntendheid B 130 120 110 Deze getallen zijn voor den jurylid; voor dit concours moeten deze dus verdubbeld worden. Bij het verkrijgen van een lsten prijs gaat men over in een hoogere afdeeling. Zeeuwsch-Vlaanderen was vertegenwoordigd ddbr een 3-tal vereenigingen, welke uitkwa- men in de navolgende afdeelingen Afdeeling Uitmuntendheid A: „Asaf" van Axel, directeur de heer P. Brakman, 254 pun- ten; lste prijs, gaat dus over naar afdeeling Uitmuntendheid B. lste Afdeeling: „Excelsior" van Ter Neu zen, directeur de heer Aug. Eeckhout, 194 punten; 3de prijis. Wanneer men de samen- stelling van dezie vereeniging in aanmerking neemt is dit nog een zeer goed resultaat. 3de Afdeeling: „Ghr. Neuzens Mannenkoor" van Ter Neuzen, directeur de heer C. A. van Fraaijenhoven, 201 punten; lste prijs, deze vereeniging plaatste zich dus in de 2de af deeling. Zeeuwsch-Vlaanderen heeft zich hoog ge- houden. Bravo! BONDSDAGEN. Te Mididediburg had op Hemelvaartsdag op het Albdijplein plaats de 49ste welgeslaagde Bondadag van den Nederlandschen Bond van Jopgelingsvereenigingen op Gereformeerden grondslag. Ruim 5500 personen uit alle dee- len van het land waren opgekomen, terwijl tevens aanwezig waren de Minister-President Dr. H. Colijn en Minister De Wilde, berievens de Ooimmis saris der Koningin in Zealand en de burgemeester van Middel'burg. Te Gent vond een congres plaats van de Protest. Christelijke Jonigemannen-, Vrouwen- en Meisjeavereenigingen uit Zeeuwsch- en Bel- gisch Vlaanderen, waaraan een 800 congres- sisten deelnamen, en een sucees voor de orga- nisatoren kon worden genoemd. Op beide Bondsidagen komen wij in ons vol- gend nummer nader terug. LUXOR-T1HEATER. De Graaf van Monte Cristo. En zoo verschijnt opnieuw de groote Dumas pere als inspirator van de film, door een van z'n meesit avontuurlijke en meest romantische verhalen: Monte Cristo. En opnieuw ver- krijgt de film een pracht-stof uit het sterke en pompeuize materiaal van zijn vertelling: stof waarmee ze, iedere verfijning en verzake- lrjking van den- laatsten tijd ten spijt, van leer kan trekken om zich uit te leven in de wereld van de ultra-nobele figuren en de ultra-schur- ken. Warm wordt men er bijals de deugd ibe- loond wordt en den ploert het loon voor zijn verfoeilijk misdrijf niet ontgaat. Zelfs onze generatie kent het boek nog, al citeeren wij het dan niet meer, als onze vade- ren, per hoofdstuk uit het hoofd. Ontnuchterd als wij destijds door den oorlog zijn geworden, is het met die nuchterheid toch niet z66 ver gekomen, dat ons hart het gansch en al kon stellen zonder dagdroom van belaagde vrou- weneer door mannenkracht verdedigd, en ver- bcrgen schatten: Musketiers en Monte Cristo hebben onze jongensjaren 66k verheugd. Zoo- dat de inhoud niet dan uiterst kort verteld be- hoeft te worden, want wij alien hebben wel ons beeld van Edmond Dantes, dien eerlijken en onbevangen zeeman, die, onschuldig, wordt verdacht van samenizwering tot herstel van Bonaparte. Die vervolgens, door de machina- tie van een drietal schurken Villefort, Mondego en Danglars gekerkerd wordt in de gewelven van het vreeselijke Chateau d'lf: gekerkerd voor het leven en in officieele stuk- ken doodverklaard. Om na een aantal jaren m6t een lotgenoot, een priester, een ontsnap- pingspoging die de priester met den dood bekoopt te ondernemen en in onze wereld terug te keeren als de rijkste mensch op aar- de: de bezitter van een schat waarvan hem het bestaan onthuld is door den priester. Die, thans Monte Cristo, terugkeert in het land der levenden om zich te wreken op de onverlaten, 6n die, door zijn goud daartoe in staat gesteld, die wraak volvoert, al dreigt zijn edel hart nog eer zichzelf te offeren dan de betrokken vrouw zijn bruid uit vroeger dagen: thans de echtgenoote van den schurk Mondego schade te berokkenen, of leed te doen Wij kennen dezen Dantes nog en zijn ge- vechten en zijn gemoed. En deze teere vrouw Mercedes, en de drie bandieten die in rampen oogsten wat zij door hun wandaad zaaiden. En wjj weten de ontspanning die ons aan het einde, na het overwinnen van de duizenden ge- varen van ons meester maakt: het ware, oude, goede slot. En hoe de film zoo'n groot geval trakteert: wij weten 't eveneens. Geraffineerd van hand- werk en fantastisch in den rijkdom van den schat; voortreffelijk gemaakt in de verdee- ling van zijn climax en zijn anticlimax; breed in zijn mom en ten van noblesse en geslepen, sluw, verfoeilijk in de juist-genoeg-waarschijn- lijke allure der belagers; vol-romantisch dus in zijn geheel en in volmaakte harmonic met wat het jongenshart en hoeveel groote men- sc'hen hebben dat! zich droomt. Met Robert Donat als den hoofdpersoon, Elissa Landi als Mercedes en, van heel de serie anderen als allereerste, Calhern als de Villefort, heeft Edward Small den waren stijl voortreffelijk benaderd. Hij heeft een film ge maakt die het bestaat v661 langer dan de vaste maat te zijn, zonder dat iemand in de zaal het merkt. En dat is wel de beste lof dien men zijn spanning en zijn dramatiek kan brengen BRAND IN EEN RIJWIELZAAK TE VLISS1NGEN. Woensdagmiddag omstreeks twee uur is brand uitgebroken in de rijwielzaak van den heer A. Millenaar aan de Nieuwstraat 43 te Vlissingen. De brand is ontstaan doordat een pot rijwiellak omviel en daarbij op een ben- zinelamp terechtkwam. De brandweer, welke spoedig ter plaatse was, heeft de belendende perceelen ontruimd, daar zij uitbreiding van den brand vreesde Het perceel, waarin de brand woedde, bestaat uit een winkel met werkplaats en twee ver- diepingen. Het perceel is geheel uitgebrand. De brand weer bestreed het vuur met vier stralen. Zij slaagde er in de belendende perceelen, waar- voor een oogenblik gevaar bestond, te behou- den. Persoonlijke ongelukken zijn bij den brand niet voorgekomen. 1 Gevonden voonverpen. Bij den gemeente-veldwachter alhier zijn inlichtingen te bekomen omtrent de navol gende gevonden voorwerpen: 2 portemonnaie's met inhoud, 1 zakmesje, 1 regenjas, 1 schoolrapportboekje. Rechthebbenden vervoegen zich aldaar. Verkiezingsrede Anti-Rev. Partij. Gisteravond sprak voor een matig bezet ge- hoor in het gebouw der GerefKerk alhier Mr. G. A. Diepenhorst uit Zeist over ,,De lampen brandende". De vergadering stond onder lei- ding van den heer W. A. den Boggende, die vooraf liet zingen Psalm 2 1 en daama in ge- bed voorging om onmiddellijk daarop het woord te geven aan den spreker die dezelfden avond nog naar zijn woonstede wilde vertrek- ken. Het zachte suizen van den verkiezingswind izou volgens den spreker wel spoedig aanzwel- len tot een bruisende storm en degenen die van meening zijn, dat de Regeering kan putten uit een onuitputtelijke goudbron, zijn slecht te spreken over de diep ingrijpende maatregelen die in de teneinde spoedende regeeringsperiode moest^n worden genomen. Zij die met een zak vol beloften het land af gaan vinden edn welige voedingsbodem alzoo en de anti-rev. partij zal van al de regeeringspartijen wel weer tot de ,,kop van Jut" gemaakt worden. Socialis- ten, comm'unisten, fascisten en z.g. „Christen- Democraten" vergeten maar al te gemakkelijk, dat dit alles een gevolg is van het wereldge- taeuren met zijn oorlogstoebereiding en revo- lutiegestook, mitsgaders de mechaniseering die steeds verder gaat. Zonder steun zou onze landbouw reeds lang zijn bezweken en waar nu, na 7 crisisjaren, reeds een zichtbaar te- kort van 800 millioen geboekt wordt, het totaal belastbaar vermogen met 4,5 milliard is verminderd en het totaal belastbaar inkomen met 1,6 milliard, kan men deze lichtzinnige kritiek (inzonderheid van deze groepen) niet anders dan met smadelijk ibestempelen. In het Mekka van het socialisme ,,Rusland" gaat het er echter anders naar toe en daar heeft men zonder blikken of blozen reeds een paar millioen menschen om hals gebracht. In Rusland, Duitschland, Italie en Amerika, over- al ligt de moderne mensch geknield in aanbid- ding voor de op het schild verheven mensch. Spreker stelt tegenover al de veel beloven- de partijien het eenvoudig, klare en sobere program van de anti-rev. partij en stelt daar- tegenover achtereenvolgens de programma's met de gouden bergen van S.D.A.P., commu- nisten, N.S.B.-ers en Chr. Democraten. Allereerst de groote socialistische partij wier „plan van den arbeid" spreker betitelt met den naam van „kwakzalverij" en die hij de wegbereiders noemt van de in Duitschland en in Spanje en Frankrijk heerschende toe- standen. Maar wat bli; t er vaii al die macht en grootheid over, als .dien ziet naar Duitsch land, Oostenrijk, Italie, enz. waar deze partij als van den aardbodem gevaagd werd. De revolutionaire leuze van de „rechten van den mensch" en de ontkenning van de souvereini- teit Gods, zijn wel fundamenteele en tot cata; strophe's leidende fouten in deze partij, zoo- wel als in de communistlsche en in wezen en werkelijkheid leven de N.S.B.-ers uit eenzelfde beginsel. Over de grenzen ziende, waar nog onlangs honderden predikanten door de Gestapo in eigen woning, meermalen ook in concentratie- kampen werden opgesloten, omdat zij voor- nemens waren tegen de staatsalmacht stel- ling te nemen op den kansel, begrijpt men de houding van deze eenheid in staat en volk predikende lieden niet, die op parlement, volksvertegenwoordiging en hooge salarissen smaden, maar de eenlieid van het kerkhof brengen. Zoo ook smaalt men in dien kring op de regeeringspolitiek en noemt daar de de- valuatie die eindelijk ook ten onzent kwam, het 'begin van het faillissement, terwijl korten tijd nadien Mussolini met niet minder dan j 40 moest devalueeren. Een belijdend Christen zal zich, zegt spre- i ker, nooit onder de Staatsalmacht bukken. Dat de Mussertibewegipg voor het Christen dom geen gevaar zou zijn bewijst spreker uit de samenstelling van die partij, waar Hege- liaansche en atheistische machten mede de hoofdredactie en leiding vormen. De S.D.A.P. heeft reeds in Duitschland afdoende bewezen in den strijd tegen deze partij te slap en fut- loos te zijn. Deze laatste partij heeft in 1903, 1918 en ten derde male bij de muiterij op de ,,Zeven Provincien" hare finale onbetrouw- baarheid getoond en daarom zet spr. niets voor het door den leider Albarda gesproken woord: dat de soc. dem. de hoofdmacht zouden vormen in den strijd tegen het fascisme. De S.D.A.P. is tegen bezuiniging en wil leenen zonder rente hier en in Indie, een heffing ineens en inplaats van een zilveren munt een nikkelen, maar spr. zc-yt, dat deze partij bij- zonder uitmimt in het „vernikkelen" en ver- gelijkt het ,,Plan van den Arbeid" met een markante fabel van Lafontaine, van die boerin die met de melkkom op het hoofd markt- waarts toog en aan het dansen ging bij het verzinken in haar gouden droombeelden en zoo alles kwijt werd. Wat na 3 jaar gebeuren moet zegt geen der ..Planmakers" en ook niet hoe het nageslacht jaarlijks 40.000.000 aan rente zal moeten opbrengen. De C.D.U. geeft een socialistisch program met een Christelijk sausje en dit geheele illustere gezelschap gaat zoo met zijn beloften den boer op. Gelukkig ziet men to.v. ook aan vrijzinnige zijde het funeste van dit demagogisch spel in en was het de Vrijz. Dem. prof. Josephus Jitta die de waarheid van het anti-rev. programma erkende. Spreker eindigde dan ook met de hoogmoed van deze partijen bij Herodes en Napoleon te vergelijken en sprak de hoop uit dat ook bij deze verkiezingen het Gerefor- meerde volk een stuwdam zou zijn tegen revolutie en ongeloof en tot heil van volk en vaderland. Met dankgebed en het zingen van Psalm 89 8 werd daarop de vergadering gesloten. Pluimveenieuws. Dezer dagen vergaderde onder voorzitter- schap van den heer H. A. A. baron Collot d'Escury te Hulst de af deeling Hulst van de vereeniging tot bevordering der Pluimvee- houderij in Zeeland. Door den voorzitter werd o.m. gememoreerd het overlijden van den heer O. Steijaert, die gedurende lange jaren buitengewonen ijver aan den dag had gelegd voor de belangen der pluimveehouders in deze streek. Na de gewone plechtplegingen van notulen en ingekomen stukken bleek uit het financieel verslag dat de vereeniging er gun- stig voorstaat. De aftredende bestuursleden de heeren O. van Waes te Westdorpe, C. Verwilghen te Hulst en J. W. Scheele te Boschkapelle wer den bij acclamatie als zoodanig herkozen, terwijl in de vaeature van den overleden 6ecretaris werd gekozen de heer I. de Feijter Wz. te Axel. Als hoofdbestuurslid der V.P.Z. in de provincie Zeeland werd eveneens be- noemd de heer Iz. de Feijter Wz. voornoemd De omvraag bestond uit huishoudelijke zaken die door de' leden naar voren werden gebracht. HET CENTRUM. Koningin Christina. Er zijn menschen, die nadat de geluidsfilm haar intrede heeft gedaan, zich min of meer van het bezoeken der filmwerken hebben af- gewend, daar thans de hooge "kunst van de filmsterren op den achtergrond is gedrongen en de regie het in andere richting zoekt. Maar wanneer in een filmwerk Greta Garbo op- treedt, zouden zij deze niet gaarne verzuimen, want deze filmster schittert nog steeds in haar oude glorie van de z.g. stomme film, toen speelkunst als hoogste eisch werd ge steld. Weliswaar hebben in den loop der tijden velen getracht Greta Garbo te benaderen of te imiteeren, doch geen hunner kon zich tot die hoogte opwerken en zoo komt het, dat deze kunstenares slechts optreedt in grootsche filmwerken, waaruit dus volgt, dat Koningin Christina een filmwerk is van eerste orde, want Greta Garbo vervult hierin de hoofdroi als Koningin van Zweden, terwijl nietmand minder dan John Gilbert haar tegenspeler is in de rol van Antonio. De geschiedenis moge in deze film niet ge heel gevolgd zijn, Greta Garbo maakt er een vertolking van die aangrijpt en diep-ontroert, een grandiooze kunstschepping pie elk tafreel van dit drama doet meeleven. Men zal zich geen oogenblik kunnen los maken van het ongeevenaarde, het geniale spel van deze ac- trice, de Koningin van het witte doek in de rol van Koningin Christina! Als tweede hoofdnummer gaat het boeiende en spannende werk Ziekenhuis-geheimen. Deze film moet men niet verwarren met het ibekende werk ,,Strijders in het wit", doch geeft, evenals dit filmwerk, de geschiedenis van een jong chirurg, die zijn plicht stelt boven alles en ingrijpt daar waar zijn kunde komt te staan tegenover de meeningen van anderen. Dit is slechts de inleiding van deze film, want daarna gaat zij over in een geheel andere richting en wordt hij door een schot uit een revolver van een bendeleider, die door een list via het ziekenhuis uit de ge.vangenis wil ontsnappen zwaar gewond. Twee chirur- gen achten zijn toestand hopeloos en weigeren hem nog te opereeren, doch dan komt zijn jonge assistent Ellis, en hem gebiedt hij de zware operatie te verrichten, welke hij zelf door middel van een spiegel zal Leiden en tot een goed einde zal brengen, waama ook de bijkomenide geschiedenis tot een goed einde komt. Benoeming opzichter. In verband met de uit te voeren buiten- gewone werken door het bestuur der water- keering van de calamiteuze polders Ser Lip- pens e.a. is tot opzichter benoemd de heer L. A. Brakman te Nieuwvliet. Opbrengst collecte ,,Jong Holland". De alhier gehouden collecte ten bate der stichting „Jong Holland snakt naar werk", heeft hier f 80 opgebracht, welk bedrag zal worden afgedragen aan het Provinciaal comite van de Centrale voor Werkloozenzorg. De machinale vlasserij der Gebr. Jansen alhier is door brand vernield. Het 140 M2. groote fabrieksgelbouw werd met zijn inhoud machinerien en bewerkt product geheel een prooi der vlammen. De schade is aanzienlijk, doch wordt door verzekering gedekt. Weer een overlijden in het medisch corps. Nog geschokt door het plotseling overlijden van Dr. Beyaert, treft onze gemeente een nieuw v-erlies door het overlijden van den 27- jarigen Dr. Smessaert, sinds eenige maanden alhier gevestigd. 'Hij had een drukke praktijk, door het vroeger gemeld overlijden en onge- steldheid van 2 andere geneesheeren. Hij kwam Maandag per auto van Gent, naar men zegt met groote snelheid en reed te Langer- brugge tegen een boom, waardoor de auto ge heel vernield en Dr. Smessaert ernstig ge wond werd. Hij is naar een ziekenhuis te Gent vervoerd, van waar thans het bericht van zijn overlijden kwam. INVENTARISATIE LAND- EN TUINBOUW De L.C.O. v. Zeeland maakt bekend dat tus- schen 10 en 23 Mei a.s. een ieder, die een landbouw-, tuinbouw- of veehoudersbedrijf uitoefent zal worden bezocht door een teller, die namens de L.C.O. den stand van zijn be- drijf zal komen opnemen. Elken georganiseerde wordt verzocht v6or de komst van den teller, een opgave gereed te maken van de oppervlakte vna zijn bedrijf, met een onderverdeeling daarvan over de verschillende gewassen. Deze oppervlakten dienen in kadastrale maat genoteerd te wor den. Tevens zal worden opgenomen de grootte van den veestapel: het aantal stuks rundvee, varkens, paarden, schapen, kippen en eenden. Het verstrekken van onjuiste inlichtingen wordt tuchtrechterlijk vervolgd, zoodat het aanbeveling verdient de verlangde gegevens zoo nauwkeurig mogelijk op te geven. De L.C.O. roept een ieders medewerking in, opdat de telling nauwkeurig geschiede en een vlot verloop zal hebben. ZONDAG 9 MEI 1937. Ned. Hervormde Kerk. TER NEUZEN. 9.30 u., Dr. L. J. Cazemier; 2 u., Ds. P. L. D. J. van Oeveren van Axel. SLUIStKIL. 9.30 u. en 2 u., de heer W. J. Foumier. AXEL. 9.30 u., Ds. Van Oeveren; 2 u., Dr. L. J. Cazemier, van Ter Neuzen. HOEK. 9 u., Ds. E. Raams; 2 u., Ds. A Dron- kers, van Kloostenzande. ZAAMSLAG. 9 u., Ds. W. L. Hermanides, van Hulst; 2 u., Ds. D. Goudzwaard, van Bres- kens. KLOOSTERZANDE. 9.30 u., Ds. A. Dronkers. SAS VAN GENT. 9.30 u., Ds. Akersloot van Houten Roos. PHILIPPINE. 1.15 u., Ds. Akersloot van Hou ten Roos. Gereformeerde Kerk. TER NEUZEN. 9.30 u. en 2 u., Ds. G. W. van Houte. AXEL. 9 u. en 2 u., Ds. Post. HOllK. 9.30 u. en 2 u., Ds. J. A. Vink. ZAAMSLAG. 9 u. en 2 u., Ds. Kok. Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9 u., 2 u. en 5.30 u., Ds. Van Neerfoos, van Vlaardingen. AXEL. 9.30 u. en 2 u., leesdienst. die U kweli en belei ie werken? Neem een "AKKERTJE" en binnen een kwartier voelt Ge de hoofdpijn wegfrekken als misi voor de zon. Heb steeds AKKER-CACHETS in huis, vannacht kunnen zij te pas komen bij Hoofdpijn, Kiespijn, Zenuwpijn, Spier- pijn. Slechts 52 cent per 12 stuks. Overall (Ingez. Med.) Chr. Gereformeerde Gemeente. ZAAMSLAG. 9 u. en 2 u., leesdienst. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9 u., 2 u. en 5.30 u., leesdienst. Evangelisatielokaal Othene. 6 u., Ds. Kok, van Zaamslag. Roomsch-Katholieke Kerk. TER NEUZEN. 7 u., 8.30 u. en 10 u., H.H. Dienstcn; 2.30 u., Lof. Ulvenhout, Hemelvaart 1937. Amico, D'n oogenblik is mee 'n scherke ge- knipt, om 'nen brief weg te schrij- ven naar m'nen amico. Trui is naar d'Hoogmis en den huis staat vol van den stillen rust van deuzen Hoogen Meidag. 'Nen rust, die in den zonni- gen huis staat, lijk den fonkel 166ft, in m'n bam- steenen sigarenpijp. Als' 'nen opgewreven spiegel, zoo blinkt den kleeren dag deur den nieuwgroenen kroon van den notenleer. En 't ijle windeke kroezelt koel in m'n sok- ken, hier onder de tafel. "Nen gezegeniden Meidag, deuzen dag van 's Heeren Hemelvaart. 'Nen dag als 'nen blossemtak zoo schoon, zoo vlokkend van wit blommenschuim. Zoo rein, da'k 'm alleen aanraken wil, mee 't licht van m'n oogen. 'Nen dag lijk 'nen blosaetmtak, waarop de zon gesprenkeld ligt als peerlenden daauw. 'Nen iblossemtak van den Meimaandiboom, zoo is deuzen dag, waarvan den zoetigen blom- mengeur wordt weggedragen op 't ragdunne windeke, dat deur den buiten fliert. Ja, ik mocht 't oe in mijnen vorigen brief nog wel schrijven, amico! ,,In een uur kan 't veranderen." E5n 't wonder is gebeurd! Mee 66nen stap zijn we over den drempel gegaan van den win ter in den zomer. In66nen is den bloei losgesprongen, wierd Bloeimaand 'n feit. De bie-kes en kapellekes ze zwermen van blom tot blom. Ze duiken van den eenen in den anderen blomme'kelk en puren 't zoetste uit de witte Mei. De biekes! Vonkend in de zon dwerlen ze over den witibloeienden sloot, achter mijnen .■erf. En over alles blankt den kleeren dag in op gewreven spiegelglans Vrijdag, 7 Mei 1937. Amico, ik mot weer overnieuw beginnen. Toen 'k gisteren zoowijd was mee m'nen (brief, kwam er ineens van alles tuseohen. Ge mot weten: al peinzende naar buiten, onder mijnen schaduwenden notenleer deur, waaronder de kloek heur piepkuikens telkens klokte, zoo turende deur dieen zonibespikkel- den schaduwval van den spulschen notenkroon over de zonbegoten velden, Wit van madelie- vekes naar den zulveren ender, waar den dag van Hemelvaart glorifieerde in 6enen licht- wemel, al peinizende en droomende zoo, was ik, door de geuren van de meiroos, in 'nen zoe- ten dut versukkeld. (Ge slaat dus dat brand- plekske hierbovsn aan m'nen brief wel over? 't Is van m'n Zondagsigaar, man). Al schrijvende en peinzende waren m'n oogen toegevallen. Ik herinner me nog, dat m''n voeten sjuust efkens veegden langs de witte, koele kroos- blommekes op den bloeienden sloot; dat ze streken deur't koemalsche gras van de velden en da'k wijer en wijer wegflierde, loch lijk 'n blomimepluis op 't windeke, naar dieen eeuwig verren ender van Hemelvaart, die daar glori fieerde in 66nen witten lichtwemel, blank en zacht als zwanen'dons. Ik flierde, zeflde, glee altij verder, verder deur de blossemefcde, bloeiende Mei en ik rook den blomimengeur tot diep in m'n keel. Nog efkens1. als, ik deuze vaart kost houwen en 'k zou er zijn. En 'k zou daar zitten op dieen zwanendonzen ender, vlakbij 't Licht va.h den Hemelvaart eigens. Toen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1