ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTiEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKEHTJiS No. 9600 MAANDAG 3 WiEi 1937 77e Jaargang Binnenland. Buitenland. De burgeroorlog in Spanje 'AKKERTJES verdrijven die H00FDPIJN. EERSTE BLAD STEUN IN NATURA VOOR WERK- LOOZEN. EEN ONZICHTBARE BEGELEIDER. FRANCO HERVAT OFFENSIEF IN BASKENLAND. NEUZENSCHE ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Bui ten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij viooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor eiken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst eSn dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAG AVOND. H. M. DE KONINGIN TE AMSTERDAM. H. M. de Koningin heeft Zaterdagavond met gievolg in den Stadsschouwburg de uit- voering van de Gotterdammerung, gegeven van wege de Wagnervereeniging bijgewoond. Toen Zij bij den schouwburg arriveerde had zich daar een groote menigte opgesteld, die Haar met hartelijk gejuich ibegroette. Even- zeer werd H. M. na het einde der voorstelling bij Haar vertrefk geestdriftig toegejiuicht. HET PRINSELIJK PAAR NAAR DE RESIDENT! E. Het Prinselijk echtpaar was voomemens heden van Soestdijk naar Den Haag te ver- trekken en aldaar intrek te nemen in het Huis ten Bosch. BE/.OFyK VAN PRLNSES JULIANA AAN GRONINGEN. Naar vernomen woridt heeft Prinses Juliana het voomemen de algemeene vergadering van de Nederlandsche vereeniging het Roode Kruis die op 18 Juni a.s. te Groningen zal worden gehouden, bij te wonen. Het staat nog met vast of Prins Bernhard ook meegaat. Naar het Nederlandsche Weekiblad voor Kruidenierswaren vemeemt, zal het departe- ment van Sociale Zaken met betrekking tot den steun in natura en de distrdbutie van goed'kobpe levensmiddelen aan werkloozen con tact en voorlichting gaan zoeken bij de orga- nisaties. Het blad meldt, dat ter zake de samenstel- ling thans overleg plaats heeft met de mid- denstands'organisaties en de Kamen van Koophandel. Reeds zijn verschillende'pe.sonen uit de levensmiddelenibranche aangezocht en voorgedragen in de commissie zicting te nemen. NIEUWE CHEF DER RIJKSPOLITIE. Bij Koninklijk besluit is met ingang van den dag van indiensttreding. niet vallende vddr den dag, waarop het Organisatiabesluit Rijks- veldwacht in werking treedt, benoemd tot in- specteur der Rijksveldwacht de heer A. van Zoelen, commissaris van politie te Amsterdam. In deize nieuwe functie wordt de heer Van Zoelen als inspecteur der Rijksveldwacht be- last met het commando over het geheele korps in het land. Tot dusver stonden de districts- commandanten onder de procureurs-generaal, fungeerende directeuren van rijkspolitie. Het nieuwe organisatie-besluit brengt hierin nu wijziging. De inspeoteur-commandant wordt korps- chef, rechtstreeks ressorbeerende onder den minister van Justitie. t Naar wij vernemen heeft het m.s. ,,Vulca- nus" op zijn jongste thuisreis in de Straat van Gibraltar een typtisdh avontuur heleefd. Het scfhip werd door een kruiser van Franco aan- gehouden en zou venmoedelijk naar Ceuta heb ben moeten opstoomen, indien niet... een on- zichttoare sterke begeleider plotseling zichbaar geworden was. De Vulcanus was namelijk in gezelschap van een der Nederlandsche onder- zeeers, die tijdelijk onder water was. De on- derizeeboot kwam opeens boven en bleef tus- schen de Vulcanus en het sehip van Franco in varen. De kruiser zag onmiddellijk van zijn voor- nemens af en verdween! (Telegr.) QESTERPANNEN IN HUURKOOP. Na verkregen goedkeuring van het ministe- rie van Sociale Zaken zal, volgens het Han- delslblad aan een aantal werkloozen of steun- trekkers ,te Ierseke een aantal pannen voor de oestercultuur in huurkoop worden verstrekt. Dit zal geschieden onder de voorwaarde als voor April 1938 voor meer dan vijfhonderd gulden aan oesters van de verstrekte pannen verkodh't kunnen worden dat deze kwee- kers zullen overgaan naar de groep van de kleine patroons. In totaal zullen circa 20.000 pannen op detze wijze in huurkoop worden ge geven. Versdheidenen hebfben deze voorstellen reeds aanvaard,, zoodat verwacht kan worden dat het geheele quantum, dat voor deze regeling beschikbaar komt, spoedig aan de belang- hebtoenden zal zijn verstrekt. NEDERLAND EN BELGIfi VOOR HET INTERNATIONAAL HOF VAN JUSTITIE. Dinsdag 4 Mei a.s., des morgens om 11 uur, zal door het internationale Hof van Justitie te Den Haag het geschil tusschen Nederland en Belgie behandeld worden, inzake de aftap- pin,g door Belgie van Maaswater. Ten bshoeve van scheepvaart en bevleiingen heeft Belgie, evenals Ieder ander land, ver schillende kanalen aangelegd, in wording of in ontiwerp. Een ibelangrijke voedingstoron voor deze kanalen wordt gevormd door de Maas. Na den aanleg in 1826 van de Zuid-Wil- lemsvaart heeft Belgie in later jaren aange legd het Kempenkanaal en verschillende zij- kanalen voor bevloeiingsdoeleinden. Maar al deze kanalen werden gevoed met Maaswater, wat als uiteindelijk gevolg kreeg, dat de Maas beneden Maastricht vaak onbevaarbaar was. Daarenboven kreeg Noord-Brabant last van overtollig water, hetwelk door de Belgische bevloeiingskanalen werd afgevoerd. Een overeenkomst tusschen beide landen was dan ook onvermijdelijk en na lange en moeilijke onderhandelingen kwam ten laatste ir 1863 (12 Mei) tot stand het ,,Wateraftap- pingsverdrag van 1863)", gesloten tusschen Nederland en Belgie. Door dit verdrag ver- kreeg Belgie het recht voor het Kempenkanaal en de bevloeilngswerken daar zooveel Maas water te gebruiken als het noodig had. Zulks echter onder het uitdrukkelijk beding, dat dit Maaswater moest worden afgetapt door middel van een voedingskanaal heneden Maastricht. Belgie droeg voor tweederde mede in de kosten om de Maas beneden Maastricht weer bevaarbaar te maken, terwijl tevens wederzij:dsche maatregelen werden ge- troffen om wateroverlast in Noord-Brabant tegesn te gaan. Door de uitdrukkelijke bepa- ling: Af tapping beneden Maastricht verkreeg Nederland control© op het af te tappen Maas water. Als tegenprestatie voor de tot standkoming van dit verdrag gaf Nederland aan Belgie de Scheldetol vrij, zoodat voortaan het scheep- vaartverkeer op de Schelde naar Antwerpen onbelemmerd kon geschieden, wat aan den groei en bloei van Antwerpen zeer ten goede is gekomen. Het thans door Belgie aangelegde Albert- kanaal rondom de enclave van Maastricht en het daarmede verbonden, in aanleg zijnde, Albert-kanaal tot Antwerpen, wordt gevoed met Maaswater, hetwelk Belgie op eigen bodem, dus boven Maastricht, aan de Maas onttrekt. Waar het verdrag van 1863 uitdrukkelijk bepaalt: af tapping beneden Maastricht, acht Nederland het nieuwe Albert-kanaal in strijd met dit verdrag. Met "deze zienswijze kan Belgie zich niet vereenigen en voert als tegenweer aan, dat het door Nederland aan gelegde Juliana-kanaal in iLimburg in strijd met het verdrag is, omdat het op den rerater Maasoever ligt. De regeeringen van beide landen hebben in deze zaak geen overeenstemming kunnen be- reiken en een uitspraak is daarom door Neder land gevraagd aan het Internationale Hof van Justitie. STIJGING VAN DE MEUBELPRIJZEN TE VERWACHTEN. Men schrijft aan de N. R. Crt.0 In de laatste weken is er in de meubel- industrie een cplaving te hespeuren en voor de meeste fabrieken is er thans weer meer werk. De prijzen der meuibelen hebben echter tot op heden geem gelijken tred gehouden met de zeer belangiijke verhooging der prijzen van alle door de meiulbelindustrie te verwerken grondstoffen, zooals hout, lijm, beits, koper- werk, vulmaterialen en meuhelstoffen. Sedert October 1936 zijn de prijzen der genoemde ar- tikelen voortdurend gestegen. Deze prijsstijging bedraagt voor: eikenhout 45 a 55 pet.; vurenhout 80 pet., triplex 60 a 100 pet., fineer 60 pet., lijm 55 pet., beslag en slnitwerk 45 pet., meubelstoffen 35 a 45 pet. Daar staat tegenover, dat de prijzen der meuhelen tot nu toe slechts met 10 ten hoog- ste 15 pet. verhoogd zijn. Nu de laatste oude voorraden en grondstof- fenreserves verfbruikt zijn, is een verhooging van de prijzen met 20 25 pet. te verwachten. HET AANTAL WERKLOOZEN MET 36.000 IGEDAALD. Het Cenitraal Bureau voor de Statistiek heeft het aantal geheel werkloozen, bij alle organen der openbare arbeidslbemiddleling als werkzoekenden ingeschreven, gepubliceerd. Uit de verstrekte cijfers blijkt, dat einde Maart het aantal werkloozen 26.000 minder was, dan een jaar geleden. Vergeleken met einde Felbruari is het aan tal werkloozen met ruim 36.000 gedaald. 1 MEI-VIERIN G. TeT igelegenheid van 1 Mei waren van wege de S.DA.P. en het N.V.V. o.m. groote mee tings belegd te Amsterdam, waar de heer Ir. Allbarda en te Den Haag, waar de heer Drees, lid der Tweede Kamer, het woord voerde. Ook in het buitenland werd deze dag op vele plaatsen feestelijk gevierd. Parijs had geheel het uiterlijk van een feestdag. Cou- ranten verschenen niet, behalive de Action Francaise". De winkels waren gesloten doch restaurants en cafe's gewoon geopend. Te Moskou werd een parade gehouden op het Roode plein. Ook in Duitschland werd het geheele land door de 1 Mei-dag herdacht, en steden en dor- pen bij die gelegenheid versierd. In het Olym- pisch stadion te Berlijn werd een demonstratie gehouden voor de jeu'gd. Met den rijksjeugd- leider en den FUhrer waren daar 120.000 jon- gens en meisjes bijeen, tot wie Hitler een toe- spraak hiel'd. EEN DREIGEND CONFTJCT IN DE HAVEN VAN ANTWERPEN. De mogelijkheid van een nieuwe staking in de haven van Antwerpen schijnt toe te nemen. Officieel werd echter nog niets medagedeeld en de vakbonden hebben nog geen eiscben ge- steld. Bdj het werkvolk zelf wordt sedert een paar weken gestookt en aangespoord in sta king te gaan. De opruiers schijnen veld te winnen en men kreeg den indruk, dat him werk succes zou he/bben. De nieuwe eischen der havenarbeiders heb ben betrekking op de integrale toepassing van de jongste wetsbepalingen in zake de veertig- urige arbeidsweek, en wel door het vermin- deren van den werktijd der dagploeg van 7% tot 7 uur. Eigenlijk komen deze moeilijkheden niet als een verrassing en het is niet de eerste maal, dat over dit punt wordt gediscussieerd, te meer daar bet principe van zeven uur wer- ken per dag reeds wordt toegepast voor de morgenploeg en de ayondploeg. De arbeiders vinden het onbillijk, dat voor de gewone dag- taak een half uur langer gewerkt moet wor den hoewel het loon voor morgen-, avond- en dagploeg eigenlijk op een gelijken arbeidsduur berekend is. GEWONDE ITALLYNEN NAAR HUN VADERLA JD TERUG. Het Italiaansche stoomschip „Franca Fas- sio", dat van Sevilla op weg naar Genua is, is te Gibraltar aangekomen met 180 gewonden, voor het meerendeel Italianen, aan boord, die hun kwetsuren tijdens de gevechten van den laatsten tijd hebben opgeloopen. Zij konden te Sevilla, waar de hospitalen vol zijn, niet de vereischte verpleging genieten. SPANJE ALS OEFENSCHOOL VOOR DUITSOHE OORLOGSVLIEGERS? De „Daily Telegraph"- beweert, dat de Duit- sche luchtvaartautoritqiten eenigen tijd ge leden de beste miiitaire vliegtuigbestuurders beschikbaar stelden om in Spanje onder Fran co dienst te nemen. Dit beteekent dat Duitsch land van den burgersU;ijd in Spanje gebruik maakt als een soort oefenschool voor zijn vliegtuigbestuurders. DE EVACUATIE VAN DE BURGER- BEVOLKING UIT BILBAO. De BBtsohe marine zqj. in voile zee den Bas- kischen schepen bescherming verleenen, die ouden van dagen, vrouwen en kinderen zullen evacueeren. De Britsche consul te Bilbao zal de inscheping der uitgewekenen ieiden en er voor waken, dat werkelijk ouden van dagen, vrouwen en kinderen vervoerd zullen worden. De Baskische autoritfciten hebben de Brit sche regeering verzochb deze bescherming te verleenen bij de evacuaties. De Britsche re geering heeft in haar antwoqrd de verzeke- ring gevraagd, dat de evacuatie een zuiver humanitairen maatregel zou vormen. Verzeke- ringen, die door de Britsche regeering be- schouwd worden als bevredigend, zijn thans ontvangen. Men neemt te Londen aan, dat Franco geen enikel bezvvaar zal maken tegen het evacuatieplan. Dit diplomatieke kringen wordt vernomen, dat de Fransche regeering er bij de autoritei- ten Salamanca op heeft aangedrongen, dat deze zich niet verzetten tegien de verwijdering der vrouwen en kinde';r uit Bilbao.. De prefect van het departement van de Gironde in Frankrijk heeft den gemeentelijken autoriteiten van Verdon en PauiUac medege- deeld, dat een dezer dagen eenige duizenden Spaansche vQuchtelingen uit Bilbao zullen aankomen. Maatregelen worden genomen om deze menschenmassa te herbergen, totdat zij verder kunnen worden vervoerd. Er is voor- namelijk sprake van vrouwen, kinderen en ouden van dagen. 90 MILLIOEN DOLLAR AAN LOON V ERLOREN J Hoe groot de geldelijke verliezen zijn, die zoowel door werknemers als werkgevers in de Amerikaansche ,automobieliBdustrie door de herhaalde stakingen zijn geleden, bewijzen wel de volgende cijfers. De ,,Automative Daily News", een orgaan voor de automobielindustrie, meldt, dat vol gens een ruwe schatting, 10 millioen werk- dagen door de stakingen, die in November van het vorig jaar zijn toegonnen en eerst in de tweede week van April werden bijgelegd, zijn verloren gegaan. Wanneer men een werk- dag rekent tegen zeven dollar, beteekent dit een verlies aan loon van 90 millioen dollar voor naar schatting 225.000 arbeiders. Hoe groot het verlies voor de werkgevers is, kan nog niet geschat worden. Het bedrag der orders, die door de stakingen zijn vertraagd, beloopt ongeveer 257 millioen dollar. VERVROEGDE WIN KELSLU IT IN G IN DUITSCHLAND. Het bekorten van den werktijd is een modeme eiseh, die in het sociaal beleid van bijna alle landen op den voorgrond trgedt. In Frankrijk uit zich dit in het wonderlijk ver- schijnsel, dat men den vrijen Maandag ingang wil doen vinden. En in Duitschland houdt thans de vervroegde wmikelsiuiting aan het einde van de week de gemoederen bezig. Tot dusver werd in Duitschland in tegenstelling met vele andere landen vastgehouden aan een verkooptrjd, waarasm weinig te tornen viei. De winkels sluiten hier zonder onderscheid des avonds om 7 uur. Op de Zondagen zijn zaj .natuurlijk den geheelen dag gesloten. Ter wijl bdj 90 van de groothandel-bedrijven het werk 's Zaterdagsmiddags omstreeks 12 uur eindigt, liggen de verhoudingen in den detail- handel over het algemeen anders. Oak 's Zaterdags sluiten de winkels eerst om 7 uur. Nu streeft ook de afdeeling Sociale Zaken van het Duitsche Arbeidsfront naar een vroeg- tijdiger sluiten der winkels op Zaterdag. Men heeft daartoe in 150 Duitsche gemeenten een onderzoek nagr de verschillende mogelijk- heden ingesteld1. Het grootste deel der inige- komen rapporten spreekt zich nu uit voor een sluiting van de winkels op Zaterdag om 4 uur in den middag. Over de verschillende maatregelen, welke zouden moeten worden genomen, om een dergelijk plan ten uitvoer te kunnen leggen, loopen de meeningen intusschen nog zeer uit- een. Bijna algemeen is men er van overtuigd, dat de uitbetaling van loonen, welke thans des Vrijdag plaats vindt, op Donderdag zou moeten geschieden, zoodat de verbruiker vol- doende tijd heeft om waren, die buiten het dageldjksoh gebruik vallen, in te koopen. Die winkelstand is nog al gekant tegen een dergelijke wijziging en beroept er zich op, dat de menschen ml eenmaal het liefst op Zater- dagmiddag hun inkoopen doen. Er is nu een nieuw plan opgedoken, om bet personeel in- plaa,ts van een vrijen 'Zateiidagmdddag leen vrijen Maandagmorgen te geven. Een be- slissing in deze belangrijke kwestie zal in ieder gevai nog wel op zich laten wachten. DE REORGANISATIE VAN DE PARIJSOHE POLITIE. Als gevolg van de lessen, opgedaan bij de relletjes te Clichy, zal de Parijsche politie-or- ganisatie bdnnenkort groote wijziging onder- gaan. Het aantal officieren zal worden ver hoogd, het materiaal zal worden vernieuwd en geonoderniseerd en nieuiwe methodes zullen worden onderweizen en toegepast am ap te treden tegen volksmenigten. In elk arrondis- sement zullen burgers op eeq lijst worden geplaatst, op wie in tijd van nood een beroep kan worden gedaan op te treden als poldtie- reserve. Een deel van deze reservisten moet zich als de nood aan den man komt, naar het hoofdbureau begeven, waar zij verdeeld zullen worden over uitrukwagens om op die wijze de mobiele eolonne te vergrooten. Op het hoofd bureau zal een soort van generalen staf wor den opgerioht voor de opperste leiding van de actie der politie. Tenslotte zullen nieuwe wa- pens worden toegepast: onschuldige gasbom- men, prdkkeldraad, pantserwagens, die zand- stralen spuiten en welker machinegeweren cell'Uloid-kogels schieten enz. Voortaan zullen de politdemannen by relletjes ook met stalen belmen worden uitgerust. DE ONDERGANG VAN DE „ESPANA". Naar wij Vrijdag reedis meid'den is het pant- serschip „Espana", van de nationalisten, ter hoogte van Santander, op 5 K.M. uit de kust door de bommen van een regeeringsvlieger ge- troffen en gezonken. De ,,Espana" was 138 meter lanig, 23 meter breed en mat 15.700 ton. Het sehip was uitge rust met 8 kanonnen van 30 c.M. en 20 stuk- ken igeschut van 10 c.M. Volgens Bilbao werd de artillerie door Duitsche kanonniers bediend. Het pantserschip .beschikte niet over torpedo- lanceerhuizen. Wel waren onlangs nog tal van veranderingen aarugebracht, waardoor eenige watervliegtuigen met opvouwbare vleugels meegevoerd konden worden, Het aantal opva- fenden bedroeg 854. In Mei 1913 werd het sehip in dienst gesteld onder den naam „Alfonso XIII". In 1931, na den val der monarchie, kreeg het echter den naam „Espana". Het was een zusterschip van de „Jaime I", die aan de zijde der regeering strijdt. Zelfs in Baskische miiitaire kringen, zoo seint de correspondent van United Press, drukt men er zijn verwondering over uit, dat het een vliegtuig is gelukt met een enkele bom een pantserschip tot zinken te brengen. Het snelle verdwijnen van de ,,Espana" in de diepte van de Golf van Biscaye wordt, vol gens berdchten uit Santander, verklaard uit het feit, dat het neergeworpen projectiel recht door den schoorsteen is geslagen en vervolgens een geweldige ontploffing heeft veroorzaakt. Een Reuter-telegram, eveneensi uit Santander, voegt er nog aan toe, dat bet projectiel in de munitie-opslagplaats terechtlgekomen is. De ,,Espana" moet thans 300 meter onder den zeespieigel liggen. Op de plaats, waar het sehip gezonken is, drijven de stille getuigen van den ondergang van den grootsten oorlogs- bodem der nationalisten. Losgeslagen wrak- stukken. reddingsgordels en allerlei andere voorwerpen. De. pet van den commandant is opgevischt en voorts heeft men nog verschillende d'oor- weekte documenten, o.a. Duitsche en Italiaan sche k ran ten, gevonden. De officieren werden door het nationalisti- sche oorlogsschip „Velasco" aan boord geno men, de bemanninig moest maar zien, hoe zij zich redde. Inmiddels was de identiteit van het Brit sche kooprvaardijschip, dat indirect de oorzaak is geworden van het einde van de ,,Espana" nog geruimen tijd in een waas van geheimzin- nigheid gehuld. Oorspronkelijk noemde men de Brora". Doch later bleek, volgens den United Press-correspondent te Bilbao, dat het noch de Brora" noch de ,,Wrothan" (die eveneens ge- noemd we.rd) is geweest, maar de ..Knitsley", die bij Castro Urdiales het anker heeft laten vallen. De kapitein weigerde echter 'n woord te zeggen, behalve dan, dat hij bevel had ge- kregen van de Britsiche admiraliteit, niets mee te deelen. De United Press-reporters heeft toen een lid van de bemanning gevonden, die wat spraakzamer was. Deze opvarende heeft volgens den journalist medegedeeld, dat het sehip van Arcachon op weg was naar Castro Urdiale3. Ter hoogte van Santander werd het echter aangehouden door de ,,Velasco". Volgens den ge'inter- viewde h'eeft de „Knitsley" inderdaad gestopt. Meteen dook de ,,Espana" op, die ongeveer op een halve mijl van het Britsche sehip ging liggen. Op hetzelfde oogenblik verschenen vliegtuigen, die .bommen wierpen. We hebben toen gezien, hoe het oorlogsschip in de diepte verdwenen is, aldus besloot de zeeman. iCfficieel heeft United Press uit Santander bericht ontvangen van de autoriteiten, dat de ,,Espana" in totaal op het bewuste Bngelsche vrachtschip niet minder dan 29 granaten zou hebben afgevuurd. De Britsche kapitein schijnt d'aarop om asisistentie van een Britschen oor- logsbodem te hebben verzocht. Op dat trjdstip hadden echter ook de Basken hun maatregelen genomen. Tal van driemoto- rige vliegtuigen st'egen op en vervui'den de lucht met dawerend geronk. Tegelijkertijd werden ook de kustbatterijen in werking ge- bracht en weldra ploften de granaten in zee. De ,,Espana" lag dus van twee kanten onder een hevig vuur. De ,,Espana" richtte onmiddellijk haar af- weergeschut. Ondanks de rondvliegende pro- jeetielen scheerden de machines steeds weer over het sehip. Rondom den oorlogsbodem vie- len de granaten in het water, dat hoog op- spoot. Toen weerklonk eensklaps het geluid van een hevige explosie, dat als een donder langs de kust voortrolde. Een enorme rook- Wanneer Gij aan hoofdpijn lijdt, probeei dan eens een "AKKERTJE". In minder dan 10 minuten is Uw arm hoofd dal Ge dacht dat barsten zou, volkomen vrij en Ge kunt weer met lust Uw bezigheden hervatten. "AKKERTJES" bevalten een bijzondei poeder, zeer werkzaam en toch onschadelijk voor de gezondheidzij tasten maag, hart noch nieren aan. De cachet-vorm heeft het groote voordeel, dat men niets proefl. Het zijn vlugge afdoende pijnstillers in gevallen van Hoofdpijn, Migraine, Kies- pijn, Spierpijn, Zenuwpijn, Neuralgie, vrouwenpijn en Rheumatische pijnen. Waarom toch langer lijden dan noodig! Overal verkrijgbaar. Per 12 stuks 52 cent. Volgens rezept von Apof-heker Dumont AKKER-CACHETS - (Ingez. Med.) walk siteeg uit den achtersteven van de ,,Es- pana" omhoog. De, pantserkruiser was door een voltreffer geraakt. De gouvemeur van Santander heeft nog verklaard, dat niet een, maar twee bommen het achterschip hebfben geraakt. In totaal zijn zeven projectielen van groot formaat gewor- pen. Ook (le, „Velasco", die zich in de nabij- heid bevond, werd geattaqueerd, maar niet geraakt. Later hebben de Baskische vliegers ook bommen laten vallen op de ,,Almirante Cervera", doch deze kruiser is evenmin ge- troffen. Uit Vittorio werd Zaterdag gemeld, dat in de eerste ochtenduren de recbtscbe troepen op den reohtervleugel van het front van Biskaye na een krachtige artillerievoorbereiding den aanval op de vijandelijke stellingen hebben hervat. De tegenstander, die aanvankelijk krachtigen wserstand hood, werd tot het op- geven van zijn stellingen gedwongen, zoodat de rechtsche troepen den geheelen westelijken oever van de zeekust van Guernica in handen konden krijgen. De troepen van generaal Mola hebben den berg Utardi alsmede de plaatsen Forua, Mu- rueta, Axpe, de Usturia en het stadje Bermeo aan de kust bezet. Ook de linksclh© troepen melden een succes. Zij hebben, naar de speciale correspondent van Havas uit Andujar bericht, het heiligdom Vir- gen de la Cabeza bezet, waar 1200 personen werden belegerd. ONRUST IN OATALONIE. Te Barcelona is sinds eenige dagen, aldus Havas, als gevolg van zekere incidenten een liohte nervositeit aan den dag getreden. Dit gela't ook voor eenige dorpen in d'en omtrek. Gewapende troepen hebben de wacht moeten betrekken. De generaliteit, die de laatste dagen ver- soheiden malen bijeen is geweest, heeft thans aan de pers een nota overhandigd, waardn zij opkomt tegen een toestand, welke het succes van de revolutie en van den oorlog zou kun nen schaden en er op aandringt, dat aan deze actie een einde komt om de onrustige stem ming, waaronder Catalonie thans lijdt, weg te nemen. DE VERHOUDING TUSSCHEN BEIDE VLOTEN. De regeering te Valencia publiceert de vol gende statistiek, waarin de verhouding tus schen heide vloten aldus wordt vastgesteld: Franco beschikt thans nog over een totaal van 37.500 ton. In de eerste plaats twee krui- sers van 10.670 ton, de Canarias en de Balea- res, modeme, snelle schepen, waarvan het zwaarste geschut bestaat uit kanonnen van 20.3 c.M. Dan een kruiser van 9385 ton, de Al- mirante Cervera, modem en snel, een torpedo- bootjager van 1339 ton, de Velaseo, zes torpe- do-toooten van 190 ton, vier kanonneerbooten van 800 ton en achttien hulpsehepen, sommige niet grooter dan 50 ton. (Het tonnage van de regeeringsvloot be draagt 96.000 ton, n.l. een slagschip van 16.400 ton, de Jaime Primero, een zusterschip van de Espana, op het oogenblik het sterkste sdhip van de Spaansche vloot, het is het eenige sehip dat beschikt over geschut van 30.5 c.M. Verder twee kruisers van 9385 ton, de Cer vantes en de Libertad, van dezelfd© serie als de AJmirante Cervera, een kruiser van 6140 ton, de Mendez Nunez, een verouderd sehip; vijftien torpedoboobjagers van 2120 ton', modeme snelle schepen, twee torpedoboobja gers van 13'37 bon van verouderd type, zes torpedolbootjagers van 190 ton, vier duikboo- ten van 715 ton, zes diuiklbooten van 1290 ton, drie van 1370 ton en een kannonneerboot van 800 ton, de Laya, die voor de haven van Valencia patrouilleert. Verder een troepen- transportschip van 2545 ton en 17 hulpsehepen, die langs de kust patrouileeren.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1