ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN PRESTO 12, SPIERPUNEN in zijn arm genezen KLOOSTERBALSEM No. 9599 VRIJDAG 30 APRIL 1937 77e Jaargang Binnenland. Specials CZariJ&oecLng? VOOR OESCHOONMAAK Feuiileton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen DANK ZIJ KL00STERBALSEM EERSTE BLAD fi TWTtCTWIT ^^"geenexportbijslag op nederlandsohe bank ontvangt PAKKEN VOOR BEN zeeuwsch onderzoek naar de *n Pijn om razend tg worden bij 't bewegen van den arm AKKER'S „Geen goud zoo goed" TER N EUZENSCH E CO U RANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden - Bmten Ter Neuzen fr per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post /5,60 per jaar Voor BelgiS en Amerika f 2,-, overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J- VAN DE SANDE GIRO 38150 TEEEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Vioor elken regel meer 0,20. KEEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Dr. J. P. FOCKEMA ANDREAE. Dr. J. P. Fockema Andreae, oud-commissa- ris der Koninigin in de provincie Groningen en oud-burgemeester van Utrecht, zal zich gaan wijden aan jo urnal is tie k en arbeid. Dr. Fockema Andreae is medewerker ge- j worden van het „Utrechtsch Dagblad". Dr. Fockema Andreae stelt zich voor, be- schouwingen te geven op het gelbied van wet- g€*vmg en rechtspraak. I>r. W. L. GROENEVELD MEYER. Bij Kon. besluit is benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw dr. W. L. Groenerveld Meyer te 's Gravenhage, admi- nistrateur bij het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, regeeringscommis- saris voor handel en nijverheid bij de uitvoe- rine- van de landbouwcrisismaatregelen. CONSUMPTIE-AARDAPPELEN Op vragen van het Tweede Kamerlid Ver- voom betreffemde het toekennen van een ex- portbijslag op consumptie-aardappelen heeft minister Deckers als volgt geantwoord: Het is den minister bekend, dat er, evenals zulks in andere jaren het geval was, nog on- verkochte voorraden consumptie-aardappelen bij de telers aanweziig zijn. Uit de hem ten dienste staande gegevens blijkt echter, dat niet van abnormaal groote hoeveelheden kan worden gesproken; dat de telers deze aard- appelen niet hebben kunnen verkoopen, meent de minister dan ook te moeten ontkennen. Voorts is het den minister bekend, dat de opbrengst van de aardappelen voor vele kleine boeren een belangrijk deel van hun inkomen uitmaakt. Dat is dan ook een van de redenen waarom steun wordt verleend. iDe minister kan de meening, als zouden de productiekosten het totale bedrag van den marktprijs voor gedenatureerde aardappelen en den denaturatiebijslag overtreffen, niet on- dersdhrijven. In verb and met het hiehboven vermelde is de minister van meening, dat niet van een groot verlies op de teelt van cansumptie-aard- appelen kan worden gesproken. Naar zijn meening bestaat dan ook geen aanleiding, maatregelen te nemen om den prijs van de aardappelen op een hooger peil.te brengen, zulks te minder, daar reeds een regeling is getroffen, krachtens welke voor de goede oonsumptieaardappelen, welke aan bepaalde vereischten voldoen, een hoogere denaturatie- vergoeding kan worden toegekend dan voor de mindare soorten. (De vraag of de minister wil bevorderen, dat door het toekennen van een exportbijslag de overtollige voorraden tegen een loonenden prijs kunnen worden geruimd, wordt ontkennend beantwoord, aangezien de uitvoer van aardap pelen ook zonder bijslag bevredigend is, en niet verwacht kan worden, dat een bijslag den uit voer zou stimuleeren en een wijziging van de prrjzen hier te lande ^ot gevolg zou hebben. PLUIMVEEVOEDER GEEN VEEVOEDER IN DEN /IN DER WET. De Amhemsche rechtbank heeft in hooger beroep van rechtsvervolging ontslagen een veevoederfabrdkant, die gemengd pluimvee- voeder had afgeleverd, op welks verpakking niet stond aangegeven de procentueele samen- stelling, zooals de Wet van 31 December 1920 eischt in het veelomstreden artikel 4. De rechtbank overwoog, dat deze wet, welke spreekt van ,,veevoeder", niet van toepas- sing is op pluimvee-voeder, aangezien „pluimvee" niet is te brengen onder „vee", blijkende o.a. uit de omstandigheid, dat naast de Veewet een (speciale) Pluimveewet be staat. GOUD. Blijkens den jongsten per 26 dezer opge- maakten weekstaat van de Nederlandsche Bank, toont de goudvoorraad een verdere sta ging met f 40 millioen, na overdracht van f 10% millioen gouden munten aan de Java- sche Bank. Het goudaccres zal men wederom op rekening kunnen stellen van een transactiie ijiet het Egalisatiefonds. De totale metaalvoorraad bedraagt thans weer voor het eerst sedert ca. vier jaar meer dan een milliard gulden. De rekening-courant- saldi van anderen stegen met f 31.1 millioen en die van het Rijk met 7.1 millioen. R ADIO-N ACHTV ORSTBERICHTEN Tot nadere aankondiging worden nacht- vorstverwachtingen radiotelefonisch geseind door bet station van het Kon. Ned. Meteoro- logisch Instituut te De Bilt. Deze berichtea worden op werkdagen uit- gezonden op de golflsngte 1420 M. te 15 h 45 en 19 h 55 (in het laatste geval na het ge- wone avondweerbericht), op Zon- en alge- meen erkende christelijke feestdagen alleen te 19 h 55 na het gewone avondweerbericht. Van 22 Mei 1937 af geschiedt de uitzending op werkdagen te 15 h 45 en 21 h 00 ('zomer- tijd), op on- en algemeene erkende christelijke feestdagen alleen te 21 h 00. EENHEID DOOR DEMOORATIE. De Nederlandsche Beweging voor Eenheid door Demooratie (EJD.D.) heeft in het R.A.I.- gebouw te Amsterdam een nationale de- monstratie gehouden, waarbij behalve door den voorzitter van deze beweging dr. H. Fdber, het woord is gevoerd door mr. P. J. Oud, en de heeren Koos Vorrink, H. D. Lou- wes en prof. dr. P. Geijl. Duizenden en dui'zenden woonden deze de- monstratie bij. (De voorzitter dr. Faber zeide o.a.: „Wij zijn nog niet, wat wij willen zijn. Maar wij zijn op weg. Midden in Nederland staat, als, uit den grond verrezen hecht en sterk, het grameten blok van onze beweging. Vol trots wijzen wij op onze tucht en onze eendracht. Vol trots wijzen wij op onze werkers in 40 actieve en levende afdeelingen. Vol trots wijzen wij op ons groeiend aantal leden, dat sinds zes maan den in een onafgeibroken stroom van 60 nieu- we leden per dag toeneemt. Voor 22 maanden waren wij een klein groepje van 71 Nederlan- (Ingez. Med ders, thans staan bijna 17.000 mannen en vrouwen hi onze gelederen. V66r de laatste der sprekers het woord ver- kreeg, stelde de voorzitter de bijeenkomst in kennis van het feit, dat van de gelegenheid om zich als lid van Eenheid door Democratic" op te geven, door niet minder danelfhon- derd aanwezigen was gebruik gemaakt, welke mededeeling met groot enthousiasme werd ontivangen. Te kwart over elf sloot dr. Faber de bij eenkomst met een kort woord, waarbij de aanwezigen gevolg gaven aan zijn uitnoodiging om als symbool onzer vrijheid en eenheid twee strophen van het „Wilhelmus" te zingen. DUURTETOESLAG NOODIG? Het bestuur van het N.V.V. zond het volgen- de telegram aan minister Slingenberg: Onder verwijzing naar onzen brief van 5 April, waarin ons bestuur aangedrongen heeft op het verstrekken van een duurtetoe- slag op de uitkeeringen der werkloozen, ver- zoeken wij Uwe Excellentie opnieuw met de meeste klem spoedig dezen duurtetoeslag toe te kennen en de loonen voor de arlbeiders in de werkverschaffingen dienovereenkomstig te verhoogen. Een spoedige beslissing is te meer noodzakelijk nu de positie van de werkloozen door de aanhoudende koude weersgesteldheid nog moeilijker geworden is. HERKOMST DER N.-AMERIKAANSGHE FAMILIE ROOSEVELT. In de vergadering van het (Zeeuwsch Ge- nootschap der Wetenschappen te Middelburg heeft de secretaris, de heer Mr. A. Meerkamp van Embden een mededeeling gedaan over bovengenoemd onderwerp. In 1929 ontving spreker als Rijksarchivaris in Zeeland van Amerikaansche zijde een ver- zoek om inlichtingen over een lid van het ge- slacht Roosevelt, dat •omstreeks 1618 uit Tholen naar Nieuw-Amsterdam zOU> zijn ver- trokken. Bij onderzoek bleek de naam Van Rosevelt op Tholen zeer veelvuldig voor te komen, zooals wordt Ibevestigd door artikelen van J. van der Minne in: De Nederlandsche Leeuw, 1902 en 1911. Geen enkel spoor ech ter wees naar Amerika. De Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer stelde omstreeks Nie iwjaar 1936 de zaak op nieuw aan de orde en spoedig daarop riep de Aligemeeen Rijksarchivaris sprekers mede- werking in bij een onderzoek, dat verschillende provincies omvatte en was uitgelokt door den Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen. De uitslag werd gerapporteerd, maar in het openibaar heeft spreker tot dus- verre gezwegen, omdat geen definitief resul- taat was bereikt. Van verschillende zijden echter werden hem inlichtingen gevraagd en er bestaat geen overwegend bezwaar tegen deze thans te geven. Ieder belangstellende kan dan zelf zijn gevolgtrekkingen maken. Be bekende overlevering meldt, dat om streeks 1650 een Claes Martensen Roosevelt uit het eiland Tholen, nader: uit Oud-Vosse- meer, naar Noord-Amerika trok en daar de stamvader werd van de nog bloeiende familie I Roosevelt. Het lag dus voor de hand de be- schikbare archiefstukken van Oud-Vossemeer opnieuw aan een algemeen onderzoek te on- derweipen. In de zeer onvolledig bewaarde serieen is echter het gezochte niet gevonden. Een ander element van de overlevering is, dat de familie- of de bijnaam van den emi grant Roosevelt luidde. Nu komt inderdaad een Rosevelt voor op de kaarten van Hattinga uit het midden van de 18e eeuw. Dit Rosevelt vormde het Westelijk gedeelte van den polder. De 1500 gemeten tusschen Tholen en Poort- vl'iet, maar in de jurisdictie van de stad Tho len. Een paar hoeven zijn geteekend aan den Westelijken dijk van het Rosevelt. Uit de schepen- en transportakten van de stad Tho len tot 1650 is nu alles aangeteekend, wat be- trekking heeft op hoeven in de 1500 gemeten. Een groot a'antal gegevens groepeert zich om Pieter Jorisse opt Rosevelt en zijn zoon Joris Pieters. De eerstgenoemde komt sinds 1638 voor als: Pieter Jorisse opt Rosevelt. Zijn hoeive aldaar (had hij gekocht van Mattheus Blok. Pieter Joris' zoon, Joris Pieters, kocht in 1648 een huis met sohuren enz. in Oud- Vossemeer. Dit is het eenige gegeven, dat spreker ontleent aan een dossier, bijeenge- bracht door den heer W. van der Ploeg te Oud-Vossemeer. Maar het is een belangrijk gegeven, omdat Joris Pieters de stamvader werd van de Oud-Vossemeersche Van Rose- velts. In deze familie is echter met de be- schikbare gegevens rpnieuw geen plaats voor Claes Martensen gevonden. (Hiermede zijn alle wegen echter nog geens- zins afgesloten. Maar het is noodig zich goed duidelijk te maken, dat: op of van het Rosevelt een zuivere plaatsaanduiding vormt, die dus aanvankelijk geen deel uitmaakt van den persoons- of den familienaam. Ook latere bezitters van Pieter Joris' hoeve noemden zich: opt Rosevelt. Het kon dus zijn nut heb ben de verdere geschiedenis van die hofstede na te gaan. De nakomelingen van Pieter Joris verkoch- ten de hoeve in 1649 aan Maerten Comelisse Geldersman, behoorend tot een aanzienlijk ge- slacht, afkomstig uit Reimerswaal, later ge- vestigd te Westkerke bij Scherpenisse. Ook hij voert na 1649 bij zijn naam de toevoeging: opt Rosevelt. In 1647 kocht hij een huis in Oud-Vossemeer. Vooral door den aankoop van de hofstede op het Rosevelt geraakte hij in financieele moeilijkheden. (Heeft nu wellicht deze Maerten Geldersman opt Rosevelt, die ook te Oud-Vossemeer ge- goed is geweest, een zoon Claes Maertensen gehad, die, afgeschrikt door den tegenspoed van zijn familie, omstreeks 1650 naar Nieuw- Amsterdam emigreerde en 'zich daar niet noemde: Geldersman, maar: Roosevelt? On- mogelijk lijkt dit zeker niet. Tot dusverre is het echter niet gelukt zijn spoor te vinden. Voorloopig is dus slechts een vermoeden ge- wekt. Spreker hoopt te hebben aangetoond, dat wie het onderzoek zou willen voortzetten, aandacht zal dienen te schenken aan alle per- sonen en geslachten, die achter hun naam de bijvoeging: opt Rosevelt hebben gedragen. ALGEMEEN VERBINDEND EN ONVERBINDEND VERKLAREN VAN COLLECTIEVE ABEIDSOVEREEN- KOMSTEN. Verschenen is het voorloopig verslag der Eerste Kamer over het ontwerp van wet be- treffende het algemeen verfoindend en onver- bindend verklaren van bepalingen van collec- tieve arbeidsovereenkomsten, waaraan het volgende is ontleend: Vele leden spraken hun voldoening uit over de indiening van dit wetsontwerp. Verscheidene leden betreurden het, dat het tot 1936 moest duren, aleer een pu'bliekrech- telijke regeling van de collectieve arbeids- overeenkomst bij de Staten-Generaal aanhan- gig werd gemaakt. Eenige leden verklaarden den goeden in- vloed, die de collectieve arbeidsovereenkom sten op de verhoudingen tusschen werkgevers en werknemers hebben gehad, schreven zij dien voornamelijk toe aan het feit, dat deze cvereenkomsten slechts vrijwillig konden wor den gesloten, zoodat dus rekening moest wor den gehouden met hetgeen wezenlijk bereik- baar was. Nu bepalingen dezer arbeidsovereenkomsten verbindend kunnen worden verklaard, vrees- den deze leden, dat in vele gevallen de rechten der minderheid in het bedrijf zullen worden onderdrukt en dat allerlei regelingen kunnen worden vastgelegd, die op vrijwilldge wijze niet tot stand zouden zijn gebracht. Enkele leden kenschetsten dit wetsontwerp als een voorbeeld van verkeerde ordening. Zij betoogden, dat hier geen sprake is van ar- door AGATHA CHRISTIE. 55) Vervolg. Hoofdstuk XXIV. Het huis in Dover. „U vindt het zeker wel goed, dat ik wat harder rijd dan gewoonlijk? Ik ben te laat weggegaan... minstens een kwartier later dan ik me voorgenomen had." In Anthony's opinie liet hun rit, wat snel- heid betrof, niets te wenschen. Maar toen hij zonder behoorlijk na te denken, als ant- woord op haar vraag even knikte, ondervond hij, dat die vaart niets was, vergeleken bij de amelheid, die de Panhard wist te bereiken, toen Bundle in ernst begon te chauffeeren. ,,Er zijn menschen", zei Bundle, toen ze in verminderd tempo door een dorpje raceden, ,,die niet met mij in een auto durven zitten. Mijn goeie vader, bijvooTbeeld. Voor geen geld ter wereld zou hij in dit wagentje mee naar de stad gaan..." Anthony vond, dat er voor Ket standpunt van Lord Caterham vddl te zeggen was. „Tuf- fen" met Bundle achter het stuur was niet bepaald de meest geschikte sport voor ner- veuze heeren tusschen de vijftig en de zestig. ,,Maar u bent absoluut niet zenuwachtig of bang," ging Bundle goedkeurend voort, ter- wrjl ze op twee wielen een hoek nam. „Ik ben op dat gebied door en door ge- traind," zei Anthony met een rustig gezicht. ,,En ik heb zelf ook haast," voegde hij er aan toe, alsof dat op dat oogenblik pas tot hem doordrong. ,,Zal ik nog wat meer vaart zetten?" stelde Bundle bereidwillig voor. ,,De hemel beware me, neen," zei Anthony haastig. ,,Ik (brand van verlangen om de ware reden voor dit onverwacht uitbreken te hooren," zei Bundle na een fanfare op de claxon, die het dorpje, waar ze juist dooiheen gestoven wa ren, tijdelijk stokdoof gemaakt moest hebben. ,,Maar ik mag er zeker niet naar vragen, he Alleen moet u me hierop antwoord geven: u probeert toch niet aan den langen arm der wet te ontkomen?" ,,Daar kan ik niet positief neen op zeggen," zei Anthony. ,,Tenminste op het oogenblik niet. Morgen wel." ,,'De Scotland Yard-meneer is niet zoo'n ezel als ik eerst dacht," zei Bundle nadenkend. .Battle is goed, uitstekend zelfs," stemde Anthony toe. „U had diplomaat moeten worden," zei Bundle. „Z66 weinig als u loslaat!" ,,iEn ik dacht nog wel, dat ik aan 't uit-de- school-klappen was." ,,iO, hemel! U bent toch niet van plan, mademaiselle Brun te schaken?" „Niet graag," zei Anthony met overtuiging. Een poos lang zweeg Bundle, omdat ze haar •aandacht noodig had bij het inhalen en passee- ren vein drie andere auto's. Toen dit werkje achter den rug was, ging ze voort: „(Hoe lang kent u Virgina al ,,Dat is een vraag, die moeilijk te beant- woorden is," zei Anthony eerlijk. „Ik ken haar nog niet lang, maar ik heb 't gevoel of ik haar al jaren gekend heb!" (Bundle knikte. .Virginia is intelligent," zei ze met iets stugs in haar toon van spreken. „Ze praat altijd onzin, maar ze is buitengewoon intelli gent. In Herzo-Slowakije moet ze ook. zoo goed geweest zijn. Als Tim Revel was blij- ven leven, zou hij carriere gemaakt hebben door Virginia, uitsluitend door Virginia! Ze heeft voor hem gewerkt, gezwoegd! Alles en alles heeft ze voor hem gedaan. Weet u waarom „Omdat ze van hem hield?" zei Anthony met zijn oogen strak op den kilometer-teller voor hem. „Neen, omdat ze niet van hem hield. Be- grijpt u niet? Ze hield niet van hem... ze had nooit, zelfs in het begin niet, van hem gehouden en daarom deed ze wat ze kon om dat goed te maken. Dat 's echt Virginia, Maar, begrijp goed: niet omdat ze van Tim Revel hield. Dat staat als een paal boven water." ,,U lijkt nogal zeker van uw zaak," zei An thony. Hij draaide zijn hoofd om en keek haar aan. Bundle's kleine, magere handen hielden in krampachtigen greep het stuurwiel omklemd; haar kin stak, in een exces van vastbesloten- heid, wel een centimeter medr naar voren. ,,Ik weet 't een en ander. Toen zij trouw- de, was ik niet veel meer dan een kind, maar kin'deren onthouden wat ze hooren en toen ik naderhand Virginia leerde kennen, kostte 't mij niet de minste moeite het ontbrekende aan te vullen. Tim Revel was tot over zijn ooren verliefd op Virginia. Hij was een Ier, begrijpt u, een buitengewoon aantrekkelijke, knappe jonge man, die beschikte over een ge- vaarlijk-goede manier om zijn gedachten on der woorden te brengen. En Virginia was nog heel jong. Achttien of negentien, als ik 't wel heb. Ze kon zich nergens vertoonen of ze zag Tim als de geincameerde misere en ze hoorde jammerklachten of dreigementen, dat hij zich dood zou schieten of aan den drank zou gaan, als ze niet met hem trouwde. Meisjes gelooven die dingen... of beter, ze heb ben ze vroeger geloofd, in de laatste zeven, acht jaar zijn ze geweldig vooruit gegaan. Virginia werd verliefd op het gevoel, dat ze bij hem opgewekt had. Ze trouwde met hem „De pijn begon in mijn bovenarm en zette zich zoo voort tot in mijn nek, soms z66 hevig, dat het huilen mij nader stond dan het lachen. Gewone spierpijn, zeide men mij, maar ik kon niets vinden om die gewone pijn te genezen Ten einde raad ben ik met Kloosterbalsem begonnen. De uitwer- king is enorm qeweest. Na de eerste behandeling verminderde de pijn al en na voortgezet gebruik zijn al mijn pijnen verdwenen, dank zij Klooster balsem, den grooten pijndooder." E. v. C. te A. ORIGINEEL TER INZAGE Onovertroffen by brand-en snij wonden Ook ongeevenaard als wrijfmiddel bij Rheumatiek, spit en pijnlijke spieren Schroefdoos 35 ct. Potten: 62'/z ct. en f 1.04 (Ingez. Med.) beidsovereenkomsten tusschen werkgevers en arbeiders, doch van contracten tusschen werk gevers en bestuurders van organisaties van werknemers. Deze bestuurders zijn naar hun meeninig hier niet te zien als vertrouwens- mannen der arbeiders, doch als functionaris- sen van politieke partijen. Als aoodanig zijn ze te beschouwen als exponenten van den marxistischen klassenstrijd en hun optreden te dezen zal steeds de kiem van nieuwen strijd in zich dragen. Andere leden weerspraken nadrukkelijk de meening der hiervoor aan het woord zijnde leden, als zouden de bestuurders der vakver- eenigingen functionarissen van politieke par tijen zijn. Slechts een zeer gering aantal hun- ner heeft zitting in politieke colleges. Afge- scheiden hiervan is het lidmaatschap van zuike lichamen geen beletsel om zich bij het voeren van onderhandelingen over arbeids overeenkomsten al'leen te laten leiden door het belang der werknemers en dat der bedrrjven, welker belangen geen teigenstelling vormen, doch veeleer parallel loopen. Vele leden betreurden het afwij'zend stand punt der regeering tegenover de pogingen tot opneming in het ontwerp van een voldoend controle-apparaat op de naleving van verbin dend verklaarde bepalingen. De bepalingen van het wetsontwerp inzake de onverbindendverklaring vonden van ver schillende zijden bestrijding. Sommige leden, die de indiening van een wetsontwerp op de verbindendverklaring van collectieve contracten met belanigstelling had - den tegemoet gezien, konden het thans in be handeling zijnde ontwerp niet met ingenomen- heid begroeten, omdat daarin het element der onverbindendverklaring is opgenomen, hetwelk huns inziens een geheel ander karakter draagt en de ontwikkeling van het instituut der col lectieve contracten in gevaar brengt. Eenige andere leden verklaarden, dat het wetsontwerp voor hen onaannemelijk zou zijn geweest, indien daarin niet de onverbindend verklaring ware opgenomen. Sommiige leden hadden evenmin bezwaar tegen de onverbindendverklaring. 6n... is een soort van engel ten opzichte van hem geweest. Als ze van hem gehouden had, zou ze niet half zoo lief geweest zijn. Want ze is er eentje met spirit, hoor. Maar dit kan ik u zeggen: ze geniet van haar vrijheid. En 't zal niet makkelijk zijn om haar te bewegen, die op te geven." Waarom vertelt u me dat alles?" vroeg Anthony langzaam. „Wel... 't is wel interessant om van die din gen van menschen te weten. Dat wil zeggen, van sommige menschen." ,,Ik wou 't heel graag weten," gaf Anthony toe. ,,En u zou 't nooit van Virginia gehoord hebben. Maar zoo ben ik nu. Als ik iemand een tip kan geven, ben ik altijd klaar. Vir ginia is een schat. Zelfs vrouwen houden van haar, omdat ze zoo heelemaal niet kattig is. En daarbij," Bundle keek met heroische kalmte recht voor zich uit, „moet je altijd sportief zijn, vindt u niet?" ,,Ja, natuurlijk," zei Anthony zonder een flauw vermoeden van wat ze met die laatste bewering bedoelde. 'Hij zat te bedenken wat Bundle genoopt kon hebben, om hem dat al les te vertellen. Niet, dat hij er haar niet dankbaar voor was, maar. ,,Daar heb je de trams," zei Bundle met een zucht. ,,Nu zal ik wat voorzichtiger moeten rijden!" ,,Ja, dat is wel zaak", stemde Anthony in. Zijn opvatting van voorzichtig rijden en haar opVatting verschilden nogal, dat bleek I in de volgende tien minuten. In dien tijd lie- ten ze een verontwaardigde voorstad achter zich en reden Oxford Street in. ,,Niet slecht gedaan, he zei Bundle met een blik op haar armbandhorloge. Anthony stemde volmondig toe. ,,'Waar zal ik u afzetten?" ,,Hindert niet. Waar u naar toe moet." ,,Den kant van Knightsbridge uit." ,,0, dat is uitstekend. Zet u me dan maar bij Hyde Park Cornel af." ,Adieu," zei Bundle, toen ze op de afgespro- ken plaats stil hield. ,,Hoe moet het met teruggaan ,,0, ik zal wel zien. Denkelijk met den trein." „De man is toch bang!" constateerde Bundle. ,,Dat is dwaasheid! Ik zou tuff en met u niet bepaald als een zenuwstillend middel voor nerveuse oude dames aanraden. Maar per- soonlijk heb ik het heel prettig gevonden. Den laatsten keer, dat ik een dergelijke sensatie gehad heb, was, toen een kudde wilde olifan- ten me op de hielen zat." ,,Ik vind u heel onaardig," zei Bundle. ,,We hebben niet eens een aanrijding gehad." ,,'t Spijt mij, dat u zich voor mij heibt moe ten inhouden," gaf Anthony ten antwoord. ,,Ik geloof niet, dat mannen echt moedig zijn," zei Bundle. ,Dat is een schandelrjke aantijging," zei Anthony. „Ik verdwijn vernederd en ver- ontwaardigd." Bundle knikte hem toe en reed weg. Anthony riep een taxi aan; zei: „Victoria Station" en stapte in. Bij aankomst aan het station betaalde hij den chauffeur en informeerde aan het loket naar de treinen naar Dover. Tot zijn groote spijt kreeg hij te hooren, dat er juist een ver- trokken was. Er zat niets anders op, dan geduldig op den volgende te wachten. Een uur lang liep An thony met gefronste wenkbrauwen diep in gedachten het perron op en neer. En een keer of drie, vier schudde hij ongeduldig het hoofd. Gedurende de reis naar Dover gebeurde niets, dat het vermelden waard was. In Dover stapte hij uit, liep met vlugge passen naar den uitgang, bleef daar staan, of hij zich bedacht, ging terug en vroeg aan een kruier den weg naar: ,,Hurstmere, Langly Road." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1