ALGEMEEN NIEUWS- EN A0VERTENT1EBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANOEREN AKKERTJES No. 9598 WOENSDAG 28 APRIL 1937 77e Jaargang Binnenland. Buitenland. De burgeroorlog in Spanje EERSTE BLAD TER NEUZEN, 28 APRIL 1937. ZEEUWSOHE VEREENIGING VOOR LUCHTVAART. GOUDEN AMBTSJUBILEUM VAN Ds. R. J. v. d. VEEN. *0* »iW> SLUISKIL. SAS VAN GENT. AKKER.CACHETS GEMEENTERAAD VAN ZAAMSLAG. .'SB'.WVJWM - tMMBSaMVl NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Relgie en Amerika 2,overige lan den f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abor.nementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave, DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MA AN DAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DIEN STPLICHT. Uitspraak inzake vrijstelling. De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt ter algemeene kennis, dat een uit- spraak op aanvrage om vrijstelling van den Dienstplicht, ter Secretarie dezer gemeente, voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Tegen deze uitspraak kan binnen tien dagen na den dag van deze bekendmaking in beroep worden gekomen. A. door den ingeschrevene wien de uitspraak geldt of door diens wettigen vertegen- woordiger; B. door elk der overige voor deze gemeente voor dezelfde licbting ingeschreven per sonen of door hunne wettige vertegen- woordigers. Het verzoeksahrift moet met redenen om- kleed zijn. Het behoeft niet gezegeld te zijn. Het moet worden gericbt aan de Koningin, doch worden ingediend bij den Burgemeester, ter Secretarie dezer gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzending. Ter Neuzen, den 28 April 1937. De Burgemeester voornoemd, P. TELLEGEN. HET PRINSCELIJK PAAR WEER THUIS. Prinses Juliana en Prins Bernihard zijn Dins- dagmiddag kwart voor vier per auto op het Loo aangekomen. De Koningin verwelkomde hen bij den in- gang. Op het gerucht dat het Prinselijke paar in aantocht was, hadden zich bij de gedenknaald eenige tientallen belangstellenden opgesteld. Des avonds omstreeks kwart voor tien zijn de Prinses en de Prins per auto van Het Loo naar het paleis Soestdijk vertrokken, waar Zij ongeveer half elf aankwamen. In de Hengeloschestraat te Enschedd raakte de Zeppelin Maylbach, waarin het Prinselijk paar reed, defect. De reis is voortgezet in een der auto's van het gevolg. DE EERSTE KAMERVERKIEZINGEN. De Partijraad der S.D.AJP. heeft Zaterdag, blijkens bericht in de s.d. aribeiderspers, ver- gaderd over de samenstelling van de candida- tenlijsten voor de Eerste Kamer-verkiezingen. Besloten werd de hieronder volgende candi- datenlijsten in te dienen. Groep I (Utrecht, Zeeland, Noord-BraJbant, LimJburg)1. Qhr. van der Bilt, 2. C. Lam- mers, 3. B. J. J. Wijkamp, 4. L. N. Palhr, 5. A. Rorije. Groep n (Groningen, Drente, Overijssel, Gelderland)1. P. Hiemstra, 2. E. Ribbius Pe- letier, 3. P. Sikkens, 4. D. Bartels, 5. C. A. Wleersma-van Duin, 6. P. J. Duirikerken, 7. G. Klein. Groep III (Noord-Holland, Friesland) 1. J. J. Vorrink, 2. S. de la Bella, 3. N. Vijlbrief, 4. M. A. Reinalda, 5. E. Boekman, 6. S. R. de Miranda, 7. J. W. Matthijssen, 8. T. Saunders- Blaaulboer. Groep IV (Zuid-Holland)1. A. B. de Zeeuw, 2. P. Moltmaker, 3. H. B. Wiardi Beckman, 4. J. in 't Veld, 5. J. van de Klieft, 6. J. B. J. Ratte, 7. N. C. Bouma-van Strieland, 8. W. Brouwer Jr. GEP. EUIT-GENERAAL SEYFFARDT EN DE N. S. B. Op een in Den Haag gehouden verkiezings- vergadering van de N. S. B. heeft ir. A. A. Mussert o.m. meegedeeld, dat gep. luitenant- generaal Seyffart zich bij de N. S. B. heeft aangesloten en wel naar aanleiding van het optreden van den voorzitter der Eerste Kamer tegen (Mr. van Vessem. GOEDKOOPERE BOTER, MAAR DUURDERE MARGARINE. Terwijl de crisisheffing op boter met een dubbeltje per kilo is verlaagd, is, schrijft het Handelsblad, die op margarine met vier cents verhoogd. Naar het blad vemaai, is de crisisheffing op margarine verhoogd van 36.1 op 40.1 per kilo. Hierdoor zijn de detailprijzen eveneens met vier cents verhoogd moeten worden; de goedkoopste margarine is daardoor gekomen van 1,04 op 1,08 en de duurste van f 1,16 op 1,20 per kilo. Hoewel de Leeuwarder boternoteering deze week met slechts twee centen was gestegen, n.l. van 70 op 72 cents per kilo, werd de hef- fing met een dubbeltje verlaagd van 80 op 70 cents per kilo, waardoor voor het &§rst de accijns lager is dan de marktprijs. Hierdoor is de totale binneniandsche boterprijs ged'aald met acht cents per kilo. Het gevolg der twee maatregelen is dus, dat de consument voor de boter achts cents per kilo minder doch. voor de margarine vier cents mder moet betalen. Het prijsverschil tusschen deze twee sitrjjkvetten is derhalve twaalf cents kleiner geworden. NEBERLANDSCH-POOLSOHE HANDELSBETREKKINGEN. Ter gelegenheid van de jaarbeurs te Poznan (Polen), welke Zondag 2 Mei wordt geopend, zal een bijeenkomst worden gehouden van de Poolsch-Nederlandsche regeeringscommissie, die het vorige jaar op 9 April te 's-Graven- hage, na het tot stand komen van het handels- accoord, werd ingesteld. Het is geibleken, dat het handelsverkeer zich onder de werking van genoemd aocoord voor beide landen bevredigend heeft ontwikkeld. De genoemde conamissie heeft aanleiding ge- vonden na te gaan, in hoeverre deze ontwikke- ling, welke zij op den voet volgt en voortdu- rend bestudeert, aanleiding geeft bepaalde aanbevelingen tot de beide regeeringen te richten. De heer S. Stoga, voorzitter der Pooische commissie, vertoeft thans te 's-Gra- venhage, om te dezer zake de besprekingen voor te bereiden. Deze besprekingen zullen te Poznan worden voortgezet. Met het oog op de aanwezigheid van dr. A. Roman, minister van handel en nijverheid en eere-voorzitter der Pooische commissie, zal ook de minister van handel, nijverheid en scheepvaart, prof. Gelissen, eere- voorzitter der Nederliandsche commissie, zich met den voorzitter, mr. A. van Kleffens, adjunct-directeur van de handelsaccoorden, naar Poznan begeven. VERPAGHTING VAN 47 BOERDERIJEN IN DE WIERINGERMEER. Evenals vorige jaren is ook thans wederom een prospectus verschenen voor de verpach- ting van boerderijen in den Wieringermeer- polder zulks ingaande 1 November 1937. Dit jaar zal de uitgifte bestaan uit 47 bedrijven, n.l. 29 akkerbouw-, 12 gemengde- en 6 weide- bedrijven met een totale oppervlakte van pl.m. 1730 H.A. Tot op heden zijn 7000 H.A. cultuiurland in de Wieringermeer in particulier bedrijf, waar- onder 156 boerderijen met een gezamenlijk oppervlak van ruim 6200 H.A. Het restee- rende gedeelte is als onbehuisd land uitge- geven, gedeeltelijk voor uitbreiding van het bedrijf van in de randgemeenten wonende landbouwers, gedeeltelijk voor de uitoefening van den groven tuinbouw. Wanneer de uit gifte 1937 haar beslag zal hebben gekregen zal derhalve reeds meer dan de helft van de geheele oppervlakte cultuurland in partieuliere handen zijn. Het overige gdeelte wordt als groot-bedrijf in exploitatie gehouden door de landibouiwcultuurmaiatschappdj „De Wieringer meer", tot het moment, dat ook d'eze gronden waarvan 1000 H.A. voor definitieve staats- exploitatie wordt bestemd, voor verpachting geschikt is. Geen gronden worden n.l. ver- pacht, zoolang niet redelijkerwijze vaststaat, dat daaraan geen abnormaal risico voor den partioulieren boer meer verbonden is. De belangstelling voor de beschikbaar ko- mende bedrijven is ook thans weer zeer groot. De gunstige mtkomsten, welke door de reeds gevestigde pachters in de afgeloopen jaren in de Wieringermeer zijn verkregen, zal onge- twijfeld aan deze groote belangstelling niet vreemd zijn. De pachtsommen zijn aanvan- kelijk matig en houden niet alleen verband met den cultsuurtoestandwaarin de gronden verkeeren, doch sluiten ook in een steun aan de optredende pachters. De pachtsommen worden in de eerste zesjarige pachtperiode am de twee jaren verhoogd en beloopen als regel voor het akkerbouwibedrijf de eerste twee jaren 50, de volgende twee jaren f 60 en de laatste twee jaren 75 per H.A.; voor het gemengde bedrijf bedragen deze cijfers reap, als regel /40, f 50 en /60 en voor het weidebedrjjf 30, f 40 en 50. De genoemde bedragen worden verhoogd met 10 per H.A. per jaar voor gedraineerd land. Een jaarlijks vast te stellen indexcijfer brengt tenslotte het conjunctuurcorrectief. De grootte van de bedrijven ligt voor het akkerbouwibedrijf mee- rendeels tusschen de 40 en 50 H.A., voor het gemengde- en weidebedrijf hoofdzakelijk tus schen 20 en 40 H.A., met enkele afwijkingen, zoowel naar boven als naar beneden. Het streven is er op gericht in de Wierin germeer een zoo sterk mogelijfcen boerenstand te bevorderen. Hiervoor is het noodzakelijk eenige eischen te stellen, waaraan gegadig- den, om voor een boerderij in aanmerking te kunnen komen, moeten voldoen. Zoo zal een pachter landbouwtechnisch goed onderlegd moeten zijn en over voldoende bedrijfskapitaal dat op f 300 per H.A. is bepaald, moeten' kun nen beschikken. Het voldoen aan deze eischen is- noodig om redelijkerwijze de noodige waar- borgen te verkrjjgen van te kunnen slagen in de exploitatie van een bedrijf. Meer en meer begint de Wieringermeer als landbouwgebied aan beteekenis te winnen, hetgeen ook wel voor de hand ligt, wijl de outillage van dezen eersten Zuiderzeepolder is verzorgd als slechts weinige landibouwgobieden elders in ons land. ARABISCH DORP STROOMT LEEG. De Britsche autoriteiten hadden den bewo- ners van het Arabische dorp Hittin, bij Tibe rias, een collectieve boete opgelegd van 133 pond. De bevolking heeft uit protest hiertegen besloten het dorp te verlaten en aan dit besluit inmiddels reeds uitvoering gegeven ook, zoo- dat op het oogenblik in geheel Hittin nog slechts enkele oude mannen en vrouwen zijn achtergebleven. RECHTSCHE SUCCESSEN IN BISKAJE. De rechtsche troepen in de provincie Biskaje zetten hun operaties met succes voort. Geno- raal Mola's troepen zijn Maandag Eibar bin- nengetrokken. De inneming van dit stadje wordt van beteekenis geacht wegens de groote wapenfabrieken, die zich daar bevinden. „Zon- der een schot te lossen", aldus mededeelingen uit het hoofdkwartier van generaal Franco, ,,zijn de rechtsche troepen Eibar binnengerukt. Ze vonden er nog slechts dertig vrouwen en kinderen, die den binnentrekkenden troepen meedeelden, dat de regeeringsmilitie de stad verlaten had onder de leuze: ,,Wij gaan naar Bilbao om Aquirre het hoofd af te hakken". Van de stad schijnt niet veel meer over te zijn. Alvorens Eibar te verlaten heeft de Bas- kische militle de stad in brand gestoken. De Ibrandweer te San Sebastian en te Toria heeft nog getracht eten gedeelte van de stad te red den, doch zonder succes. Generaal Mola's troepen trekken thans in Westelijke richting langs den straatweg Eibar-BiLbao verder. De dorpen Ermua, Mal- lavia en Verriz zijn eveneens in hun handen gevallen. Men krijgt den indruk, dat binnen korten tijd deze colonne zich met de colonne, die thans Duranga bezet heeft, zal vereenigen en dat zij dan gezamenlijk in de richting Bil bao zullen optrekken. Over den toestand te Bilbao ontving men eenige mededeelingen van Spanjaarden, die per vliegtuig uit Bilbao Biarritz hadden bereikt. Volgens hen is de toestand te Bilbao niet ho- peloos. In de stad heerscht volmaakte orde, ondanks de veelvul'dage bombardementen van rechtsche zijde, die natuurlijk niet nagelaten heeft indruk te maken op de burgerbevolking. Schaarsohte aan levensmiddelen doet zich na tuurlijk gevoelen, doch de komst van Engel- sche schepen met levensmiddelen heeft den toestand aanzienlijk verbeterd. Volgens een Reuterbericht uit Bilbao is Guernica, de oude hoofdstad van het Basken- land, hevig door rechtsche vliegtuigen gebom- bardeerd. De stad is thans een mine gelijk en honderden burgers zijn gedood. De krijgsverrichtingen aan de overige fron- ten van Spanje zijn van weinig beteekenis. Madrid is gebombard^erd en de luchtmacht van Franco heeft verder het dorp Alcala de Henares bestookt, waabbij verscheiden dooden en gewonden zijn gevallen. In de provincies Teruel, Alava en aan het front van Almeria in het Zuiden zijn de rechtsche troepen in den aanval. De regeeringstroepen bieden echter kraChtigen tegenstand, zoodat van een veran- dering van de posities op het oogenblik geen sprake is. In zijn gebruikelijke radiorede heeft gene raal Queipo de Llano verder de berichten uit Valencia tegengesproken over onlusten of zelfs opstanden te Granada. Te Granada, aldus Queipo de Llano, heerscht volkomen rust.' De vliegtuigen van Franco's luchtmacht stijgen alleen op om de schepen van de regeering te bombardee r en BRITSCH SCHIP GEDWONGEN NAAR GIBRALTAR TERUG TE KEEREN. Bij het verlaten van de Straat van Gibral tar werd het Britsche schip Greathope, dat met een lading sinaasappelen op weg was van Valencia naar Antwerpen, aangehouden door oorlogsschepen van de vloot van Franco. Het schip werd gedwongen naar Gibraltar terug te keeren, waar rapport werd uitge- bracht bij de Britsche autoriteiten. AGENT VAN POLITIE. Door den burgemeester dezer gemeente is benoemd tot agent van politie de heer A. Postma, te Meppel. A.V.R.O.'S VERSTROOHNGS-TOURNEE Gisteravond traden in het „Luxor-theater" op een aantal zeer bekende A.V.R.O.-artisten. De avond werd geopend door den heer W. Vogt, directeur van het omroep-bedrijf der A.V.R.O., die in een korte rede het ontstaan en de opbouw der radio-omroep schetste, en daaraan een krachtig propagandistisch woord voor zijn vereeniging toevoegde. Het ontging ons oorspronkelijk, waarom men deze avonden ,,verstrooiingsavonden" ge noemd heeft. Achteraf is ons dat duidelijk geworden. Het was volgens ons horloge even 8 uur toen de heer Vogt het podium beklom, en toen we weer eens op het horloge keken, was het half elf, en zaten we tijdens de pauze in de koffiekamer achter een kleintje koffie. De tijd was omgevlogen. Vlotheid teekende het programma. Na het woord van den heer Vogt ging het doek open, en was daar aanwezig de bekende violist Boris Lensky met zijn begeleider Frans van Cappelle. Hij opende met een 2-tal over- bekende nummers n.l. Serenade" van Toselli en „Wiegelied" van Mozart. Hij ontwikkelde een prachtigen zielvollen toon, en lang, heel lang is het geleden, dat wij in Ter Neuzen z6o hoorden viool spelen. Bij zijn tweede optre den, toen hij enkele nummers van eigan com posite speelde, die ook wat meer techniek vereischten, was het qpplaus zoo aanhoudend, dat alleen een toegift hem daarvan verlossen kon. Bob Scholte, de refreimzanger uit het orkest van Kovacs Lajos, zong bekende wijzen, en gaf een imitatie van Jacob Hamel en promo- veerde het publiek in de zaal tot A.V.R.O.'s kinderkoor. Hij had daarmede veel succes en wist de zaal spoedig aan het zingen te krijgen. Mevr. Anna Goedhard trad op als ,,microfoon- debutante" en ontving de daarvoor gebruike lijke belooning. Frans van Capelle, die zich reeds had doen kennen als een vaardig en accuraat begeleider, trad nog op als harmonicavirtuoos, ook hij oogstte veel applaus en kwam er niet af zon der toegift. Koos Koen teekende een tiental verschillen- de figuren, die hij daarna hun meening lief ten .beste geven over de jazz. Mej. De Bonk wilde natuurlijk perse in eigen persoon op het tooneel verschijnen, en zoo kregen we ook deze zeer merkwaardige. creatie te aanschou- wen en te beluisteren. Ook Koos Koen en zijn ,,lakei" hadden niet over bijval te klagen. Na de pauze werd ons vertoond de film „AVRO's Glorie in Klank en Beeld". Door deze film krijgen we inzicht van hetgeen er alzoo in een omroepbedrijf te koop is, en alle bekende orkesten, personen, enz., die geregeld voor de radio optreden, zagen we in hun dagelijkschen arbeid. Heel interessant vonden wij de opname van de reportage van Han Hollander bij den voet- balwedstrijd Iersche Vrijstaat—Nederland te Dublin. Het was, naar wij meenen, voor de A.V.R.O. een goeden avond, en wij zouden willen zeg- gen: A.V.R.O., keer eens spoedig weer". Bovengemelde vereeniging vergaderde Manndagmiddag te Vlissingen. Ondanks vele pogingen slaagde het bestuur er niet in om de stopzetting van de Zeeuw- sche luchtlijn HaamstedeVlissingen gedu- rende de wintermaanden ongedaan te krijigen. De K. L. M. achtte om bezuinigingsredenen de tijdelijke opheffing noodzakelijk. Over den aanleg van een vliegveld bij Ter Neuzen hebben emstige onderhandelingen en besprekingen plants gehad. De rekening, sluitende met een tekort, werd goedgekeurd, terwijl de heeren Aller en Baron van Randwijck ontslag namen als bestuurs- lid. De heer Chef d'Hotel, bedrijfsleider bij ,,De Schelde" werd als zoodanig benoemd. Besloten werd om op Zaterdag 14 Augustus weder de Scheldevlucht om de Scheldemeeuw te doen plaats hebben. Hiema hield de heer I. A. de Lange van de Luchtvaartdienst van het Departement van Waterstaat, een inleiding over: „De geschie- denis en het nut van het zweefvliegen voor de luchtvaart in het algemeen". Na de lezing werd naar het vliegveld Vlis singen gereden, alwaar de heer Chef d'Hotel inlichtingen gaf over het ontstaan en de con- structie van ,,De Scheldemusch", waarna de heer Jhr. Boreel Jr. uit Middelburg met deze baby-machine een fraaie vlucht boven en in de omgeving van het vliegveld maakte. EEN ONGELUK OP DEN ABDIJTOREN TE MIDDELBURG. Toen Maandagmorgen de ongeveer 50-jarige werkman T. in den Langen Jan werkzaam was bij het herstellingswerk, kwam hij op een der zolders over een anker te struikelen en viel hij naar beneden in een zeker 18 M. diepe ruimte. Gelukkig kwam hij echter reeds 3 M. lager op een gewicht van het uurwerk terecht en bleef daar liggen. Toegeschoten personen hebben het gewicht naar boven gebracht, waarop T. uit zijn nete- lige positle werd verlost en op den zolder kon worden neergelegd. Met vereende krachten, w.o. die van een lid van de damesafdeeling van het Roode Kruis, is de man, die een been gebroken had, naar beneden getransporteerd en met een zieken- auto naar het gasthuis overgebracht. Zondag heeft Ds. R. J. v. d. Veen, Geref. emeritus predikant te Bussum, zijn gouden ambtsjubileum gevierd. Hij heeft in de Geref. kerk te Goes een gedachtenisrede gehouden. In zijn inleidend woord zeide spr., dat hij vijf- tig jaar geleden te Hindeloopen in het ambt bevestigd was, en dat hij daarna de kerken van Driesum en Bolsward en ten slotte van 1896 tot 1930 die van Goes gediend had. 'Hier- na sprak hij over 1 Tim. 1 17. Na afloop heeft Ds. v. d. Vegt hem namens den kerke- raad en de gemeente, Ds. A. Scheele uit Ka- pelle namens de classis Goes, toegesproken. Na den diemst heeft Ds. v. d. Veen gereci- pieerd. LUXOR THEATER. „Der Bettelstudent". Men verwachtte reeds lang de verfilmtng van de Carl Millocker's „Bettelstudent", deze kllassieke operette, waarin de grootheden van de misiquette triumfen hebben gevierd. De figuren uit den „Bettelstudent", kolonel Ollen- dorf, Palmatica, gravin Nowalska, haar doch- ter Laura en Bronislawa, de studenten Symon Rymanowics en Jan Janicki, het zijn figuren, even onvergetelijk als Millocker's muziek, waarvan het lied „Ach, ich hab' sie ja nur auf die Schulter gekiisst", de melodie van gene- raties is geweest. En dan het geestige „'Schwamm driiber". Zag men ooit een cou plet, dat in zulk een mate de werkelijik groote komieken van de operette gelegenheid gaf actueele pointes voor het voetlicht te brengen? Hoe vele namen van grootheden zijn niet aan „De Bettelstudent" verbonden, hoe- .vele malen heeft men niet naar deze muziek geluisterd U.F.A. heeft hiervan een filmibewerking gemaakt, waarvan Georg Jaiooby, de ervaren regisseur, zijn krachten gaf. Natuurlijk is Fritz Hampers Ollendorf, in de Duitsche studio's is er immers geen tweede acteur, dieOllendorf is. Carola Hohn en Marika Rokk zijn de dochters van de gravin. En Ida Wiist is de gravin. Simon Rymano wics wordt gespeeld en gezongen door Johan Heesters, den Nederlandschen operette-artist. Deze film loopt vanaf Zaterdag a.s. in Luxor. Vrijdag 30 April a.s. zal de R.K. fanfare alhier ter gelegenheid van de .verjaardag van H. K. H. Prinses Juliana bij gunstig weder een concert geven op het plein der R.K. school. De toegang is vrij. Aaugezien deze jaar dag dit jaar op een gewonen werkdag valt, zal er geen andere feestehjkheid zijn dan dit concert. Benoeming. In zijn vergadering van Dinsdag 27 April werd door den gemeenteraad benoemd tot hoofd der openbare lagere school A, de heer J. JAamoutse, tot dusverre waai-nemend hoofd sedert 7 April 1936. De benoeming gaat in 1 Mei a.s. en ge- schiedde met algemeene stemmen uit een voordracht door B. en W. in overleg met den Inspecteur van het lager onderwijs in de in- spectie Goes, opgemaakt en bestaande uit de heeren J. J. Aarnoutse, J. W. Almekinders en C. W. A. van Herwijnen. Met gelijik aantal stemmen 10 der aan- Niet meer in slaat nog iets t« doen aan het vele werk, dat te wachten ligt? Dan zullen een of twee van die kleine "AKKERTJES" snel en zeker Uw Nederlandsch nare hoofdpijn verdrijven en Uw geest weer helder maken I Onschadelijkl't Zijn ideale pijn- Product stillers bij Zenuwpijn, Kiespijn, enz. Per 12 stuks slechts 52 cent Volgens recept van Apotheker Dumont (Ingez. Men. wezige leden werd de benoemde tevens ge- kozen als hoofd van den afzonderlijken cursus in de Fransche taal en eveneens als hoofd van den cursus in vervolgonderwijs. In de Maandag j.l. gehouden vergadering waren wederom alle leden aanwezig. De voorzitter heette bij de opening in het bijzon- der welkom den wethouder A. de Feijter, die thans weer zoover hersteld is, dat hij zijn werkzaamheden opnieuw kan aanvatten. Hij wenschte hem geluk met zijn herstel. De notulen der vorige vergadering werden, behoudens een kleine aanmerking, vastgesteld. Het proces-venbaal van kasopname en enkele andere ingekomen stukken wenden voor ken- nisgeving aiangenomen. Van Ged. Staten van Zeeland was ingekomen een sschrijven befreffende het verzetten der kermis te IJzendijike en te Biervliet. De heer Hamelink constateerde, dat in de data, die bedoelde ge- meentebesturen zich voorstelden, een Zondag viel, en uitte principieele bezwaren tegen het vieren van kermis op Zondag. De voorzitter wees er op, dat dergelijke raadsbesluiten aan de verschillende gemeenten ter kennis worden gebracht, omdat het kan voorkomen, dat op de data, die de gemeentebesturen zich voor- stellen te bestemmen voor het houden van kermis of andere festiviteiten wellicht in een andere plaiats festiviteiten kunnen plaats heb ben, waarop die plaats de oudste rechten heeft. Principieele bezwaren als zoodanig komen hier niet tot gelding. Deze stukken werden dan ook verder aan- genomen voor kennisgeving. Een schrijven van de afdeeling Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen van het Nederlandsch Onderwijzersigenootschap, houdende verzoek, om al of niet in samenwerking met andere gemeenten te komen tot het instellen van een schoolartsendienst werd gesteld in handen van Burg, en Weth. om advies uit te brengen. Ingekomen was nog een schrijven van Ged. Staten van Zeeland, welke in overweging gaven, in het leeningsbesluit van 16 Maart 11., waarin als maximum rentetype werd ge noemd 4% 1%, op te nemen 4 of 414 Burg, en Weth. stelden naar aanleiding hier van voor, het in bedoeld besluit genoemde rentetype te wijzigen in 4 De heer Haak had hiertegen wel niet direct bedenkingen, doch wees er op, dat het in deze tiijden mogelijk zou zijn, dat het door gewijzig- de omstandigheden niet zou gelukken, een leering te plaatsen tegen 4 En dan zit de gemeente vast aan! het besluit van maxi- maal 4 Hij stelde voldoende vertrouwen in Burg, en Weth., dat deze steeds zullen trachten, tegen een zoo voordeelig mogelijk rentetype te slagen. Overeenkomstig het verzoek van Ged. Staten werd besloten. Met algemeene stemmen werd besloten tot een wijziging der verordening op de heffing van hesmettelijke ziektengelden. Tot onderwijzeres aan de openbare lagere school werd benoemd mej. J. J. A. Kemper- man, met ingang van 1 Mei a.s. Als Leden van bet Algemeen Burgerlijk Arm bestuur werden herbenoemd die heeren J. Scheele Wzn., J. Tolienaar en J. A. Wilhelm. Benoemd werden voonzitters, plaatsvervan- gende voorzitters en leden der verschillende stiem'bureaux. Op verzoek om medewerking ingevolge art. 72 der L. O. wet, voor het aanleggen van ver- lichting in de school te Reuzenhoek der ver eeniging tot bevorderinig van het Gerefor- meerd lager ondenwijs werd, gezien het feit, dat bedoelde verbetering voor de aanvrage was voltooid, of althans aangevangen, en de wet in die gevallen niet toelaat, afwijzend beschikt. Burg, en Weth. stelden voor, dat de rand zou voteeren 25 der kosten voor de wegs- verbetering van den weg St. Aimapolder Zaamslagscheveer. De raming der kosten wees aan, dat ten laste der gemeente zou komen een bedrag van 15.432,50. De heer Haak had tegen het voteeren dezer gelden op zichzelf geen bezwaar, doch kon er alleen mee instemmen, indien de gemeente de voor- waarde stelde, dat langs den weg geen op- gaiand hautgewas gepiiant zou worden, daar dit de eigenaars der aanpalende gronden veel schade bezorgt. De voorzitter wees hem er op, dat ten tijde van het voeren der onderhan- delingen dit bezwaar niet ter kennis van Burg, en Weth. was gebracht en dus ook niet be- sproken was. De heer A. de Feijter wees er op, dat dit een voorwaarde is, die eerst gesteld kan worden, als tot ovemame van dezen weg door de provincie wordt besloten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1