ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKERTJES 10. 9597 MAANDAG 26 APRIL 1937 77® Jaargang Binnenland Buitenland. EERSTE BLAD TER NEUZEN, 26 APRIL 1937. AKKER. AXEL. SAS VAN GENT. -- - IMJ. smmi aAsraKflKWMSfl® TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Bui ten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen ^bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's warden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRI.IDAGAVOND. HERZIENING DER LIJST VAN INKWARTIERING. Burgemeester en Wethouders der gemeente TE1R NEUiZEN maken bekend, dat op heden gedurende veertien dagen ter gemeente- seeretarie voor een ieder ter inzage is gelegd de herziene lijst, bevattende de namen der in- woners, die voor bet verleetnen van inkwar- tiering en onderhoud van krijgsvolk in aan- merking komen, met aanduiding van de mate waarin ieder hunner, naar gelang van de be- schikbare ruimte zijner woning en van de ge- bouwen en getimmerten voor stalling -bruik- baar, geacht wordt daarin te kunnen voorzien. Inlichtingen omtrent het indienen van bezwa- ren tegen de lijst zijn ter gemeentesecretarie te bekomen. Ter Neuzen, 24 April 1937. Burgemeester en Wetbouders voornoemd, P. TE5LLEGENBurgemeester. B. I. ZONN0VIJLLE, Secretaris. N.S.B. EN AMBTENARENVERBOD. Minister Van Schaik heeft, naar uit de in ,,Vova" gepufoliceerde correspondence blijkt, 15 dezer aan mr. J. W. Frowein te Arnhem medegedeeld, het voomemen te hebtoen, hem te ontslaan uit zijn functie van secretaris van den Reclasseeringsraad te Anrhem, met toe- passing van art. 97b van het Algemefen Rijks- amtotenaren Reglement, op grond van zijn lid- maatschap van de Nationaal Socialistische Be- weging, waarvan opnieuw gelbleken is uit zijn Kamercandidatuur. Hij gaf hem de gelegen- heid een verzoek om eervol ontslag omgaand in te dienen, hetwelk den minister niet later dan den volgenden dag, 16 April, zou dienen te bereiken. Aangezien mr. Frowein dit verzoek niet heeft ingediend, is hij den 17en April eervol ontslagen met ingang van 19 April. Mr. Frowein heeft nu geantwoord, dat in October 1936 de inspecteur der reclasseering namens den minister bij hem is geweest om hem voor het alternatief te stellen: of te be- danken voor de N.S.B. of uit den rrjksdienst. (De he.er Frowein heeft toen te kennen ge- geven, bereid te zijn, zonder salaris het secre- tariaat van den reclasseeringsraad te Arnhem waar te nemen, omdat het ambtenarenvertood uitsluitend gesalarieerde ambtenaren betreft. EISOH TEiGEN DE GEMEENTE 's GRAVENHAGE. Naar men zich herinneren zal, is het v^irige jaar, tijdens de relletjes bij de vertooning van de film ,,Heldenkermis" in het Passage-Thea ter te 's Gravenhage, nabij dezen bioscoop de journalist J. W. Bosch door een politie-motor aangereden. Eenige dagen later is hij over- leden. Th-ans hebben voogd en voogdes voor de beide kinderen twee vorderingen tegen de ge meente ingesteld wegens een schadeloosstel- ling ten bedrage van de door den overledene aan zijn kinderen toegezegde toelage, subs, een totaal be drag van" f 11.856. B. en W. stellen den gemeenteraad voor tegen deze vordering verweer te voeren. EEN GEPELD EI OF EEN KONING IN DEN DOP? Bij de Britsche postadministratie heeft zich weder het eigenaardige feit voorgedaan, dat volkomen onafgewerkte proefdrukken door de postkantoren van de loketten zijn verkocht. Deze zegels vertoonen het beeld van een „ge- peld ei" (het oningevulde ovaal) en droegen nog geen waardecijfer! De postadministratie moest echter erkennen, dat de zegels op offi- cieel van watermerk voorzien papier zijn ge- drukt en heeft daarom toegestaan, dat alsnog een waardecijfer van p. wordt gedrukt op die zegels, welke voor frankeering gebruikt zijn geworden. (Het schijnt dat in het contour van het „gepelde ei" een koninklijk portret had moeten staan. In ieder geval hebben deze zegels, zooals Stamp Collecting schrijft, „no counterpart in the annals of philately". De be- zitters wrijven zich in de hand-en! MERKWAARDIGE HUWELIJKS- INZEGENING IN ITALJAANSCH STADJE. In de kathedraal van het Italiaansche stadje Predapio heeft een merkwaardige huwelijks- inzegenimg plaats gehad. Niet minder dan 53 bruidsparen van het platteland werden tege- lijkertijd in den echt verbonden. De plechtig- heid werd nog verhoogd door het feit, dat mevrouw Mussolini, donna Rachele, eveneens in de kathedraal aanwezig was. De bevolking heeft haar na afloop lulde en langdurig toe- gejuicht, vooral toen zij' eveneens deelnam aan den bruidsstoet, die door de straten van het stadje trok Daarna heeft mevrouw Mussolini nog twee fascistische partijgebouwen en eenige nieuwe boerderijen geopend. MUZIEKSCHOOL. Vrijdagavond had in het Concert- en Bios- coopgebouw plaats de aangekondigde uitvoe- ring der kinderoperette ,,De sneeuwkoningin" door de koorklasse der muziekschool, onder leiding van mevr. 't Gildevan Staveren, die op dezen avond met groot ganoegen kan terug- zien. De zaal was gezellig bezet met belangstel- lend-en. De auteur van deze operette heeft waarsc-hijnlijk de kunst afgekeken van revue- schrijvers. Tenminste hij neemt de gelegen- heid waar om de hoofdpersonen van dit zang- spel een reis te laten maken door sprookjes- land. Wij maken die reis mee en tal van kleu- rige tafreelen ontrollen zich in 6 achtereen- volgende bedrijven voor ons oog. Van de cos- tumeering was bijzonder veel werk gemaakt. Vooral de costumes uit het 2e bedrijf, de bloe- men en vlinders, waren een streeling voor het oog. Uit het applaus viel op te maken, dat het gebodene ten zeerste in den smaak viel. Vele zeer jeugdige solisten uit het 2e bedrijf kre- gen een wat men noemt ,;open doekje". De koorklasse der muziekschool blijkt over goede solisten te beschikken en wij noemen als voorbeeld de rollen van Gerda (jongejuf- frouw S. Robijn), die voor de vertolking van haar zware rol terecht van de directrice een bloemenhulde onbving, en de koning der dwer- gen (jongeheer D. Oonincx), die zich wel van zijn waardigheid bewust bleek. Tusschen de bedrijven door werd verdienste- lijk gemusiceerd door leerlingen der muziek school. Jammer was, dat de pianosoliste niet zichtibaar was en daardoor minder aandacht had. Niettemin deelde ook zij (jongejuffrouw J. Koster) in het guile applaus. Als viool- solisten traden de leerlingen A. Dees en J. Huineman op het podium. Hun spe'l verraste ons en het houdt bij voortgezette studie j een belofte in voor de toekomst. Namens de commisssie van toezicht op de muziekschool werd aan de medewerkenden en de vervaardigsters der costumes die niet weinig tot het succes van den avond hebben bijgedragen dank gebracht door den heer Littooij Jr. en het spreekt, dat mevr. 't Gilde de de begeleider, de heer De Boo, een meer stoffelijke hulde ook van de leerlingen in ontvangst hadden te nemen. A1 met al een zeer geslaagde avond. Naar wij vememen zullen, op aandrang van een groot aantal personen, door de Muziek school pogingen aangewend worden om voor kinderen tegen een lagen entrCeprijs nogmaals een uitvoering van deze operette te geven. BINNENVAARTSCHOOL. Het opleidingsschip ,,Prins Hendrik" van het Onderwijsfonds voor de Scheepvaart ver- trok hedenmorgen 8 uur uit de haven van Ter Neuzen om onder leiding van kapitein Kolk een driedaagsche oefentocht te maken over de Zeeuwsche en de Zuid-Hollandsche stroomen. Aan 'boord bevinden zich 20 leer lingen van de Binnenvaartschool te Ter Neu zen onder toezicht vein een der leeraren. De tocht gaat via Hansweert, Wemeldinge, de Oosterschelde enz. naar Hellevoetsluis en ver- volgens naar Dordrecht. Woensdagmiddag om 5 a 6 uur wordt het schip terugrverwacht. JAARVEBGADERING WIT-GELE KRUIS. Gisterennamiddag werd in het Patronaats- gebouw de jaarvergadering gehouden van de afdeeling Ter Neuzen van het Wit-Gele Kruis, waarvoor de belangstelling maar matig was. De presidente, mevr. Van Rompu, opende met den Christelijken groet en een kort wel- komstwoordje deze vergadering. Na voorlezing en goedkeuring der notulen van de vorige jaar vergadering, kreeg de secretaresse mej. Ver- beke het woord om haar jaarverslag over 1936 uit te brengen. Daaraan ontleenen we het volgende: Het aantal leden is momenteel 306, een vermindering van 6; door de eerw. zuster-wijkverpleegster werden 3159 bezoeken bij 119 verschillende patienten gebracht; voor de T.B.C. 48 bezoeken in 4 gezinnen; voor zui- gelingen 378 bezoeken in 34 gezinnen. Wat het consultatiebureau voor zuigelingen betreft, hier waren ingesehreven 83 kinderen, aantal consulten 901; er werden 49 zittingen gehou den. Er werden 1 ledenvergadering- en 4 be- stuursvergaderingen gehouden. In den loop van 't jaar vertrok de eerw. zuster Theodosia, die werd opgevolgd door de Eerw. zuster Othilda. Het mooie jaarverslag werd met een dankwoord van de presidente goedgekeurd, waarna door de pemningmeesteresse rekening en verantwoording werd afgelegd. Dit was niet zoo mooi. De totale inkomsten bedroegen 1175,83, terwijl de uitgaven 1194,63 bedroe gen, zoodat er een nadeelig slot is van 18,80. De twee aftredemde bestuursleden, n.l. de heer E. van Hecke en mej. A. Venbeke, werden bij acclamatie herkozen. GEVONDEN VOORWERPEN. De inspecteur van politie alhier maakt be kend, dat omtrent onderstaande gevonden voorwerpen inlichtingen zijn te bekomen aan de daarachter vermelde adressen: Heerenhandschoen, bureau van politie. Zakmesje, B. van der Wal, 2de Verbinding- straat 13. Zilveren armband, Ruben, 2e Verbinding- straat 10. Huissleutel, A. Stoffel L. Kerkstraat 20. tHondenhalsiband met ketting, M. van Els, Tuinstraat 18. Handbeschermer, A. Doof, Dijkstraat 59. Koperen gewicht, bureau van politie. (Bruine muts, J. van Damme, van Steenber- genlaan 48. |Portemonnaie met inhoud, P. Standaert, Hotel Rotterdam. Rijwiel zelfbinder, M. de Bruin, Nieuwediep- straat 98. Penning Ruyterschool Vlissingen, Directeur Postkantoor. „JONG HOLLAND SNAKT NAAR WERK". Het Prov. ComitC in Zeeland van de Cen- trale voor werkloozenzorg, gesticht op initia- tief van den Raad van Nederlandsche Kerken voor practisch Christendom, heeft aan alle plaatselijke comitd's een circulaire gezonden inzake het zevende werkkamp te Chaam. Dit kamp zal 31 Mei aanvangen en 9 weken duren. De deelnemers komen iedere drie weken naar huis op kosten der Centrale en ontvangem een vergoeding van 1,75 voor slijtage van klee- ding. Het Prov. Comite wijst erop, dat er nog een groot aantal jeugdige werkloozen zijn en dringt erop aan, dat d plaatselijke comitd's zich voor deze zaak verstaan met de gemeen- tebesturen en de agenten van de arbeidsbemid- deling. De deelneming staat open voor personen, welke 17 jaar zijn, den leeftjjd van 25 jaar nog niet hebben bereiltt en ingesehreven zijn bij de Arbeidsbemiddel ng. Zij moeten behoo- ren tot de Prot. Chr. nchting. De aanmelding staat open tot en met 16 Mei bij den secreta ris van het Prov. Comitd, den heer J. Lorier te Middelburg. REIZEN NAAR FRANKRIJK. Blijkens bericht van den Minister van Bui- tenlandsche Zaken zullen, gedurende de we- reldtentoonstelling te Parijs, Nederlanders in Frankrijk worden toegelaten op vertoon van een bewijs van Nederlanderschap te himnen name. De Minister acht het het meest practisch, indien de formulieren voor foewijzen van Ne derlanderschap, waarop thans reeds voor- komt de vermelding ,,geldig* voor Belgie en Luxemburg", worden aangevuld met de ver melding „en voor Frsrkrijk gedurende de wereldtentoonstelling te Parijs". R.K. LANDDAG. Naar wij vememen zal op Zondag 23 Mei e.k. alhier 'n R.K. Landdag worden gehouden, waar als spreker zal optreden de Zeereerw. Pater de Beaufort, no. 1 van de Katholieke lijst in den kieskring Middelburg. BEDIJKING VAN GRONDEN. Sinds een aantal jar en wordt verlangend uit- gezien naar het bedijken van eenige schorren, in onze provincie, waaronder belangrijke ge- legen in Zeeuwsch-Vlaanderen, met name het veel besprocken Verdronken Land van Saef- tinge en de schorren in den Brakman, bij de Isabellaslui3. Deze inpolderingen worden niet alleen beschouwd als een mooi object voor werkverschaffing, maar bovendien wordt door aanwinst der gronden ook weer vruchtbaar .bouwland verkregen, waaraan steeds behoefte bestaat. De vele verzoeken die deswege tot de be- trokken regeerinigsdepartementen werden ge- richt, konden nog geen igunstig resultaat er- langen en er bestaat blijkbaar ook voor het oogenblik nog geen uit dcht op. Blijkens het Dfol. viffi N'.-B. en Z. ontvihg het Lid der Tweede Kamer, de heer Lockefeer, die daarnaar bij de behandeling der Staats- begrootin.g voor 1937 heeft ge'informeerd, van den Minister van Financien, den heer Mr. Oud, onder dagteekening van 22 Maart 1.1. het vol gende schrijven: „De schorren in het Verdronken Land van Saeftingen, waaromtrent ook van andere zijde voortdurend rekesten tot inpoldering inkomen, zijn blijkens een opnieuw ingesteld onderzoek voor een groot gedeelte nog niet rijp voor in poldering. De kleilaag is over het algemeen niet voldoende om hiertoe te kunnen besluiten. Ook met het oog op de te hooge kosten welke in verhouding bij inpoldering van het wel rijpe schorgedeelte voor het aanleggen van een dijk zouden moeten worden gemaakt, moet de in- dijking van dit schorgedeelte voorshands ach- terwege blijiven. „Ik kan hieraan toevoegen, dat ik ter be- vordering van de opslibbing binnenkort een damsysteem zal doen laanleggen waardoor, naar ik vertrouw, het tijdstip waarop de in- dijking van het geheel ikan volgen, zal worden bespoedigd. ,,Wat de Schorren in de Braakman betreft, ook deze zijn nog niet voldoende rijp om tot inpoldering te kunnen besluiten ook in ver- band met de hooge kosten hieraan verbonden. Of verlenging van de leidammen naar het Haventje van Bouchaute zal kunnen plaats vinden is in onderzoek. ,,De schorren in het Sloe zijn voor een groot gedeelte opgeslibd doch ook hier moet de ren- tabiliteit nog worden verhoogd door het in- polderingsgebied te vergrooten. Hiervoor zijn en worden nog opslibbingswerken uitgevoerd en vertrouwd mag worden, dat binnen enkele jaren de inpoldering kan worden overwogen. „Uw vraag of aan particulieren wel schor ren zijn verkocht met de verplichting om bin nen bepaalden trjld tot inpoldering over te gaan moet ontkennend worden beantwoord. Voor de schorren in het Sloe waarop naar ik veronderstel Uw vragg in hoofdzaak betrek- king heeft brengen de belangen van den Staat trouwens geheel mede, dat deze straks zelf de inpoldering van het daarvoor geschikte ge deelte ter hand neemt. Daar door zullen toch binnen niet te lange tijd de vruchten kunnen worden geplukt van het van Staatswege ver- richte werk." MEER MIDDELEN VOOR DE RIJKSWEGEN GEWENSCHT. In een adres aan den Minister van Water- staat heeft de K.N.A.C. aangedrongen op het beschikbaar stellen van meer middelen voor de Rijkswegen in Zeeland hetzij op de Verkeers- fondsbegrooting 1938, hetzij door middel van het werkfonds. Hoewel in den hoofdverkeersweg door Zee- land, den Rijiksweg no. 58, Bergen op Zoom- Woensdrecht KminingenGoes 's Heer ArendkerkeSluis-grens gedurende de laat- ste jaren verschillende wegvakken zijn verbe- terd, verkeeren toch enkele andere wegge- deelten in zoodanig bezwaarlijken toestand, dat spoedig afdoende verbetering dringend ge- wenseht voorkomt. Hiertoe moet mede ge- rekend worden het wegvak op de Scheldedam, hetwelk 1 Januari 1937 door het Rijk van de Provincie werd overgenomen en toen in deplo- rabelen toestand verkeerde. Weliswaar worden daaraan thans plaatselijke herstellingen uit gevoerd, maar aangezien daarbij, door gebrek aan fonidsen, gebruik gemaakt moet worden van de uitkomende versleten klinkers, welke sinds den eersten aanleg van den weg, nu 20 jaar geleden, hebben dienst gedaan, kan zoo- doende geen afdoende verbetering worden be- reikt, temeer daar ook geen voorzieningen voor wielrijders kunnen worden getroffen. Tevens heeft de K.N.A.C. de aandacht ge- gevestigd op het wegvak NieuwlandVlissin gen en ide voortzetting van dezen weg in Zeeuwsch-Vlaanderen. Waar de aansluitende wegen op Belgisch gebied reeds in uitstekenden staat werden gebracht, wordt verbetering ook hier urgent. Wel komt reeds op de Verkeersfondsbegroo- ting 1937 een bedrag van 1,1 millioen gulden onder het hoofd „Wegen in Zeeland voor, doch de helft van deze som is gereserveerd voor den aanleg van veerhavens in den Perkpolder en nabij Kruiningen, welk werk inmiddels ernstig stagnatie ondervindt, zoodat gevreesd wordt, dat dit bedrag in het loopende jaar niet verwerkt zal kunnen worden. Naar de meening van de K.N.A.C. is de oorspronkelijke aehterstand in den aanleg en verbetering van de Rijkswegen in Zeeland in vergelijiking met andere provincien nog steeds niet ingehaald, tengevolge van een gebrek aan LUXOR THEATER. De wereld kijkt naar Abessinie. Dr. Martin Rikli heeft voor de U.F.A. een film gemaakt van Abessinie. Dat was na het incident van Wal-wal, toen Italie al bezig was schip na schip met troepen en oorlogstuig naar Oost-Afrika te zenden en toen men zich ook in Abessinie al ging voorbereiden op den strijd, die nu is losgebarsten. Dit geeft aan deze filmreportage een groote mate van ac- tualiteit. Men moet bij dat woord niet den- ken aan de joumaals of aan een opeenscha- keling van joumaals; daarmee zou men deze film miskennen. Zij is daarvoor te gocd ge- componeerd, te veel geheel. Men kijkt er naar, geboeid van het begin tot het einde. De film opent meteen in het hart van Abes sinie, te Addis Abeba en van den beginne af treft ons die vreemde mengeling, die het land van den negus eigen is en die in de hoofdstad het sterkst spreekt, van een ons totaal vreemde cultuur, vermengd met allerleimo derns Westersche vindingen vain de techniek. Die indruk van tweeslachtigheid, van het overnemen van bepaalde Westersche vindin gen en gebruiken, zonder lets wezenlijks van de Westersche cultuur daarbij, blijft ons tot het einde bij en is tmisschien juist de verkla- ring van het boeiende van deze lange film. Van Addis Abeba gaan we per spoor naar Harrar en nog vender, naar Dzjidzjiga, maar intusschen doen wij. een groote kennis op van de grootschheid des lands, van zijn producten, zijn fauna en flora en zijn bewoners. Wij zien niet alleen de leeuwen in 's keizers tuin, maar ook in d'e vrije wildemis, met ander fraai wild. Laat de negus niet ergens den trein stoppen om een antiloop te schieten? Wij zien karavanen met koffie beladen, darmschrap- perijen en een huidenmarkt, oude volks- en kerkelijke feesten en modeme scholen, militair gedrilde padvinders op een oefening in een zwaar terrein en Somalistammen uit het Oos- ten, die nog als volslagen wilden te beschou- wen zijn. Kortom, als wij deze film ten einde gezien hebben, is onze kennis ons begrip van Abessinie aanzienlijk verrijkt. Wij beseffen dan ook weer een keer te meer, hoe hopeloos voor dit volk bet vooruitzicht moest zijn van 'den modernen oorlog, waar het totaal niet op voorbereid was en op welks methoden het zich niet maar zoo een, twee, drie kon instel- len, al marcheeren de padvinders ook in den paradepas en al leeren schooljongens exer- ceeren met houten geweren Het zal van onze geaardheid afhangen of wij na het zien van een film als deze ons af- vragen hoe een land als dit lid van den Vol- kenbond heeft kunnen worden. BRAND IN DAMESMODEZAAK. Door onbekende oorzaak is gisteravond brand ontstaan in de damesmodezaak van den heer I. Woittiez in de Dorpsstraat te Breskens. De brand is ontstaan in een der kamers achter den winkel. Spoedig greep de brand om zich heen, de winkelruimte geraakte in brand en vervolgens ook de boven gelegen woonkamers. De bewoners hadden zich in veiligheid kunnen stellen. Hoewel vrij- willigers met de motorspuiten der Firma Vein Melle den brand hebben bestreden, kon toch niet meer worden voorkomen dat het perceel geheel uitbrandde. Omliggende woningen be- liepen aanmerkelijke waterschade. Het ver- brandde is verzekerd. WIELRIJDSTER NA AANRIJDING OVERLEDEN. Zondagmiddag is de 14-jarige M., wonende te Hulst, toen zij met eenige familie- leden per fiets op weg was van daar naar Stoppeldijk, aangereden door een groepje fietsers. Zij viel en bleef eenige oogenlblikken op den weg liggen, doch daarna vervolgde zij den fietstocht. Later werd zij onwel en in den afgeloopen nacht is het meisje overleden. Taa Anvnla/iVitm An vorvolon Zoo neerslachlig en vervelend, hoofdpiin.kramp of onpasselijk? Neem een "AKKERTJE" en in plaats van onbehaaglijk, zult Ge U binnen een kwartier prellig sn, vol helpen U over nare dagen heen. Probeert zel Elkeen roemt sel Per 12 stuks slechts 52 cent. Vol gens recept van Apotheker Dumorrt (Ingez. Med.) Wijdingssamenkomst. Zooals uit de advertentie in. dit nummer blijkt, zal a.s. Donderdagavond in de Geref. kerk alhier een wijdingssamenkomst worden gehouden, uitgaande van de Ohr. Oranjever- eeniging, ter gelegenheid van den verjaardag van H. K. H. Prinses Juliana. Daarin zal als spreker optreden Ds. A. J. Bos, Geref. predi- kant te Nijmegen. Medewerking zal worden verleend door de Chr. zangvereeniging „Asaf" directeur de heer P. J. Brakman, en het kindterkoor, directeur de heer J. le Feber. Ernstig zedendeiict. Dank zij de ibijzondere oplettendheid en speurzin, waarvan ook onlangs melding kon worden gemaakt, in verband met de daar her- haaldelijk plaats hebbende diefstallen, en mede dank zij het tactvol optreden van den burgemeester dezer gemeente en de gemeente- politie, is door de Rijksveldwacht te Kijikuit dezer dagen een geval van abortus provocatus geconstateerd. Daarin zijn betrokken de on- gehuwde mej. De K. en een aan haar verwant echtpaar. Zij zouden een bekentenis heibben afgelegd. Deze zaak is verder gesteld in han den van het parket te Middelburg. Gemeenteraad. Dinsdag a.s., des namiddags 6.30 uur, zal door den gemeenteraad alhier een openbare vergadering worden gehouden, waarbij de vol gende punten aan de orde komen: 1. Mededeeling ingekomen stukken. 2. Voorstel tot vaststelling pensioens- grondslag van Mr. G. P. J. M. de Kerf, als burgemeester der gemeente met 1 Mei a.s. op 2600. 3. Voorstel tot vaststelling nieuwe ver- ordening regelende de eischen van be- noembaarheid en de bezoldiging van de veldwachters in de gemeente. 4. Voorstel tot verhooging jaarwedden van de gemeenteboden met ingang van 1 Juli 1937 en herziening van hun pen- sioensgrondslag. 5. Verzoekschrift van de Sassche Zwem- en Poloclub „De Bruinvisch" om een bijdrage van f 15 ter bestrijding kosten lezing over redden van drenkelingen. 6. Voorstel omtrent wijziging plaats te bouwen muziektent. 7. Verzoekschrift van de afdeeling Ooste- lijk Zeeuwsch-Vlaanderen van het Ned. Onderwijzersgenootschap om instelling van een schoolartsendienst. 8. Voorstel tot verbetering reinigings- dienst in de gemeente. 9. Benoeming van een hoofd der o. 1. school A met ingang van 1 Mei a.s. 10. Alsboven van een hoofd tevens onder- wijzer aan den cursus in de Fransche taal aan de o. 1. school A en vaststel ling van zijn pensioensgrondsJag. 11. Als'boven van een hoofd tevens onder- wijzer bij den cursus in vervolgonderwijs aan de o. 1. school A en vaststelling van zijn pensioensgrondslag. 12. Voorstel tot aangaan van een overeen- komst met de N.V. Bank voor Nederl. Gemeenten 'vdor geldbelegging. 13. Voorstel tot wijziging der begrooting van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf over 1936. 14. Voorstel tot wijziging der gemeente-be- grooting voor 1936. 15. Alslboven voor 1937. Benoeming. De heer Wagemaker, sedert 1 April 1936 als onderwijzer-wachtgelder in tijdelijken dienst der gemeente werkzaam aan de open- bare lagere school A alhier, is benoemd in vaste betrekking als onderwijzer aan de open- bare lagere school te Renesse (Schouwen en Duiveland). Daar de ibenoemde met 1 Mei a.s. zijn nieuwe functie zal moeten aanvaarden, moet, althans voorloopig, de opengevallen plaats door een nieuwen wachtgelder worden ingenomen, ten- einde den gewonen gang van zaken aan de school te waarborgen. Volksontwikkeling en ontspanning. Er zijn van die symptonen, welke er op wij- zen, dat er iets staat te gebeuren. In een kleine plaats als de onze kan er dikwij'ls uit het straatbeeld al een conclusie getrokken worden. Ziet men b.v. eenige jongelui met een hand- kar een lading planken en battings met nog wat ander houtwerk in de richting van het gymnastieklokaal der openbare school ver- voeren, dan weet een goed verstaander al hoe laat het is. Dan is er een tooneelvoorstelling van Vrij- heid Blijheid in 't zicht, en dat hout, die planken en balken zijn afkomstig van den heer Vernaeve, den eeuwigen leenheer, doch aan wien nimmer schot en lot behoeft betaald te worden wegens schatplichtigheid, want later gaat het feodale goed weer in 'goeden staat, alleen onder hartelijke dankzeggdng tot den leenheer terug. Dat is zoo enkele keeren per jaar den ge wonen gang- van zaken, de tooneelvereeniging V. B. heeft het zoo van lieverled-e tot een ge- woonterecht gemaakt. En de heer Vernaeve is gelukkigerwijze al- tijd bereid. 't Zou er anders voor V. B. slecht uitzien als 't niet zoo was. Andere clubs zijn in't -bezit van al datgene, wat tot -een behoor- lijke uitvoering noodig is. V. B. -heeft alleen haar ddcor, wat gordijntjes, latjes en zoo meer van die kleine gerieflijkheidjes, die later weer OP een kleiin plekje op zolder kunnen wegge- borgen worden, maar een ,,Bii-hne" om op te spelen behoort niet tot haar actief. Waar zou zij er mee he-en moeten. Geen plaats om het

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1