ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN PRESTC AKKERTJES I2cts 'n Treiterende Kiespijn... No. 9596 VRIJDAG 23 APRjL 1937 77e Jaargang Binnenland. Feuilieton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen Buiienland. EERSTE BLAD het aantal EENDENEIEREN EN PARATYPHUS. VOOR DESCHOONMAAK 2 PAKKEN V00r1 DE EXPORT VAN ONZE TUINBOEW- PRODUCTEN. aassrsawtas*: NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,—, overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Ultgeefster: Firma P. J. VAN I>E SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20. KT.F.TNF, ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien Viefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAA.N DAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. REIZEN VOOR HALF GELD VOOR MILITAIREN beneden den rang VAN OFFIGIER. Naar men meldt., beeft het boofdbestuur van de onder-officiersvereeniging der Kon. Landmacht ,,Ons Belang" voor de a.s. alge- meene vengadering alls een der punten van be- handeling het volgende voorgesteld: De algemeene vergadering draagt bet boofd bestuur op, de directie der Ned. Spoorwegen te verzoeken, de bepaling, dat militairen beneden den rang van officier, in uniform gekleed, voor ,,balf geld" kunnen reizen, voor zooveel dit de beroeps-cnderofficieren betreft weer on- gedaan te willen maken. Als toelichting wordt vermeld, dat de maatregel voor de dienstplich- tigen wordt gewaardeerd. Gaame zullen ook de beroepsonderofficieren goedkoop reizen, maar zij willen niet ten koste van bet aanzien hunner positie een dergelijk privilege bebben. Met het betrokken besluit toch worden de beroepsonderofficieren voor een bepaaiden maatregel gescbeiden van alle overige mili- taire en biurgerlijke rijksambtenaren en daar- tegen bestaan bezwaren van moreelen aard. RADIO-ONTVANGTOESTELLEN IN v NEDERLAND. Volgensde voorgescbreven aangifte aan de postkantoren waren op 31 Maart j.l. 629.618 personen in ons land in het bezit van een radio-ontvangtoestel, terwijl het aantal aan- geslotenen aan een radiocentrale op dien datum 361.926 bedroeg. De afdeeling Volksgezondbeid van het Mi- nisterie van Social e Zaken sobrijft: Nu en dan worden gevallen van paratyphus bekend, veroorzaakt door het gebruik van eendeneieren. Om het optreden van deze ziekte door het gebruik van eendeneieren te voorkomen is het noodig voor direct gebruik deze eieren hard te koken (8 minuten) en ze in bakwaren slechts te geibruiken, indien deze hard gebak- ken worden. Aangeraden wordt daarom: eendeneieren niet te gebruiken voor de bereiding van pud ding, via, slaigToommengsels e.d. taartvullin- gen, consumptie-ij®, zacht gebak, kortom: niet voor eetwaren, welke niet of onvoldoende verhit worden. BETALEN VAN MOTORRIJTUIGENBELASTING PER GIRO In verband met verschillende verzoeken om de verschuldigde motorrijtuigenbelasting op de postrekening van den ontvanger te voldoen en vervolgens de motorrijtuigenbelastingkaart per post te ontvangen, heeft, meldt de Midd. Crt., de minister van financier bij wijze van proef het volgende bepaald: Indien een houder van een motorrijtuig de verschuldigde motorrijtuigenbelasting voldoet door storting of overschrijving op de post rekening van den ontvanger en bij toezending van de motorrijtuigenbelastingkaart door mid- del van de post verzoekt,. zal de ontvanger aan het laatste gevolg geven. Kosten zijn daarvoor niet venschuldigd. De aandacht wordt er echter op gevestigd, dat de toezen ding niet per aangeteekenden brief zal ge: schieden en dat deze verzending plaats heeft op eigen risico van den houder. Indien een houder van een motorrijtujg die de verschillende belasting per giro heeft vol- daan, bemerkt, dat een hem per post toege- zonden kaart hem niet heeft bereikt, is het in zijn eigen belang, dat hij daarvan onmiddellijk kennis geeft aan den ontvanger. Teneinde fraude te voorkomen, zal op een dergelijike kaart, welke dus den juisten houder niet door AGATHA CHRISTIE. 53) Vervolg. „Goed, zou ik zeggen. Eens, misschien jaren geleden heeft hier een krijtstreep ge- staan. Nu acht naar links. Dat kunnen geen stappen zijn, de gang is net wijd genoeg om ons achter elkaar door te laten." ,,,Prdbeer het eens met steenen," opperde Anthony. ,,Juist, Mr. Cade. Acht steenen van den grand of van de zoldering aan den linkerkant. Laten we het eerst van den grond af proibee- ren, dat is het gemakkeiijkste." Hij telde acht steenen af. ,,Nu drie rechts hiervan. Ben, twee, drie... Hallo... Hallo, wat hebben we daar?" ,,Ik gil als jullie niet gauw wat zeggen," zei Bundle. ,,Ik voel het aankomen. Nu, wat heeft u?" Rechercheur Battle had zijn zakmes te voorschijn gehaald en bewerkte nu een van de steenen met de punt van het grootste lem- met. Met zijn geoefenden blik had hij dadelijk ontdekt, dat een van de steenen van de overige verschilde. Ben minuut of twee werkte hij voort, dan trok hij voorzichtig met zijn duim en wijsvinger... De steen gaf mee... kwam er- uit. Daarachter lag een donkere holte. Battle stak zijn hand erin. Zijn vier metgezellen stonden in ademlooze spanning af te wachten. Battle trok zijn hand terug, keek er in en liet een kreet van teleurstelling hooren. De heeft bereikt en eveneens op een daarvoor afgegeven duplicaatkaart een overschrijving, als is bedoeld in art. 11 der motorrijtuigen- ibelastingwet, of een teruggaaf, ibedoeld in art. 14 dier wet, slechts worden verleend, nadat afdoende is gebleken, dat geen fraude in het spel is. Het ibovenstaande geldt voorloopig bij wijze van proef op alle ka.ntoren met uitzondering van het kantoor der accijnzen te Amsterdam. Aangezien het slechts een proef geldt, is van deze regeling nog geen melding gemaakt op de formulieren (aangiften enz.) Belang - hebbenden zullen dus zoo noodig zelf het ver- zoek moeten schrrjven en het nummer van de postrekening van den ontvanger dienen op te zoeken. EEN KLACHT OVER EEN SPATIEERING IN EEN PARLEMENTAIR STENOGRAM. De N. R. Crt. schrijft: Het n.s. Eerste Kamerlid Mr. A. J. van Vessem heeft bij den officier van justitie te 's-Gravenhage een klacht ingediend tegen den voorzitter van de Eerste Kamer, den heer baron de Vos van Steenwijk, wegens beleedi- ging, hem aangedaan als ambtenaar geduren- de en ter zake van de uitoefening zijner be- diening alls lid van de Eerste Kamer der gta- ten-iGeneraal. De beleediging zou hebben plaatsgevonden tijdens een ambtelijke bespreking in het ge- bouw der Eerste Kamer op Donderdag 8 April j.l. onmiddellijk na afloop 'van de vergadering der Eerste Kamer in verband met een -aantee- kening, die de voorzitter geplaatst had op het stenogram der vengadering van Woensdag 7 April en waarover Dinsdag reeds een en ander in de vergadering van de Eerste Kamer te doen is geweest. Op het stenogram had Mr. de Vos van Steenwijk, n.l. uitdrukkelijk aan- geteekend, dat in de Handelingen het woord ,,hier" van zijn interruptie „U is hier in fatsoenlijk gezelschap" cursief moest worden gedrukt. Mr. van Vessem wees er den voor zitter op dat hierin een z.i. grievende beleedi ging lag van zijn gezelschap buiten de Kamer: van de leden der Nationaal-Socialistische Be- weging. De voorzitter weigerde hierop on middellijk Mr. van Vessem verder te wOord te staan en voegde hem, nadat Mr. van Vessem mede nam-ans zijn medeafgevaardigde, den heer graaf de Marohant et d'Ansembourg, tegen deze z.i. grievende beleediging van de leden der Nationaal-Socialistische Reweging geprotesteerd had, toe: „Als u niet heengaat, gooi ik u eruit!"' (Ingez. Med. p Nadat Mr. van Vessem daarop den voorzit ter tweemaal vier en twintig uur had toe- gesbaan am zijn verontschuldiging aan te bie- den, heeft deze nagelaten leedwezen te betui- gen. Toen mede hierdcor voor Mr. van Ves sem het beleedigena opzet was komen vast te staan, heeft laatstgenpamde een klacht inge diend. De zakelijke inhoud v m bovenstaande mede- deelingen is ons verstrekt door den „,persdienst van de nationaal-socialistische fractie in de Eerste Kamer". Van ondere zijde vernemen wij over de toedracht van het onderhoud tus- scben den voorzitter en Mr. van Vessem op 8 dezer het volgende: Nadat de voorzitter op Woensdag 7 April Mr. van Vessem tot de orde had geroepen is deze Donderdagochtend 8 April, voor den aan- vang der vergadering bij hem gekomen met twee artikelen, die de heer Polak in ,,Het Volk" had geplaatst, artikelen die naar de meentng van den heer Van Vessem grievend waren voor Hitler. De president heeft hierop geantwoord, dat de heer Van Vessem deze artikelen in couran- ten, tijdschriften, brochures enz. zoo krachtig kan bestrijden als hem zelf lustte, maar dat hij niet in ds Kamervergadering een medelid mocht toevoegen: ,,Op de laagste wijze te hebben gehandeld". Na de vergadering van 8 April heeft mr. Van Vessem den voorzitter opnieuw om een onderhoud verzocht. Baron de Vos van Steenwijk ontving den nat.-socialistischen senator in zijn kabinet en vroeg hem wat er van zijn dienst was. Op vrij heftige toon riep deze laatste den presi dent ter verantwoording wegens het feit, dat d'e voorzitter, overeenkomstig den door hem gelegden nadruk, in 't stenogram het woordje hier cursief had laten drukken. Op de vraag, of dit beteekende dat mr. Van Vessem ,,ge- woonlijk" niet in fatsoenlijk gezelschap ver- keerde, antwoordde de voorzitter dat hij als president aan geen enkel lid rekenschap ver- schuldigd was voor hetgeen hij in openbare vergadering had gezegd. Zijn verplichting tot verantwoording lag elders. Waarop de heer Van Vessem nog heftiger riposterde, dat hij dan, mede namens den heer De Marchant et d'Ansembourg protesteerde. De voorzitter, die liooit beweerd had wat mr. Van Vessem hem thans in den mond trachtte te leggen, maar die discussie daarover om bovenvermelde redenen uitgesloten achtte, stond op, constateerde dat het protest hem volkomen onverschillig liet en verzooht mr. Van Vessem zijn ikabinet te verdaten. Deze gaf daarop ten antwoord dat hij zou heen- gaan, wanneer het hem lustte. - ,,Dan zal ik u er laten uitzetten", ver- klaarde de voorzitter, waarop de heer Van Vessem vertrok. Den avond van denzeifden dag ontving de voorzitter van de Eerste Kamer een telegram van den volgenden inhoud: „Gndergeteekiende mr. A. J. Van Vessem, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, geeft den voorzitter dier Kamer tot Zaterdag a.s., des namiddags tien uur gelegenheid voor zijn ongepast optreden tegenover hem van hedenmiddag zijn verontschuldiging aan te bieden. Mr. Van Vessem". Het behoeft geen verwondering te wekken, dat de voorzitter op dit telegram niet heeft geantwoord. Het „Handelsiblad" schrijft hieromtrent: Wat nu de kans van slagen der beleedi- gingsacte betreft, schijnt het hoogst twijfel- achtig of de Officier van Justitie, voor wien burners ook bij beleedigingsdelicten het oppor- tuniteitsbeginsel geldt, tot vervolging zal overgaan. Want ten eerste heeft, volgens het reglement van orde van de Eerste Kamer, de president tot taak en tot plicht het tot de vier anderen drongen zich om hem heen en keken overbluft naar de drie voorwerpjes, die hij in zijn hand had. Een oogenblik leek het werkelijk qf hun verbeelding hun parten speelde. De drie voorwerpjes waren: een kaartje met kleine, parelmoeren knoopjes, een vierkant stuk grof breiwerk en een stuk papier met een rij hoofdletters E's er op. „Verd...!" zei Battle. ,,Van mijn leven heb ik zoo iets niet meegemaakt. Wat heeft dat te beteekenen?" ,,Mon Dieu!" mompelde de Fransche detec tive. ,,Ca, c'est un peu trop fort." „Wat zou de bedoeling envan zijn?" zei Virginia nadenkend. .Bedoeling," zei Anthony. ,,Dat wijlen onze vriend graaf Stylptitch een zwak voor grap- penmakerij had. Dit is er een voorbeeld van. Niet, dat ik het zoo bijzonder grappig vind." „Zoudt u uw opinie misschien wat nader willen toelichten, meneer?" vroeg rechercheur Battle. ,,iZeker. Ik beweer, dat dit een voonbeeld van graaf Stylptitch's zwak voor grappema- kerij is. Hij moet, op de een of andere ma- nier, er achter gekomen zijn, dat iemand zijn aanteekeningen gelezen had en toen heeft hjj zijn maatregelen genomen. Als de dieven er v66r ons geweest waren, hadden ze dit gevon- den in plaats van den diamant. Rebus num mer twee. Een van het soort, dat je op een gezellig avondje op je lapel spelt als je mede- gasten moeten raden, wie je bent." „U denkt dus, dat het beteekenis heeft?" „Ongetwijfeld, volgens mij tenminste! Als het den graaf om een flauwiteit of een hate- lijkheid te doen geweest was, zou hij er een papiertje met „Daar grijp je naast" of den kop van een ezel, of iets dergelijks er op heb ben kunnen neerleggen." „Een stuk breiwerk, een rijtje hoofdletters en een kaartje knoopen," mompelde Battle ontevreden. C'est inoui," beweerde Lemoine uit zijn humeur. orde roepen van een spreker, die zich beleedi- gende uitdrukkingen veroorlooft, hetgeen hier stellig het geval was. En ten tweede zou, zelfs indien men niet zonder moeite in den klemtoon op het woord „hier" weer een beleedigingselement door den voorzitter ten nadeele van den heer Van Vessem zou willen speuren, de actie op niets moeten uitloopen. Want de voorzitter, evenals ieder ander Kame- lid, is niet gerechtelijk vervolgbadr voor het geen hij in de vergadering heeft gezegd. Ook voor hem geldt de parlementaire immuniteit. Geheel daargelaten het feit, of de voorzitter in dit geval aan deze bescherming ook maar de mtnste behoefte heeft. Het Uitvoer-controle-bureau voor groenten, fruit en aardappelen heeft te Rotterdam zijn algemeene vergadering gebouden. De voorzitter, Ir. A. W. van der Plassche, vestigde er in zijn openingsrede de aandacht op, dat het U.C.B. een zeer belangrijk jaar achter zich heeft, zoo was o.a. de export van uien van zeer grooten omvang, nl. 122 millioen Kg. tegen 99 millioen Kg. in 1935 en 17 pro- cent meer dan het gemiddelde over de laatste viff jaar. Verder mag niet onvermeld blijven, dat het vorige jaar een begin is gemaakt met de wettelijk-verplichte controle op groenten en fruit, volgens de Landbouwuitvoerwet 1936. De uitvoering hiervan is opgedragen aan het U.C.B. De groenten- en fruitteelt heeft zich in den loop der jaren sterk uitgebreid. De omvang van de terreinen van de voor groenten bestemde gewassen, bedroeg in 1912 ruim 17.000 H.A., doch in 1933 ruim 30.000 H.A. Bij de fruitteelt is de toeneming minder sterk geweest, maar deze steeg toch van 22.000 H.A. tot 35.000 H.A. De toeneming van de productie was even- wel veel grooter, die van de druiven steeg van nog geen acht millioen Kg. in 1928 tot ruim 22 millioen Kg. in het afigeloopen jaar. Hoewel de druivenexport toenam, liep die vein het meerendeel van de tuinbouwproducten terug. Zoo daalde de export van groenten en onder glas geteeld fruit van 645 millioen Kg. in 1929 tot 337 millioen Kg. in 1935, dus met 48 procent, de productie daalde slechts met 15 procent. De Nederlandscbe Groenten- en Fruiteen- trale reikte in het afgeloopen jaar aan niet minder dan 65.198 aangeslotenen een tuin- bouwvergunning int. Volgens de gegevens van de bedrijfsverzekeringen werden bovendien voor den verbouw van groenten en fruit in 1935 ruim tien millioen .gulden verloond, on- danlks de sterke besparing. Aan 36.000 personen werd een vergunning voor den handel in groenten- en fruitproduc- ten uitgereikt. De uitvoer van uien bedroeg het vorige jaar 122.014.095 Kg, tegen 99.208.934 Kg. in 1935. Het aantal leden bedroeg op 31 December 1936: 79 veilingen en 86 exporteurs, welk aan tal gelijk is aan dat van ultimo 1935. In de vacature van wijlen den heer H. Trie- nekens, werd tot bestuurslid gekozen de heer H. Remme te Delft, die tevens in het dage- lijksch bestuur de plaats inneemt van den heer F. V. Valstar. De periodiek aftredende exporteurs-bestuurs- leden, R. Kamstra en K. Wagenaar, en hun plaatsvervangers de heeren J. van As en J. Kramer werden herkozeri. De Rijkstuinbouwconsulent, Ir. R. Mulder, heeft vervolgens een lezing gehouden over het nut van koelen, in verband met den handel in tuinbouwproducten, waarin hij o.m. wees op de noodzakelijkheid van gekoeld vervoer voor onze tuinbouwproducten, zooals dit ook door andere landen o.a. Italie gesehiedt, waardoor de producten van die landen in bstere con- ditie op de ons omringende markten kunnen worden gebracht, dan door ons land bij on- gekoeld vervoer. „Reibus nummer twee," zei Anthony. „Ik zou wel eens willen weten, of professor Wyn- wood dit ook kinderwerk zou vinden." Wanneer is er iemand voor het laatst in deze gang geweest, mylady?" 'vroeg de Franschman. Bundle dacht na. ,,Eeuwen geleden! Laat eens kijken... twee jaar geleden om precies te zijn. Onze weke- lijksche bezoekers worden gewoonlijk alleen onthaald op ,,De Bergplaats". ,,Merkwaardig!" mompelde de Fransche detective. ,,Waarom merkwaardig?" Lemoine bukte zich en raaj5te iets van den vloer op. ,,!Hierom!" zei hij. ,,Deze lucifer heeft hier geen twee jaar gelegen. 't Zou me hard ver- wonderen, als 't twee dagen was." Battle bekeek den bewusten lucifer nauw keurig. 'Het was er een van de gewone soort roze-rood hout en een gele kop. Heeft van de aanwezige heeren en dames 'm misschien laten vallen?" vroeg hij. Zijn metgezellen gaven hem alle vier een ontkennend antwoord. „iHm!" zei rechercheur Battle. „In elk ge val hebben we hier gezien, wat er te zien is Laten we teruggaan." Dat voorstel vond algemeene instemming. Het lambrizeering-paneel was dicht gevallen maar Bundle wees him, hoe het van binnen- uit geopend werd. Daarna bracht ze haar les in de praktijk, trok het paneel open en sprong over de plint heen. Met een bons kwam ze op den parketvloer van de vergaderzaal neer. „Ver...!" barstte Caterham, die in een van de fauteuils had zitten dutten, verschrikt uit ,,Arme vader!" beklaagde Bundle hem ,.Heb ik je zoo aan het schrikken gemaakt?' ,,Ik begrijp niet," mopperde Lord Caterham ,,waarom niemand tegenwoordig na het eten rustig, 'ns echt rustig op zijn gemak wil of kan zitten. Dat is een kunst, die ze verleerd zijn. ,,De Schoorsteenen" is toch waarachtig groot genoeg, maar toch heb je geen enkele kamer, waar je nu zeker, afosoluut zeker kunt zijn, dat je niet gestoord wordt. Genade met z'n hoevelen zijn jullie wel? Doet me denken aan die kindervoorstellingen, waar ik als jongen naar toe mocht in elk bedrijf kwamen heele legers van duiveltjes uit een luik, midden in den vloer." ,,Duiveltje nummer zeiven," zei Virginia, terwijl ze naar hem toeging en hem over zijn haar streek. ,,Kom, wees maar niet boos. We zijn aan het geheime gangen onderzoeken, anders niet." Jullie hebben vandaag allemaal geheime gangen in jullie hoofd, gewoonweg een rage," mopperde Lord Caterham, nog steeds uit zijn humeur, voort. „Vanmorgen die Fish... liet me gewoonweg niet met rust, voor ik ze 'm had laten zien." „Wanneer was dat?" vroeg Battle scherp ,,Even vddr de lunch. Blijkbaar had hij van deze hier gehoord. Ik heb ze 'm laten zien en daarna heb ik 'm mee naar boven ge nomen en heb hem de gang bij de Witte Gale- rij en de geheime bergplaats 66k laten Zien. Niet, dat hij z66 enthousiast was. Boven had hij er al meer dan genoeg van. Maar wie A gezegd heeft, moet ook B zeggen, vind ik, en daarom heb ik net gedaan of ik niets merkte." Lord Caterham grinnikte van plezier bij de herinnering. Anthony legde zijn hand op den arm van Lemoine. „Ga even mee naar buiten," verzocht hij kortaf. Ik heb u iets te zeggen." Lemoine knikte toestemmend. Samen gin- gen ze de taewuste middelste deur uit en kwa men zoo op het terras. Bij de trap naar den rozentuin bleef Anthony staan en haalde het stuk papier, dat Boris hem geen drie uur te voren gegeven had, uit zijn zak. ,,Hier," zei hjj. Heeft u dit laten vallen?' Lemoine nam het van hem aan en bekeek het opmerkzaam. zoo'n tergende pijn, die U bijna razend, maar ten slotte murw maakt ale U doei grijpen naar alles, waarvan Ge maar hoopt, dat het U van die kwelling zal afhelpen. Zoo'n razende kiespijn... die bedaart onmiddellijk met 'n "AKKERTJE". Het lijkt een wonder, maar zooals olie ge- stort op de golven, de ziedende zee doet bedaren, evenzoo verwonderlijk is de uil- werking van een of twee "AKKERTJES". Zorg ze altijd in huis te hebben. Ze ko men elk oogenblik van pas, misschien vannacht nog, als Ge geplaagd wordt door Hoofdpijn, Kiespijn, Zenuwpijnen, Rheu- matisclfe pijnen, Vrouwenpijn, nerveuse Slapeloosneid. Bovendien helpen ze U af van 'n gevatte kou, Griep, Influenza. Overal verkrijgbaar. Per 12 sluks 52 cent. Volgens recept van Apotheker Dumont AKKER-CACHETS (Ingez. Med. DE B. B. C. EN DE RRONING. Uitzending in elf talen. De B. B. C. heeft haar plannen voor de be- schrijving van de kroningsplecht-igheid en den optocht thans voltooid. In technisch opzicht wordt dit de ingewikkeldste omroe-p, dien de Britsche radio-instelling ooit heeft ondemo- men. Luisteraars over de gansche wereld zul len in de gelegenheid worden gesteld niet al leen de plechtigheid in de Abbey tot in bij- zonderheden te volgen, maar ook de optocht van het paleis naar de kerk en terug. Tien vreemde landen zenden hun radio-verslagge- vers naar Londen, zoodat de kroningsreporta- ge in niet minder dan elf verschillende lands- talen door den aether zal trekken. De buitenlandsche microphonisten hebben elk hun waamemingsloge voor de Middlesex Guildhall, waar zij een ongestoord uitzicht hebben op het Parlementsplein en den ingang tot de oude kerk. Er zijn verder nog vier cellen voor de buitenlanders in het park bij het pa leis, waar zij den optocht kunnen zien gaan en komen. OndsT de landen, die de plechtig heid zullen uitzenden, bevinden zich Neder- land, Duitschland, Frankrijk, Italie, Belgie, de Scandinavische landen, de Vereenigde Sta- ten, Japan. Voor de luisteraars van Engeland en het Britsche Rijk doen zeven verslaggevers dienst. De B.B.C. heeft niet minder dan 58 micro- foons aangebracht langs de route en in de Abbey, voor de verslaggevers en voor het op- vangen van de geluiden, die de plechtigheid zullen vergezellen. „Neen," zei hij. ,,Ik heb 't zelfs nooit eer- der gezien. Waarom?" ,,Bent u daar zeker van?" ,,Ja, absoluut zeker, monsieur." „Dat is heel eigenaardig." Hij vertelde Lemoine, wat Boris bij het overhandigen van het papiertje had gezegd. Lemoine luisterde aandachtig. ,^Neen, ik heb 't niet laten vallen. U zegt, dat hij het in dat boschje daar gevonden heeft?" ,,Dat leidde ik uit zijn woorden af. Gezegd heeft hij het niet." Misschien is het uit het valies van Isaac- stein^ gewaaid. Er was nogal wind vanmor- gen. 't Probleem Boris voor de tweede maal." 'Hij gaf Anthony het stukje papier terug. En na even zwijgend nadenken zei hij: ,,Wat weet u eigenlijk van dien man Boris af?" Anthony haalde zijn schouders op. „Ik zelf niets. Ik heb aangenomen, wat de anderen me verteld hebben: dat 't de lijf- knecht van prins Michael was." ,,'t Kan zijn, dat het zoo is. Maar ik zou graag zien, dat u het onderzocht. 4 Vraag iemand, die 't weten kan, baron Lolopretzjyl, bijvoorbeeld. Misschien was de man pas een paar weken in zijn tegenwoordigen dienst. Ik voor mij geloof, dat hij eerlijk is. Maar je kunt nooit weten. Ik acht Koning Victor bij- vooibeeld best in staat, om zich in een omme- zien in een vertrouwden bediende te veran- deren." „Gelooft u werkelijk Lemoine viel hem in de rede. ,,Ik zal eerlijk met u spreken: Koning Vic tor is een soort van cbsessie voor mij. Ik zie hem overal en in iedereen. Op het oogenblik, bijvoorbeeld, sta ik me af te vragen: zou 't niet mogelijk zijn, dat die man, met wien ik sta»te praten, die Mr. Cade, Koning Victor is ,,U heeft 't leelijk te pakken!" (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1