*i CFMFFM NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AiCKEmriES m No. 9595 WOENSDAG 21 APRIL 1937 773 Jaargang Binnenland Feuilleton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen Buitenland. De burgeroorlog in Spanje EERSTE BLAD AKKER-CACHETS YERBODEN TE ROOKEN ME NEER ZELFS RUPE TABARl" NIEMEIJERs STERTABAK VAN 5TOT15 CT. P. HALF 0MS rtHg»hWWfflg.TW NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,—, overige lan den i 2,35 per 3 maanden fr. per post Abornamenten voor het buitenland alleen bij voonii'Metaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clicbd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Tnzending van advertentien Viefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MA AN DAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. EERSTE KAMER. Vergadering van Dinadag. De Voorzitter houdt een rede am hulde te brengen aan bet lid jbr. mr. Van Sasse van IJsselt, die vandaag 85 jaar wordt. Spr. weet zicb de tolk van de Kamer, wan- neer bij den ihartgrondigen wensch uitspreekt, dat de leden bun collega met zijn rijke erva- ring nog een spanne trjids in bun midden moge behouden, waar bij zulk een eervolle plaats inneemt. De Kamerleden, die de rede staande aan- hoorden, applaudiseerden. De Voorzitter van den raad van ministers zegt namens de regeering behoefte te gevoe- len zicb aan te sluiten bij de woorden van den Voorzitter. Spr. uit de bede, dat God den beer Van Sasse van IJsselt een gezegenden ver- deren levensavond moge scbenken. De beer Van Sasse van IJsselt (r.-k.) dankt den Minister en den Voorzitter voor hun bar- telijike woorden, die al te vleiend waren. Spr. danikt voor de teekenen van instemming der Kamerleden. Persoonlijk feit. De beer Van Vassem (N.S.B.) vraagt het woord voor een persoonlijk feit. In de bande- lingen der vergadering van 7 April is geble- ken, dat de Voorzitter spr. faeeft toegevoegd: ,,iU is bier in fatsoenlijik gezelschap, met klemtoon op „hier". De Voorzitter: U moet u wenden tot den voorzitter van de commissie voor de steno- grafie. De heer Van Vessem heeft daar niets mede te maken. (Als hij doorgaat, hamert de Voorzitter zoo langdurig en luide, dat er niets van te verstaan is.) De heer Van Vessem verklaart, de verga dering te verlaten; ook de heer Marchant et d'Ansembourg gaat been. Aan de orde is het wetsontwerp tot wijzi- ging van de Dienstplichtwet. De beer Mendels (s.-d.) verklaart, namens de meerderheid van zijn politieke vrienden, dat zij zicb alleen ricbten naar den inhoud van dit ontwerp. Zij willen dus niet vooruitloopen op de verdere plannen van deze of van de volgende regeering. Zij zullen voor stemmen. Mevr. Potbuis-Smit (s.-d.) beeft bezwaren van zedelijken en religieusen aard. De moge- lijfebeid tot vergrooting van bet contingent kan spr. niet goedkeuren. Spr. zal tegen stemmen. Het ontwerp wordt aangenomen z.h.s. met aanteekening, dat mevr. PotbuisSmit tegen is. Aan de orde is het wetsontwerp tot wijzi- ging van de Zegelwet 1917. De heer Michiels van Kessenich (r.-k.) beeft bezwaar tegen art. 18. De controle van de overheid wordt te groot. De heer Van Sasse van IJsselt (r.-k.) acht de bevoegdheid der controleerende ambtenaren te groot. De heer Blomjous (r.-ik.) sluit zicb bij de vorige sprekers aan. (De minister van financien merkt op, dat het karakter van de zegelwet niet veranderd wordt. Controle moet er zijn. Trouwens reeds meer dan 100 jaar wordt kennis geno- men van protocollen van notaiissen. Bezwaren zijn nooit gebleken. Het algemeen belang moet op den voorgrond staan. De beeren Blomjous en Van Sasse van Usselt repliceeren. De Minister dupliceert: Er verandert in het wezen der zaak niets, alleen wordt de controleerende bevoegdheid der ambtenaren iets uitgebreid. Het wetsontwerp wordt aangenomen met 28 tegen 3 stemmen (tegen de genoemde sprekers). DE STEUNVERLEENING AAN TUINDERS. De Minister van Landbouw en Visscberij heeft aan den Minister van Binnenlandsche Zaken o.a. het volgende gescbreven: De mogelijkbeid is niet uitgesloten, dat ge- durende de laatste jaren bij de gemeentebe- sturen van lieverlede een onjuiste meening heeft post gevat omtremt het doel en de strek- king van de steunverleening aan den tuinbouw uit het landbouw-crisisfonds. Het gevolg van deze misvatting zou kunnen zijn, dat aanvra- gen van tuinders en hulp in hun moeilijke levensomstandigheden door den desbetreffen- den gemeentelijken dienst worden afgewezen op grond, dat de tuinder van Rijkswege reeds steun ontvangt. In het belang van de veelal kleine tuinders, die trots de steunverleening uit het landbouw- crisisfonds niet in staat zijn, door middel van hun bedrijf geheel in het onderhoud van zich- zelf en bunne gezinnen te voorzien, wil het mij gewenscht voorkomen, dat de gemeente- besturen worden gewezen op bet feit, dat de steun uit het landbouw-crisisfonds ten doel heeft, den tuinbouw als tak van volksbestaan te helpen bij het overwinnen van de door de crisis veroorzaakte moeilijkheden. Het is niet in overeenstemming met dit begi/nsel om door middel van deze steunregeling te trachten, de financieele omstandigheden van den indivi- dueelen tuinder te corrigeeren en zij sluit dan ook geenszins de mogelijkheid uit, dat in be- paalde gevallen een aanvulling der gezinsin- komsten van den tuinder noodig kan zijn. De Minister van Binnenlandsche Zaken beeft den inhoud van dit scbrijven van zijn ambtgenoot van landbouw en visscherij ter kennis geforacht van de colleges van Ged. Sta- ten in de ondersoheidene provincies met ver- zoek de gemeenteibesturen er van op de hoogte te stellen. „WOEKERPLANTEN IN NEERLANDS FINANCIEELE TUINEN". (Het Tweede Kameriid Dr. I. H. J. Vos heeft onlangs eenige vragen gericht tot den Minis ter van Justitie betreffemde het nemen van maatregelen tegen de bedrijvers van mala-fide praktijken op financieel gebied. Zoo vroeg de beer Vos of de Minister had kennis geno- men van de zitting van de rechtibank te Am sterdam, waarin de officier van justitie ge- waagde van het optreden der justitie tegen: de woekerpianten in Neerlands financieele tuinen, klaarlblijkelijk doelende op een publi- catie onder dezen titel, waarin eenige bonder- den gevallen van financieele praktijken van verdacht allooi worden vermeld; voorts of de Minister had kennis genomen van deze pulbli- catie en of de Minister niet van oordeel was, dat door praktijken (van dezen aard groote door AGATHA CHRISTIE. 52) Vervolg. „Goed", zooals u wilt, professor", gaf Battle ten antwoord. .Jammer, dat we zoo'n magere vangst gedaan hebben. Ik zal 't mr. Lomax zeggen. Die brief met „De Schoorsteenen" is gelukkig juist de belangrijkste. Maar u blijft toch eerst lunchen Lord Caterham verwacht niet anders." ,,Ik lunch nooit!" zei de professor, ,,'n Slechte gewdonte, dat eeuwige lunchen. Een banaan en een beschuit is het eenige, wat een verstandig en gezond mensch midden op den dag noodig heeft." (Hij greep zijn overjas van den stoel naast hem en schoot haar aan. Battle bracht hem naar den hoofdingang en een paar mimiten later hoorde Anthony en Virginia de geluiden van een wegrijdende auto. OBijna onmid'dellijk daarna kwam Battle de bibliotheek weer binnen. In zijn hand hield bij het halve velletje papier, dat professor Wyn- won hem bij het afscheid gegeven had. ,,Zoo is hij nu altij'd", zei Battle. ,,Altijd haast en altijd uit zijn humeur. Maar knap is hij. Hier hefbben wij den brief van Hare Ma- jesteit Koningin Varaga. Wilt u eens zien?" Virginia nam het papier van hem aan en Anthony las Over haar schouder mee. De laat ste brief van het bundeltje was oorspronkelijk een lang epistel geweest, een heele reeks wan- hoops- en liefde-uitingen. Dank zij de intelli gentie van professor Wynwood was het ge financieele en moreele schade wordt toege- bracht aan de slaohtoffers. Minister van Schaik heeft op deze hier om- schreven vragen bevestigend geaatwoord en betreffende de overige vragen van den heer Vos het volgende medegedeeld. Door de bewuste praktijken, welke zich meermalen tot over de grenzen van ons land uitstrekken de bedoelde instellingen zijn overigens uiteraard evenzeer in andere landen gevestigd kan inderdaad aan den goeden naam van ons land schade worden toegebracht. De Nederlandsche justitie heeft intusschen door het verstrekken aan de justitie in het buitenland van gegev.ens, die hij de aanhangige strafzaken aan het licht zijn gekomen, er toe kunnen medewerken, dat ook in het buiten land tegen de personen, die aldaar werkzaarr zijn en slachtoffers hebben gemaakt, kon wor den opgetreden. (Het Amsterdamsche parket deelt mede, dat tot nu toe niet is gelbleken, dat aan de hand van de bestaande strafbepalingen niet vol- doende repressief kan worden ingegrepen. Bijna steeds zal er sprake zijn van verduiste- ring of oplichting. De Minister is voornemens, zich nader om- trent eventueele buitenlandsche maatregelen op dit gebied op de hoogte te stellen. De onderwerpelijke manipulaties hebben reeds lang de bijzondere aandacht van den Minister. Naast strafrechterlijk ingrijpen van justitiewege heeft met zjjn machtiging succes- sievelijk de ultwijzing plaats gehad van een vrij groot aantal vreemdelingen, die bij hier te lande gevestlgde ongewenschte hankzaken be- trokken waren. De Minister heeft zich met zijn ambtge noot van Financien in veribinding gesteld, ten einde na te gaan, of er voor eenigen naderen maatregel of voorziening ivoldoende grond en mogelijkheid bestaat. MR. VAN VESSEM DIENT EEN KLACHT WEGENS BELEEDIGING IN. Mr. A. J. van Vessem, die Dinsdag met zijn fractiegenoot, graaf de Marchant et d'Asem- bourg, de vergadering van de Eerste Kamer heeft verlaten, daar hij zich beleedigd achtte, heeft te kennen gegeven de vergaderingen, die onder leiding van mr. baron de Vos van Steenwijk staan, niet ^rser te zullen bijwonen. Tevens heeft mr. Van Vessem bij: den offi cier van justitie te 's-Gravenhag'e een klacht tegen den voorzitter van de Eerste Kamer ingediend wegens ,,beleediging, bem aange daan als amtotenaar gedurende en ter zake van de uitoefening zijner bediening als lid van de Eerste Kamer". Kunt U hel wel uilschreeuwen van pijn bij elke beweging? Gebruik dan "AKKERTJES". Niet alleen verdrijven ze de pijn, maar ook de oorzaak. Begin vandaag nog, morgen zult Ge het betreuren al niet veel vroeger begonnen te zijn. AKKER-CACHETS koslen slechts 52 cent per 12 stuks en zijn overal verkrijgbaar. Volgens recept van Apotheker Dumont Nedertandsch Product t (Ingez. Med.) metamorfoseerd in een zeer zakelijke mede- deeling. ,,Operatie met succes. verricht, maar S. heeft spaak in het wlel gestoken. Heeft dia- mant uit schuilplaats weggenomen. Is niet in zijn kamer. Ik hab gezocht. Volgende aanteekening gevonden, die, volgens mij, er- op slaat: .Richmond Zeven Recht Acht Links Drie Rechts." „S.", zei Anthony. ,,Dat is Stylptitch na- tuurlijk. Slimme oude vos. Om dien diamant ergens anders te verstoppen." Richmond," zei Virginia nadenkend. „Zou die diamant ergens in Richmond verborgen kunnen zijn?" ,jEen geliefkoosde verfblijfplaats van konink- lijke hoogheden," zei Anthony. (Battle schudde het hoofd. ,,Neen, ik geloof nog steeds, dat het een aanduiding is van een plaats in dit huis." „Ik wdet 't!1" riep Virginia opeens uit. Haar beide metgezellen keerden zich tege- lijkertijd naar haar toe. „De Holbein in de Vergaderzaal. Die an- deren waren ook aan de lambrizeering er vlak onder bezig. 't Is het portret van den Hertog van Richmond." ,,U heeft 't gevonden," zei Battle, terwijl hij zich met zijn vlakke hand op zijn zij sloeg. (De politie-fceamlbbe was voor het oogenblik zijn gewone kalmte kwijt. Zelfs zijn stem klonk opgewonden toen hij uitriep: ,,Dat schilderij is het uitgangspunt alle kans dus, dat de dieven evenmin als wij, we ten, wat de cijfers beteekenen. Die twee wapen- rustingen staan onder het schilderij, waar- schijnlijk helbben ze gedacht, dat de steen daar wel in kon zitten. Die maten hadden centi meters kunnen zijn. Maar dat was mis en toen zijn ze op de gedachte gekomen: geheime gang of trap of een bergplaats achter een verschuifibaar paneel. Weet u ook, mrs. Revel, of er hier in huis dergelijke dingen zijn?" Virginia schudde nadenkend haar hoofd. EEN LATE ..APRILGRAP', VOLGENS BEKI1JN. Naar aanleiding van het bericht in de News Chronicle, dat Duitschland in Spaansch-Ma- rokko een miniatuur ,,Maginot-linie" aanlegt om Gibraltar te bedreigen, verklaart men vol gens het D. N. B. in bevoegde kringen, dat hierin blijkbaar een late en misplaatste April- grap moet worden gezien. VAN ZEELAND ONDERVINDT VEEL MEDEWERKING. In officieele kringen te Brussel koestert men de hoop, dat in October a.s. een Interna tionale conferentie bijeengeroepen zal kunnen worden. Minister-president Van Zeeland, die naar men weet begin Juiu naar de Vereenigde Staten zal vertrekken, heeft uit verscheidene Europeesche hoofdstedon bemoedigende be- richten ontvangen. Polen en Duitschland heb ben hun medewerking toegezegd, en gelijke verklaringen voor medewerking zijn ontvan gen van de zgn. Oslo-staten. „Er is wel een geheime bergplaats... voor kerkelijk vaatwerk, ten minste, dat hebben ze erin gevonden... en er is 66k een geheime gang... heel veel vroeger hebben ze me die eens laten zien, maar ik ben er ongeveer alles van vergeten... waar zij zich bevindt en zoo... O, daar is Bundle." '"Die kan u er alles van vertellen." Bundle kwam met vlugge stappen over het terras naar de Vergaderzaal toe. ,,Ik ga na de lunch met de Panhard naar stad," kondigde ze aan. 'Heeft iemand zin om mee te gaan U misschien, Mr. Cade We zijn voor het eten terug." ,,Nee, ik niet dank u wel," zei Anthony. ,,Ik amuseer me hier opperbest en voel me zielsgelukkig." ,,De man is bang voor me, gewoonweg!" zei Bundle. ,,Waarom? vraag ik me af. Is 't mijn chauffeeren of mijn fatale charrne?" ,,'t Laatste," zei Anthony. „Elken keer voel ik 't weer!" .Bundle," zei Virginia. „Is er achter een van de wanden van de vergaderzaal een ge heime gang?" „Ja. Maar zij is in vergevorderden staat van verval. Loopt van ,,De Schoorsteenen" naar Wyver Abbey. Tenminste, in de gul den dagen van weleer nu ligt ze voor de helft in puin. Hiervandaan kom je niet ver- der dan een honderd meter. Die boven, van de Witte Galerrj uit, is veel amusanter; en de geheime bergplaats, zeg! D&t is een goede mop." ,,Van dat standpunt bekijken wij 't niet," zei Virginia. „Wij doen, denken en handelen op het oogenblik zakelijk, wil ik hopen... Hoe kom je er van dezen kant in, Bundle?" ,,Draaibaar paneel, kind. Na de lunch zal ik 't jullie laten zien." ,,Heel graag," zei rechercheur Battle. Laten we zeggen, bijvoorbeeld om half drie?" Bundle keek hem met opgetrokken wenk- brauwen aan. De Maandagavond van regeeringswege ver- spreide communique's vermeldden o.m., dat de opmarsch aan het front hij Turuel voortduur- de. De opstandelingen hadden vergeefs gepro- beerd de onlangs verloren stellingen te her- overen. Aan het Zuidelijke front hebben de regee- ringstroepen in den sector van Cordoba op den weg naar Villaharta nieuwe stellingen be- zet. Zij zeggen eveneens belangrijke strategi- sche stellingen bezet te hebben in den sector van Fuente Ovejuna. De artillerie van de regeering heeft de wa- penfahriek te Toledo gebombardeerd, waar- door brand moet zijn ontstaan in de magazij- nen voor ontplofbare stoffen. Een groot deel van het gebouw moet tengevolge van de ont- ploffing zijn ingestort. Te middemacht heeft de artillerie van de opstandelingen weer de hoofdstad bestookt. E)en aantal granaten kwam neer in het cen trum van de stad, waardoor twee groote bran- den uitbraken. 'Het aantal slachtoffers en de materieele schade zijn nog niet vastgesteld. Dit is de tweede keer, dat de hoofdstad in den nacht wordt gebombardeerd. De opstandelingen hebben heelemaal geen krijgsbedrijven van belang te melden, behalve dan een onverhoedschen overval op de regee- ringstroepen bij Cordoba, die dezen een zes- tig dooden en tweehonderd gewonden gekost moet hebben. Aan het front van Biskaje is een aanval van de regeeringstFoepen afgeslagen. Overigens blijft de regen hier alle actie van ietwat groo- teren omvang onmogelijk maken. REGEERING VAN VALENCIA KEERT ZICH TEGEN DE CONTROLE. (Het ministerie van marine en luchtvaart te Valencia heeft een communique gepubliceerd irnzake de niet-inmengings-controle, dat als volgt luidt: „De niet-inmengings-commissie heeft beslo- ten, wat men noemt .controle ter zee" uit te oefenen, op grond waarvan men heweert te beletten dat wapenen en munitie in Spanje binnenkomen. Deze beslissing, welke is genomen in strijd met de elementaire regelen van het intema- tionaal recht, behandelt op gelijken voet de wettige republikeinsche regeering en hen, die de wapenen tegen haar hebben opgenomen. Bovendien is deze zorg voor gelijkheid slechts schijnbaar, want het verbod is alleen tegen ons gericht." t Vervolgens worden in het communique som- mige staten, die het pact onderteekenden, er van beschuldigd degenen die in opstand zijn gekomen van wapenen te voorzien; zij plegen aldus inbreuk op de controle welke op deze wijze het karakter krijgt van een blokkade. Dan wordt er op gewezen, dat deze controle alleen geldt voor schepen van landen, die zich bij het pact van niet-inmenging hebben aan- gesloten. Spanje heeft dit niet gedaan en daar zijn regeering de controle niet aanivaardt, kunnen schepen, varende onder de vlag der Spaanscbe repulhliek niet door de genomen of nog te nemen maatregelen van het systeem worden getroffen. Niemand kan (aldus de regeering van Va lencia) onze koopvaardijschepen, welke ook him lading is, in de territoriale en intematio- nale wateren aanhouden. Hieromtrent kan geen twijfel bestaan. Opgekomen wordt tegen de onrechtvaardigheid, gevormd door het ver bod van voorziening van de wettige regeering van Spanje. Bij de controle ter zee maakt de Spaansehe regeering in haar conrpnunique echter onder- soheid tusschen Frankrijk en Engeland aan de esne zijde en Italie en Duitschland aan de an dere en zij geeft uiting aan de vrees, dat de laatste twee landen van deze internationale opdraoht gebruik zullen maken om nieuwe misdrijven te begaan, wellicht nog ernstiger dan totdusver. VEHBODL (Ingez. Med.) Het communique voegt er aan toe: De omstandigheden leggen van heden af aan de republikeinsche vloot en de luchtmacht den plicht op haar pogingen te verduibbelen om de schepen, die onze vlag voeren, waar zij. zich ook bevinden, te beschermen en eveneens die van andere naties te beschermen die Spaansehe bescherming zouden vragen of aanvaarden. Op grpnd hiervan is het volgen de gelast: 1. De republikeinsche vloot en luchtmacht zullen zooveel mogelijk de koopvaardijschepen welke de Spaansehe vlag voeren, escorteeren en beschermen. 2. De republikeinsche vloot en de lucht macht zullen beletten, dat schepen onder deze vlag, welke ook hun lading zij, worden aange- houden of gedwongen hun route te wijzigen, onder voorwendsel van formaliteiten, waar- mede zij niets te maken hebben. 3. De republikeinsche vloot e<n de lucht macht zullen tevens elk buitenlandsch schip, dat bescherming vraagt, of deze aanvaardt indien aangeboden, beschermen. 4. De bewakingsdienst in de zone in de Mid- dellandsche Zee, welke ter controle is toe-ver- trouwd aan Duitschland en Italie, moet het best verzorgd worden. 5. Indien deze dienst een offer eischt, dan moet 1 dit zonder aarzelen worden gebracht, Wat het ook zij. 6. Het communique zal bekend worden ge maakt aan de bemanningen van de oorlogs- bodems en de escadrille-vliegtuigen, welke he- last zijn met de .bewaking van de kust. DE BLOKKADE VAN DE NOGKDjKUST VAN SPANJE. Volgens de Morning Post meende men in goed ingelichte kringen, dat Eden Dinsdag- avond in staat zou zijn in het Lagerhuis mee te deelen, dat de regeering besloten heeft de voorzichtigheidsmaatregelen te verlichten, welke worden aanbevolen aan de Engelsche koopvaardijschepen, die in de Noord-Spaan- sche wateren kruisen. Men heeft den indruk, aldus het tolad, dat conservatieve kringen met voldoening het ein de zouden begroeten van maatregelen, welke de oppositie als vemederend voor Engeland heeft voorgesteld. 'Het Engelsche vrachtschip Seven Seas Spray, met levensmiddelen geladen, is erin geslaagd, van Saint Jean de Luz komend, Bilbao te bereiken. ,,Op de dievenjacht?" vroeg ze. Tredwell verscheen voor de deur van het terras. Lunch is klaar, mylady," kondigde hij aan. Hoofdstuk XXIII. Een onttnoeting in den rozentuin. lOm half drie precies verzamelde zich een klein gezelschap in de vergaderzaal. Aanwe- zig waren: Bundle, Virginia, rechercheur Battle, monsieur Lemoine jen Anthony Cade. „Zullen maar niet wachten tot mr. Lomax terug is," zei rechercheur Battle. „Hoe eer- der een karweitje als dit achter den rug is, hoe beter." „Als u denkt, dat Prins Michael vermoord is door iemand, die van den anderen kant hier binnengekomen is, dan slaat u de plank mis, hoor!" zei Bundle, ,,'t Is gewoonweg onmo gelijk! De andere kant is heelemaal afge- sloten... geblokkeerd door puin en steenen." ,,Dat denken we niet, myladie," zei Lemoine beleefd." Dit onderzoek gaat om heel andere dingen." „0, dan zoekt u naar iets," zei Bundle spor- tief. ,,Toch niet die historische hoe-heet-'t- ding-ook-alweer, he?" ,,iSpreek niet zoo in raadselen, Bundle," zei Virginia. „Probeer duidelijk te zijn. Je kunt 't, als je wilt." „Ik bedoel die kom, hoe heet 't ding nu toch," zei Bundle. „Het fameuse juweel, de diamant uit de kroon van het een of andere apenland, die in de donkere tijden, v66r ik tot de jaren des onderscheids gekomen was, is gestolen." „Wie heeft u dat verteld, Lady Eileen7' vroeg Battle. „Ik hab het altijd geweten. Een van de bedienden heeft 't, geloof ik, verteld, toen ik een jaar of twaalf was." „iEen van de bedienden!" zei Battle. ,,Ver- dikke! 'k Wpu, dat mr. Lomax dat gehoord had." „0, is 't een van George z'n zorgvuldig be- waarde geheimen?" zei Bundle. ,,Wat eenig, zeg! Ik dacht, dat 't maar een praatje was. George is een geweldige ezel... hij moest toch langzamerhand tot de ontdekking zijn geko men, dat de bedienden altijd alles weten." Ze ging naar het Holbein toe en drukte op iets, dat zich vlak naast de lijn bevond. Ben gedeelte van de lambrizeering draaide met een piepend geknars weg en nu zag men een rechthoekige donkere opening. ,,Entrez, messieurs et mesdames," noodigde Bundle met tooneelspelersgebaar de aanwe- zigen uit. ,,Treedt binnen, treedt binnen, dames en heeren. De clou van de kermis! Spot goedkoop! Een tientje per persoon." Lemoine en Battle hadden zaklantaam. Zij gingen het eerst naar binnen. Anthony volg- de met Virginia en Bundle. ,,Lucht is goed," zei Battle. ,,De gang is behoorlijk geventileerd." (Hij liep voorzichtig verder. De vloer be- stond uit groote ongelijke cementtegels, maar de wanden waren van baksteen. De gang liep een honderd meter door en eindigde daar, geheel in overeenstemming met Bundle's ver- klaring, in een hoop puin en steenen. Battle onderzocht de hindemis, vergewiste zich er- van, dat er geen doorgang mogelijk was en keerde zich om. „Nu gaan we naar ons uitgangspunt terug. Ik heb eerst het terrein willen verkennen, voor ik aan het onderzoek begon." Een paar minuten later stonden ze weer on der de Holbein. ,,iEn nu beginnen we hier," zei Battle. Zeven recht, acht links, drie rechts. De eerste zeven nemen we als stappen." Hij mat zeven stappen af, boog zich voor- over en onderzocht den vloer. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1