ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN PRESTO i ,12, ZIJN ST1JVE NIK IN 8 UUR GENEZEN LL00STERBALSEM No. 9593 EERSTE BLAD VRIJDAG 16 APRIL 1937 77e Jaargang Binnenland Feuilleion Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen VOOR DESCHOONMAAK Sp&oLaJje C^jczriSoec/ifig/ Buitenland. DOOR KL00STERBALSEM Een stijve nek behoeft Ge dus niet Sanger te hebben „Geen goud zoo goed" TEGEN DE BEPERKING VAN DEN VERKOOP VAN ALCOHOL IN BELGIE. asseBaH6,«K#3*!vmniWr.=*;v»ftNi«»> NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij viooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. UitgeefsterFirma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TEEEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en elichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAAN DAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. PRINSELIJK PAAR BEZOEKT DE WERKZAAMHEDEN AAN DE „PIET HEIN". Dinisdaigmiddag /bracht bet Prinselijk Paar een bezoek aan de fabrietoen en magazijnen van de Koniniklijlke Nederlandsche meubelen- fabriek H. P. Mutters en Zoon te 's-Graven- hage. Het bezoek gold onder meer bet bezichtigen van de betimmeringen en meubelen ten dien- ste van het na/tionaal gieschenk, het Diesel- motorjaeht ,,Piet Hein" volgens ontwerp van het tecihnisch bureau voor scheepsbouw H. W. die Voogt te Haarlem welke werken in de fabrieken van de firma Mutters worden uit- gevoerd. In oogenscbouw werden genomen de op natuurlijke igrootte geteekende papieren wan- den en die aankleeding der toekomstige voor- naamisite vertrekken varn bet jaoht. Het Prinselijik Ecbtpaar nam met groote belangstellinig het geexposeerde in oogen- schouw en bezicbtigde tevens een kleine ten- toonstellinig van vroegere door de iirrna Mut ters uitgevoerde Koninklijike opdrachten. Het bezoek duurde onigeveer een uur. PRINSEIJJKE ONDERSOHEIDING. Naar gemeld wordt hebben Prinses Juliana en Prins Bernbard aan den beer G. Smol, chef van de af deeling buitenland" van het reis- bureau LissoneLindemam te 's Gravenhage, een zilveren draagmedaille verleemd ter her- innering aan de huwelijksplechtigheid op 7 Janiuari j.l. De beer Smol heeft deze onderscbeiding verkregen als blijtk van waardeering voor het- geen hij ter voorbereiding van verschillende rerzen van het Prinselijk Eohtpaar heeft ver- richt. VEREENVOUDIGING VAN CRISIS WETTEN. Naar de „Standaard" verneemt, is een nieuwe landbouwuitvoerwet in voorbereiding, die, indien zdj tot stand komt, zal dienen ter vervanging van een zevental bestaamde crisis- wetten. VESTIGINGSWET KLEINBEDRIJF IN WERKING GETREDEN. In het Staatsblad No. 680 is een Koninklijk Beslult van 6 April opgenomen, waarbij wordt bepaald, dat de vestigingswet-kleinbedrijf met ingang van 9 April in werking is getreden. DE AFVLOEISNG VAN PERSONEEL BIJ DE NED. SPOORWEGEN. In het najaar van 1935 heeft de directie van de Ned. Spoorwegen den maatregel genomen om het personeel van den dienst van het ver- voer en handelszaken, dat den 60-jarigen leef- trjd bereikte, te pensionneeren of op wachtgeld te stellen. Thanis is deze maatregel tot nader order stopgezet, in verband met de sterke daling van het overcompleet aan personeel bij bovengenoemde dienst. Voorloopig zal dus bij dien dienst geen abnormale afvloei'ing meer plants viniden. DE GODSDIENSTIGE GEZINDHEID VAN SOLLICITANTEN. Op de vragen van den heer Donker betref- fende het vragen van inlichtingen omtrent de godisdienstige gezindheid van sollicitanten voor de betrekking van controleur bij hat uit- voer-controle-bureau voor groenten, fruit en aardappelen heeft de Minister van Landbouw en Visscherij geantwoord, van meening te zijn, dat de eisch van opgave van godsdienstige ge zindheid in een sollicitatie als de onderhavige gevoegl'ijk achterwege kan blijven. De Minis ter deelde dit mede aan het uitvoer-controle- door AGATHA CHRISTIE. 50) Venvolg. „Een verbluffend staaltje van brutaliteit. Overbluffend, gewoonweg," mompelde Lomax, terwijl hij met gefronste wenkbrauwen naar het schuldige pakje brieven keek. ,,Ik herin- ner me den koning van Herzo-Slowakije, nu wijlen den koning van Herzo-Slowakije, nog heel goed. Een charmant mensch, maar zwak. Een werktuig in de handen van een bereke- nende vrouw. Heb je er eenig idee van, hoe die brieven op de tafel van mr. Cade gekomen zijn?" ,,Ik ben van meening," zei Battle, „dat de menschen, als 't hun op de eene manier niet lukt, 't op een andere manier probeeren." „Ik kan je gedachtengang niet volgen," zei Lomax. ,,Kijk, mr. Lomax, die dief, koning Victor, w6dt natuurlijk, dat de vergaderzaal bewaakt wordt. En dus geeft hij ons de brieven, laat ons't ontcijferen doen en ons de geheime berg- piaats vinden. En daama komt hij in actie. Maar Lemoine en ik zullen er wel voor zor- gen, dat hij emaast grijpt." „Je heibt dus al een plan, niet?" ,/Dat heweer ik niet. Een plan is, in dit verband, een groot woord. Maar ik ben iets van plan. Dat is, in sommige gevallen, al heel wat, mr. Lomax." bureau voor groeniten, fruit en aardappelen, een particuliere instelling van de vereeniging: groep veilingsvereenigingen uit den Neder- landschen Tuinbouwraad, van de Nederland- sche vereeniging van. groentenexporteurs en van de RotterdamsChe vereeniging van fruit- en groentenexporteurs. Te haren aanzien heeft de Minister geen andere zeggenschap dan die, welke hem in d'e op de landbouwuit- voerwet 1929 steunende uitvoercontrolebsslui- ten is verleend. ■Deze zeggensohap en dit geldt ook voor soortgelijike instellingen, die slechts beoogt te waarborgen, de juiste medewerking bij de uitvoering van die besluiten, strekt zich niet uit over interne aangelegenheden van dat bureau, zooals personeelszaken of samenstel- ling van het bestuur. WIJZIGING VAN DE KIESWET. In het Maartnummer van ..Nederland en Oranje", het orgaan van het Verband van A.-R. Propagandaclubs, vestigt de heer R. A. den Ouden de aandacht op een tweetal wijzi- gingen, welke sinds de vorige Kamerverkie- zingen (1933) in de Kieswet zijn aangebracht en die een belanigrijken invloed kunnen hebben op de toewijzing der zetels. „Bij, de vaststelling van den uitslag in 1933 en de toekenning der plaatsen gold nog de bepaling, volgens welke de overschotzetels werden toegewezen in volgorde der grootste overschotten, echter met dien verstande, dat voor elken zetel een gemiddeld aantai stem- men ten bedrage van minstens 75 percent van den kiesdeelsr vereischt was. Bij de wet van 4 Mei 1933 is (voor colleges met 29 en meer leden, dus ook voor de Tweede Kamer) eien gansch andere methode voor de toekenning der restzetels voorgeschreven, n.l. het dteisel d^r grootste gemiddelden. De over- geschoten zetels worden achtereenvolgens toe gewezen aan de lijsten, welke na de toeken ning der plaats het grootste gemiddelde per toegekende plaats zouden aanwijzen, waar- voor echter niet in aanmerking komen lijsten wier stetmcijfer lager is dan de .kiesdieeler. Deze gemiddelden worden dus berekend door het stemmental eener lijst te deelen door het aantai reeds toegekende plaatsen plus edn. De deeling moet na elke toewijzing van een zetel opnieuw geschieden, omdat het quotient der deeling eenige malen achter een voor dezelfde lijst het grootste gemiddelde kan oipleveren". PR0-«-A Ingez. Med. Hiermee was het onderhoud ten einde. Hoofdrechercheur Battle nam afscheid en reed weg. Op een paar kilometer afstand van ,,De Schoorsteenen" reed hij Anthony Cade achter- op. Battle liet stoppen. ,,Of ik mee wil rijden," zei Anthony. ,,Goed hoor, graag zelfs." ,,Waar bent u geweest, mr. Cade?" ,,Naar het station, om de treinen na te kijken." Battle trok zijn wenkbrauwen op. „Gaat u ons weer verlaten?" vroeg hij. ,,,Nee, op 't oogenblik nog niet!" lachte An thony. „Zeg, wat heeft Isaacstein? Hij kwam juist in de Lanchester, toen ik weg wou gaan en hij zag er uit, of hij een flinken schrik ge- had had." ,,Mr. Isaacstein?" „Ja." ,,Ik weet nergens van. 't Zal geen kleinig- heid geweest zijn, als hij er werkelijk van ge- schrokken is." ,,Dat dunkt mij ook," stemde Anthony toe. ,,Hij is een van de zwijgzame, stoere exem- plaren van het financiers-ras." Opeens boog Battle zich voorover en tikte den chauffeur op den schouder. ,,Stop even! En wacht hier op me." Tot groote verbazing van Anthony sprong hij uit den wagen en liep den weg over. Maar bijna op hetizelfde oogenblik zag Cade mon sieur Lemoine uit de struiken te voorschijn komen en naar zijn Engelschen collega heen, gaan. Het waren dus, waarschijnlijk tenmin- ste, signalen van den Franschman geweest, die de aandacht van Battle hadden getrokken. Ze bleven maar even samen staan praten. Dan keerde Battle zich om, liep vlug naar de auto terug en stapte weer in met het bevel aan den chauffeur: Doorrijden maar! In die paar minuten was de uitdrukking van zijn gezicht geheel en al veranderd. ,,Ze hebben de revolver gevonden," kondig- de hij kortaf aan. Een tweede wijziging die van invloed zal zijn op den uitslag der verkiezing is de inge- voerde verplichlting tot het storten van een waarborgsom vain 250 voor elke ingediende candidatenlijst, dat is dus voor 18 kieskringen een bedrag van 4500 welk bedrag verbeurd is als het stemmental der lijst (en) blijft be- neden 75 pet. van den kiesdeeler. Het gevolg zal or.getwijfeld zijn, dat minder lijsten worden ingecliend en dat d'e stemmen die voorheen aan de kleine lijsten verknoeid werden (in 1933 onigeveer 200.000 stemmen) nu aan de andere pirtrjen ten goede komen. Niemand w-eeit echter, welke partiij daarvan zal profiteeren. De heer Den Ouden geeft dan een bereke- ning van den uitslag op de basis van de in 1935 uitgebrachte stemmen voor de Provin- ciale Staten. De uitslag zou dan zijn: R.K. Staatspartij 30 zetels, S.D.A.P, 22, A.-R. partiji 12, C.-H. Unie 10, N.S.B. 8, Vrijheidsbond 6, Vrijz. Dem. 4, Comm. parttj 3, S.G.P. 2, C.D.U., Kath. Dem. en Rev. Soc. ieder 1 zetel. De werkelijike uitslag zal Wel anders zijn. Een groot deel van de itoen verknoeide stem- men zal nu misschien effectief worden, ter wijl het ook mogelijik is, dat na 1935 (er is o.a. de actie van Prof. Hugo Visscher) een niet onbelangrijke verischuiving plaats heeft. WIJZIGING ZIEKTEWET. In de memorie van Antwoord op het voor loopig verslag van de Eerste Kamer, betref- fende het ontwerp van wet tot wijziging der Ziektewet zegt de Minister van Sociale Zaken ter voldoening aan den door eenige leden ge- uiten wensch om nader te worden ingelicht omtrent de wijziging, welke artikel VI beoogt te brengen in het bestann.de artikel 67 van de Ziektewet: Indterdaad zal, indien het onderhavige wets- ontwerp tot wet wordt verheven, daarmede aan het bestuur der rijksverzekeringsbank de bevoegdheid worden ontnomen, welke het thans bestaande artikel 67 der Ziektewet aan genoemd bestuur verleent. Inigevolge dat artikel is het bestuur der rijksverzekeringsbanik bevoegd om, indien voor de ziekenkas van een bepaalden Raad van Arbeid de voor het gebied! van dien Raad vast- gostelde premien onvoldoende zijn gebleken ter bestrijdinig van de ten laste van de zieken kas komende uiltgaven, een evenredige ver- hooging der premien te bevelen. In het stel- sel van gelijike premien voor de ziekenkas sen van alle Raden van Arbeid, dat in het onder havige wetsvoorstel is belichaamd, past ech ter zoodanige bevoegdheid niet meer. Bij be- houd van die bevoegdheid zou immers elk oogenblik de gewenschte eenheid van het premie,tarief kunnen worden doorbroken. Het nieuwe artikel 67 voorziet daarom op andere wijze in de mogelijlkheid, dat het voor de zie- kenkassen van de Raden van Arbeid vastge- sltelde premietarief voor de ziekenkas van een bepaalden Raad niet voldoende blijkt om de uitgaven te bestrijiden, Die andere wijze is dan deze, dat aan de Koningin de bevoegdheid wordt gegeven om zulk een tekort van een ziekenkas van een Raad van Arbeid om te slaan over de ziekenkassen der overige Raden van Arbeid. ERKEERSWAARNEMINGEN OP DE RIJKSWEGEN. De regeeringsddeinst meldt: De rijkswaterstaat zal op 16, 21 en 26 April, alsook op Hemelsvaairtsdag langs de rijks- wegen verkeerswaamemingen doen houden met verschillend doel. In de -eerste plaats zal een onderzoek wor den ingeste'ld maar het wegverkeer en het rail- verkeer, dat zioh op spoorwegovergangen voordoet, teneinde ihieruiit o.a. te kunnen aflei- den hij welke spoorwegovergangen in het bij- zonder het wegverkeer hinder van de gelijk- „Wat Anthony keek hem overtoluft aan. „Waar?" ,,In het valies van Isaacstein." ..Onmogelijk." ..Niets is er onmogehfjk,"' zei Battle. ,,Dat had ik moeten onthoilden." tHij zat rechtop, bijna onbeweeglijk op zijn plaats op de achterbank. Alleen zijn rechter- hand bewoog; in een- regelmatig tempo he- klopte die zijn knie. ,,Wie heeft 'm gevonden?" (Battle maakte 'n hoofdbeweging in de rich- ting van het boschje bij de bocht. .Lemoine. 'n Knappe vent! Helbben op de Sfireta een geweldig hoogem dunk van hem." ,,Maar is dit geen streep door jouw reke- ning, rechercheur? Stuurt 't jouw theorien niet in de war?" ,,Nee", gaf hoofdrechercheur Battle lang- zaam ten antwoord. ,,Nee, dat doet 't niet. 't Wlas een surprise, anders niet. Maar nu ik van mijn verbazing bekomen ben, zie ik, dat 't keurig in den van de theorieen past." .Welke van het halve dozijn?" Als antwoord begon hoofdrechercheur Battle over een geheel ander onderwerp. ..Zoudt u straks mr. Bversleigh voor me willen zoeken, meneer? Ik heb een bood- schap van mr. Lomax voor hem. Hij moet onmiddellijk op de Abbey komen." ,,Goed,'.' zei Anthony. De auto gleed tot voor den ingang en stopte daar. ,,Hij zal nog wel in bed liggen." ,,Dat geloof ik niet," zei de detective. ,,Als u dien kant opkijkt, ziet u hem met mrs. Reivel daar tusschen de boomen." ..Goeie oogen heb je, Battle," complimen- teerde Anthony hem, terwijl hij uitstapte om de hoodschap van Lomax te gaan over- ibrengen. Bill Eversleigh nam het bevel van z'n chef niet bepaald goed op. Danig uit z'n humeur nam hij afscheid van Virginia. ..Verdorie", mompelde hij onder het voort- vloersche spoorwegkmisdngen ondervindt. Hiervoor is he.t van belang de perioden van afsluiting der overwegen; alsmede de veel- vuldigheid ervan te noteeren, voorts het wach- tende wegverkeer te tellen en al het wegver keer dat den oveiweg passeert. Deze tellin- gen omvatlten onigeveer 100 spoorwegkrui- singen. Bovendien zullen aan ongeveer 130 andere waamemingspunten op rijkswegen nog waar- neminigen van geheel anderen aard worden gehouden. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de medewerking en de mededeelzaamheid van den weggebruiker. De waamemingen worden echter, ten einde niet teveel oponthoud te veroorzaken, ndet aan alle punfcen tegelijk gehouden. Daarom zijn de waamemingspunten zoodianig over de waarnemingsdagen verdeeld, dat op el'ken tel- dag ruim veertig pimten in de waamemingen zijn begrepen. De bedoeling van deze waamemingen is een indruk te krijgen van het afstandverkeer en van het zaken- en toeristenverkeer. Voorts zal een onderzoek worden ingesteld naar den bezettingsgraad en de personen- voertuigen, waartoe het aantai passagiers zal worden genoteerd, terwijl het tevens van be lang is geblekien, hierbij aan te teekenen, hoe- veel z.g. mederijders of autoparasieten hier- onder begrepen zijn. Onder deze laatstge- noemde categorie van passagiers moet het welbekende en den laatsten trjd zoo veelvuldig voorkomende type worden verstaan dat aan den openbaren weg de gastvrijheid heeft ge- vraagd van den bestuiurder van een voorbij- rijdend motorrijtuig. Tevens zal worden nagegaan ,in hoeverre de oliemotor reeds inigang heeft gevonden bij het wegverkeer. Hierbij zal ook belt gewicht van de motor- rijtuigen worden opgenomen, hetwelk van de wegenbelastingkaart wordt afgelezen. Het is dus van belang, dat men in het bijzonder op de waarnemingsdagen zi ch overtuigt de we genbelastingkaart bij zich te hebben. In verband met het bovenstaande zullen den bestuurders de volgende vragen worden geisteld: 1. Heeft het motorrijtuig een benzine- of een oliemotor? 2. Wat is het eigen gewicht (wegenbelas tingkaart) 3. Wat is het aantai zitplaatsen (niet in- begrepen de chauffeursplaats 4. Hoeveel passagiers (niet inbegrepen de ohauffeur) 5. Hoeveel z.g. mederijders bevinden zich onder de passagiers? 6. Wat is het doel van de reis: zaken of toerdsme 7. Waar bent u vandaan gestart? 8. Welke pleisterplaatsen doet u vandaag aan of heibt u aangediaan? 9. Waar eindigt de reis? Ten aanzien van de onder 8 gestelde vraag kan nog worden opgemerkt, dat onder een pleisterplaats ook wordit verstaan de plaats waar b.v. een forens zijn dagelijkschen arbeid verricht, d,e plaats, die tij,delij,k wordt bezocht voor het doen van boodschappen, het afleggen van bezoeken, het volgen van een voorstel- iing, e.d. De waamemingen zullen door werkloozen worden verricht; het verkeer nabij de waar- nemingspunten zal door de Kon. marechaus- s^e en de rijksveldwacht worden geregeld. De waamemingen vinden plaats van 6 tot 22 uur. DE MILLIARDEN-DANS. President Roosevelt heeft de chefs der regeeringsdiensten gewaarschuwd, dat het loopen, ,,dat is nou altijd zoo! Juist als 't goed gaat, komt Codders tusschenbeide. En waarom blijven die menschen uit de kolonien niet, waar ze thuis hooren! Er zijn daar toch ook meisjes en vrouwen genoeg! Nee, ze moeten hier komen en de beste en de liefste wegkapen. He, wat heb ik den duvel in!" „Heeft u al van de revolver gehoord?" vroeg Virginia opgewonden, dadelijk toen Bill verdwenen was. „Ja, Battle heeft 't me verteld. Om van achterover te slaan, niet? Isaacstein wou gisteren al per se weg, was gewoonweg niet te houden, maar ik dacht, dat 't niets dan tzenuwen waren. Hij was de eenige hier op „De Schoorsteenen", die, volgens mij, absoluut Vrij uit ging. Kunt u een reden bedenken, waarom hij, speciaal hij, prins Michael uit den weg zou hebben willen ruimen?" „Nee... dat stuk past absoluut niet in de puzzle," zei Virginia nadenkend. „Geen van de stukken past," zei Anthony ontevreden. ,,Ik dacht nogal, dat ik als ama teur-detective geen kwaad figuur zou slaan, maar het eenige wat ik tot dusver bereikt heb, is, dat ik met veel moeite en een klein beetje kosten de Fransche gouvernante bui ten mededinging gesteld heb." ,,(Bent u daarvoor verleden week naar Frankrijk geweest?" informeerde Virginia. „Ja. Ik ben naar Dinand gegaan en heb de gravin de Breteuil geinterviewd. Over- tuigd van mijn onfeilbaarheid, ging ik er heen en een heeleboel wijzer en bescheidener kwam ik terug. Ik dacht namelijk, dat ik te hoo ren zou krijgen, dat mademoiselle Bran niet bestond, dat ze een denkbeeldig persoon was en ik kreeg te hooren, dat de dame in quaes- tie zeven jaar lang haar plichten in het Bre- teuil-huishouden tot ieders groote tevreden- heid vervuld had. Dus, tenzij de comtesse een zuster van De Roode Hand of iets dergelijks is, ligt mijn knap-bedachte theorie in duigen." Virginia scbudde het hoofd. ,,Nee, de comtesse de Breteuil is boven alle ,Ik had. den geheelen dag door regeit- achtig weer geloopen met een sner- penden wind. Toen ik s'avonds thuis kwam, kon ik mijn hoofd niet meer bewegen, zoo stijf waren de spieren van mijn nek. Ik ging vroeg naar bed maar liet mij tevoren eens stevig wrij- ven met Kloosterbalsem. 's Morgens was ik verrast te bemerken, dat er van mijn stijve nek niets meer te be- speuren was. De Kloosterbalsem had mij in een enkelen nacht, of in 8 uur van m'n hevige stijve nek af geholpen. S. Sch. te den H. ORIGINEEL TER INZAQE Onovertroffen by brand-en snijwonden Ook ongeevenaard als wryfmiddel bQ Rheumatieb, spit en pijnlijke spieren Schroefdoos 35 ct. Potten: 62'/j ct. en f 1.04 (Ingez. Med.) tekort op de begrooting dit jaar veel hooger zal zijn dan voorzien was, indien de uitgaven niet terstond verminderd worden. Roosevelt heeft hun in verband hiermede venzocht, uit gaven, die op het oogenblik niet strikt nood- zakelijk zijn, te vermijden of uit te stellen. SPLITSING BIJ DE MOSLEY-FASCISTEN IN ENGELAND. Eenige vooraanstaande leden der fascisti- sche beweging van sir Oswald Mosley hebben zich afgescheiden en een nieuwe organisatie gevormd. De leiders der nieuwe partij zijn de vroegere chef der propaganda van Mosley, Joyce, en de vroegere uitgever van het partij- blad, Beckett. De Senaatscommissie van justitie heeft een rapport goedgekeurd, waarin de wenschelijk- heid wordt uitgesproken terug te keeren tot het regime van vrijheid van verkoop van alco- holische dranken, welke thans aan strenge controle onderworpen is. Op 27 April zal het rapport aan de orde komen in het parlement. EMSGRATIE EN HELP AAN DUITSCHE JODEN IN PALESTINA. De ..Council for Germany Jewry", een door sir Herbert Samuel, den eersten hooge-com- missaris van Palestina, in het leven geroepen organisatie, heeft na overwinning van vele moeilijkheden, vruthtbaren arbeid opgeleverd voor de emigratie naar Palestina. Voor het volgende jaar heeft de Council een budget samengesteld van 500.000 pond sterling. Een gedeelte van dit bedrag wordt in Engeland ingezameld. 200.000 pond wordt door de ..Joint" ter beschikking gesteld, de rest zal op het Europeesche contingent worden bijeen- gebracht. De gelden zullen zoo besteed wor den, dat voor de vestiging van Duitsche Joden in Palestina aangewend zal worden; 150.000 pond zijn bestemd voor hulpverleening aan Duitsche joden in Groot-Brittannie en Amerika, terwijl 137.000 pond gereserveerd verdenking verheven. Ik ken haar heel goed en ik moet de gouvernante ook dikwijls ge noeg gezien hebben. Ik herinner me haar gezicht ook nog wel op de manier waarop zich men gouvemantes en gezelschapsjuffrou- wen en de menschen tegenover zich in den trein, herinnert. 't Is werkelijk schande, maar ik let nooit op ze. U wel?" .Alleen als ze heel mooi zijn..." biechtte Anthony op. ,,Wel, in dat geval..." Ze brak haar zin middenin af. ,,Wat is er aan de hand?" Anthony stond te kijken naar een gedaante, die uit een boschje rhododendrons te voor schijn was gekomen en voor de groep keurig in de houding stond. Het was de Herzo-Slo- waak Boris. ..lExcuseert u me voor een halye minuut," zei Anthony. „Ik moet m'n waakhond even hebben." Hij liep naar de plaats waar Boris stond. ,,W|at is er? Wat wou je?" ..Meester!" zei Boris met een buiging. ,,Dat is nu goed en wel, maar je moet me niet zoo achtema loopen. Dat staat gewoon weg verdacht." Zonder vender een woord haalde Boris een viezig stukje papier uit zijn zak en stak het Anthony toe. „Wat is dat?" vroeg Anthony. Op het papiertje stond een adres, anders niets. ,,Hij heeft het laten vallen," zei Boris. ,,Ik breng het den Meester." „Wie heeft het laten vallen?" ,,De vreemde meneer." ,/En waarom ibreng je het mij Boris keek hem verwijtend aan. ,,Goed dan. Maar ga nu weg. Ik heb het druk." Boris groette, draaide zich om en stapte weg. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1