ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN 9592 WOENSDAG 14 APRIL 1937 778 Jaargang Strandvonderij. Buitenland. Binnenland EERSTE BLAD EEN HOUTEN R0EIB00T (vlet) KONING LEOPOLD TE BRUSSEL TERUG. TER NEUZEN, 14 APRIL 1937. melkvervalsohingen. ZAAMSLAG. TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij viooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige lan den J 2,35 per 3 maanden fr, per post Abornementen voor bet buitenland alleen bij vooruicbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 35. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Vioor elken regel meer 0,20. KEEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst den dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAAN DAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGA1 OND. De Burgemeester-Strandvonder van TER NEUZEN. maakt bekend, dat in die gemeente is aangebrdcht en opgeborgen: van binnen en van buiten bruin geteerd, voor- ziien van 3 bakken, die kop is beslagen met een stuk autoband, op den buiten aohterkant staat in witte letters bet woord „Groningen" en aan de binnenzijde in roode letters en cijfers ,,No. 12429", op den kop aan stuur- en bakboord staat in witte blokletters de naam; ,,Disponi- bel", welke slecbt leesbaar is, aan den kop be- vindt zich een ring met een stuk ketting en touw. De boot is opgeviscbt op de Westerscbelde. Vermeende geredbtigden worden opgeroepen om zicb, tot teruigverkrijiging van hun eigen- dom, te vervoegien bij den Burgemeester- Strandvonder voornoemd. Ter Neuzen, 11 April 1937. De Burgemeester-Strandvonder voornoemd, P. TELLEGEN. A.V.R.O. ZENDT FEESTELIJKHEDEN TE BAARN EN SOEST UIT. Donderdagavond na de persbericbten van 8 uur zal de A.V.R.O. eenige fiitsen uitzenden van de feestelijkheden ter geiegenbeid van den intochit van bet Prinselijk paar in Baarn en Soest. DE TEWATERLATING VAN DE „TROMP" Op 29 April zal de flottieljeleider ,,Tromp", die te Amsterdam in aanbouw is, te water worden gelaten. De Koningin zal de plechtigheid van de te- waterlating verrichten. CANDIDATEN HERV. GEREF. STAATSPARTIJ. Op de candidatenlijst van de Herv. Geref. Staatspartij voor die Tweede Kamerverkiezin- gen komen de voigende namen voor: 1. Ds. C. A. Lingbeek, Voortbuizen; 2. Ds. K. H. E. Gravemeyer, Den Haag, 3. Ds. B. Gijzel, Amsterdam. 4. K. Eelderink, Vianen; 5. Ds. Elboer, Scheveningen; 6. A. J. Buining, Ter Apel; 7. A .C. G. den Hertog, Rotterdam; 8. G. J. Prins, Oldebroek; 9. P. de Jong, Koudum en 10. A. J. Mast, Strijen. MINISTER VAN ISACKER BEEGISCH GEZANT IN DEN HAAG? Uit niet onverdiachte bron, n.l. de bladen Nation Beige, Pays Rdel en Libre Belgique, komt bet bericht, dat de beer Van Isacker, de Belgiscihe minister van oeconomiscbe zaken bij de herzieninig van bet ministerie, waarvan sprake schijnt te zijn, zijn portefeuille zou opgeven en dat hi} benoemd zou worden tot opvolger van wijlen den beer Maskens, als Belgisch gezant in Den Haag. PROEFUITZENDINGEN OP 1160 M. Men kan thans 's avonds na 12 uur proef- uitzendlngan van Kootwijk hooren op de golf- lengte van 1160 M., dat is de door Noorwegen onlangs verlaten golflengte. Men weet, dat Nederland deze golf voorloopig voor zich ge- reserveerd beeft in verband met de storingen op de 1875 M.-golf. Naar wij in verband hiermede vememen, zal op 20 dezer in Dsn Haag de internationale conferentie bijeenkomen, op verzoek van onze P.T.T., iter bespreking van de verdeeling der lange golfbanden en ter verdere behandeling van de controverse NederlandRoemenie. Ook heden voormiddag omstreeks 10 uur werden op deze golf proefuitzendimgen ge- houden. GOUDEN JUBLLEUM VAN HET LEGER DES HEILS. Het Leger des Hedls zal op Hemelvaartsdag 6 Mei a.s. op feestelijke wijze zijn vijftigjarig bestaan in Nederland vieren. De groote herdenking zal op Hemelvaarts dag plants vinden onder leiding van Samuel Hurren, directeur van de Londensche kweek- schooi. Behoudens toestemming van den Burge- meester zal 's middags ite twee uur een op- tocht door Amsterdam worden gebouden, waaraan 30 zegewagems, die bet werk van het Heilsleger uiitbeelden, 10.000 Heilsoldaten en 900 muzikanten deelnemen. Om vijf uur zul- len 6000 medewerkers de speciaal voor deze geiegenbeid gecomponeerde jiu'bileum cantate ten gehoore brengen, waarna van 6 tot 8 uur een bijeenkomst de viering zal besluiten. Voor de toekomst zoo vertelde commandant Vlas verder, bebben wij weer groote plannen. Wij gaan weer verder Wij willen in de eerste plaats de villa „Berk en Heide" aan de Van Hengellaan te Hilver- sum koopen als tehuis voor oude dames en oude vrouwelijike ofificieren van het Leger. Een ander toekomstplan Ss de vestiging van een groot centraal gebouw te Amsterdam, een legercitadel, zooals die ook in andere Europeescbe hoofdsteden bestaat, met een bijeenkomstzaal voor minstens 3000 personen. Ook een nieuw kindertehiuis in Zeist is drin- gend noodzakelijk, evenals de vsrgrooting van de corpsHgebouwen, waarin de Evangelisaties zijn gevestiigd. Koning Leopold, die eenigen tijd in Zwitser- land beeft vertoefd, is Zondag te Brusisel teruggekeerd. De koning heeft een gekneusde knie en kan daardoor de eerste dagen geem paard rijden. De parade van heden, 14 April, is daarom tot later uitgesteld. EEN BELANGRIJKE ENGELSCHE BE- SL1SSING IN DE SPAANSCHE KWESTIE. De Zondag gebouden Britsche kabinetsraad heefrt een beliangrijke beslissing genomen: er zal geen bescherming worden verleend aan koopvaardijischepen, die zich naar Bilbao be- geven en zicb in de territoriale wateren dier zone bevinden. Deze beslissing is van groot belang. Zij er- kent in wezen, dat levensmididelen van ver- gaande beteekenis kunnen zijn voor de te ver- krijgen resultaten op bet oorlogsterrein. Dat wil dian zeggen, dat de levering van levens- middelen, ofsohoon niet verboden door de non-interventie-overeenkomst toob een wezen- lijke intterventie kan beteekenen in bepaalde omstandigheden. De Engelsche regeering wil zich daaraan niet scbuldig maken. Zij erkent Franco's blokikaderecht en wenscbt zich daar- tegein niet te verzetten. Scbijnbaar moge deze beslissing thans ten gunste van Franco zijn. Maar het valt geens- zina te zeggen of dit ook op den duur zoo zal blijven. In alle geval zal een uitbreiding van dit principe er itoe bijdragen de strijd op een zuiverder basis te stellen. Want wil men den strijd in Spanje isoleeren, dan is op den duur maar een oplossing mogelijk, de volledige blok- kade van bet geheele schiereiland. MOHAMMEDANEN EN HINDOES. Een ernsitig incident wordt uit het dorp Hardi in het district Basti (Vereenigde Pro- vincies) gemeld. Mobammedanen zouden bij een recent feest een koe hebben geslacht, en de Hindoes uit een naburig dorp bebben toen deze Mohammed,anen uit bet dorp verdreven en de butten in brand gestoken. Er zijn vier dooden en vijftig gewonden. Een man was in een put geworpen. Hij kwam om bet leven voordat de politie bem kon redden. De politie heeft talrijke arrestaties verricht. MINISTER BOVESSE GAAT HEEN. Langen tijd v66r de tusschentijdscbe ver- kiezingen te Brussel had de Belgische minister van justitie, Bovesse, reeds besloten af te tre- den met de bedoeling benoemd te worden tot gouvemeur van de provincie Namen. Bovesse bad een maand geleden besloten te wachten met zijn ontslagneming tot na deze verkiezing. Hij beeft Maandagmorgen zijn ontslag als minister en kamerlid, alsmede als gemeente- raadslid van Namen ingediend. Zijii opvolger in de Kamer is de liberaal Walravens. DE LEEUW VAN JUDA. Het beilige symbool van de Abessijnsche dynaste, de Leeuw van Juda, "die tot voor kort als standbeeld op het boofdplein van Addis Abeba troonde, is als overwinningstrophee door de Italianen naar Rome overgebracblt. Van symbool der maeht is hij hier een sym bool van den ondergang geworden; immers, de Italianen hebben hem gebruikt als deco- ratie aan den voet van een monument voor de gevallenen in den slag 'bij Dogali. De slag bij Dogali behoort niet tot de wapenfeiten uit den laatsten oorlog in Abes- sinie; bij! heeft plaats geljad op 26 Januari 1887. Een Abessijnsch leger van 20.000 man onder Ras Aloela wist op dien dag ibij het dorp Dogali een Italiaansdh detachement onder kolonel de Christoforis te overvallen. De Italianen verdedigden zich, tot ze hun laatste kruit verschoten hadden. Daarop werden ze door de Abessrjnen in de pan gehakt. Slechts e6n man wist te ontkomen; 407 man en 23 officieren werden gedood en 1 officier en 81 man gewond.. Op bevel van Aloela werden dooden zoowel als gewonden op afzichtelijke wijze verminkt. Het bloedbad bij Dogali verwekte groote conaternatie in Italie. Het had den val van het kabinet DepretisRobilant tengevolge, terwijl de Italiaanscbe Kamer ibesloot tot bet zenden van versterkingen. DUITSOHLAND EN HET VATLOAAN. Uit Berlijn meldt het D.N.B. Naar in politieke kringen bekend wordt, zal de Duitsche ambassadeur bij het Vaticaan een nota overhandigen, waarin de Duitsche regeering haar standpunt bepaalt ten aanzien van den apostolischen brief over den toestand der Roomsch-Katbolieke kerk in Duitschland. HENRY FORD KAN MISSCHIEN GEARRESTEERD WORDEN. Het schijnt thans mogelijk dat tengevolge van de beslissing van het Opperste Gerecbts- bof imzake de wet-Wagner, Henry Ford in hechtenis genomen zou kunnen worden wegens zijn jongste uitlatingen over de vak- vereenigingen. De wet verplicht den werkgever beraadsla- gingen te voeren met behoorlijke vertegen- woordigers van het personeel. EEN BRTTSOH SCHIP DOOR DE „ALMIRANTE OERVERA" OFGEBRACHT? Maandagavond is van Baskische zijde me- degedeeld, da,t een Engelsch koopvaardijschip welks naam nog niet was vastgesteld, door den kruiser der opstandelingen Almirante Cervera binnen de Spaansche territoriale wa teren is aangehouden en opgebracht naar een Spaansche haven. HET LOT VAN DE BEMANNINGEN VAN DE KOMSOMOL EN SMIDOWITSJ. De Sowjetpers meldt officdeel, dat bet volks- commissariaat van buitenlandsche zaken zicb tot de Italiaansche amlbassade heeft gewend, met het verzoek, bij de regeering van Franco te informeeren naar hot lot van twee Sowjet- schepen, die door de Spaansche opstandelin gen zijn tot zinken gebracht resp. opgebracht. De Italiaansche ambassadeur heeft Litwi- nof medegedeeld, dat de bemanningen der beide schepen, de Komsomol en de Smidowitsj, in Spanje geintemeerd zijn. DERTIG PATERS DOMINICANEN OMGEBItACHT. Naar het Italiaansche nieuwsagentschap Stefani verneemt, heeft de orde der dominica- nen bericht ontvangen, dat wederom een aan- tal leden der orde in Spanje het slachtoffer is geworden van de volksfrontmilitie. Dertig paters, deel uitmakende van de com- muniteiten van Nambroca-Calenda en Barce lona, zijn gefusilleerd, nadat zij geweigerd hadden te roepen ,,leve bet communisme" en in plaats daarvan den kreet aanhieven ,,leve Cbristus, koning". fHet tot dusver in Spanje omgekomen aan- tal paters Dominicanen van wie men den dood heeft kunnen nagaan, bedraagt tachtig. ENGELAND EN DE BLOKKADE VAN BILBAO. Het bestuur van de fractie der Engelsche arbeiderSpartij heeft besloten na de Maandag door Baldwin in het Lagerhuis afgelegde ver- klaring over de houding der regeering in de kwestie der Britsche schepen, welke met een lading op weg zijn naar Bilbao, de voigende motie van afkeuring in te dienen, welke Dins- dag in het Huis aan de orde zou moeten ko men. ,,!Het Lagerhuis, nota nemende van de ver- klaring van# den minister-president over den toestand te Bilbao, betreurt dat de Britsche regeering in gebreke is gebleven met de be scherming der Britscbe koopvaardijschepen, die zich in hun recht bevinden". Naar aanleiding van de verklaring, welke Baldwin Maandag in, het Lagerhuis heeft af- gelegd, scbrijft de Times, dat op bet oogen- tolik, waarop men op het punt staat om de grenscontrole te land en ter zee in werking te laten treden, bet van het grootste belang is, dat een mogendheid, waarvan het systeem afhankelijk is, niet gedoogt, dat een actie, waartoe zij besluit, als voorwendsel zou kun nen dienen voor nieuw uitstel van de uitvoe- ring van het plan. Engeland moet soms geduld oefenen in een mate, dat het ongerechtvaar- digd schijnt, maar wie het doel wil, wil ook de middelen. De News Chronicle schrijft: ,,Ziedaar waar- heen onze gehecbtheid aan de niet-inmengings- politiek leidt: dat Baldwin zonder blozen in het gezicht van de wereld verklaart, dat hij Engelsche schepen ontraadt om melk te brengen aan Engelsche kinderen, die van hon- ger sterven, en dat, omdat een Spaansche zee- roover*dreigt te schieten op degenen, die dat zouden willen doen". De Daily Herald vraagt, waarvoor de vloot eigenlijk dient en vat de verklaring van Raid- win aldus op, dat Engelsche koopvaardijsche pen slechts beschermd zullen worden daar, waar het gebeurerf kan zonder de opstande lingen te benadeelen. De Daily Telegraph meent echter, dat de partijen van links niet zouden nalaten van een schandaal te spreken, indien Italie b.v. ertoe overging om zijn schepen naar havens van de opstandelingen te convoyeeren, zooals wij wen- schen, dat Engeland het doet met zijn sche pen in de territoriale, wateren van de regee- ringshavens. Wat de Fransche pers betreft, schrijft de Petit Parisien, dat de Britscbe leiders vast- toesloten zijn zich te onthouden van inmenging hetgeen in nauwe samenwerking met Frank- rijk Europa zal bewaren voor een conflict. Van gelijke meening is Pertinax in de Echo de Paris. Daarentegen schrijft madame Tabouis in de Oeuvre, dat door dezen maatregel van de Brit sche regeering Franco wordt gesteund in zijn blokkeeren van de kust. Bij de niet-inmenging is nooit een verfbod vambet. zenden van levens- middelen voorzien. De Humanite schrijft,- dat de beslissing van het Britsche kaJbinet belachelijk en verfoeilijk is en meent, dat de beslissing gelijk staat met een ingrijpen ten gunste van Franco. De Londensche correspondent der N. R. Crt. meldt: De reactie van de pers op het besluit van het kabinet om de bescherming van de Brit sche scheepvaart naar Bilbao niet tot de ter ritoriale wateren uit te strekken, is precies zoo uitgevallen als onbevooroordeelde toe- schouwers hadden kunnen verwachten. De conservatieve bladen aanvaarden het besluit als wijs en onvermijdelijk de Times is de eenige rechtsche courant, die laat doorscheme- ren, dat het besluit voortspruit uit het verlan- gen de niet-inmengingsovereenkomst niet in gevaar te brengen en de oppositiepers ver- werpt het als begunstiging van Franco en ,,in- binden voor een zeeroover". Het is merkwaardig, hoewel geen nieuw verschijnsel, dat deze linksche bladen daarbij een zeer jingo'istischen toon aanslaan. Gene- raal Franco, klaagt de Daily Herald, mag En gelsche schepen tot zinken brengen, in brand steken en vemietigen. Britannia waives the rules" schrijft de News Chronicle boven haar artikel, waarvan de inhoud helaas niet gelijk is aan het werkelijk treffend gevonden op- schrift. De kern van de kwestie, dat namelijk de uitbreiding van de officieele protectie tot binnen de territoriale wateren een bij'zonder delicaat punt van intemationaal recht zou op- werpen en niet geheel zonder reden als inter- ventie ten gunste van de Spaansche regeering zou kunnen worden beschouwd, wordt door de meeste dezer bladen niet aangeroerd. Alleen de Daily Herald erkent dat Britsche oorlogsschepen onder normale omstandighe den geen recht hebben zich in de territoriale wateren te begeven, maar het blad voegt er aan toe, dat het onvermogen van de Spaan sche regeering de Engelsche vloot in dit spe- ciale geval rechtvaardigt een uitzondering te maken. Wat de consequenties van een derge- lijke handelwijze voor de niet inmengings-over- eenkomst zouden kunnen zijn acht het blad klaarfblijkelijk niet belangrijk, althans het roert deze uiterst gewichtige vraag niet aan. Intusschen moet worden toegegeven dat Baldwin's verklaring van Maandag wel eenige onzekerheid heeft gelaten. Hij heeft daarin de Britsche scheepvaart bescherming in de open zee gewaarborgd, maar haar tegelijkertijd ge- adviseerd de door mijnen onveilig gemaakte streek rond Bilbao te vermijden. Men zou hier- uit de conclusie kunnen trekken, dat Engel sche schepen, wanneer zij deze waarschuwing in den wind slaan, ook buiten de territoriale wateren niet met zekerheid op bescherming kunnen rekenen. Zoo vat de Manchester Guar dian Baldwin's verklaring op. Heeft het blad het daarbij aan het rechte eind, dan zou het besluit van de regeering inderdaad veel min der verdedigbaar zijn. De regeering zou dan namelijk zonder zich te kunnen beroepen op het internationale recht en op de noodzaak alles te vermijden wat de niet-inmengingsover eenkomst in gevaar zou kunnen brengen, Franco het recht van blokkade hebben toege- kend zonder hem als oorlogvoerende partij te erkennen. Daarmede zou een geheel nieuw en niet ongevaarlijk precedent zijn geschapen. Het debat zalmoeten uitwij'zen hoe deze moeilijke vork in den steel zit. Het zal na lange maanden van al te rustige zittingen weer eens wat levendigheid in het Huis bren gen. Want het lijkt waarschijnlijk dat er ook onder de aanhangers van de regeering patriot- ten gevonden zullen worden, die den schijnba- ren angst van de Britsche vloot voor een Spaanschen zeeroover" moeilijk te verdragen zullen vinden. REDDEN VAN DRENKELINGEN. Nog versoh liigt in het geheugen de zoo kraniige redding van een oude dame uit het kanaal alhier door mej. De Haas en kwam daardoor ihijzonder tot uiting van hoeveel be long het is wanneer men de bekwaamheid bezit om evenmenschen juis't in de allermoei- lij'kste oogenblikken ter hulp te Snellen, en alzoo van den verdrinkingsdood te redden. Het is daarom een igoede gediachte van de Ter Neuzensche Reddinigs-Brigade om nu het zwemseizoen weer nadert een propaganda- avond te wijden aan d'eze zoo uiterst sympa- thieke hulpverleenin.g. Zij heeft den heer Meijerink, 2de Voorzitter van den Ned. Bond tot bet redden van dren- kelingen, bereid gevonden om alhier op de rookende vulkaan, waarvan we vervolgens ook sitroomen gloeiende lava te zien kregen. Overiigens maakten. we in de eerste film een tocht door de ontgraven ruinen van Pom- pei, waarbij ons oog vooral werd getroffen door de vele kunstschatten die bij de ontgra- vingen nog te voorschijn zijn gebracht. De tweede film bracht ons naar de Appe- nijnen in een sneeuwlandschap, en werd ons in de film, waarin bij de zakelijke opneming ook de humor niet was vergeten, te zien ge- gieven hoe ook daar de sneeuwsport wordt he- oefend. Heitzelfde was ook het geval met een film waarin we een kijkje kregen op de Dolomie- ten, waar blijkbaar het skien ook zeer druk beoefend wordt. Verder werd vertoond een film waarin de bekoorlijkheden van het stadje Paestum, goed uitkwamen. De Siciliaansche lente bracht ons beelden van ItiaJlie's rijken en siprookjesiachtigen plan- tengroei, van ientefeesten. met schoonen volks- zang, sehilderachtige kleeding, interessante openLuchtvertooningen, waar klassieke dansen worden uitgevoerdl enz. enz. Uit een en an der bleek overduidelijk, dat Italie voor hen die daartoe in de gelegenheid zijn, een ideaal oord is voor het maken van een vacantie-reis en er dan in verschiUend opzicht veel te genieten is. Na de pauze werd gegeven' een film met den titel: ,,De weg der Helden". Zij bracht in beeld de voorbereiding van de expediltie naar Ahessinie, de expeditie zelf, beelden uit den strijd, en ten siotte de vreugde die in Rome heerschte, toen de expeditie een voor Italie gunstig resultaat had verkregen. Uit een oogpunt der techniek, die aan een en ander verbonden is, moet men eerbied hebben voor de organisatie die voor het uitrusten van zoo'n legercorps noodig is, en evenzeer voor de volharding der manschappen, waarmede zij in zoo'n vreemd en woest gebied haast onover- komelij'ke moeUijkheden hebben weten te over- winnen. Het comite, dat dezen geislaagden avond heeft voorbereid, kan met voldoening op zijn arbeid terugzien. Voor het kantongerecht alhier werden gis- teren beihandeld eenige zaken wegens melk- vervalsching. Tegen H. J. v. d. V., landbou- wer te Koewachit, bij wie volgens een amhte- naar van den keuringsidienst voor waren te Goes, melk was aangetroffen' die 40 water bevatte, ter af levering aan een melkventer, werdl 400 boete subs. 40 dagen hechtenis geeischt. Voorts werd tegen L. R. d. K., melkventer te Driewegen f 250 boete, siubs. 25 dagen hechtenis geeischt en tegen den melkventer J. O. te Axel dezelfde straf. IN DIENST HEBBEN VAN „VREEMDE- LINGEN"? ZONDER VERGUNNLNG. Wetten kunnen somtijdS in de praktijk tot zonderlinge toepassingen leiden. Dit bleek gisteren voor het kantongerecht alhier in de bovenzaal van het Hotel de Commerce een zaak tegen zekeren J. S. uit Koewacht, tegen lezing met liohtbeelden te houden, waarin hij i wien propes-verboafl is opgemaakt, omdat hij zal behandelen het redden van drenkelingen zonder vergunning Belgen in zijn dienst had. in het algemeen en op welke wijze men dren kelingen udt te water geraakte auto's moet redden. Zooals men uit achterstaande adver- tentie ziet is deze lezing voor een ieder gratis toegankelijk en wij wekken vooral de sportieve jeugd op, om deze hoogst nuttige lezing te bezoeken. UITVOEREN BAGGERWERK TE TER NEUZEN. Op Woensdag 12 Mei q..s., des voormiddags 11 uur, zal, aan het gebouw van het provin- ciaal bestuur te Middelburg worden aanbe- steed: het uitvoeren van ibaggerwerk in het Nederlandsch gedeelte van het kanaal van Ter Neiuzen, en in de West- en Oost-buitenhaven te Ter Neuzen, behoorende tot de werken van het kanaal van Ter Neuzen. OMHOOGGEVAREN. Tijdens de vaart op de Wester Schelde is het van Antwerpen komende Noorsche s.s. Snijg omhooggevaren en blijven zitten. Een later bericht meldt, dat het schip op eigen kracht is vlot gekomen en dat bet de reis heeft voortgezet. Oogenschijnlijk heeft het schip geen schade bekomen. BENOEMING RLJKSVELDWAOHTER. Tot Rijksveldwachter ter standplaats Hei- kant is benoemd de heer L. M. de Jager, agent van politie alhier. GASBOEI DRLJVENDE GEVONDEN. Nabij de z.g. Magere Marie op de Wester- ScheMe is een gasboei drijvende gevonden. Met behulp van een sleepboot heeft men ze te Hansweert binnengebracht. iHet betreft hier een roode gasboei gemerkt no. 26. COMITE TOT BEVORDERING VAN HET TOERISME IN ITALIE. Gisteravond was in het Luxor-Theater" alhier een talrijk gezelschap dames en heeren aanwezig als gast van het Comite tot be- vordering van het Toerisme in Italie", ge vestiigd te Sluiskil, dat onder leiding staat van dten heer Sergio Franceschini aldaar, tot het bijwonen van een vertooning van Italiaan sche films. Dit blee'k een helangwekkende serie te zijn, waarin het. merkwaardige en het sehilderach tige dat Italie iij.k is, op goed geslaagde wijze naar voren werd gebracht. Reeds aanstonds werden de aanwezigen in de Italiaansche sfeer gebracht door een kijkje, uit de lucht, op 'de eeuwige stad, op Rome, met het Vaticaan, terwijl we ook spoedig een bliik konden werpen op de Vesuvius, de steeds Verdachte is Belg van geboorte, doch woont reeds 50 jaar in Nederland. Zijn 4 kinderen zijn in Nederland geboren. De „buitenlanders" die hjj in dienst had! warenzijn eigen kinderen. De ambtenaar van het O. M. vond het ver- vullen van zijn plicht in deze zaak niet aan- genaam, doch de wet iuidt nu eenmiaal zoo en daarom vroeg hij de minimumsitraf2 boete subs. 2 dagen hechtenis. HULDEBLIJK AAN DEN APGETREDEN COMMANDANT VAN DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN LANDSTORM IN ZEELAND. In een Maandagavond onder leiding van den burgemeester van Goes, Mr. Van Dussel- dorp gehouden p rap aganda-avondwerd aan den afgetreden commandant van den B.V.L. in Zeeland, overste Bierman, bij monde van den reserve-kapitein Van den Broeke uit Zierikzee, namens de Zeeuwsche landstormfers een huldeblijk aangeboden, foestaande 'uit een tweetal oorkonden en een enveloppe met in houd. Hij sprak dten.wensch uit, dat de over ate Bierman nog lang de functie van voorzit ter der gewestelij'ke commisisie zal blijven vervullen. De heer Bierman, hartelijik dankende voor dit huldeblijk, bracht wederkeerig dank aan zijn medewerkers, speciaal den heer Bommeljd. SIGARETTENPAPIER IN BESLAGGENOMEN. Zaterdag hebben te Vlissingen, naar de Vliss. Crt. meldt, diouane-ambtenaren in samenwerking met de politie een man aamge- houden die verdacht werd van vervoer van ongedekt sigarettenpapier. Op den man, die naar het politiebureau werd overgebracht, werden niet minder dan 1400 boekjes gevon den. Men heeft nog in versehillende panden hier ter stede huiszoekingen verricht, waaibij een opslagplaats van frauduleus ingevoerd sigarettenpapier werd ontdekt. De voorraad is in beslag genomen. BESTEMD VOOR DE WEST. Ter uitzending naar West-Indie, om ge- plaatst te worden in tijidelijken dienst bij het openbaar lager onderwijs te Willemstad (Curaqao) zijn aangewezen de dames H. Daansen en A. iZanen, beiden te Oostburg. Benoeming ambtenaar secretarie. Tot ambtenaar ter secretarie alhier is met inganig van 1 Mei a.is. benoemd, de heer J. W. Kusee, volontair ter secretarie te Amemuiden. i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1