ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN DOUWE TREE Julienne Schelfhout VcaE,V No. 9588 77e Jaargang MAANDAG 5 APRIL 193/ Binnenland. mL tm 1151 Corsetten - Ceinturen EERSTE BLAD DE UTTGEEFSTSR. H.H. KANTOORHOUDERS TER NEUZEN, 5 APRIL 1937. HOEK. AXEL. n 6 Brabantdam n n i 23 Dampoortstraat U C II I 'Writa.wjmwwBEOTMWt zzMmmmmma rawrcom*.fc-wp^twaHre jj. m-T^Tifox jb q-iimn-JJ-'-. -.nr-1 -~- «-m tumhmh—nu wwimv fm<nmewui>«>mikMMrK« ■Mwc.fr-'- TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,—, overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruiibetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN BE SANDE GIRO 38150 TEREFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naair plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst een dag voor de ultgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DE ABONNfi'S VAN HET GE1LLUSTREERD ZONDAGSBLAD die bet blad per post ontvangen, worden ver- zocht, him abonnementsgeld zoo spoedig mo- gelijk in te zenden, daar er anders over be- schikt wordt met vertiooginig van 15 cent. worden verizocbt het abonnementsgeld over het le kwartaal 1037 van de Ter Neuzensche Courant zoo spoediig mogelijk in te zenden. Wij vestigen er de aandacht van onze abonnd's op, dat wij bij terug-ontvangst van eene onlbetaalde kwitantie, onmiddellijk de toezending van het blad zullen staken. DE UITGEEFSTER. ONZE ABONNfi'S IN HET BUITENLtAND worden dringend venzooht, het verschuldigde abonnementsgeld zoo spoedig mogelijk in te zenden. Albonnementen voor het buitenland worden slechts aangenomen bij vooruitJbetaling. DE UITGEEFSTER DE NIET-INMENGING IN SPANJE. Uit Londen wordt aan het A.N.P. gemeld: De niet-inmengingscommissie heeft de vol- gende Nederlanders benoemd bij de controle op de niet-inmenging in Spanje: Tot chief observer officer de heeren W. Boon, wien als stardplaats Brest is aange- wezen en W. Krol, .die Gibraltar als stand- plaats heeft aang ewezen gekregen. Voorts zijn benoemd tot observer-officers de heeren de Vries, Rotteveel, van Hensbergen, Borst en Boekholts. DE KONINGIN OP HET TERREIN VAN DE WERELDJAMBOREE. De Koningin heeft zich Zaterdagochtend met klen gevolg per auto van het Huis ten Bosch naar het terrein bij Vogelenzang, waar de wereld-jamboree zal worden gehouden, be- ge'ven. Daar was aanweizig gep. generaal-majoor van het Indische leger Behrends, plaatsvervan- gend voorizitter van het toestuur van de we- reldjamlboree, die H.M. over het uitgestrekte terrein heeft rondgeleid en haar inlichtingen heeft verstrekt over de plaatsen, waar de ver- schillemde kampen zullen worden ingericht. De rondiwandeling duurde ruim een uur. PRINS BERNHARD IN DEN RAAD V,AN STATE. Naar gemeld wordt, zal op Donderdag 8 deizer de Raad van State in buitengewone ver- gadering bijeenkomen, waarin Prins Bernhard wien, zooals men zich zal herinneren, in het college zitting is verleend, zal worden ge- installeerd. DE TEWATERLATING VAN DE „NIEUW .AMSTERDAM". De helangstelling voor de tewaterlating van het stoomschiip ,,Nieuw Amsterdam", dat in aanlbouw is op de werf van de Rotterdajmsche Droogdokmaatschappij, blijkt zeer groot te zijn. De directie deelt mede dat de 25.000 k 30.000 plaatsen, waarover ze te beschikken heeft, reeds lang zijn uitgegeven, zoodat aan nog inkomende aanvragen voor dezen van stapelloop op 10 April niet kan worden vol- daan. De scheepvaart op den Nieuwen Water- weg zal tusschen de Keilehaven en de Heysche haven van een half uur voor tot een kwartier na de te waterlating, welke ongeveer te vier uur zal geschieden, zijn gestremd. ONVERWACHTE ONTMOETING V.AN NEDERLANDERS IN RAPALLO. Men schrijft aan de Maasbode uit Rapallo over een aardige ontanoeting die Eindhoven- sche vacantiegangers aldaar op Eersten Paaschdag gehad helbben met het prinselijk echtpaar. In hotel .Excelsior" waren gelo- geerd de heer en mevrouw dr. Verbeekiv. Thiel en de heer en mevrouw dr. v. d. Blink uit Eindhoven. Op eersten Paaschdag des avonds deelde de chef de reception dr. Ver beek zeer verheugd mee, dat la princesse royale uit Holland met haar gemaal geheel omverwachts; oip doorreis naar Monte Carlo waren afgestapt, wijl zij onderweg een defect aan de autolichten hadden gekregen. De beide Eindhovensche families en nog een vijfde Nederlander, die in het hotel was, heblben daarop voeling met elkaar gehouden en onmiddellijk de mooiste bloemen die er in Rapallo te krijgen waren, aan het apparte- ment der Primes laten afgeven. De Primes en Prins helbben deize attentie zeer geiwaardeerd en heblben zich v65r hun vertrek den volgenden dag geruimen tijd op de meest minizame wijze met genoemde land- genooten onderhouden. HE. MS. JQH. M A FRITS VAN NASSAU NAAR SPANJE. De O 12 en O 14 zullen 14 April van Den Helder naar West Indie vertrekken am aldaar de Johan Maurits van Nassau, welke naar de Spaamche wateren zal worden geizonden, af te lossen. W&arschijnlijk zal dan de Java naar Den Helder terugkeeren. De O 16 wordt tegen 6 April te Nieuwe Diep terug verwacht. De Johan Maurits van Nassau, in 1932 ge- bouwd bij de Kon. mij De Schelde, kan een snelheid bereiken van 15 mijl; de bewapening bestaat uit 3 kanonnen van 15 c.M., 4 mi trail - leurs no. 4 en 4 mitrailleurs van 12.7 m.M. MR. D. F. PONT ALS BURGEMEESTER ONTSLAGEN. Bij Kon. besluit van 3 April is met ingang van 4 April eenvol ontslag verleend aan den heer Mr. D. F. Pont, als burgemeester der gemeente 'Hillegom. Dit ontslag kan worden beschouwd als een maatregel door de Regeering genomen naar aanleiding der puiblicatie van het toetreden van Mr. Pont tot de N.S.B. Naar gemeld werd, had de heer Pont te kennen gegeven, niet voomemens te zijn ontslag te vragen, doch wilde hij afwachten welk standpunt de Regeering tegenaver hern zou innemen. HET TUNNELPLAN. De inizender van het ..tunnelplan" in ons nummer van jl. Woersaagavopd had daar- mede succes, niet alleen door de helangstelling voor de proefboringen, doch onrverwacht suc ces, omdat hij ook den bijval verwierf van de redactie der Axelsche Crt. Wij lezen n.l. in het nummer van dat blad van jl. Vrijdag- avond „Naar men aan de „Tem. Crt." schrijft, wordt de mogelijkheid overwogen om vanuit Zeeuwsch-Vlaanderen een tunnel onder de Schelde te graven. Wat zou dat een oplossing gevenal was het alleen maar, dat we de dure booten met z'n rompslomp kwijt waren, ofschoon het nu via Antwerpen ook goed gaat." Nog afgedaeht van de omstandigheid dat zoo'n tunnel, indien di# technisch uitvoerbaar zou zijn wel meer dan het tienivoudige zou vor- deren van het bedrag dat thans voor de boo ten noodig is, schijnt het aan de aandacht te zijn ontsnapt, dat het plan is gepubliceerd aan den vooravond van 1 April! UITVOERING GYMNASTIEK- VEREENIGING. Wij vestigen alsnog de aandacht der lezers op de advertentie in het vorig nummer, be- treffende de uitvoering, die alhier a.s. Vrijdag- aivond zal worden gegeven door de Chr. Gym- nastiekvereeniging E. M. M., in het Concert- gebouw alhier. Behalve sport, bevat het pro- gramma ook nummers voor piuziek, tooneel en declamatie, en belooft dus alleszins afwisse- lend te zijn. DE COMMIS SARIS DER KONINGIN NAAR HET BUITENLAND. Naar gemeld wordt is de Commissaris der Koningin van Zeeland, Jhr. Mr. Quarles van Ufford, met mevr. Quarles van Ufford voor enkele weken naar het buitenland vertrokken. PROEFSTEMMING. Gisteren had in de R.K. Kiesvereenigingen de stemming plaats over de vaststelling van de definitieve candidatenlijsten voor de a.s. 2e Kamerverkiezingen. Hier in Ter Neuzen waar natuurlijk alleen over de Zeeuwsche can- didaten gestemd moest worden iwas de uitslag als volgt: Vbor lid: Dr. Mes 115, de Graaf 1, Koch 6, Lockefeer 40, Vienings 1; voor plaats- vervanger Lockefeer 107, de Graaf 2, Koch 20, Dr. Mes 25, Vienings 9. Van onwaarde waren 26 stemmen. R.K. STAATSPARTIJ K1ESKRING MIDDELBURG. Naar wij vernemen is het resultaat van de jl. Zondag van iwege de R.K. kiesvereenigingen in den kieskring Middelburg gehouden stem ming voor aanwijziging van candidaten voor de a.s. verkiezing der Tweede Kamer, dat een zeer groote meerderheid zich heeft verklaard voor Dr. A. J. J. M. Mes, te Heinikenszand als eersten Zeeuwschen candidaat, en als zijn plaatsvervanger heeft aangewezen de heer E Lockefeer, te Hulst, thans lid der Kamer. Voor lid der Kamer verkreeg de heer Dr. Mes ruim 3100 stemmen, de heer Lockefeer ruim 1000 stemmen. Voor plaatsvervanger werden uitgefbracht op den heer Lockefeer ruim 3000 stemmen, op Dr. Mes ruim 900. HET RIJK VAN GEESTEN EN WONDEREN. Gisterenavond werd in het Patronaatsge- bouw vanwege het R.K. Jeugdwerk aan zijn leden een mooie en zeer leerzame avond aan- geboden. De Jeugdcommissie had daarvoor uitgenoo- digd den zeergel. heer Dr. A. van Rooy, Domi- nicaan, die een conferentie met lichtbeelden over spiritisme en fakirisme hield, terwijl hij voor proefnemingen de medewerking had van drie beroemde mediumsl n.l. mevr. Lagrange, helderziende, den heer Josma, fakir en den heer Verhoeven, telepaath. Dr. Van Rooy sprak in zijn inleidend woord over de verschijnselen, die bij spiritistische seances optreden, tafeldans, geestengeschrift, kloppen, geestverschijningen enz. Met licht beelden van zeer beroemde mediums werd een en ander verduidelijkt. Daarna werden eenige practische proefnemingen gedaan. Vooreerst kwamen een zestal personen uit de zaal op het tooneel en nadat de ketting was gevormd, werd de tafel opgelicht. Twee gewone leitjes werden op tafel neer- gelegd. Uit de zaal werden eenige getallen van 4 cijfers opgeschreven op een blaadje, op- geteld door een der aanwezigen en de uit- komst stond ook op het leitje. Mevr. Lagrange gaf nu eenige proeven van helderziendheid. Zij vertelde asm de hand van voorwerpen: ringen, rozenkrans, brief door willekeurige personenl uit de zaal verstrekt, bizonderheden over de tegeniwoordige of vroe- gere bezitters, waarvan de betreffende perso nen moesten beamen, dat ze waarheid zei. De aanwezigen stonden of beter zaten paf over deze staaltjes van helderziendheid. De heer Verhoeven, de eenige Belgische telepaath, die in 't openbaar zijn proefnemin gen doet, voerde daarna een paar opdrachten onberispelijk uit, waarna het eerste deel van den avond was afgewerkt. In het tweede deel van den avond gaf. Dr. Van Rooy een verklaring over de verschijn selen, weer verduidelijkt door lichtbeelden. De spreker wees er op, dat de beroemdste mediums voor spiritistische seances in Enge- land, Duitschland, Deremarken enz. alien be- trapt zijn op trues, waarbij ze door onge- loofelijke handigh eid zelfs geleerde onderzoe- kers aanvankelijk beetnamen. Ook't fakirisme berust voor 't grootste deel op trues, het zoo- genaamde begraven der fakirs, die dan na eenige maanden weer worden ontgraven is niets dan een handigheid. De heer Josma, fakir, gaf dan eenige proeven van ongevoe- ligheid: met een priem door zijn wang steken, op stukken glas dansen, over een ladder van scherpe sabels met bloote voeten loopen, met bloote rug op een plaat met ijzeren spijkers liggen, waarbij zevein personen uit de zaal nog boven op hem stonden, zoodat de spijkers groote putten in zijn rug maakten, maar er niet door heen gingen, scheermesjes eten enz. Nadat ook hierover Dr. Van Rooy nog een en ander had medegedeeld was deze wonder- baarlij.ke en interessante avond ten einde. DE BERUCHTE WOLHANDKRAB GEVANGEN. Men heeft, schrijft de Vliss. Crt., over de wol'handkrato reeds verschillende malen iets in ons blad kunnen lezen en steeds werd deze vreemde gast allesbehalve enthousiast ver- welkomd. Want het zijn schadelijke dieren die ontzaglijk veel vemielen, zoodat zij o.m. bij de visschers allesbehalve gezien zijn. Een opvarende van de VLI l!2, de heer H. Marijs, toonde ons een flink levend exemplaar van dit beest, dat men in het Sloe had gevan- gen. Het dier was al meerdere uren op het droge, maar bezat toch nog zooveel kracht, dat de forsche scharen zich stevig om een potlood sloten, zoodat wij het beest hieraan gemakkelijk konden optillen. De sporen waren in het potlood duidelijk te zien, zoodat men gemakkelijk begrijpen kan hoe dit beest net- tern enz. vemielen kan. 'Het is te hopen, dat het in deze streken bij een enkel exemplaar blijft. DE SOFIA LE TOESTAND IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Onder bovenstaand "opschrift sohrijft het (R. K.) Dagbl. v. N.-Br. en Z. ojn.: De heer Meyer de Vries is zoo vriendelijk geweest omtrent Zeeland te getuigen, dat daar onderscheidene gemsenten gespeend zijn van elk sociaal inzicht. En ook heeft hij gezegd, dat er doipen in de omgeving van Axel en Hulst tientallen werkloozen tellen, terwijl er in de werkverschaffing daar bijna alleen arbeiders uit Middelburg en Vlissingen aan- gesteld worden. De heer Meyer de Vries is referendaris van het departement van Sociale Zaken en hoofd- inspecteur van de werkverschaffing in Neder- land. Hij is dus een man, die wel gezag heeft wanneer hij spreekt over de werkverschaffing. Lach daar niet om, moet toch wel een ieder gedacht hebben, die hoorde wat de heer Meyer de Vries zoo maar boudweg over onderschei dene gemeentebesturen in Zeeland zeide. Op het oogenblik echter, dat de heer Meyer de Vries zijn beschuldiging aan het adres van onderscheidene Zeeuwsche gemeentebesturen uitte, moet hij als rechtenhand van den Minis ter van Sociale Zaken geweten hebben, dat deze op 6 Maart 1.1. een circulaire verzonden had aan onderscheidene 'Zeeuwsch-Vlaamsche gemeentebesturen, waarin deze Minister ern- stige sociale versleohteringen voorschreef voor de werkloozen aldaar. Deze circulaire betvatte de bevreemdende mededeeling voor ongetwijfeld de overgroote meerderheid der leden van de Zeeuwsche ge meentebesturen, die door den heer Meyer de Vries beticht werden gespeend te zijn van elk sociaal inzicht, dat een onderzoek den Minister aangetoond had, dat naar de meening van verschillende gemeentebesturen de loonen bij de werkverschaffing te hoog waren. Om ,,'het verschil met de uitkeering van de steunregeling niet zoo ibelangrijk meer" te doen zijn schreef de Minister, dat het ,,geenszins wenschelijk is", dat ieder werk- looze ononderbroken bij de werkverschaffing moet worden geplaatst< De Minister schreef de gemeentebesturen' voor. in overleg met de Inspectie na te gaan in hoeverre de betrok- nenen te werk.dienen te worden gesteld. De Minister noemde in de circulaire gevallen van een op de twee, drie op de vijf weken, enzoo- voorts, „waarbij dan in de weken dat betrok- kene niet bij de werkverschaffing is, hem geen hulp uit de steunregeling meer wordt ver leend". „Met het oog op de loonen in den landbouw" die zooals men weet in Z. Vlaanderen in het geheel niet gewijzigd zijn in de laatste twee jaar, zoodat de door den Minister opgegeven reden al zeer bevreem- dend is achtte de Minister het gewenscht. dat de loonnorm voor de werkverschaffing, welke in verschillende gemeenten totnutoe bedroeg 24 cent, te rekenen vanaf 15 Maart werd gebracht op 22 cent met een vergoeding voor regenverlet van 18 cent. Waar deze door den Minister voorgeschre- ven, voor aUe insiders zeer duidelijke ver- slechtering te gebeuren stond, vragen wij, of nu op de gemeentebesturen het odium moest geworpen worden, dat zij gespeend waren van elk sociaal inzicht. En dit nog wel door den heer Meyer de Vries, de rechterhand van den Minister van Sociale Zaken, die zeer goed wist welke circulaire met dwingen.de voor schriften op 6 Maart j.l. door zijn chef in zee werd gezonden. ZEEUWSCH-VLAANDEREN KRIJGT KUSTWEG. De streekplancommissie van Westelijk Z.- Vlaanderen (omvattende de gemeenten Bres- kens, Groede, Nieuwvliet, Cadzand en Retran- chement) heeft besloten een weg te doen ont- werpen van Bresikens langs de zeekust tot de grensgemeente Retranchement, waar aanslui- ting gemiaakt zou moeten worden op de we- gen naar de Belgische badplaatsen. Van Breskens, waar de weg zich nog even door een betrekkelijk nauw gedeelte van de ibebouwde kom begeeft, loopt het direct naar het Noordwesten langs het voormalige fort Frederik Hendrik om vandaar af met de kust- liju mee te buigen naar het Westen. Bij Cadzand buigt de weg met een groote bocht naar het Zuiden naar de gemeente Retranchement, ten Noorden waarvan het uit- wateringskanaal wordt gekruist. Op Belgisch gebied wordt dan de aansluiting gevonden op den weg naar Knocke/Le Zoute. Het Zwin wordt dus niet gekruist en kan in zijn wilden staat ongerept blijven. Het voorloopig dwarsprofiel voorziet in een rijbaanbreedte van 6 M., die zoo noodig later kan worden uitgebreid tot 12T M., waarop de kruinsbreedte van de aardebaan berekend "is. Over enkele wegvakken zijn ook gescheiden banen voor op- en afgaand verkeer ontworpen. Wielrijders zullen over de geheele lengte van den weg kunnen worden geweerd, daar zij een geheel afzonderlijk rijwielpad ter beschikking krijgen met ©en trace, dat op enkele plaatsen ver van den rijweg is gel-egen. In het alge- meen zullen de wielrijders van meer uitzicht genieten, daar het rijwielpad grootendeels op den dijk is gelegen, hetgeen echter bij zwaren wind niet altijd zal worden gewaardeerd. Hier en daar zijn terzijde van den weg be- bouwingskemen zoodanig ontworpen, dat zij door boschranden worden omgeven, en dus geen storend, doch veel eerder een verleven- digend element vormen. Door den aanleg van parallelwegen is er voor gezorgd, dat er niet meer uitmondingen op den nieuwen weg komen dan reeds door kruising met bestaande wegen het geval zou zijn. Bijzondere aandacht in het ontweip is ook besteed aan de toekom- stige beplanting van den weg, waarbij voor een prettige afwisseling tusschen beplanting met populieren, knotwilgen, abeelen, eiken en met daartusschen eenige open vakken is zorg gedragen. De aanleg van dezen ongeveer 16 K.M. lan- gen weg zal zeker belangrijk kunnen bij-dra- gen tot de ontwikkeling van dit vooral in den zomer zoo aantrekkelijke gedeelte van de Nederlandsche kust en zal in het bijzonder ook voor het toeristisch verkeer van en naar de Belgische badplaatsen van groote waarde kunnen zijn. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. In de week van 21 tot en met 27 Maart kwamen in onze provincie 4 gevallen van roodvonk voor, n.l. twee in ieder der gemeen ten Goes en Sluis. De Chineesche wolhandkrab. Toen j.l. Vrijdagavond de visscher R. M. alhier bezig was de fuiken te lichten, kwam hij tot de ontdekkdng, dat -zich in een hier- van ©en Chineesche wolhandkrab van groote afmetingen bevond. Het schijnt dus, dat deze soort krabben zich overal vlug verspreiden daar tot nu toe nog geen enkel exemplaar van deze dieren in een der kreken was gesigna- leerd. Naar we vernemen stelde de heer M. zich onmiddellijk in verbinding met den Inspecteur op de Visscherij om hem van zijn vangst in kennis te stellem. Gemeenteraad. In de op Dinsdag a.s., des nam. 2 uur, te houden openbare vergadering van den ge- meenteraad, komen de volgende punteri in be- handeling. 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Voorstel tot beeediging van den len commies ter secretarie tot plv. gem.-se- cretaris en waarn. gem.-ontivanger. 4. Voorstel: a. tot vaststelling van een instructie voor den controleur der steun- verleening in deze gemeente; b. tot ibenoeming van een agent der arlbeidslbemiddeling en werkloosheids- verzekering, tevens controleur der isteuniverleening. 5. Voorstel tot ovemame van een gedeelte grond van den heer D. de Putter, gele gen voor zijn woning in de Station- straat. 6. Voorsitel tot vaststelling van een ver- ordening op de heffing van besmette- lijke ziektengelden en op de iiwordering dier gelden. 7. Voorstel tot verkoop van de oude keien in de Noordstraat en in den Singelweg en het leggen van een klinkenverhar- ding in die straten. •8. Advies op de ingazonden voorstellen van de leden de heeren Van Bendegem en De Jonge voor het geven van een bij- slag op de ziekenfondspremien van de werkloozen-gezinnen. 9. Voorstel op de reclames tegen den aan- slag in de hondenibelasting 1936 (suppl. kohier 1936). 10. Voorstel tot het doen van buitengewone aflossing van eenige geldleeningen per 30 Juni 1937. 11. Voorstel tot wijziging van de a. begrooting van de gemeentedienst 1936; to. idem van het gastoedrijf; c. idem van het Vleeschkeurbigsbe- drijf d. idem van het tourgerlijk armbestuur. Sportieve prestatie. Op 19 en 20 Maart j.l. werd voor de Sste maal vanwege de V. B. W. A. een 24 uurs rit georganiseerd, waaraan thans door een record aantal deelnemers van een kleine 400 werd fVt/ jjp/w DE 48 CIS Ingez. Med. deelgenomen. Deze vaardigheids- en betrouw- baarheidsrit werd voor de tweede maal door den heer C. M. Beke, rijksveldwachter te Kijik- uit mede volvoerd, door wie ditmaa.1 in een minimum tijd niet minder dan 1400 K.M. en gemiddeld 40 K.M. per uur zijn afgelegd. De start had plaats op 19 Maart te 19 u. 17 te A'dam en eindigde aldaar op 20 "Maart te 19 u. 13. Met nog ©en derde der deelnemers arriveerde de heer Beke voor het vastgestelde moment onder de eersten, nadat de verschil lende controleplaatsen, Arnhem, Borculo, Deventer, Groningen, Zutphen, Venlo, Maas tricht, Weert, 's Hertogentoosch en Utrecht waren gepasseerd. De weersomstandigheden werden na Arnhem uitermate slecht van wege de heerschende mist die het uitzicht belem- merde tengevolge tal van deelnemers uit- vielen. Als bewijs van verdiensite is aan den' heer Beke thans naast het vorig jaar door hem verdiende eereteeken, nu de bevoegdheid ver leend tot het dragen van het ,,lint met de ster". Ongetwijfeld een fraaie prestatie, die in roerige tijden van pas kan zijn, hetgeen het doel en de grondslag van deze tochten is. Chr. Oranjevereeniging. Evenals het vorig jaar had Donderdagavond op feestelijke wijze de jaarvergadering dezer vereeniging plaats, welke onder presidium van den heer W. A. den Boggende stond en die gezien de groote opkomst zich in de gunst onzer Christelijke burgerij blijkt te mogen verheugen. Met gebed en schriftlezing werd de bijeenkomst geopend en daarop gezongen Psalm 119 86. Gemaakt op maat en in vol vertrouwen'i Ingez Med.) Door den secretaris, de heer H. Zegers, werd in de allerbloemrijkste taal een stijlvol jaarverslag ten gehoore gebracht, waarin de talrijke hoogtepunten van het jaar 1936, in- zonderheid voor Axel zoo gedenkwaardig, nog eens de revue passeerden en de bestaans- reehten van een Oranjevereeniging op Chr. grondslag andermaal werden aangetoond. Het prozalsche gedeelte werd met de van den schrijver bekende poetische ontboezeming af- gewisseld en vooral de verloving van H. K. H. Prinses Juliana met Z. K. H. Prins Bernhard gaf hem overvloedig stof tot het uitspreken van dank aan God. Met applaus waaruit aller instemming bleek werd het verslag beeindigd en de praeses maakte zich ten tolk der ver gadering de volijverige functionaris dank te zeggen voor zijn velerlei en op zoo voorbeel- dige wijze verrichte werkzaamheden. De heer H. Smies Cz. bracht een jaarover- zicht uit over de stand der geldmiddelen in 1936, waaruit bleek, dat de ontvangsten met intoegrip van een batig slot van 8,57 bedra- gen hadden f 291,46, terwijl de uitgaven een totaal beliepen van 281,22, zoodat 31 Dec. met een goed slot van, 10,24 beeindigd werd. Nadat de heer Vdrhoeff namens de kas- commissie rapport had uitgebracht omtrent de goede orde waarin de bescheiden van den schatbewaarder waren bevonden werd ook dit verslag met instemming van de vergadering goedgekeurd. De bestuursverkiezing geschiedde in ver-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1