ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Uw HOEST akker'S Abdijsiroop No. 9587 VRIJDAG 2 APRIL 193/ 77® Jaargang Gemeente-Geneesheer. Binnenland Buitenland. De burger-oorlog in Spanje verdwijnf in 24 uur! EERSTE BLAD DE UTTGEEFSTER. H.H. KANTOORHOUDERS Burgemeester en Wethouders van Philippine TER NEUZEN, 2 APRIL 1937. h"it beproefde hoest-geneesmiddel riTi •mc NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Bui ten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post /'5.60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor liet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firm a P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clicbd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DE ABONNfi'S VAN HET GEILLUSTREERD ZONDAGSBLAD die bet iblad per post ontvangen, worden ver- zodht, hun aJbonnementsgeld zoo spoedig mo- gelijk in te zenden, daar er anders over be- schikt wordt met verhooging van 15 cent. worden verzocht het abonnementsgeld over het le kwartaal 1937 van de Ter Neuizensebe Courant zoo spoedig mogelijk in te zenden. Wij vestigen er de aandacbt van onze abonnd's op, dat wij bij terug-ontvangst van eene onbetaalde kwitantie, onmiddellijk de toezending van bet blad zullen staken. DE UTTGEEFSTER. ONZE ABONNfi'S IN HET BUITENL|AND worden dringend verzocht, het verschuldigde abonnementsgeld zfo spoedig mogelijk in te zenden. Albonnementen voor het buitenland worden slechts aangenomen bij vooruitbetaling. DE UTTGEEFSTER. KIEZERSLIJST. De op 22 Februari 1.1. vastgestelde kiezers- lijst zooals deze thans luidt, blijft tot 1 April 1938 van kracht, behoudens de wijziging daar in tengevolge van rechterlijke uitspraken, welke wijziging van de lijst bevelen te bren- gen. De .kiezerslijst blijft voor een ieder op de gemeente-secretarie ter inzage nedergelegd en stemdistrictsgewijze in uittreksel, tegen be- taltng der kosten verkrijgbaar. Ter Neuzen, 1 April 1937. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEIJLLE, Secretaris. roepen sollicitanten op voor de vacante be- trekking van: Jaarwedde f 175,Indiensttreding 1 Mei 1937. Sollicitaties te richten aan den Bur gemeester van Philippine worden inge- wacht voor 15 April 1937. De Burgemeester, F. J. L. M. DHOOGE. De Secretaris, P. J. L. VAN HOEK. JONG HOLLAND SNAKT NAAR WERK. Bij de centrale voor werkloozenzorg, gesticht op initiatief van den raad van Nederlandsche kerken voor practisch Christendom, is de mededeeling hinnengekomen, dat het de Ko- ningin behaagd heeft een bedrag ibeschikbaar te stellen als bldjk van belangstelling in den arbeid van deze stichtlng en ten bate van de collecte-actie. Ook Prinses Juliana heeft de centrale een gift doen toekomen. KEURING VAN DEKHENGSTEN. Minister acht geen redenen voor ongerustheid in dezen aanwezig. Op vragen van den heer Van den Heuvel betreffende de uitvoering van de Paarden- wet-1918 heeft de Minister van Landbouw en Visscherij geantwoord: Van ongerustheid in de kringen van de hengstenhouders en paardenfokkers met be- tnekking tot de wijze, waarop ten aanzien van hun belangen wordt gehandeld door de rijks- commissie voor keuring van dekhengsten is den Minister tot heden niet gebleken. Volgens art. 31 van den betreffenden alge meenen maatregel van bestuur 14 Augustus 1922, hebben de rijkskeuringscommissien, voor zoover dit kan gesohieden, te letten op de af- stamming, overervende eigenschappen, karak- tereigenschappen en verrichtingen der voor- gebrachte hengsten, terwijl volgens art. 32 het veeartsenijkundig onderzoek, dat aan iedere goedkeuring moet voorafgaan, bestaat uit een onderzoek naar den algemeenen ge- zondheidstoestand en het bestaan van moge- lijke gebreken aan ademhalingswerktuigen, oogien, geslachtsdeelen, beenen en hoeven. In het rapport van den veeartsenijkundige of de veeartsenijkundigen aan de commissie kunnien inderdaad punten voorkomen, die bij de vrije afweging van goede en minder goede eigenschappen de balans naar de eene of an- dere zrjde kunnen doen doorslaan. Een keuring door een commissie, die al leen het exterieur (bouw, stand en gangen) in aanmerking zou nemen en, voor zoover daartoe mogelijkheid bestaat, niet zou letten op de overige punten in art. 31 van den bovengenoemden algemeenen maatregel van bestuur, zou niet op de voorgeschreven wijze zijn verricht. Op een juiste en nauwkeurige uitvoering der Paardenwet heeft ieder belanghebbende aanspraak, vooral ook daar de waarde der hengsten door niet-goedkeuring een aamzien- lijke vermindering kan ondergaan. Zoo spoedig het den Minister zou blijken, dat de keuringen niet overeenkomstig de be- doeling der wet zouden hebben plaats gehad, zou bij zich verplicht gevoelen te bevorderen, dat zulks zich niet herhaalde. EEN RIJKSBUREAU TER VOORBEREIDING VAN DE VOEDSEL- VOORZIENING IN OORLOGSTIJD. Naar aanleiding van een door de commissie voor oeconomisohe verdedigingsvoorbereiding bij den Ministerraad ingediend rapport in zake de voorziening met levensmiddelen heeft de Minister van Landbouw en Visscherij ingesteld het rijksbureau ter voorbereiding van de voed- selvoorziening in oorlogstijd. De dan noodzakelijike maatregelen zullen door dit bureau thans reeds worden voorbe- reid, zoodat ook N6derland niet achterblijft in het treffen van die maatregelen, welke in een eventueelen oorlog, waarin niet alleen het leger, doch ook de burgerbevolking ten voile zal zijn betrokken, van .groot belang zullen blijken te zijn. Dit bureau staat onder leiding van den re- geerinigscommissaris voor den akkerbouw en de veehouderij, Ir. C. L. Louwes; als tech- nisch advi^pur zal optreden de leider van de technische afdeeling van den centralen crisis- controledienst, Ir. S. J. E. Rooda. Er zullen drie afdeelingen (uitvoeringsorga- nen) worden gevormd, te weten: A. afdeeling granen: onder leiding van Ir. C. C. C. van Stolk, directeur van de Neder landsche akkerbouwcentrale; B. afdeeling vetten: onder leiding van den heer Dr. Ir. J. B. R. van der Schoot, admini- strateur der afdeeling margarine, vetten en olien der Nederlandsche zuivelcentrale; C. afdeeling vleesoh: onder leiding van den heer Mr. Dr. A. van Deth, administrateur van de Nederlandsche veehouderij centrale. Het rijksbureau waaraan als secretaris is verbonden Mr. Th. M. Bautz, is gevestigd Lange Voorhout 11. Den Haag. CONSUMPTIE-AARDAPPELEN. De heer Vervoorn heeft aan den Minister van Landbouw en Visscherij de volgende vra gen gesteld: is het den Minister bekend, dat groote hoe- veelheden consumptie-aardappelen nog inge- kuild liggen en door de telers niet verkocht konden worden? Weet de Minister, dat de opbrengst van deze aarda.ppelen voor talrijke boeren de eenige bron van inkomsten uit het bedrijf is? Weet de Minister, dat de denaturatiebij- slag voor de akkerbouwers die niet tevens veehouder zijn, niet voldoende is am de pro- ductiekosten te dekken, terwijl de verkoop- prijs van gedenatureerde aardappelen zeer ge- ring is Is de Minister niet van meening, dat ten gevolge van de groote hoeveelheid consumptie- aardappelen. die worden geteeld, door de telers op deze teelt een groot veTlies zal worden ge- leden, indien geen maatregelen worden ge- nomen om den prijs dier aardappelen op een behoorlijk peil te brengen? Wil de Minister bevorderen, dat door het toekennen van een exportbijslag de overtol- lige voorraden tegen een loonenden prijs kun nen worden genuimd? ROOSEVELT Id.II)T EEN NEDERLAAG. Voor het eerst sedert zijn herkiezing heeft Roosevelt een nederlaag geleden. De commis sie voor land'bouwzaken van het Huis van Af- gevaardigden heeft n.l. met 13 tegen 11 stem- men een voorstel van Roosevelt verworpen, om de regeering te machtigen land te koopen met het doel dit weer te verkoopen aan boe ren, die eigenaar willen wordep. De democraten en republikeinen kwamen overeen zich hiertegen te verzetten, aangezien hierdoor een gevaarlijk precedent geschapen zou kunnen worden en de regeering zou gaan concurreeren met de landeigenaars en de landbouwbanken. DE PAASCHKLOKKEN HEBBEN IN HET SAARGEBIED NIET GELUID. De bewoners van de Fransche dorpen langs de greps van het Saargebied hebben opge- merkt, dat in het Saargebied de klokken niet werden geluid ter gelegenheid van het Paasch- feest. Thans werd vernomen, dat in alle R.K. parochies in het Saargebied, op bevel van de bisschoppen van Trier en Spiers, de pleohtige Paaschmissen vervangen werden door gewone stille missen en de klokken niet werden ge luid. Deze maatregel van de bisschoppen is een protest tegen de beslissing van den rijkscom- missaris Buerckel om met ingang van den eersten April de confessioneele scholen te slui- ten en zoo de ouders te dwingen hun kinderen naar de openbare scholen te zenden. Baskische front doorbroken? Havas meldt uit Avila, dat de rechtsche troepen Woensdag een hevig offensief hebben geopend op het Baskische front. Volgens een specialen correspondent zijn er aan de zijde van het Volksfront honderden dooden en dui- zenden gewonden. De operaties ontwikkelden zich langs de lijn VitoriaDurango voorbij Villoreal. Nadat de artillei\e gedurende drie uren den aanval had voorbereid, bestormde de rechtsche infanterie de vijandelijke stellingen. De gevechten duur- den den geheelen ochtend, totdat tenslotte de Baskische troepen voor de overmacht moes- ten terugwijken, Het front is doorbroken. De troepen van Franco konden overgaan tot het zuiveren van het terrein en na eenigen strijd bezetten zij de hoogten voor Moreto. Toen de rechtschen bij hun opmarsch Albertia bereik- ten, was dit dorp nog door de Baskische troe pen bezet. De bezetting werd door een om- trekkende beweging ingesloten en gevangen genomen. Tot laat in den nacht werd de strijd voortgezet met voortdurend succes voor de rechtschen. De Havas-correspondent voegt aan dit be- richt toe, dat, indien Let offensief volgens het bestaande plan wordt voortgezet, de actie zich zal ontwikkelen in de richting van Oviedo. Het regeeringsper-sbureau te Bilbao deelt mede, dat de rechtschen de laatste dagen een groot offensief aan het Baskische front heb ben voorbereid en sterke afdeelingen, voor- zien van veel oorlogstuig, hebben samenge- trokken. Woensdag gingen de rechtschen met groote kracht tot den aanval over. De strijd ontbrandde in de eerste ochtenduren aan de verschillende fronten in Guipuzcoa. Overal werden de aanvallers teruggeslagen, en leden zij aanzienlijke verliezen, vooral in Kalamua. Zij hadden het in de eerste plaats op de stad Aramayona voorzien; op de hoog ten random deze stad hadden zij, him beste troepen opgesteld. Het werd een volkomen mislukking, doordat de vijand in zijn eersten aanval niet alleen niet slaagde, rnaar zelfs met zware verliezen werd teruggeslagen. ZOMERTIJD IN BELGIe. In verband met de invoering van den zomer- tijd in Belgie zullen vanaf Zondag 4 April a.s. alle treinen richting Mechelen of Gent, 1 uur vroeger vertrekken en aankomen. OPENBARE VERGADERING. Donderdagavond hield de litoerale kiesver- eeniging ,,De Vrijheid" alhier, een openbare vergadering op de bovenzaal van het hotel du Commerce. Een voile zaal wachtte op de rede van mr. G. A. Boon, De voorzitter, de heer L. J. Geelhoedt, decide bij de opening mede, dat het mr. Boon, hoe gaarae hij gewild had, niet mogelijk was, deze spreeklbeurt te vervullen. De dokter had be- slist, dat hij met het oog op z'n keelaandoe- ning, nog enkele dagen van spreken diende af te zien. In zijn plants trad nu cup zijn echtgenoote, die waarlijk op grandiose wijze de haar toe- gewijde taak heeft vervuld. Ze begon met de voor- en nadeelen uiteen te zetten van de districtsvertegeniwoordiging van vroeger tijd tegenover de evenredige ver- tegenrwoordiging van nu. (Het stelsel nemende, zooale het thans is, wees ze op de enorme verdeeldheid in ons land. Het gesprek tusschen haar man en een voor- aanstaand Engelschman, waarbij de laatste op 3 partijen in Engeland kon bogen en Mr. Boon in ons land op 48, was typisch en scheen ook de vergadering te beseffen. Het standpunt der communisten werd scherp aangevallen en met de hedendaagsohe gesehie- denis van Rusland en Moskou voor oogen was er gegronde hoop, dat de nuchter-lbeschouwen- de Nederlander wel begrrjpen zou, dat een stem aan die partij niet bevorderlijk zou zijn voor het welzijn van ons land. Daarna werd behandeld de N.SjB., die spr. in alle mogelijke opzichten gelijk stelde met het communisme. In verband daarmede wees zij er op, dat de N.S.B. hierom zoo gevaarlijk was, omdat ze de idee propageerde, dat we hadden te kiezen tusschen NjS.B. en Moskou. Dit nu is een enorme leugen, wat de leiders der N.S.B. zeer goed weten. Er zijn tusschen die twee ultra-partijen, waanvan op het oogenblik blijkens haar han- delingen de NR.B. wel de gevaarlijkste is, ge- noeg partijen, die op wettelijike, vaderlandsche grondslag staan, om de stem op uit te bren gen. Door talrijke voorbeelden, waarbij spreek- ster bij mogelijk detbat nog vele toe te voegen had, bewees ze het onvaderlandslievende van de N.S.B. In verband hiermede werden de Duitsche toestanden kort, maar scherp be- licht. Uit haar korte uiteenzetting bleek zon- neltlaar, dat de N.S.B. een plant van vreemden hodem was. Waarom deze beweging nog zooveel volgelingen had, moet toegeschreven worden aan de ontevredenheid van velen, die het waarom der dinigen niet weten en zich te laat ibeklagen, als ze meegeholpen hetiben, de vrijheid en eendraoht in ons land in gevaar te brengen. Geen clictatuiur.moch van rood, noeh van de N.S.B.Iedere dictatuur is verderfelijk voor een land en de voorstahders gingen er, dat leert de gesehiedenis, zelf aan ten gronde. De achteruitgang der beschaving in Duitsch- land zegt dienaangaande genoeg. Met den innigen wensch, dat we gespaard mogen blijtven voor een overrwinning der N.S.B. wilde spreekster over detze partij of beweging eindigen. Ze vestigde er evenwel sterk de aan- dacht op, dat deze partij haar discipelen trachtte te maken door' allerlei persooniijke, lasterlijke aantijgingen,, een methode ook wel vroeger door sommige partijen gevolgd, maar nimmer door de goede elementen. Vergeet niet, dat de N.S.B. zelfs partij kiest voor het bui tenland (vooral Duitscihland) tegenover het eigen land. Hiermede eindigde sipreekster over de onvaderlandslievende partij van „het ge- weten der natie". Uitvoerig behandelde spreekster de S.D.A.P. die in de laatste jaren geweldige veranderin- gen onderging, maar daarmede ook haar on- betrouwheid beiwees, om als averheid, als re- geeringscollege op te treden. iVan die talrijke zwenkingen der S.D.A.P. werden behandeld de socialisatie en het plan van den arbeid. Als alle groote experimenten in die partij hadden de grootsche opzet en de geweldige propaganda steeds plaats in het licht der verkiezingen. Daarna bleek er weinig meer van. Ook het enorme werk, aan het plan van den arbeid besteed, moet als een stuk pro paganda beschouwd worden. Verschillende theorieen in dit plan werden treffend aan de kaak gesteld en de vraag, naar voren gebracht hoe te handelen, als de eerste gevraagde 600 millioen zijn cpgebruikt. Met aanjmlingen van Dr. de Man, op wiens Belgisch plan het onze tamelij.k wel gelijkt en van Dr. v. d. Tempel, een der Nederlandsche socialisten, vraagt spreekster zich af, of de socialisten in ons land wel het rechte besef hebben van dit plan. Ook op andere punten werd de demagogie (volksmisleiding) dezer partij, nadrukkelijk aangetoond. Gewezen werd op het ontoelaat- bare van het bezetten van fabrieken. De chef dient de leiding te hebben, geen vakvereeni- gingen of afgevaardigden daarvan. Dit sehaadt het bedrijf en maakt het vaak onimogelijk. Spr. wees op de loonsverlagingen bij de arbei- derspers, maar men waagde het niet daar te staken. En toen Stenhuis eens wilde probee- ren met gelden van het N.V.V. zelf een fa- briek te stichten, waarin dan volgens het so- cialistische stelsel zou geanbeid worden, wa- ren de leiders van N.V.V. en S.D.AjP. er on middellijk bij, om ham de dwaasheid van zoo'n proef onder het oog te hrengen. Ja, er is ver- schil tusschen theorie en practijk. Denk ook aan de dure en geivaarlijke proefnemingen onder hun aandrang in de groote steden. Maar zooals spreekster zeide, helaas, de meeste menschen stemimen, zonder eigenlijk te besef fen, waar het om gaat. Laat dus ieder over- wegen, twee-, drie-, tiemmaal desnoods, voor hij zijn stem uitbrengt. Met andere woorden, laat iedere kiezer zijn verantwoordelijkheid voelen. Na de pauze behandelde spreekster de coa- litie en toonde aan, dat de eoalitiepartijen niet weinig schuld hebben aan de toestand van heden. Zrj, die het gezag zouden vestigen, heb ben het ondermijnd. Juist onder de ooalitie- regeeringen ging het gezag achteruit en nam de bandeloosheid toe. Op den duur bezweek de coalitie nog ontijdig bij gebrek aan inwendige kracht. Men tracht thans die coalitie te her- stellen, denk maar am de rede van den Ghr.- Hist. de Savornin Lohman in de Eerste Ea rner. De failliete boedel is door een gemengd ministerie overgenomen. Laat ons oppassen voor een nieuwe coalitie. We plukken van de oude coalitie nog telkens de wrange vruchten. Gevoelvol en indrukwekkend was het woord van spreekster gewijd aan de liberale idee. Reeds voor jaren werd het liberalisme dood verklaard door socialisten en coalitiemannen. Maar de liberale idee is er nog, ondanks de kleinheid onzer partij, omdat ze leeft in ons volk, ook onder de katholieke partij, waarvan verschillende intellectueelen weer onze partij gaan opnemen, ook onder chr.-hist. en anti- rev. (denk om minister Colijn). Alle partijen, geen enkele uitgezonderd, heb ben de aanvallen reeds vele jaren gericht op onze liberale partij. Maar kunnen ze het lichaam aantasten, onze ziel, ons geweten, krijgen ze niet. Heel onze natie is met de idee der vrijheid doortrokken, maar de meesten durven zich niet uiten. Was het niet Willem de Zwijger, de Vader des Vaderlands, die het liberale woord sprak in 1564, het woord, waar op onze glorierijke worstelstrijd was geba- seerd, was het niet in het voorjaar van 1814 onze eerste koninig Willem I, die verklaarde, dat na het Fransche regime, na het herstel onzer onafhankelijkheid een liberale regeling de plaats zou innemen van het dwangsysteem, en onze groote voonman Thorbecke wist in 1848 de geestelrjke vrijheid voor alien te be- werken, een daad uniek in onze historie. En hebben wij de minder bedeelden vergeten? Verschillende belangrijke wetten in het be lang van de minder bedeelde, te veel om op te noemen, dragen de naam van liberale ministers, geen enkele nog van een S.D.A.P.er, die zetels weigerden, toen ze die konden krij gen. Wij hebben intijds op bezuiniging aan- gedrongen, toen het tijd was. Wij zijn voor een weenmacht ter wille en ten bate van ons land en nochtans tegen het militarisme. Op alle punten hebben wij door ons algemeen ge- zichtspunt vooruit gezien en veel, door ons voorgestaan, is, in vele gevallen te laat, thans door onze tegenstanders aanvaard. Aan u ligt het onze partij vooruit te brengen. Ze is het krachtens haar schitterend verleden waard. Niets heeft terug kunnen brengen, wat van onze opbouiw te onzaliger ure is vemietigd. Strijdt daarom met ons mede, am onze partij te versterken, ter wille van de eenheid en kracht van ons land. Vergeet niet, dat in ons land thans menschen zijn, die hun eigen volk afivallen, terwijl men in het buitenland ons be- nijdt voor wat we nog in stand hielden. De K.L.M. en andere organisaties, verschillende van onze Nederlandsche menschen verhoogen ons aanzien in den vreemde. Steimt daarom voor ons mooi vrijzinnig standpunt. Deze idealistische verdediging van het libe- raal beginsel maakte een groote indruk op de aanwezigen. Verschillende humoristische aan- halingen en historisohe gebeurtenissen onze streek en onze plaats betreffende (waarbij zelfs mej. J. de Haas werd aangehaald) maak- ten dit deel meer dan interessant. Een hartelijk applaus was het antiwoord van de vergadering op deze boeiende rede. De voorzitter memoreerde in zijn slotwoord wat een enorm werk de kleine liberale fractie in deze voorbije regeeringsperiode had ver richt. En hoe een der besten hierbij de echt- genoot onzer spreekster, Mr. G. A. Boon, is geweest. Wij hadden een groep van degelijke, eerlijke werkers, van mannen met gevoel van verantwoordelijkheid. iHij dankte de spreekster voor haar schoone rede, sprak de beste wenschen uit voor een spoedig volledig herstel van haar echtgenoot en sloot daarna deze leerrijke vergadering. Van de gelegenheid tot het stellen van vra gen of het voeren van debat werd geen ge- bruik gemaakt. R.K. KERK. Z. H. Exc. de Bisschop van Breda heeft be- noemd tot pastoor te Zuiddorpe de zeereerw. heer Th. Maertens, tot kapelaan te Aarden- burg de weleerw. heer P. Bruijns en tot kape laan te Sluis de weleerw. heer Fr. Nooyens. Beide kapelaans waren werkzaam in het Aartsibisdom Mechelen (Belgie). als Gij direct Akker's Abdijsiroop neemt. Gij zult dadelijk de gunstige werking on- dervinden van de vanouds beproefde „genees-kruYden", waaruil Abdijsiroop in hoofdzaalc bestaat, thans door den beken- den Apothaker Dumont nog versterkt door nieuwe, snel werkende loevoegingen. Daardoor is nog meer dan vroeger, nu Verlaagde prijzenf 0.75, f 1.25, f 2.- per floccn. (Ingez. Med.) STIJDIE COMMISSIE VOOR DE WARM- WATERROTERIJ. Woensdag vond te Hulst een bijeenkomst plaats van de besturen der beide Vlassers- vereenigingen te St. Jansteen en Koewacht met het bestuur van den Kring Hulst van den N. C. B. ter bespreking van de stichting eener warmwaterroterij voor de streek. Het plan om een warmwaterroterij op zui- ver codperatieven grondslag op te richten, vond algemeene instemming. Een studiecommissie werd benoemd, die met uitgewerkte plannen zal komen. LUXOR-THEATER. „Geluks kinderen." Dit is een film, die reeds groot succes heeft gehad, elders, en die het ook hier doen zal. Dit alleen reeds om de beide hoofdpersonen, die nu eenmaal een streepje voor helbben bij het groote publiek: Lilian Harvey en Willy Fritsch. iHoewel Duitsche acteurs in rollen, waarin de ontluikende jonge liefde moet worden op het witte doek gebracht, wel eens voor on- zen smaak wat te sentimenteel-zoet blijken, hebben zoowel Lilian als Willy, zich ditmaal daarvan volkomen weten vrij te houden. Er is een Angel-Saksische direetheid, een raak- heid en een droge humor in het spel van deze beiden, die, gegeven het allergeestigst ge- bouwde scenario, aan deze film een vaart geven en een, zoo sappige pret, dat men er hulpeloos door wordt meegenomen. Het elan blijft tot ver over het midden gehandhaafd, ja neemt staag toe, hoewel het laatste derde deel van de film ietwat zakt en zakken moest, want zoo'n tempo is niet vol te houden. Het moge ons als journalist van het hart, dat de milieuteekendng van de scenes, die zich afspelen op het redactiebureau van de Mor ning Post te New-York het verhaal speelt in Torenbuisstad ietwat caricaturaal zrjn. Maar ze zijn er niet te minder geestig en Overtuigend leuk om. Er is in deze film een scene, waarin Arm Garden! Lilian), wegens ,,zwenven" voor den politierechter gehracht en niet in staat in New-York oolk maar edn persoon te noemen, die voor haar kan opko- men, plotseling van de bank der versiagge- vers den jorugen diohter, die daar toevallig aanwezig is als reporter-plaatsvervanger, ziet oprijzen uit zijn bank am te verkondigen, dat hij haar niet alleen kent, maar dat zij zrjn verloofde is. De rechter (Paul Bildt) door- ziet het bedrog en met een mengeling van wijze menschenkennis, goedheid des harten en ironisch inzicht, laat hij maar dadelijk den ambtenaar halen, die de jongelui in den echt verbindt. Het geval komt natuurlijk in alle eouranten behalve in de kraut van den jon- gen echtgenoot en plaatsvervangend reporter en de verwoede hoofdredacteur ,,trapt hem op de keien". Twee vrienden in het redactie bureau, die een scbuchtere poging wagen om bij den schuimbekkendei} hoofdredacteur voor hun kameraad op te komen, worden naast dezen eveneens op gezegde keien geplaatst, heigeen het kwartet niet belet om in zalige zbrgeloosheid, geteanperd door somlbere zorg, het huwelijksfeest te vieren. Prachtig is voor den politierechter ook het tooneeltje van den kroeghouder, die een mopje dat al voor Noach bestond, meesterlijk over het voetlicht brach't. Alles tezamen genomen staan wij hier voor een zeer geslaagde filmvertolking. Bovendien worden hier op werkelijk gendale wijize een paar slaapkamerscenes gegeven (welke gezien mogen worden door iedereen van de 8 tot 80 jaar)Scenes, waarbij de beide echtelieden, die elkaar in het geheel niet ken- nen, ietwat gegeneerd en tevens onmetelijk verhaasd naar elkaar liggen te turen over een tusschen hen geimproviseerde cactusallee, ter wijl in hun arme verwarde hersenen twee be langrijke vragen rondspoken: „Hoe ben ik in 's hemelsnaam zoo idioot geweest?" en „Hoe raaik ik mijn gezel(lm) voor het leiven zoo gauw mogelijk weer kwijt?" Maar lezers (en lezeressen) ze raken elkaar volstrekt niet meer kwijt en de cactushaag is feitelijlk maar een onnoozel staketseltje van 20 c.M. hoog. „Lastertongen". Er is in deze film een element waaraan ge u moeilijk onttrekken kunt het is het na- vrante fascineerende masker van Karin Hardt, die de „Torichte Jungfrau" speelt. Er is in haar wezen zooveel ongekunstelds, zooveel zuiver menschelijks, dat men de handeling dreigt te vergeten, om slechtsi te staren naar dit vriendelijke, gevoelige meisjesigezicht, dat niet in den waren zin „filmsehoon" is, maar waarvoor men zooveel fiimschoonheid cadeau geeft. Er is in het kleine stadje Ranidersberg veel te doen, behalve dan de gewone laster en de gewone nieuwsgierigheid van iederen daig. Doch er is op gezette tijden een opvoering van een mysteriespel ,,Roswitha" ter herin- nering aan een goede jonkvrouiw, die eenmaal

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1