ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN DOUWE EGBERTS WEE ^KKERTJES cachItsi WOENSDAG 31 MAART 193 77eJaargang Binnenland. crrAoi'td ctoetfietm Feuiileton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen No. 9586 "r.w.-• flu BillH EERSTE BLAD geen spaansche kinderen naar nederland. het instructievaartuig „PRLNSES JULIANA". het departement van defensie. ANNO TER NEUZENSCHE COURANT «v. a nvirRTF.'VTTpNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken rege BON NEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 125 per 3 maanden Bui ten Ter Neuzen maanden Bij voor uitbetaUng fr. per post 5,60 per jaar overige landen ,2.35 per 3 maanden fr. per post - Abcnnemeuten voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. CMtgeefsten Finn® VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. AUVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels i 0,80 Voor elken regei KLELNE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clidh6's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief betweik op aanvra^g verkrijgbaar is. - Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de ultgave. DIT BLAD VERSCHUNT IEDEREN MA AN DAG- WOENSDAG- EN VBIJDA G A VON 1 AANMELDING EN AANGIFTE VOOR DE BEVOMtlNGSREGISTERS. BuTgern eester en Wethouders van TER NEUZEN heriuneren de bevolking aan haar verplichtingen, omschreven in de artikelen 3 tot en met 16 het besluit bevolkingsboekhou- ding 1936, staatablad nr. 342, vestigen in bet bijzonder de aandacht op het navolgende: tt° dat, behoudiems afwykingen, ieder, die in Nederland nachtrust of de daarvoor m de plants tredende rust geniet, onverwijld moet worden opgenomen in 6en der bevolkings- registers 2° dat ieder moet worden opgenomen in het bevoikinigsregister der gemeente waar hij vooramens is duurzaajm of voor onbepaalden trod als reged zijn nachtrust of de daarvoor m de plaats tredende rust te genieten; 3°-. dat in geval van onizekerheid omtrent het ornder 2°. venmelde bijaoudere voorschrif- ten gelden; 4°. dat, behoudens afwijkingen, ieder die Nederland verlaat onverwrjld van de bevol- kingsregister moet worden afgevoerd, 5° dat bij adresverandering binnen de ge meente de noodige wijcmgingen in het bevod- lcmgOTegister moeten worden aang"&braeht en wijczen er voorts, in verfhand met het bo- venstaande, op: a. Idat aangiifte van vertrek uit of van ver- hiuizing binnen de gemeente, mondeling of sehriftelijk moet geschieden op den dag van, of uiterlijk vrjf dagen na het vertrek (Ibij het verlaten van Nederland ten hoogste vrjf dagen tevoren) of nk de adresverandering, met op- gave van het laatste adres en van den naam der geaneente, of van het land en de plaats, waarheen vertrokken en het nieuiwe adres (zoo noodig met apgave van den naam van het hoafd van het gezdn) fo. dat aan den aangeiver van een vertrek, behoudens brjaondere gevallen, onmiddellijk een vierhuiskaart woTdit uitgereikt of toege zouden, weike hem dient als bewrjs van af melding en weike binnen vijf dagen moet wor den ingedeverd bij het bestuur der Nederland^ gche igemeente, in welker b©volkingsrcgister de persoon moet worden opgenomen; e. dat ieder, die in de gemeente nachtrust of de daarvoor in de plaats tredende rust ge niet en die nog niet in een bevolkingsregis1 ter is opgenomen of die ten onrechte nog in het bevolkings register eener andere gemeente is opgenomen, zich binnen vijf dagen na zijn aan komst in persoon moet aanmelden bij het ge- meentebestuur onder ovenlegging van een pas- poort of ander identiteitsibewijs, indien hij uit een plaats buiten Nederland en van een ver- huiskaart of legitimatiehewijzen, indien hij uit een andere gemeente van Nederland is geko- men, tenizrji hij overeemkomstig de desbetref- fende bepalingen is vrrjgesteld van aanmel- ding; d. dat bestuurders van instellingen, ge- atichten of schepen, waarin personen onder eenig bestuur imwonen, alsmede hotelhouders, pensionhouders en kamerverhuurders uiterlijk vijf dagen na de opneming of huisvesting of na het vertrek, mededeeling moeten doen van den gesiarihtsnaam en de voornamen van ieder persoon, die langer dan veertien dagen in de installing, het gesticht, schip, hotel, pension of huis wordt of is opgenomen of gehuisvest, alsmede van ieder zoodanig persoon, die daar- uit vertrekt,, temzij de persoon is vrijgesteld van aanmelding. Overt reding van de voorschriften wordt ge- straft volgens de wet. Ter Neuzen, 30 Maart 1937. Bungemeester en Wetbouders van Ter Neuzen, (P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONiNEVIJiLLE, Secretaris. PRINSES EN PRINS TE MONTE CARLO. Maandagmiddag om halfvier kwam vol gens ,,De Telegraaf' een Italiaansche cara- biniere ademloos over de Pont St. Louis hol- lem op de grens van Xtalie en Frankrijk en deelde aan den dienstdoenden Franschen diouane-beambte mede, dat „La Principessa Olandese" in aantocht was. Benige minuten daamia reed de kleime grijze auto, waann H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bern- hard waren gezeten, de Itahaansche grens over en via de Internationale brug bij den douanepost van Menton, Frankrijk binnen. Alle auto's werden opgehouden om aan den Prinselijken wagen voorrang te verleenen. Prins Bernhard spronig uit dien auto om den Franschen douane-beambte de paspoorten te overhandigen. Nadat de foimaliteiten in een uiterst snel tempo vervuld waren, schudde Prins Bernhard den Fransdhen beambte vrien- delijk de hand, stapte weer in den auto en reed met zijn Gemalin langs de Cap-Martin naar Monte Carlo. De Prins zat blootshoofd achter het stuur. Prinses Juliana had losjes een doekje am het hoofd gebonden. NIEUWE BIJEENKOMST DER OSLO-ST ATE1N Naar de BrusseLsche correspondent van de ..Mdtropole'' meldt, zullen de experts van de zes landen van het z.g. Osio-blok, in aanslui- ting ai" de conferentie, weike zij kort geleden te 's-Gravenhage hebhen gehouden, eerlang te Brussel opnieuw hijeien komen ten einde een conferentie von de gedelegeerden der betrok- ken regeeringen voor te bereiden. Te bevoeg- der plaatse bevestigt men, dat de experts in- derdaad te Brussel een nieuwe bijeenkomst zullen houden, die waarschijnlijk op 12 AprU zal beginnen. iDe Commissie voor huisvesting van Spaan sche kinderen heeft een wenk van het depar- tement van justitie gekregen om haar voor- bereidingen voor het transport van Spaansche kinderen naar Nederland te staken. De regee- ring die, zooals gemeld, haar standpunt m deze nader zou overwegen, heeft nl. tegen toe- lating van Spaansche kinderen overwegende bezwaren. De kinderen zullen thans in tehuizen in Frankrijk onder worden gebracht. In tegenwioordigheid van autoritelten en ge- noodigden is Zaterdag het instructievaartuig „Prinses Juliana" van het ondervvijsfonds voor de seheepvaart, weer in dienst gesteld. Gedurende de vijf jaren dat de Prinses Juliana" reeds oefentochten heeft gemaakt met de leerlingen der zeevaartscholen en bin- nenvaartscholen, is gebleken, dat het schip aan alle edschen voldeed, doch dat het voor de oefeningen met de aanstaande koopvaardij- officieren voor de oefo ingen op de Noordzee van te kleine afmeting.m was. In verband hiermede werd het vorig jaar hesloten het te vergrooten. Op de werf van de N.V. Amhemsche stoomsleephelling-maat- schappij werd 't schip in twee gedeelten ge- spllitst en van elkaar getrokken, waarna er een nieuw middenschip van 6 meter lengte werd gebouwd. Het schip heeft thans een lengte van 38,35 meter en een grootste breedte van 6,37 meter. Bij de verbouwing is in het schip ook een duib- bele bodem aangebracht, waardoor het moge- lijk is een waterballast van 70 ton mee te nemen en de diepgang te regelen van 1,80 meter tot 2,50 meter. en niet de vorm. Weiger daarom waardelooze na- maak zonder merk en ver- lang" AKKERT JES'waar- op het AKKER-ruitje voorkomt want die helpen direct tegen alle Plinen Zij bevatten een bijzondere samensteUini} die nooit maagpijn veroorzaakt en met schadelijk is. Een geneesmiddel is een zaak van vertrouwen. Let ^aa.ro™n|<lk op het nevenstaande handels-merk. HET VROUWELIJK PERSONEEL AAN In verschillende bladen is een artikel ,,van ingewijde zijde" overgenomen uit ,,Ons Noor- den", waarin gezegd wordt, dat Minister Deckers na zijn optreden aan het departement van Defensie een einde heeft gemaakt aan het systeem, dat meisjes door haar charme snel promotie maakten, ten nadeele van man- nelijke ambtenaren, die gepasseerd werden en dat hij al die dames, die op afdeelingen werk- zaam waren, heeft aoen terugkeeren in de schrijf- en typekamer. Nu de Minister goed 2% jaar weer weg is hebben, volgens genoemd aitikel, de heeren hoofdambtenaren onder lei ding van den zg. sterken man, Minister Colijn. het stelsel- Deckers weer volkomen geliqujdeerd en zitten de dames weer hoven bij hen pp de afdeelin gen en maken ze weer snelle .promotie. Naar aanleiding hiervan heeft het A.N.P. zich om inlichtingen gewend tot den secreta- ris-generaal van het departement van Defen sie, den heer Van Ginkel. Deze deelde mede, dat de toestand, zooals die was toen Minister Deckers het departement verliet, in geen enkel opzicht gewijzigd is. Integendeel. het aantal meisjes dat veer type- en agenda we rk cok onder diens ministerschap nog op de af deelingen werkzaam wes, is sindsdien met e6n verminderd. Kans op promotie - en nog wel snelle voor dergelijke typisten is uitgesloten, omdat deze de vereischten missen om i tot adjunct- commies te worden bevorderd. i Als typisten worden n.l. thans alleen meisjes aangenomen, die het lagetf onderwjjs doorloopen en een type-diploma bezitten. In den regei zijn net dochjers van onder-oificieren. Alvorens zij worden aangenomen, moeten zij toonen inder- daad met voldoende anelheid en nauwkeurig- heid te kunnen typen. Wel zijn er op het departement nog vrou- welijke ambtenaren werkzaam, doch deze genieten hij promotie geen enkelen voorsprong boven mannelijke ccllega's. Bij een eventueele vacature wordt steeds met de meeste nauwkeuriglieid nagcgaan, hoe deze moet worden bezet in verband met de ranglijst. Over de aanneming van nieuw personeel, dat niet bij Koninklijk besluit wordt aange- stcld en over bevorderingskwesties oordeelt da personeelscommissie, die wekelijks bijeen- kemt onder voorzittersehap van den secreta- j.js^g^neraal. Uiteraard laat Alinisier Coliin den secretaris-generaal in aanstelling en he- voidering van lager personeel volkomen vrija hand. recht op benzine in die mate te willen doen verminderen, dat daardoor de (toen nog slechts te verwachten) verhooging van den detailprijs der benzine tengevolge van de waardevermindering van den gulden, zou wor den gecompenseerd. Daarop werd beririht ontvangen, dat de aan- gevoerde quaestie de aandacht van den minister had. Toen de detailprijs der benzine respectieve- lijk in October en December 1936, benevens in Februari 1937 telkenmale met. een halve cent per liter verhoogd werd, hebben de verkeers- bonden zich begin Maart andermaal in een gedocumenteerd adres tot den Minister ge wend om te wijzen op de steeds dringender nqodzakelijkheid om ter compenseering van de stijging van den detailprijs der benzine, te geraken tot verlaging van het bijzonder in- voerrecht op deze brandstof. In antwoord hierop deelt de Minister van Financien thans mede, dat hij vooralsnog geen termen kan vinden een verlaging van dit in- voerrecht te bevorderen, daarbij steunende op het feit, dat het verbruik van benzine voor toelastbare doeleinden in het jaar 1936, vergeleken met het jaar 1936, nog een zij het niet groote stijging heeft ondergaan. De Minister acht het voorts niet omnogelijik dat ondanks de stijging van de benzineprrjzen in den laatsten tijd, het verbruik van benzine door de opleving van het intemationale en daardoor ook van het nationale verkeer na een eventueele tijdelijke doling binnen korten tijid weder zal toenemen. Weliswaar wordt erkend, dat de toeneming van het aantal personenautomobielen zich voornamelijk bepaalt tot de goedkoope soor- ten, doch dit verschijnsel behoeft volgens de meendng van den Minister niet te wijten te zijn aan den te zwaren belastingdruk. Intusschen verklaart de Minister, dat het verbruik van benzine zajn voortdurende aan dacht heeft en dat hij niet zal nalaten uit het verloop van dit gebruik de vereischte conclu- sies te trekken. Het spreekt vanzelf, dat de groote ver- keersbonden de meening van den Minister, als zou een te zware .belasting van het motor- wegverkeer zich moeten uiten in een ver- mindering van het gebruik van benzine, niet deelen. De cijfers van de opbrengsten der motor- rijtuigenbelasting, die verre bij de raming ten achter blijven, spreken te dezen een duidelijke taal evenals enkele andere symptamatische verschijnselen, als de veroudering van het Nederlandsche wagenpark, de uiterst geringe toeneming van het aantal motorrijtuigen in vergelijking met omringende landen, het be sluit van de Nederlandsche vereeniging. De Rijwiel- en Automobiel Industrie (R.A.I.) om in 1937 een automobiel-tentoonstelling achter- wege te laten in verband met de ongunstige omstandigheden enz. enz. Aan de hoopvolle woorden, door den Minis ter van Waterstaat op 16 Maart in de Tweede Kamer uitgesproken, dat naar zijn meening inderdaad het tijdstip is aangebroken ernstig aandacht te besteden aan de vraag, in hoe- verre herziening van door motorrijtuigen op te brengen belastingen, mede in verband met de stijging van den benzineprijs, in aanmer- king komt, wordt door het bovenstaande ant- woord van zijn ambtgenoot van het departe ment van Financien een zware slag toege- bracht. Inmiddels is de prijs der benzme op 25 Maart opnieuw met 1 cent verhoogd, zoodat door het motorwegverkeer sinds de munt- depreciatie alleen al ruim 10 millioen meer moet worden opgebracht. 53 Ingeiz. Med. de Koker met 12 stuks 52 et. Zakdoosje, 3 stuks 20 ct. (Ingez. Med.) door AGATHA CHRISTIE. 44Vervolg. Anthony sprong van zijn stoel op. ,WatNa al die jaren!" riep hij ongeloovig uit. „OnmogeIij:k!" „U kent de omsitandigheden, de zddr bijzon dere oanstandigbeden van dit geval niet, mon sieur," zei de Fransche detective. „Een halve maand later brak de revolutie in Herzo-Sdo- waikrje uit en werden koning en koningin ver- moord. En tegelijk werd in Parijs kapitein O'Neill gearresteerd en voor iets, dat met dit geval niets te maken heeft tot eenige jaren gevangenisstraf veroordeeld. We had- den verwacht, dat we de geheimschrift-lbrie- ven van koningin Varaga tusschen zijn papie- ren zouden vinden, maar die waren blijkbaar al gestolen.dadelijk na zijn gevangenne- ming... zeker door den Herzo-Slotwaak, die als koerier fungeerde. Vlak voor de revolutie was de man nog in HerzOHSlawakije gezien, maar sindsdien heeft niemand meer iets van hem gehoord." „Zeker naar een ander land gegaan," zei Anthony nadenkend. ,,Naar Afrika bijvoor- beeld. Met het pakje drieven. Dat vertegen- woordigde een kapitaaitje! Gsk, zooals zulke dingen loopen. En daar is hij een van het leger immigranten of goudizoekers gewtorden en werd hij bijvoorbeeld Pedro of zoo ge noemd."' !Bij zag den Mik, waarmee hoofdinspecteur Battle hem zat aan te kijken en lachte. 't Is geen helderziendheiid, Battle," zei hij. ,,'t" Lijikt er op, dat geef ik toe, maar ik zal 't je te zijner tijd wel uitleggen." Edn ding heeft u ons nog niet verteld, zei' Virginia tegen den Franschman._ „Wat dit alles te maken heeft met de memo ires. Daar zit natuurlijlk verband tusschen." .^Madame merkt vlug op," zei Lemoine goedkeurend. Ja tusschen die twee dingen bestaat veibband. Graaf Stylptitch logeerde hier tegelijk met den koning en de koningin van Henzo-Slawakije." „En dus wist hij er waarschijnlijk ook van.' .iParfaitement." <En, als hij dat in zijn memo ires gaat uit- kr'amen," zei Battle, „hah je de poppen aan het dansen. Vooral, omdat ze toentertijd de heele geschieden is in den doofpot gestopt heb ben." Anthony stak een sigaret op. „Zou het misschien niet mogelijk zijn, dat er "in die memo.ires aanwijzingen stonden wat betreft de plaats, waar de steen verborgen is?" vroeg hij nonchalant weg. ,,Zecr onwaarschijnlijk," zei Battle beslist. ,,'t Boterde absoluut niet tusschen graaf Stylptitch en de koningin. Hij had zich met hand en tand tegen haar huwelijk verzet. Neen, zij zal hem niet in vertrouwen geniomen hebben." „Dat he(b ik niet willen insiiniueeren," zei Anthony. „Maar hij was een slimme oude rot. Zonder dat zij' 't wist, kan hij wel ont- dekt helbben, waar ze dien diamant verstopt had. En, gesteld, dat 't zoo was, wat heeft hij dan gedaan, denkt u ,,Zijn tijid afgewacht," zei Battle na even nadenken. „Dat geloof ik ook," zei de Franschman. „Het O'Oigenlblik was niet bepaald 'gunstig, nietwaar! Den steen anomiem terugsturen zou met emstige moeilijkheden gepaard ge gaan zijn. Er dan dit: het weten waar hij was, gaf hem macM en hij hield van madht, DE HOOGE BENZINELASTEN. In October 1.1. hebben de vier 'groote ver- keersbonden, de A.N.W.B., de B.B.N., de K N A C en de K.N.M.V., zich gezamenlrjk in een adres tot den minister van financien gericht, met het verzoek het bijzonder invoer- eigenaardige oude man, die hij was! Ten eerste werd de koningin daardoor tot was in zijn handen en ten .tiweede had hij te alien tij<ie een machtig wapen om de menschen naar zijn wil te buigen. 't Was niet het eenige geheim, dat hij kende... o neen! Hij verzamelde ge- heimen, zooals andere menschen oud porcelein of antiquiteiten. ..In. het jaar vodr zijn dood heeft hij meer dan eens gezegd, er op gepocht, dat hij heel wat zou kunnen pulbliceeren, als hij maar wilde. En eenmaai heeft hij ver- klaard, dat hij in zijn memoiras een paar op- zienlbarende dingen openlbaar zou maken. Dat is ook de reden," ging hij droog voor.t, ,,waar- om er zoo algemeen op die memoires jacht gemaakt wiordt. Onze recherche heeft ook nog geprobeerd er de hand op te leggen, maar Stylptitch was zoo verstandig geweest, ze vodr zijn dood aan een ander te geven." ,Dat is goed en wel maar dit alles be- wij'st niet, dat hij dit speciale geheim kende," zei hoofdrechercheur Battle. „Dit alles niet," zed Anthony rustig. „Maar een uitlating van hem wel!" „Wat?" De beide detectives staarden hem aan, of ze hun ooren niet konden gelooven. „Toen Mr. McGrath mij het manuscript dat ik naar Engelamd moest brengen, gaf, heeft hij mij ook eenige hijzonderheden over zijn eerste en laatste - ontmoeting met graaf Stylptitch verteld. 't Wlas in Parijs. Mr. McGrath had graaf Stylptitch niet zonder ge- vaar voor zichzelf uit de handen van een ben- de apachen verlosit. De graaf was eh.een tiikje' ,,6mu". En in dien toestand heeft hij zioh twee dingen laten ontvallen. Ten eer ste, dat hij wist, waar de Koh-i-noor was, een ibeiwering, waaraan mijn vriend, wat te begrij- pen was, niet veel aandacht schonk. En ten tweede, dat de bend:, die hem aangevallen had, handlangers van Koning Victor waren. Na hetgeen u me verteld heeft, krijgen die befweringen, als je ze met elkaar in verband HONDERD SPAANSCHE VLUCHTELINGEN NAAR ONS LAND. Het s.s. ,,Ajax" van de K.N.S.M. is Vrijdag- middag met 425 passagiers aan boord, aan wie de Nederlandsche regeering asyl heeft ver- leend, van Valencia naar Marseille vertrok ken Het schip kwam Zondagmorgem te Mar seille aan en de laatste tachtig passagiers ver- lieten 'daar Maandagmorgen het schip. De gezagvoerder en de geheele equipage legde de moeilijke taak van het transport met de beperkte middelen, waarover zij beschik- ten, op voortreffelijke wijze ten uitvoer. Al leen de kwestie van voedselverzorging va.n dat groote aantal menschen op dit vractotschip was een moeilijke taak, doch dank zij de goede voorbereiding verliep alles gunstig. Een groot deel der vluchtelingen blijft m F r 3Ji k rii k Inmiddels zijn hier te lande 76 Spanjaarden gearriveerd en worden te Eindhoven met be perkte vrijbeden ge'intemeerd. DE TOESTAND IN HET SLAGERSBEDRIJF De neutrale bond van personeel in de voe- dingsbedrijven heeft een schrijven gezonden aan den Minister van Landbouw en Visschery. waarin een uiteenzetting wordt gegeven van den g'ang' van zaken in het slagersbed rij f Nauwelijks is de vraag op de markt door buitenlandsche invloeden iets grooter, of aldus adressant de crisislasten drukken ondraaglijk, het tekort aan slachtvee doet de prijzen stijgen tot boven de draagkracht der bevolking en het debiet loopt met tientallen van procenten terug. Het ibuitengewoon toenemen van het naar slachtbank brengen van drachtig vee brengt gevaren voor nu," maar vooral voor de naaste toekomst. Het vleesch-produceerend Nederland, dat een eerste plaats in Buropa inneemt, zal vol- brengt, een geheel andere en een zeer groote beteekenis." .Groote genade!" riep hoofdreoheroheur Battle uit. „Natuurdijk! Zelfs de moord op prins Michael komt er door in een ander licht te staan." „Koning Victor heeft nog nooit lemand vermoord'," zei. de Franschman. ,,Maar als hij nu verrast is bij het zoeken naar idem diamant?" „Is hij dan in Engeland?" vroeg Anthony schenp. „Een paar maanden geleden is hij uit de gevangenis ontslagen nietwaar Ten minste dat heeft Mr. Battle hier me verteld. Heeft u hem dan niet onder toezicht gehou den?" De Fransche detective trok een lang ge- zicht. „We hebben 't wel geprobeerd, monsieur. Maar die duivel is zoo gewiekst en zoo intel ligent alfe wat! Hij is bijma dadelijk tusschen onze vingers doorgeglipt. Wij dachten r tuurdijk, dat hij regelrecht naar Engeland zou gaan. Maar neen... Hij ging... waar naar toe, denkt u?" „,Nu?" vroeg Anthony. Hij zat den Franschman strak aan te kijken. En ondertusschen speelde hij verstrooid met een doosje lucifers. ,,Naar Amerika! Naar de Vereenigde Sta- ten." ,,Wat!!!" De toon van dat eene woordje gaf de ver- bazing, die Anthony voelde goed weer. „ja, en hoe denkt u dat hij zich noemt? Voor wien dlenlkt u, dat hij zich daar uit- geeft?... Voor prins Nicolaas van Herzo- Slcrwakije!" Het dloosje lucifers viel Anthony uit de vingers. Maar zijn verlbazing haalde het niet bij die van Battle. ..Ornnogelijk!" ,,Niet ommogelijk, mon ami. Morgenoch- tend, met de eerste post, zal Scotland' Yard 't u wel laten weten. tje van bluf geweest. wel, dat algemeen prins Nicolaas jaren gestorven was 'n Merlcwaardig staal- U weet waarschijnlrjk aangenomen werd, dat geleden in den Congo En koning Victor heeft, dade lijk toen hij ontslagen was, van dat bericht gebruik gemaakt... zoo'n manier van dood- o-aan is niet te beiwijzen. Een wedergeiboorte geensceneerd en zijn rol z<56 goed gespeeld, dat hij op een gegeven oogenblik een heele. vraeht dollars: binnen had: 't geld voor de zoogenaamde petrcleum-concessies! Maar door een toeval is hij ontmaskerd en heeft hjj overhaast de vlucht moeten nemen... naar Engeland! En daarom ben ik hier. Want hij komt, 't zij vroeg of laat, naar „De Schoor steenen". Ten minste, als hij er nog niet is!" Denkt u dat? Dat hij hier al is?" Volgens mij is hij den avond van den dood van prins: Michael en gisteravond even- eens hier geweest." „Dat was dan een tiweede poging?" vroeg Battle. „Dat was een tiweede poging." HimMij heeft het al dagen diwars geze- tan, dat we niets van Mr. Lemoine hier hoor- den," zei Battle. „We hadden bericht gekre gen, dat hiji zou komen en ik zag hem maar niet vertschijnen." „ja, daar most ik nog mijn excuses over maken," zei Lemoine. ,,Ik ben na den moord gekomen, ziet u. Tijdens de reis had ik be- dacht, dat ik veel beter zou doen. om d<e din gen eerst eens van een niet-officieel stand punt te bekijken. Ik bagreep natuurlijk wel, dat dat in een zeker opzicht riskant was, er fcestond bijivooibeeld alle kans, dat ik van t eerste oogeniblik af bij de verdachten inge- deeld zcu worden... Maar dat had ook zijn goede zijde, want daardoor zouden de ware scihuldigen minder cp hun qui vive zijn... En die methode heeft succes gshad; ik heb de laatste twee dagen heel wat interessants ge zien." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1