ALGEMEEN NSEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN PRESTO No. 9584 WOENSDAG 24 MAART 1937 77e Jaargang Binnenland. Feuilleton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen ,mm om tabak mijn gezondheid Buitenland. EERSTE BLAD ^VOOR DE SCH00NMAAK, PAKKEN VOOR „WAAR0M ROOK JIJ ALTIJD 5TERTA6AK? NIET SCHAADT!" NIEMBJERs STEK TABAK VAN 5T0T15 CT. P. HALF ONS TER r»r~i ri wm m COURA -t BONN EMENTSPRUSBinnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzeu r. per post 1,55 per 3 maanden By vooruitbetaliug fr, per post f 5,60 per Jaar v'oor Belgie en Amerika f 2,overige Ian den 2.35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen by vooruitbetaling. tJltgeefster: Firm a P. J, VAN DE SANDE GIRO 33150 TELEFOON No. 25. AD VERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent by vooruitbetaling. Grootere letters en cliehte's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op a&nvra&K verkrrjgbaar is. Inzending van advertentien liefst tan dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRUDAGAVOND PRINSES JULIANA EN PRINS BERNHARD TE ROME. De correspondent van bet Handelsblad schrijft: Maandag werd bekend, dat H. K. H. Prinses Juliana en Z. K. H. Prins Bernhard van Inns bruck komende de Italiaansche grens hebben gepasseerd en zicih sedert Zondagmiddag be Mantua opbouden. De gasten hebben in die stad het Hertogelijk paleis der Gonzaga be- zooht en de kerk van San Andrea en eenige der belangrijkste monumenten. Het scbijnt, dat reeds Binsdagmorgen de reis is voort- gez-et en het doel dier reis is Rome. Dit berioht komt even onverwacht als ver- biydend voor de Nederlanders, die hier zijn gevestigd. Hoewel men reeds in Januari over- tuigd was dat het Prinselijk Paar ook Italie zou willen bezoeken, durfde men toch niet ver- wachten, dat ook Rome bij de reisroute zou worden inbegrepen. Dat bezoek zal een geheel on-officieel ka- rokter dragen. Het Prinselijk Paar reist nog steeds als graaf en gravin Van Sternberg. Er worden geen bezoeken gebracht bij den Italiaanschen koning of bij andere autoritei- ten, en in ieder opzicht is het de bedoeling dat. liet incognito strikt zal worden bewaard. Het vorstelijk paar zal niet zijn intrek nemen in een hotel, doch als gasten van den prins en prinses von Reuss, verre verwanten van H. M. de Koningin, wonen in een oud-Ro- meinsoh paleis in het hartje der oude stad, juist aan den voet van het Kapitool. De ver- tegenwoordigers van de Nederlandsche pers te Rome werden Dinsdag door den tydelijk aaakgelastigde, jhr. Van Panhuys verzocht bij hnn berichtgeving, over het bezoek groote discretie te foetrachten. TWEE DUIKBOOTEN NAAR DE ZUID-EUROPEESCHE WATEREN. Aangezaen Hr. Ms. O 16, die een lange reis aehter den rug heeft, eerlang naar Nederland zal terugkeeren, zijn twee duikbooten uit Den Helder ter aflossing naar de Zuid-Europeesche wateren gedirigeerd. ESTHER DE BOERVAN RIJK. Mevrouw Esther de BoerVan Rijk is thans geheel hersteld, zoodat de gecontracteerde voorstellingen in April en Mei a.s. kunnen doorgaan. Na een bykans 65-jarige tooneel- loopbaan heeft de hoogbejaarde actrice me vrouw De BoerVan Rijk ecihter het voor- nemen opgevat afscheid van het tooneel te nemen met een slot-toumee, in het begin van het tooneelseizoen 19371938. DE ORDENING IN DEN LANDBOUW. Uitvoering van de landbouwcrisismaat- regelen en voor een deel ook de vast- stelling, door deze nieu,we organen. Naar van bevoegde zijide aan de N. R. Ort. wordt madegedi'eld, heeft die minister van Landlbouw en Vlssoherij een vocrontwerp Landlbouw-Grdeningswet 1937 ter fine van suivies aanihangiig getmaakt bij de centrale oamimissie, bedoelid in artikel 27 van die Land- bouwcrisiiswet 1933 en bij den Economischen Raad. Aan dit voorontwcirp met memorie van toe iichting, diat by de algemeene lamdsdrukkerij te 's Gravenhage verkrijglbaar iis gesteld, is het volgerude ontleend Algemeene opzet. Het an/tiwerp bevat de nadere uitwerking van de reedis in het rapport der cammissie van Loom aangegeven en nader door den minister in zijn memorie van antwoord aan die Tweede Kaaner op de Landlbcuwcrisi sfondsibegrooting voor 1937 oivergemiamem gedachte am tot een nteer gedecentraldseend systeem van uitvoe ring der landlbouwcrisismaatregeLen te gera- ken. Deze nadere uitwerking bestaat hierin, dat aan organen, te vormen uit vertagenwoor- digers van het bedtrijfisleven op het gebied van den land)- en tuinlbauw, de uitvoering en door AGATHA CHRISTIE. 42) Vervolg. voor een deel ook de vaststelling van de maatregelen ter bevordering van de ecomomi- sche beteekeniis van den land- ten tumbouw wordt opgedragen. Een zoodanig gedecentra- lisee.nd systeem sluit aan bij het streven, dat zich den laatsten tijd in oris geheele nationale bedrijf sloven heeft geopenbaard, om een deel van de thans aan de overhead met bebnekking tot het sociaal en economisch leiven opgedra- gen regeiende en uditivoerende taak over te dragen aan organisaties, welke uit en door een groep of groepen van ondememingen worden gevormd, een streven, dat ook in de bij de thans' in behamdEling zijndie Grondiwets- herzieninig voorgestelde toevoeging van een nieuw hoofdstuk: Van open/bare liohamitn voor beroep en bedrijf, tot uiting is gekomem. Het wetsontwerp, waarin de uitwerking van deize geidiaohte ,is verivat, is betstemid in de plaats te tredien van de Landhouwcrisdswet 1933. Deize wet had slechts een beperkten en tijidelijken opizet; zij was imimerslbedioeld om in de in 1933 heerschemde buitengewone om- sitandigheden bijeondere maatregelen te tref- fen in heit belang van den landlbouw. Hoewel van een tenugkeer tat den normaien toestand nog moeilijker kan gesproken wor den, komt het den minister, blijikens die me morie van toeiichting voor, dat het tot een duidelijkere structuur van de nog immer nood- zakelijke regelingen zal leidien, indien men zich los maakt van hut crisiskarakter daar- van en zich install op de: noodzaak van de handhaving daarvan voor een langeren tijds- diuur dan aanvankelijk is voonzien. In het wetsontwerp is dan ook de mogelyk- hedd geopend tot intrekking van de Lamdbomw- crisiswet 1933, terwijl voorts daarin bepalin- gen zijn gesteld, krachtens welke maatregelen ten behioeve van den landlbouw kunnien wor- gen genomen. Aan het wetsontwerp ligt, zooals reeds ver- meld, als hoofdgedachtc ten grondslag, dat de tot dusverre door de overhead ten aamzden van de rageering van de land- en tuinbcuw- ondernemingen uitgeoefende taak, overgeno- men wordt door organen, gevormd uit die on dememingen. Het is nu de bedoeling, voor den opibouw van die organen gefbruik te retaken van de reeds in den land- en tuinlbouw gavormde or- ganisaities. Deze oplboiuw zal slechts geleide- lijk geschisden. Slechts daar, waar geschikte aanknoopingspuntien aanwezig zijn en het be drijf vcIdoemriJe is ontwikkeld, zal tot insttl- liing van zoodanige oirganen worden overge- gaan. IZooals uit den geheelen opzet van het wets ontwerp blijkt, treedt deize gedachte vein een geleidelijiken groei in het bijtzomider op den voorgrond. Wetlke organen zullen worden ge- Anthony had als zijn opinie uitgesproken, dat er dien nacht een tweede poging gedaan ■ou worden om datgene te vinden wat die in- hrekers den vorigen nacht gezocht hadden. Maar hij dlacht niet, dat die poging van Ibui- tenaf zou komen. Hij geloofde dat Virginia gielijk gehad had met haar verondersteiling, dat iemand haar in het dornker voor bij was gieLoopien. En dus keek hij, uit zijn schuilplaats aehter een aware eiken kast, naar de gang- deur en niet naar de opemslaande diauren aan den ,kant van het terras. Virginia had zich aehter ©en schema bij den warjd tegenaver hem verscholen en Bill zat ergens bij de terras- deuren. Zoo verstneken, de minuten, een eindelooze processie envan. Het sloeg 6en uur, dan half twee, dan tiwee uur... dan half drie. Anthony hegon kramp in zijn beenspieren te krijgen. Langzamerhand begon het tot hem door te drangen, dat hij, voor de zooveelsite maal, het niet hij het rechte ednd gehad had:. Als hij zoo doorging, blameerde hij zich voorgoed! Opeens we,rd hij met een schok uit zijn doorzeurende gedachten losgerukt. Met elke aenuw gespannen, keerde hij zich om. Van buiten, van het terras, kwam het galuid van aachte voetstappen. Dit geliuid hield op; even bleef het stiil, dan begon er een zacht kras- (Ingez. Mea. send vijlen onder aan de deur. Dit hield even- eens op en de deur draaide langzaam open. In de toreede kier verscheen de siilhouet van een man:. De man staple behoedzaam over den drem- piel en bleef in de kamer, onlbeweeglijk staan luisteren. Na een paar minuten was hij blijk- baar voldaan. Hij knipte de elctrische lantaam die hij in de hand gehouden had, aan en liet den lichitfbundel vlug de kamer doorglijden. Hiet licht raakte de plaatsen waar de drie sa- menzweerders verscholen waren; ze hielden hun adem in, maar hij ontdekte niets Ibijzon- ders. Met dan lichtbunidel van de lantaam recht voor zich uit ging de man naar hetzelfde ge- deelte van den wand, dat hij den vorigen nacht onder handen had gehad. Opeens hesefte Bill met een schok van sehrik, dat hij moest niezan. Die race den vo rigen nacht door het park, waar het gras kletsnat geweest was van den dauw en de mist in sluiers tusschen de (bloemen gehangen had, was niet zander gevolgaji gebleven. Den heelen dag had hij al geniest. En nu was een detrgelijke miniatuur-explosae op komst en niets kon het verhindieren. Hij probeerde alle middelen ter voorkoming, waarvan hij weleens gehoord had. Hij drukte zijn bovenlip tegen zijn tanden, slikte een paar maal achtereen, legde z'n hoofd in z'n hals en keek mi£t een hemeJschen ,blik naar die zol- deiring. Toen dat alles mieits hielp, greep hij zijn neus met duim en wijsvinger vast en drukte... drukte hard. Het gaf niets. Hij nieste Het was ean benauwde, half gesmoorde, op een tieinde na onderdrukfce nies, maar in het halfdonkere, doodstille kamer, werkte het als hi it ontploffen van een bom. De man bij de lambriseering sprong een halven slag om. En op hetzelfde oogenblik vornnd en tot welke ontwikkeling deze zul len komen, zal afhangen van de ontwikkeling der toekomistige ecanomische stmotuur en van de wijze waarop de organen van hun bevoegd- heden gelbruik maken. Hierlbij zal in het bij- zonder van belang zijn .of zij zich een menta- liteit kunnen eigen nic-ken, welke een waar- borg ibiedt, dat de afwaging der hiun toever- trouwde belangen op juiste wijze gesichiedt. Gelijk van zelve spreekt, zal steeds, doch in het bijzomder geidurende den tijd, diat de orga nen nog ndeit in hun taak zijn volgroeid, een krachhig toezicht "van de overheiid noc^dig 2ijn. In het onitwerp zijn dan ook ten aanizien van dit onderdeel verschillende voorzieni.ngen ge- trofflen. Structuur van de wet. In de lanidlbouwcrisiiswet 1933 is de bevoegd- heid tot het udtvaardigen van maatregelen ten behoeve van den landlbouw udtsluitenid ver- leend aan de Kroon en aan den minister. Slechts de uitvoering' van die maatregelen kan aan crisiisonganisakies wordien opgedra gen. In Iv.t vooT'omtiwerp landlbouw-iordenings- wet 1937 is deze bevoegdheid van Kroon en minister gehanidhaaifid. Haamaast echter kun nen op groind van die wet bedrijfsorganen wor den ingestelld,, welke een deel van de thans door de overiheid uitgeoefende verordenende en uitvoerende taak kunnen ovememein, Het wetsontwerp heeft derhalve een twee- ledig karakiber, hetgeen het voordeel biedt, dat geheel naar geiang van de ontwikkeling van het badrijfsleven in den land- en tuin- bouw en van de bedrijfsorganen zelf, de door die bedrijfsorganen te verriohten verordenende taak meer of minder breed zal zijn. Vervulit een bedrijfsorgaan zijn taak naar behooren, dan zal deze zich aliengis kunnen verruimen; schiet het in zijn regelende functies te kort, dan zal de Kroon of de minister de te regelen belangen weer aan zich trekken, teneinde te vcorkomen, dat belamgen worden geschaad. Zooals mediegedeeld, kiunnen de bedrijfsorga nen een deel van de taak van de Kroon en minister ovememen. De onderwerpen, welke eenerzijds aan de Kroon of minister en an- denzijids aan de bedrijfsorganen ter regeldng zijn opgedragen, vallen n.l. nie.t geheel samen. Tot inigrijpende iregelingen, zooals #het in- stellen van in- en u-'tvoermonopol iesbin- nenlandBche heffingen en prijsregelingen is alleen de Kroon bevoegd, zij het dan ook dat hiertbij delegatae aan de bedrijfsorganen van uitvoering waaronder meide: van rege lende bevoegdheid mogelijk is. Installing van landbouwraden. Bij het aan het voorontwerp ten grondslag liggenide schema van opibouw der bedrijfs- organen is in het bijlzonder naar een eenvou- <Dge pracitische or-ganisatie gestreefd. Voor tan of meer takken van landlbouw of voor tan of meer onderdeelen daarvan kunnen1 door de Kroon bedryfeorgamen wordien ingesteld, die onider den naam van Lamdbouwraden zijn sa- mecgevat. Zoo zullen1 dus b.v. kunnen worden ingesteld een akkerbouwnaad, piuimveeraad, vee'houderijraad, zuivelraad, tuinlbouwraad, visscherijraad. Tevems kunnen, indien ontwik keling en beteefcenis van een onderd'eel van een tak van landlbouw daartoe aanleiding geven, bedrijfsorganen voor eenige onderdeelen worden ingesteld, b.v. een aandappetmeelraad, bloemlbollenraad Provinciale raden. Voorts kan dioor de Kroon in iedere provin- cie een proviniciale raaid word.en ingesteld^ welke tot. taak zal hebben een of meer land bouwraden in de uitoefening van hun werk- zaainhedfen bij te staan. Door deze provinciale raden kunnen ter veriichiting van hun taak provinciale districtsciciimmdssies worden inge steld. De landbouwraden en provinciale raden, welke uit ten boogsite 15 leidien zullen bestaan, worden uit en door de ini het hedrijfsleiven ge- vormide organisaties opgelbouwd. Zoo zullen een deel der ledien van de raden benoemd wor den door organisaties op het gebied van den land- en tiuinlboiuw, door den minister aan te wyizere. handelde Anthony. Hij knipte zijn zaklantaam aan en schoot op den man af. Geen vijf tellen daarna sloegen ze samen tegen den grond. „Licht!" schreeuwde 'Anthony. Virginia stond al met,,haar hand aan den schakelaar. E6n klik... en het Hcht ging op drie plaatsen tegelijk op. Anthony lag boven. Bill bukte zich, om hem te helpen. ,,En nu zullen*we eens zien, wien we hier hebben", zei Anthony tevreden. Hy draaide z'n slachtoffer een halven slag om. De man was de vreemdeling met het punt- haardje uit ,,De Cricketers". „Netjes gedaan", zeii een goedkeurende stem. Alle drie keken ze verbaasd op. In de open deur stond de izware, vierkante. gestalte van hoofdrechercheur Battle. „Ik dacht dat u in Landen was, hoofd rechercheur!" zei Anthony. Battle's oogen tintelden ondeugend. ,,Zoo, dacht u dat, meneer!" zei hij. „Wel, ik dacht, dat het wel eens gced zou zijn, als de andere paritij dacht, dat ik weg was." ,,'En 't is goed geweest", zed Anthony met een bldk op zijn macht loos op den grand lig- genden tegenstander. Tot zijn verwondering gleed er een soort van glimlach over het gezicht van den, vreem deling. ,,Mag ik opataan, heeren?" vroeg hij be- leefd'. „U bent drie tegen een." Anthony sbak heim zijn hand toe en trok hem gedieneitig overeiind. De Flranschman trok zijn vest af, sehoof zijn das wat vaster aan, sloeg het stof van zijn knieen en monstrrde Battle. .Harden", zei hij dan, „maar als ik me met verigisi, heto ik te doen met een vertegenwoor- diiger van, Scotland Yard?" ,r/oo is 't", zed Battle lakondek. „Dan zal ik u even m'n legdmitatie-stukken laten zien", zei dte Franschman verontschuidi- Voorts zullen organisaties op het gebied van den handiel en op het gelbied der nijver- hedd ieder ,een lid kunnen aaniwijizen, terwijd ook de landaribeidersorganisaties een lid be- noamen. De voorzitters van de raden worden door den minister benoemd, die, zoo hem dit gewenschit voorkomt, nog andere leden daar in zelf kan benoemen. De taak der landlbouiwraden em provinciale raiden is drdeledig: n.l. adviseerend, uditvoerend en verordenend. Bij het toekenmen van de verordenende be- vosgdiheid der bedrijfsorganen is niet de weg gekioizen van de vertoindendverklaring van de besliuiten der organen, doch is aan de bedrijfs organen bewoegdhedd toegekend tot het vast- sitellen van verordeningen, welke voor de be- drijfsgemooiten bindend zijn. Verordenende bevoegdheden. De voam&amste onderwerpen, waarover de verordenende bevoegdheid zich kan udtstrek- ken, zijn: Het steilen van regelen imzake de prodiuctie. iHieytoe behoor.n in hoofdzaak teeltrege- ldmigen en maatregelen tot verbetering der producitie. Zoo zal dus de verdere uitbouw van de maatregelen, die op dit gebied reeds tot stand zijn gekomen, zooals de kwaiiteitsiver- betering van bacon, melk, tuinlbouwproduc.ten, het bevorderen van de foikkerij en de tuibercu- loselbesitrydiing hij het'vee, door de bedrijfs organen ter hand genomen kunnen worden. Het regekn van den uiitlvoer. Zooals uit de memorie van toeiichting blijkit, zullen de be- moeiingen van de raden bij den .uiitvoer voor- namelijk gelegen zijn op het terrain van kwa- liitedtsverfbeteringen en doeltreffende prijsrege lingen. Met nadruk wordt in de memorie ver- klaard, dat het geenszins in de bedoeling ligt, dat de bedrijfsorganen zich op het gebied van den hanidel zullen gaan hewegem. Aan de functie van den handel bij den uiit voer zal in geenerlei opzicht worden getornd: de organen zjuilen niet zelf handel drijven, doch sechts enkele voorwaarden kunnen stei len, waarmede bij den uitivoeir moet worden reikening gehouden. iHet verleenen van geJldelijke hijdragen aan pnodiucenten van land- en tuiinlbouiwproducten. Hier bij is een belangrijke beperking gesteld: het bepalen van den richtprijs is n.l. uitslud- tend voortoehoiuden aa,n den minister. De or ganen kunnen dus slechts in het kader van de gestelde richtprijzen geldelijke hijdragen verleenen. Vemietigingsrecht van den minister. Zooals reedis is opgemerkt, zal toezicht van de overhead op de gesties der bedrijfsorgamen niet gernist kunnen worden. Zoo zijn dian ook naast het aigetmeen toezicht, dat door den mi nister met behulp van de hem ten diemste staiande colleges van advies en de amlbtelijke imstamties voor controle en ooordiinatie van belangen, zal worden uiitgeoefend, waanborgen gesteld tegen misbruik van de verordenings- bevoegdhaid door de bedrijfsorganen. De voor- naamste dezer waariborgen is het vemieti gingsrecht van den minister van alle besluiten en verordeningen van de raden. De regeling der financien. Wat de rageling der financien betraft, deze is zoodanig, dat den bedirijfsorganen een ze- kere mate van financieeie zeifstandigheid is gegeven, ten einde de autonome gedachte, die bij de insteliing der organen voorzit, zooveel mogelijk te versterken. Zoo zullen de raden elk een eigen begrooting van inkomsten en uitgaiven heibben, welke echter de goed.keuring van den minister zal behoeven. Voorts wordt een landlbouwfonds inigesteld, waarin een ge- deeite dier inkomsten der raden zal vloeden, teneinde dit naar geiang van de behoeften over de verschiliende raden te veirdeeden. Het landlbioiuwfondjs wordt bij de wet vastgesteld. 'Hierdoior wordt aan de Sitaten-Generaal de ge- legenheid galboden zich over het beleid van den minister met betrekkimg tot de geheele uitvoering van de Landlbouw-Ordieningswet uit te sipreken. Het toezicht op de begrooting en het financieeie beheer der raden zal door den minister geschiedem, terwijl hieit toezicht gemd. ,,'t Was verstandiger geweest, als ik daarmee begonnen was". Hij haalde z'n portefeuille uit zijn zak, nam er een paar papieran uiit en averhandigde die aan den, rechercheur. Eni tegelijk hdermee keer de hij de lapel van zijn jas binnemste buiten en Met iets, dat daar vastgespeld was, zien. Battle Met een half-omderdruukten kreet van verbazing hooren. Hij keek dte papieren door en gaf ze aan den man met het puntlbaardje tierug. ,,'t Spijt me, dat we u zoo hardnekkig aan- gepakit hebben, meneer", zei hij. ,,Maar 't is uw eigen schuld gewiesit, nietwaar?" Bij het zien van de veribaasde gezichten van dte pseudo samemzweerders begon hij to lachen. „Een collega van mij„ dien ik al eendigr ver- wacht had", legde hij uit. ,,De heer Lemoine, van dte Surete te Parijs". HOOFDSTUK XIX. Aehter de schermen. Anthony, Virginia en Eversleigh keken den Fransohen detective overibUjft aan. De man glimlachte om hun yenbaasde gezichten. ,,Maai', ou", zei hij, „het is waar". Er ontstond een stilte, waarin ieder voor zich en op zijn manier zijn gedachten bij de nieuwe verwikkeldn,gen aanpaste. Na een paar miinuten venbrak Virginia het zwijgen. „W/eet u wat ik denk, hoof dfeche rcheur ,,'Nesni, Mrs,. Revel. Vertelit u ',t me ©ens", ,,Dat het langzaimerhand tijd beginit te wor den, cm ons in t- wyden." „In te wijd'en Ik hegrijp u niet, Mrs. Re vel." „U begrijpit me heel goed, hoofdrechercheur. Ik weei iiatauriyk wel, dat Mr. Lcmiax u tien maal per dag op het hart geidrukt heeft, dat u voonzichtig moest zijn en de zaak geheim (Ingez Med.) van de Algemeene Rekenkiamer zich daar- haast zal kunnen doen geiden door middel van oonitrole op de besteding van de bedragen welke de bedrijfisorganen uit het landtoouw- fdnds ontvangen. Het tuchtrecht. Na een hoofdstuik omitrent de bijizondera verpldchtdngen van de hedrijfsgenooten en een regeling voor admdnistratieive geschiOen, be vat het ontwerp eenige belangrijke bepalin- gen ter zake van de regeling van het tucht recht. Gezien de gunstige ervaringen met het crisis-tjachtrecht, dat op de priivaatrechtelrjke beitrekkingen tusschen de georganiiseerden en de orisis-organisaties was opgebouwd, is, nu deze grondslag met het vendwijnen der cri- sdsorganisaties zou komen te venvallen, aan het tuchtrecht in het ontwerp een wettelrjke basis gegeven. Teneinde aan de mogelijkhedd van duWbele berechting door dten strafreehter en den tuchtracihiter een einde te maken, is voorts bepaald, dat overtradiingen van de wet bij uitsluiting door den tuchtreohter worden bereeht. In veriband hienmede is aan den tuahtirechiter tevens de bevoegdheid tot inbe- sdognemdng verleend. DE ENCYCLIEK BETREFFENDE HET CONCORDAAD. De Duitsche gezant bij het Vaticaan heeft volgens een bericht van Havas uit Rome op- dracht gekregen te protesteeren tegen de en- cycliek betreffende de positie van de r. k. kerk in Duitschland. Volgens inlichtingen in Duitsche kringen overweegt de regeering te Berlijn de moge- lijkheid het concordaat op te zeggen. Havas meldt uit Rome: Volgens jndrukken, die opgedaan zijn in kringen van geestelijken, zoowel seeuiiere als reguliere, benevens in internationale kringen, wordt bevestigd, dat d-e inhoud en de omvang van de over Duitschland gepubliceerde ency- cliek duidelijk verder gaat dan hetgeen men in dezelfde kringen verwachtte, toen het do cument werd aangekonddgd. De passages, die het meest de aandacht trekken zijn die, welke betrekking hebben op de voortdurende schendingen van het concor daat door het Duitsche rijk, die welke herin- neren aan de heiligheid der verdragen, welke door Duitschland systematisch igeschonden worden en de passages, welke betrekking heb ben op de verwarring tusschen de rechts- interpretatie en het belang der natie, waar- bij de Paus steunt op een profaan auteur, n.l. moest houden... dat is echt iets voor George! - maar eigenlijk doet u toch beter, als u ons 't noodige vertelt. Dan riskeerit u niet, dat we met ons alien aan 't detective spelen gaan en daandoor mdsschien vetel lewaad doen. Vdndit u cok niet,. Mr. Lemoine?" „Ik ben 't volkomen met u esns, madame." ,,Je kunt den boel niet aitijd cinder die roos houden", zei Battle. ,,'Dat heib ik Mr. Lomax trouwens al van het heigdm af gezegd. Mr. Eversleigh is Mr. Lomax's secreitairis, dus die zal 't wel mogen weten. Mr. Cade is er tegen wil en dank m©e in betrokken, dus die heeft 't recht te weten, wat er aan dte hand is. Maar..." Battle zweeg. ,,Ik we.it, wat u zeggen wilt", zei Virginia. ,,Maar Mrs. Revel! Vrouwen zijn zoo indis creet! Ik hocr 't George al zeggen!" Lemoine had Virginia oplebtand staan aan- kijken. Toen ze zweeg, keearde hij zich tot den Scotland Yard-ibeamibte. „Htelb ik u madame zooeven niet Mrs. Revel hooren noemen „Ja, zoo heet ik", zei Virginia. „Dam is uw echitgenoot in diploma,tieken ddenst geweest, niet? En dan bent u met hem in Herizo-Slowa,kije geweiest... eien paar maan den voor den moord op het koninklijk echt- paar... „Ja." Lemoine keerdle zich naar Battle. „Volgens mij, heefit madame recht op het verhaal. Zij is er indirect bij betrokken. En dan..." er kwam ©en humoristisehe tinteling in zijn oogen, madame geniet een goede repu- taitie in diplomatiekie kringen." ,,iGelukkig, dat ik zulke goede getuigschrif- ten, krijg", lachite Virgin,ia. „En gelukkig, dat ik er daardioor niet buiten gehouden behoef te worden." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1