NIEUWS KOOKCLIENT DUIZEND Buitenland. Oe durger-ooriog in Spanje Feuilleton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen dit bead verschunt iederen maandag- woensdag- en vrutdagavond. mijnwerkers in hongerstaking. TER NEUZEN, 22 MAART 1937. r. per post J 1,00 per o iumuuiw - v'oor Belgie en Amerika 2,—overige Ian den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitfcetaling. I'ltgeefster: Firma P. 3. VAN DE SANDB GIRO 38150 TELEFOON No. 25. Grootere letters en ciiene s woraen naar jnu.ai.3j imuw Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de uitgave. JAIfANSCHE BOMMENWERPER VERONGELUKT. In de nabijhakl van Hamamasoe is een bom- bardementsvli-egtuig te pletter gevallen. De vdeir inizrittende militairen kwaimen om het lewen. ONAiFHAN KEUJ KHEID VAN DE PHILIPPI.JNEN IN 1938/39. Manuel Quezon, de president van de Philip- pijnen, is met de Aimerikaansche autorabeiten tot overeenstemming gekomen over de voor- waarden om de volledige onafhankelijkheid van die Pbdlippijnen in 1938/39 in plaats van in 1946 af te kondigen. Van de 3400 mijnwerkeirs te Janow, die het werk hebben neergelegd, zijn 1500 in hon gerstaking gegaan, om aan hunnie looneisehen kracht bij te zeitten. Hionderden mijnwerkeirs- vrouwen wierpen Vrijdagavond met steenen naair het directiegebouw, waarbij eenige leden van bet kantoorpeTSoneel gekwetst werden. Vervolgens openden de -vrouwen ten storm- aanval op het gebouiw en vorspi rden de deu- ren, am den directeuren het ver.tirek te be- lemlmeren. Een groote polibiemacht verdreef de vrouwen en hersteLde de orde. iHet peirsoneel van leien ande.re mijn te Ja now edscht tihans, bebaive hoogere loonen en invoering van een zes-urigen werkdag, ook vrijlatimg der gearresteerde leden van den be- drijfsraad, uitscbirijrving van niieuiwe verkiezin- gen voor sejm en senaat, alsmede ongeldig- vemklaring van den opnoep van kolonel Koc voor het naitionale eemheidsfroni. DE NOOD DER OUDEN. In de News Chronicle beklaagt iemand, die met zijn vrouw ouderdomspensioen geniet, zidh erovei' dat het bedrag van 10 sh. per week per persoon te gering is. Hij wijst er op, dat een gevangene den staat viermaal zoo- vek kost, dat een werklooze man 17 sh., een vrouw 15 sh., een jongen 14 sh. ism een meisje 12 sh. per week krijgt. Zelfs een man en een vrouw, die aan de z.g. Means Test onderwor- pon zijn, krijgen nog 24 sh. per wielsk samen en dat wordit volstrekt onivoldoende geacht. Hoe moeten dan die oude echtparen van hun 20 sh. 's weeks leven? REEDS 21 NOORSCHE SCHEPEN AANGEHOUDEN De Daily Telegraph vemeemt uit Oslo, dat het Noorsche schip Vigor, dat 1518 ton meet en met een lading sinaasappelen op weg was van Jaffa naar Southampton, in de Stiraat van Gibraltar door een schip van Franco is aan- gehouden. Dit is het 21ste Noonsche schip, dat dit lot ondergaat. Het Noorsche mirustei- riiie van 'buitenlandsche zaken heeft generaal Ftranco een protest doen toekomen, waarm er de nadiruk op wordt gelegd, dat de Vigor" evemals vele der vroeger aamgehouden sche pen., geen Spaansche kustplaatsen aandoet. ..Arbeideiibladet" meldt, dat de regeering samienwerking met de and'ere Scandinaafsche regeeringen zoefct, temeonde te kunnen optre- dlem tegen de daden van zeenooverij door de zeetmacht der rechitschien. Ook zou de megeering te Londien informeeren of het mogelijk is, dat Noorsche schepen died uiitmaken van Britsche convooien. NIATRIUMVERLICHTING OP STRAATWEG BRUSSELANTWERPEN. Kbning Leopold heeft Donderdagavond de vofltooide natriumverlichting van den weg AntwerpenBrussiel in werking gesteld. 'Het is de eerste maal in Europa, dat een zoo lange en drukke verkeersweg tusschen twee steden voorzien wordt van ieen verlichting met zgn. onitladiingslampen. In de uitvoerdmg van dit ook voor het automohielverkeer van en naar Nederlamd zoo belangrijke werk heeft de firma Philips Belgie een groat aandeel gehad. Dit verklaart het feit, dat dr. A. Philips, de presi dent van de Philipsfabrieken te Eindhoven door Koming Leopold was uitgenoodigd d!a eenvoudige plieehitdgheid in het paleis te Lae- ken hij te wonen. Des avands maakte Koning Leopold per auto .ten rat langs den thans zoo prachtig verlichten weg. HEOHTENIS VERLENGD. Het besluit van de Antwerpsche Raadkamer om den diaimanthandielaar Oh. Adler, die een frauduleus bankroet meit ruim 28.000.000 frs. passive op zijn kerfstok heeft, tegen een cau- tie van 100.000 frs. in vrijheid te stellen, is door de Kameir van inibeschuldigdngstelling van het Brusselsche gerechtshof vemietigd. Wei verre van Adler op virije voetiin te laten, heeft het Hof de voorloopige hechtenis van den iverdachte met een maand verlengd. Hiet is zeker voor hen die hoopten dat de verdere handhaving van de niet-inmenging in den Spaansohen burgeroorlog tot eenige ont- spanning aanleiding zou geven, wel een teleur- stelling te moeten ervaren dat deze uitblijft, terwijl er evenmin voorvallen zijn, die hoop kunnen gev.m aan de verwachtang, dat er een feeslissing voor de deur staat. Integendeel, vol- gens die berichten van regeeringszijde zijn de overwihningen in de voorlaatste dagen door Franco's troepen in de nalbijheid van Madrid op geibied van terreinwimst behaald, door te- genaanvallen der regeeringstroepen weer on- gedaan gemoakt. En hoewel men op de be richten, zoowel die van de eene als van de andlere partij, naar uiit ervaring hlijkt, niet te veel staat kan maken, wordt van de zijde der opstandelingen dit terreinverlies wel toe- gegeven, al wordt dit dan gedaan in den vorm dat het slechte weer vender oprukken niet mogelijk maakte. De strijid tusschen de partijen iblijf.t dus op hetizelfdle onbesliste niveau. En als het nu daarbij nog maar blijft. De toestand v ordt, aangezien andere mogendheden toch maar niet werkeloos kunnen toezien, dat de schepen van Franco hunne koopvaardijschepen aan- houden, steeds moeilijker. Zij zenden oorlogs- schepen om die koopvaardij schipen tegen de schepen van Franco te beschermen, terwijl Duitschland zulks doet ter bescherming zijner schepen tegen die der Spaansche regeering. Doch, wanneer daar in de straat van Gibral tar en da Middellanjdsche zee zooveel oorlogs- schiipen samen zijn, op een plaats alzoo waar oorlog gevoerd wordt, hoe licht kan er dar. niet een botsing ontstaan, waarvan de gevol- gen no'g 7,06 maar niet te overzien zouden zijn. De Spaansche regeering maakt melding van een telegram van Mussolini, dat zou gevondlen zijn op door hun troepen gevangen genomen Italiaansche officieren, in den sector van Bri- huega. Het is een telegram van Mussolini, geda- teerd 13 Maart en gericht tot de Italiaansche troepen, die in het gebied van Brihuega ope- reerden. IHeit luidt als volgt: Aan boord van de Pola naar Lybie varend, ontvang ik een communiquue, waarin gemeld wordt, dat een groote slag aan,den gang is bij Guadalajara. Ik volg het verioop van den strijd, zeker van de overwinning, omdat ik er van over.tuigd ben dat de kracht en de vast- houdendheid van onze legioen-soldaten den tegenstand van den vijand izal overwinnen. De internationals troepen verpletteren zal een succes zijn van groote militaire en pold- itieke beto ikenis. Laat de legioensoldaten we- ten dat ik van uur tot uur hun actie volg, die met de overwinning bekroond zal worden. Mussolini. Het telegram draagt het volgende opschrift: Commando vrijwillige troepen hoofdhureau generale staf Arcos 13 1937 vijftien- de jaar fascistische tijdrekening no. 2759. Het gevonden document is het communique waarin de divisie-generaal Mangini dit tele gram aan de troepen bekend heeft gemaakt. Het is gedateerd Brihuega 16 Maart 1937. Het is uiterst moeilijk merkt de N. ft. Crt. terecht op te beoordeelen in hoeverre dit bericht juist is. In ieder geval en daar- in kan dan ook wel het doelwlt van de aan- spcring liggen maken zq een uiterst pijnlij- ken indruk. Wanneer zij inderdaad juist zijn, geven zij wel blrjk van e. n zeer uittartende houding, die op het oogenfblik van Italiaansche zrjde zou worden aangenomen, waarin esn groot gevaar schuilt, want men kan de boog te. strak spannen. Omtrent de krijgsverrichtingen beteekent de uit Madrid gemelde inneming van' Navalporto volgens de N. R. Crt. dat de regeeringstroepen de opstandelingcn zouden helbben teruggedireven tot het punt van uitgang van het door Franco op 8 Maart ingezeitte offensief. De stellingen van de recht- schien bevonden zich toen tusschen Abanades (ten zuidoosten van Nvalpotro) en Almadro- nes ('ten westen van Navalpotro) Sinds het begin van het itegen-offensief zou den de regeeringstroepen 36 K.M. zijn gevor- derd. De raad voor de verdediging der hoofdstad heeft o.a. medegedeeld: dat de regeeringstroe pen omdanks het ongunstdge wedar den op- marsch in Oosttlijke en Noord-oostelijke Jrich- •ting voortzetten. Een groot aantal militairen van het Italiaansche bataljon ,,de zwarte vee- ren" is krijgsgevangen gemaakt. De linker^ieugel van de oprukkende regee- rings.troepen is volgens berichten uit Madrid zeer actief geweest. Uduez en Utanda (ten noordwesten van Brihuega) moeten zijn geno men en er werd gemeld dat gevochten werd in Fadilla de Hdta. Dit ligt aan den weg van Guadalajara naar Soria ongeveier 28 K.M. van Guadalajara. De arftiUeiriie en de luchtmacht helblben de vijandelijke concenitraties aan het front van Jarama, van Avilla en op den weg naar la Coruna gebamlbardeerd, aldus meldde de ver- dedigingsraad van Madrid. VrijdEigavond laat bardcbtte Mavas uit Ma drid dat een zeer groot aantal vldegtuigen van de regeering tot zeven maal toe een con- vooi van 300 camions op den weg naar Algora (vijf K.M. ten noordrwesten van Navalpotro) zou hebben gebomihardeerd en gedeeltelijk zou hebiben vemietigd. Ook zouden troepdnconcentraties bij Algora door 38 vliegtuigen van de regeering zijn be- stookt. Deze zouden in totaal wel 800 Ibommen heiblben geworpen. Vijf vliegtuigen van de opstandelingen zou den zijn omlaag geschoten. Madrid meldt het verlies van 6en vliegtuig. Van den strijd aan het front van Jarama (ten zuidoosben van Madrid) zijn ook berich ten uit het kamp van Franco. Uiit Naval-car- nero is namelijk gemeld, dat de opstandelin- gen bij verrassing een aanval hehbin ontke- tend op de stellingen der regeeringstroepen bij Arganda. Na een hevig handgemeen met de militie hebben de opstandelingen de regee ringstroepen uit hun stellingen verjaagd. Zij hElblben thans vais,ten voet op een belangrijken verlbindingsiweg, die uitloopt op den weg naar Valencia. Tegen den middag duurde het gevecht voort. De troepen van Franco versterkiten het ver- overde terrain door er loopgiraven aan te leg- gen. WOENSDAG BOEKTEN WIJ NADIEN ZIJN ER ALWEER 6 BIJGEKOMEN IV.V. P.Z.E.M. (Ingez. Med.) door AGATHA CHRISTIE. 41) Vervolg. .^Pardon meneer! Ik heb u niet hooren bin- nenkomen, meneer! Wist niet, dat u vlak acb- ter me stond." ilsaacstedn, de man die bijna het slachtoffer geworden was van Tnedwell's rjver om nieuw- tfes te vertellen, maakte een joviaal-afwerend getoaar. ,,'t Is niets, goeie man. Absoluut niets!" Tredwell stapt's met een geringschatten'd gezicht weg. Isaacstetin kwam verder de hall in en liet zich in een van de gemakkelijke stoelen neer. „Hallo, Cade, al weer terug? Gehoord, wat er vannaobt gebeurd is?" „Ja", zed Anthony. ,,Een week-end met de nocdige emoties, wat!" ,,0, maar dat van vannaoht is amateurs werk", zei Isaacstein. „Daar zullen de men- sehen hier uit de buUrt wel mi66r van weten." „Zijn er dan menschen, hier in de touurt, die wap:nrustingen verzamelen?"' vroeg Anthony ,,'n Eigenaardig soort liefheblberij." „K6dr eigenaardig", stemde Isaacstein toe. Hij wachtt'i even... ging dan met zekeren na- druk voort: „De heele toestand hier is trou wirns eigenaardig." Zijn itoon was zoo opvallend... 't klonk als een verkapt dreigement, dat Anthony vroeg ,,Hoe bedoelt u dat?" ,,'Eenvoudig dit. Waarcum worden we hier vastgehouden Gisteren is het coroners-on- derzoek geweest. Het liohaam is vanmo-rgen al naar Londen overgebracht ,als doodsoor- zaak voor het groote publiek wordt hart- verlamming opgegeven. Maar waarom mogen we dan geen van alien weg? Mr. Lomax be- grijpt er ook niets van. Hij verwijst me voort- durend naar hoofdrechercheur Battle." ,,Hoofdrechiercheuir Battle voert iets in z'n schild", zei Anthony nadenkend. „En voor 't gelukken van, wat hij in zijn schild voert is 't noodig, dat we en bloc hier blijven." ,,Maar, neem me niet kwalijk, Mr. Cade... maar u bent weg geweest." „Uitgelaten aan den ketting. Al den tijd een mannetje achter me gehad. 'k Zou niet eens de kans gehad hebben otm iets... de revolver bijvoorheeld, te verdonkeremanen." „Ja, die revolver", zei Isaacstein nadenkend. ,,Die is nog niet gevonden, wel?" „Nee." ,,Waarschijnlijk in 't meertje gegooid." „Dat is heel goed mogelijk." „Waar is hoofdrech-.rcheur Battle? Ik heb hem den heelen middag nog niet gezien?" „Naar Londen. Ik helb hem op't station ge- spraken." „Naar Londen! Zoo! En heeft hij ook ge- zegd, wanneer hij terug kwam?" ,,Morgenocbtend vroeg, als ik hem goed be- grepen heb." Op dat oogenblik kwam Virginia met Lord Caterham en mr. Fish de gang van de eetka- mer uit. Ze begroette Anthony met een glim- lach. ,,A1 terug, mr. Cade! Heeft u gehoord van den rustigen nacht, diefi we gehad hebben ,,Ja, waarachtig, mr. Cade", zed de Ameri- kaan. ,,'t Is me een nachtje wel geweest, Heb ben ze u al venteld, dat ik mrs. Revel voor een van de schoeljes heb aangezien?" SPOOR WEG MECHELENTER NEUZEN. Bij de behandeling van het Verkeersfonds in de vergadering der Eerste Kamer van j.l. Vrij- dag bepledtte de heer Niva-rd instandhouding van de spoorwegimaatschappij Mechelen— Ter Neuzen. Daarfoij zijn cok nationale belan- gen btsitnokken. De Minister van Waters,taat gaf in antwoord dtarop te kennen, dat de kwestie der spoor- welgmaatschappij Mechelen,Ter Neuzen een punt van ovarleg uitmaakt. NEDERLANDSCH LOODSWEZEN. De heer E. Visser, commissaris hij het Nederlandsch Loodswezen, ter standplaats Ter Neuzen, is met ingang van 16 April over- geplaatst naar Harlingen, terwijl met ingang van 'dien datum te Ter Neuzen als commis saris is benoemd de heer P. A. Rueck, thans adjunct-commissaris te Vlissingen. GROEP VAN VRIJZ. PROTESTANTEN. Als spireker voor de laatste lezing in dit sedzoen trad 18 Maant j.l. op Ds. J. Zuurdeeg, j predikant bij den Ned. Prot. Bond te Hilver- sum. Na een woord van welkom aan spreker en gehoor las de voorzibter een gedicht voor uit den bundel „Op Uwen drempel" van Ds. - Vorster. Hierop verkreeg Ds. Zuurdeeg het woord, die tot onderwerp had: ,,De strijd van het geloof in de huidige tijd". Verschillende oonzaken zijn aan te geven, die menschen van ,,de kerk" verwijderd hebben. Niet langer is zij hiet Ibindende element in de maatschappij1 nog sterker: velen zijn afkeerig van haar ge- worden. Het platteland mag over het alge- meen het kerkbezoek nog in eere houden, in de groote steden is dit de laatste tientallen jaren in hooge mate afgenomen. Vooral de jeugd voelt zich in 't geheel niet meer aan- getrokken tot de kerk, die gedeeltelijk hier- van zelf de schuld is. Vaak doet zij niiet ge- noeg om haar leden tot zich te trekken, ja stoot ze op verschillende punten af. Bij anm- besturen wordt soms gewedgerd te geven aan personen, die ndet of niet voldoende ter kerk komen. Bij benoemingen wordt via de kerk soms de grootste willekeur betracht. Klein- zielig is soms de behandeling te noemen van kerkbesturen tegenover predikanten, diile niet ,,de ware leer" betrachten. Dit alles werkt er toe mee om het kerkgaan te verminderen. Toch is een markbare geestelijke belangstel- ling groeiende, al is het buiten de kerk om. Die tijdsomstandigheden zijn hieraan niet vreemd. Mien is aan het onderbandelen geitrokken, hoe er iets kon gedaan worden voor jonge men schen, die geen werk en geen brood hebben en wier geestelijke nood wel zeer hoog geste- gen is. De Oentnale Raad voor Practisch Christendom heeft werkkampen van twee maanden ingericht, waar jonge mannen van alls gezindten voedsel en werk vinden, waar o-ck over de geestelijke diingen gesproken wordt en een goede sfeer beerscbt gedurende die tijd van samenzijn. Ook op ander terrein wordt getracht de jeugd weer meer vatbaar te doen warden voor de hoogere waar,den van het leven. De radio, met name de V1P.R.O., belt ander haar leden velen, die nooit ter kerk gaan. Toch is de belangstelling er en dit kan ertoe bijdragen, dat na deze tijd van inizinking de afkeer van de kerk wordt overwonnen en zij, mede door een begem,oebk-omende houding, haar leden weer ziet iterugkeeren. ETALAGEWEEK VLOOSWIJKSTRAAT. Voor de Etalagweek, geheel gewijd aan „Nederl,andsch Fabrikaat", welke bot en met aanstaanden Zaterdag door de winkeliers in de Vlooswijkstraat wordt gehouden, bestaat bij het publiek zeer veel belangstelling. Zaterdagavond heeft de jury, bestaande uit de heeren Elzinga, Van der Giessen en Minnebo haar oordeel over de verschillende etalages uit,gesproken. Het was geen eenvoudige taak om tot een juiste volgorde te geraken, aange zien met verschillende factoren moest worden .gerekend. De uitslag is: Eerste prijs (medail- le) firma E. A. IJsebaert; tweede prijs ime- daille) de heer Joh. de Haasvan Dijke; eerste diploma Gebr. Van Es; tweede diploma de ,heei' A. M. Moggte; derde diploma Littooij's Boekhandel; vierde diploma Gebr. Guequierre; vijfde diploma de heer P. Simons- v. d. Perjl; zesde 'diploma de heer F. J. van der Plassche; zevende diploma de heer J. Vroeigop; achtste diploma de heer G. J. Will. Tot en met aA Zaterdag blijven deze eta lages nog ter beziehtiging. ELECTRISCH KOKEN. Woensdag 17 deaetr werd door den heer J. C. van H., te Kaimperland een electrisch for- nuis besbeid, waarmede 't leerste duizental af- nemers der N.V. P.Z.E.M. werd volgemaakit, welke de electric iteit geibruiken voor het he- reideni dor maaltijdm. Vrijdagm'iddag werd het duizendste electri- sche fomuis afgeleverd, en aangesloten, bij welke feestelijke gelligenheid het dagelijksch bestuur en de dinectie dier N.V. P.Z.E.M. ver- tegenwoordigd was. Ongeveer vijf jaar geleden werden de eer ste electrische kookapparaten in de pnovincie Zeeland geintroduoeerd. Dank zij krachtige propaganda en invoerinig van geschdkte tarie- vien, welke de toepasising van electriciteit in den ruimsten zdn mogelijk maken, wordt de belanjgsitellinig voor het electrisch koken steeds grootier. Thans koken reeds meer dan 4000 Zeieuwsche hudsvrouwen electrisch. RyK. KIESVEREENIGING STATENKRING HULST. In am gisteren gehouden vergadering was bericht ingekomen van den voorzitter, den heer E. Lockefeer, dat hij zijn ontslag nam. In zijn plaats werd tot voorzitter gekozem de heer F. Kindt te Nieuw Namen. DUCDALF AANGEVABEN. Eij het binnenvaren van de haven te Hans- weert heeft het Nederlandsche motorschip ,,Scheepmakers,haven" een duodalf aangeva- ren. De schok was zoo hevig, dat deze omviel en in de haven ,bleef drijven. De ,,Scheep- makershaven" was vermoedelijk op weg van Rotterdam naar Belgie. WERjKVERSOHAFFING IN ZEELAND. -Hen redacbeur van het Chrisbelijk Sociaal Dagblad hleeft een onderhoud gehad m'et den heer Meijer de Vries, hoofdiinspecteur der werkverschaffing. Deze zedde o.m. „Da cijfers van het aantal te werk gestel- den wijzen aan, dat de ui'tbreiding der werk verschaffing, die door de regeering in uitzicht is gesteld, tot stand geforacht wcirdt. 'ESnd Juli van het vorig jaar waxen er 36.300 te werk gsstelden, eind Augustus 38.600, eind September 40.200, eind October 44.300. Er is dus weer stijging. Natuurlijk zou hier en daar nog wel wat meer te doen zijn. Niet al- tijd viindt m,en 'overal med'Swerfcing. In Zeeland b.v. -zou veel meer werk te vin den zijn. Maar onderscheidene gemeenibebestu- ren daar zijn gespeend van elk sociaal inzicht. Terwijl b.v. in de dorpen in de omgaving van Hulst en Axel tientallen werkloozen zijn, kun nen in de werkverschaffing daar bijna alleen arbeiders uit Middelburg itn Vlissingen aan- gesteld worden; d,e gemeenitebesturen van die dorpen vinden het goedkooper, de werkloozen be steunen of siechts kledne aantallen te sburen." ,,'En ondertusschen is de echte schoelje... vroeg Anthony. „Ontsnapt!" zei mr. Fish met een ibegrafe- nissbem. „Toe, schenk jij thee?" vroeg Lord Cater- hem Virginia. Bundle is weer n-ergens te vinden. Virginia nam Bundle's gaabvrouwelijke plichten gewillig waar. Daarna kwam ze met haar kopje thee bij Anthony zitten. ,,Kom straks bij het schuitenhuis", zei ze zaohtjes. „Bill en ik hebben u em heeleiboel te vertellen." Daarna nam ze, een en al levendigheid, aan het gesprek van Lord Caterham en mr. Fish deel. De brjeenkomst bij het schuitenhuis werd driie kwartier later gehouden. Virginia en Bill Eversleigh waren vol van de gabeurtmissen van den vorigen nacht. Maar -ze waren het er roerend over eens, dat de eemiga veilige plaats voor het bespreken van die gebeurtenissen het midden van het meer was. Dus pagaaiden ze een vijftig meter uit den oever en vertelden Anthony daar alles wat ze hem te vertellen hadden. Bill deed niet bepaald enthousiast. Hij was uit zijn humeur, omdat Virginia dien ,,vent" uit Afrika overal bleef inhalen. ,,Merkwaardig", zei Anthony, toen het ver- haal uit was. ,,Wat denkt u er zelf van?" ging hij tegen Virginia voort. ,,Ik denk, dat ze naar diets zochben", gaf Virginia zander een oogenblik aarzelen ten antwoord. ,,De diefstal-theorde is onzin." ,,En ze dachten, dat wat ze zochten in die wapenrusting vers to pt zat. Ja, dat kan. Maar ivaarom dan dat foekloppen van de. lambri- zeering? Dat wijst op iets anders, op 't zoe- ken naar een geheime 'trap of gang of iets dergelijks." „Ze hebben een geheime kamer op ,,De I Schoorsteenen", zed Virginia, ,,'en als ik 't wel heb, ook een geheime trap. U moet Lord Ca terham ,e-r maar eens naar vragen. Maar wat ik zou willen weten is ditwaarnaar waren ze aan 't zoeken?" ,,Niet naar de memoires", zei Anthony. ,,Dat is een onhandig groot pak. Naar iets kleins..." „George weet 't, dat geloof ik vast", zei Virginia. „Ik moest maar eens probeeren, of ik 't niet uit hem kan krijgen. Ik heb van 't begin af aan gevoeld, dat er iets anders ach- ber zat." „U zegt, dat u maar een man gezien bebt," gimg Anthony voort, „maar dat er wel meer geweest kunnen zijn,, omdat u, toen u naar het raam liep, een soort van geritsel meende te hooren." ,,'t Leek op ritselen, maar het geluid was zoo zwak, dat 't niet be herkennen was", zei Virginia, ,,'t Kan zelfs heel goed zijn, dat ik 't me maar verbeeld heb." „Dat is natuurlijk mogelijk, maar als 't geen verbeelding van u geweest is, moet die nummer twee een van de gasten, of in elk geval een van de huisgenooten geweest zijn... Ik zou wel eens willen weten..." „Wat zou u willen weten?" vroeg Virginia. ,,Hoe mr.. Hiram Fish zoo netjes komit, om z-ich van. top tot teen te gaan aankleeden, als hij beneden iemand om hulp hoort roepen." ,,Ja, dat ds wel merkwaarddg"', stemde Vir ginia toe. „En Isaacstein dan, die door alles hien geslapen heeft. Dat geeft -ook be denken. 't Kan toch niet." ,,Jullie vergcten demand als die Boris", mengde Bill zich -in het gesprek. ,,Dat is nou 'n onvervaischte boef,, als j-e *t mij vraagt. Dien Hjfkn-ec-ht van Michael, bedoel ik." „De Schoorsteenen" zit van kelder tot nok vol met vsrdachte typen", zei Virginia. ,,De anderen vinden ons natuurlijk even verdacht als wij hen. Ik wou, dat hoofd rechercheur Battle maar niet naar Londen was gegaan. Tamelijk dam van hem, als u 't mij vraagt... O ja^ Mr. Cade, dat moet ik u nog vertellen. Ik heb dien Franschman uit ,,De Cricketers" gisteren nog een of tweemaal in de buurt ge zien." ,,'t Is een potpourri, gewoonweg!" zei An thony. ,,Diie reis van mij is ook al vergeefsch geweest. Een figuur als modder geslagen Maar -luisber eens: de heele zaak draai-t vol gens mij om dit: hebben de lud gevonden wat ze zochben, ja of n-ee?" Volgens mij niet", zed VirginiaEn ge steld, dat dat waar is, wat dan?" ,,Dan komen ze weer terug. Ze weiten of als ze 'tnog niet weten, dan weten ze 't voor vanavond, dat Battle naar Londen ds. de kust is vrij... een betere gelegenheid krijgen ze niet." Denkt u dat heusch?" ,,Ja, de kans bestaat tenminste, dat ik 't bij het rechte-eind heb. En daarom zullen wij tweeen de hoofden bijeen s-teken en een corn- plot sm-edlin. Mr. Evietrsleigih en ik vers-toppen ons vanavond in de vergaderzaal." „En ik?" viel Virginia hem in de rede. ,,Denk maar niet, dat ik eonder protest aan den kant laat zetten." „Kijk eens, Virginia je moet billijk zijn", zei Bill. „Ddt is mannenwerk ,,Zeur niet, Bill. Mannenwierk of geen man nenwerk, ik doe mee. Al ga je op je hoofd staan. Vanavond verstoppen we ons dus in de vergaderzaal Aldus werd besloten. Hist plan werd tot in de details uitgewerkt en's avonds had de uAt- voering. ervan plaats. Een half uur nadat er op ,,De Schoorsteenen" nacht gemaakt was, sjopen de samenziwserde-rs een voor een naar beneden. Ze waren alle drie gewapend m'et electrische zaklantaarns en Anthony droeg nog, als extra voorzorg, een revolver in zijn hieupzak mee. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1