ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9580 MAANDAG 15 MAART 1937 77e Jaargang Binnenland. Feuilteton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen Buitenland. HENRY VAN DEN BERGH OVERLEDEN. EEN BORSTENHOUDER GRATIS! .iri P HMVuirMCMttrr^iCMrri mKsesmimMiBtvttxmusM^ju.ev'i'i^wmmsxvru-t^.'ci.mvrHernitanM^n^ x NEUZENSCHE COURANT VBONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r per post 1,55 per 3 maanden Bg vooruitbetaliug fr. per post 5,60 per jaar tKir Belgiii en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post bonne men ten voor het buiten] and alleen bg vooruitbetaling. Ultgeefster: Firma P. J, VA N TIE SAXDt GIRO 38150 TF.I.FFOOV NO. 25. ADV EKTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20 ttLHNE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bg vooruitbetaling. Grootere letters en cliob6's worden naar plaatsrulmte berekend. Handelsadvertentien bg regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst &6n dag voor de uitgavc. D1T BLAJD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRUDAGAVOND. BE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN. Het partijbestuur van de communisti-sche partij beeft thans in een zitting van het vol- ledig-e partijbestuur de definitieve candfdaten- lijwt bg de a.s. verkiezingiesn vastgesteld. De lgst luidt als volgt: 1. Louis de Visser, Den Haag; 2. D. Wijnkoop, Amsterdam; 3. Roestam Effendi, Amsterdam; 4. C. Schalker, Amsterdam; 5. P .de Groot, Amsterdam; 6. Ko Beuzemaker, Amsterdam; 7. Johan de Lepper, Tilburg; 8. Jan Herder. Oosterwolde (Friesland); 9. C. Borst, Oud Karspel (Noord- 'Holland)10. A. Potize, Heerlen; 11. Mevr. E. Tee boom v. West, Amsterdam; 12. Ds. Boers, Roordahuizum; 13. L. Seeigers, Amsterdam; 14. W. Reuderink, Rotterdam; 15. G. Roorda, Tjnje (Frieslanid)16. H. Geesink, Ensehede; 17. F. Swolfs, Tilburg; 18. S. Kroon, Umui- d-en; 19. G. Sterringa, Groningen; 20. H. Bastiaanse, Utrecbt. EEN NIEUWE GROEP GEVORMD VOOR DE KAMERVERKIEZINGEN. Naar het Hbid. verneemt is, als gevolg van een aantal vergaderingen die de laatste we- ken in verscbillende plaatsen van ons land gehouden zijn, een federatie van een aantal organisaties tot stand gekomen, die met een eigen lijst aan de a.s. Tweede Kamerverkie- zangen zal deelnemen. In een Donderdag te Utrecht gehouden ver gadering is daartoe definitief besloten. Tot de federatie zijn thans reeds toegetreden de ..Natlonale Boeren-, Thunders- en Mi-dden- standerspartij, waarvoor de heer mr. Vervoom in de huidige Tweede Kamer zitting heeft, de organisatie ,,Maatschappelg.k Herstel"', waar- van voorzitter is dr. ir. M. D. Drjt nit Haar lem, Algemeene Tuindersbond", het ,,Comite van Actie voor de kledn-e boeren", groep- Tromp, het ,,Nationaal Verbond Algemeen Belang", de „Kleine boeren-actie in Drente", alsmede nog -eenige organisaties, die nog geen definitieve toezegging tot toetreding hebben gedaan. Voorloopig treedt als secretaris op de heer Jiac. Welleman. De definitieve samenstelling van ide lgst van candidaten voor het lidmaat- s«hap van de Tweede Kamer kan dezer dggen worden verwacht. Omtrent de candidaten zelve is reeds ov-er- eenstemming bereikt. Alleen omtrent de vol- gorde van plaatsing moet nog een besluit wor den genomen. Verwacht kan worden, dat ook een zeer gToote groep uit de organisatie ,,Lan-dbouw en Maatschappg" tot de nieuwe federatie zal toetreden, ,,hetgeen noodwenddg tot een scheu- ring in 'deze organisatie moet leidien. TWEE NEDEKLANDERS IN HET NIET-INMEN GINGSCONTROLEBUREAU De niet-inmengingscommissie heeft in haar bajeenkomst van Vrijidagmiddag den Neder landschen vice-admiraal M. H. van Dulm be noemd tot algemeen chef van het controle- bureau, den Nederlandschen schout-bij-nacht J. C. C. Olivier tot chef van de controle ter zee en den D&enschen kolonel Lunn tot chef van de controle aan de Fransch-Spaansche grens. Naar wg vernemen hebben vice-admiraal Van Dulm en schout-bij-nacht Olivier, beiden bun benoeming aanvaard. De heeren an Dulm en Olivier waren voor- nemens, heden, Maandagavond naar Londen te vertrekken. De gepensioneende vice-admiraal M. H. van Dulm werd geboren in 1879. In 1900 werd Jag adelborst eerste klasse, in 1903 Untenant ter zee tweede klasse, in 1914 eerste klasse en ia 1924 werd hij tot kapitein-luitenant ter zee en in 1929 tot kapitein ter zee bevorderd. In het begin van 1933 werd hg tijidelijk belast met het bevel over Hr. -M. ,,Java" in Ned.- in-die. In hetzelfde jaar nog werd hem de betrekking opgedragen van commandant van de zeemaeht en hoofd van het departement van marine in Ned.-Indie. In 1935 werd de door AGATHA CHRISTIE. 38) Vervolg. „Word wakker, Bill! Word toch wakker, Jang, Bill!" Hallo", zei Bill, terwijl hg overeind ging ■itten. „Wat is er aan de hand?" Virginia slaakte een zucht van verlichting. „Goddank! Ik dacht, dat je nooit wakker ■ou worden. Ik heh geschud en geschud en geschud... Ben je nu werkelgk goed wakker?" „Ik geloof het wel", antwoordide Bill wei- ielen-d. Groote, logge kerel, die je bent", zei Vir ginia. ,,Zoo'n moeite als ik met jou gehad belb! Mrjn armen doen er nog pijn van!" ,,Die beleedigingen zijn zeer ongepast", zei Bill met zekere waardigheid. ,,Als je 't mij •raagt, v-ind ik dat jouw gedrag wel wat te arenschen laat. Absoluut niet wat een jonge weduwe betaamt." ,jDoe niet zoo mal, Bill. E)r gelbeurt wat..." „Wat .bedoel je?" „Beneden gebeuren gekke dingen. In de vergaderzaal. Ik had last van een deur die sloeg en daarom ben ik naar beneden gegaan, om 'm dicht te doen, begrijp je. En toen zag ik in de vergaderzaal licht. Ik sloop de gang door en keek door een reet in de deur. Veel kon ik niet zien, maar wat ik zag was zoo merkwaardig, dat ik lust kreeg, om alles te zien. Maar toen kreeg ik opeens behoefte om heer Van Dulm benoemd tot vice-admiraal. Op 24 December 1935 werd hij van zijn hooge functie in Indie ontheven. 1 Juni 1936 werd hem op zijn verzoek ter zake van langduriigen dienst eervol ontslag verleend uit den zee- dienst. Vice-admiraal Van Dulm is o.m. ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, officier in de orde van Oranje-Nassau en drager o.a. van het eereteeken voor 35-jariigen dienst als officier. Hem is voorts verleend de verguld zilveren medaille van het Nederlandsoh Olympisch comite. Hij is bovendien comman- deur tweede klasse in de Zwaardorde van Zweden en commandeur tweede klasse in de Dannebrogsorde van Dene mark en. De gepensloneerde schout-bij-nacht J. S. C. Olivier werd geboren in 1886. In 1905 werd hij adelborst eerste klasse en in 1907 luite- nant ter zee tweede klasse. In 1917 werd de heer Olivier bevorderd tot luiitenant ter zee eerste klasse, in 1928 tot kapitein-luitenant ter zee en in 1933 tot kapitein ter zee. Hij werd o.m. van 1 November 1933 tot 1935 ge- piaatst aan boord van Hr. Ms. ,,Java", en be- last met het bevel over het eskader in Ned.- Indie. In 1935 volgde zijn benoeming tot schout-bij-nacht. Op 1 October 1936 werd hem op zijn ver zoek wegens langdurigen dienst eervol ont slag verleend uit den zeedienst. Schout-bij-nacht Olivier is officier in de orde van Oranje-Nassau em draagt het eere teeken voor 30-jarigen dienst als officier, zoo- mede de herinneringsmedaille der troonsbe- stgging van Z. M. Koning Haakon VII van Noorwegem. Schout-bij-nacht Olivier over zijn taak. Daaromtrent schrijft de H. Crt.: Laat ik, v66r u tot het stellen van vra- gen overgaat, maar dadelijk zeggen, dat alles wat met mrjn opdracht verband houdt, mij uit Londen is toegezonden onder zeven zegels van geheimhouding, Strictly confidential" Met deze, voor den journalist dnderdaad weinig bemoedigende woorden, leidde schout-bij-nacht J. S. C. Olivier het onder- houd in, dat wij Zaterdagmorgen met hem hadden naar aanleiding van zijn benoeming tot chef van de controle ter zee. In de groote drukte, veroorzaakt door de vrij omvamgTijtoe voorberedddngen op korten termijn v6<5r zijn vertrek naar Londen, dat op hedenavond is gesteld, vond de heer Olivier toch nog tijd enkele, zij het dan onder de ge- geven restrictie oppervlakkige vragen te be- antwooraen. Voor wat mijn taak betreft, moet ik u verwijzen naar de summiere aanduiding, wel- ke daarvan in 't officieele bericht is gegeven. Er is daaromtrent blijkbaar m6dr uitgelekt in de Engelsche pers, maar dit neem ik uiter- aard niet voor mijn rekening. Bestaat de moigelijkheid, vroegen wij, dat u belast wordt met een commando over een internatiomale vloot in de Spaansche wateren Neen. Daarvan is geen .sprake. Of ik toch ter zee zal verschijnen niet als com mandant dus weet ik nu nog niet. Wel staat vast, dat mijn werk voorloopig op den vastem wal, in Londen, ligt en, als men het zoo noemen kan, van administratieven aard zal zijn. Zult u werken onder den vice-admiraal Van Dulm. In zeker opzicht wel, indien men daarbij de functie van den heer Van Dulm ziet als voorzitter van de vergadering van adimiralen, die de geheele controle leidt. In vele gevallen zal mijn taak eohter een zelfstandige kunnen zijn. Maarnu drei- gen wij weer op een punt te komen, dat onder de zeven zegels ligt. Is dit, informeerden wij nog, uw eerste Internationale opdracht Ja, tenzij ik mijn aanwezigheid als jong officier aan boord van den door de Nederland- sche Regeering tijdens den Balkanoorlog naar i em and bij me te hebben, bij voorkeur een flin- ken, sterken, aardigen man. En jij was de flinkste en sterkste en aardigste van de man- nen, die op het oogentolik disponibel waren en dus ben ik naar je kamer gegaan om je voor- Zichtig wakker te maken. Maar je sliep als een os... *t heeft me moeite gekost, hoor!" „Zoo", zei BillEn wat wou je nou? Dat ik opstond, naar beneden ging en de dieven gevangen nam?" Virginia fronste even haar mooie wenk- brauwen. „Ik weet niet, of 't wel dieven zgn, Bill. Ze doen zoo raar Maar laten we onzen tijd niet verpraten. Sta op en ga mee." Bill stand gehoorzaam op. „Waoht even, dan trek ik m'n schoenen aan... die aware met de spijkers. A1 ben ik nog zoo stark en zoo flink en zoo aardig voor vechten op bloote voeten voel ik niet veel." „Wat een leuke pyjama, Bill", zei Virginia bewonderend. ,,'n Kleurige streep en toch niet ordinair." ,,Zeg als je klaar bent... geen gasmasker meer voor te doen hebt of een malienkolder aan te trekken, laten we dan gaan, he?" ,,Ik hen klaar", zei Bill. Hg drapeerde een zijden kamerjapon met een lila-rood fond en groote bloemen om zich heen en greep de pook. „Een oud en beproefd wapen", zei hij. „Vooruit", fluisterde Virginia. ,,En maak asjehlieft zoo weinig mogelijk leven." Ze gingen op hun teenen de kamer uit, slo- pen de gang door en daalden, achter elkaar, de ibreede trap af. Bij de onderste tien treden kon Virginia zich niet langer ibedwingen. ,,Zeg, die schoenen van jou... wat een turf- trappers! Je klotst gewoonweg!" fluisterde ze hem toe. ,,Ja, spijkers zgn niet van fluweel gemaakt", zei Bill. „Ik doe m'n uiterste best." Consitantinopel gezonden oorlogsbodem, als zoodanig zou opvatten. Maar laat ik dit niet doen. Het is dus inderdaad mijn eerste offi cieele contact met een intemationale kwestie. Zal men u in de gelegenheid stellen uw eigen medewerkers te klezen en als dat zoo is, komen dan misschien ook nog andere Nederlandsche zee-offdcieren in aanmerking? Geheel vrij ben ik in deze keuze niet. Er zijn in dit opzicht zekere richtlijnen aan- gegeven, welke ik natuurlijk te volgen heb. Maar binnen dit kader zal mij vrijhedd ge geven worden, waarmee echter niet gezegd wil zijn dat ook andere Nederlanders zullen worden uitgenoodigd. Onze laatste vraag betrof het feit, of en in welke mate de heer Olivier met Spanje bekend is. Zij moest, om een toepasselijken scheeps- term te gebruiken, op den valreep worden be- antwoord, want de telefpon ratelde voor de zooveelste maal, doch jnu zeer dringend in de werkkamer van dem schout-bij-nacht. Als bevelvoerend officier aan boord van een Nederlandschen oorlogsbodem, bezocht ik eenige malen San Sebastian, Vigo en Gi braltar, ongeacht natuurlijk het feit, dat ik herhaaldelijk voor andere, dan min of meer officieele bezoaken de Spaansche wateren passeerde. Ala er dus van bekendheid sprake is, is deze niet zeer uitgebreid. Maar dit Hjikt mij geen punt van overwegend belang. In den ouderdom van 86 jaAr is te Nice, wiar mj ten huize van zijn broer logeerde, overleden de heer Henry van den Bergh, pre sident -commissaris van den Bergh's Ltd. De heer Van den Bergh heeft in 1871 te Londen een margarinehandel opgericht, welke later uitgroeide tot de machtige Van den Bergh's Ltd. Aanvankelijk was de thans ontslapene com missaris, later president-commissaris dder ven- nootschap. Voorts was hij commissaris van tal van groote ondernemingen, zoowel in Ne- derland als in Engeland De heer Van den Berghe woonde te Londen. EEN LOTERIJ VOOR HET RENOODIGDE GELD. Ged. Staten der provincie Utrecht hebben echter, naar het N.A.P. meldt, het gemeente- bestuur van Soest niedegedeeld, dat zij in ver band met het feit, dat de gemeente Soest noodlijdend is, geen Teden hebben kunnen vin- den om hun goedkeUring te hechten aan het raadsbesluit, waarbij een credipt van f 1500 werd verleend, ten behoove van de te organi- seeren feestelijkheden in deze gemeente, ter gelegenheid van de vestiging van het vorste- lijk paar te Soestdijk. In verband hiermede is een loterij, georgani- seerd, teneinde denoodige gelden te ver- krgigen. De groote toren van de Ned. Herv. Kerk en 't monument ter nsgedachtenis van H. M. de Koningin-Moederzullen bij de feestelijk heden door de Provinciate Utrechtsche Elec- triciteits-Maatschappij met schijnwerpers in gloed worden gezet. VFinF.RI.AWS PERMANENT!: VERTEGENVVOORDIGER BIJ DEN VOLKENBOND. Bij Kon. besluit van 6 Maart is Mr. C. Rid der van Rappard, thans Hr. Ms. buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Berlijn, ontheven van zijn functie van permanent ver- tegenwoordiger van Nederland bij den Vol- kenbond, onder danklbetuiging voor de als zoodanig bewezen diensten, en is benoemd tot permanent vertegeniwoordiger van Nederland bij den Volkeribond dr. A. Loudon, Hr. Ms. buitengewoon gezant en gevolmachtigd mi nister te Bern. DE EVENREDIGE VRACHTVERDEELING. Het bestuurderscollege van samenwerkende binnensdhippers-organisaties in eNderland ge- ,J)an zul je ze moeten uittrekken", zei Vir ginia streng. Bill kreunde. „Je kunt ze in je hand, meenemen. Ik ben benieuwd of jij me zal kunnen vertellen, wat ze daar in de vergaderzabPaan het doen zijn. Zeg... je weet niet wat je ziet, zoo raar en geheimzinnig... Waarom zoudeninbrekers een wapenrusting uit elkaar schroeven?" „Wel, omdat ze die niet goed z66 mee kun nen nemen. Ze trancheeren ze en pakken de stukken netjes in." Virginia schudde onvoldaan haar hoofd. JPNee, dat is onzin. Zoo'n oude, roestige wapenrusting! ,,De Schoorsteenen" staat vol andere dingen, werkelijk kostbare dingen, die ze zoo maar voor het meenemen hebben." Bill haalde z'n schouders op. ,,Dan weet ik 't niet", -zei hij. Hij nam zijn schoenen in z'n linkerband en greep met de redhter de pook steivig beet. ,,Hoeiveel zei je, dat er waren?" ,J>at kon ik niet zien. Een sleutelgat, ook al is 't ouderwetsch, is niet groot. En ze had den een electrisdhe lantaam." Misschien dat ze al weg zijn", zei Bill hoopvol. Met Virginia achter zich aan, sloop hij de gang naar de vergaderzaal in. Voor de mas- sieve, eiken deur bleven ze staan. Binnen was alles stil, maar opeens kneep Virginia hem in z'n arm. Door het sleutelgat kwarn een smal bundeltje licht. Bill knikte. Hij ging op de knieen liggen en gluurde door het sleutelgat. Wat hij te zien kreeg, was niet veel. De vergaderzaal lag voor drie-kwart in het donker en hetto&ne kwart, het tooneel, waar het drama afgespeeld werd, lag juist buiten zgn gezichts-,.tunnel", Een zacht ge- rinkel wees erop, dat de naehtelijke bezoekers nog steeds met de wapenrusting bezig waren. Er waren er twee...itwse wapenrustingen, her- innerde Bill zich.r Ze stonden naast elkaar vestigd te Rotterdam, heeft in een brief aan den minister van handed, nijverheid en scheep- vaart, met klem aangedrongen op een ver- hoogipg van de grondtarieven der Wet op de eve-nredige vracbtvendeeling. Aangetoond wordt, dat vele binnenlandsche vrachttarieven, meer dan de helft lager zijn, dat de buitenlandsche op gelijksoortige tra- jecten. Ten einde geen afvloei'ing van vervoer naar concurreerende middelen van vervoer in de hand te werken, werd den minister verzocht, vrachtverhoogingen plaatselijik door de be- vrachtingscommissies te doen beoordeelen, naar gelang van de grootte der sohepen en den aard van het vervoer. DE DISTRIBUTIE VAN MARGARINE EN BAK- EN BRAADVET. In aansluiitinig aan hetgeen de Minister van sociale zaken bij de behandeling van de begrooting van zijn departement in de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft mede- gedeeld met betrekking tot de levensmiddelen- distributie kan nog worden medegedeeld, dat maatregelen zijn igenomen, om de groote ge- zinnen aan margarine en bak- en braadvet tezamen dezelfde hoeveelheid te verstrekken, welke zij voorheen ontvingen aan margarine, alleen. Vermindering van het aantal pakjes dat deze gezinnen ontvangen, zal derhalve niet plaats vinden. De uitbreiding tat het ou-de kwantum zal plaats hebben met ingang van 28 dezer. Voorts kan worden medegedeeld, dat met de beschiikbaarstellinig van groenten in blik is aangevangen. DE KATHOLIEK DEMOCRATISCHE PARTIJ. Eenige weken geleden zijn tusschen de Katholiek Democratische Partij en den Bond van kleine boeren (groep-Bouman) informato- rische besprekingen gevoerd over eventueele vorming van een politieke groep, doch deze hebben niet tot eenig resultaat geleid. De K.D.P. zal zelfstandig bij de verkiezin- gen uitkomen met vier groepen van candida ten, waarbij de drie bovenste op alle lijsten dezelfde zullen zijn. Volgens het gehouden referendum is de volgorde van die drie candidaten aldus: 1. mr. P. M. Arts, 2. C. D. Wesseling, 3. mr. A. P. C. Peters. Het partijbestuur zal hderover nader be- slissen. OPRICHTING VAN EEN UNION NORDIQUE. De correspondent der N. R. Crt. to Brussel meldt: Opgericht is, als „vereeniging zonder winst- gevend doel", een Union Nordique, onder voorzitterschap van den Antwerpschen burge- meester, Kamerpresident Huysmans. Doel van deze vereeniging is, door middel van con- gressen, tentoonstellingen, enz. het onderlinge ruilverkeer en den uitvoerhandel van de zgn. Oslo-landen te bevorderen. Binnenkort zal een tentoonstellingsboot met producten uit deze landen naar Zuid-Amerika vertrekken. Prins Karel van Zweden heeft zijn hooge be- scherming aan de nieuwe vereeniging ver leend. In het eerecomite hebben verder zit ting genomen, naast de Nederlandsche minis ters Geliss-en en Deckers, de heeren Spaak (Belgie), Stanning (Denemarken), Hansson en Sandler (Zweden) en Madsen (Noorwegen). MOLESTVERZEKERING OP SPANJE. Tot voor kort had de Vereeniging van Assuradeuren een tarief, dat gold voor molest- verzekering van schepen en lading van en naar Spaansche havens. Thans laat bedoelde vereeniging haar ledsn vrij in de vaststelling van de premies. Deze schommelen nu met den -dag en loopen zelfs op tot 30 pet. van de waarde van de lading, voor welke premie verschillende assuradeuren zelfs weigeren een molestverzekering te slui- ten. tegen den wand, juist onder de Holbein. Het licht van de electris-che lantaarn was blijk baar op die van de twee, die ze onder handen hadden, gericht, want telkens veranderde de half-schemering in het andere gedejelte van het vertrek. Dan werd het veel lichterr, dan donkerder. Op een gegeven oogenblik schoof, dwars door het grauw van zijn geizichtsveld, een gedaante, maar er was te weinig licht, om te kunnen zien of het een man of een vrouw was. Na een halve minuut schoof dezelfde ge daante in tegenovergestelde richting wder voorlbij en nu begon het zwakke gerinkel van metaal onder de Holbein weer. En even later voegde een ander geluid zich daarbij, een dof kloppen, of iemand met zijn knokkels de hou- ten betimmering aan het bewerken was. Bill keerde zich van de deur af en ging op z'n hurken zitten. „Wat is er", fluisterde Virginia. „Niets. Alleen dat dit door 't sleutelgat kij- ken niets geeft. Ik kan niets zien en ik kan niet onderscheiden door de geluiden, bedoel ik wat ze aan 't doen zijn. Het eenige is, na-ar binnen stevenen en ze te lijf gaan." Hij ging zitten en trak z'n schoenen aan. ,,Ziezoo. En nu goed luisteren, Virginia. We doen zoo zacht mogelijk de deur open... jij weet waar de schakelaar voor't licht is...?' „Ja, op den deurpost." ,,Ik geloof niet, dat't er meer dan twee zijn. Misschien zijn het er zelfs niet eens twee, misschien is t er maar een. Maar dat daarge- laten. We moeten zorgen, dat we ongemerkt de kamer inkomen. En dan, als ik zeg: ,,nu!", dan draai jij 't licht op. Begrepen?" ,,Ja, meneer." ,,En niet schreeuwen of flauw vallen of iets dergelijks doen. Ik ben er bij. Ik zal zorgen, dat je niets overkomt." ,,Mijn held, mijn edele redder!" fluisterde Virginia week. Bill keek achterdochtig naar den kant waar Verwacht wordt, dat de aanwezigheid van Nederlandsche oorlogsbodems in de Spaansche wateren, die tot assistentie en convoyeering van Nederlandsche koopvaardijschepen bereid worden gehouden, op de premies voor molest verzekering niet zonder invloed zullen blijven. Een schip van de K. N. S. M. zal de volgen- de week met een lading sinaasappelen uit Valencia naar Nederland vertrekken. De lading van dit schip was reeds, nog tegen be- langrijk lager premie dan de hierboven ge- noemde, verzekerd voor de inlbeslagneming van de .Triton". Men meent, dat het hier boven bedoelde schip een van de eerste Neder landsche koopvaarde-rs zal zijn, die onder be- waking van de ,,Hertog Hendrik" of de „Java" uit de Spaansche naar v-eiliger wateren zul len worden gebracht. BRUSSEL NERVEUS OVER DE KOMENDE VERKIEZING. Nu de merkwaardige verkiezingscampagne tusschen Van Zeeland en Degrelle begonnen is, kan men al dadelijk een zekere nervositeit onder het puibliek constateeren. De tnciden- ten die Vrijdag te Brussel tusschen pro- en anti-rexistisohe senatoren voorkwamen, heb ben er ook niet toe bijigedragen, de gemoede- ren »kalm to houden. Dikwijls ziet men groote groepen voor de kiosken heftig aan het rede- twisten, terwijl het voor de dagbladibureaux al even roerig is. Een rexisten-meeting te Et- terbeek ging met vrij heftige betoogingen ge- paard. Zoo werd de auto, waarin Degrelle ge- zeten was, op een gegeven oogenblik door an- ti-rexisten oanringd, die ,,Naar Berlijn!" rie- pen. Tenslotte moest politie de betoogers ver- spreiden. De liberalen helbben een vergadering gehou den, waarin werd besloten de candidatuur- Van Zeeland krachtig te steunen. Ook de com- munisten wekken de kieizers op, den premier te steimmen. Vrijdag a.s. zal Van Zeeland te Brussel voor een groote vergadering spreken. Vrijdag heeft de minister-president in de senaat het woord gevoerd en verzekerd, dat hij zich bij de tusschentijdsdhe verkieizing te Brussel candidaat zal laten stellen buiten iedere partij en buiten ieder beinvloeding. In antwoord op de vraag der Vlaamsch- nationalisten, de bondgenooten der rexisten, of Degrelle gebruik zal kunnen maken van den radio-omroep, zeide Van Zeeland, dat hij tijdens de verkiezingscampagne niet voor de radio zal spreken en dat geen enkele candi daat voor de radio zal spreken. In den strijd die nu zal beginnen, zal ik slechts de hoffelijkheid en het beginsel van ,,fair play" in aoht nemen. Ik wensch, dat mijn tegenstanders» hetzelfde zullen doen. Dit "zal des te beter zijn voor het land en zgn goeden naam (langdurige toejuichingen). ;De Senaat heeft met 1-14 tegen 16 stem- men, bij twee onthoudingen, het wetsontwerp aangen-omen, krachtens hetwelk tusschentgd- sclhe verkiezingen, in geval de vacature ,,niet toevalli-g" is, voortaan verboden zullen zijn. De Brusselsche avondlbladen pulbliceerden Zaterdag op hun eerste pagina's een oproep door minister-president van Zeeland. De offi cieele Vlaaansche tekst van deizen oproep luidt als volgt: Beste medeburgers. Mijn persoonlgke meening is u bekend. Ik heb nooit, wel integendeel, mijn godsdiensti- Gedurende 14 dagen, van 14 tot 28 Maart, zal U gratis een Borsten- houder aangeboden worden, vanaf. een aankoop van 56 frank. Koopt Uw CORSET bij JULIENNE SCHELFHOUT, 6 Brabantdam, 23 Dampoortstraat en 107 Antwerpschesteenweg, GENT. (Ingez. Med.) ze stond, maar hij zag niets. In plaats daar van hoorde hij een geluid, dat verdacht -veel op een onderdrukt lachen leek. Hij greep de po£k extra stevig vast en stond op. Met de pook en Virginia was hij tot alles in staat. Hedl, heel voorzichtig draaide hij den knop van de deur om. Het slot functionneerde uit- stekend... Zonder knersen of piepen ging de deur open. Bill raakte Virginia even met zijn hand aan. Samen schoven ze onhoorbaar de kamer in. De Holbein aan den wand, rechthoekig op dien van de deur, werd verlicht door den voortdurend-verglijdenden lichtkring van een electris-che zaklantaarn. Gesilhouetteerd tegen dat licht, o-p een stoel, met zijn rug naar hen toe, stond een man, in gebogen houding, met de grootste aandaeht de lambrizeering te be- kloppen. Zijn gezicht konden ze niet zien; in het onzekere licht was zijn figuur een vage, wonderlijk gevormde schaduw. Allicht zouden ze, door doodstil toekijken, meer te zien hebben gekregen, maar op dat oo-geniblik bekraste een van de spijkers van Bill's schoenen den parketvloer. De man draaide zich met een ruk om en riclhtte het licht van de electrische lantaam op hen. Het felle schijnsel was z66 verblindend, dat ze edn seconde hulpeloos stonden te knipoogen. Bill kreeg het eerst zijn tegenwoordigheid van geest terug. „Nu!" bulderde hij. En terwijl de hand van Virginia langs den deurpost omlaag gleed, spron-g hij op den man on-der den Holbein af. Virginia vond den schakelaar en draaide. Ze hoorde den ,,klik" en vertwachtte niet an- ders dan -een gelijktijdig in werking komen van alle lamipjes van de groote plafondkroon, waardoor de zaal tot in de verste hoeken ver- licht zou zijn geweest. Maar er gelbeurde niets. De zaal bleef donker. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1