ABDIJSIROOP Ter Neuzensche Courant Binnenland Buitenland. Verkoudheid, hoesl, bronchitis AKKER's versterkte Vrljdag 12 Maart 1937 No. 9579 DERDE BLAD DE STEUN AAN DE SUIKERBIETEN- TEELT. en de gevaarlijke gevolgen daarvan. TER NEUZEN, 12 MAART 1937. ALGEMEEN NEDERLANOSCH VERBOND. VAN TWEEDE KAMKIi. De prijsstijging van levensmiddelen en verbruiksartikelen De heer De Visser heeft aan den minister van binnenlandsche zaken de volgende vragen gesteld 1. Over.veegt de regeering reeds, nu levens middelen en verbruiksartikelen in prijs stijgen een algemeene herzienihg van looiien en sala- rissen van rijikswerklieden en ambtenaren aan de orde te stellen? 2. Zoo niet, is de re gee ring dan niet bereid te overwegen, een tijdelijken duurtebijslag aan net ipersoneel in 's rijskdienst te verleenen Aan den minister van sociale zaken beeft de heer De Visser de volgendie vragen gesteld: 1. Overweegt de regeering niet, nu de prrjzen van levensmiddelen en andere ver bruiksartikelen stijigen, de steunuitkeeringen aam werkloozen en de loonen in de werkver- schaffingen te verhoogen? 2. Oordeelt de regeering bet niet nood- xakeltjk, zoolang geen algebeele verhooging der steunudtkeerinigen en loonen suib 1 bedoeld, heesft plaats gebad, een duurtebijslag aan de daarbij betrokkenen te verleenen? 3. Is de regeering in elk geival bereid, de geidten, die voor kolenbrjslag aan de werkloo zen worden verstrekt, in een duurtebijslag om te zettesn, zoodat die gelden aan de gezinnen der werldoozen blijven ten goede komen? 4. Heeft de regeering kennis genomen van de berichten omtrent het ontstellend gebrek aan kleeding, schoeisel en dekking in vele ge zinnen van langdurig werkloozen en aebt de regeering het niet noodig daaromtrent maat regelen te treffen waardoor emstige misstan- den worden opgeheven? HET ZWITSERSCHE GESCHENK AAN PRINSES JULIANA. Uit Bern wordt gemeld, dat de Zwitsersche Bondsroad aan Prinses Juliana ter gelegen- heid van haar huwelijk een met briljanten an eafieren bezet platina armbandhorloge heefit geocbonken. Het horloge, dat in Zwitserland werd ver- vaardigd, behoort tot de kleinste van zijn soort. Het is slecbts 6.5 m.m. breed en 2.7 num. hoag. Het uurwerk weegt 2.13 gram. De onrust tikt 21.000 maal per uur en weegt 23 milligram. De spiraal, die bet uurwerk regie!t, beeft een dikte van 8/1000 millimeter en is dus vier tot vijfmaal dunner dan een ge- wone haar. PANTSERDEK.SCHIP ,GELDERLAND". Bg K .B. van 10 Maart 1937 is bepaald. dat Hr. Ms. pantserdekschip ,,Gelderland" tbans in dienst opgelegd te Willemsoord, op den 18 Maart 1937 voor den actieven dienst beschik- baar is gesteld en is met ingang van genoem- den datum bet bevel over dien bodem opge- dragen aan den kapitein-luitenant ter zee P. B. M. van Straelen. VEST1GINGSWET VOOR HET KLEINBEDRIJF AANGENOMEN. Na eenig debat heeft de Eerste Kamer Don- derdag zonder stemming goedgekeurd de ves- tigingswet voor bet kieinbedrrjf. De beer Kropveld (r.-k.) heeft daarbij uitgesproken het ontwerp van weinig beteekenis te achten omdat de te stellen eischen te gemakke- Hjk 'kan worden voldaan. Hij en de beer De la Bella (s.-d.) waren van meening, dat het beboefte-element een voorname factor bad moeten zijn. Daarbij merkte prof. Diepenhorst (a.-r.) op, dat in dit wetsontwerp een toe te juichen, maar geen afdoende poging wordt aangewend tot ordening in den middenstand. Tenslotte merkte Mr. Drooglever Fortuyn (lfib.) op, dat hij zich met dit ontwerp kon vereenigea, betgeen niet bet geval zou zijn inriien bet behoefte-element er in ware opge- nomen. Minister Gelissen verdedigde het ontwerp, daarbij o.m. opmerkende, dat niemand in staat is gebleken, het behoefte-element juist te for- muJeeren. Naar men van bervoeg.de zijde mededeelt, zal in de binnenkort afkomende besebikking betreffende den steun aan de suikerbietenteelt een bepaling worden opgenomen krachtens welke de telers, die bezwaren hebben tegen de hun voorloopig toegewezen hoeveelheid ga- rantibbieten, binnen 14 dagen na ontvangst van de voorloopige toewijzing bun bezwaren bij de betreffende provinciale landbouw- crisis-organisatie moeten hebben ingediend. Later inkomende bezwaarschriften worden niet meer in behandeling genomen. SCHADE AAN DE MOSSEXiPERCEELEN IN ZEELAND. Doordat er de laatste weken varr de groote nvieren zeer veel water via de Zeeuwsche stroomen naar zee is afgevoerd, is het zout- geihaite van het water aldaar in aanizienlijke mate venninderd. Hierdoor ontstaat, schrijft men uit Bruinisse aan het ,,Handelsblad" emstig gervaar voor de in het zeewater levende dieren als'mosselen, oesters e.d. De zeester- ren hebben bet reeds moeten ontgslden. en de vrees bestaat, dat ook voor mosselen en oesters de nadeelige gervolgen niet zullen uit- blgven. Vooral in de Grevelingen is de mos- selcultuur door het van de rivieren naar zee kotmende water zeer bedreigd. Door den hoogen waterstand is de stroom bg eb veel sterker geworden. Bij de „Oude plaat" in de Grevelingen is hierdoor een oeverrafschuwing opgetreden, die voor de daar liggende mosselperceelen zeer nadeelige ge- volgen heeft gebad. Een groote hoeveelheid daar aanwezige consumptiemosselen is door den stroom meegevoerd. De sehade, die hier- doord voor de kweekers ontstaan is, is zeer groot. DISTRIBUTIE VAN VAPjftENSGEHAKT IN RI.1R. (De minister van sociale zaken heeft ter kennis van de-gsmeentebesturen gbbracht, dat van verschillende zijden bij hem is aangedron- gen op de beschikbaarstelling van gebakt in blik, ook voor de zgn. stille anmen, die op geenerlei wijze steun van Rijks of gemeente- wege ontvangen en die evenmin zijn aan te merken als ondersteunden volgens de Arm en- wet. De minister heeft daartegen geen be- (Bwaar. Derhalve kan dit product aan be- doelde personen tegen den geldenden prijs worden verstrekt en wel op denzelfden voet als het geval is ten aanzien van de ondersteun- de of tewerkgestelde werkloozen en armlas- tigen. De distribute behoort ook voor deze categorie van personen van het gemeentebe- stuur uit te gaan. DE SPA(AN SCHE HAVENS VERBODEN VOOR NEDERLANDSGHE SCHEPEN MET WAPENTUIG. In toet Koninklijke Besluit van 4 Maart, dat reeds in werking is getreden en dat strekt tot het tegengaan van bet vervoer met Neder- landscbe schepen van wapentuig en vrijwilli- gers, bestemd voor Spanje, is het verfood neer- gelegd voor den eigenaar, den reeder (en den boekhouder) en den kapitein van een Neder- landsch schip om opdracht te geven, te be- vorderen of te gedoogen, dat het schip een Spaansche haven aandoet, als tot de lading wapentuig behoort. Het is verder den kapitein verboden in Spanje een haven aan te doen, als hij perso nen vervoert, van wie hij weet of redelijker- wijs kan vermoeden, dat zij naar Spanje gaan met het doel bij de strijdkrachten aldaar dienst te nemen. Elveneens als zij onderweg zijn naar Spanje zonder geldig of speciaal ge- viseerd paspoort. De bepalingen van het Koninklijk Besluit zijn niet toepasselijk op wapentuig dat v66r 10 Maart reeds was ingeladen of personen, die zich v66r 10 Maart reeds badden ingescheept. De kapitein, die een haven in Spanje aan doet of beeft aangedaan, is verplicbt in zijn scheepsdagboek van iedere inlading van in die haven te ontschepen goederen en van iedere inlading van wapentuig, ongeacht de bestem- ming, aanteekening te houden. (Hij moet den bevoegden ambtenaren de goederen toonen. Verder moet hij bij uitlossing van wapentuig een verklaring van den Nederl. consulairen amlbtenaar of van de douane bij zijn journaal voegen, op welke verklaring aantal, soort en merken der colli zijn venmeld. Het besluit Is verder van toepassing, be- halve op Nederland, op Nederlandsch-Indie, Suriname en Curagao. Onder Spanje wordt eveneens verstaan het Spaansche gebied buiten Europa en het Spaansche protectoraat in Marokko. Onder wapentuig worden, behalve geweren kanonnen, vechtiwagens, revolvers, vlammen- werpers, strijdgassen, ontplofbare stoffen enz. yegrepen gemonteerde of gedemonteerde vliegtuigen en onderdeelen. Met het opsporen van overtredingen zijn mede belast de consulaire ambtenaren en de ambtenaren der scbeepvaartinspectie. DE INBESLAGNEMING VAN HET STOOMSOHIP TRITON. De regeering heeft aan den Nederlandschen gezant, den heer F. Gerth van Wijk, te Tan- ger, onder wien Marokko ressorteert, opdracht gegeven, bij de autoriteiten te Ceuta te pro- testeeren tegen de inbeslagneming van het s.s. Triton van de K.N.S.M. en dezen autori teiten mede te deelen, dat voor eventueele daaruit voortvloeiende schade zij de verant- woordelijkheid dragen. WEDEROM EEN JVEDERLANDSCH SCHIP IN DE SPAANSCHE WATEREN AANGEHOUDEN. Het Nederlandsche vrachtschip Serooskerk, van de Vereenigde Nederlandsche Scheep- vaartmaatschappij te 's Gravenhage, is Woensdagmiddag in de Spaansche wateren aangehouden door een schip van de vloot van Franco en heeft daarvan order gekregen naar Ceuta. te volgen. De Serooskerk is een schip van bruto 6611 ton. Omtrent deze aanhouding vemamen wij, schrijft de N. R. Crt. dat de directie van de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaat- schappij Woensdagmiddag omstreeks half 6 een draadloos telegram van den kapitein heeft ontvangen, waarin deze meedeel.de, dat esn Spaansch schip hem Woensdagmiddag order had gegeven te volgen naar Ceuta. Dit telegram was afgezonden om 2.10 namiddag. Na dien tijd heeft de directie van de mij. niets meer gehoord van den kapitein. Wel zijn ommiddellijk de departementen van buiten- landsche zaken en van defensie van het ge- beurde in kennis gesteld. De Serooskefk was 6 Maart uit Rotterdam vertrokken naar Japan. Het schip was thans op weg naar Genua. De Serooskerk was geladen met stukgoede- ren en naar men ons meedeelde was er, wat betreft de lading, geen enkele reden om tot aanhouding over te gaan. Bij de betreffende reederrj is nader bericht ingekomen, dat de Serooskerk Woensdagmid dag weer is vrijgelaten. Het schip heeft de reis naar Genua voort- gezet. BETERE VERDEELING VAN DEN BESCHIKBAREN ARBEID. Ontleend is aan bet voorloopig verslag over het wetsontwerp: tijdelijke bepalingen, strek- kende tot het bereiken van een betere ver- deeling van den beschikbaren anbeid. Bij het afdeelingsonderzoek van dit wets ontwerp gaven verscheidene leden uiting aan bedenkingen van meer of minder emstigen aard. Het ontwerp zoo betoogden eenigen hunner, gaat uit van een onjuist ibeginsel, door aan te nemen, dat er een zekere hoeveelheid arbeid beschikbaar is, die men vrijwel naar willekeur over bepaalde groepen van arfbeiders (oudere en jongere, mannen en vrouwen) kan ver- deelen. De hoeveelheid arbeid die verdeeld kan worden, is evenwel voortdurend aan schommelingen onderhevig. Reeds daarom aehtten deze leden het niet mogelijk, rege- lingen omtrent getalsverhoudingen aan den zich steeds wijzigenden feitelijken toestand te doen aanpassen. Treft men zulke rege- lingen toe, dan moeten zij verstarrend wer- ken. Doch bovendien zal de hoeveelheid ar beid juist ten gevolge van het treffen van zulke regelingen geringer worden. De voor- gestelde maatregelen toch komen in wezen neer op een ingrijpen in het loonpeil, wel niet in* dat van den individueelen arbeider, doch wel in het loon per eenheid'van het product. Het voorschrijven van bepaalde getalsver houdingen kan het voortbestaan van onder- nemingen in gevaar brengen. Reeds om deze reden heihooren hun inziens maatregelen als de thans voorgestelde achterwege te blijven. Er is trouwens allerminst gebleken, dat de volwassen falbrieksbevolking op groote schaal door jeugdigen wordt vervangen. Heeft de tegenwoordige minister, zoo werd gevraagd, de zienswijze van de arbeidsinspec- tie ingewonnen omtrent de uitvoerbaarheid van het thans ingediende wetsontwerp? Voorts meenden de hier aan het woord ztjnde leden de practische uibvoedbaarheid van de voorgestelde maatregelen ernstig in twij- fel te moeten trekken, omdat niemand van te voren kan vaststellen tot welke nieuwe werk- methoden de steeds voortschrijdende techniek zal voeren. Ook het aantal andere leden hadden tegen het ontwerp bedenkingen, al wilden zij zich hun eindoardeel voorbehouden. Naast het principieele beawaar, dat ontwerp inbreuk maakt op de vrijheid om zelf een beroep te kiezen, voerden zij in het bijzonder daartegen aan, dat van het bestaan van werkelijke mis- standen niets gebleken is. Deze leden wezen er verder cup, dat een groot deel van de vrouwen, werkzaam in faJbrieken en werkplaatsen, arbeid verrichten, waarvoor zij geschikter zijn dan mannen. Het zou van een zeer onjuist inzicht getuigen, indien men deze arbeid voortaan door mannen wilde laten verrichten. Een aantal leden, die eveneens bezwaren tegen het ontwerp hadden, al erkennen zij, dat daaraan ook voordeelen verbonden kunnen zijn, zouden zich in ieder geval moeten ver- zetten tegen de zeer ver gaande machtiging, welke de regeering vraagt. Zij zouden de gevallen waarin de wet toepassing kan vinden, in elk geval in de wet zelf opgenomen willen zien. Tegenover de groepen van leden, die tot nu toe aan het woord waren en die in meerdere ot mindere mate bezwaar hadden tegen de strekkmg van het ontwerp, stonden vele leden die zich met die strekking geheel konden vereenigen. Verscheidene leden, voorstanders van het ontwerp vestigden er de aandacht op, dat dit siechts van toepassing zal zijn op arbeid in fabrieken en werkplaatsen. Zij aehtten dezs omschrijving niet ruim genoeg. Konden dus vele leden zich hetzij geheel hetzij in hoofdzaak vereenigen met den mate- rieelen inhoud van het wetsontwerp, tegen den vorm der te nemen maatregelen hadden verscheidenen hunner ernstig bezwaar. Het ontwerp wil bedrijfsverhoudingen regelen en doet dat volgens het oude recept van dele- gatie van bevoegdheden aan den minister en aen de districtshoofden der arbeidsinspectie. Met andere woorden: er wordt hier wederom een typisch centralistische, zuiver ambtelijke staatslbamoei'ing voorgesteld. De hier aan het woord zijnde leden waren door dezen gang \an zaken ernstig teleurgesteld. Huns inziens behoort het nemen van maatregelen in zake verdeeling van beschikbaren arbeid zooveei mogelijk te geschieden door de bedrijfsgenoo- ten zelf. PERSONENAUTO OF VRACHTAUTO Bij herhaling ontvangt de K.N.A.C. berich ten van handelsreizigers en andere zakenlie- den, dat zij bekeurd worden op grond van het feit, dat zij niet voldoende motorrijtuigen- belaeting zouden hebben betaald voor hun per- sonenauto's, waaruit ten behoeve van de plaatsing van monsterkoffers en goederen- voorraden de aehterzitting en rugleuning zijn verwijderd. De belastingadministratie stelt zich ten deze op het standpunt, dat een personen-automobiel waaruit de achterzitting en rugleuning zijn weggenomen met het oogmerik als boven om- schreven, niet kan worden beschouwd als te zijn ingericht voor personerwervoer, zoodat het verhoogde tarief als vermeld in Art. 3 eerste lid sub d, der motorrijtuigenbelasting ten aanzien van dergelijke automobielen moet worden geheven. Gemelde administratie ontleent hare opvat- ting aan een instruotie door den Minister van Financien op 30 April 1935 gegeven, waarin eenerzijds 't standpunt wordt ingenomen, dat de enkele omstandigheid, dat met het motor- rijtuig goederen worden vervoerd niet vol doende is om het verhoogde tarief der motor- rijtuigenbelastingwet van toepassing te ach ten, terwijl anderzijee wordt voongeschreven dit tarief toe te passen indien, onder meer, de zdtplaatsen uit den auto zijn verwijderd. Bij venzoekschrift van 1 October 1936 heeft de K.N.A.C. er bij den Minister van Fi nancien nogmaals op aangedrongen om voor het geval dat alleen de achterzitting met bovenomschreven doel uit een auto is wegge- nomen, 't gewone tarief voor personenauto's te doen toepassen; waarop bij ministerieele missive van 5 December 1936 werd medege- deeld, dat het voormelde standpunt der belas tingadministratie, juist moet worden geacht. Nu deze aangelegenheid in verschillende deelen des lands ter beoordeeling van den des- betreffende politierechter is gebracht met het resultaat dat o.a. te Roermond, Assen en Gro- ningen die verdachten, die terzake als boven- vermeld strafrechtelijk waren vervolgd van van hun te laste gelegde zijn vrijgesproken waarbij onder andere door den politierechter te Groningen is overwogen dat van het des- betreffende motorrijtuig niet kon worden ge- zegd, dat 't niet was ingericht voor personen- vervoer omdat, al waren de achterleuning, de achterbank en de achterkussens daaruit ook tijdelijk verwijderd de bedoelde auto daardoor toch niet het krakter had gekregen van een bestelauto of motorrijtuig waarvoor aangifte had behooren te geschieden ex art. 3, letter d, der Motorrijtuigenbelastinigwet en de rech- terlijke macht daarmede een standpunt blijkt in te nemen tegengesteld aan dat van de be- lastingadminjlsitratie, (heeft, de K.N.A.C. ge- meend met verwijzing naar het verzoeikschrift van 1 October 1936 den Minister te moeten verzoeken dit speciaie punt nogmaals onder de oogen te zien en een Instructie te dezer zake te geven, welke in overeenstemming is met de thans gevormde jurisprudence. Mt SSERT TOT EEN DEBAT UITGEDAAGIJ. Het partijbestuur van de rev. soc. arbeiders- partij (Sneevliet) heeft naar aanledding van het persbericht, dat de heer Mussert besloten heeft als Mjstaanvoerder voor de N S.B. bij de komende Kamerverkiezingen op te treden en eventueel in de Kamer zitting te nemen, den heer Mussert uitgedaagd tot een openbare debatvergaderSng |met geiijike spreelitijdver deeling met de lijstaanvoerder van de R.S.A.P. en wel onder het onderwerp: ',,Fascisme of Socialisme". Een soortgelijk verzoek werd gericht tot den heer Arnold Meijer te Oisterwijk, den leider van ,,Zwart Front". EEN TEKORT IN DE GEMEENTEKAS ONTDEKT. In de jongste raadsvergadering van Wehl werd de gemeenterekening over 1935 aange- boden. De voorzitter decide mede, dat het verificatiebureau niet kon wijs worden uit de gemeenterekening door den thans ontslagen gemeente-ontvanger opgemaakt. Er is een kasteikort ontdekt van circa f 5000. De ge meente-ontvanger is aangeschreven. Hij zal het tekort binnen drie weken moeten aan- ziuiveren. Een oommissie, bestaande uit vier raads- leden werd benoemd om de gemeenterekening na te zien. Besloten werd het oude gemeentehuis te verkoopen, nu een nieuw zal worden gebouwd. De raad beeft besloten de benoeming van den heer B. Th. Helmink te Hummelo en Keppel tot gemeente-ontvanger in te trekken, op grond dat in strnd met de wet niet vooraf de te stellen zekerheid was vastgesteld. BLOKKADE DOOR FRANCO'S SCHEPEN. Ceuta het steunpunt. Een bijzonderen correspondent, schrijft uit Gibraltar aan De Telegraaf: Het ongecontroleerde verkeer door de Straat van Gibraltar met de havensteden aan de Oostkust van Spanje, die in handen van de regeering zijn, is feitelijk onmogelijk ge worden. Het voornaamste steunpunt der aan- hangers van Franco, wat het maritieme ver keer betreft, is Ceuta. Daar bevinden zich twee kruisers, een tiental gewapende trawlers en eenige watervliegtuigen, die de Straat van Gibraltar blokkeeren. Geen schip kan meer door de Straat gaan, zonder door de vaartui- gen der Franco-partij te worden opgemerk. In de practijk komt de blokkade, die Franco hier uitoefent, neer op een aanhouding van de meeste schepen. Engelsche booten laat men over het algemeen ongemoeid, waarbij de om standigheid, dat te Gibraltar een aanzienlijke Engelsche zeemacht aanwezig is, die onmid- dellijk gereed is Britsehe schepen te assistee- ren, vcnnoedelijk een rol speelt. De nationalisten brengen gedurende de laat ste dagen bijna alle schepen op, die met een lading sinaasappelen uit Valencia komen. Of deze schepen hun lading moeten lossen, hangt af van de vraag, of er voldoende Duitsche schepen aanwezig zijn om de sinaasappels over te nemen en naar Hamburg te vervoeren. Van een kapitein, wiens -schip naar Ceuta was opgebracht en daar gelost, vemamen wij, dat de aanhouding, wanneer geen verzet ge- pleegd wordt, tamelijik rustig verloopt. Na een waarsohuwingsschot te hebben gelost, gaf een kruiser van de nationalisten order, dat ge- stopt moest worden. Het oorlogsschip zette 'n sloep met mariniers uit, die langsizij der koopvaardijboot kwam. De mariniers gingen aan boord, betrokken de wacht en dwongen het koopvaardijschip naar Ceuta koers te zetten. Daar werd aan de kade gemeerd. Na eenige besprekingen, die geen resultaat opleverden, verscheen een ploeg, die het schip loste. In- tusschen was de zender van de koopvaardij boot verzegeld en de antenne neergebaald. Nadat de geheele lading was gelost, ging de gewapende maoht van boord en kon de koop- vaarder zijn reis voortzetten. Meestal be- geven de schepen, die naar dit recept zijn be- handeld, zich naar Gibraltar, om daar wat van den schrlk te bekomen. DE SLECHTE TIJD IN OOSTENRIJK. De tram te Weenen heeft in 1936 3,6 mil- lioen minder passagiers vervoerd dan in 1935, de bus 200.000 passagiers minder. Beide on- dememingen zijn in handen van de gemeente en het tekort op de diensten baart zorg. De veranming van de bevolking en het steeds stijgende gebruik van rijwielen, zoomede het slechte weer op bijna alle Zon- en feestdagen van den laatsten tijd, de geringe frequentie van de meeste lijnen en andere geibreken worden bij elkaar als oorzaken van den ach- teruitgang beschouwd. HET RECHT OM TE DOODEN. Voor de rechtbank van Weimar is door een advocaat, die een verdachte, bescbuldigd van moord op zrjn zoon, verdedigde, bet recht be- pleit van, een vader om in zekere gevallen zijn kind te dooden. De vader had zijn zoon gedurende diens slaap doodgeschoten, omdat deze een gevaar-. lijke imbeciel was, die bet leven van. zijn mede- menschen in gevaar bracht. Daar hij geen geld had om hem in een inrichting te laten opne- men, had hij hem van het leven beroofd. Het O. M. eischte de doodstraf tegen ver- dachte, maar de verdediger zette uiteen, dat het geheel in overeenstemming met de nat.- soe. opvatting van „bloed en bodem" was, dat verdachte zijn medemenschen tegen zijn ge- vaarlij-ke zoon wilde besehermen. Juist is", pleitte de advocaat, ,,wat ten goede van de igemeenschap komt, verkeerd wat deze schaadt. En de vader schaadde de ge- m-eenschap niet, door zijn zoon te dooden". De rechtbank beeft onder den indruk van dit betoog verdachte tot drie jaar gevangenis- straf veroordeeld. DUITSCHLANDS BEHOEFTE AAN IJZERERTS. De Times meldt uit Stockholm: De vraag naar ijzererts uit Duitscliland is zoo groot, dat de export uit Zweden gedurende den winter doorgaat. Door de koude bevriest het erts in- die opslagplaat&en en moet dan met dynaniet tot vervoenbare stukken worden ge stagen, wat den prijs zeer verhoogt. Toch heeft Duitsehland verleden week twee scheepsladin- gen betaald en over eenigen tijd 'komen drie groote vrachtscbepen weer nieuwe lading halen. MUSSOLINI EN ZIJN LEEFREGEL. Mussolini is bijna 55 jaar. Hij heeft het natuurlijk zeer druk, maar zijn gezondheid is best. In meer dan veertien jaar beeft hij nog geen enkelen dag door ziekte niet kunnen werken. Hij werkt van 12 tot 14 uur per dag. Hoe hij het aanlegt om gezond en frisch te blijven, heeft hij aan een interviewer uitgelegd, terwijl hij gezeten was aan zijn schrijftafel in zijn werkkamer op het Palazzo Venezia te Rome, met een groote mand fruit voor zich. ,,Ik ben bgna volkomen vegetarier', zei hij. „Alcohol acht ik schadelijk, zoowel voor de menschen zelfs als voor de gemeenschap. Ik drink nooit sterken drank. Aan officieele diners neem ik soms wat wijn. Ik ben niet tegen een gematigd gebruik van tabak, maar sinds den wereldoorlog beb ik niet meer ge- rookt. Ik eet enkel eenvoudige spijzen, zooals boerenstand ze gaam-e eet, en veel fruit. Ik gebruik thee noch koffie, maar soms drink ik lindebladthee. Voor degenen, die lichanae- lijken arbeid verrichten, is het goed matig wijn te drinken. Zoodra ik sporen van onge- steldheid voel, vast ik tenmanste voile 24 uur. Iederen dag besteed ik 30 a 40 minuten aan lichaamsoefeningen. Bovenal zwem ik gaarne 'is zomers en ski ik gaarne 's winters. Iederen dag maak ik een rit te paard. Met alle me- chanische sporten ben ik vertrouwd, fiets rijden, motorfiets rjjiden, autorijden en vliegen. Ook houd ik van iwandeleh. Ofscboon mijn tijd van duelleeren voorbij is, ben ik nog steeds van overtuiging, dat schermoefenimgen uitste- kend zijn om het lichaam in orde te houden. Ik slaap zeven tot acht uur per dag, n.l. van 11 uur's avonds tot 7 uur's ochtends. Ik val altijd dadelijk in slaap, onverschillig, wat ik overdag heb gedaan of wat er mij is weder- varen. Ik doe niets om in slaap te vallen en overdag doe ik geen middagdutje. Een mid- dagdutje is het gevolg van te veel -eten aan de lunch. In mijn weinige uren van ontspanning lees iik oude of modeme boeken, vooral boeken van politieken of geschiedkundigen aard. Maar ik sluit romans niet buiten, wanneer zij de aandacht hefcben getrokken. Ik houd ervan op de hoogte te zijn, van wat er nieuw uitkomt. ik lees 's zomers meer dan 's winters an ik i Sommige menschen, die wat vatbaar zijn op borst en keel denken, dat het nu eenmaal hun lot is 's winters te moeten hoesten, kuchen, hijgen en benauwd op de borst te zijn. Indien Gij tot diegenen behoort, probeert dan eens de nieuwe versterkte Akker's Abdijsiroop die honderdduizenden hun levens-blijheid heeft teruggegeven. Reeds naenkele lepels bemerkt Ge dat dit middel U werkelijk zal kunnen helpen. De slijm. die op de borst drukte, en U benauwd maakte, komt gemakkelijk los, de hoestbuien wor den zeldzamer, lichter en verdwijnen, Uw adem- haling wordt weer diep en geruischloos en de slijmvliezen van Uw borst en keel worden versterkt. De planten-extracten en de codeine, de grootste hoest-bedwinger, maken de nieuwe versterkte Abdijsiroop tot ,,'s Werelds beste Hoest-siroop". Verlaagde prijzen: f 0.75, f 1.25, f 2.-, f 3.50 p. flacon (Ingez. Med.) geloof, dat ik zoowat 70 boeken per jaar lees. Ik heb heel weinig tijd om naar den schouw- burg te gaan. Het meest houd ik van vroolijke lyrische muziek; de oorlogszuohtige en harts- tochtelijke lyriek van Verdi en Wagner en van den humor van Rossini. Ik heb geen hekel aan jazz. Als dansmuziek vind ik jazz amu- sant. Mijn werk is volkomen geregeld en metho- disch. Het maakt mij trotsch, dat ik mezelf als een eerste klas ambtenaar kan beschou- wen. Wanordelijke menschen, verwarde men schen en verknoeiers van tijd ontsla ik". VOORKOMING VAN OVEKIJLDE HUWELIJKEN. Het Huis van Afgevaardigden van den staat New-York wil voor de toekomst voorkomen, dat lieden met elkaar trouwen, terwijl zij of een van hen an staat van dronkenschap ver- keeren en dan op grond daarvan later echt- scheiding vragen. Men wil daar nu op vinden, dat een termijn van 78 uur moet verloopen tusschen de indiening van de trouwvergun- ning en de voltrekking van het huweljjk. ,J)RIE GEBROEDERS". Het klipperschip ,,Drie Gebroeders", schip- per De Zeeuw, gedomicilieerd alhier, op weg met een lading lijnkoeken van Wormer- veer naar Akkrum, is Woensdagavond ten Westen van de haven van Lemmer aan den grond geloopen. De schipper had de haven- lichten met andere lichten verward. Besloten is een deel van de lading te lossen en daama het schip vlot te sleepen. BIJZONDERE VKTJWILLIGF, LANDSTOHM. Woensdagavond had er in het Concertge- bouw alhier een propaganda-avond van den B. V- L. plaats. Burgemeester Tellegen opende deze bijeen- komst en heette de aanwezigen welkom, in- zonderheid de beeren Overste Bierman, Over- ste Bruins en Luitenant Eckhardt. Overste Bierman daama het woord verkrij- gend schetste het groote preventdeve nut van den Landstorm. Juist in een tijd als deze is de Landstorm uiterst noodzakelijk en vormt hij een waarborg van de vrijheden des volks en ons Oranjehuis. Overste Bniins sprak diaarna over bet ont staan van den Landstorm en over de sponta- niteit waarmede de eerste Landstormers zich achter de Regeering plaatsten. Het wicht van het jaar 1918 is thans uit- gegroeid tot een macht van 88.000 man, die als 't moet huis en haard verlaten om het wettig gezag te steunen. Luit. Eckhardt begon met op te merken, dat hij zich bier in Zeeuwsch-Vlaanderen bovenal Nederlander voelt. Hij wees op den grooten strijd der Oranjes, die gevochten is voor onze vrijheid, ook voor die vrijheid van Zeeuwsch-Vlaanderen. Zich aansluiten bij den B. V. L. iwil voor den Zeeuwsch-Vlaming zeg- gen, verdediging van zijn vrijheid maar ook: zich Nederlander voelen. In de pauze gaven zich 19 nieuwe vrijwilli- gers op. Daarna werd vertoond de film ,,De Land-, storm rond Oranje", en de HuwelijksfiLm. Beide films werden met aandacht gevolgd. Om 11 uur sloot burgemeester Tellegen deze mooie en vruchtbare bijeenkomst. Laatstleden Woensdag hleld de afdeeling •Oost. Zeeuwsch-Vlaanderen haar jaarvergade- ring. Na de behandeling van een aantal huishou- delijke punten werd het woord gevoerd door een der leden over: „Het kanaal GentTer Neuzen, de zeesluizen en de spoorwegtarie- ven". De spreker gaf een uitstekend overzicht van. de met dit onderwerp samenhangende vraagstukken, die in het verleden reeds heel wat stotf deden opwaaien en aktueel bleven door de stijgende behoefte van de Gentsche scheepvaartbelangen aan den bouw eener nieuwe ruimera zeesiuis. Spreker bracht de vele pogingen in herin- nering, die in den loop der tijden hebben plaats gehad om voor Gent een behoorlijike verbinding te scheppen met de zee, en vergat daarbij nietj ook eenige aandacht te wijden aan het in den jongsten tijd o.pgedoken plan tot aanleg van een kanaal GentHeist, dat het Nederlandsche grondgebied geheel zou mijden. Anderzijds stelde spr. in het licht de zeer gunstige ligging der Ter Neuzensche haven, waardoor deze ondaniks alle van BeLgisehe zijde in den weg gelegde belemmeringen (met name de spoorwegtarieven), tot voor kort onder de Nederlandsche zeehavens de vierde plaats innam. Hij behandelde voorts de voor Nederland weinig bevredigende onderhandelingen, die in den loop der laatste halve eeuw met Belgie hebben plaats gehad, waardoor voor Ter Neuzen nooit het recht op de gelijke spoor wegtarieven met Gent en Antwerpen is

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 9