op het Parkeerterrein te Ter Neuzen. Markiezen VOORJAAR KINDERWAGENS iei van VETVEE, VARKENS en SCHAPEN 9 W op Woensdag 17 Maart a.s., 1o aTmTvroegop 500 FALCONS RADEN-THEE Firma Wed. A. H. DONZE Weder op bestelling verkrijgbaar gebruikt U THQ RADIA CREME VOOR CENT Een Pond Basterd-Suiker Een Half Pond Abrikozen Een Pond Rozijnen zonder pit Bioscoop-Theater „Het Centrum SANDERS VAN DE RIVIER ONS DAGELIJKSCH BROOD ^eoV»d® TFR NEUZEN - Noordstraat 63 - Telef. 245 (AANVANG 10 UUR VOORMIDDAG) EEN KOEKJE MET EEN APARTE SMAAK iMeugol frou liroBa BANKETBAKKERIJ P.DE JOHGE FRANS DE BRUIJN ZGON, j Donze-Visserstraat 40-42 Telefoon 332 Puike Boere Boter 72'/2 ct p. pond 1 Versche Eieren 10 voor 36 ct j Verder alle andere Groenten, als mooie Spruitjes, Witlof, Roode en Witte Kool, Stoofperen (Roodkokers), Smeltappeis, enz. enz. Ook beste Blikgroenten reeds vanaf 19 ct per Liter-blik. Fa GEBR. v. d. P0EL, Pasen nadert Onze enorme collecties u'M*'- COMPLETS MANTELS JAPONNEN MANTELPAKJES - ROKJES - BLOUSES BLAZERS - IM. BONTJASJES - MEISJESKLEDING HERENCOSTUMES - JONGENSCOSTUMES zijn gereed. Keuze en kwaliteit li-chte voor j aarstinten I in de nieuwe Wij bezoeken U gaarne met zichtzending of maakt zoals zo velen gebruik van onze dienst, die U per auto gratis van huis haalt en weer terug brengt. U ziet dan vry blijvend de hele collectie in onze zaak. U SLAAGT BIJ ONS BESLIST I I moogt U staan tegenover de vraag op welke wijze U de zuinigheid kunt be- trachten, zonder dat de kwaliteit van het artikel er onder behoeft te lijden. Het is daarom, dat wij iedere Huisvrouw den raad zouden willen geven, neemt eens een proef met onze verrukkelijke en door alle gebruiksters zoo hoog geroemde Zij toch bezit alle eigenschappen die men zelfs aan de allerduurste soorten zou mogen slellen en daar zij uitsluitend is samengesteld door de teere jonge theeblaadjes van de veredelde theestruiken, is haar aroma z66 geurig en vol en haar trekkracht zo6 groot, dat zij haars g 'lijke niet kent. RADEN-THEE komt rechtstreeks van de Plantage en heett geen enkele bij- werking of vermenging ondergaan, een zuiver natuur-product van de allerhoogste kwaliteit SLECHTS 33 CENT PER ONS-PAKJE NOORDSTRAAT 46 - TER NEUZEN OF OF Alleen van VRIJDAG 12 t.m. DONDERDAG 18 MAART. Bij 2 pondspakken Javarijst a 16 of 22 ct EEN POND BASTERD SUIKER, of EEN HALF POND ABRIKOZEN voor lO ct; bij 2 pak ZELFRIJZEND BAKMEEL a 121/2 of 17lj.2 ct EEN POND ROZIJNEN, zonder pit voor lO ct Telefoon 99 AXEL - Zeestraat SS DE KODDIGE AVONTUREN VAN BOFFIE! I HET PARAD1JS VAN DE KAAS VRAGEN UWE AANDACHT FIJIVE VLEE8CHWAREN EEN KEURCOLLECTIE FIJNSTE V LE ES C H P R 0 D U CT EN GROOTHANDEL IN KAAS FIJNE VLEESCHWAREN TER NEUZEN VISCHCONSERVEN NOORDSTR. 50 DELICATESSEN Hcdcn onlvangcn de nieuwste stroomlijn-modellen Kinderstoelen, Looprekken, Hobbeipaarden TER NEUZEN GOEDKOOPE WINKEL, Noordstraat 70: ONZE BEKENDE 2-DAAGSCHE: Alleen Vrijdag en Zaterdag Afgehaald uit de winkel RIVIERA SPRITSper 1U pond van 25 voor 22 ct HUISHOUDZEEP6 zware stukken 13 ct GEKOOKTE WORST 2 ons 2Q ct Maakt U het level goedkooper en geeft U garantie voor beslist de allerbeste kwaliteit WIJ HEBBEN een mooie nieuwe sorteering Overhemden, Petten, Dassen, Riemen, enz. Ook Fanta- siebroeken en Werkkleeding aan voordeelige prijzen. Bel. aambev. J. S. LAURENS, Verl. Schooll. 7. TE HUUR: mooie Bovenwoning. Te bevragen: C. F. VAN OVER- BEEKE, Westkolkstraat 38. BIJAANKOOP van 1 pond Kaas vanaf 20 c. p. pond als reclame y2 pond Brusselsche Kermis voor 1 dubbeltje. U kunt zich niet vergis- sen, U koopt de beste Kaas bij WISSE, Nieuwediepstraat 99, Ter Neuzen. Tevens ontvangen groote zending nieuwe Koekjes. Groote Paaschveemarkt ONZE SPEC1AL1TEIT Noordstraat 80 - Telef. 280 W W&i Echte Zeeuwsche of Belgische Maai- klaver. Roozendaalsche en Brabantsche Roode Klaver. Hongaarsche enProvencer Lucerne. Oele Hopperups en Witte j Klaver voor Groenbemesting. Alsook de verbeterde Voederbietzaden in soorten j van eigen teelt, met beste voedingswaarde, rroote opbrengst en lang bewaarbaar. Gras- en Klaverzaden voor aanleg van tijdelijke en blijvende Weiden, met op- gaaf van grondsoorten Aanbevelend, TeL 65, Zaad- en Zaaigraanteler, HULST j Beleefd aanbevelend voor een teere huid ■a 't scheren Alleenverk. A. P. VAN BAAL, Drogisterij „De V1JZEL". in alle modellen. BEKLEEDINGEN volgens de nieuwste dessins. Vraagt prijs zonder eenige verplichting. Donze-Visserstraat 118 Tel. 259. (met lange - korte en Plus fourbroek) j. VISSER-KOOLE - AXEL VULJPENHOUDERS N.V. Firma P. J. v. d. Sande. Niet onverschillig 10 ZATERDAG 13 en MAANDAG 15 MAART - Aanvang 8 uur presenteeren wij U als hoofdnummer met PAUL ROBESON, de beroemde negerzanger, LESLIE BANKS, de moedige resident en v.a. Een spannend verhaal uit het Afrikaansche binnenland, waar blanke millioenen in handen heeft. Een tilm van strijd en vrede met een prachtig contrast tusschen blank en zwart. Als tweede hoofdnummer met KAREN MORLEY en TOM KEENE. Fen prachtfilm, die gemaakt werd naar aanleiding van toestanden en nroblemen van onzen tijd. De polsslag van dezen tiid, vastgelegd in een merkwaardig filmwerk. SCHITTERENDE TEEKENFILM. iffgr (Gewone prijzen, zie plakbiljetten.) Heerlijke Jams p. pondsp. 30, 23 ct Appelstroop per K.G.-bus 32, 27 ct Oranje Marmelade per pot 42 ct Pindakaas per pot 23, 13 ct Volvette Goudsche Kaas, OO per pond45, 38, O ct Leidsche Kaas per pond 23, 17 ct Pink Zalm p. grootblik 29,25, 23 ct Roode Zalm per groot blik 50, 48 ct Bak- en Braadvet p. pondsp. 39 ct Mooie Pruimen p.pondl7H> 12 ct Reuzen Pruimedanten OA per pond35, 25, ^G/ct Stukjes Appelen p. pond 37, 32 ct Schijfjes Appelen p. pnd 36, 32 ct Californische Peren p. pond 25 ct Grove Gort p. pond 14, 9, 7 ct liuishoudstroop p. K.G.-bus 25 ct Lucifers 4 pakken voor 25 ct Zeeppoeder 3 pak voor 12 2 Ct Sulker Paascheitjes p. pond 19 ct Fondant Paascheitjes Yi 24ct Choc. Paascheitjes per ons 17 ct Choc. gevuld, per ons 20 ct R. 140 Fen pracht geschenk voor UwKinderen. Vergeet niet dit fraaie boek in onze winkels te bestellen. Priis slechts 25 ct. JtgPr--- Svi W ■W.W/W n" v sV xt/ \Vv&3 Vraagt onze uitgebreide prijscourant waarin U de oplossing zult vinden met een keur van aangename toespijzen. Wij hebben het genoegen U aan te kunnen bieden "KEUZE UIT 20 SOORTEN vanaf 20 ct per pond voor VETTE KAAS tot de allerfijnste OUDE ME1KAAS van 45 ct per pond EEN OVERVETTE N.-HOLL. KAAS voor 70 ct per SSPRiF HEELEBOLl! ALS BOTER ZOO FIJN illlllllllllllllOllllilltlflllilllllllllllillllllllllllllllllllinillllllllillllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllfllllllllilllllllllllllintlllllllllllllllllllllllllll'liillinillinilllllKIRIIIinilllininiffl Bij aankoop van 1 POND KAAS vanaf 28 ct per pond '/j pond HAGELSLAG voor It DUBBELTJE. lll!!llill!ll!!l!lllllllllllllll!!!l!!lll!llll!!llllllllllll!l!l!!!lillll!l!!llll!lllllllll![l!ll!ll!]|lll);ll!lllllllli!lllllll!lllll[||||l!lllfI!!ll|l!!l!!lllll!llll!ll!lll!l!lll!!lllllllllll!l!il!IIIIIII1lllll|ll!(T[1i!FRI1)tiniii VOOR ONZE in 14 verschillende lekkernijen vanaf de fijne HAM van IS ct per ons 2 ons BOTERHAMWORST voor IS ct tot het BESTE U1TGEZOCHT ROOKVLEESCH voor 20 ct per ons Onze artikelen geven gezonde eetlust! U koopt nergens fijnere waar enzeker niet goedkooper Bij 25 ct aan fijne Vleeschwaren 1 2 PAKKEN BESCHU1T VOOR I DUBBELTJE ALBERT HEIJN AXEL - HULST - AARDENBURG JAAJRBEURS UTRECHT! Voor Maandag nog enkele plaatsen vrij. Wie rijdt er Dinsdag mee naar de Jaarbeurs? Nog enkele plaatsen. Vraagt inlichtingen bij Reisbureau „EXPRESSE", telef. 303. TE HUUR voor direct: een Arbei- derswoning, staande in de Lelie- straat. Te bevragen bij: N.V. HANDEL MIJ. „TERNEUZEN" Stationsweg 4, Ter Neuzen. KINDERWAGEN te koop. Adres: Radio-Centrale. HERREBOUT, o. medisch t. ge- diplomeerd Voetkundige.' Spreek- uur dagelijks 812, 15, 68. Inrichting voor verwijdering van overtollig haar. ZATERDAG hebben wij weer groote voorraad versche Koekjes, tijn van smaak. 2 ons Arn. Meisjes 15 ct„ 2 ons Goudsche moppen 16 ct., 2 ons Sprits 16 ct., \x/ ons Macroontjes 14 ct., ons Klets- koppen 14 ct. Bel. aambev., Bak- kerij JANSEN-CO-LIJN, Donze- Visserstraat. AUTO NOODIG? Belt U Tel. 107 A. F. MANNAERT—GEERS Co, Axelschestr. 16, Ter Neuzen. Wij rijden U naar alle plaatsen a 6 ct. per K.M. Aanbevelend. ZATERDAG-RECLAME! 1 Kra- miek, 1 Ontbijtkoek, 2 ons heer lijke Koekjes, samen 0,50. Beleefd aanbevelend, A. E. KOENE SCHEELE, bakkerij „De Koren- bloem GEVRAAGD: Dagdienstmeisje Van Steenbergenlaan 15. 1E KOOP: Industrie-planters, klasse B. Gegroeid bij Jan v. d. Ree, landbouwer te Zaamslag. Ook nog Eerstelingen. L. DEIJ, Ter Neuzen. ROLLUIKEN, Markiezen, Zon- neschermen. NOBELS, Westkolk straat 44, Ter Neuzen. VERHUISD: van Langestraat 38 naar Noordstraat 13, Hoek, R. I. DE FOUW, Metselaar en Aan- nemer. TE KOOP: een beste Melkkoe, bij de rekening. Gebr. ,DE JONGE Koudepolder, Hoek. WIJ VERWACHTEN U Maandag 15 Maart, 's avonds 8 u., bij de Uitvoering van ..Excelsior's Klein Koor" in gebouw Emmanuel. Medewerking van de Chr. Gem. Zangver. ..Excelsior". Programma's a 35 cent verkrijgbaar bij de leden en aan de zaal. Steunt ons weikl EST EY ORGELS de beroemdste aller orgels, or. Amerik. fabrikaat, direct geimporteerd. Thans speciale dollarprijs. Vraagt catalogus. A. S. J. DEKKER, Goes. DAMES! Kijk even onze HAND- WERK-etalage, prachtig zijn de Ontbijtlakens - Kleedjes - Kussens Blousen. Alles wordt gratis begon- nen. VAN DEN BRUELE. Wol- en Kousenhuis. NOG AF TE GEVEN een be- perkt aantal Wit Legh. Kuikens, eind April begin Mei. Aanbev., I. DE ZWARTE, Hp. ..Wijck- huis", Hoek. T E KOOP Bevelander Poot- aardappelen, klasse A, bij J. W. SCHEELE. Catharinapolder, Vogelwaarde (Boschkapelle). KEUKEN- en BOVENMEISJE gevraagd. voor Holl. familie in Gent tegen 15 Maart, deftig net Meisje voor keuken, ong. 25 j., kunnende koken en alle werk. Bovenmeisje ong. 17 j., wat kunnende naaien en stoppen, goed loon. Adres: J. J. VAN S1LFHOUT, Dieren- tuinlaan 27, Gent (Belgie).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 8