H VOERMAN-de PAUW Prachtige STOFFEN RADIO-BODE r Hcropening cosmos FALCON Postzegei Albums J. S. LAURENS SIMPLEX RIJWIELEN Or 0. 00RREPAAL j ecfac Rijwielen R.J.VAN DIXHOORN 2 ons MACROONTJES Advertentien Gevestigd te Ter Neuzen Preskop H TER NEUZEN „NOSE" en Rijwielen „NERIHA" Fa A. J. FAAS ZONEN Zaterdag 13 Maart J. BONTE-VAN MOSSEVELDE A. F. MANNAERT-GEERS CO Fa P. J. VAN DE SANDE - Ter Neuzen Laatste Berichten Mej. MARIA ROSALIA BAERT, Aan- en Genderdijke, Eendragt, Kieine Huissenspolder, Specialist voor inwendige ziekten Spreekuur 11.30—1 uur iurgemeester Geillstr. 21 - Tel. 344 NIEUW NEUZEN, lll2 ons voor 19 cent Firma E. A. IJsebaert VJ ercnmodcs dE PWJS p*S Smaak Keuze Billiik alleen bij TER NEUZEN. GOGOSL0QPERS en TAPIJTEN Wollen en Katoenen HOLTAPKARPETTEN Ons bekend ROZIJNENBROODJE en 2 ons SPECULAAS samen voor 35 cent. Beleefd aanbevelend, DIJKSTRAAT 37 KLEERMAKERIJ Piw VERLENGDE SCH00LLAAN 7 "3BI ook in voorraad Voor snit en bewerking garandeeren wij steeds het allernieuwste. Beleefd aanbevelend Uw keuze voor een RIJW1EL kan niet moeilijk zijn. Wij leveren U, het van ouds bekende lichtloopend R1JWIEL SIMPLEX met remnaaf, nog steeds voor de prijs van f 39,50 Axelschestraat 16 - Ter Neuzen - Tel. 107 Hoofdagentschap SIMPLEX RIJWIELEN. Is ook JE ADRES voor ONDERDEELEN en REPARATlEN LOSSE NUMMERS steeds voorhanden bij de WEERVERWACHTING. AUTO DOOR TREIN GEGREPEN SCHEEPVAARTBEWEGING. Algemeene Kennisgeving. Ondertrouwd CORNELIS HAMELINK EN HEBR1NA DRABBE. Huwelijks-voltrekking, D.V. 25 Maart a.s. Kerkelijke bevestiging in de Geref. Kerk te Zaamslag, door Ds. A. B. W. M. Kok, des namiddags 2,30 uur. R 43 Zaamslag (Veer), g^g^ '2 Maart 1937. Heden overleed tot mijne diepe droefheid, na een kortstondige ziekte en na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, mijne innig geliefde Moeder, Wed. randen heerP. F. vanDriessen in den ouderdom van ruim60jaar. Haar diepbedroefde Zoon, F. J. VAN DRfESSEN. Ter Neuzen, 11 Maart 1937. Het Bestuur van den polder maakt bekend, dat de door hen opge- maakte en herziene lijst der Stemge- rechtigde Ingelanden, gedurende veertien werkdagen met ingang van 13 Maart 1937, ter inzage van Ingelanden ten kantore van den Ontvanger-Griffier is geiegd. Zaamslag, 12 Maart 1937. Het Bestuur voornoemd, H. L. DE REGT, Wnd Dijkgraaf. M. DEES, Ontvanger-Griffier. Het Bestuur van den Calamiteuzen polder maakt bekend, dat de door hen opge- maakte en herziene lijst der Stemge- rechtigde Ingelanden, gedurende veertien werkdagen met ingang van 13 Maart 1937, ter inzage van Ingelanden ten kantore van den Ontvanger-Griffier is geiegd. Zaamslag, 12 Maart 1937. Het Bestuur voornoemd, M. DE PUTTER, Dijkgraaf. M. DEES, Ontvanger-Griffier. Het Bestuur van den maakt bekend, dat de gesloten lijst van Stemgerechtigde Ingelanden gedu rende veertien dagen ter inzage van Ingelanden is nedergelegd ten kantore van den Ontvanger-Griffier. Zaamslag, 12 Maart 1937. Het Bestuur voornoemd, J. VERPOORTE, Dijkgraaf. J. C. E1JKE, Ontvanger-Griffier. Het Bestuur van den Calamiteuzen polder aiaakt bekend, dat het verslag der schatting van de pachtwaarde der landen in dien polder vanaf 13 t/m 29 Maart a.s. voor ingelanden ter inzage zal liggen ten kantore van den Ontvanger-Griffier, Ter Neuzen, en dat binnen 30 dagen na afloop van dezen termijn door belanghebbenden bezwarentegen den uitkomst der schatting kunnen worden ingediend bij Gedepu- teerde Staten van Zeeland. Ter Neuzen, 12 Maart 1937. Het Bestuur voornoemd, A. WOLFERT, Dijkgraaf. P. LOOF, Ontvanger-Griffier. Het Bestuur van den polder OUD-ZEVENAAR *aakt bekend, dat het wegvak van de Oud-Zevenaarpolderstraat II, gelegen tusschen de spoorwegovergang en de Oud-Zevenaarpolderstraat ill. met ingang van 22 Maart 1937 tijdelijk voor alle verkeer zal worden afgesloten en deze afsluiting op een nader te bepalen datum zal eindigen. Ter Neuzen, 10 Maart 1937. Het Bestuur van den polder Oud-Zevenaar voornoemd, ABR. DEES, Dijkgraaf. L. CH. WABEKE, Ontv.-Griffier. V- sy, v vy v jSy Zaterdag 13 Maart a.s. heropenen wij onze geheel gemoderni- seerde afdeling V Naast onze gerenommeerde dames-confectie, brengen wij van nu af aan ook het heteve genre I Wat wij doen, doen wij goed en daarom hebben wij gezorgd voor Herencostumes met een snit en een binnenwerk die alleen met het eerste klasse en daardoor veel duurdere maatwerk vergeleken kunnen worden, ja dit wellicht nog overtreffen. Naar deze snit en naar di't betere genre zult U, door Uwe vele teleurstellingen met Uwe pakken, ongetwijfeld ook hebben uitgezien. Welnu, komt U spoedig eens kijken; U zult tevreden zijn. Geen persoon te gezet, geen figuur te lang. Indien nodig ook dezelfde confectie „naar maat". 'jassen en -demi's voor Dames, Heren en Kinderen. Noordstraat 51 en 53 Tel. 154 Vv.vv.v« /.v.'W'VVI V- V- V' .'V..'V. VAV."-'^V s«£- A .A, A, A A A A v\A;v.,"/, A A Ftrnia P. J. VAN DE SANDK. Het Stoffenhuis Noordstraat 78, Ter Neuzen. VLOERZE1L, VILTZE1L, TAFELZEIL, WASDOEK, LEERDOEK, HOSP1TA ALDOEK. Handweef Gordijnstoffen Marquisettes, Etamines, Voiles (bijzonder uitgelezen collectie) lO, «4, 16, 19 ct. en hooger. Vraagt stalen zonder eenige verplichting. Linnen- en Katoenen ZAA1KLEE0EN 19.000 MENSCHEN „SPOORLOOS" VERDWENEN! Volgens een mededeeling van de Parijsche politieprefectuur zijn in het afgeloopen jaar niet minder dan 19.000 mensehen, mannen, vrouwen en kinderen spoorloos verdwenen. Jaarlijks verwijnen er vele duizenden men- achen uit bun woningen, zonder dat men te weten komt, wat er van hen geworden ds. In een land als Nederland komt dit betrekkelijk weinlg voor, maar in de groote wereldsteden en ook in de Vereenigde Staten is dit anders. Waarom verdwijnen de mensehen? Waar- om verlaten zij hun woningen? De statistiek wijst uit, dat de meesten uit eigen vrijen wil gaan en niet vluohten wegens een of ander vergr-jp. Anderen worden weggelokt door ge- wetenlooze misdadigers, die maar al te dilk- wtjls njet groote -brutaliteit optreden. De zoojuist gepublioeerde statistiek van de Parijsche politie is in zooverre opmerkelijk, dat er in 1936 vierduizend mensehen meer zijn verdwenen dan in 1935. Nu weet weliswaar de politie uit de ervaring van vele jaren, dat In den loop van den tijd zeker 60 van de vermiste lied en weer boven water komt, soms reeds na een maand, maar dikwijls ook eerst na jaren. De statistiek geeft daarover nog eenige interessante cijfers. Wat er van de overige 40 geworden is, wordt nimmer be kend, ondanks het onderzoek, dat men naar iedere vermiste persoon instelt. De meeste vermiste personen zijn gehuwde mannen, die hun vrouw verlaten hebben. On- gelukkige huwelij.ken schdjnen dus de voor- naamste oorzaak van het verdwijnen van men sehen te zjjn, wat overigens ook blijkt uit het feit, dat 3500 gehuwde vrouwen in 1936 hun woning verlieten. Op grond van een ingesteld onderzoek meent de politie, dat zeer velen van deze mensehen onder een anderen naam in de provineie wo- nen, of zich in een andere stadswijk van Parijs ophouden. Anderen houden zich ergens in het buitenland verborgen, waar geen gevaar be- staat, dat zij ooit worden herkend. Ongetwjj- feld zijn ook velen van hen niet meer in leven. Het meest onrustbarende aan deze statistiek is echter, dat het aantal vermiste minder- jarigen van jaar tot jaar stijigt. In het afge loopen jaar was hun aantal zeer hoog, maar dit is gemakkelijk te verklaren, daar vele jonge lieden naar Spanje vertrokken zijn om daar aan den burgeroorlog deel te nemen, zon der dat zij hun ouders of bloedverwanten daar- van tn kennis hebben gesteld. HEVLOE CYCLOON TE PORT DARWIN. In den afgeloopen nacht is Port Darwin Australie) geteisterd door een cycloon, die de hevigste sedert 40 jaren was. Talrijke huizen zijn ingestort, van vele gebouwen wer- den de daken afgerukt. Veertig mensehen hebben verwondingen opgeloopen, terwijl ook ieanand om het leven is gekomen De elec- triciteitsdienst werd ontwricht. Er bestaat ongerustlheid over het lot van een vrjftigtal loggers, die zich tijdens den stormwind op zee bevonden. ST>\K1NGSREELETJES IN ALAMEDA. Bij een botsing tusschen ongeveer 200 sta- kingsposten en vijf en twintig politieman- schappen, die trachtten niet-georganiseerde arbeiders te escorteeren naar de fabriek van de California Packing Corporation te Alameda (Califomie) zijn twintig .personen gevallen, van wie sommigen zware kwetsuren hebben bekomen. Er werd fel gevochten, waarbij gebruik gemaakt werd van steenen, knuppels, traangas, kortom van alle beschikbare projec- tielen en strijdmiddelen. De strijd werd be- slecht doordat de politie alle beschikbare manschappen rjlings naar de plaats der ge- vechten zond, en versterkingen uit Ookland liet komen. DOOR ZIJN IJEVKI.IMxSOLIFVNT GEDOOD. De Hannoversche dierentuin heeft naar aan de Telegraaf gemeld wordt een onherstelbaar verlies geleden. De populaire Indische olifan- tenoppasser, Soeklal, is door zijn lievelings- olifant in een aanval van blinde woede om het leVen gebracht. De oppasser was reeds verscheidene malen door de directie van den dierentuin gewaar- schuwd zich voor de mannetjes olifanten in den paartijd meer dan anders in acht te ne men. In dezen tijd zjjn de olifanten, evenals trouwens vele dieren, bijzonder prikkelbaar. Waarschijnlijk nu heeft Soeklal in een oogen- blik van onbedachtzaamheid de noodige voor- zichtigheid uit het oog verloren. 's Middags was hij bezig het omheinde ge- deelte, waar de olifanten vrij rondloopen, sdhoon te maken en bevond hij zich juist hij een van de massieve ifzeren stangen, toen de olifant langzaam van achteren op hem toe- kwam en hem een slag met den slurf op zijn rug toebracht. Zonder een kik te geven, zakte de Indische oppasser ineen en werd daarop door den olifant met zrjn voorpoot tegen de zware stangen van de omheining gedrukt. De andere oppassers schoten oogen- blikkeljjk te hulp en trokken den Indier door de tralies naar buiten. Zoo hevig had de olifant den ongelukkige echter toegetakeld, dat deze kort daarop in het ziekenhuis over leed. Soesklal was drie jaar geleden met een transport Indische olifanten naar Hannover gekomen en sedertdien bij den dierentuin aan- gesteld. De bezoekers waren vaak in de ge- legenheid zijn handigheid in den omgang met de kolossen en zijn dressuurkunsten te be- wonderen. Op 66n enkelen uitroep van Soek lal plaatsten de olifanten zich bijvoorlbeeld op een rij naast elkander en gingen op de achter- pooten staan of wel speelden zij mondharmo- nica en draaiorgel en gingen dan met Soek- lal's muts rond om geld op te halen. Meest matige, tijdelijk wellicht toenemende Zuidelijke tot Zuid-Westelijke wind. Betrok- ken tot zwaar bewolkt. Aanvankelijk opkla- rend, later waarschijnlijk weer regenbuien. Weinig verandering in temperatuur. TWEEDE KAMER. DEN HA AG. Vandaag heeft de Tweede Kamer het wetsontwerp tot nietig verklaring van de goudclausule in hepaalde overeen- komsten aangenomen zonder hoofdelijke stem ming. BEGROOTINGSHOOFDSTUK In de Eerste Kamervergadering is vanmid- dag het Begrootingshoofdstuk goedgekeurd. KONINKLJJK BEZOEK AAN DE JAARBEURS. UTRECHT. Vandaag is aan de Domstad de eer tebeurt gevallen het bezoek te ont- vangen van H. M. de Koningin. Na een korte rijtoer door de stad heeft H. M. de Koningin een rondgang gemaakt in de gehouwen der Utrechtsche Jaarbeurs, waar vele stands werden bezooht. Voor het vertrek uit Utrecht volgde opnieuw een korte rijtoer. De bevol- king had zich langs den weg in dichte hagen opgesteld en heeft op bijzonder hartelijke wjjze van zijn ingenomenheid met de aanwezigheid van H M. de Koningin in Utrecht blijk ge- geven. VERDUISTERING VAN RELA.STINGGELDEN. WOUBRUGGE. Op vermoeden van fraude en valschheid in geschrifte is door den inspec- teur van P. T. T. te Deh Haag op het post- kantoor alhier een onderzoek ingesteld, het- geen tengevolge had dat door den inspecteur bij den burgemeester dezer gemeente aangifte werd gedaan wegens knoeierijen met gestorte belastinggelden, premies voor den Raad van Arbeid en spaargelden. Bij onderzoek is gebleken, dat verschillende gelden niet door den kantoorhouder zijn ver- rekend, waarvan belastdngbetalers en houders van spaar- en premiegelden de dupe zijn ge worden. De kantoorhouder A. W. B., is in verzekerde bewaring gestdld. Bij het verhoor bij den burgemeester heeft hij een volledige beken- tenis afgelegd. Tot nu toe beloopt het ver- duisterde bedrag tot f 400. Het onderzoek duurt voort. AANBOUW NEEUWE TANKSCHEPEN. ROTTERDAM. De Kon. Shell heeft heden aan de Rotterdamsche Droogdokmaatschapptj opgedragen den bouw van 3 tankschepen, elk van 12.100 ton draagvermogen. Deze schepen zullen duplicaten zijn van de tankschepen thans bij de Droogdokmaatschapptj voor de zelfde opdrachtgeefster in aanbouw. BOERDERIJ AFGEBRAND. Vanmorgen te half 6 is door onbekende oor- zaak brand uitgebroken in de boerderij van J. B. Wolters te Harreveld. De bewoners moes- ten in allerijl in nachtgewaad vluchten. De boerderij brandde af. 8 koeden, 6 kalveren en eenige varkens kwamen in de vlammen om. Verzekering dekt gedeeltelijk de schade. DOODEUJK ONGEVAL. SOMEREN. Vanmorgen werd de 74-jarige jager, G. Wtjnen, stervende in zijn kamer aan- getroffen met een schotwond in het hoofd. De ongelukkige, die zich blijkbaar op jacht wilde begeven, zooals dat iederen dag zijn ge- woonte was, heeft waarschijnlijk een ongeluk gehad met ztjn geweer waarbij hij is getroffen. Geesteltjke hulp kon nog worden verleend, waama de dood spoedig intrad. 0 MOTORSCHIP „BALTIC". Omtrent het vermiste motorschip .Baltic", waarvan wij in het vorig nummer melding maakten, wordt nader bericht, dat niet de heer Brinkman de kapitein-eigenaar was, doch dat het schip was overgegaan aan den heer G. de Ruiter, uit Alblasserdam, 39 jaar, die dit be- voer met zijn vrouw, C. de RuiterHoogvliet, 29 jaar, en den stuurman J. Nieman, oud 28 jaar, uit Groningen. Voorts was in plaats van den matroos Geisterfer uit Amsterdam mee- gegaan de 18-jarige J. Gunter, uit Vlissingen, welke, niettegenstaande zijn moeder er erg tegen was, naar zee wilde. Hij zou zijn moe der uit de eerste haven die aangedaan werd schrijvenNog was als kok aan boord de 14-jarige B. H. Hbfele uit Rotterdam. DE BILDT. Gisteravond 11 uur is op den onbewaakten overweg een vrachtauto door den sneltrein gegrepen en een eind meege- sleurd. De auto werd totaal vernield. De be- stuurder, W. G. van E., uit Utrecht, kwam met den schrik vrij. Hi} beliep slechts enkele schrammen. Het treinverkeer ondervond 3 kwartier vertraging. ERNSTIG MIJNONGELUK. CHARLESTOWN. In de mijn Machbeth heeft een mijngasontploffing plaats gehad. tenge volge waarvan 2 personen werden gedood en 17 mijnwerkers bedolven werden. Men vreest dat de hedolvenen die op 2 mijlen van den ingang zitten alle om het leven zijn gekomen. Havas meldt noig, dat 22 mijnwerkers op het appdl ontbraken. DE STRIJD IN SPANJE. VALENCIA. Na afloop vein den minister- raad werd een communique verspreid, waarm wordt te kennen gegeven, dat de ministerraad op de hoogte is gesteld van een emstige schen- ding van het besluit der niet-inmenging die wordt gevormd door de aanwezigheid van ver schillende divisies Italianen aan het front van Guadalajara, en besloten is hiervan mededee ling te doen aan het oomitd van den Volken- bond te Londen en ter kennis van de openbare meening der wereld. MADRID. Medegedeeld wordt, dat de op- standelingen op het front aan Madrid in de laatste 4 dagen verliezen hebben geleden tot een beloop van 3000 dooden en gewonden. Gisteren werden 9 tanks der rechtschen ver nield. Het aantal dat sinds het beg:n van den slag werd vernield steeg daardoor tot 22. MADRID. Vandaag heeft Madrid weer te l(jden gehad van een hevig bombardement door de batterijen der opstandelingen. De granaten kwamen in verscheidene wijken van het centrum der stad neer. In de straten hoorde men voortdurend ontploffingen en het fluiten der voorbijvliegende projectielen. De klok der ambulance luidt zonder ophouden. Het schijnt dat er slachtoffers gevallen zijn, maar bijzonderheden daaromtrent zijn niet bekend. In het centnnn der stad zijn ver scheidene gebouwen door de projectielen getroffen. NEW-YORK. Alhier zijn agenten van d:e Spaansche regeering gearriveerd. Z(j ver- klaarden dat generaal Franco met Duitsch- land een overeenkomst zou hebben ondertee- kend, waarin de bepaling voorkomt, dat aan Duitschland 300.000 ton ijzer per jaar zal wor den geleverd, gedurende 25 jaar, in ruil voor levering van oorlogsmateriaal. Van Sluiskil: 10 Maart. Letl. s.s. EVE- ROSA, 2233, cokes, New-York. 11 Maart. Eng. s.s. HE'LMSTRATH, 2572, kunstmest, Valentia. Voor Selzaete: 11 Maart. Noorsch sj». MERYL, 253, olie, New-Castle. Van Selzaete: 10 Maart. Noorsch m.s. BIANCA, 3445, creosoot, Londen. Voor Riemen: 10 Maart. Noorsch s.s. ER- LING LINDOE, 751, ledig, R'dam. 11 Maart. Zweedsch s.s. GROVEL A ND 378, ledig, R'dam. Voor Gent: 10 Maart. Zweedsch sa. OS- BUR, 780, ledig, R'dam; Zweedsch s.s. SKIR- NER, 826, ledig, Antwerpen; Amerik. s.s. NEMAHA, 4106, stukg., Londen; Noorsch s.s. EDLE, 366, ledig, Amsterdam; Belg. s.s. QUENAST, 304, pekkolen, Londen; Nederl. m.s. HILDA, 75, kunstmest, Londen; Eng. sn. MOORTOFT. 473, pekkolen, Goole. 11 Maart. Estl. s.s. KAI, 736, ijzer, TaUin; Belg. s.s. YVONNE, 385, pekkolen, Londen. Van Gent: 10 Maart. Grieksoh s.s. TAME- SIS, 2448, ledig, R'dam; Eng. s.s. PTARMI GAN, 180, stukg., Londen; Russ. s.s. LENA, 800, ledig. R'dam; Duitsch s.s. MARTHA HALM, 542, ledig, R'dam. 11 Maart. Eng .s.s. ALICE MARIE, 1216, ledig, Tyne; Noorsch s.s. VESTA, 855, maca dam, Sauda; Duitsch s.s. DWARSSEE, 287, kunstmest, Rensburg; Letl. s.s. ASTRA, 1808, ledig, R'dam; Zweedsch s.s. NORNAN, 606, ledig, R'dam; Russ. s.s. KAMA, 1094, restant, Londen; Grieksch s.s. NAETILOS, 2271, ledig, R'dam; Duitsch s.s. POLLUX, 1958, ledig. R'dam; Amerik. s.s. NEMAHA, 4106, restant, Antwerpen; Amerik. s.s. EFFINGHAM, 4677, restant, Antwerpen; Belg. s.s. CHARLES, 334, ledig, Goole; Zweedsch s.s. WALLONIA, 811, ledig, Antwerpen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 7