ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN IVOROL No. 9579 VRIJDAG 12 MAART 1937 77® Jaargang Strandvonderij. Binnenland. Buitenland. De burgeroorlog in Spanje Het minste tandbederf Sport Predikbeurten TWEEDE BLAD EEN HOUTEN R0EIB00T (vlet) TER NEUZEN, 12 MAART 1937. HOEK. AXEL. VOETBAL. Van onze Adverteerders 2JX3S-' tfauiWSMXRWMfcaflR «ar r-Wt. SWWRVT.-'JWWK*: 'Oft W.vmC333« NEUZENSCHE COURANT n »»BH*uL^Grs'aeesiRHUHBBai De Burgemeester-Strandvonder van TER NEUZEN maakt bekiend, dat in die gemeente is aangebracht en opgeborgen: va« binnen en van buittn bruin geteerd, voor- aien van 3 bakken, de kop is beslagen met een stuk autoband, op den buiten acbterkant staat in witte letters bet woord „Groningen" en aan de binnenzjjde in roode letters en cijfers ,,No. 12429", op den kop aan stuur en bakboord staat in witte blokletters de naam: „Disponi- bel", welke slecht leesbaar is, aan den kop be- vindt zicb een ring met een stuk ketting en kouw. De boot is opgeviscbt op de Westerscbelde. Verm een de gerecbtigden worden opgeroepen •m zicb, tot terugverkrijging van bun eigen- dom, te venvoegen by den Burgemeester- Strandvonder voornoemd. Ter Neuzen, 11 Maart 1937. pe Burgemeester-Strandvonder voornoemd, P. TELLEGEN. VVI>K,RI.A M>S<TIE KOOPVAARDIJ- SCHEFEN IN DE BCJURT VAN SPAANSCHE WATEREN. Reeds ongeveer een week geleden beeft de directie van de Stoomvaart Maatscbappij Nederland aan baar gezagvoerders instruccie gegeven, op bet traject AlgiersGenua en komende van Marseille dertig miji beoosten de Balearen te varen, teneinde bet mynengebied in de Sipaanacbe wateren op veiligen afstand te ontwijken. De maatregel, welke overeenkomstig de be- siAsBing van de regeering is genomen, dat Nederiandscbe koopvaardyscnepen, welke zicb in de buurt van de Spaanscbe wateren bevin den, draadloo3 of anderzins de -hulp van een Kfederlandscb oorlogsscbip kunnen inroepen, ate zij zicb in moeilykheden bevinden, of ge- conivoyeerd wenscben te worden, zal op 17 Maart van kracbt worden, wanneer Hr. Ms. ,,Hertog Hendrik" zicb aldaar bevinden zal. Van de „Triton" heeft men nog niets gehoord. -Van de „Triton", bet scbip van de K.N.S.M., <jJLt met een lading sinaasappelen op w-eg naar Nederland, door een gewapenden treiier van de recbtscbe Spaanische party is aangebouden en naar Ceuta is opgebracbt, is tot dusver geen enkel bericht ontvangen. Het vermoeden bestaat dan ook, dat men den kapitein ver- bodan beeft te telegrafeeren. Misscbien zal, ais bet scbip gekrat is, de isapitein gelegenbeid krijgen zicb met de ree- derij in verbinding te steilen over den stand van zaken. ZE ELI ED EN VEROORDEELD TE GIBRALTAR. Renter meldt uit Gibraltar -dd. Donderdag: Twee Engelsobe en zes Nederiandscbe zee- lieden van het Engelsehe stooxnscbip „Thorpe- baU", dat zicb naar Alicante moest begeven, bebben zicb Woensdag voor den politierechter ■Ihier te verantwoorden gebad wegens weige- ring, naar zee te vertrekken. Het schip was bier Woensdag uit Bilbao aangekomen met utukgooderen. Do beklaagden verklaarden niet naar Ali- •ante te willen vertrekken, uit vrees bun leven in gevaar te brengen, daar zicb tien Jonge Spanjaarden aan boord bevonden. Daar aij zich van recbtskundigen bystand wilden voorzien, werd de zaalk verdaagd. Een nader bericht meldt: De zes Nederiandscbe zeelieden, alsmede bun ■bwee Britscbe collega's, die zicb zooals reeds gemel-d, voor den politierechter hebben moeten verantwoorden, omdat zij geweigerd badden «u r Alicante te vertrekken, zijn ieder ver- •ordeeld tot een boete van twee pond sterling, plus 2 shilling 2 pence boete, bovendien zijn u) ontslagen. VERHOOGING VAN DE STROOPPRIJZEN. Naar bet Ned. Weekhl. v. Kruidenlers- waren verneemt, is de stroopconventie, die 1 Maart afliep en toen voorloopig 14 -dagen is verlengd, thans definitief opnieuw opgericbt. Ook de fabriek te Dinteloord, die er tot dus ver buiten stond, is toeg-etreden. Het blad deelt verder mede, dat met ingang van Maan- «tag a.s. de stroopprijzen met f 2,25 per 100 KG. sullen worden verboogd, maar dat or ders, die tot en met Zaterdag binnenkomen, ■og tegen de oude pryaen zullen worden uit gevoerd. MINIMUM GEWICHT VOOR POTTEN JAM. Naar bet Ned. Weekbl. v. Kruldenierswaren verneemt, bebben de jamfabrieken een actie ingezet om te ikomen tot meer eerlij-kheid in den handel door bet vaststellen van een mini- ■um gewicbt van den inboud der potten jam. DE SCHAARSCHTE VAN COKES EN MAGERE NOOTJES IV. Op vragen van den beer Wijnkoop in ver- Itend met de schaarschte van cokes en magere ■ootjes IV, heeft Minister Gelissen geantwoord: Het is den ondergeteekende bekend, dat de LdmburgS'Cbe mijnen zicb momenteel de uiter- ete beperking moeten opleggen by bet aan- gaan van nieuwe verpiiichtingen voor levering van cokes en magere nootjes IV boven de door de band-elaren. gecontracteerde hoeveel- keden, zulks in verband met een tijdelyke sobaarscbte aan de betreffende soorten. By sokes is deze schiaarscbte een gevolg van de todustri-eele opleving, welke de vraag zeer fceeft doen toenemen, terwyl het daarentegen niet mogelijk was, de productie op korten ter- «ujn in dezelfde mate op te voeren. Ten aan- id-en van magere nootjes IV is gedurende de laatste jaren een zekere schaarschte in de •wintermaanden -een gewoon verzchijnsel, het- welk moet word-en toeges-chreven aan de om- Btan-digheid, -dat ideze kolen-soort steeds meer wordt gebruikt voor buisbranddoeleinden. Het fcit, dat slechts geringe boeveelheden cokes en magere nootjes IV bescbikbaar zijn, heeft ind-erdaad enkele mijnen genoopt van haar contraetueel recbt om de levering over 12 maanden gelij'k-elij.'k te verdeelen, gebrui!" t-3 maken. De ondergeteekende is, met bet oog op deb algem-eenen toestand van -de intemational-e steenkolen- en cokesmarkt, van oordeel, dat opheffing van de contingenteering, welke thans reeds zeer soepel wordt uitgevoerd, geen verruiming van den invoer zal medebrengen. De ondergeteekende is niet van meening, dat handhaving van de contingenteering on- der de buidige omstandigheden leidt tot prijs- op-drijving. Het tegendeel is bet geval. Het huidige prijsniveau hier te lande ligt over bet algemeen, mede dank zij bet overleg tusschen regeering en betrokkenen, beneden het prijs- peil op de wereldmarkt. De regeering beschiikt niet over de noodige bevoegdheden om d-en uitvoer van Limburg- scbe kolen en cokes naar het buitenland te beperken. Afgezien daarvan is de onderge teekende echter van meening, dat aan ingrij- pende maatregelen, als in de vraag bedoeld, op dit oogenblik geen behoefte bestaat. DE REGEERING EN HET AUTOVERKEER. In de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer betreffende de begrooting van het Verkeersfonds zegt de Minister o.m.: In hoeverre herziening van de door de mo- torrijtuigen op te brengen belastingen, mede in verband met de atijging van den benzine- prijs, in aanmerking komt, is een punt, dat de voortdurende aandaeht van den Minister heeft en dat nader zal worden overwogsn. De regeering houdt nauwkeurig het oog op het verloop van het autoverkeer in verband met de hierop in totaal arukken-de belasting. Uit den aard der zaak zal zij niet nalaten de hieruit voortvloeien-de conclusies te trekken. De sub-commissie uit de 'centrale commissie van advies en bijstand voor het verkeersfonds, welke tot taak heeft een onderzoek in te stei len naar de vraag, in hoeverre bet motorver- keer voldoende bij-draagt in de kosten, aan den wegenaanleg verbonden, beeft bare werk- zaambed-en nog niet voltooid. De vraag, of het thans geiwenscbt is nasst de benzinebela-sting een beffing in het leven te roepen, waardoor de z.g. ruweolietractie wordt getroffen en welke vorm van heffing hiervoor dan het doelmatigst is, wordt nader overwogen. De vermeerdering van het gebruik van die- selmotoren beeft een ongunstigen invloed op de opbrengst -der benzinebelasting in dezen zin, dat anders -het benzinegebruik voor be- lastbare doeleinden grooter zou zijn geweest. Niettemin is dit laatste gebruik van 1935 op 193-6 nog iets toegenomen. Volgens de be- schikbare ambtelijke gegevens bedroeg -dit ge bruik nl. In 1935 367 millioen K.G. en in 1936 370 millioen K.G. STICHT ELIJK TAFREEL. Kwam bet onlangs in de Belgische Kamer tot een formeel gevecht, gisteren was dit bet -geval in den Senaat, tusschen een aantal rexi-stische senatoren e-enerzij-ds en liberate en socialis-tische senatoren anderzij-ds. Dit vond zijn oorsprong in een oorveeg die de rexis- tis-che Graaf Runne den 't naast bij hem zit- tenden liberalen senator Catteau gaf. Dit was het sein voor een verwoed vuist- gevecht. Liberale en socialistische senatoren schoten Catteau te hulp. Sommige leden -sprongen boven op bun less-enaars en het ragende s-lagen over en weer. De voorzitter schorste de zitting, -doch ook dit bracbt de gemoederen niet tot bedaren. Terwijl het gevecht nog in vollen gang was, werden de openbare en de perstribune ontruimd. Ten slotte riep -d-e voorzitter de militaire wacbt te bulp en pas toen gelukte het de vechtende senatoren van -elkaar te s-cbeiden en de zit- tin-gzaal te doen ontruimen. Na-dat de zitting heropend was, kon de voor zitter med-edeelen, d-at de betreurenswaardige incidenten, waarvan bet Huis zoo juist ge- tuige geweest was, in der minne waren bijge- legd, doordat graaf De Grunne verklaard had zijn daad te betreuren. Het incident was daar- mede gesloten. Even later betrad de premier Van Zeeland de zaal. Hij werd stormachtig toegejuicht. Van Zeeland verklaarde, dat hij zicb voor de tusschentijdsche Kamerverkiezingen te Brusel can-didaat zal stel-len buiten elk par- tijverband en zond-er zich door wien ook te laten beinvloeden. Wat het verzoek der Fron- ters, die met de rexisten samengaan, betreft, Degrelle voor de radio te laten spreken, deel- de -de premier mede, dat by tijdens den gehee- len d-uur der verkiezifagscampagne niet voor de radio zal spreken en dit ook geen -der an- dere can-didaten zal toestaan. Slechts door boffelijkheid en fair play zal ik mij laten lei-den, aldu-s van Zeeland. Ik hoop, dat mijn tegenstanders dit eveneens zul len do-en, ter wille van ons land en van zijn reputatie. (Langd-urige toejuiobingen.) (Het is de eerste maal in de geschiedenis van bet Belgische parlement, dat voor ont- ruiming van d-en Senaat militairen te hulp moesten worden geroepen.) ONVOORZIOHTIG STUDENT. iDe 18-jarige Ronald Philips, zoon van den vicaris van de Sint Pieterskerk te Leeds en student in staatbuisboudkunde aan de univer- siteit aldaar, is door recbter Singleton tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld, o-mdat hij op 26 November in de wachtkamer van het sta tion te Leed den legervlieger Crabtree had tnachten over te halen, in strijd met zijn plicht, naar Spanje te vliegen, subsidiair zich en zijn kameraden gereed te houden voor den dag, dat ook in Engeland een revolutie tegen bet gezag zou uitbreken. In de toelichting tot zijn vonnis zeide de recbter tot be'klaagde: „Uw daad is een aan- slag op de veiligheid van den Staat. Ge zijt nog j-ong en ik zou de gevangenisstraf -aan iemand van uw leeftijd gaarne bespaard beb ben, maar er moet een algemeene waarschu- wing gegeven worden. De strafwet is deizelfde voor een student als voor ieder ander. Gij zult nu tijd h ebb en om tot bezinning te komen en te overwegen wat het lot van Crabtree zou geweest zijn, als hij uw raad gevolgd had, en tevens wat uw lot zou geweest Zijn in sommi ge andere landen." -Professor Jones had een zeer gunstig beeld gegeven van zijn leerlint Philips zijn studie en zijn vorderingen, maar ook de professor moest toegeven, dat bekl. zeer impulsief was en vaak eerst sprak en handel-de en pas later nadacht. TE BERLIJN SLECHTS ARISCHE VODDENR APERS. Volgens eesi bericht van Havas uit Berlijn heeft Arthur Gorlitzer, toegevoegd leider van het district Berlijn een verordening doen uit- gaan, dat het voddenrrpen in het kader van het vierjarenplan regelt. Alle Berlijnscbe vod- denrapers moeten ariers zijn. Op hun rechter- arm krygen zij een grc aen band. De nat.-so- cialistische organisatiee zullen in dienst ge- steld worden van het voddenrapen en in de af- deelingen zullen speciale bureaux daarvoor word an gevorimd. Volgens de ordonnantie is bet noodzakelijk, dat het voddenrapen door bevoegde menschen geschiedt. Dat blijkt wel hieruit, dat er 800 versc-hillen-de soorten vodden bekend zijn. In iedere afd-eeling van Berlijn zullen vodden- rapers om de twee weken het een en ander komen opbalen. De bericbten over de gevechten ten Noord- Oosten van Madrid zijn, schrijft de N. R. Crt., weinig verhelderend. Beide partijen maken melding van offensieven, die met succes zijn verloopen, van aanvallen, die met succes zijn afgeslagen en van stellingen, die zijn gecon- solideerd. Aangezien men uit de bericbten moet opmaken, dat b4ide partijen spreken over dezelfde offensieven, stellingen enz., is het moeilijk een overzicbt van den toestand te krijgen. Duidelijk is echter, dat de recht- sche troepen verder van Guadalajara verwij- d-erd zijn, dan zij eenige dagen geleden meen- den te kunnen vermelden. „Wij zijn thans vlak bij Torya", verklaarde generaal Queipo de Llano Woensdag in zijn radiorede, ,,en een klein-e 20 K.M. van Guadalajara verwij- derd". Guadalajara loopt dus waarschijnlijk geen onmiddellijk gevaar, zooals Woensdag van rechtsche zijde werd vermeld, en de be ricbten over den val van Torya (een 10 K.M. ten N.O. van Guadalajara) kan men als voor- barig beschouwen. Zooals reeds eerder gemeld, trekken de rechtsche troepen in twee colonn-es op, een, langs den weg SigtienzaMadrid, en een, langs de rivier de Tajuna, die vrijwel even- wy'dig loopt met den straatweg. De rechtsche troepen en in het bijeonder de colonne in den sector-Tajuna schijnen hier den noodigen tegenstand te ontmoeten. Zoo vertelt Queipo de Llano, dat de regie rings troepen in den sector Tajuna een mijn hebben laten springen, zonder succes echter, want de rechtsche troe pen waren nog niet op de plaats des onheils aangeland. Hij maakt voorts melding van ge vechten in de omstreken van Bribuega (ten Oosten van den straatweg ter hoogte van T-oria), waar de rechtsche troepen heuvels zouden hebben bezet, die dit plaatsje beheer- schen. Intusschen schijnt bet in dez-e streken 2swaar te sneeuwen, betgeen de operaties aan beide zijden zeer bemoeilijkt. Van beide zijden wordt voorts melding ge- maakt van vijandelijke bataljons, die zouden zijn gedecimeerd. Volgens berichten van recbt scbe zijde is bet ba-taljon de Roode Leeuwen geheel in de pan gehakt. Nopens den strijd in Asturie bereiken ons berichten, die erop wijzen, dat bside partijen met afwisselend succes den strijd voortzetten. Een verandering in de posities is niet Inge- treden. m OVIEDO ONNLEMB,%\R De laatste berichten van regeeringszijde in den sector Oviedo, aldua Reuter uit Henday-e, wijzen er op, dat men'er aan begtnt te twijfe- len, of men er ooit in zal slagen Oviedo te nemen. De opinies in dezen wisselen met den dag, zed ieman-d, die iri-er zoo juist uit Bilbao was aangekomen. Sanami-gen zijn er vast van overtuigd, dat Oviedo binnen een week zal val- len, anderen weer, die meer met hun beenen op den grond staan, zijn volkoenen t-erneerge- slagen over het feit, dat men bier voor niets bezig is het leven van honderden op te offeren. Zelfs een god zou er niet in kunnen slagen Oviedo te nemen, zeggen zij. De milicia zal het in geen duizend jaar nemen. Volgens velen is generaal Aranda, de verdediger van Oviedo, de beste soldaat van geheel Spanje en bij heeft deze maanden niet stil-gezeten. De veraterkingen der ops-tandelingen zijn meestal van bet modeme type. Ze zyn voor zien van centrale verwarming en telefonen en deze gemakken schijnt men zelfs in de loop- graven te bebben. In de linies der opstande- lingen is dit een bekend verschijnsel. De re geering daarenteg:n heeft zeer ar-moedige ver- sterkingen, uitgevoerd d-oor niet-cocmpetente werkkrachten, terwijl analfabeten het toezicbt houden. De regeeringstroepen hebben maar weinig successen behaald, wanneer men dit vergelijkt met de zware verliezen, die zij hebben geleden. Men moet aannemen, dat deze inderdaad on geveer 15.000 man bedragen. Gijon is vol ge- wonden, die in particuliere buizen moeten worden verzorgd, aangezien er geen plaats is in de veldhospitalen. Men zegt, dat generaal Aranda, Gonizales Pena, den oorlogscommissaris van Asturie, en Belanmino Thomas, den burgerlijken gou- verneur van Asturie, beeft uitgenoodigd de versterkingen van Oviedo te bezoeken. Hij heeft hen hiertoe een vrygeleide verschaft en gezegd, dat, wanneer ze n-a dit bezoek nog van oordeel zouden zijn, dat ze de stad zouden kunnen nemen, ze dit weliswaar konden pro- beeren, maar dat hij overtuigd was van bet hopelooze van deze onderneming. Volgens ge neraal Aranda zou de regeering de verdedi- gingswerken geheel moet-en vemietigen en zelfs dan zou het nog uitermate moeilijk zijn om de stad te nemen. De opstandelin-gen heb ben verder dit voordeel, aldus Reuter's -zeigs- man, dat ze geen gtJbrek aan voedseb hebben, terwij-l aan regeeringszijde het voeds-elpro- bl-eecn nog niet is cpgslost. DE ,JMAR I NTABIilCO" NIET GEZONKEN. Generaal Queipo de Llano heeft Woensdag in zyn radio-toespraak een afficieele mededee- ling voorgelezen van den marinecommandant van El Ferrol, volgens welke de ,,Mar Canta- brico" bij de beschieting door de schepen van Franco niet is vergaan. Het vaartuig is een haven der rechtschen binnengesleept. STOOMSOHIP TERNEUZEN. Uit Gibraltar wordt gemeld, dat men vol gens een rapport van het bsrgingsvaartuig „Rescue" bijna gereed is gekomen met het graven van een geul voor bet afbrengen van het Eng. s.s. Terneuzen. Ongeveer 7000 ton zaud zijn verwyderd. Men wacht op een spring- tij met veel zee. Op bet oogenblik is het weer zeer kalm. Ouderavond Chr. school. Op Donderdag 11 Maart werd in de Chr. school aan den Molendijk alhier een ouder avond gehouden. Deze bijeenkomst stond onder leiding van d-en voorzitter der schoolvereeniging den beer D. de Putter. Door bet hoofd der school werd een referaat gehouden over: ,,Hoe moet de Vaderiandsche Geschiedenis aan onze kinderen verteld wor den". In de pauze werd bet wenk der leerlingen 'oezichtigd. Vooral de teekeningen en de nut- tiige ban-dwenk-en der meisjes, waar bij mej. v. d. P-lasache enkele inlichtingen gaf, vond-en veel belangstelling. Na d-e pauze werd door den beer L. A. Dieleman een 1-ezing gehouden over: „Wat mogen, en wat moeten onze kinderen lezen". De bespreking die hierop volgde -gaf wel blijk, dat zulk een onderwerp in bet centrum -der belangstelling staat. De vergadering werd op de gebruikelijke wijze -door den voorzitter gesloten waarbij bet hoofd der school voonging in dankgebed. Het minder gunstige weer was wel oorzaak, dat deze avond minder druk bezocht was dan vorige jaren. Kerkconcert „Hosanna". Niettegenstaande, maar misschien ook mede dank zij het slechte weer, waren een 500-tal toehoorders in bet geibouw der Geref. kerk aanwezig bij het daar gister&vond ten geboore geibrachte concert dat onze plaatselijke C5hris- telij'ke Harmonie „Hosanna" daar onder leiding van baar directeur, den heer Brakman, ten beste gaf. De voorzitter, de heer Jan le Feber, opende de bijeenkomst met gebed en sehrift- lezing, waama hij het edele doel dat gelegen is in de beoefening van de instrumentale mu- ziek uite-enze-tte en dit toetste aan de noodige samenwerking die ook in het maatschap-pelijk leven eisch is, waar ieder als in de mu-ziek zijn plaats dient te kennen en te presteeren, wat van hem op die plaats verwacht ward. (Het muzi'kaal programma werd op zeer vlotte en correcte wijze afgewerkt en onder- broken door fraai orgelspel door den directeur in de pauze, waarbij deze o.a. ten geboore bracbt een paraphrase op een onzer nationale liederen. Met steeds stijgende aandaeht werd vervolgens ook het t/weede gedeelte van het muizikaal programma, in ons vorig nummer aangekondigd, gevolgd. Vooral de fantaisie op baken-de composities van Carl M. von Weber viel te loven, waarin de j>opulaire walsmelodie uit ,,Aufforderung zum Tanz" bet bijzonder deed. Met een pittige marsch van S-cboote- meijer werd het program-ma -besloten en na- dat de voorzitter in dank-geibed was voorge- gaan, werd het eerste couplet van het Wil- helmus staande gespeeld en ge-zongen en daar- mede was deze mode avond besloten. Internationale vriendschap. Hat bestuur der harmonie „Concordia" had een vriendelijke invitatie ontvangen van de Kon. Harmonie „Excelsior" uit St. Nicolaas tot bijwoning van het daar ter plaatse j.l. Woensdagavond gegeven kunstconcert in het Gildenhuis, waaraan werd voldaan. Op buiten- gewcon gastxvrije wijze zijn de Axelaars door het bestuur der Belgische zustervereeniging ontvangen en o.a. toegesproken door den bur- gemeester van St. Nicolaas, die het een ver- beugend verschijnsel noemde dat er zulke hechte vriendsohapsfbanden gelegd worden door de kunstliefde van dilettanten tusschen Noord en Zuid. Het schitterende programma dat werd uitgevoerd bestond uit werken van Rossini, Roreldien, Sint Seans, Beethoven e.a., terwyl ook een compositie van den directeur Michel Julien werd uitgevoerd. HET CENTRUM. „Sanders van de Rivier" is zonder twijfel een van de spanmendste en interessantste films van den laatsten tijd even spannend en intereasant als het boek van Edgar Wallace, -dat tot basis voor de verfil- ming dien-de. Toen deze schrijver in het einde van de vorige eeu-w met het publiceeren van romans begon, behoorde „Sanders of the River" tot een der eerste. Geen wonder, want Wallace kwam toen juist uit Afrika terug, waar hij als korporaal bij den Britschen Militairen Geneeskunoigen Dienst aan enkele straf-expedities deelnam. Later trok Wallace nog eens naar Afrika ditmaal als jour nalist teen in de Belgische Congo opstootjes plaats vonden op de rubberplantages. Onge- twijfeld is Edgar Wallace dus bevoegd om over Afrika te s-chrijven. Hij wijdde er niet minder dan zeven boeken aan, waarvan „San- ders of the River" bet bekendste i-s. Het verhaal van deze film is hoofdzakelijk aan dit boek ontleend, doch er zijn ook frag- menten der ander boeken in verwerkt, zoodat men een zeer boeiend verhaal krijgt da-t vry- wel geheel in Afrika is opgenomen. Als t-weede hoofdnummer volgt Ons dagelijksch brood. De regie van deze film werd toevertrouwd aan King Vidor, en al moge de rolprent niet gerangs-chikt wor-dien onder die allergrootste, al-leen«het feit dat niemand minder dan King Vidor de lei-ding op zich nam, is al v-oldoend-e om van een hoogst eenvoudig gegeven een film te zien samengesteld die de voile aan- en de schoonste tanden, indien U poetst met de antiseptische tandpasta Tube 60 en 40 ct. Ooos 20 ct ilngez. Med.) dacht waard is. ,,Ons dagelijkscb brood" is een film, die geinspireer-d werd door de tijds- omstandigheden en meer in het bijzonder het probleem van de werkloosheid aansnij-dt, al is het ook op een uitzonderlijke wyze. Niet als een politieke materie en evenmin aan de hand van sociale theorieen, doch als een simp-ele vertelling van menschen, -dingen en gedachten van onzen tijd. E)en eenvou-dige, doch niettemin pakkende film, die den levens- strijd van twee menschen weergeeft. Eerste klasse. Of-schoon er aanvankelijk geen wedstryden voor deze klasse waren vastgesteld, zijn na het schrijven van onze voorbesobouwingen van de komende wedstrijden de beide nog restee- rend-e ontmoetingen in deze klasse uitge- scbreven waardoor dan tevens de eindstand zal worden bereikt. BW ontvangt Juliana, dat nog steeds bet degradatiegevaar voor oogen zweeft. Een gelijk spel is evenwel reeds voldoende om Juliana los te maken van de onderste groep. In BW heeft zij echter een tegen- stan-der die sterker i-s te noemen en de kans is dan groot dat het voor Juliana bij 15 pun- ten zal blijven. De meeste aandaeht zal vragen de stryd BleijerheideDonga, want Longa staat onder- aan in de ranglijst en er kan nog zoo heel veel gebeuren. Verliest zij dezen wedstrijd dan moet zij de degradatiewedstrijden spelen, een gelijk spel brengt haar gelijk met Eindhoven, MVV en mogelijk ook Juliana, waardoor een nacompetitie zal volgen. Maar een gewonnen wedstrijd brengt baar in vei-lige haven en wij bebben zoo het vermoeden, dat Longa voor de groote verrassing zal zorgen en als overwln- naar in vreugdevolle stemming huiswaarts zal keeren. FIRMA VOERMAN—DE PAITW. De bekend-e Firma VoermanDe Pauw, in de Noordstraat alhier, beeft bare afdeeling beeren-modes ge-beel gemoderniseerd. Het interieur van -deze afdeeling, ziet er thans keu- rig uit. Er zijn langs de wanden met eiken- bout betimmerde kasten aangebracbt, met glasafsluiting, waardoor men terstond zicbt heeft op -de daarin geborgen artikelen, en die zijn van groote verscheidenbeid, terwijl de dtalagekasten ook aan de acbterzijd-e zijn af- gesloten met spiegelruiten, zoodat deze ook van af -de stfaat doorzicht geven in den win- ke-1 en aldus kan zien „wat daarin te koop is". Maar niet alleen is de winkelruimte ge moderniseerd en verfraai-d, de firma heeft aan hare zaak ook uitbreiding gegeven, door daar- aan te verbinden -een afdeeling beerenconfectie voor bet betere genre, keurig van suit en met goede kwaliteit binnenwerk, gepaard aan bil- lijtke prij-zen. Natuurlijk zou de confectiezaak niet vol- ledig zijn, wanneer ook niet gezorgd was voor een paskamer. Deze bevin-dt zicb boven den winkel, en is met een gemakkelijke trap van daar uit bereikbaar. Wrj wenscben de firma succes met moder- niseering en uitbouw barer zaak, die morgen heropend wordt. ZONDAG 14 MAART 1937. Ned. Hervormde Kerk. TER NEUZEN. 9.30 u., de heer B. Dagevos; 2 u., Dr. L. J. Cazemier. SLUISKIL. 9.30 u. en 2 u., de heer W. J. Fcurnier. AXEL. 9.30 u., Ds. Van Oeveren en 2 u.. (onbe-k-end). HOEK. 9 u. en 2 u„ Ds. E. Raams. ZAAMSLiAG. 9 u., Dr. L. J. Cazemier, van Ter Neuzen; 2 u., Ds. R. ten Kate, van Dordrecht. KLOOSTERZANDE. 9.30 u., Ds. R. ten Kate, van Dordrecht, bed. H. Doop. SAS VAN GENT. 9.30 u., Ds Akcrslodt van Houten Roos. PHILIPPINE. 1.15 u., Ds. Akersloot van Hou ten Roos. Gereformeerde Kerk. TER NEIUZEN. 9.30 u. en 2 u., Ds. G. W. van Houte. AXE1L. 9.30 u. en 2 u., Ds. Post. Bediening H. A. HOEK. 9.30 u. en 2 u„ Ds. J. A. Vink. ZAAMSLAG. 9 u. en 2 u„ Ds. Kok. Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9 u„ 2 u. en 5.30 u„ leesdienst. AXEL. 9.30 u. en 2 u., leesdienst. Chr. Gereformeerde Gemeente. ZAAMSLAG. 9 u. en 2 u., Ds. Tolsma. Nederdnitsch Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9 u., 2 u. en 5.30 u., leesdienst. Lokaal „Eben-Haezer". Dekkerstraat Ter Neuzen. 6 u., de heer B. Dagevos. Evangelisatielokaal Othene. 6 u., Ds. J. A. Vink, van Hoek. Roomsch-Katholieke Kerk. TER NEUZEN. 7 u., 8 30 u. en 1') u., H.H Diensten; 2.30 u., Lof.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 5