Bijbeltjes en Leeshijbels Ter Neuzensche Courant LANDBOUWINSPAN Schilder- en Behangwerken Dek- en Zaaikleeden VOORDEELEN Den geheelen LANDBOUWINSPAN B0ERENINSPAN, Prachtige en uitgebreide sorteering Firma P. J. VAN DE SANDE WONDERBARE GENEESKRACHT Advertentien B. KAMERIK 8RANDHOUT een HOFSTEDE Een goed zakenman gooit niet nutteloos geld weg, maar zorgt voor GOEDE reclame de meest gelezen Courant van Zeeuwsch-Vlaanderen 4 PAARDEN 14 stuks H00RNVEE, Het WOONHUIS een perceel Bouwterrein een partij BOUWLAND, ItBgisters nm iii Couponbelasting LANDBOUWERSINSPAN, Plulmvee-Rubriek W¥0*" in alle uitvoeringen en prijzen TER NEUZEN BOEKHANDEL Bekendmaking Naast ons gewone bedrijf hebben wij ons thans ook speciaal ingericht voor het lakspuiten van auto's volgens het nieuwste precede. Vraagt inlichtingen en prijs. Aanbevelend, I R. J. OE KRAKER Telef. 44 AXEL „De heele dag ge- sjouwd! Moe Niks hoor, ik kauw Wrigley's! Vraagt prijsopgaaf voor A. D E V I N v/h J. J. VERJAAL Zeilmaker VAN B0VENSTR. 17 - TER NEUZEN de Slooperij C. VERMAST, fiEREEDSCHAPPEN: Den kapitalen Partij Klaver- en Weidehooi en Voederbieten. INGEZONDEN STUKKEN, MUStiiii' de volmaaktc k»»w- rigley, de voh»aakte Inlichtingen en prijscourant bij onze agenten of schriftelijk bij ons N.V. GAZELLE RIJWIELFABRIEKEN DIEREN (Qeld.) hebben de JOLIHERBA-TABLETTEN. Dit zijn de natuurgeneesmiddelen zonder chemicalien of schadelijke bestanddeelen, die duizenden lijdenden geholpen hebben. Vele gebruikers van Joliherba hebben geschreven: dat zij baat bij de tabletten hadden, ten zeerste tevreden zijn, het probate middelen zijn, ze uitstekend zijn, er dankbaar voor zijn, er heel blij mede zijn, zelfs werkelijk verrassend goede resultaten daarmede bereikt hebben. Wanneer U de tabletten regelmatig eenigen tijd gebruikt, zult ook U veel baat daarbij vinden. Door H.H. Doctoren aanbevolen. No. OO Aromatische kruidentabletten, zeker en zacht werkend bij slechten stoelgang, is onovertroffen. No. 1 bij Rheumatiek, Jicht, Aderverkalking, Lendenjicht. No. 7 wordt zeer geprezen bij Zenuwzwakte, Slapeloosheid, Afmatting, Opgewondenheid, Hysterie, Migraine. No. 9 tegen Aderverkalking en Hoogen Bloeddruk. In doos van 65 tabl. /1,20, 130 tabl. /2,10, 250 tabl. 3,60. No. OO ook in doosjes van 30 tabl. 60 cent. Bij alle Apoth., vooraanst. Drogisten en Reformhuizen, o. a.A. J. Klaassen, Noordstr. 54, M. A. van Borssum Waalkes—v. Tuyl, Noordstr. 71, Ter Neuzen. Kunt U niet direct besiuiten, vraagt dan eerst om prospectus en gratis proef van No. OO bij Firma H. PADDKRATZ, Zeeweg 11, Scheveningen (Postrekening 225101). Tel. 554631. bij het van ouds-bekende a d r e s Schoolplein 11 Billijk.e prijzen - Vlugge bediening Moderne afwerking levert gegarandeerd waterdichte aan prijzen waar de z.g.n. concurrentie niet aan kan. Vraagt bemonsterde of- ferte. Alles Nederl. fabrikaat. HkS Jneste Acli^es zooalsKachclblokjes - gekapt Hout Fasseelhout - Blokjes voor Haardkachels is en blijft aan de Oostkolk bij Java, Tel. 121 Iedere hoeveelheid Hout wordt aan huis bezorgd, zonder prijsverhooging TE KOOP in den polder Graauw en Langendam, met nieuwe gebouwen en goed land aan den weg Hulst—Graauw, groot 9.04.60 H.A. (20 gem. 90 roe) te aanvaarden rooven oogst 1938. In pacht kan volgen een kavel zeer vruchtbaar POLDERLAND groot 5.16.00 H.A. (11 gemet 174 roe). Te bevragen J. F. VAN DEWALLE, Tivoli, Hulst. SLUISKIL. Notaris HOVING te Ter Neuzen, zal •P DINSDAG 1© MAART 1937, des middags 12 uur, ten ver- zoeke van den heer M. DE REGT op j de nog door hem bewoonde hofstede i in den Bontepolder te Sluiskil, in het 1 •penbaar verkoopen: bestaande uit: Juist wat U niet ziet is zoo belong- rijk aan een rijwiel. Het zijn de loopende deelen. Daarvan hangt al. of Uw rijwiel licht blijft loopen en ol onkosten voorkomen worden. Alle onderdeelen - ook de onzicht- bare van de Gazelle, zijn van het allerbeste materiaal en nauwkeurige afwerking. Een Gazelle blijft goed en is daardoor goedkoop. Vraag bij aanschaffing van een rijwiel naar den naara Algemeene bekendheid daarvan beteekent dat het merk goed is, niet alleen uiter- lijk, maar ook innerlijk. Dat zalU voor veel onkosten en ongerief behoeden. Vraag dus een Gazelle. Dan bent U op den duur het goedkoopste uit. Licht loopend door holle kogelbaan. a ze e 1. „ALIDA", bruine merrie, geboren in 1926, V.B. 48818. 2. „LOTTA", vosse merrie, geboren in 1927, St.B. 20961. 3. „CAROLlNA", vosse merrie, geboren in 1927, V.B. 55187. 4. „M1NA", vosse merrie, geboren in 1928. Alle beveulend. w. 2 Melkkoeien, 5 bekalfde Vaarzen, d6njarige Os, 2 Wnjarige Vaarzen, 4 Kalveren. 2 Loopvarkens; 40 Kippen en Hanen. MELKGERIEF. Voorts: Eenig HUI8RAAD. Betaling contant. Aanvang verkoop beestiaal 2 uur. Bergplaats voor rijwielen en auto's #p de hofstede. Muziek of zang wordt niet toegelaten. Notaris FANOY te Axel, zal ten verzoeke van de Erven Mej. Wed. P. J. DE FEIJTER—Scheele, in het hotel van den heer H. deVrieze te Ter Neuzen, Markt, op Donderdag den 25 Maart 1937, des namiddags 2 uur, verkoopen KOOP 1. met aanbehooren. Erf en Tuinte Ter Neuzen, Axelschestraat (Schans) deel van sectie M no. 190, groot ongeveer 7 A. 98 c.A., thans nog bewoond door Mej. Wed. Joh. de Feijter. KOOP 2. met daarop staande Schuurtje, naast koop 1, rest van sectie M 190, groot ongeveer 5 A. 42 c.A. KOOP 3. Weiland en Vliet, te Hoek, Loven- polder, kadaster sectie B nos. 88, 89 en 90, samen groot 5.03.40 H.A. (11 gemeten 99 roeden) verhuurd aan diversen en te veilen in per- ceelen. Te aanvaarden: koop 1 en 2 uiterlijk 1 Juli 1937, koop 3 in genot huurvanaf le vervaldagen en in bezit bij einde huur. Betalen: 17 April 1937. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris. N.V. FIRMA P. J. VAN DE SANDE De Notaris J. VAN DIJKE te Kruiningen, zal op Woens- dag 17 Maart 1937. des voormiddags 9]4 uur, op de hofstede „Zoute" te Yerseke, ten verzoeke van den heer C. VAN GORSEL, landbouwer, aldaar, om contant geld, publiek verkoopen: bestaande uit: 2 PAARDEN: alsFLORA, vosmerrie, 11 jaar, (veulendragend), LIES, vosmerrie, 13 jaai, (veulendragend). 27 stuks HOORNVEE als: 11 melkkoeien, 5 tweejarige vaarzen, 5 eenjarige vaarzen, 1 een- jarige stier, 1 eenjarige stamboek- stier, 3 vaarskalveren en 1 stierkalf. 3 VARKENS waaronder 2 vette en 1 zeug. 70 KIPPEIMen voorts Den geheelen als3 menwagens, kar, dorschkas met 6 P.K.-motor, zelfbinder, zaai- machine, supra wiedmachine met toebehooren, tilbury, sleepborden, rolblok, aanaardploeg, cultivator, kettingegge, eggen in soorten, wan- molen, graanbreker, zakkenheffer, 3 Sacksploegen, handwiedmachine, zwingen, 2 ijzeren- en betonnen drinkbak, bascule, klaverruiters, watervat met kraan, uienren, zakken, vleeschhouwer, kiembakjes, harnas- sement, mestplanken, mangels, hooi, stroo, mest in den mestput, ont- roomer (Polar), karn. roomvaten, melkbussen, en al hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Met den verkoop van het beestiaal wordt om 1 uur begonnen. Bergplaats voor fietsen. Geen stalling. Zorgvuldige afsluiting tegen zand en vuil. 3 menwagens met toebehooren, zaaimachine, wiedmachine, maai- machine, denschaarploegen, twee- schaarploeg, voorschaar, cultivator, molbord met ketting, landrol, slede met bak, sleper, vorentrekker, 5 houten eggen, 2 ijzeren eggen, 2 zigzag eggen, kettingeg, handwied machine, windmolen, snijmolen, bie- tenmolen, wagenlichter, waterbak, drinkbak voor kalveren, siijpsteenen, graanmaat, bascule, geeselsteen, zeeften, kruiwagen, ladders, trap, 4 aanschijnen, 5 tweepaardzwingen, 3driepaardzwingen,vierpaardszwing opvoerketting, kettingen, gierbak, goten, trekzaag, hooiruiters, afmaak- palen, omheiningsdraad, graanzak- ken, zeisen, tonnen, kuipen, vorken, rieken, schoppen, mesthaken, paar- dentuig, touwwerk, brandhout, enz. K.P.M. vond deze blijde gebeurtenis plaats in een besctout hoekje, waama het profoleem aich in dubbele scherpte deed gevoelen, want mi waren er twee koeien, of althans een koe en een kalf. Toen de veestapel in voorloopige veiligheid was gebraoht o,p de Palopo, werden opnieuw poginigen in het wenk gesteld om een invoer- vergunning te krijgen, welk wonderpapier klaanblijkeLijk vain het departement van oeco- namiische zaken moest komen. Er werden expresse brieven geschreven, er werd getele- foneerd, maar er kwam geen vergunning. Toen moest de Palopo vertrekken en de koe moest met haar kind verhuizen. Ditmaal, en weer zeer amzichtig, met een veetrap, naar de Van Lansiberge. Met deze boot laat de K..P.M. de dieren thans een pleiziertochtje maken naar Tarakan. Een nofbele gestie, weike evenwel wel licht niet op de juiste waar- de wordt geschat. In ieder geval komt Zon- dag aan dezen toeristentrip een einde, want dan komt de Van Lansiberge beriuig en dan gaan de kcreien met de Nieuiw Zeeland maar weer terug naar Australie. Als temminste het kalf daar wordt toegelaten, want dat is een Nederlandsch—Indisch onderdaan! We voorzien dat aan de lijdensgeschiedenis van de dieren voorloopig nog geen einde zal komen. Vragen, deze rubriek betreffende, kunnen door onze abonne's worden gezonden aan Dr. Te Hennepe, Heemraadsingel 84 te Rotterdam. Postzegel voor antwoord insluiten en blad vermelden. HET NATIJURLIJK BROEDEN. IHoewel op de groote bedrijven vrijwel overal met broedmachines wordt gewerkt, wordt op kleine bedrijven nog vaak met kloeken ge- Ibroed. Er zijn zelfs in Engeland nog groote bedrijven die alleen met kloeken broeden om- dat men zegt dat daardoor sterkere kuikens geboren worden. Bij het natuurlijk broeden is men geheel af- hankelijk van het feit of er broedsche hennen zijn of dat men ze huren of koopen kan. Het broeds worden der hennen kondigt zich een paar dagen te voren aan doordat het dier een kloekend geluid maakt en met de veeren min of meer oveteind rondloopt. Merkt men dat de kip 's avonds een rustig plekje opgezocht heeft en bij het naderen van menscthen een eigenaardig geluid laat hooren en de veeren overeind zet, dan kan men probeeren met een paar porceleinen eieren of gewone eieren of ze goed blijft zitten. Pas als ddt lukt kan men haar de broedeieren zelf toevertrouwen. Men moet er echter om denken zoo'n hen eerst heel voorzichtig goed met insectenpoe- der te behandelen en dat flink tusschen de veeren te spuiten. Als de hen tijdens het broe den last krijgt van parasieten dan kan zij niet rustig blijven zitten. Over het algemeen wor den de hennen van de z.g. zware rassen, Wy- andottes, Rhode Island Red en Orpington veel meer broedsch dan die van de lichte ras sen. De broedeieren moeten voor we ze onder de hen leggen terdege onderzoeken. Dit geldt na tuurlijk ook bij machinaal broeden. De scha- len moeten glad en rein zijn, vuil kan men er voorzichtig afkrabben, afwasschen met water mag niet, daar hierdoor het bederven der eie ren zeer in de hand gewerkt wordt. De eieren moeten normaal van vorm zijn, niet te lang en spits en niet te rond en stomp. Ook abnor- maal groote eieren geven minder goede resul taten dan eieren van ongeveer 60 gram. Als de vorm goed is, moeten we de schouw- lamp nemen en kijken of de schaal goed gaaf is en geen barstjes; dunne vlekken of deuken vertoont. Verder letten we er op of de lucht- kamer aan het stompe einde van het ei zit. Eieren waarbij de luchtkamer zich in het spitse einde bevindt of z.g. los ligt, deugen niet om te broeden. Verder is thans gebleken dat eieren met veel dun, waterig eiwit, slechte broedresulta- ten geven. In Amerika wordt dan ook tegen- woordig, als men van *bepaalde hennen z.g. individueel broedt, nagegaan hoe het eiwit in de eieren dezer hennen is. Men maakt dus van elke hen een paar eieren open en kijkt of er veel dik, taai eiwit in is. Daar een hen altijd heteelfde type eieren legt kan men dan hen nen die zulke eieren leggen voor het broeden gebruiken en hennen die eieren leggen met veel waterig eiwit uitsluiten. In elk geval zorge men er ook voor dat de broedeieren komen van foktoomen die op pul- lorum onderzocht zijn en van overjarige hen nen. Het broeden van eerste legs hennen be- vordert sterk de toename van allerlei ziekten, vooral verlamming. Men geeft een middelmatig groote broedhen ongeveer 12 eieren. Dat hangt er ook van af of het koud of matig warm weer is. Bij koud weer moet de hen de eieren meer verwarmen en mogen de eieren geen kans loopen niet ge heel onder de kip te liggen. Als broedplaats kieze men een rustig plek je, liefst gewoon op den grond. Op zolders is het meestal te droog, zoodat men er dan aan denken moet de onderlaag van het nest goed vochtig te maken. Dit vochtig maken heeft weer het bezwaar dat de onderlaag gemakke- lrjk gaat schimmelen en muf wordt. Men kan als broednest een op den kant gczette leege sinaasappelkist gebruiken. Men kan ook met een paar klinkers een plekje afgrenzen en op den bodem een gras- zode leggen of een flinke laag aarde die dan goed vast, aangedrukt moet worden. Daarop legt men een laagje hooi en wel zoodanig dat het broednest een lichte uitholling vertoont, vooral niet te diep zoodat de eieren over elkaar rollen. De hen maakt zelf het nest wel ver der in orde, buiten in de natuur behelpen de dieren zich zelf wel zonder hooi of stroo en gaat het ook goed. In het nest kan men wat tabaksstof, desnoods een paar fijngewreven si- garetten- of sigareneindjes strooien tegen het ongedierte. Men zorge er voor dat een stofbad in de buurt is, zoodat de broedhen als ze van de eieren gaat een bad kan nemen om zich van de parasieten te ontdoen. Men late zooveel mogelijk op geregelde tjjden, b.v. iederen morgen op een bepaald uur de hen van het nest af om te eten en te drinken en haar ont- lasting te doen. Wil men de hen van het nest nemen dan neemt men haar niet bij de vleu- gels op doch schuift voorzichtig de eene hand vlak onder borst en buik en legt de andere hand vlak op den rug en beurt haar lood- recht op. Pakt men haar bij de vleugels dan gaat ze met de beenen spartelen en maakt de eieren stuk. Als voer geeft men mais met een weinig meelvoer, in elk geval niet veel meelvoer. Na een week worden de eieren geschouwd. Onbe- vruchte eieren worden verwrjderd. Dat schou- weh kan men na 14 dagen nog eens doen, daarna laat men de hen met haar eieren met rust. In den beginnen kan de hen ongeveer 10 minuten van het nest af, later ongeveer een half uur. Dr. B. J. C. TE HENNEPE. (Nadruk verboden.) (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) PA A SC H VEEM A R KT TE TER NEUZEN. ,,iHoofd omhoog met moed vooruit", zoo be- gon 1.1. een vooraanstaand middenstander zijn rede op de protesbvergadering, gehouden te Den Haag, waar duizenden middenstanders uit alle deelen des lands te saam gekomen waren om te protesteeren teg.en de crisismaat- regelen en met aandrang tfi vragen den han- del vrrj te laten. Handel waarin Nederland is groot geworden. Handel, die door handelsmen- schen gedreven moet worden, en niet door Regeeringswetten en besiuiten belemmerd moet worden. Laat ook mij met deize woorden beginnen, nu we staan voor de 5de Ter Neuzensche Paaschveemarkt. ,,Hoofd omhoog met moed vooruit", vraag ik U slagers, vee'handelaren en middenstan ders, dat is ook onze plicht tegenover elkan- der en voor onze huisgezinnen. Wij zijn op elkander aangeiwazen, zeker in dezen tijd, nu de overheid ons in den steek laat, ons zelfs nog belemmerd ons brood naar behooren te verdienen. Met den steun van ,,Kltanop", de Ver. voor Vreemdelingenverkeer dn tal van andere ver- eenigingen en particulieren, zullen de slagers, veehandelaren en landbouwers ook dit jaar weer trachten een Paaschveemarkt te orga- niseeren, te houden op 17 Maart 1937. Tot de slagers zou ik willen zeggen, toont het ibeste wat ge hebt, laat, ondanks de zware crisisheffingen en de vele regeeringsbemoei- lijkheden die op uw schouders drukken, het koopend publiek van Ter Neuzen en osmstre- k'en zien, dat er toch activiteit en aanpassings- vermogen in U zit om het beste aan te bieden. De veehandelaren en landbouwers z(jn zeker present, hun vee ten toon te stellen en zoo- doende goede zaken te maken. Wanneer wij alien zoo eendrachtig samen werken, dan kan ons nooit verweten worden dat we niet actief genoeg zijn. Laat daarom gij alien die belang habt bij een Paaschvee markt uw 'best doen, om te toonen, wat er hier aan kwaliteit is en wat er in uw zaken aangeboden wordt. Gij, inwoners van Zeeuwsch-Vlaanderein trekt den 17den Maart op naar Ter Neuzen, met zijn mooie en goed voorziene ,,Klimop- winkels" en aanschouwt op de Markt het puikje van het Zeeuwsche vee, waarvan met de Paaschdagen een heerlijk stukje op uw tafel kan prijken. En gij Ter Neuzenaren in het brjzonder, toont uw belangstelling voor den middenstand, want ook zij gaan gabukt onder den druk der crisis. Wanneer U inkoopen doet, gun het dan uw eigen stadgenooben. Wat uw eigen middenstand U biedt! Koopt dat in Gent of Dordrecht niet! Tot slot mijn dank, namens de Commissie, aan alle vereenigingen en particulieren, die ons gesteund hebben om deze 5de Paaschvee markt te doen slagen. H. J. OOLSEN, Voorzitter.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 3