i Mi m m UROL doet xe verdwijnen! Kerknieuws. Sport Gemengde Berichten Vetwormpjes Schaakrubriek. m. fm a lla&a rt^wm Verkouden Kinderen? ZAAMSLAG. VEERE. VOETBAL LOOP DER BEVOLKING. mm mm WM A m erkend, doch deze aan onze haven voor den oorlog slechts tijdelijk en bij wijze van gunst zijn verleend, als waren zij gebaseerd op het tractaat van 1867. Spr. ging in het brjzonder ook in op de vraag of Nederland gerechtigd is thans in voile vrijheid te onderhandelen over den bouw eener nieuwe zeesluis te Ter Neuzen, dan wel of zijn handen gebonden zijn door de in 1895 gesloten overeenkomst. Spr. slaagde erin aan de hand zoowel van den verdragstekst, als wel gelet op de geschiedenis zijner totstandkoming, zijn gehoor te over- tuigen, dat inderdaad Nederland nog geheel vrij is zijn standpunt te bepalen. Nochtans sprak hij de hoop uit dat hier een einde moge komen aan den onderlingen eoo- nomisohen strijd, terwille van Ter Neuzen het vraagstuk der spoorwegtarieven eindelijk af- doende moge worden opgelost, doch dat ander- zijds Gent bevrediging moge vinden door den bouw der gewenschte zeesluis. Hij deed in dit verband tenslotte nog uitkomen, dat de kans bestaat dat ditmaal, anders dan vroe- ger, van Nederlandsche zijde geldelijk zou kunnen worden deelgenomen in de totstand koming dezer werken, zulks ter erkenning van het daarbij thans ook in zekere mate be- trokken Nederlandsche belang. Voor de zee- vaart op Gent blrjft het kanaal via Ter Neu zen toch nog steeds verre de voorkeur houden boven een kanaal Gent- Heist. Indien Uw kinderen hoesten of verkouden zijn, wrijf dan 's avonids keel, rug en borstje in met DAMPO, dan zijn ze weer spoedig beter. Doos 30, Pot 50 ct. Bij Apoth. en Drogisten. (Ingez. Med.) Gevonden voorwerpen. De gemeente-veldwachter alhier verstrekt inlichtingert omtrent de navolgende gevonden voorwerpen: 1 grij'ze dameshoed; 1 kinder- mutsje; 1 br. lederen handscboen; 1 dames- handschoen (glac<5)1 portefeuille met in- houd, 1 bijbeltje, 3 rijwielbelastingmerken, 2 ceinturen, 2 jongensmutsen en 1 bagage- snelbinder. Vanwege bet gemeentebestuur heeft men een aanvang gemaakt met het aanbrengen van naamborden op de hoeken der straten. Tot dusverre vermeldden de straten haar naam niet. Het werk geschiedt door werk- loozen. GEBEF. GEMEENTE. B e d a n k t voor Ter Neuzen, Ds. H. Lig- tenberg te Lisse. DE BOTERKWESTIE IN ZEEUWSOH- VLAANDEREN. Dinsdag bracht Ir. A. Roebroek, directeur- generaal van den landbouw, een ibezoek aan Zeeuwscb-Vlaanderen. O.m. vond te Hulst een bespreking plants over de boterkwestie. Zelfkamers ontvangen, zooals men weet, 14 kUo boter per week en per lid van bet ge- 7in zegelvrij, de leden van de Coop. Room- boterfabrieken krijgen evenwel geen zegeivrije boter. Omdat de Z.-Vlaamsche boeren in een wellicht nabrje toekomst geen afzetgebied meer zullen vinden voor de zelf gekamde boerenboter werden middelen beraamd om de zegeivrije boter ook te verstrekken aan leden van de coop, fabrieken, ter vergemakkelijking van den overgang der bereiding van zelf ge karnde boter naar het lidmaatschap van de Ooop. Roomhoterfabriek. RIJKSPOSTSPAARBANK. In den loop der maand Februari 1937 werd aan het postkantoor alhier op spaarbank- boekjas ingelegd 70.812,85 en terugbetaald 29.075,06, derhhlve meer ingelegd dan terug betaald 41.737,79. Het aantal nieuw uitgegeven boekjes be- droeg 57. LIBERAEE STAAT8PARTIJ „DE VRUHEIDSBOND". ,,De Vrijheid" deelt mede, dat het hoofdbe- stuur van de Liberate Staatspartij „De Vrij- heidsbond" de candidatenlijisten voor de ver- kiezing van leden van de Tweede Kamer na overleg met de oentrale kiesvereenigingen definitief als volgt heeft vastgesteld: Oombinatie HI ('s-Hertogenbosch, Tilburg, Maastricht, Dordrecht, Middelburg, Den Hel- der, Leeuwarden, Groningen en Assen) 1. Dr. S. E. B. Bierema, Usquert; 2. Mr. G. A. Boon, 's-Gravenhage; 3. H. D. Louwes, TJlrum; 4. Jhr. Ir. O. C. A. van Lidth de Jeude, 'a-Gravenhage; 5. Mr. J. Linthorst Homan, Frederiksoord; 6. C. J. van Kempen, 's-Gravenhage7. Dr. I. H. J. Vos, Amster dam; 8. J. M. van Bommel van Vloten, Goes; 9. Mevr. Mr. E. A. J. ScheltemaConradi, Haarlem; 10. J. A. E. Verkade, Santpoort; 11. Mr. W. A. J. v. d. Hurk, Breda; 12. P. Stapel, Hoogkarspel; 13. D. Zijp, Sliedrecht; 14. H. Lamberts, Ooevorden; 15. J. Ooster- hofif, Leeuwarden; 16. S. G. Nauta Pieter, Anthem; 17. J. A. van Overklift, Oldehove; 18. P. Blaauboer, Kolhom; 19. Mr. J. Eras mus, Oostburg; 20. H. C. van Eek, Dubbel- dam. HET WERKFONDS IN ZEELAND. Aan het tiende driemaandeljj'ksch verslag van het werkfonds, loopende van 16 Septem ber tot en met 15 December 1936, is ontleend, dat er op laatstgenoemden datum reeds in totaal 101 plannen waren uitgevoerd en voor de eerste of tweede maal opgeleverd. Het geblokkeerde bedrag bedroeg in totaal 8.743.376. Verloond hiervan werd 1.624.033, terwijl de werken voor 87.208 manweken werk hebben geleverd. Tot de plannen die zijn uit gevoerd behooren o.m. kanaalhaven Ter Neu zen, toegestaan bedrag f 389,135; gedeelte rjjkswag KruiningenSchore 32.900; gemaal Ritthem 65.500; bouw koelhuis veilingsver. „Zuid-Beveland" te Goes 100.000 en ver- nieuwing beschoeiing haven te Krabbendijke 9100. Op 15 December 1936 waren nog 128 plan nen geheel of gedeeltelijk in uitvoeringwaar- voor een ibeirag van in totaal 33.588.134 wend geblokkeerd. Men berekende dat voor deze groep het aantal manweken rond 532.000 zal ibedragen. Tot deze plannen, die geheel of gedeeltelijk in uitvoering zijn behooren o.m.: Kanaalhaven, Ter Neuzen (2e gedeelte) 358.000, wag KoewachtSt. Jansteen 35.886; riool en pompgemaal te Middelburg 39.000; laanleg nieuwe haven te Goes f 1031320; verbouwing ziekenhuis te Middel burg f 205.000. Op 15 Dec. jJ. waren voorts nog van 25 plannen een of meer bestekken door het werk fonds goedgekeurd, zoodat aangenomen kan worden, dat deze werken voor een groot ge deelte binnenkort in uitvoering zullen komen. In totaal is voor deze plannen (o.a. voor den rijksweg onder Scbore en Kapelle 159.000) vastgelegd een bedrag van 2.903.043. In de groep, plannen, goedgekeurd door de ministerieele commissie zijn thans in totaal 25 plannen gerangschikt waarin is vasrtge- legd 6.698.718. De plannen, die wel door de ministerieele- cammissie goedgekeurd zijn, doch waarover met de arbeidersorganasaties nog onderhan- deld moet worden beloopen een bedrag van f 3.178.120. Wat de andere palnnen en werken betreft merken wij op, dat in de versiagperiode 6dn plan werd goedgekeurd, waarbij een bijdrage voor het jeugdwerk in 1937 werd toegekend ten bedrage van f 1.000.000. In totaal was op 15 Dec. 1936 ten laste van den begrootingspost voor het Werkfonds ge blokkeerd! een bedrag van 80.240.567. BESMETTELUKE ZIEKTEN. In de week van 28 Februari tot en met 6 Maart kwamen 2 gevallen van Poliomye litis anterior acuta te Hulst voor. DE WEDSTRIJDEN VOOR ZONDAG. Het seizoen 19361937 kenmerkt zich wel door het vlotte verloop dat zij gehad heeft en het is als een unicum te beschouwen, dat in eind Februari het programtma feitelijk is af- gewerkt. Alleen nog enkele inhaalwedstrij- den zijn te spelen, doch de kampioenen zijn vrijwel in alle klassen bekend en binnen kor- ten tijd nemen de pramotiewedstrijden een aanivang, na afloop waarvan de rust intreedt, hetgeen te vroeg in het jaar moet genoemd worden. Vele vereenigingen zijn dan ook druk bezig om er een verlengstuk in aan te brengen, hetizij door onderlinge competities te organiseeren, door vriendschappelijke ontmoe- tingen of jubileumwedstrijden e.d. Hieruit zou dus volgen, dat het een zeer gunstig seizoen is geweest, maar al bleef de ijsperiode ook uit, waardoor uit dien hoofde geen stagnatie werd ondervonden, toch werkte het weer over het algemeen niet mede want bepaald mooi weder is het slechts bij zeer hooge uitzondering geweest. Juist in de nu nog komende maanden Maart en April kan men bij uitstek guristig voetbalweertje heb ben en zoo in dien tijd de beslissende wed- strijden of kampioenswedstrijden vallen. is het beizoek aan de velden steeds bijzonder groot en juist dit is nu over het algemeen tegengevallen door de min of meer tegenwer- kende weersgesteldheid, waardoor wel de wedstrijden doorgingen doch het weder het pufoliek niet uitlokte om deze bij te wonen. Het is echter moeilijk om een juiste eind- daturn te vinden, want zoo het een late com- petitie wordt, klaagt men nog harder omdat dan de temperatuur weer te hoog stijgt om van de spelers een topprestatie te verwach- ten. De competitie staat voor de Eerste en Tweede Klasse stil en in de Derde Klasse komen in afdeeling IV slechts twee wedstrij den op het programma voor. De eerste is de ontmoeting Hoofdplaat tegen de reserves van Terneuzen, die naar te verwachten is het te Hoofdplaat niet tot een overwinning zul len brengen, want ook bij de eerste ontmoe ting moesten zij de meerderheid van Hoofd plaat erkennen, al was de uitslag dan ook slechts 1—'2. De tweede wedstrijd is die tusschen Oost- burg en Hulst, waarvan verwacht mag wor den dat ook hier de thuisclub de beide pun- ten zal weten te behouden, want Oostburg is op eigen terrein sterk te noemen niet alleen doch Hulst verloor destijds thuisspelende met 03 van Oostburg. Zeeuwsche Voetbalbond. Door den natten winter moesten de velden van de in dezen Bond uitkoiq,ende vereenigin gen zeer vaak worden afgekeurd, zoodat men hier een stevigen achterstand heeft in te halen en ofschoon er nu niet minder den 5 wedstrijden op het programma staan ziet het er ook thans naar uit, dat de terreinsgesteld- heid van diverse velden oorzaak zal zijn, dat ook nu het meerendeel van deize wedstrijden geen doorgang zullen vinden. De Com Boys gaan op bezoek naar de reserves van Bres- kens en ofschoon bij de eerste ontmoeting de Boys de sterkste bleken, is het nu de vraag of zij het tot een overwinning zullen weten te brengen. Hulst 2 speelt tegen Axel 2 en daar de reserves van Axel destijds met niet minder dan 60 wonnen, kan men er wel op rekenen dat de beide pun ten ook ditmaal voor hen zullen bestamd zijn. Schoondijke ontvangt het tiweede elftal van Oostburg en zal het vermoedelijk tot een overwinning weten te brengen, daar de reserves van Oost burg zwakker zrjn te noemen. De reserves van Hoofdplaat zullen in een voorwedstrijd het derde elftal van Terneuzen bekampen De vorige ontmoeting eindigde in een gelijk spel, zoodat ook nu een spannenden strijd tegemoet kan worden gazien. Als laatste wedstrijd is aangekondigd de ontmoeting GroedeBiervliet 2, die zoo zij doorgang vindt, zal eindigen met een overwinning van de thuisclulb, die reeds vroeger toonde ster- ker te zijn dan haar nu op bekoek komenden tegenstander. Nederlandsche Voetbalbeker. De wedstrijden am het bezat van dezen beker nemen a.s. Zondag een aanvang en naar gawoonte kcimen.in de eerste ronden vereeni gingen tegen elkaar uit, die geen vreemden voor elkaar zrjn, dit ter voorkoming dat de een of andere club al te ver van huis zou moet en optrekken. Goes ontvangt het hier nog welbekende Alliance uit Roosendaal en wij denken dat Goes er in zal slagen de tweede ronde te bereiken. RBC zal onze naburen Sluiskil ontvangen en is dit de eerste maal dat zij te Roosendaal zullen uitkomen. Waar het hier een ontmoeting is van een Tweede Klasser tegen een Derde Klasser, is de uit slag niet twijfelachtig. De Zeeuwen krijgen op bezoek Breskens en Vlissingen treedt als gastheer op van de voor de rood-witten wel bekende rood-ziwarten uit Ter Neuzen. Waar- om nu op 6en dag twee wedstrijden te Vlis singen zijn uitgeschreiven is een raadsel, want noodwendig moet dit op het bezoek een na- deeligen invloed uitoefenen. Dat De Zeeuwen de overwinning zullen behalen is te verwach ten en het ziet er naar uit, dat Terneuzen het dit seizoen niet zoo ver zal brengen als bij den vorigen Bekerwedstrijd toen de zesde ronde werd gehaald. Toen kwam het einde dooidat men de reis naar Zwolle te ver achtte en verstek liet gaan, al was de kans groot ge weest am zegevierend de terugreis te aanvaar- den en dan alhier een sterke Eerste Klasser be zien uitkomen. Breda moet het tegen NOAD opnemen en zij zal te Tilburg dus direct een Eerste Klasser tegenaver zich zien, WERD BUNA DOL VAN DE HOOFDPUN. Voelt zich nu weer jong en fit. De heer M. A. L. keerde, na eenige jaren in de tropen geweest te zijn, terug, lijdende aan voortdurende hoofdpijn en constipatie. Na het gebruik van Kruschen Salts schreef hij ons o.a. het volgende: ,,Ik leed voortdurend aan hoofdpijn, die mij fojjna dol maakte en voelde mij ellendig. Ik begon toen Kruschen Salts te nemen en reeds na 10, 12 dagen hielden mijn hoofdpijnen op en voelde ik mrj weer jong en fit." Hoofdpijnen ontstaan bijna altijd doordat het organisme verontreinigd is door opgehoop- te afvalstoffen. De kleine dagelijksche dosis .Kruschen Salts" zorgt er voor, dat grj deze afvalstoffen kwijt raakt en deze zich niet meer kunnen vortmen, waardoor ge voor goed van Uw pijnen verlost zult zijn en U boven- dien energieker en krachtiger zult voelen. Een Kruschen kuur maakt U jaren jonger. Kruschen Salts is uitsluitend verkrijgbaar bij alle apothekers en erkende drogisten a f 0,40, 0,75 en 1,60 per flacon. Let op, dat. op het etiket op de flesch, zoowel als op de buiten- verpakking de naam Rowntree Hand. My. A'dam voorkomt. Adv. zoodat de Bekerwedstrrjden waarschijnlijk wel na de eerste ronde voor haar beeindigd wor den. Als laatste wedstrijd staat vermeld de plaatselijke ontmoeting De BaronieHero. Twee clubs die reeds vroeger elkaar in competitieverband habb'en ontmoet, maar de laatste jaren op hun verzoek in verschillende afdeelingen werden geplaatst. Hero maakt nu wel een goede kans om de tweede ronde te halen, daar zij een goed seizoen doormaakt en bovendien als bazoekende club reeds bij een gelijk spel als overwinnaar wordt verklaard. ZIEKENVERVOER PER VLIEGTL1G. Maandagmiddag is een ambulance-vliegtuig van het Roode Kruis van het vliegveld Eelde naar Schiermonnikoog vertrokken. Het toe- stel werd bestuurd door den instructeur Lam- bermont. De arts Brouwer vloog mee. Het vliegtuig was opgestegen om te Schier monnikoog twee zieken, jongens uit de R.K. zieken-vaoantiekolonie daar naar Arnhem, waar zij woonden, te vervoeren. Het toestel heeft de jongens laat in den middag op Eelde gebracht, vamwaar ze per ziekenauto naar hun woonplaats werden over- gebracht. EEN NOODLOTTIG STOEIPARTIJTJE Eenige leden van het personeel van het Ana- tomisch Laboratorium aan de Mauritskade te A'dam, waren Woensdagochtend op het dak van het gebouw in de sneeuw aan het stoeien. Een hunner, een assistant, struikelde daarbij en viel op een glazen lantaarn. De ruiben waren niet sterk genoeg om bem te dragen, met het gevolg, dat hij naar binnen viel in een aanzienlijke diepte. De man liep bij zijn val een beikkenbreuk op en moest in het O. L. V.- gasthuis ter verpleging worden opgenomen. ONGELUK MET GESMOLTEN LOOD. Woensdagmorgen omstreeks half tien wa ren arbeidebs werkzaam op den straatweg te Hillegersberg nabij de Statenlaan, en wel voor het leggen van buizen voor -ue gasleiding. Bij een der potten met gesmolten lood stond de 25-jarige losse werkman P. van Tol, wonende aan de Linker Rottekade te R'dam. De werk man, die tijdelijk in den gemeentedienst is op genomen, lette blijikbaar niet op dat er soma sneeuwvlokken nederdwarrelden in het ge smolten lood en dat hierdoor gevaar kan ont staan van het opspringen der gloeiende specie. Plotseling geschiedde dat, met het gevolg, dat een druppel terecht kwam in zijn rechteroog. De man is per politie-auto naar het ziekenhuis aan den Bergweg overgebracht, doch vandaar oogenblikkelijk verder vervoerd naar het oog- lijdersgesticht aan het Haringvliet. AUTO TEGEN HUIS GEBOTST. Twee Staphorster dames zijn Woensdagmor gen op een minder aangename wijze uit haar slaap gewekt, doordat een vrachtauto met trailer tegen den voorgevel botste, waarach- ter de meisjes sliepen. Ten gevolge van den zeer gladden weg reed op den rijksweg StaphorstGroningen, juist waar de rijksweg MeppelGroningen een scherpe bocht naar rechts maakt, een auto uit Groningen, in plaats van rechtsaf te slaan, rechtuit. Hierdoor botste de zware wagen tegen het cafb van den heer J. v. d. Haar. Het was een gelukkige omstan-digbeid, dat de auto met matigen gang reed. Toch drongen de bumper en de chassisbal- ken door den muur van den kelder onder de opkamer, waar twee docbters van den caf<5- houder sliepen. De muur werd ontzet. De hevig geschrokken meisjes konden door den aange rich ten chaos haar siaapvertrek niet verlaten. De chassisibalken van den auto waren ge heel omgekruld. Het caf4 van den heer v. d. Haar is wel het mikpimt van auto's, die op het gladde pad verzeild raken. De laatste vier dagen zijn niet minder dan drie Groninger auto's tegen dit perceel gebotst. Persoonlijke ongelukken veroorzaakte de hosting niet. NIEUWE OVERSTROOMES'GEN IN VLAANDEREN. Tengevolge van de vele sneeuw, die deze week in Vlaanderen gevallen is, is de toestand meldt het Handelsblad in de laag ge- legen gebieden niet verbeterd. Vooral de dor- pen en alleenstaande woningen in het stroom- gebied van Schelde en Leie hebben bij den voortduur van de overstrooming te lijden. Van vele huizen zijn de gevels gezakt en ge- scheurd, terwijl ook aan de landerijen groote schade is toegebraobt. De afwatering van de polders op de Schelde stelt in vele gevallen teleur. Uitgestrekte ge bieden staan nog blank en hebben tengevolge van de vele sneeuw deze week weer een zeer hoogen waterstand. Men heeft gepoogd, de watergangen door het openzetten van de slui- zen op de Schelde zooveel mogelijk te onUas- ten, doch het peil is nog niet beduidend ge- ^Sedert einde van de vorige week is het peil van de Deie met meer dan 40 centimeter ge- stegen. Te Rekkem staat het water ruim een meter hoog. Vele boerderijen zijn geheel ge- isoleerd; de landwegen zijn onbegaanbaar. Bij Halewijn heeft de Leie een breedte van ruim vijfhonderd meter. Te Meenen staat het water in de straten; vele kelders en woningen zijn opnieuw ondergeloopen. De watertoevoer uit Frankrjjk is zeer groot. HET WRAK VAN DE „KANTOENG". De directie van L. SmAt Oo.'s Interna- tionalen Sleepdienst heeft thans van haar hoofdinspecteur, Ir. W. van Beelen, bericht ontvangen, dat het wrak van de verongelukte tinbaggermolen ,,Kantoeng" ligt. in 93 voet water; vodr steekt de ponton 7 voet boven water uit, achter bevindt zij zich 2 voet onder water. De deskundige zijn tot de conclusie ge- komen, dat van oeconomisch standpunt be- keken het niet mogelijk zal zijn de „Kan- toerug" geheel of gedeeltelijk te bergen. Daar- om is aan assuradeuren geadviseerd het vaar- tuig aan Trinity House (dienst van bebake- ning en verlichting) over te dragen ter ver- nietiging. De Engelsche Bergingsmaatschappij heeft nog de reserve gemaaJkt, dat zij haar udtein- delijke besllssing wil opschorten, totdat de plannen van het vaartuig zijn bestudeerd, Mocht zij tenslotte toch afzien van eventueele berging, dan zal het wrak waarschijnlijk door de „Humber" en „Schelide" naar diep water worden gesleept en door Trinity House tot zinkeri worden gebracht. TUSSCHEN MUUR EN AUTO BEKNELD GERAAKT. Om 1 uur Woensdagmiddag is in de Fran cois Haverschmidtlaan te Schiedam een auto, bestuurd door den 26-jarigen chauffeur A. v. d. K., door het breken van de voetrem bij bet binnenrijden van de garage-Burgers met voile kracht tegen den muur gereden, tengevolge waarvan een collega, de 39-jarige chauffem" D. L., tusschen auto en muur bekneld raakte. Het slachtoffer, dat vrij spoedig uit zijn hachelijke jiositie kon worden bevrijd, had het bewustzijn verloren. Dr. Groenewegen con- stateerde een zware kneuzing van het rech- terbeen en de recbterknie. Per auto is de man naar zijn woning te Rotterdam vervoerd. De politic heeft den auto in beslag genomen. AUTODIEVEN EN HELER AANGEHOUDEN. Op het Rokin te Amsterdam werd Zaterdag- avond een auto gestolen, die thuis hoorde te Franeker. In den auto, die door een reiziger was gehuurd, was een groote hoeveelheid damesfournituren ter waarde van ongeveer f1000 geborgen. Aan den Spaarndammerdijk is de auto ledig teruggevonden. De recherche van het bureau- Singel heeft de daders van den diefstal weten op te sporen. Het zijn twee jongelieden van 18 en 19 jaar. Zij zullen ter beschikking van de justitie worden gesteld. Mede is aangehou- den de man, die de goederen welke in d»n auto geborgen waren, had gekocht. Het groot- ste deel van de foumituren is in beslag geno men. Ook deze man zal aan de justitie wor den overgeleverd. AUTO TE WATER GERAAKT. Op de Leidsche graeht bij de Prinsengracht te Amsterdam is Woensdagavond om ongeveer acht uur een auto, waarin behalive een leer- ling, die het chauffeeren machtig wildq, wor den, een instructeur zat, bij het afrijden van de brug en het nemen van de bocht naar links geslipt en in het water gereden. De instruc teur wist nog bijtijds uit den auto te sprin- gen. De leerling maakte de buiteling in het water mede. Hrj wist zich echter dadelijk uit den auto te bevrijden, waarna hij met behulp van voorbijgangers op dfn wal is getrokken. Het personeel van den redddngwagen van de brandweer, die dadelijk na het bekend worden van het ongeluk was uitgerukt, behoefde geen dienst te doen, mede omdat de eigenaar assis- tentie van de brandweer in verband met de daaraan verbonden kosten afwees en zich wil- de beraden op welke wijze hij den wagen zou doen lichten. het autonummer niet waarnemen, meldt ,,I>e Tijd". Zij begaf zich echter dadelijk naar het posthuis Westerstraat en vertelde den wacht- commandant, wat zij gezien had. Deze stelde het bureau Marnixstraat van een en ander in kennis. Een onderzoek werd ingesteld en <ie eigenaar van de zaak, die in de St. Anitonie- breestraat woont, werd gewaarschuwd. Ge- consbateerd kon worden, dat er gestolen zrjn 25 dames mantels, 30 japonnen en een aantal ondergoederen. Tot op heden heeft men nog geen enkei spoor kunnen vinden. P, huidonzuiverheden en puistjes Gebruikt bij gelaatsverzorging witte Purol. Doos 30 en 60 ct. Bij Apothekers en Drogisten. iIngez. BRUTAAL STAALTJE VAN INSLUIPING BIN DIEFSTAK Dat de heeren inbrekers en dieven den laat- sten tijd steeds driester en brutaler optreden, heeft Maandagavond in het late avonduur een bewoonster, die voor het venster zat van haar woning aan de Lindengracht te Amsterdam, kunnen waarnemen. Aan de overzijde, waar een pakhuis staat, dat in gebruik is bij een firma in damesgoederen, hield Maandagavond laat, omstreeks twaalf uur, een luxe-auto stil. Er sprongen drie mannen uit. Terwijl een op den uitkijk ging staan, klommen de anderen door een openstaand tuimelraam het pakhuis binnen. Plotseling zag de juffrouw, dat er door het tuimelraam een aantal goederen naar buiten werden geworpen. Deze werden door den man, die op den uitkijk stond, zeer snel in een auto gegooid. Kort daarop kwamen de twee mannen, die naar binnen waren ge- klommen, weer door het tuimelraam naar bui ten. Het drietal sprong in den wagen en reed weg. Daar het te dmister was kon de juffrouw DOOR EEN AUTO OVERREDEN EN GEDOOD. Op den hoek Leusderwegvan Gampen- straat te Amersfoort wilde Woensdagmiddag de 22-jarige mej. J. M. Leijer, uit de van Cam- penstraat komende, den Leusderweg op fiet- sen. Tegelijkertijd naderde van de linkerzjjdfe, uit de richting van de stad, op den Leusder weg, een vrachtauto, beladen met graan. Mej. L. is juist voor den auto gevallen. Zij werd overreden en op slag gedood. Zij was afkom- stig uit Gorinchem en was leerlinge der In dustrie- en Huishoudschool te Amersfoort. Het stoffelijk overschot is naar het St. Elisa- bethsgasthuis vervoerd. KNAAPJE ONDER AUTO. Woensdagmiddag is een vijfjarig knaapje te Loon op Zand bij 't oversteken van den Hoo gen Steenweg door een personenauto uit Til burg aangereden. Emstig aan het hoofd ver- wond werd de jongen naar het ziekenhuis ver voerd. De toestand van het knaapje is zorg- wekkend. AANRANDER GEARRESTEERD. De gemeente-politie heeft Woensdagavond op den Deventerweg te Vaassen, gearresrteerd een 33-jarigen man, wonende te Apeldoom. De man had even te voren twee meisjes op genoemden weg aangerand. De man heeft be kend, waarbij bleek, dat hij zich meermalen aan een dergelijk feit had schuldig gemaakt, BULGAARSCH BANDIET DOOR GENDARMES NEERGESCHOTB3N Drie Buigaarsche bandieten hebben kans gezien de gendarmes te verschalken, toen zjj naar de plaatsen werden overgebracht, waar z'j niet minder dan zeventien misdaden hadi- den bedreven. Zij sloegen op de vlucbt, waar- op de gendarmes van hun vuurwapens gebruik maakten. Een der bandieten werd gedood. UITROEUNG VAN BANDITISME IN MANDSJOERUB1. Volgens mededeelingen der autoriteiten van Mandsjoekwo, is het aantal bandieten, dat in 1932 nog 300.000 bedroeg, verminderd tot on geveer 24.000 in het vorige jaar December. Hun aantal bedroeg begin Maart nog slechts duizend, dank zij de kraohtige opnuimings- actie der gezamenlijke Japansch-Mandsjoerij- sche autoriteiten. DE SNEEUW. In Durham en het N.-Oosten van Engeiand is Dinsdag zooveel sneeuw gevallen, dat vele boeren tot 10 en 12 procent van hun schapen en jonge lammeren door insneeuwen verloren hebben. Ook de melkvoorziening van New- Castle was Dinsdag tot 1 uur 's middags vol- komen in de war. Op sommige plaatsen lag de sneeuw 2 voet hoog. SAS VAN GENT. In de week van 1 tot en met 7 Maart heb ben zich in deze gemeente gevestigd: M. Triest, dienstbode, van Vogelwaarde. M. Lataster, dienstbode, van Ter Neuzen. Vertrokken C .Huisman, bouwkundige, naar Iseghem (Belgie). M. C. Platjouw, nisse. dienstbode, naar Honte- Keidanski-gambiet Wit: H. Fahndrich. Zwart: W. Steinitz. Gespeeld in 1901. 1. e2e4 e7—e5 2. Rflc4 Pg8- f6 Men noemt dit de Berlijner parttj. Gewoon- lijk gaat dieze in andere openingen over, bijv. door' Pf3 in de Russasche, door Pc3in Weenscb. Goede voortzettingen zijn er vol- doende, brjv. .f4 of d3. Tot eigenaardige stel- lingen geven deze geen aanleiding. Alleen de voortzetting die yolgt, bet Keidanski-gambiet, genoemd naar een Poolechen speler, is een sterke variant, die voor lichte partijen in aan- merking komt. 3. d2d4 e5Xd4 4 Pg-l_f3 Pf6Xe4 Met Pc6 ontstaat een normale variant van de Pruisische partp. 5. DdlXd4 Pe4—f6 6. Rclg5 Bf8e7 Na Pc6 heeft Wit de keuze tusschen Dh4 met de gewone voortzetting, en 7. Rf6: Pd4. 8. Rd8; Fc2:t 9. Kd2 Pal: 10. Rg5 c6, 11. pc3 d'5, 12. Rd3 benevens Talen Wit is iets in het voordeel. 7 Pblc3 c7c6 Na Pc6 volgt Dh4 met sterk spel. De com- binatie c6 en d5 gold als weerlegging van het gambiet, wat niet zoo heel ver bezijden de waarheid is. 8. 00—0 <17d5 9. Tblel Rc8e6 Natuurlijk niet dc4: wegens Dd8: mat. Nu dreigt echter wel dc4:. 10 Rc4d3 Od8&5 Een goede gedachte. De koningsvleugel is wat onveilig, en nu wil Zwart lang rocheeren. Wit kan dan geen pionnenaanval beginnen, daar hij ook lang heeft gerocheerd. 11. Kclbl Een goede voorzorg. Nu heeft Wit het paard van c3 altijd ter beschikking, daar het pion a2 niet meer hoeft te verdedigen. Boven dien kan er bij een mogelijke ruilerij op g5 (bijv. na Pe4) geen complicatie ontstaan d<x»r een scbaak op g5. We zullen zien, dat dit in derdaad later van belang is. Pb8*d7 06c5? 11. 12. Pf3e5 Dit verzwakt den damevleugel. Eenvoudig Fe5: Te5: 00—0 gaf goed spel. 13. Dd4h4 Pd7X«5 14. TelX«5 000 15. Rg5d2! Nu dreigt Pd5:, zonder dat Da2: en Dal mat kan volgen, wat zou geschieden ale de koning nog op cl stond. 45 Da5c7 Beter was Db6, maar door de verzwakiklng c5 heeft Wit goede aanvalskansen. 16. Pc3b5! Zwart die meende, dat eerst Te5 gedekt moest worden, heeft dezen zet overzien. Nu was Db8 nog het beste: er volgt wel Rf4, maar met Rd6 Pd6:f Dd6:! (niet Td6: Teel eu wint de kwaliteit) is er nog niets vreeselijks aan de hand. Dc7Xe5 7 Rd2—f4 17. b c d e f Stand na 17. Rf4. Pf6©4 Wnkt de dame uit, dan volgt: 17. ...D<h5. 18. Pa7:t Kd7, 19. Rb5 mat. De textzet is een uitvlucht, die echter geen sucees heeft. Zwart verliest de dame. 18. Pb5Xa7t Slechts zoo behaalt Wit voordeel. Op W Df4- blijft Zwart materieel voor. lgKc8d7 19. Rd3b5f Men ziet nu het noodlottige van den zet cfe c5 Zwart geeft op, want er volgt Kd6 Re5:v (met schaak) Ke5: De7: The8 Dh4 en Wit is de dame voor tegen een toren.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 10