ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9579 VRIJDAG 12 MAART 1937 77e Jaargang Binnenland FeuHletoo Het Gehe.m van de Zeven Schoorsteenen Buitenland. y\i)tA tuMe* w* 3 EERSTE BLAD PATROII I.I.KEREN EN OONV O YEEREN. ■FT NEDERLANDSCHE GEZANTSCHAP TE BRUSSEL EN DE NEDERLANDSCHE TAAL. brach- Ee° op bet tentie met he bloemen. en grim. En nu «e zicb niet „ige boo. Vetsf "j.e.rrte en neetnt die j,OBdbeW' pL verschiinselen v Jfcegai MEER BUITENLUCHT EN Z0N KRUGIKD00R RADION NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRUS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetalmg fr. per post 5,60 per jaar /oor Belgie en Amerika 2,—, overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen by vooruitfcetaling. fjitgeefster: Flrma*P. J. VAN DE 8ANDE GIRO 33150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meeT f 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetalmg. Grootere letters en cliehd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien brj regelabonnement tegen vermlnderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrggbaar Is. Inzending van advertentien liefst £dn dag voor de uitgavo. DIT BLAB ViatSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRWDAGAVONO INK RAABGEVBNDE OOMMISSIE VOOR SOCljALE ZAKEN VAN DEN VOLKENBOND. ©e regeeringspersdienst meldt: Tot vertegenwoordiger van Nederland in de raadgevende comimissde voor sociale zaken van den Volkenlbond de gereorganiseerde ramdgevende commissie voor de bescherming van de kinderen en de jeugd is aangewezen: mr. H. de Bie, vice-president van de rechtbank te Rotterdam, voorzitter van den Nederland- scthen bond tot kinderbescherming. KB SOLLICITATIE VOOR CONTROLEUR VAN MET UITVOERCONTROLEBUREAU VOOR GROENTEN ENZ. De heer Donker heeft den minister van landtoouiw en yisscherg gevraagd: 1. Heeft de minister kennis genomen van de in de vorige maand in eenige vaklbladen epgenomen advertentie van het uitvoer-con- trftlebureau voor groenten, fruit en aardappe- len, waarin dit bureau sollicitanten oproept voor de betrekking van controleur, wonende te Rotterdam, zulks onder vermelding, dat de seiirifteiyke sollicitaties uitvoerige inlichtin- gein toetreffende levensloop, verkregen vak- kennis, leaftyd, godsdienstige gezindheid enz. moeten bevatten? 2. Is de minister niet van oordeel, dat de eisdh van opgave van godsdienstige gezind heid in sollicitaties bij een instelling als het onderhavige bureau, aan hetwelk krachtens de wet groote algemeene belangen ter behar- tiging zgn toevertrouiwd, als ongewenscht meet worden beschouwd 3. Zoo ja, is de minister dan bereid maat- reg-elen te trefEen, dat in den vervolge door dit bureau en eventueel door andere soort- gelijke instellingen een dergelijke eisch niet meer wordt gesteld en dat ook de beoordee- ling van sollicitanten in de toekomst zal ge- sehieden onafhankeiyk van hun godsdienstige gezindheid De parlementaire redacteur van het Han- delstolad sehrijft Naar wij van welingelichte zyde vememen verwacht men, dat van de aaruwazigheid van den kruiser „Java" in de Spaansche wateren, waarop tegen het einde van deize maand te rekenen valt, alsmede van het pantserschip ,,Hertog Hendrik", dat eerder ter plaatse zal agn, preventieve werking zal uitgaan. Even- als dat in den grooten oorlog is geschied, anllen Nederlandsche koopvaardijsehepen zich eventueel kunnen verzamelen en per. convooi •nder geleide van onze oorlogsschepen, door gevaarlgk geachte zones begeven. Verder vernemen wij, dat het geval van het stoomsohip .Triton" van de K.N.S.M. by oruzen geizant te Tanger, den heer F. Gerth van Wgk, n behandeling is. OOKES-ACCOORD GESLOTEN. Reuter meldt uit Londen: Te Londen is een intemationaal cokes- aocoord gesloten, dat, naar verluidt, de vol- gende maand in werking zal treden. Vgf landen zgn overeengekomen, minimum-ver- kooppryizen vast te stellen en den export als volgt te verdieelen: Duitschland 48.43, Enge- lan-d 20.88, Nederland 17.83, Belgie 9.66 en Polen 3.20 pet. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt: In verband met de vragen door het Tweede Kamerlid Teulings aan den minister van buitenlandsche zaken gesteld betreffende het geihruik van de Naderlandsche taal op het avondfeest van Don-derdag 21 Januari in het Nederlandsche gezantschap te Brussel gehou- door AGATHA CHRISTIE. S7) Vervolg. ,,Ik vroeg me juist af, of u daaraan zou denken. Prins Nicholas Qbolovitch is nu de erfgenaam, hij is een neef in den eersten graad van den man, die gisteravond ver- *100rd is.'" ,,En waar is die prins Nicholas op het •ogenblik?" vroeg Anthony, terwijl hij zich lets afkeerde om een nieuwe cigaret op te steken. ,,Je hoeft me met te vertellen, dat je 't niet weet, Battle, want dan geloof ik je •iet." „We heblben reden oan aan te neimen, dat oip het oogenblik in Amerika is. Verleden week was hij er in elk geval nog. Aan 't geld opneanen met als onderpand datgene, wat hij te wachten heeft." Anthony liet een langgerekt gefluit van veTfbaizing hooren. „Nou snap ik 't," zei hy dan. ..Michael had Engeland aohter zich, Nicholas Amerika. In ailebei de landen is een groep financiers, die op jacht zijn naar petroleum-concessies. De royalistische party had Michael als haar can- didaat uitgekozen en nu moeten ze een ande- ren zoeken. Wanhoop en tandengeknars In het kamp van Isaacstein Co. en Mr. George Lomax. Vreugde en hoerageroep in Wall Street. Is 't niet zoo?" „U bent er niet heelemaal naast," gaf Battle toe. den welk feest door Koning Leopold werd bg- gewoond, meenen wij te weten dat de veron- derstelling als zouden, bij deze gelegenheid uitsluitend in de Fransche taal gestelde uit- noodigingen zijn verzonden, onjuist is. Er waren Fransche en Nederlandsche uitnoodi- gingen. Wij vergissen'ons zeker ni^t wanneer wij schrijven dat de Belgische minister van Openlbaar onderwijs mr. J. Hoste en diens col- lege van kolonien, mr. E. Rubbens, als- j ook de president van de Nationale Bank, i minister van Staat mr. L. Franck, majoor van den Heuvel, commandant van de Konink- lijke Paleizen, prof, van Straelen, directeur van het Natuurhistorisch Museum en de Vlaamsche letterkundigen Herman Teirlinck en F. V. Toussant van Boelaere, deze laatste in zijn kwaliteit van voorzitter van de Vlaam sche P. E. N.-club, een Nederlandsche uit- noodiging hebben ontvangen. Aan een paar Vlaamsche invite's de pers, ook de Nederlandsche, was dien avond niet uitgenoodigd hebben wij de vraag gesteld of zij iets gemerkt hadden van een eventueel ordewoord, dat aan het personeel van het geizantschap 'zou zijn gegeven, op bedoeld avondfeest geen Nederlandsch te spreken. "Het antwoord luidde beslist ontkennend en gold ook voor de vraag of het juist is dat aan- wezige Vlaamsche gasten door den Nederland - schen gezant in de Fransche taal zouden zijn aangesproken en dat dit zelfs met eenigen uiterlijken nadruk zou zijn geschied. INBESIJ|AG GENOMEN LADINGEN NAAR DUITSCHLAND. De Rotterdamsche correspondent van het Handelsblad meldt: De ..Triton" van de K.N.S.M. is niet het eerste sinaasappelschip, dat van Valencia, de Spaansche uibvoerhaven van sinaasappels, komende, door de zeestrijdkrachten van Fran co in beslag genomen is. Men zal zich af- vragen, waarom de nationalisten zich op het buitmaken van handelswaar toeleggen. Na- tuurlijk zit hierbij voor het handelsverkeer van regeerings-Spanje met het buitenland te hin- deren, want bij den tegeniwoordlgen stand van zaken kan Spanje moeilijk invoeren als het den invoer niet met uitvoer betaalt. Dat geldt met name voor het verkeer met Neder land, omdat de Nederlandsche regeering een autonomic clearing voor het handelsverkeer heeft ingesteld met Spanje. !Het is in den zuidvruchtenhandel bekend, dat de ladingen sinaasappelen, die Franco's zeemacht buit maakt, uitgeladem en weer in een nieuw schip worden geladen en zoo naar Duitschland worden vervoerd. Franco bezigt natuurlijk deze sinaasappelen als een betaal- middel om daarmede zijn Duitsche crediteuren te kunnen voldoen, bij wie hij zoo sterk in het krijt staat. De piraterij is in onze dagen plotseling herleeft in de Middenlandsche Zee. Scandinavische schepen zijn reeds eenige malen van een lading sinaasappelen beroofd. Met Nederlandsche schepen had zich dit tot nu toe nog niet voorgedaan. De sinaasappe len import naar ons land uit Spanje is in dit seizoen tot nu toe geheel normaal ver- loopen. Deze uitvoer is voor een belangryk deel mede het middel, waardoor via de clea ring van Nederland uit op Spanje handel kan worden gedreven. Na de aankomst van de „Java" in de Middellandsche Zee zullen Nederlandsche schepen, die met sinaasappelen van Valencia komen, wel niet meer gehinderd worden. SANEERING VAN DEN BRA.ViXSTOFFEN- HANDELIN GEVAAR? De Bond van Nederlandsche Handelaren in brandstoffen heeft Maandag te Utrecht een spoedvergadering in het getbouw voor Kun- sten en Wetenschappen gehouden ten einde zijn bonding te bepalen inzake de saneering in het brandstoffenbedryf. De voorzitter, de heer H. van Galen Last, bracht in herinnering, dat de kolenconventie in 1935 z.eer terecht onderschei-d heeft ge- „Hm," zei Anthony. „En nu weet ik ook, dat wil zeggen, ik durf er mijn hoofd onder verwedden, dat ik weet, wat u in dat boschje uitgevoerd hebt." De detec'tieve glimlachte, maar onthield zich van antwoord en. .Internationale politiek is geweidig inte- ressant," zei Anthony, „maar tot mijn spijt kan ik dit gesprek niet verder voortizetten. Ik heb een afspraak om in de leerkamer thee te komen drinken." Hij liep vlug het terras over en ging door de hoofddeur naar binnen. Een kort consult met Trediwell had als gevolg, dat hij een paar minuten later voor de deur van de leer kamer stond. Hij. klopte aan en ging naar binnen. IHonkie en Snoekie renden op hem af en brachten hem in triomf naar hun gouver- nante. Bij het zien van mademoiselle Brim over- viel Anthony, 6dn seconde lang, een gevoel van schaamte. De Frangaise was een kleine magere vrouw van een. jaar of vijftig, met een lang, smal gezicht, peper en zoutkleurig haar en een snorretje. Als avonturierster zou ze in elk milieu een droevig figuur geslagen hebtoen. „Ik geloof, dat ik leelijk de kluts kwijt ben," zei Anthony tegen zichzelf. „Enfin, op het oogenblik niets aan te doen... hiermee door- gaan tot het bittere einde, is m'n motto." Hij was gedurende het thee-uurtje de rid- derlijkheid in eigen persoon en mademoiselle gevoelde zich blijkbaar zeer gecoiffeerd door het bezoek van den knappen jongen man. Zoo werd de visite een groot succes. Maar dien avond, toen hij in de mooie fris- sche slaapkamer, die Bundle hem toegewezen had, eindeiijk weer alleen was, schudde hij het hoofd. ,,Zoo gaat het niet!" zei hij. „Hoor je 't Anthony, zoo gaat 't niet. 't Is gek, maar ik raak hy deze zaak telkens den draad kwyt." maakt tusschen de cooperaties A en B. Hij legde er den nadruk op, dat in de besprekin- gen, welke dit jaar over een nieuw sanee- ringsplan zijn gehouden, geen enkel woord van conventiewege is gezegd, waaruit zou blijken, dat men nu plotseling ten deze een algeheele zwenking zou maken. Hij zette uiteen, dat de conventie twee jaar geleden, toen het den mijn/bedrijven slecht ging, bereid was den handel recht te doen wedervaren, doch dat men thans nu de wereldmarkt vas ter is, dan sinds vele jaren en de mijnen een saneering niet meer in die mate noodig hebben, traoht een wig te drijven in de or- ganisatie door de belangen van het platteland op te offeren en'die van de steden te ontzien. Spr. achtte het ontoelaatbaar, dat van eep dergelgk moment wordt gebruik gemaakt, om na twee jaar ordening van het bedrijf, na gevoerd overleg en gehouden besprekingen, onverhoeds de organisatie een ultimatum te stellen. Met klern drong spr. er op aan, dat de handel van stad en platteland ter zake den lijn zouden trekken, ten einde stelling te nemen tegen het streven van de conventie. De deur voor onderhandelen moet open blij- ven en nadrukkelijk mOet worden verklaard, dat de organisatie de saneering wenscht voort te zetten, doch niet tot elken prijs. Spr. ves- tigde er voorts de aandacht op, dat ook ten aanzien van de vestiging van de cooperatie reeds zekere toezeggingen zijn gedaan. Op deze rede, welke met luid applaus werd beantwoord, yolgde een zeer uitgebreide be- spreking, welke zeer positief tot uitdrukking bracht, dat de handel er niet aan denkt voor den eisch van de conventie te zwichten, doch overigsns onmiddellijk bereid is elk aanneme- lijk voorstel tot behoud der saneering te over- wegen. Een motie, waarin dit standpunt werd vastgesteld, werd met algemeene stemmen aanvaard. DE CANDIDATUUR-VAN ZEELAND. De Belgische politieke wereld maakt schrgft de N. R. Crt. eens een periode van groote beweging door. Rex, de party van L6on Degrelle, heeft in het arrondissement Brussel een tusschentijdsche verkiezing uifcge- lokt, door het zittende Kamerlid en zijn plaats- vervangers him ontslag te laten indienen. Waar het wetsontwerp tot voorkoming van tusschentydsche verjtiezingjen, dat reeds ge- ruimen tijd aanhangig was, Dinsdag eerst in de Kamer werd aangenomen, waarbij de be- doeling een herhaling van; deze manoeuvre in de toekomst gelijk Degrelle had aangekon- digd te voorkomen de behandeling heeft versneld, zal men ditmaal nog een verkiezing moeten uitschrijven. Waar Rex hier qua Kamerzetel niets te winnen heeft immers wanneer zij zou win- nen bleef de situatie in de Kamer juist zooals zij was gaat het hier om een demonstratief geibaar. Rex wenscht stof om de agitatie tegen db regeering voort te zetten en Degrelle wil nu de kiezers 'n uitspraak laten doen tus schen het regeeringsbeleid en zijn critiek. Nu zou het streven naar een overwinning op zichzelf een vrij hachelijke ondememing zijn. Bij de laatste verkiezingen in 1936 behaalden de partijen, die de candidatuur van Zeeland steunen, driekwart van de uitge- brachte stemmen, zoodat Degrelle hier tegen- over een drievoudige meerderheid komt te staan. Het is duidelijk, dat hij dus er op rekent den Kamerzetel te riskeeren om agitatiemateriaal te krijgen. Een belangrijke verschuiving in de uitgahrachte stemmen zou hem materiaal in handen kunnen geven om den Koning Kamer-ontbinding te verzoeken op grond van het feit, dat de samenstelling van de Kamer niet meer in overeensteimming zou zijn met de meening van het volk. Het staat vast, dat de grootste Belgische parijen, de socialisten, en de katholieken, den Hij staakte zijn wandeling en bleef mid den in de kamer stokstijf staan. „Wel verdikke..." begon hij. De deur werd belhoedzaam opengedaan. Toen de kier wijd genoeg was, schoof een man zich erdoor en. bleef in eePbiedige hou- ding by de deur Staan. Het was een groote, zwaargebouwde man met blond haar, hooge jukbeenderen en eigenaardige, fanatieke oogen. „Wie ben jy vroeg Anthony met zijn oogen strak op het gezicht van den onibe- kende. .Boris Anchoukoff!" ,,Zoo. De iijfknecht van prins Michael, h&?" ,,Ja. Ik heb mijn meester trouw gediend. Hy is dood. En daarom dien ik nu u." ,,Bui'tengewoon vriendelijk van je," zei An thony. ,,Maar ik hah geen bediende noodig." „Gij zijt nu mijn meester. Ik zal u trouw dienen.'" „Ja, dat is alles goed en wel, maar ik heb geen bediende noodig. Dat is een luxe die ik me niet veroorloven kan." Boris Anchoukoff keek hem bestraffend aan. „Ik vraag geen geld. Ik heb mijn meester trouw gediend. Zoo zal ik ook u dienen... tot in den dood!" Hy deed een Stap naar Anthony toe, liet zich op zgn eene knie neer, greep Anthony's hand en legde die fegen zijn voorhoofd. Dan stond hij op en verliet de kamer, even on- verwacht als hy gekomen was. Anthony staarde hem na met een gezicht, dam van verbluftheid. ,,Dat is al heel merkwaardig, zei hij, toen hij wat begon te bekomeh. „Wat je noemt een trouwe waakhoad. Opmerkelijk wat een instinct die kereils hefctoea!" Hy keerde zicb om en zette z'n wandeling door de kamer voort. laatsten tyd vele moeilijkheden hebben. De tegenstelling tusschen Spaak en de Man eenerzijds en Vandervelde anderzijds houdt de socialistische party reeds geruimen tijd bezig. Men splitste zich over vragen van algemeen politiek beleid in twee kampen, die scherp tegenover elkaar stonden en hoewel de partijvergadering dezer dagen een uit spraak heeft gedaan, maar tegelijkertijd ge- tracht heeft een venzoening tot stand te bren- gen, lijkt het weinig aannemetUjk, dat in de practijk de hier ontstane kloof kan worden overibrugd. Voor de katholieke party heeft de tegen stelling tusschen Vlamingen en Walen de moeilijkheden gebracht. De taalstrijd heeft haar veel aanhangers in het Vlaamsche volk doen verliezen. Men krijgt van den precairen toestand van deze partij eenig idee, wanneer men kennis neemt van de gedachte de partij te hervormen en wel zoodanig, dat er een katholieke partij zou zijn voor het Vlaamsche en een voor het Franschsprekende deel der bevolking met als toporganisatie een kleine partijraad. Deze gedachte staat op het punt verwezenlijkt te worden. Een katholieke Vlaamsche volkspartij is reeds opgericht en de oprichting van een katholieke party van de Pransch-sprekende bevolking is aanstaan- de. Wanneer men dit alles overweegt, begint de groote opschudding, die de Rexistische ma noeuvre in kringen van regeering en parle- ment teweeg bracht, eenigermate verklaar- baar te worden. Want het is opmerkelijk, dat Van Zeeland hierover door den Koning werd ontvangen, dat twee zittingen van het kabinet hieraan werden gewijd en dat tenslotte de candidauur-Van Zeeland, gesteld door de drie oude partijen, waarschijnlijk door de gezamen- lijke anti-rexistische partijen zal worden ge- steund. Dit wijst er op, dat de regeering en de ver- schillende partijen de situatie wel degelijk als zeer emstig beschouiwen. Anders toch zou men van een figuur als Van Zeeland, die zich nimmer in de partijpolitiek heeft willen men- gen, niet kunnen verwachten, dat hij in- stemt met een candidatuur, gedragen als het ware door een democratisch blok, waardoor in den verkiezingsstrijd naast de tegenstelling voor of tegen het tegenwoordige regeerings beleid ook die van fascisme tegenover demo cratic wordt gelegd. Want juist het wegne- men van de partijnuanceeringen kan voor de verdere ontwikkeling van den politieken toe- stand zeer gevaarlijk zijn en vormt zelfs by een vemietigende nederlaag van Degrelle voor dezen een dankibaar agitatie-argument. Het is begrijpelijk, dat wanneer Rex den aanval richt op het regeeringsbeleid in het algemeen, ook de wensch ontstaat van die zijde den aanval te keeren. Daaruit zou men den wensch van een .nationale candidatuur" kunnen verklaren, waar ook de regeering een nationaal kabinet is, waarin de verschillende partijen samenwerken. Toch blijft het dan op merkelijk, dat het juist de socialisten zijn ge- weest, die zoo sterk hebben aangedrongen op het regeeringsfront tegen Degrelle, terwijl zij lang niet in ieder opzicht, bijv. in de Spaan sche kwestie, achter de regeering hebben ge- staan. In dat licht is ook de klaarblijkelijke aarzeling van de katholieken begrijpelijk. Geheel duidelijk is de situatie dus aller- minst. De inzet de Kamerzetel is niet het ware abject van den strijd, bij het .natio nale" antwoord der regeeringspartijen doen op den achtergrond ook andere overwegingen hun invloed gelden. Een tegenstelling na^lert en de verkiezingsuitslag zal in belangrijke mate be palen, hoe die er uit zal zien. De Brusselsche correspondent der N. R. Crt. meldt De meeste ochtendbladen wijden beschou- wingen aan de wijze, waarop de regeering de uitdaging van den rexistischen leider Degrelle heeft beantwoord. De socialistische en liberale kranten juichen de kordaatheid van den mi nister-president van Zeeland toe. Zekere Ka- ,,Maar ondertusschen kan 't tot gekke complicatdes aanleiding geven," mompelde hij, „tot verduiveld gekke complica'ties." Hoofdstuk XVII. Een middemachtelijk avontuur. Het coroner-onderzoek had den volgenden morgen plaats. Het was in alles absoluut het tegenovergestelde van de onderizoeken, die in de zoogenaamde amusements-lectuur beschreven worden. Zelfs George Lomax was tevreden, z66 radicaal waren alie interessante bijzonderheden geschrapt. Hoofdrechercheur Battle, de coroner en kolonel Melrose hadden de hoofden bijeengestoken en het resultaat was een zitting van een paar uur, die wat ontoelangrijkheid en verveling betrof, op een bijzonder hoog peil stond. Dadelijk na het ondenzoek nam Antihony af- scheid en vertrok. Zijn weggaan was voor Bill Eversleigh een opluchting. George Lomax was, door zgn angst dat er iets uit zou lekken, nag moeilijker en veeleischender dan anders geweest. Miss Oscar en Bill hadden geen oogenblik rust ge- had en, zooals gewoonlijk, had de verdeeling van den arbeid, wat billijkheid aanging, wel wat te wenschen gelaten. Miss Oscar was al het belangrijke en nuttige werk toegewe zen en Bill was gebruikt, am tallooze bood- schappen en boodschapjes te doen en als een soort van toetssteen voor de steekhoudend- heid van de argumenten, die Lomax hij den meter aanvoerde en bij den kilometer her- haalde. Toen Bill dien bewustea Zaterdagavond naar bed ging, was hij aan het eind van zijn krach- ten. Hij had geen enkele behoorlijke gele genheid gehad, dank zij de veeleischendheid van Lomax, om met Virginia te praten en dus voelde hy zich ongelukkig en veronge- lykt. E6n geluk nog, dat die man uit Zuid- ££N echt met oranje band Eli BAY-PR KRUIS Inge/.. Med.) tholieke bladen, als La Libre Belgique en de Standaard, zijn minder enthousiast en vreezen blijkbaar, dat talrijke Katholieke kiezers hun stem aan Degrelle zullen geven. In zijn blad Le Pays Reel beweert Degrelle, dat geen enkele politieke partij afzonderlijk in het strijdperk durft treden tegen Rex. Van Zeeland, aldus Degrelle, is nu candidaat van het soeialistische-eammunistisohe volksfront. Moskou snelt hem te hulp. Toch zal hij niet meer dan 100.000 stemmen op zijn naam ver- eenigen, daar de Brusselsche Katholieken en de liberale patriotten er voor zullen bedanken hun stem met die van de communisten-en de communitisch gezinde socialisten te vereeni- gen. Binnen 37 dagen, voorspelt Degrelle, zal Van Zeeland geen minister meer zgn. In parlementaire kringen is men echter vrg algemeen van oordeel, dat de verkiezing van den heer Van Zeeland als kamerlid voor Brus sel verzekerd is. De rexisten, zelfs gesteund door de Vlaamsch-Nationalist-en en 'n deel van de zgn. vlottende massa, zal ten hoogste 90.000 RAD11-A (Ingez. Med j Afrika van "t toon-eel verdwenen was. Die monopoliseerde Virginia of hij er recht op had en dat begon Bill te vervelen. Maar -na tuurlijk, als- Lomax voortging met zichzelf belachelijk te maken... Ondanks z'n apstan- digheid vielen zijn oogen dicht. Eversleigh slie-p. En in zijn slaap vond hij troost, want hij droomde van Virginia. Het was een heldhaftige dr-oom... een droom van een brandend h-uis en vonken- spetterende balken... waarin hij de rol van den held speelde. Hij bracht Virginia in zijn armen van de bovenste verdieping naar be- neden, in den rustigen koslen tuin. Ze was foewu-steloos. Hij lei haar in het zachte gras neer en ging weg om een pakketje sandwi ches te zoeken. George Loanax had het maar in plaats van het aan Bill te geven, begon hg telegrammen te dicteeren. Nu waren ze in het voorportaal van een kerk; hij ging trou- wen met Virginia en zij kon elk oogenblik komen. Groote genade! Hij had zijn pyjama aan! Hij moest naar huis om behoorlijke kleeren aan te trekken. Zoo hard hij kan liep hij de deur uit, naar -de au jo toe. Maar de auto wou niet wegrgden... Geen benzine in het reservoir, 't Was om wanhopig te worden. En daar hield een groote autobus stil en stapte Virginia, geholpen door den baron met het kale hoofd, uit... zoo koel en rustig in een soort van muisgrijize japon. Ze kwam naar hem toe, pakte hem been en weer. ,,Bill," zei ze. „0! Bill...!" Zonder reden begon ze harder te schudden. „Bill," zei ze, ,,word wakker!... Vooruit! Word wak- ker!" Bill werd wakker. !Hg lag in zijn slaapka mer op ,,De Zeven Schoorsteenen". Maar een ge-d-eelte van den droom was waar. Virginia stond over hem heengeibogen en herhaalde de droomwoorden met verschillende variaties. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1