»i rjMEFN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Si No. 9578 WOENSDAG 10 MAART 1937 77® Jaargang Binnenland Buitenland. EERSTE BLAD Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen g. 1. o.. 4,— en meer doch minder dan 8,— b 12,- b 90,— Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen //VADER, HOE WEET U NU OF TABAK RUP IS //HEEL EENVOUDIG JONGEN R/JPE TABAK HEEFT IMMERS EEN STER OP HET PAK NIKHSiJERb STER TABAK VAN 5 TOT 15 CT. P. HAL'r 0NJ NEUZENSCHE COURANT ■vBONNEMENTSPRIJ3Binnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen T. per post 1,55 per 3 maanden - Bij vooruitbetal/ng fr. per post 5,60 per jaar - v'oor Belgie en Amerika 1 2,—, overige lan den f 2.35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitt staling. ITitgeefster: Fimia F. J. VAN DE SANDE GIRO 33150 TEJJEFOON No 25, ADVERTENTIgN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken rege! sneer f 0.20 m.if.iivR ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bjj vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertcntien bp regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraa verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de ultgav. DIT BLAD VERSCHUNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VKIJDAGAVOND doen te weten, dat door den Raad dier ge- meente in zajn openbare vergajderingen van 30 Juli en 19 November 1936 is vastgesteld de volgen.de verordening: VERORDENING op de heffing van school- geld voor bet gewoon lager onderv.djs en voor bet uitgebredd lager onderwijs in de gemeente Ter Neuzen. Artikel 1. Ten beboeve van de gemeente wordt, ter tegemoetkoming in de kosten van bet open- baar gewoon lager onderwijs en van het open- baar nitgebreid lager onderwijs, welke voor rekening van de gemeente blijven, schoolgeld geheven. Gelijke heffing geschiedt aan de bijzondew scholen, bedoeld in artikel 88 der Lager On- derwjjswet 1920. Artikel 2. Het schoolgeldjaar begint met 1 Januari en edndigt met 31 December. Artikel 3. Het schoolgeld is versehuldigd door de kracbtens de wet tot onderhoud en opvoeding der leerlingen verplidhte ouders of verzorgers of, btj ontstentenis van dezen, door de leer lingen zelf. Artiikel 4. Maatstaf der beffinig is het overeenkomstig artikel 63, lid 4, sub b., der Lager Onderwijs- wet 1920 vastgestelde totaalbedrag van de hoofdsommen over een vol jaar, door de niet van tafel en bed gescheiden ouders te zamen, of, bij bun ontstentenis, door de verzorgers of door de leerlingen zelve versehuldigd wegens gem eentefondsbelas ting en vermogensbelas ting over bet bp den aanvang van bet school geldjaar loopend belastingjaar, of zoo de aan slagen in die belastingen nog niet zijn vast gesteld, over bet aan genoemd belastingjaar onmiddellijk voorafgaand belastingjaar. Artikel 5. Het schoolgeld, versehuldigd overeenkom stig de maatstaf, bedoeld in artikel 4, wordt geheven naar bet volgende tarief: en is voor de volgende leerlingen geen school geld versehuldigd. Gedeelten van een cent worden bij de vast- stelling van bet schoolgeld voor elken leerling versehuldigd verwaarloosd. Artikel 7. Geen schoolgeld wordt geheven van ben, die schoolgeld versehuldigd zpn naar bet tarief, vastgesteld in artikel 5 en voor wie het over eenkomstig artikel 63, lid 4, sub b., der Lager Onderwijswet 1920, vastgestelde totaalbedrag van de hoofdsommen der gemeentefondsbelas- ting en vermogensbelasting minder is dan 4. Artikel 8. Het schoolgeld is versehuldigd over de maanden gedurende welke de kinderen als leerlingen van de school staan ingeschreven, de vacantien inbagrepen. Gedeelten van een maand worden voor een geheele maand gerekend. Artikel 9. Indien blpkt, dat ten onrechte een aanslag niet of te laag is opgelegd, wordt bet niet of te w-einig geheven schoolgeld van den school- geldplicbtige of diens oipvolger in die kwaliteit nagevorderd, zoolang niet sedert den aanvang van bet schoolgeldjaar drie jaren zijn ver- streken. Artikel 10. Bij vermindering van het schoolgeld in het geval, bedoeld in artikel 5, lid 2, wordt bet te- veel betaalde schoolgeld zoodra mogelijk teruggegeven. Artikel 11. De invondering geschiedt overeenkomstig de verordening op de invordering van schoolgeld voor het lager onderwijs vastgesteld door den Rand bij besluit van 30 Juli 1936. Artikel 12. Deze verordening treedt in werking op 1 Januari 1937. Alsdan vervallen de thans geldende door den gemeenteraad vastgestelde bepalinigen omtrent de heffing van schoolgeld voor het gewoon en uitgebreid lager onderwijs. Zij blijven echter van toepassing voor de Totaal van de hoofdsommen der gemeentefonds- belasting en vermogensbelasting Bedrag van het schoolgeld per leerling en per jaar voor het 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 8, on. 12,- 16,n n 20, 24,- 28,- 34, 40, r> n 46,n n 52, n n 58,n n 66,- 74,— B B B 82,B B B 90,B B B 100,- 110,- 120,- b 130,B B B 142,- 154, B B B 166,- 178,- b - b 16,— b 20,- 24,— - 28, b 34,- b b 40,- - b 46,- 52,- 58,- b b 66,- B B '4,- - B 82,- B B 90, B 100.- B B B HO,- 120,— 130,- B B 142,-J b 154,— b 166,— B 178,- 3,- 3,50 b 4,— 4,50 b 5,50 b 6,50 b 7,50 b 8,50 b 9,50 11- 12,50 b 14,— 15,50 17,50 b 19,50 b 21,50 b 24, - 26,50 29 32,— b 35,- b 38,- 41,50 b 45,- u. 1. o. 6,- 7,- b 8,- 9,- b 11,- B 13, b 15,- B 17.- B 19,- b 22,- B 25,- b 28, - b 31,- b 35, 39,- B 43,- 48,- b 53,- 58,- 64,- 70,- b 76, 83, moet worden aangevraagd binnen twee maan den na den dag, waarop de leerling het schoolbeizoek heeft hervat. Ontheffing voor het geval, bedoeld in lid 2., moet worden aangevraagd binnen twee maan den na den dag, waarop de leerling de school heeft verlaten. Ontheffing voor het geval, bedoeld in lid 3, wordt ambtshalve of zoodra mogelijk na ont- vangst van het deahetreffend verzoek van den schooigeldiplichtlge verleend. Artikel 6. Op de invordering van het schoolgeld zijn overigens de artikelen 291 tot en met 295 en artikel 299 der Gemeentewet van toepassing. Artikel 7. Binnen drie maanden na het vervallen van den laatsten termijn zendt de g:meente-ont- vanger aan Burgemeester en Wethouders een staat met toelichting van de posten op de lijst der aanslagen, welke hij niet heeft kunnen invorderen. Burgemeester en Wethouders zenden dezen staat aan den gemeenteraad, met een voor- stel tot niet-invorderbaarverklaring van die posten, welke zij daarvoor vatibaar achten. Artikel 8. Indien het innen van het schoolgeld voor kinderen, die' een bijizondere school bazoeken, geschiedt door het schoolbestuur: wordt in artikel 3 voor de woorden „den gemeente-ontvanger" g.slezen: het schooltoe- stuur, en tegelijkertijd een afscbrift van die lijsten aan den gemeente-ontvanger; wordt het aanslagbiljet, bedoeld in artikel 4, lid 1, door den ontvanger uitgereikt door tusschenkomst van het schoolbestuur; wordt van de krachtens artikel 5 verleende ontheffingen mededeeling gedaan aan het schoolbestuur; en wordt artikel 7, lid 1, gelezen: „Binnen twee maanden na het vervallen van den laat sten termijn zendt het schoolbestuur aan Bur gemeester en Wethouders een opgaaf met toe lichting van de posten, welke het niet heeft kunnen innen. Burgemeester en Wethouders stellen deze opgaaf in handen van den ge meente-ontvanger teneinde de openstaande posten in te vorderen. Binnen twee maanden na ontvangst van de opgaaf zendt de ge meente-ontvanger aan Burgemeester en Wet houders een staat met toelichting van de in de opgaaf voorkomende posten, welke hij niet heeft kunnen invorderen." Artikel 9. Deze verordening treedt in werking op 1 Januari 1937. Alsdan vervallen de thans geldende door den gemeenteraad vastgestelde bepalingen omtrent de invordering van schoolgeld voor het lagsr onderwijs. Zij blijven echter van toepassing voor de aanslagen van schoolgeld- plichtigen over de daaraan voorafgaande jaren. Vastgesteld door den Raad der ge meente Ter Neuzen in de openbare vergadering van 30 Juli 1936. (w.g.) P. TELLEGEN, Voorzitter. (w.g.) B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Zijnde aan deze verordening goedkeuring verleend bij Koninklijk Besluit van 19 Februan 1937 No. 79 en is hierVan afkondiging ge- schied waar het behoort 10 Maart 1937. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVULLE, Secretaris. Bij wijjztging van het totaal van de hoofd- B«mmen der gemeentefondsbelasting en ver- ■aogeusbelastlng, berekend overeenkomstig artikel 4, en hetwelk ingevolge het bepaalde t» dat artikel tot grondslag heeft gestrekt hij de klasse-indeeling voigens het voorgaande lid wordt het schoolgeld nader vastgesteld aaar het gtewijzigd totaai-bedrag. Artiikel 6. Indien meer dan den leerling uit hetzelfde gezin gelijktijdig een school van dezelfde soort bezoekt, wordt het schoolgeld voor den twes- «fem leerling met twintig, voor den derden met vdertig, voor den vierden met zestig, voor d-en vfjfden met tachtig ten honderd verminderd aanslagen van schoolgeldplichtigen over de daaraan voorafgaanide jaren. Vastgesteld door den Raad der gemeente Ter Neuzen in zijn openbare vergaderingen van 30 Juli/19 November 1936. (w. g.) P. TELLEGEN, Voorzitter. (w. g.) B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Zijnde aan deze verordening gosdkeuring verleend bij Koninklijk Besluit van 19 Fsbruari 1937, no. 79, en is hiervan afkondiging ge schiedt waar het behoort 10 Maart 1937. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. n w> doen te weten, dat door den Raad dier ge meente in zijn openbare vergadering van 30 Juli 1936 is vastgesteld de volgende ver ordening VERORDENING op de invordering van schoolgeld voor het lager onder wijs in de gemeente Ter Neuzen. Artikel 1. Het hoofd (voop het bijzonder onderwijs, het bestuur) der school zendt voor of op j IB Mei aan Burgemeester en Wethouders een staat van schoolgaande kinderen over het ioopende belastingjaar en bun ouders of ver- Eorgers. Aan Burgemeester en Wethouders wordt onmiddellijk kennis gegeven van de koelating van nieuwe leerlingen en van het I vertrek van leerlingen in den loop van het schoolgeldjaar. De staat wordt ingericht overeenkomstig •en door Burgemeester en Wethouders te ver- strekken model. Artikel 2. Burgemeester en Wethouders maken zoo apoedig mogelijk na ontvangst van de in ar- ttkel 1 bedoelde opgaven 6en of meer lijsten der aanslagen voigens de schoolgeldregeling op. Artikel 3. Burgemeester en Wethouders zenden de ljjsten van de aanslagen ter invordering aan den gemeente-ontvanger met opgaaf van de twee termijnen van betaling, welke bij de vaststelling van elk kohier door hen worden bepaald. Artikel 4. De gemeente-ontvanger reikt zoo spoedig mogriijk aan elken schoolgeldplichtige een gedagteekend aanslagbiljet uit, voigens het model door Burgemeester en Wethouders vastgesteld, waarin tevens de termijnen van betaling zijn aangegeven. iHet schoolgeld is dadelijk invorderbaar wanneer de aangeslagene in staat van faillis- sement is verklaard of op zijn roerende of dnroerende goederen executoriaal beslag is gelegd. Van de g.idane betalingen wordt zoo moge lijk op het aanslagbiljet kwijting gegeven. Artikel 5. Ingeval een leerling door ziekte verhinderd is de school te hezo-eken, wordt ontheffing van het verschuldigde schoolgeld verleend over het tijdvak der ziekte, mits dit niet kor- ter Is dan een maand. Ontheffing van schoolgeld wordt eveneens verleend bij het tusschentijds verlaten der school over het nog resteerend gedeelte van het schoolgeldjaar. Onthefling van schoolgeld wordt bovendien verleend in het geval, bedoeld in artikel 5 der heffingsverordening, tot het h;drag, waar- mede het aanvankeltjk vastgestelde school geld moet worden verminderd. Voor de toepassing van de leden 1. en 2. van dit artikel worden gedeelten van een maand buiten beschouwing gelaten. Ontheffing voor het geval, bedoeld in lid 1., doen te weten, dat door den Raad dier ge meente in zjjn openbare vergadering van 17 December 1936 is vastgesteld de volgende ver ordening: VERORDENING op de heffing van opcen- ten op de gemeentefondsbelasting in de gemeente Ter Neuzen. Artikel 1. Voor het belastingjaar 1 Mei 1937 tot en met 30 April 1938 zullen ten beboeve dezer gemeente op de hoofdisom der gemeentefonds belasting worden geheven 75 (vijf en zeven- tig) opcenten. Artikel 2. De opcenten1 worden niet geheven op de aan slagen van hen, die binnen het Rijk geen vaste woonplaats hebben. Artikel 3. Deze verordening wordt herzien zoodra de gemeente voor de heffing der gemeentefonds belasting wordt gerangschikt in een andere dan de 3e klasse. Artikel 4. De verordening van 14 November 1935, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 Januari 1936, no. 13 blijft van kracbt ten aan- zien van vorige belastingjaren. Vastgesteld door den Raad der gemeen te Ter Neuzen, in zijn openbare verga dering van 17 December 1936. (w. g.) P. TELLEGEN, Voorzitter. (w. g.) B. L ZONNEVIJLLE, Secretaris. Zijn de aan deze verordening goedkeuring verleend bij Koninklijk Besluit van 19 Februari 1937, no. 79 en is hiervan afkondiging geschied waar het behoort 10 Maart 1937. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. de actie met een eigen lijst zal uitkomen btj de a.s. Tweede Kamerverkiezingen. Het be- iangrijkste programmapunt is: onmiddellijk afschaffing van de crisismaatregelen voor den landbouw. De beweging van den heer Bouwman, nog altijd het best bakend onder de naam actie voor den kleinen boer, heeft ondertusschen een anderen, officieelen naam gekregen: Chr. or- ganisatie van kleine zelfstandigen. De heer Bouwman vervult de functie van secretaris. HET NEDERLANDSCHE S.S. „TRITON" DOOR EEN SCHIP VAN GENERAAL FRANCO AANGEHOUDEN. Het s.s. „Triton" van de K.N.S.M., dat van Barcelona, via Valencia, op weg was naar Nederland is door een gewapende treiler van de troepen van generaal Franco in de Straat van Gibraltar aangehouden en overgebracht naar Ceuta. Het schip was, meldt de N. R. Crt., geladen met 200 ton stuikgoederen ep 30.000 kisten sinaasappelen, bestemd voor Nederland. Naar de gezagvoerder van de Triton" be- richtte, zal te Ceuta de geheele lading moeten worden gelost en deze zal in belag worden ge- nomen. De ddrectie van de K.N.S.M. heeft onmid dellijk den Minister van Buitenlandsche Zaken van" deze aanhouding in kennis gesteld. Zij deelde nog mede, dat het schip -zal worden vrijgegeven. Naar het oordeel van de directie betreft de in beslagneming alleen de aan een Nederlandsch schip toevertrouwde lading. DE KRI ISER „JAVA" NAAR DE STRAAT VAN GIBRALTAR GEDIRIGEERD. Naar aanleiding van deze gebeurtenis heeft de Minister van Defensie, Dr. Colijn, telegra- fisch opdracht gegeven aan den kruiser „Java", zich naar de Straat van Gibraltar te begeven, om voor Nederlandscbe koopvaardij- schepen te patrouilleeren en hen, indien noo- dig, te convoyeeren. In verband hiermee zal het reisplan van den kruiser, welke op weg naar Colombo is, zoo- veel mogelijk bespoedigd worden. Het ligt in de bedoeling dat de „Java" tegen het einde van deze maand in de Spaansche wateren aan zal komen. CONGRES BOND VOOR STAATSPENSIONNEERING. De Pers- en Prop.commissie van den Bond voor 'S'taatspensionneering deelt ons mede: Op het congres dat bovengenoemde Bond 7 April a.s. in de groote zaal van de Dierentuin te 's-Gravenhage zal houden, en waarvoor een overstelpende belangstelling hlijkt te bestaan, een congres dat de bedoeling heeft van voor- lichtenden aard te zijn, zullen over sociale en economische vraagstukken verband houdende met ouderdomsverzorging, o.m. het woord voeren: Mr. L. G. van Dam te Haarlem, over Jeugd- werk en Staatspensioen. W. Drop te Rotterdam, H. S. van Houten te Groningen, leden der Tweede Kamer. H. D. Louwes te Ulrum (Gr.), Voorzitter v. d. Groninger Mij van Landbouw. Mr. A. P. C. Peters te Den Haag, Voorzitter v. d. R. K. Voltospartij. J. Smid te Voorburg, Oud-Referendaris, ad- viseur van Landbouw en Maatschappij. Voorzitter van het Congres is Ds. D. A. van Krevelen te Deinum, terwijl het secretariaat van bet Congresbureau is gevestigd te Ten Boer, Gron., den heer H. A. van der Zijl. Extra treinen uit verschiUende provincies zullen de congresbezoekers naar Den Haag brengen, terwijl het vormen van een autobus- karavaan uit Frieslancl en Noord-Holland in een gevorderd stadium verkeert. Met de Haagsche politie wordt betreffende de parkeergelegenheid onderhandeld. IR. W. A. VERHEYEN GEREHABILITEERD Ir. W. A. Verheyen is door minister Deckers benoemd tot directeur van ds Gewestelijke Tarwe-Organisatie voor Gelderland, Utrecht en Overijs-el. Deze benoeming is bedoeld als een volledige rshabilitatie in het zg. „Geldcr sche taiweschandaal". Men herinnert zich, ds^t Ir. Verheyen, d-f leeraar Is aan de Rljkslandbouwwinterschooi te Didani, indertijd tezamen met eenigs ande ren, in voorlcopig arrest werd gesteld, omda. dc crisiscontroleurs van de Akkerbouwcen trale fraude venmoedden bij geno.smde tarwe organisatie. Dit vermoeden bleek later, even- als in het geval van het „Brabantsche rogge schandaal" (C.H.V.) op niets te berusten. DE A-S. K.AMERVERKIEZINGEN. De aotle voor den kleinen boer. In een drukbezochte vergadering van de actie voor den kleinen boer te Druten heeft de leider, de heer A. Bouwman, meegedeeld, dat PROTEST TEGEN REGEERINGS- MA ATREGELEN De Bredasche saneeringscommissie heeft met bet oog op ds ongunstige tijdsomstandigheden en de door de regeering genomen maatreg^len ten opzichte van de slagers aan alle bij de R.K. slagersvereeniging, onderafdeeling van de Hanze, aang:sloten slagers verboden op 25 Maart a.s. (Witte Donderdag) na zes uur des avonds iets in de etalage aanwezig te heb ben, te 6taleeren of te koop aan te bieden; na zev:n uur 's avonds de zaken voor het pu- bliek toegankelijk te stellen en na dit slui- tingsuur eenige verlichting te laten branden; tevens w-orden de aangesloten slagers ver- plicht gedurende vijf dagen een raambiljet voor het raam op te hang:n, hetwelk door het bestuur zal worden verstrekt en waarop bo- vengenoemd besluit zal worden gemotiveerd. Alle aangesloten slagers, die het besluit overtreden, vsnbeuren een boete van honderd gulden. DE TEWATERLATING VAN DE NIEUW-AMSTERDAM. Naar gemisld wordt, heeft de Koningin zich bereid verklaard, in den namiddag van 10 April de doopplechtigheid te verrichten en de tewaterlating bij te wonen van het op edn der hellingen van de Rotterdamsche (Ingez. Med Droogdok Maatschappij te Rotterdam in aan- bouw .zijnde stoomschip Nieuw Amsterdam, van de Holland-Amerika Lijn. DE BA NK-ASSOCIATIE VERDWIJNT. Hoewel nog niet officieel hevestigd, mag men, naar de N. R. Crt. meldt, toch wel met vrij groote zekerheid aannemen, dat de Bank- Associatie te Amsterdam door de Incasso- Bank zal worden overgenomen. WIJZIGING CRISISPACHTWET. Aan het voorloopig verslag over het wets- ontwerp tot wijziging van de crisispachtwet 1932 is het volgende ontleend. Voor zoover dit wetsontwerp beoogt, den werkingsduur van de crisispachtwet 1932 te verlsngen ten aanzien van voor 1 Januari 1932 afgesloten en thans nog loopende pachtcon- tracten, verklaarde men algemeen zich daar- mede te kunnen vereenigen. Verscheidene leden hadden echter emstig beiziwaar tegen het ontwerp, voor zoover het strekt tot toepassing van de bepalingen der crisispachtwet ocik op pachtovereenkomsten, gesloten na 1 Januari 1932, doch voor 1 Jan. 1937. De crisispachtwet 1932, zoo betoogden deze leden, was noodzakelijk in verband met de groote veranderingen, op landbouwgebied door de crisis veroorzaakt. Mm oordeelde het destijds rechtvaardig, dat de rechter in pacht- contracten van langen duur wijiziging kon aanibrengen, omdat door de crisis de omstan- digheden zoozeer veranderd waren. De datum 1 Januari 1932 paste geheel in dezen gedach- tengang. Kan men echter zeggen, dat nog na dezen datum een zoo belangrijke wijEiging in de omstandigheden van pachter en verpach- ter is ingetreden, dat daarvoor de mogelijk- heid van verandering van pachtcontracten, na 1 Januari 1932 afgesloten, moet worden ge- schapen? De hier aan het woord zijnde leden meenden deze vfaag ontkennend te moeten beantiwoorden. Voor toepassing van de bepalingen van de crisispachtwet op contracten van na 1 Januari 1932 bestaat naar de meening van d,:ze leden niet alleen niet voldoende aanleiding, zulk een toepassing zou ook een zeer verkeerde wer king hebben. Men zou op die wijze de pach- ters gaan gewennen aan het denkbeeld, dat het er niet zooveel op aankomt, of zij voor te hooge prijzen pachten, daar de wetgever hun later wel de gelegmheid zal hieten, die prij zen verlaagd te krijgen. Vele leden verklaarden zich met het ontwerp geheel te kunnen vereenigen. Naar hun mee ning zijn whI degelijk al moet wellicht ten aanzien van een aantal akkerbouwproducten een uitzondering worden gemaakt de om standigheden in den landibouw sedert 1 Ja nuari 1932 zoo sterk en zoo herhaaldelijk ge- wijizigd, dat een regeling als d,: voorgestelde alle reden van bestaan heeft. Met name in den tuinbouw geldt dit. Men denke ook aan de ingrijpenide teeltbeperkingen in de veehouderij. iSommigen van de laatstibedoelde leden meenden, dat, ook al zouden geen bflangrijke verschuivingen op landbouwgebied na 1931 meer tot stand gekomen zijn, de regeling toch noodzakelijk is. Er zijn immers, zoo betoogden zij, in d,Hee jaren door geibrek aan land dikwijls pachtovereenkomsten gesloten op voor den pachter zeer bezwarende voorwaarden. Van verscbillende zijden werd betoogd, dat, indisn zoowel het aanhangige ontwerp-pacht- wet als dit ontwerp tot wet worden verheven, sommige na 1 Januari 1932 gesloten pachtcon tracten zoowel onder de werking van de nieu we pachtwet als onder die van de verlengde crisispachtwet zullen vallen. Komt de pacht wet tot stand, dan behoort naar de meening van de leden, die deze kwestie ter sprake brachten, de werking van de crisispachtwet in elk geval te eindigen voor zoover betreft contracten, waarop de nieuwe pachtwet van toepassing zal zijn. Verscheidene leden zouden gaarne zien, dat, nu een wetsontwerp tot wijziging van d" cri sispachtwet aanhangig is, van deze gelegen- heid g:ibruik werd gemaakt cm de mogedijk- heid te openen, van beslissingen der kamers voor crisispachtzaken in hocger beroep te gaan. DE PAI S ERKFNT DEN HONING VAN ITALH5 ALS KEIZER VAN ETHIOPlE. Ter gelegenheid van het overhandigen van den goudien roos, welke Z. H. de Paus heeft

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1