ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN RHEUMATISCHE PliNEN KWELDEN f£i@8STEfmiS04 No. 9576 VRIJDAG 5 MAART 1937 77e Jaargang Binnenland. Feuiileton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen n Buitenland. 0UDEN HEER VAN 601AAR EERSTE BLAD 'k heb cezien WAT RAD ION DOET/ NOOIT MEER IETS ANDERS VOOR MIJN G0ED. EEN BESCHOUWEND ARTIKEL VAN DE DAILY TELEGRAPH. Dank zij den KL00STERBALSEK is hij nu weer kras en monter AKKER'S ORIGINEEL TER INZAGE „Geen goud zoo goed NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar /oor Belgie en Amerika f 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Ar>cnBementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. fitgeefster: Firma P. >1. VAN DE S A NT) K OIKO 38150 TELEFOON No. 25 ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichfe's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrrjgbaar Is. Intending van advertentien liefst Mm dag voor de nltgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VltUDAGAVOND. HINDERWET. Burgemeester en Wetbouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van de N.V. BATAAFSCHE IMPORT MAAT- SOHAPPU Verkoopkantoor van ,,Koninklijke/ Shell" Productem, gevestigd te 's-Gravenhage, Oarel van Bpandtlaan no. 16, am op het per- ceel kadastraal bekend igem-eente Ter Neuzen, Sec tie L, no. 2443/2366 gelegen aan ide Nieuwe- diepstraat een benzine-installatie te mogen oprichten en in werking Ibrengen door hen is ingewilligd. Ter Neuzen, den 3 Maaxt 1937. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELLEGEN, Burgemeester. R. L ZONNEVIJLLE. Secretaris. DE KONINGIN ONTVANGT DEN BRBTSOHEN GEZANT. De Koningin heeft Woensdag om 12 uur ten paledze Noordeinde den Britschen gezant, sir Cfcuarles Hubert Montgomery, in gehoor ont- vangen, ter overhandiging van zijn nieuwen geloofsbri-ef DE VACAVTLE-GENEUGTEN VAN HET PR1NSELIJK PAAR. Prinses Juliana en Prins Bernhard hebben dazer dagen van Slot Mittersill ult een bezoek aan Kri.mm.1 gebracht met zijn beroemde ■mutervallen. Zij ibeategen den 2400 meter hoogen Platten- toogel en maakten vervolgens een prachtige afdaling. Het prinselijk paar bezoeht o.m. het Skiheim van de Ned. Ski-vere-eniging, het sparthotei Gerloaplatte en begaf zich ap ski's naar de Gerlos-pas. Met sleden reden Prinses Juliana en Prins Bernhard met hun gevolg terug naar Slot Mittersill. HIT EINDE VAN DE OXIDE EN HET BEGIN VAN DE NIEUWE KAMER. Indien de verkiezingen van de nieuwe Twee- de Kamer d-er Staten-Generaal op 25 Mei a.s. plaats hebben, ligt het zoo vemeemt de N. R. Crt. in de bedoeling, de zitting der tegenwoordige Kamer op 5 Juni te sluiten. De zitting der nieuwe Kamer zai dan op 8 Juni geopend worden. VERKORTING VAN ARBEIDSTIJD. De [Minister van Social© Zaken wijst in de mamorie van antwoord aan de Eerste Kamer, inzake de bagrooting van sociale zaken, er op, dat hij niet de meaning kan onderschrijven, dat verkorting van den arbeidstij-d als een der voomaamste middelen beschouwd moet wor den om tot een verdeeling van den arbeid over aooveel mogelijk person-en te geraken. Aan <J4t vraagstuk zit veel meer vast. De grootste moeiXij'kheid leveren hierbij de loonen op. Zoo- lang daaromtrent geen oplossing verkregen is, valt aan verplichte werktijdverkorting niet te denken. KLEINE -BGEREN IN IVERK VERSCHAFFING OP EIGEN BEDRIJF. In ziin m. v. a. aan de Eerste Kamer op de begrooting van sociale zaken zegt de Minister er thans een proef wordt gsnomen in een 40-tal gemeenten om na te gaan, of het mo gelijk i3 de kleine boeren (tuindens) in werk- verschoffing op eigen bedrijf te werk te stel- ten. De resultaten van deze proef moeten worden afgewacht, alvorensverder in deze richting iets kan worden ond-ernomen. De resultaten met de loonhij-slagregeling in het iandbouwtbedrijf zijn zoodanig geweest, dat bozwaarlijk opnieuw tot invoering er van kan worden overgegaan. door AGATHA CHRISTIE. 54) Venvolg. .iBuitengewoon vriendelijk," zei Anthony. >rnk ben nog nooit van m'n lev en zoo dikwijls een heer genoemd als in de laatste twee maal Tier en twintig uur." .ik u vertei: ik geloof verbrand zij zijn." „U gelooft, maar u weet diet, he ,,Zijne hocgheid in zijn eigen bezit ze ge- kouden heeft. Zijn bedoeling was te lezen •e en dan in Ihet vuur te verhranden ze." „Zoo", zed Anthony. ,,Maar dat lezen zal 'm niet meegevalien zijn. Ze behoorden niet tot 't soort lichte lectuur, dat je in een half uurtje doorvliegt." „Onder de paipderen van rnijn vermoorden heer zij niet g:voniden zijn. Daaruit blijkt, dat verbrand zij zijn." „Hm!" zei Anthony. ,,Daar hen ik 't nog niet zoo 66n, twee, drie, mee eeris." Elen poos lang liep hij ziwijigend voort; dan keerde hij zich weer tot den Herzo-Slowaak- echen edeiman naast zich. ,,Ik stel al die vragen, Baron, oand-at ik er persoonlijk groot Ibelang bij heb, dat deze quaes tie zoo gauw mogelijk opgelost wordt. Ik behoor namelijk tot de verdachten. En daarom is het noodig, absoluut noodig, dat ik op alle punten mijn onschuld bewijs. Al leen dan blijft er geen enkele verdenkirug op mij rust-en." „Ik begrijp de noodigheid," zei de baron. „Uw eer vrij van smet zij eischt." Precise," zeii Anthony. „Ik wcu dat ik de dingen z66 kon zeggen. Zoo gecnalkkelijk en boo imposant... Maar om nu door te gaan, om DE STEUNVERLEENING. De minster van sociale zaken zegt in zijn mem. v. anfcw. aan de Eerste Kamer over de begrooting van sociale zaken, inzake de steunverleening, dat de huidige steunnormen, mode gelet op de verbeteringen, ciis zijn aan- gebracht,'voldoende moeten »/orden geacht om eenige verhooging van de kosten van levensonderhoud te kunnen opvangen. Voorts merkt hij op, dat door de distributie van levensmiddelen den ondersteunden eefl niet onbelangrijke aanvullende hulp wordt ge- boden. De vraag of inderdaad van onvoldoende voeding bij de ondersteunden sprake is, wordt van regeeringszijide zelf onderzooht. Ten einde de betrokkenen zooveel als eenigszins mogelijk is, te kunnen tegemoet- komen in de behoefte aan Weeding, schoeisel en dekWng, is een begin gemaakt met centra- len inkoop van goederen. Wat de vrijheidsbeperWng van werkloozen betreft zegt de minister, dat in het algemeen ondersteunden niet zullen worden verplicht stakers te vervangen. In hepaalde uitzonde- ringsgevallen kunnen daartoe inderdaad ter- men aanwezig worden geaoht. GOEDKOOPE MARGARINE EN VET. Het Nederlandsch Verbond van Vakvereeni- gingen heeft het volgende telegram gezonden aan den minister van sociale zaken: De wijze waarop Uwe Excellentie aan de verstrekking van goedkoope margarine en bak- en braadvet uitbreiding gegeven heeft, heeft ons zeer teleurgesteld. Slechts de klein- ste gezinnen zijn bij deze regeling eenigszins gebaat. De gezinnen met de vier en meer kinideren komen door de nieuwe regeling voor een Weiner kwantum dan voorheen in aan- merking, terwijl op een grooter kwantum werd gerekend. Wij dringen er daarom ten zeerste bij Uwe Excellentie op aan, de distributie van goed koope margarine en bak- en braadvet zoo te regelen, dat aan alle gezinnen, die daarvoor in aanmerking komen, een grooter kwantum van deze artikelen wordt bescnikbaar gesteld. Het bestuur van het R. K. WerWiedenver- bond seinde: Hebben met groote teleurstelling kennis genomen van voorgenomen nieuwe regeling voor verstrekking onvermengde margarine en RA0I0-A (Xngez. Med. alle verdeniking van me af te wentelen, moet ik den moordenaar kunnen aanwijzen en om dat te kunnen do en, moet ik alle bijzonderhe- den weten. En die memoires-kwestie is heel belangri,ik. 't Kan zijn, dat het in bezit wil- len hebben van de mecmoires de directe aan- leiding tot deze misdaad geweest is. Wat vindt u, baron, is dat mogedijlk, ja of neen?" Baron Lolopretjzyl aarzeide met antwoor- den. ,,U zelf ze gelezen heeft?" polste hij dan rvoorzichtig. „Dat 's antwoord genoeg", zed Anthony glimlachend. „En nu nog dit, bafon: Ik vond het niet meer dan billijik dat ik 't u vooruit laat weten en daarom zeg ik u bij deze, dat het ncg steeds m'n plan is, am het bewuste manuscript de volgende w:ek Woensdag, 13 October dus, aan den uitgever af te leveren." Baron Lolopretjzyl stjaarde hem aan. ,,Maar, u ze niet langer toch heeft?" .Volgende week Wiounsdag heb ik gezegd. 't Is vandaag Vrij dag. Ik heb dus nog vijf dagen om dat manuscript teruig te krijgen." ,,Maar als verbrand het is?" „Ik geloof niet, dat 't verbrand is. Daar heb i'k m'n reden voor." Onder het praten waren ze het geheele ter ras aan d:n zuidkant afgeloopen. Toen ze den hoek van den vleugel omsloegen, zagen ze langs het wester-terras een grootem zwaarge- bourwden man op hem toe komen. Anthony had Mr. Isaacstein ncg niet gezien en dus be- keek hij hem met de noodige aandacht, ,,Ab, baron", zei Isaacstein, terwijl hij de groote sigaar, die hij blijkbaar pas opgesto- ken had, uit zijn mond nam en er heftig mee gesticuleerde. „Wat een betreurenswaarddge gelbeurteniis!'" ,,Ja, mijn waarde vriend, ja!" risp baron Lolopretjzyl uit. ,,Een catastrophe het is, ons geheel bouwwer'k in puin gevalien is!" Anthony liet de heeren aan hun jeramiaden over en ging langs het Westerterras terug. Maar op eons bleef hij stilstaan. Bow:n de geschoren haag aan z'n linkerhand, zo6, dat 't leek, alsof het miidden uit het groene bo- venvlak kwam, steeg een dun rookwolkje omihoog. bak- en braadvet. Groote gezinnen worden hierdoor emstig gedupeerd. Verzoeken Uwe Excellentie dringend, naast verstrekking hak- en braadvet, voor gezinnen met zes en meer gezinsleden voor ohvarmenigde margarine 5e bestaande regeling te handhaven. HET ACHTERUCHT VOOR RIJWIELEN. Ofschoon nu reeds ruim vier maanden ge- leden het nieuwe Motor- en Rijwielreglement van kracht werd, waarin onder meer voorge- schreven is, dat met ingang van 1 Januari 1938 elk rijwiel bij nacht een goedgekeurd achterlicht met reflector moet voeren, zijn de eischen welke aan dit achterlicht gesteld zul len worden nog seeds niet bekend gemaakt. Noch de fabrikanten, noch de handel weten waaraan zij zich te hodden hebben en inmid- dels wordt de overgangstermijn steeds korter. Wat naar de meening van den A.N.W.B. bij- zonder te betreunen valt is't feit, dat de wiel- rijders, welke reeds thans uit een zeer juist gezien oogpunt van verkeersveiligheid een achterlicht in gebruik zouden willen nemen, zich daarvan veelal laten weerhcuden, omdat ze niet weten of het wel aan de te stellen eischen zal voldoen. Hierdoor wordt een vrij- willig streven naar verhoogde verkeersveilig heid van de zijde van een groote groep weg- gebruikiers, een initiatief, dat alle aanmoedi- ging verdient, dp ernstigp wijze belemmerd. De A.N.W.B., die re feds bij de inwerking- treding der nieuwe bepalingen de aandacht van den minister op daze kwestie gevestigd had, heeft zich thans nogmaals in een adres aangedrongen op een zoo spoedig mogelijke openbaarmaking van de eischen, waaraan het achterlicht zal moeten voldoen. HISTORISCH NEDERLANDSCH MUSEUM TE HOLLAND MICHIGAN. V. ST.) De correspondent der N. R. Out. te Was hington meldt: Op 9 Februari heeft men in de Memorial Chapel van het Hope College te Holland (Michigan) het feit herdacht dat bier negen- Ug jaar geleden de eerste Nedierlandsche stich- ters der gemeemte aankwamen. Bij de her- denking, door muziek opgeluisterd, voerde als feestredenaar het woord dr. Samuel M. Zwe- mer van het Princeton Theological Seminary, Schriftelijk gelukwenschen waren o.a. binnen- gekomen van den Nederlandschen gezant te Washington jhr. mr. H. M. van Haersma de With en van den Nederlandschen consul- generaal te Chicago, den heer J. Vennema. Er is in de kapel een historisch museum inge- richt waarin voorwerpen, op de stichting en de geschedenis van Holland (Michigan) be- trekking hehbende, een plaats vinden. Het museum zal worden toevertrouwd aan de zor- gen van een voor dit doel opgefichte vereeni- ging: de Nederlandsche Pioniers en Histori- sche Fondatie, zoo lezen wij in het blad De Grondwet. Dr. Wynand Wichers, president en hoogleeraar in de geschiedenis aan Hope College, is voorzitter van den Raad van Be- heer, die uit negen leden bestaat. De Nederlandsche correspondent van de Daily Telegraph schrijft naar aanleiding van de Woensdag in Den Haag begonnen bespre- kingen van de vsrtegenwoordigers van de Oslo-staten o.m., dat de conventie van de z.g. Oslo-staten niets anders dan de uitdrukking van een idee van onzen tijd. Het houdt niet den wensich een nieuw tijdvak in te luiden. Veeleer is het juist een nieuw tijdvak, dat vorm geeft aan de gedachte, welke aan deze bijeenkomst ten grondslag ligt. De wereldhandel gaat niet in normale banen over de wereld. De wereld is ziek; de politiek van den wereldhandel is vastgeloopen. Deze en dergelijke uitdrukkingen kan men Hij verkende het terrein door vlug links en rechts te kijken. Lord Cateiham en kapitain Andrassy stonden op den versten hoek van het zuiderterras met den rug naar hem toe. Hij bukte zidh, liet zich zakken en drong voor- zichtig met zijn hoofd en schouders het haag- uiteinde binnen. De gedachte, die bij het zien van het dun- ne rookwolkje in hem opgekoimen was, bleek juist geweest te zijn. De haag bestond niet uit een breede rij van taxisboomen, maar uit twee, met een doorloop er tusschen. De toegang tot den doorlooop was ongeveer op da helft van den langen kant. Met dien aanleg was niets mysterious bedooeld, maar van den kant van het buis af zou men nooit aan een dergelijke mogelijkheid gedaoht hebben. Anthony keek den doorloop af. Op een af- stand van een meter of tien van de plek waar hij stond, zag hij een gemakkelijken stoel en in dien gemakkalijken stoel zat een man met een sigaar in zijn hand. Van de sigaar steeg een dim, ijl rookwolkje omhoog; de man zelf sliep. ,,Hm!" mompelde Anthony. ,,Mr. Hiram Fisih schijnt van schaduw te houden* Goed, dat i'k 't weet." HOOFDSTUK XVII. Theevisite in de leerkamer. Met de voile overtuiging, dat de eenige plfek, waar je veilig een gesprek kon voeren het midden van het msertje was, sloop An thony naar de zuider-terr-as-trap terug. Juist, toen hij op de bcxvenste tree stond, kwam uit het buis het zware, klankrijke ge- luid van een gong en bijna gelijktijdig ver- scheen Tredwell ap den drempel van een der zijdeuren. „De lunch staat klaar, mylord", kondigde hij aan. ,,Aha! Lunch!" zei Lord Caterham, opeens een en ol animo. Op dat oogenblik schoten er, uit een andere zfdeur, twee mdsjes-figuurtjes naar buiten. Het waren Dulcie en Daisy, bijgenaamd Hon- kie en Snoekie, de twee jongere zusjes van in iedere politieke bijeenkomst vememen, op iedere bijeenkomst van belangrijke handels- delegaties, aan ieder banket, waar politici en bankpresideniten elkander ontmoeten. Iedereen is het daarmede eens. Iedereen weet evenzeer hoe de wereldhandel in deze knoopen is verstikt graakt. Er was een tijd, lang geleden, dat eenige landen heb ben gemeend, de handelsbelangen van de rest der wereld te mogen negeeren. Groot-Bribtannie moest zijn principes ten aanzien van den vrijhandel prijsgeven. Neder- land eveneens en daar Nederland geen uitge- strekt wereldrijk heeft, deed het zulks met des te grooter weerzin. Zelfs nu nog is Ne derland in een wereld van handelsbescherming in zeker opzicht een land van vrijhandel. De invoerrechten op fabrikaten 'bedragen gemiddeld niet meer dan 12 procent. Vrijen- handel is voor Nederland even essentieel als water voor een vischhet is centraal gelegen tusschen Groot-Britannie, Duitschland en Frankrijik. Engeland heeft in 1932 op de conferentie van Ottawa de basis gelegd voor den handel binnen het Britsche rijk. In 1930 was Nederland met Belgie, Dene- marken, Zweden en Noorwegen, lanaen, die in ongeveer dezelfde omstandigheden verkeeren, tot overeenstemming gekomen, dat de douane- rechten niet verder zouden worden verhoogd. Finland sloot zich later bij deze overeen- komst aan. Deze eerste en in zekeren zin wat zwakke poging heeft geleid tot het belang- rij-ker verdrag van Ouchy, van 1932, waarbij Nederland, Belgie en Luxemburg tot overeen stemming kwamen aangaande een politiek, welke beoogde de tarievemnuren neer te halen. De Ouchy-beweging mislukte, voornamelijk omdat Groot-Brittannie weigerde haar te siteunen. Sinds 1930 en 1932, aldus de correspondent, zijn de zaken veranderd. De wereld is thans meer geneigd gunstig te zien naar alle pogingen de handelsbelemmerin- gen uit den weg te ruimen. Er is geen sprake van, dat deze conferentie tegen iemand gericht zou zijn. Het is slechts de kwestie den grondslag te leggen en nog een stukje te vinden van de hopeloos in de war gebrachte legkaart van den wereldhandel. De zes kleine landen komen in Den Haag somen om na te gaan op welke wijze zij er toe zouden kunnen bijdragen in Europa en de wereld de welvaart terug te brengen. Hun doel zal zijn het terrein te effenen voor andere landen om zich bij hen aan te sluiten. Het doel van de Oslo-staten en dat van de groote mogendheden Engeland, Frankrijk en de Vereenigde Staiten is hetzelfde. ROOSEVELT GAAT EIND APRIL VISSCHEN. President Roosevelt heeft verklaard, dat hij voornamens is een uitstapje te maken naar de Golf van Mexico, ter hoogte van Texas, in de laatste helft van April. Hij wil zich daar dan weer aan de viscihsport wijden.. EEN FRISSCHE SCHELDPARTIJ. Volk en Staat, het Vlaamsch-Nationaal (lees fascistisch) dagblad, onder leiding van Staf de Olercq, wijdt een artikel aan: 'Het ver- raad van Joris van Seiveren, leider van het Verdinaso, die zich vcilgens dit blad in de ar- men van Van Zeeland en Spaak zou hebben geworpen. ,,Meneer van Seiveren is thans volksvijand no. 1. Wie zich langs den rug van een lijdend en kampend volk opwerpt tot een verrader, tot een bondgenoot van den vijand des volks, schakelt zich zelf uit de volksge- meenschap uit. Van Seiveren wordt voor ons Bundle. Ze begonnen een isoort van Indianen- dans met als accompagnemEnt griezeldge kre- ten en opigewonden gillen. Bundle schoot toe en maakte door drastische maatregelen een einde aan de vertooning. ,,W.aar is mademoiselle?" vroeg ze, toen ze haar zusteren onder appfel had. ,,Ze heeft migraine, migraine, migraine!" zong Honkie. „Hoera!" stemde Snoekie opgetogen in. Het was Lord Caterham, na vrjf minuten hard werken gelukt, om het grootste deel van z'n gasten in huis te drijven. Toen Anthony als laatste ook naar binnen wou gaan, voelde hij opeens een hand op z'n arm. ,,Ga eerst even mee naar m'n studeerka- mer", fluisterde z'n gastheer hem toe. ,,Daar heib ik wat... fijn hoor!" Als een schooljongen, die wat ondeugends gaat uitvoeren, sloop hij de hal door en de gang naar zijn heiligdom in. Toen Anthony de deur achter zich dicht gedaan had, sloot his lordship een klein buffet open en haalde een half dozijn flesschen te voonschijn. Praten met buitenlanders maak't me toch altijd z66 dorstig", vertelde hij bij wijze van verontschuldiging. „Ik weet niet waarom, maar 't is zoo." Er werd op de deur geklopt. Op het bene- pen: ,,ja" van den gastheer stak Virginia haar hoofd om de deur. „Ook een cocktail voor mij vroeg ze. „Natuurlijk", zed Lord Caterham opgelucht. ,,Kom -binnen." (De volgende drie minuten werden aan den gecomibaneerden inhoud van de zes flesschen gewijd. ,,Dat smaakt", zei Lord Caterham met een zucht van voldaanheid, terwijl hij zijn glas neerzette. „N-et als ik zoooeven al gezegd heb, ik vindt praten met buitenlanders toch zoo enerveerend. Zeker omdat ze zoo akelig be- leefd zijn. Gaan jullie mee? Deeen kant op." -Hij ging zijn gasten voor naar de eetzaal. In de gang hdeld Virginia, door haar hand even op zijn am te leggen, Anthony terug. „Ik ban voor vandaag met mijn g-oede daad klaar", vertelde ze hem fluisterend. ,,Ik heb 't lijk gezien!" mTot mijn 50ste jaar mankeerde ik nooit lets, maar toen begonnen hevige rheu- matiek-aanvallen mijn leuen te ver- gallen. Reeds begon ik te wanhopen, toen een vriend van mijn leeftijd mij vertelde welke wonderbaarlijke onder- vindingen hij had opgedaan met Kloos- terbalsem. Nu ik zelf dit wonderlijke middel heb toegepast, kan ik verklaren, dat ik mij weer jeugdig en monter gevoel als een knaap van 30 jaar, al hoop ik eerstdaags 60 jaar te worden." J. Vr. tf H. Onovertroffeu bij brand-en snijwonden Ook ongegvenaard als wryfrniddel by Rheumatiek, spit en pijnlyke spieren Schroefdoos 35 ct. Potten: 62l/2 ct. en f 1.04 (Ingez. idea. geen tegenstander, maar een vreemdelmg." Van Severen, leider van het Verdinaso, heeft sin-ds eenige jaren het heil gepredikt van een vereenigd Nederland en Beigie zonder een dic- tatoriaal bewdnd, waarvan Volk en Staat de spreekbuis is. Het V(laamsch) N(ationaal) V(erbond) daarentegen wenscht een Groot Nederland, be staande uit Noord-Nederland en Vlaanderen. Beide bewegingen hebben in den loop der laat ste jaren elkaar meer bestreden dan gestenmd. Sinds de accoorden met Rex was den laatsten tijd weer een zekere eensgszindheid te bes-peu- ren, die thans weer schijnt te zijn prijsge- geven. MISSIONARIS VAN ..BESCHAVING". Het bericht van den Parijschen correspon dent van de Times over de Italiaansche rapre- sailles na den aanslag op Graziani bevat, schrijft de N. R. Crt., -een relaas van zo6 ont- steS'lende, laffe weerwraak op een weerlooze ■bevolking vrouwen en kinderen inihegrepen om de woede over den aan-siag op haar te koelen, dat men zijn oogen niet gelooven kon. Indien eein blad als de Times echter mede- deelt, dat wat het meldt „daor de meest be- voegde zijden" bevestigd wordt, dan kan men aanneunen, dat deize -bevestiging langs offi- cieele kanalen verkregen is en de juistlheid vast staat. Met gifgassen ,is het Abessijnsche vol'k, on der schending van de regelen van het volken- recht, ten onder gebracht. Het gezag wordt nu hoog gehou-den door niet alleen degenen, die als laatstelijk ras Desta den stryd helblben voortgezet, bij gevangenneming ter dood te brengen, doch ook door een bomaan- sla-g te wreken op vrouwen en kinderen en an dere anschuldigen. Bij dergelijke gruwelen vraagt men zich af, of hier 'n levensregel van Mussolini: „gevaar- lijk te leven (vivere pericolosamente) niet op eenizijdigs wijze wordt toegepast op een over- weldigd volk om zeilf gevaar te ontloopen. Wel moChten wij cnlangs te dezer plaaatse gewa- gen van het lot van „het droeve land"! ,,ESn?" vroeg Anthony in spanning. Met het antwoord dat Virginia hem nu g-e- ven zou, viel of st-on-d een van zijn theorieen. Virginia sch-udde het hoofd. „U krijgt geen gelij-k", fluisterde ze, ,,'t Was prins Michael." ,,0!" Anthony's gezicht werd wel een paar centdme-ter langer. ,,En mademoiselle heeft migraine", voegde hij er luid-op, op ontevreden toon aan toe. ,,Wat heeft dat er mee te maken ,,Waarschijnlijk niets, maar ik had haar wil len spreken. U moet weten, dat ik ontdekt h-£,b, dat die tweede kamer van deti hoek de kamer waar ik 't licht vannacht heto zien opgaan, u weet w-el de kamer van made moiselle is." ,Me rkwaardii g „Ja. We hebben alle kans dat 't op niets uitdraait. Maar toch zal ik motite doen, om mademoiselle vandaag nog te spreken te krijgen." De lunch was ean beproeving. Zelfs Bundle, met haar goedgehumeurde onpartijdigheid, was -niet in staat om de leden van het zon- darldng hijeengeraapte gezalsc-hap wat nader tot ed-kaar te brengen. De baron en Andrassy waren de correctheid in eigen persoon, maar keken, of ze bij een maaltijd in een -grafkelder aanzaten. Lord Caterhaim de:d omverschillig en keek gedeprimeerd. Bill Bversleigh zat aan feen stuik door Virginia aan te staren. George, diep onder den indruk gezien de amstan- dighedsn van de -belangrijkheid van zijn po- sitie, deed gewichti-g en sp-rak gewichtig, het laatste uitsluitend tegen den baron en Isaac stein. Honkie en Snoekie waren ,,uit den band" door de on-gest-eldheid van hun gouvemante en door het inter-essante van een m-oor-d in huis en moesten voortdurend onder den duim ge- hc-uden worden. En Mr. Hiram Fish kauwde maar, kauwde langizaam en zwaarwichtig en zei ongeveer geen woord. Hoofdrechercheur Battle, was gelukk'g voor hem! een uur ge leden verdwenen en niemand wist, waar hij gehleven was. (Wordt vervo-lgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1