ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9575 WOENSDAG 3 MAART 1937 77e Jaargang Binnenland. Feuilleton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen Buitenland. EERSTE BLAD <yf? TER NEUZEN, 3 MAART 1937. AMBAOHTSSCHOOL VOOR TER NEUZEN EN OMSTREKEN. HMSIMvfcQKtJin c ti mrstQQKjut* mctuvi uan.i, -v-.- m TER NEUZENSCHE CO U RANT tJJONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Bui ten Ter Neuzen r. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar v'oor Belgie en Amerika 2,—, overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bii vooruitbetaling. UltgeefBter: Firnia P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meeT f 0,20 &LEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bg vooruitbetaling. Grootere letters en clich6's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertcntien bg regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op a&nvraag verkrggbaar is. Inzending van advertentien liefst ffen dag veor <»e uit gay DIT kt.ad VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VBIJDAGAVOND. ARMENWET. Op 10 Februari 1937 is door ons college op de in artikel 3 der Armenwet genoemde lijst gieplaatst de Commissie van samenwerking voor byzoiidere nooden in de genaeente Ter Nenzen. Ter Neuzen, 3 Maart 1937. Bnqgemeester en Wetbouders van Ter Neuzen, P. TEULBGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVTJLLE, Secretaris. EERSTE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Aan de orde is hoofdstuk VII A (dep. van fitaaneiesn) der rij-ksbegrooting voor 1937. De beer Ter Haar (cli.) bepleit verlaging van aocijna op "bier en gedistilleerd, mede am de vele antdjuikingen tegen te gaan. In Enge- land is geblefcen, dat accijnsverlaging van bier de scbatkist ten goede kwam. Voor het in zoo groote moeilijkheden verkeerend cafd- en res- taurantbedrijf zou accijnsverlaging verlaging dear consumptieprrjzen en dUs opleving van bet bodrtjf beteekenen. Mogen de maatregelen zoo spoedig worden genotmen, dat bet bedrgf er nag dezen zomer van profiteeren kan. Ook om hygienis-che redenen ware aocgnsverlaging gewenscht. De beer Fleskens (r.-ik.) zegt, dat de con- versieloeningen tegen lage rente oorzaak zgn, dot de verplichtingen der rijksfondsen niet meer worden gedekt. Spr. dringt er op aan, in de toekomst die fondsen veilig te stellen. Zonder de gelden der fondsen zouden die leeningen niet zijn geslaagd. Aan die fondsen moet een mini- miam-rente worden gewaarborgd. Het staats- oredlet wordt ook niet gedien-d door aantas- ting dier rgksfondsen. Spr. bepleit eveneens accijnsverlaging. De beer Knottenbelt (lib.) noemt mede een aantfU argumenten voor verlaging van den aoogns op bier en gedistilleerd. Spr. klaagt er over d.at de douane-ambtenaren aan de grens niet steeds bun taak met tact verricb- tcn. Wanneer een thesaurier-generaal, die jaren- lang zijn dienst voorbeeldig heeft vferricht, orrtslagen wordt cm redenen, buiten den dienst gelegen., mag hem een woord van dank niet onthoudan worden. De beer Serrarens (r.-k.) komt tei-ug op de zaak-Vrijman; aan dezen oud-rijksbouw- raeoster is volgens spr., nog steedis niet vol- doende recbt wedervaren. NEDERLA ND EN DE CONTROLE. Naar aanleiding van de mededeeling van lord Plymouth, den voorzitter der non-inter- ventieoommissie, in de sub-commlssie, dat enkele landen bezwaar bebben gemaakt tegen de wijze van betallng van hun aandeel in de kosten van de uitvoering der controle, waar- door deze vertraging zou kunnen ondergaan, vemeemt de diplomatieke medewerker van de „Daily Telegraph", dat bet voornaamste be zwaar afkomstig is van de zijde van Duitscb- tend, welke aandeel 160.000 pond sterling bedraagt. Slechts 2000 pond sterling daarvan imm ytorden betaald in vreemde valuta, het voorstel am de rest te betalen in Deutsche ■Mint wordt niet aannemelijik geacbt. Pol-en wenscht in bet gebeel niet te betalen, Joego-iSalvie heeft men weten te bewegen tot toeizegging van betallng der bijdrage. Ben ander punt, dat moeildjkbeden oplever- de betrof de controle ter zee. De technische ■irb-coimmissie stelde met het oog op generaal Franco's oprukken voorbij Malaga voor de Brltsehe zone in ZuidnSpanje eenigszins ult te hmeiden. Dr. Wormann, de Duitscbe zaakgelastigde, betwistte het recht van En-gel and om havens in het -bezit van beide partijen te controleeren door AGATHA CHRISTIE. 33) Vervolg. Tk wou dat iik de lunch maar begon te rui- ken." zei Bundle. ,,Moet ik dien meneer van Scotland Yard aan tafel mee laten eteh, ja of •ee? U bent een man van de wereld, dus u weet, wat in een geval als dit gebruikelgk is. Ik heb nog nooit eerder een „moord in huis" «»eegemaakt, moet u weten. Interessante on- dervinding, niet? Ik vond 't jammer, dat alle ocfbuld vanmorgen zoo c omp- 01 erne nt van u afgewenteld werd. 't Is altijd een soort van Jdeaal van me geweest, om kennis met een Moordenaar te maken en dan eens met eigen oogen te zien, of ze werkelijk zoo leuk en dharmant zijn, als die Zondagskranten ons wll- ien doen gelooven.Genade! wat bebben we daar?" (Die laatste uitnoep gold een taxi, die met fflinke vaart van on-der de boomen te voor- scbrjn kiwaan. Of eigenlglk 'gold hij de imzitten- den, of, nog beter, 6dn der inzittenden, een grooten man met een kaal hoofd en een en aranein, git-zwarten baard. „Als ilk mij niet vergis," zei Anthony Jbehben we daar mgn vriend, Baron Lolli- pop." Baron wat of -wie?" „iLollipo,p, zoo noemde ik hem voor 't ge- mak. Van 't uitspreken van z*n echten naam word je te draaierig." en zeide, dat hij nieuwe instructies moest vra- gen. Hij werd gesteund door den Italiaan- schen gedelegeerde, die evenwel meer gema- tigd was. Het bevel over het personeel, dat toezicht zal houden op de controle der Spaansche gren- zdn is voorloopdg verdeeld onder die kleinere ex-neutrale mogendheden. De uitvoering' van bet gebeele control-apian te land en ter zee zal volgens bet fblad komen onder leiding van -den Nederlandscben vice- admiraal De Graaff en de Nederlandscbe schout-bij-nacht Olivier zou leider worden van de internationale -controle ter zee en van bet corps baveninspecteurs. Chef van den internationale inspectie van d-e Fransche grens wordt volgens de Daily Telegraph kolonel Lunn van den De-ens-chen generalen staf, die op internationaal gebied on-dervinding heeft opgedaan in Silezie, Tur- Idje, Syrie en Irak. De leider der Britsche controleurs in Por tugal, Malcolm MacDonald, voormalig Britsch marine-adviseur in het toenmalige Konstan- tinopel, krijgt zijn hoofdkwartier te Lissabon; zgn plaatsvervanger is de gep. kapitein Smyth te Opprto. Zaterdag komen de Engelscben in Portugal aan. CONSUMPTIEMEEKREGELING. De commissie uit de landbouworganisaties en bon-den van melkveehouders heeft aan den regeeringscommissaris voor den akkerbouw en veeteelt aangeboden voorstelien tot wijzi- ging der conisumptieimelkregeling in het wet- telgk gebied van genoemde commissie. De commissie heeft bij haar voorstelien den gedachtengang g-evolgd, dat de leveranciers van consumptiemelk aan bepaalde verplich tingen zullen bebben te voldoen, inzonderbeid inzake: le de kwaliteit van de te leveren mel'k. 2e -de stalinrichtinig en melkwinning. 3e de t.b.c.-bestrijding onder rundvee. Zij is van oorcieel, dat een regeling in dezen geest voor bet w-ettelijk gebied onon-tbeerlijk is, indien men een ideale consumptiemelk- voorziening in bet Westen des lands wil bena- deren. H-et rapport -door de commissie ult-x gebracht, zegt o.m. bet volgend-e: Aan de producenten van deze consumptie melk zullen eischen moeten worden gesteld, dioch daartegenover is bet noodzakelijk, dat deze eischen in een hoogeren prijs worden ver- goed-. De eenige weg hier iets blijvends te bereiken is gelegen in het geven van een hoo geren prijs, als prikkel aan de bijzondere ver- eiscbten te voldoen. Er zal dus een verschdl moeten blijven tus- schen in-dustrle- en consumptiemelkprijs. Daar- naast m-eent de commissie, dat de toekomstige consumptiemelkrcgeling zich ook bezig zal moeten houden met de distributie -der con sumptiemelk en wel in dezen zin, dat bier door medewerking der rechtstreeks belangbebben- den saneeren-d moet worden opgetreden. De voorstelien van de commissie zijn ge- baseerd op den gedachtengang, dat men voor- loopig zal werken met behulp van de land- bouw-crisiswet. DE ZWEVENDE GULDEN. Het is nu al weer eenigen tijd geleden, dat de gouden standaard werd verlaten. Is het tij-d, om de -balans op te maken van de gevolgen?, vraagt bet „Friescbe Dagblad" (anti-rev. Volgens een gesehrift van de N.S.B. wel. Zij heeft kort na de -d-evaluatie ©en pamflet gesohreven, waarin de verschrikkingen van het verlaten van den gouden standaard wer- den geschilderd. Men moest dat ibiljet maan eens drie maanden bewaren en zien, of het niet uitkwam. Het is niet uitgekomen. Als we om ons been zien, dan zijn we ge- neigd tot de conclusie, -dat er al heel weinig is veranderd. Enkele artikelen zij-n iets duur-der geworden, maar h-et is -sums nog de vraag, of .Vanmorgen heeft de telefoniste tenminste brjna den geest gegeven," zei Bundle. „Zoo, is dat de Baron! Die wordt natuurlijk van- middag mij toegewezen.en dat, terwijl ik den heelen ochtend Mr. Isaacs-tein al onder mijn vleugels gehad heb. In 't vervolg moet GeoTge maar zelf zijn vuile waach doen, dat politieike geizeur ook altijd... O! neem me niet kwalijlk, Mr. Cade, maar daar -gaat vader... in d-eze donkere uren moet ik hem ter zijde staan." Ze knikte bem toe en ginig vlug haar vader acbterna. Anthony bleef haar staan naikijken en toen ze verdw-enen was, staik hij nadenkend een cigaret op. Op het oogen-blik dat hij. den lucifer w-eg wierp werd z'n aandacht getrok- ken -door een ei-genaardig geluid, di-chtbij. Hij stomd v-oor het schuitenhuis en het -bewuste geluid leek wed van den eenen zijkant te ko men. Het riep het beeld voor zich op van een man, die vergeefs moeite deed drie maal achtere-en niezen te moren. „Wel, wel," dacht Anthony, ,,wie zou daar aan den anderen kant van het schuitenhuis zitten? Even gaan kijiken." Hij voegde de daad bij het woord en liep vlug en onhoorhaar om het schuitenhuis heen. Aan den achterlkant ontdekte hij een man die daar fcilijkbaar op z'n knieen had gelegen en die jui-st uit die houding qpst-ond. Het was een groote, slanke man met een zwart p-unt- baardje en groote donkere oogen, achter een glimmend o-pgewreven lorgnet. Hij droeg een licht grgize overjas van fattige snit, maar overigens was hij in zijn voorkomen de solide man van zak-en. „Wat doet u hier?" vroeg Anthony. Van het eerste oogeniblik af was hij er van overtuigd, dat hij niet een van zijn me-degas ten voor had. .Pardon," zei de vreemdeding met een glimlach, die ypor beminnelgk moest door- gaan, ik he'b mijn weg verloren mijn weg dat van den nieuwen monetairen toestand komt. Maar aan den anderen kant is er geen reden te zeggen, dat die nieuwe toestand heeft ge- lei-d tot een snelle opleving. Ook dat is voor- speld. Telkens en telkens weer is het dilemma ge steld: devaluatie of aanptssing. Aanpassing, dat was dan de weg van het huidige ministerie, een 1-ange verdrietiige weg. En devaluatie was de resolute afdoend-e oplossing. Zij, die -er zoo over dachten of het zoo napraatten, hebben nu kunnen zien, dat ze de toeteekenis van de devaluatie hebben overschat. Gelijk ook som- mige teg-enstanders hebben gedaan. Alleen het moreeel bezwaar, tot vrijwillige devaluatie over te gaan, staat nog ongeschokt. Overigens blijkt, dat de maatregel voor- en na- deelen biedt en dat het geleidelijke herstel, d-at de vorige zomer begon, zach in v-erschillende bedrijfstakken voortzet. De rentestandaard. Als een belangrijk voordeel werd voorts ge- constateer-d het ruimer worden van de geld- m-arkt en daardoor het dialen van den rente- standaard. Het schijnt echter, dat men ook op dit punt niet te voorbarig moet zijn. Er kwamen belangrijke conversies toj. stand, maar hier en diaar begint het met conversie- leeningen reeds te hokken. En het is nog de vraag, of de oplevende industrie wel vol-doende kans krijgt goedkoop geld voor nieuwe uit- breidingen te vinden. Hoe langer hoe meer wordt het duidelijk, dat de internationale verhcuudingen eerst ibeter moeten worden, zal er aan de onzekerheid een ednde komen. Door de devaluatie heeft het schip een andere ligplaats gekre-gen, maar het ligt nog steeds buitengaats. DE GROOTE FASCISTISCHE RAAD BIJEEN. De militaire voorberekling van de natie en de Internationale toestand vormen, schrijf-t de N. R. Crt., het onderwerp van het communi que, dat is uitgegeven naar aanleiding van de zitting van Maandagavond van den Italiaan- schen grooten Fascistischen Raad. Na een rapport van ivfusisoldni te hebben aangehoord over de militaire voorbereiding dei> natie, hechtte de Groote Raad zgn goedkeu- ring aan een resolutie, waarin wordt vastge- legd, dat „iedere, zelfs verwijderd-e mogelij-k- heid van beperking der bewapening van nu af definitief is uitgesloten." Besloten wordt: 1. een plan ten uitivoer te leggen voor d-e verdere ontwiklkeling der gewapende macht; 2. voor den tijd van vijf jaren de functies te verlen-gen, die toBvertrouiwd. zijn aan het cammissariaat-generaal voor de oorlogsfabri- cage 3. alle actieve krachten der natie, tus- sc-hen 18 en 55 jaar, geheel te militariseeren door het periodte-k oproepen van de mobdli- seerbare lichtihgen; 4. een maximale autarkie tot stand te brengen ten aanzien van de militaire behoef- ten, die zoo nooddg moeten voorgaan aan de civiele behoeften; 5. de Italiaansche technische wetenschap uit te noo-digen mede te werken aan een snelle verwezemlijking van detze autarkie, teneinde weerstand te kunnen bieden aan een eventuee- len aanval van landen, die rijk zijn aan geld en die grootere natuurlijke hulpbr-onnen bezitten. Na een redevoerinig van minister Ciano over den intemation-alen toestand, h-echtte de Groote Raad zgn goed-keuring aan de volgen- de resolutie: ,,De Raad geeft uitinig aan zijn solidariteit met het nationalistische Spanj-e, welks over- winning een ein-d-s zal maken aan alle bolsje- wistische stui-ptrekkingen in het Westen en het begin van een rnieuw machtig tijdiperk zal beteekenen van sociale rechtvaardigheid voor naar ,,-De vroolijke Criketers". Zoudt u mij ook kunnen zeggen, hoe dat ik moet?" ,,Zeker," zei' Anthony. „Maar per boot gaat 't niet, dat zeg ik u. bij voorbaat." ,jH!e?" vroeg de vreemdelinig met een ge- zicht, of hij van dat antwoord niets -beigreep. ,,Ik zei," herhaalde Anthony met een veel- bete-ekenenden blik naar het schuitenhuis, ,,dat u ,,De Vroolgke Vroirwtjes" niet per boot kunt bereiken. Er is een soort van weg door het park, maar die is een heel eind ver- der op. Hier is -u op vorboden terrein." ,,Dat spijt mij ten zeerste," zei de vreem- deling. ,,Ik -ben mijn weg geheel kwijt ge- raakt. Bn daardcm, dacht ik: laat ilk hier- heen gaan en vragen." Anthony keek hem eens aan ,maar onthield er zich van, den man erop te wij-zen, dat op je knieen gaan liggen achter een schuitenhuis een heel eigenaardige manier van inlidhtin-gen inwinnen is. Hg pakte hem vriendschappelijk bg zijn arm en nam hem zoo mee naar den steiger. „Dit pad af," zed hij, ,,om het meertje heen en dan rechtuit... dan zde-t u vanzelf den hoofd.weg. By de eerste bocht naar links af- slaan, dan koant u in't dorp. U logeert zeker in „De Cricketers?" ,,Ja, monsieur, vanimorigen aangekomen. Duiizendmaal dank voor uw bereidwilligheid." ,,Geen dank," zei Anthony. ,,Ik hoop niet, dat u kou gevat he-bt." ,,16?" vroeig de vreemdeling. „Van 't knielen cp dien v-ochtigen grond," legde Anthony hem uit. „Als ik goed ge- hoord heb, heeft u zooeven al een paar maal geniesd." „Ja, dat kan wel," gaf de ander toe. ,,Ja, m'n ooren zijn goe-d," zei Anthony. „Maar 1-aat ik u een raad geven en p-ro-beer nooit ndeizen in te houden. Dat is heel ge- vaarlijk. Cp-inie v-an verschillen-de eminente doctoren. Wat 't veroorzaakt weet ik niet precles, aderverkalking of asthma of zoo het Spaansche volk, met het Italiaansche ver- bonden door eeuiwenoude banden van taal, godsdienst en geschiedenis. Den minister van buitenlandscbe zaken wordt opgedragen deze resolutie ter kennis te brengen van Franco." Voorts werd een tweede resolutie aange- nomen, die als volgt luidt: „Na een rapport te hebben aangehoord van den minister van buitenland-sche zaken over de politieke activiteit van Italie na 18 Nov., hecht de Groote Raad daaraan zijn volladige goed-keuring en constateert tot zijn vreugde, dat de politiek van Duitsch-Italiaansche over- eenstem-ming zich zoodanig heeft ontwikkeld, dat zij haar toenemen-de reeeie kracht toont. -De Raad ba-schouwt met voldoening de Italiaansch-Engelsche accoorden van 2 Janu- ari, die een nuttige opheldering beteekenen van de Engelsch-Italiaansche betrekkingen ten aanizien van de Mi-ddellandsche Zee en ne-emt nota van de pos-itieve resultaten, die berei-kt zijn door de Italiaansch-Turksche be- sprekingen. Wederom bevestigt de Raad zijn wil tot vreedzame doelmati-ge samenwerking met all© landen, die getoond hebben of toonen zullen te willen samenjwerken met het fascistische Italie." Aan het einide van de vergadering zond de Raad een groet aan onderkoning Graziani en een hulde-betuiging aan de Italiaansche fascis- ten en arbei-ders in Addis Afoeba voor de hou ding, die zij na den aanslag hebben getoond. De Groote Raad zou gisteravond weer bij- eenkomen. De Tavere, die den eersten commentaar op de besl-uiten van d-en Grooten Fascistischen Raad Ievert, schrijft, dat Italie het gewicht van zijn modeme bewapening op de weeg- schaal van het Europeesche evenwicht werpt. Italie is besloten met de wapens in de vuist de behoeder van zijn eigen lot te zijn. De correspondent vein de Telegraaf te Rome schrijft De besluiten van den Grooten Raad hebben te Rome en in ganach Italie een zeer di-epep indruik gemaakt en worden verstaan als de uitdru-kking -van een hard© vastlbeslotenhedd om ten aanzien van de militaire macht elken wedloop te aanivaarden. Hoawel de huidige bewapening bevredigend wordt genoemd en over de nieuwe plannen geenerlei bijzonderheden worden medegedeeld, zal deze nieuwe uitbreiding toch waarschijn- lij-k omvangrijk zijn. Nochtans valt in de be sluiten van den Grooten Raad de nadruk min der op den om/vang van de nieuwe materieele bewapening, zooals die in milliarden cijfers kan worden uitgedruikt, dan we-1 op de strakke militariseering van de geheele natie en het gansche leven. Ook daarin komt de begenstel- liing tot uiting tusschen de arme en de rijke naties, die in het vijfde punt van het bewape- ninigabeslult bijna dramatisch wordt weerge- geven. De ,,desnoods totale opoffering van de ci viele behoeften aan de militai-re" waarvan punt vier geiwaagt sc-hijnt een tij-dperk van Spartaansch leiven in Italie in te ludden. Waar van een „eventueelen aanval" der rijke landen sprake is, spreekt de opvatting, dat de bewapening der drie z.g. democratieen Engeland, Frankrijik en Amerika, op gTond van verschillende verklaringen als een drei- gend gevaar voor de autoritaire lan-den kan worden bsschouwd. In verba-nd daarmede heeft de tv-erklaring van den Grooten Raad over de steeds toene- mende za-kelijke efficiency" van de Duitsch- Italiaansche entente een zeer groote beteeke- nis, die in de richting van militaire samen werking s-chijn-t te wijizen. Daarnaast sprinigt de verklaring o-ver de Britsch-Italiaansche accoorden, welke slechts een nuttige opheldering" worden genoemd, door de beiper'ktheid van de daarin uitgespro- ken waardeering in het ooig. Samenvattend kan men zeggen, dat Italie op den Britschen milliardenregen geantwoord heeft met een verklaring van dramatdsche iets, maar 't is heel slecbt. Goeden morgen." ,,'Goe-den morgen, monsieur en duizendmaal dank voor uw vriendelijikheid om me den juis- ten weg te wijizen." ,jNummer twee. Verdachte vreemd-eling uit de dorpsherberg," momp-elde Anthony on der het nakijken van de slanke figuur in de lichtgrijze d:mi. ,,En eerlijk -gezegd is num- in-er twee een type, dat ik zelf niet kan thuis- brengen. Ziet er uit als een Fransche han- delsreiizi-ger. Volgenis mij geen lid van de Broederschap van de Roode Hand. Misschien v-ertegen-woordi-ger van een derde partij uit het in nood-verk-eerende Herzo-S-lc-wakije. De Fransche gouvemante heeft het tweede raam van links. En b-ij het schuitenhu-is ontdekken we een mysterieuzen Frans-chman die daar op z'n knieen ligt en gespreikken afl-uistert, die hem geen steek aangaan. 't Zou me niets verwonderen, als 't wat te beteekenen had." Onder het overdenken van de mogelijk- heden, die hij in z'n alleenspraak opgescwnd had, liep Anthony naar het huis terug. Op het terras v-ond hij lord Caterham zooals te verwachten was, als de vleesch-geworden neerslachtigheid -en d-e beide nieuwe gas-ten. Bij het zien van Anthony h-alderde het gezicht van den eigenaar van ,,De Schoorsteenen" op. rjO, bent -u daar, Mr. Cade", zei hij. „Mag ik u aven voorstelien: Baron... eh-eh- en kapi tein Andrassy Mr. Anthony Cade." Baron Lolcpretzjizyl keek George aan met oogen waarin de achterdocht grooter en groo- ter werd. ,,Mr. Cade!" izei hg stuig. ,,Ik geloof, u ve-r- gis t u." ,,Een paar woorden on-der vier oogen, bar-on," zei Anthony. ,,Deize q-uaestie moet even -uitgelegd worden." Baron Loicpretjizyl boeg en wandel-de met Anthony verder het terras op. ,,Ik moet me op genade of ongenade, aan u overgeven, baron," begon Anthony. „De quaestie is namelijk deze: de laatste drie (Ingez. Med.) vastbeslotenheid, die tegenover het goud der rgtoe landen het ijzer van Italie's proletarisoh militariisme stel-t. GEZANTEN VAN DUITSCHLAND EN ITALIE WORDEN NIET TERUG- GEROEPEN. Roemenie heeft met Duitschland en Italie de moeilijkheden geregeld, welke zich haddem voorgedaan wegens de aanwezigheid van de gezanten van Duitschland en Italie bij de be- grafends van twee leiden van de ijzeren garde, die in Spanje zijn gesneuveld. Naar Reuter uit betrouwbare brond ver- neemt, zullen de g-ezanten niet worden terug- geroepven naar hun oiiderscheiden landen. Het feit, dat Duitschland en Italie twee van de beste afnemers van Roemenie zijn, zou de oplossing ten zeerste hebben vergemakkelijk-t. De gezanten hebben verklaard, dat zij den kenkdienst hebben bijgewoond om getuigenis af te leggen van hun sympathie jegens de Roemenen die in den strijd zij-n gedood. Tot directeur der ambaichtsschool alhier is benoemd de heer E. Harmsma, tbans leeraar aan de ambachtsschool te Ensched6. Met dezen waTen op de voordracht geplaatst de beeren H. Bollweg te Rotterdam en J. Fok te Doesburg. VOLKENBOND EN VREDE. Maandagavond trad in het Hotel du Com merce" voor de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, afdeeling Ter Neuzen, als spreekster op mevr. O. van Vtotenvan den Bergh uit de afdeeling Wageninigen. Na een openings- wcord van -den voorzitter, den heer G. Wes- terhof, verkre-eg Mevr. Van Vloten, die een lazing zou houden over „Ipdrukken van het Vredeswerk te Geneve", het woord. Spr. heeft eenigen tijd in Geneve vertoefd, om het werk van den Volkenbond te 1-eeren fcennen. Op on- derhauden'de wijze en toegeli-cht met lichtbeel- den, vertelde spr. over alles wat zij in Gen5ve, de zetel van den Volkenbond, gehoord en ge- zien had. Vooral heeft ze de personen, die daar werken, leeren zien niet in de eerste plaats als diplomaten, maar ads menschen, die als e-enig doel hebben den vrede te bevorderen. Ondanks dit zijn er ook fouten, want het is menschenwerk. Dit mag echter geen voor- wendsel zijn om den Volkenbond den rug toe te keeren. Spr. eindi-g-de dan haar 1-ezing met een opwekking tot diegenen, die npg geen lid DAMES! Beihoudt Uw slanke lijn, koopt CORSETTEN in vertrouwen in de huizen JULIENNE SOHELFHOUT, Brabantdam 6, Dampoortstr. 23, GENT. Gemaakte Corsetten of op maat. Alle herstellingen. 4 Ingez.- Med.) vier -dag-en heb ik in Lqnden verbEijf gehou- d-en onder een aan-gencmen naam. U kent mij als Mr. James McGrath, maar dat is ook al les, verder gaat het hedrog niet. U kent toch wel Shakespeare's gevleugeld woord over de onbelangrijkheid van namen? Nu, dit met mij is lets dergelijfcs. Het Was u te doen om demgeen, die de memoires in hand-en had. En dat was ik. Zooals u weet, zijn ze mij ontfutseld. Ik maak u m'n compliment over de manier waarop. Heeft u 't bedacht of uw chef?" ,jHet eigen idee van z'n hoaghedd het was. En iemand and-ers het te laten doen hg niet toestaan." „Hij heeft 't netjes o-pgeknapt: dat moet ik zeggen," zei Anthony -goedkeuren-d. 't lis geen oogen-blik bij me opgekomen, dat hij geen Engelschman was." „De opiv-oeding van een Engelschen gent leman de prins ontvang-en heeft", lichtte de baron Anthony in. „De gewoonte in Herao- Slowakij-e dat is." ,,,Ben ,,pro-f" had 't hem niet verbeterd," zei Anthony. „Mag ik vragen, zonder on- bescheiden ite zijn, wie ze op het oogeniblik. heeft?" ,,Aj1s heer tegenover heer begon de Baron. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1