ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKERTJES CACHETS) tiorodt No. 9574 MAANDAG 1| MAART 1937 77e Jaargang Aankondiging. Binnenland FeuHleton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen Buitenland. Wegen en Voetpaden met de Kunstwerken. TER NEUZENSCHE COURANT tBQNNEMENTSPRUS: Binnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen i per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar v'oor Belgie en Amerika f 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abounementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. tttgeefster: Fimia P. >1. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bg vooruitbetaling. Grootere letters en clieh§'s worden naar plaatsruimte berekend Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraa verkrrjgbaar is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de ultgaw DIT BEAD VERS CHUM IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Burgemeester en Wethouders van ZAAM- SLAG, brengen ter algemeene kennis, dat, te begimnen op Dinsdag 9 Maart 1937, vanwege de gemeente eene algemieene opneming zal worden gehouden van de Zaamslag, 1 Maart 1937. Burgemeester en Wethouders voomoemd, S. VAN HOEVE, Burgemeester. J. STOLK Lizn., Secretaris. A.-R. KAMERGANDIDATEN. De lijst der a.-r. candidaten voor de Tweede Kamer is thans vastgesteld en luidt aldus deelt de Standaard mede als volgt: 1. Dr. iH. Colijn; 2. mr. J. A. de Wilde; 3. J. Schouten; 4. J. J. C. van Dijlk; 5. LL. F. Duymaer van Twist; 6. C. Smeenk; 7. J. Terp- stra; 8. C. van den Heuvel; 9. W. Wagenaar; 10. H. Amelink; 11. C. van der Zaal; 12. J. Tjalma13. A. Zijlstra; 14. T. A. van Dijken; 16. G. A. Diepenhorst; 16. H. J. W. A. Meye- riimk; 17. A. B. Roosjen; 18. J. Algera RIJKSUITVOERKEUR1NG VOOR GROENTEN. Naar wordt medegedeeld, is in voorberei- diag een regeling voor de control® op den ui-tvoer van kropsla, tomaten en komkommers aan de hand van de landbouwuitvoerwet 1929, waarvan de invoering is vastgesteld op 1 Maart 1937 en waarvan de uitvoering zal wor den opgedragen aan het uitvoer-eontrole- bureau voor groent^n, fruit en aardappelen te 's-Gravenhage De uitvoer van bovengenoemde producten a&l van 1 Maart af alleen kunnen geschieden, inidlen de zendingen zijn vergezeld van een eertificaat, waaruit blijkt, dat de producten aan onderstaande eischen voldoen a. ,gezond", vrij van plantaardige- en dierlijke aantasting en van andere teeltge- breken; b. „gaaf": vrij van hagel-, vorst- en wind- beech adiging; c. „zuiver"vrij van aangewende ziekte- bestrijdlngsmiddelen en verontreinigingen; d. ,,rijp": in een zoodanige graad van rijp- heid verkeerend, dat het in goeden toestand ter plaatse van bestemming aankomen rede- lijkerwijze mag worden verwacht; e. „versch": in een zoodanigen staat van verschheid verkeerend als met het oog op het product en de bestemming wenschelijk is. DE INTERNATIONALE CONTROLE OP DE NON-INTERVENTIE. (Het ligt, naar de Tel. vemeemt, in het voor- nemen van de mogendheden, die in de non- hoterventie-actie een leidende rol spelen, am een aantal vooraanstaande Nederlanders uit te nooddgen tot het vervullen van ,de meest verantwoordelijke functies bij het uitvoeren der international® controle. Zoo worden in de eerste plaats genoemd vice-admiraal b. d. J. de Graaf als bevelvoer- cier van de intemationale vlootpatrouille die de controle langs Spanje's kust zal uitoefe- nan en generaal-majoor J. J. G. baron van Voorst tot Voorst, als leider van de controle- organisatie langs de Fransch-Spaansche grens. Een offi-cieele ultnoodiging aan deze Neder landers kan eerst volgen, wanneer de non- interventie-commissie in plenaire zitting daar- toe een besluit heeft genomen. Het staat in- door AGATHA CHRISTIE. 32) Vervolg. „0 ja, dat doet me dfenken aan iets, dat ik u nog moest vragen... Is dat daar irw raam? Het tweede van den hoek, redht iboven de Vergaderzaal „Nee, mijn kamer is in den ouden vleugel, heelemaal aan den anderen kant. Waarom ,,Omdat, toen ik gisteravond naar m'n auto terugliep, dus na het schot, in die kamer het iicht opging." „Wat eigenaardig! Ik weet niet van wien die kamer is, maar ik kan't makkelijk genoeg te weten komen. Bundle even vragen. Mis- echien hebben ze daar ook 't schot gehoord?" „'t Kan zijn, maar ik zou denken, dat ze het dan wel gezegd hadden. Uit hetgeen Battle vertel-d heeft, heb ik den indruk ge- kregen, dat niemand in huis het schot ge hoord heeft. Hoe het zij, 't is een aanwijzing en al is die niet veel waard, ik ben van plan er uit te halen, wat er uit te halen is". ,,'t Is wel heel eigenaardig," zei Virgina nadenkend. Onder het praten hadden ze het bootenhuis aan het meertje bereikt en waren op den stei- ger blijven staan praten. ,,En nu het heele verhaal," zei Anthony. ,»Maar niet hier; op het meer. We pagaaien kalmpjes op en neer... vrij van de te scherpe ooren van Scotland Yard, Amerikaansche gasten en nieuwsgierige kamermeisjes." tusschen nog niet vast, of deze de eervolle uitnoodiging zullen aanvaarden. Inmiddels meldt Havas uit Parijs, dat de controle-comimissies, welke aan de Fransch- Spaansche grens toezicht zullen uitoefenen, voor het meerendeel uit Nederlanders samen- gesteld zullen worden. Eerst wanneer de Nederlandsche regeering vanrwege de commissie of de groote mogend heden in deze zaak gemengd is, zal zij zich kunnen beraden over het standpunt dat naar haar meening door de Nederlandsche belan- gen, zoo ruim mogelijk bezien, wordt gedic- teerd. Ook admiraal De Graaff heeft nog geen verzoeik uit Londen ontvangen, waaromtrent hij reeds thans een beslissing zou moeten nemen. CONCENTRATIE VAN BIJZONDERE SCHOLEN. Thans is bij de Tweede Kamer ingediend een wetsontwerp, waarvan de strekking is ook be- zuiniging op de onderwijsuitgaven te verkrij- gen door beperking van het aantal bijzondere scholen, nadat reeds zooveel openbare de be- zuinigingsbijl ten offer zijn gevallen. Men zal zich herinneren, dat indertijd in het algemeene bezuinigingsontwerp der regeering reeds in een bepaalde „concentratie" van bijzondere scholen werd voorzien. De rechterzijde in de Kamer wilde daar echter niet aan. Er werd toen een Kamercommissie ingesteld, welke on- langs de regeering i'ap,f>ort uibbracht en nieuwe bezuinigingsvoorstellen deed. De regeering heeft thans de denkbeelden der commissie in het ingediende wetsontwerp belichaamd. Het strekt vooreerst tot verhooging van de minimum-aantallen leerlingen voor de stich- ting van bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs, waarvam de kosteu geheeil of gedeel- telijk door de openbare kas worden gedragen. De minima worden met een vierde verhoogd. Aan deze bepaling sluiten aan bepalingen betreffende de minimum-aantallen leerlingen, bij de bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs vereischt voor de jaarlijksche ver- goedingen van rijk en gemeenten. Daarin is vervat een regeling voor de dispensatie, welke met betrekking tot het behoud der jaarlijksche vergoedingen van bijzondere scholen zal wor den verleend voor best aan d-e scholen, wier leer- lingenaantal beneden de nieuwe minima daalt. Bovendien zijn nader amschreven de reeds in de wet voorkomende bepalingen, volgens welks van de minima dispensatie kan worden verleend bij het stichten van nieuwe scholen en voor het behoud van de vergoeding voor de ibestaande. Verder zijn in het ontwerp opgenomen eenige voorschriften uit de wet van 4 Augus tus 1933, 'waarvan het practisch nut in die mate is gebleken, dat het raadzaam werd ge- acht deze over te nemen. Voor het overige bestaat de inhouid uit wij- zigingen, die ten gevolge van het opnemen van bovenbedoelde bepalingen ncodzakelijk werden geacht, en overgangsbepalingen, waarvan die betreffende de handhaving van bestaande reehten van reeds opgerichte scholen de be- langrijkste is. Voorgesteld wordt, de wet met ingang van 1 Juli 1937 in werking te doen treden. Die in- werkingtreding valt dan samen met den dag waarop de wet van 4 Augustus 1933 zal op- houden te gelden. NEDERLANDSCHE ZUIVELCENTRALE. Naar gemeld wordt zal de beer L. F. Britzel met ingang van 8 Maart, ontslag nemen als voorzitter van het bestuur en dagelijksch be- stuur der afdeeling zuivel der Nederlandsche Zuivel centrale. De heer Britzel zal dan in genoemde func ties worden opgevolgd door den heer A. van Wijnen te Gouda. Gelijik hekend, maakt de heer van Wijnen thans reeds deel uit van gemelde colleges. „Ik heb al 't een en ander van Lord Cater- ham gehoord," zei Virginia. ,,Maar volgens mij niet genoeg. Om te beginnen: wie bent u nu eigenlijk, Anthony Cade of Jimmy Mac- Grath"' Voor de tweede maal binnen een kwart dozijn uren vertelde Anthony de geschiedenis van de laatste zeg weken van zijn leven met dit verschil, dat zijn verhaal dezen keer niet op zekere plaatsen.besnoeid of veranderd werd. Hij eindigde met de merkwaardige con- frontatie met ,,Mr. Holmes." „0, ja, Mrs. Revel," bedacht hij opeens, toen het verhaal uit was, ,,ik heb u nog niet behoorlijk gecomplimenteerd over den moed, waarmee u uw geweben bezwaard heeft, door 'te beweren, dat ik een oude vriend van u was..." „Maar u bent toch een oude vriend!" riep Virginia uit. „Wat dacht u, dat ik u eerst iets dergelijks als dat van gisteravond zou laten opknappen en dat ik dan, als ik u weer ont- moetbe, net zou doen of u niets meer dan een kennis van me was? Nee boor..." Ze zrweeg en keek nadenkend voor zich uit.. ,,Weet u, wat mij in deze kwestie zoo treft," ging ze voort, ,,dat die memoires zoo extra mysterieus zijn. Daar zit een geheim achter iets dat we nog niet ontdekt hebben." „,Dat geloof ik ook," stemde Anthony toe. En nu moet u me nog eens wat vertellen," ging hij voort. „Wat?" Waarom u zoo verbaasd keek, toen ik gis- teren in Pont Street, den naam Jimmy McGrath noemde. Had u dien naam meer ge hoord?" „Ja, Sherlock Holmes... George mijn neef George Lomax je hebt vanmorgen kennis met heni gemaakt is twee dagen geleden bij me geweest en heeft me toen een heel ritsie vervelende dingen voorgesteld. H' wou onder anderen dat ik voor dit weekend op „De Schoorsteenen" kwam en extra beminne- HET DROEVE LAND. De laatste dagen hebben ons, schr. de N. R. Crt., nogmaals het beel'd doen herleven, dat menig Eurcvpeaan zoo spoedig mogelijk zou willen vergeten, de bezetting van Abessinie. Een zaak, waarin Europa een rol gespeeld heeft, die een schandvlek zal blijven voor den tijd, waarin internationaal overleg en inter national! recht een zoo belangrij'ke ontwikke- ling schenen te hebben genomen, een rol, die spotte met alle begrippen van beschaving en recht, waarop de Westersche democratieen zich als hun hoogste goed zoo dikiwijls beroe- pen. Abessinie, we Iks - verbagenwoordigers steeds van een zoo groote kennis van het vol- kenrecht hebben blijk gegeven, heeft zijn ge loof in een Europaesch prineipe met een hoo- gen prijs moeten hetalen. Europa wil het Ahessijnsche conflict liqui- d'eeren. De niet-volledige• erkenning van het Italiaansche recht op Abessinie zou de aange- name betrekkingen tusschen zekere Europee- sche landen verstoren, zoo kunnen wij telkens weer hooren. Wat het zwaarste is, moet het zwaarst wegen en dan slaat de balans door naar de zijde van het eigeh belang, dat preva- leert boven de idealen, waarvan men zich eens als de verdedigers heeft opgeworpen. En men zoekt formules, die aan dezen daad een schijn van rechtmatigheid kunnen geven. Niet meer dan een schijn nochtan®. Want wanneer men zal besluiten, gelijk van de eerstvolgende bij- eenkomst van den Voikenbond wordt ver wacht, dat er geen red-en ineer is het land in kwestie als souvereine staat te erkennen, om- dat gelijk men zal vaststellen, er in dat ge- bied geen wettige regeering mfeer is, die het gezag uitoefent, dan zal men zich wellicht for- meel aan de regels van het volkenrecht hou- den, maar dan zal men zijn geest vertrappen. Want zoolang het mogelijk is een regeering te verjagen en daama op grond van het ont- breken van die regeering de erkenning als souvereine staat terug te nemen, zoolang zal alles mogelijk zijn, wat in strijd is met de meest -elementaire grondbeginselen van de in temationale rechtsopvatting, zoolang ook zal dit, voor de menscbheid bet ongetwijfeld he- langrijkste, deel van het internationaal recht een letter maar geen recht zijn. Hoewel de Italiaansche bezetting van Abes sinie de facto erkesid wordt, men denke aan de vestiging der consulaten, hoewel men in Italie en oak in andfere landen dlaarbuiten hen die den strijd tegen. den indringer volhouden als ,,opstandelin-gen" betitelt/en behandelt, blijkt die ibezettinig nag geenszins zoo volledig als men dikwijls agnnam, en blijkt het gezag van Italie zich tot enkele gebieden, steden wel licht, te beperken. De vewnetele, maar wan- hopige poging van Ras Desta om Addis Abeba te overvalien, en de gevechten, welke in ver- band daarmede zoo vlak bij de voormalige hoofdstad hebben plaats gevond-en, bewijzen, hoe betrekkelijk het Italiaanschhe gezag nog Is. Zeggen andere berichten ook niet, dat het land onveiliger is geworden, dat de treinreis langer duurt dan vroeger. Graziani mage na het fusilleeren van Ras Desta, geen lot een zoo onoedig voor de vrij- heid van zijn vaderland strijd end krijger waar- dig, aan zijn heer en meester hebben berioht, dat hiermede het laatste veraet is gebroken, het is voor hem en Italie te hopen, dat hij juist heeft gezien. Want er zijn meer redenen om aan te nemen, dat de kleine oorlog, de guerilla, waartoe het land zich zoo uitstekend leent, nog langen tijd zal worden voortgezet. Bij het heengaan van Ras Desta denkt men terug aan de groep van menschen, met wier lot en heldenmoed wij Nederlanders, die zelf voor onze vrijheid (hebben moeten strijden, en kele maanden hebben medegeleefd, menschen, die in den bonten wirwar van onzen tijd heel spoedig tot het verleden zullen behooren, maar lijk tegen dien meneer McGrath was en op die manier proheerde, hem de mdmoires afhandig te maken. Niet, dat hij 't zoo onder woorden bra/cht. Daarvoor is George te diplomatiek. Hij had het over Engelsche vrouwen uit den goeden stand en zulk soort dingen meer, maar zijn echte bedoeling schemerde aldoor door dat camouflagetuletje heen. Zoo echt iets voor George die heeft altijd van. die lichtelijk vun- zige vondsten. En toen wou ik te veel weten en toen proheerde hij, met leugens, die een kind van tien jaar niet geloofd zou hebben me om den turn te leiden." „Enfin, hij kan tevredfen zijn," zei Anthony. „Z'n plan is, wat de groote lijn betreft ge- slaagd. Hier zit ik, de pseudo McGrath en daar zit u, en u bent zeer beminnelijk tegen me." „Maar de memoires! Om de memoires is de heele geschiedenis begonnen en die zijn er niet! Arme George... Maar nu heh ik een vraag voor u. Toen ik zed, dat ik die brieven niet geschreven had,, zei u, dat u dat wist. Maar hoe kon u dat weten?" „Om.dat ik, op psyohologisch gebied, nogal goede voelhorens heb," zei Anthony. „0! U -bedoelt, dat u door het buitengeiwoon hooge peil, waarop ik moreel sta Anthony schudd-e zeer gedecideerd het hoofd. ,,Nee, nee, dat is't niet. Ik weet niets van 't peil, waarop u moreel staat, af. Kijk, ik toedoel dit... 't zou kunnen zijn, dat u op een gegeven oogenblik een minnaar hadt en ock, dat u hem brieven schreef. Maar u zoudt u nooit geld laten afpersen. En dat deed de Virgina Revel van de brieven wel. Die was zoo bang als een wezel. Maar u... u zoudt anders doen, u zoudt vechten!" „Ik zou wel eens willen weten, wie de pseudo Virginia Revel is... of eigenlijk, waar ze is. 't Geeft je een onplezierig gevoel. Net of je een dutobelganger hebt." Anthony stak een cigaret op. „Weet u, dat een van de brieven van uit die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid van hun land en die misschien als de marte- laren van een Volkenbondsldeaal gezien mogen worden. Het moeilijke in de handing van de Euro- peesche landen tegenover Abessinie heeft nog aanleiding gegeven tot een niet minder pijn- lijk conflict. De uitnoodiging aan Z. M. Haile Selassie, zich bij de kroning van koning George VI te doen vertegenwoordigen, heeft -tot heel wat geschrijf aanleiding gegeven. Velen heb ben daarin een beleedjging van Italie gezien, anderen weer hebben daarin aanleiding ge- vonden om een versnelling van de erkenning van de Italiaansche annexatie te bepleiten. De Italianen zelf geven aan him woede op tal van manieren uiting, dneigen met een boycot van de kroningsplechtigheid, indien men de onibeschaamdheid zou hebben een vertegen- woordiger van Abessinie naast Italie toe te laten. En in het trefpunt van dit rumoer staat voor ons de voomame figuur van den negus. Be- schamend, dat is dit lawaai zeker, maar niet voor den man, die voornaamheid en waardig- heid aan tact heeft weten te paren. TKAGEDJE IN EEN CONCENTRATIE- KAMP. De Zwitsersche Evangel'ische persdienst meldt aan Der Bund: Naar wij uit betrouwbare bron vem-emen is dr. Weissler, die werlizaam was op het bureau van de voorloopige -kerkleiding te Berlijn, dood in het concentratiekamp Sacksenburg aange- troffen. iDr. Weissler, die vroeger ,,Landesge- richtsdirektor" was, werd in September van het vorige jaar, nadat de protestnota aan Hitler van de voorloopige leiding van de kerk was bekend gemaakt, gearresteerd. Eerst kort geleden is (hij in het concentratiekamp aan- gekomen. In d-e kringen van de Belijdenisheweging maakt dit bericht daarom zoo'n diepen indruk, om-clat het hier niet gaat om een natuurlijke doodsoorzaak, want dr. W-eissler heeft door ophanging het leven verloren. Op grond van bepaalde aanwijzingen, is het wel uitgesloten, dat men hier met zelfmoord te doen heeft. Ook wordt verzekerd, dat de overledene zijn gevangenschap rustiig heeft gedragen en de overbrenging naar het concen tratiekamp als een verlichting beschouwde. GAAT DE BONO DUELLEEREN De Romeinsche correspondent van de Eve ning Standard, seint aan zijn blad, dat maar- scholk De Bono, die de Italiaansche troepen heeft aangevoerd in het begin van den Abes- sijnschen veldtocht, Lessona, den minister van kolonien, tot een duel heeft uitgedaagd. Het geschil, dat tot dit duel geleid heeft, vin-dt zijn oorsprong in een critiek van De Bono op Lessona in zijn boek over den veld tocht. De Bono is sindsdien voortgegaan Les sona te gispen en de twist is zoo hoog ge- loopen, dat zij nu met de wapens beslist moet worden. De Bono, -die als een van de vier- mannen van den marsch naar Rome in den fascistischen staat een vrijwel ontaantastbare positie bekleedt, is 70 jaar oud. Lessona is 45 jaar. VERHOOGING SPOORWEGTARIEVEN IN BELGIE. Op verzoek van de Nationale Maatschappij van Belgische Sp-oorw-egen, heeft de regeering toegestemd in een verhooging van de spoor- wegtarieven. Deze verhooging bedraagt 5 voor de personentarieven. Voor de m-e-este speciale goederentarisven zal zij echter 10 a 11 bereiken. Voor andere tari-even, b.v. de tarieven voor de douaneformaliteiten, kan de verhooging op 15 en zelfs op 20 worden geforacht. De Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen verwacht, dat haar in- ,,De Schoorsteenen" geschreven is?" vroe-g hij. ,,Wat?" Virginia keek hem bijna verschrikt aan. Wanneer is die (brief geschreven?" ,,Niet gedateerd. Wei merkwaardig, vindt u niet?" ,,Maar ik ben er absoluut van overtuigd, dat er nooit een tweede Virginia Ijevel op ,,De Schoorsteenen" gelogeerd he-eft. Lord Cater- ham of Bundle zouden beslist iets gezegd heb ben over 't merkwaardige van zoo'n zelfden naam, terwijl Revel toch heusch geen gewone naam is." ,,Ja. 't Is wel eigenaardig. Langzamerhand begin ik aan 't bestaan van die tweede Vir ginia Revel te twijfelen." ,,Ik ook. Ze is mij te weinig tastbaar," zei Virginia. „Absoluu-t niet tastbaar. Als u't mij vraagt, Mrs. Revel, geloof ik, dat de schrijfster van die brieven opzettelijk uw naam gebruikt heeft." ,,Maar waarom"' riep Virginia uit. „Waar- om zouden ze zoo iets doen?" „Ja, daar gaat het nu j-uist om. Bij deze kwestie zijn er dozijnen dingen, die nog op- gelost moeten worden." ,,Wie denkt u, dat Michael doodgeschoten heeft?" vroeg Virginia opeens. ,,De Breeders van de Roode Hand?" „'t Kan natuurlijk wel", zei Anthony onte- vreden. ,,Net iets voor hen! Doodschieten zonder te weten waarom." „Kijk, daa-r (heb je Lord Caterham en Bundle," riep Virginia uit. ,,'n Prachtige ge- legenheid om meteen aan 't werk te gaan. V66r we weten, wie de doodgeschoten man is, Michael of iemand anders, kunnen we niets beginnen." Anthony pagaaide naar den steiger bij liet sclmitemhuis en een paar minuten later hadden 3-e Lord Caterham en zijn d'oehter ingehaald „De lunch is laat," zei Lord Caterham op neerslachtigen toon. .Battle heeft onze keu- kenprinses zeker in het harnas gejaagd." tusschen de werking van "AKKERTJES" en van waardelooze namaak. Let daarom goed op dat het merk AKKER op elk AKKERTJ E"voorkomt. /V "AKKERTJES" zijn van een bijzondere samenstelling, welke snel en zeker helpt K tegen hoofdpijn, kiespijn, onbehaaglijk- OVKKERl heid, griep, kou, koorts of rheumatiek. E Zeverdrijven 'n "kater" verrassend snel! Nederlandsch Product Recept van Apotheker Dumont Koker met 12 stuks 52 ct. Zakdooaje, 3 stuks 20 ct. Ingez. Med. komsten, tengev-olge van dit besluit, met onge- veer 80 millioem francs zullen stijgen. WAT HET DUITSCHE MEISJE MOET LEEREN. De minister van onderwijs heeft een be- sdhikking uitgevaardigd, waarin geizegd wordt dat schoolgaanide meisjes niet tot hoogere examens mogen worden toegelaten, voor zij de beginselen van den huishoudeiijk-en arheid geleerd hebben. Meisjes, die onigeveer 16 jaar oud zijn, zullen oniderricht ontlvarugen in het koken van aardappelen, het bakken van een omelette, vateniwasschen, vlofer schrdbben enz. EEN DUITSCHE BIOGRAAF VAN PRINS BERNHARD UIT DE RIJKSCULTUUR- KAMER UITGESLOTEN. -Overeen-komstig een mededeeling in het Borsenblatt fiir den Deutschen Buchhandel heeft de president van de Rijkskamer voor literatuur van het lidmaatschap uitgesloten Georg Freiherr von Eppstein, oud-kabinets- minister en kahinetschef van het vorstenhuis Lippecurator van de Leoppld-Hoogeschool en Wirklicher Geheimer Rat. Zooals bekend, heeft prof, von Eppstein oak tezamen met Hofrat Max Staeroke de biografie van Prins Bern- hard geschreven, die in 1936 bij de firma Bruna te Utrecht is verschenen. 'De uitsluiting uit de Rijkskamer voar lite ratuur wordt gemotiveerd met een verwijzing naar par. 10 van de eerste verordening tot uit voering van de Wet op de Rijksicultuurkamer. Genoemde paragraaf bevat de bepaling, dat een lid kan worden uitgesloten, indien fe-iten aanwezig zijn, waaruit blijkt, dat de betrok- ken persoon niet de betrouwbaarheid en ge- schiktheid bazit, noodig voor de uitoefening van zijn werkzaamheid. ONRUST IN BRITSCH-INDIE. Naar Renter uit New Delhi meldt, zijn er Britsche troepen overgebracht naar Mir Ali in Waiziristan bij wijze van voorzorg. Er heerscht hier, zooals men weet, al ruim ge- ruimen tijd onrust. De huidige moeilijkheden dateeren al van 1935 toen een 14-jarig Hin- doemeisje uit Bannu verdween, naar de Hin- dk>es zeiden ontvoerd door de mohamrnedanen en onder dwang bekeerd tot de leer van Mo hammed. De rechtlbank te Bannu gaf last, dat het kind aan haar ouders zou worden terug- gegeven. De mohamrnedanen liepen toen te hoop, omdat, naar hun zeggen, het meisje van huis was weggeloopen en zich vrijwillig be keerd had. Verleden jaar April trok de fakier van I-pi met een grooten troep mannen van den stam van Neder-Daua op naar het Khai- soradal, om druk op d-e regeering uit te oefe- nen. Thans vreest men onlusten ter gelegen- heid van het mohammedaansche Bakr-id feest. Bundle... Mr. Cade, een vriend van me," stelde Virginia Anthony voor. ..Vriendelrjk zijn, hcor!" Bundle taxeerde hem wel een halve minuut lang zwijgend en richtte dan weer, op een manier of Anthony zelf er niet bij was, het woord tot Virginia. ,,Hoe kom jij toch altijd aan die leuke jon- gelingen, Virginia?" vroeg ze afgunstig, ,,kun je mij het kunstje niet eens leeren?" ,,Je mag hem van me hebben," zei Virginia edelmoedig. ,,'t Is mij op het oogenlblik om Lord Caterham te doen." Ze stak haar arm door dien van haar gast- heer, die komisch gestreeld keek, en wandel- de met hem weg. „Converseert u?" vroeg Bundle. „Of bent u er een van de sterke, zwijgzame soort?" „Converseeren?" zei Anthony. ,,In alle toonaarden! Ik praat, ik klets, ik zwam, ik mompel, ik murmel... als 't beekje tusschen de overhangen-de, zich s-piegelende varens. En soms stel ik vragen." ,,Bijvoorbeeld „Wie bewoont die kamer daar... de tweede van den hoek links?" Terwijl hij die vraag deed, wees hij naar de bewuste ramen op de eerste verdieping. ,,Wat een merkwaardige vraag!" zei Bundle. ,.Om iemand dood-nieuwsgierig te maken. Laat eens -kijken ja, diat is de kamer van Mademoiselle Brun. De Fransche gouvernante, die mijn z.uKjes Dulcie en Daisy, dichterlijk, wat?de noodige wijsheid tracht hij te brengen." ..Mademoiselle Brun," herhaalde Anthony nadenkend. „Is die al lang bij u?" ,,'n Paar maanden. We hebben haar gekre- gen, toen we in Schotland waren". ,,Aha!" zei Anthony. „Ik begin lont te ruiken." (Wordt vervojgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1