ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN wtiv Koewacht. No. 9572 EERSTE BLAD WOENSDAG 24 FEBRUARI 1937 77e Jaargang AANBESTEDING. Binnenland. Feuilieton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen Uoohj Buitenland. Bargemeester en Wethouders van TER NEUZEN 40.000 stuks Vlamovenstraatklinkers, 1e sort. z.g. n. eenigszins getrokken, dik formaat; 750,— M2. Basaltine- of Quenasttrottoir- tegels en ItOstuks Basaltine-of Quenasttrottoirbanden Donderdag 4 Maart 1937, AAN BESTEDEN: het onderhoud van de werken der Gemeentehaven gedurende 1937. af gesloten Zoojuist nog zon. Xu weer regen. Straks mis- schien sneenw. Echt weer om kou te vatten. Neem bij de eerste verkoudheids- verschijnselen ./AimVADER ROOCT ALLtEVi 5TER.TABAK' J A EM MUM VADER ALLEEN RDPE TABAK EN DM IS HETIEIF0E WANT..- NIEMEUERS STERTABAK VAN 25-65CI. HALF POND .I.— m mii ■m I m> .Tirana a, I,— imawm^aa— MOMCW*i.twnt:w^acrAjaiJMMM'iiN in NEUZENSCHE CO U RANI \BONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten i er Neuzen r per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar »1oor Belgle en Amerika f 2,—, overige lan den f 2,35 per 3 maanden fr. per post Atx.nnementen voor bet buitenland alleen toil vooruitbetaling. Fettrecfster: Finn a P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 26. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 7 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent by vooruitbetaling. Grootere letters en cliehd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien by regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrggbaar is. Inzending van advertentien liefst ddn dag voor de nltgave. D1T BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRMDAGAVOND. vragen v66r 16 Maart 1937, prijsopgave voor het eventueel leveren, franco voor den wal te Ter Neuzen van: Voorwaarden verkrijigbaar ten kantore van de Geme-enbewerken aan de Markt te Ter Neuzen, waar ook nadere inlichtin-gen worden gegeven. Ter Neuzen, 24 Februan 1937. Burgemeester en Wetihouders voomoemd, P. TELLEGEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVULLE, Secretaris. Burgemeester en Wetbouders van PHILIP PINE zullesn op dtee voormiddags llj/j uur Aanwijzing op den dag der besteding desj voormiddags 10 uur. Beatekken verkrijigbaar ten gemeentehui tegen betaling van f 1,25, alsmede by d architect L. DE BRUIJNE te Ter Neuzen, door wien nadere inlichtingen worden ver- sfcrekt. Philippine, 23 Februari 1937. F. J. L. M. DHOOGE, Burgemeester. P. J. L. VAN HOEK, Secretaris. Buigemeester en Wethouders van KOE WACHT, maken bekiend, dat met ingang van 26 Februari 1937, voor alle verkeer zal worden het weg-vak vanaf de Kinderen De Mayer tot aan Aug. Suy. Koewacht, 22 Februari 1937. Burgemeester en Wethouders voomoemd, A. F. J. M. DIERICK, Burgemeester. A. P. J. DE BLEECK, Secretaris. De Koningin en haar gevolg stapten ver- volgens in de twee gereedstaande hofauto's, waarmede zij direct naar het Loo reden. Op het stationsplein stonden honderden op- gesteld, die H.M., die in een open auto reed, hartelijk toejuichten, waarvoor de landsvrouwe vrlendeiyk dankte. Omstreeks 9 uur is de Koningin Arnhem gepasseerd. De Koninklijke auto werd spoe- dig opgemerkt en velen juichten de Koningin toe. In den eersten auto had naast HjM. een hofdame plaats genomen; in den tweeden auto Eat de rest van het gevolg. Een auto van de rijikspolitie sloot de rij. Om enkele minuten voor half tien is H. M. op het Loo aangekomen. Niettegenstaande regen- en sneeuwbuien op het traject Arnhem Apeldoorn was de kap van de Cadillac, waarin H.M. gezeten was, gedeeltelijk neer- gelaten. Daar de aankomst van de landsvrouwe zoo vroeg in den ochtend door niemand verwacht werd, passeerde de Koninklyke auto onopge- merkt de Hoofdstraat, het centrum van Apel doorn. Enkele ooigenblikken na aankomst in het paieis werd de koninklijke standaard ge- heschen. Mr. G. A. BOON. Mr. G. A. Boon, lid der Tweede Kamer, heeft gisteren na zijn langdurige ongesiteldbeid voor het eerst weer de vergadering dier Kamer bygewoond. DE VERKIEZINGEN. De candidaatstelllng op 20 April en de stemming op 26 Mei. Naar van bevoegde zgde wordt veraomen, ligt het in de bedoeling .indien de behandeling van de Grondwetsherziening tijdig in de Eer- ste Kamer tot stand komt, de candidaatstel- ling voor de verkiezingen te doen plants heb- ben 20 April en de stemming op 26 Mei. HOOGE WATERSTANDEN OP DE RIVI Fit FN. Tijdems de hooge waterstanden, welke thans op de rivieren voorkomen, zullen door den al- gemeenen dienst van den rijkiswaterstaat, voor zoover de Maas betreft, met medewer- king van den provincial-en waterstaat van Limburg tweemaal per dag per radio water- standsberichten worden verspreid. Deze berichten zullen door de beide zenders van Hilversum 's morgens tusschen 10 en 10.30 u. en 's avonds tusschen 8 en 8.15 wor den omgeroepen. DE KONINGIN TERUG IN HET VADERLAND. De Koningin is Dinsdagochtend om 8 u. 10 met den sneltrein uit Bazel in het vaderland teruggekeerd. De politie had de perrons afgezet. De Koningin, die er welvarend uitzag was vergezeld van jhr. van HOlthe en freule Sctdmmelpenninok. (By het uitstappen werd H. M. begroet door den burgemeester, die haar welkom heette op vaderlandschen bodem. De Koningin dankte hartelijk voor deze woorden en onderdhield zicb ook nog eenigen tyd met jhr. Bowier. Hot aanwezige publiek bewaarde de rustige stemming. door AGATHA CHRISTIE. 30) Vervolg. Jteaacstein keefk Lomax aan. Lomax kuchte ea leek er niet bepaald happiig op, die vraag te beantwoorden. „Dat is... ja... waarsohijniyk toch... ja, prins Nlcholaas zou ik zeggen." „Zoo", zei Battle. ,,En wie is die prins Nld iolaa® „Neef in den eersten graad van prins Mi chael." zed Battle. „Vertel u eens wat meer van hem. Alles wat u weet, me.ar in de eerste pJaats, waar by op het oogenblik is." „We weten heel weinig van hem," zei Lo max giewiehtig. „Als jonge man hield 'hy er eigenaardlge ideeen op na, encanailleerde zich met republikein-en, in etn woord, leefde op een Boanier, die voor iemamd in zijn positie hoogst •ngepast was. Onder andere heeft hy in Oxford gestudeerd, en is daar geschorst am de een of andere escapade, geloof ik. Twee jaar geleden cleden er igeruchten de ronde, dat hi} dood was. Ze waren afkomstig uit den Congo, maar het bleef gelukkig by geruchten, feiten werden het niet. En een pear maanden geleden bij het inzetten van de royalistische reactie verscheen prins Nicholaas weer ten tooneele." „Zoo", zei Battle. „Waar was dat?" „In Amerika." (Ingez. Med.) HET VIERDE EEUWFEEST VAN MARNIX VAN ST. ALDEGONDE. Maandagavond heeft in de zaal Gruter te Antwerpen een vergadering plaats gevonden van het uitvoerend comitd tot herdenking van vierde eeuwfees.. van de geboorte van Mamix van St. Aldegonde. Onder de aanwezigen werden opgemerkt de heeren A. Ruy's, consul-gBneraal der Neder- landen te Antwerpen, M. Fernhout, burge meester van Middelburg, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, burgemeester van West- Kapelle, C. A. van Woelderen, burgemeester van Vtlissingen en deputaties uit Oost- en West-Souburg. Deze vergadering vorinde een inleiding tot de viering van het vierde eeuwfeest van Mar- nix van St. Aldegonde, die in 1938 te Oost- en West-iSouburg en te Brussel zal piaats vin- den. Zij werd voor het grootste deel in be- slag genomen door een rede van den Belgi- schen minister van onderwijs Hoste. Amerika!" Battle keerde zich naar Issacstein en vroeg laconiek: ..Petroleum?" De man in de feauteuil knikte. Hy stelde zich op ait standpunt: de Herzo- Slowaaken, als ze weer een koning wilden hebbsn, zouden hfem prefereeren boven prins Michael, om zijn meer verlichte ideeen en zyn modernere opvattingen; in dat verband werd de nadruk gelegd op zyn vroegere democra- tische sympathieen. En als tegenprestatie voor financieele hulp zou hi} dan concessies doen aan een zekere groep Amerikaansche financiers." Hoofdrechercheur Battle vergat zyn flegma- pose en liet een langgerekt gefluit hooren. „Dat is 't 'm dus," mompelde hy. „En on- dertusschen zijn de royalisten doorgegaan met de zaak van prins Michael te steunen, zeker in de overtuiging dat zij zouden wmnen. En nu gefceurt dit!" „Je gelooft toch niet begon Lomax. ^vEr stond heel veel op 't spel", zei Battle. „De eigen woorden van Mr. Isaacstein. En wat hij heel veel noemt is waarschyniijk heel, heel veel!" „Genoeg menschen op de wereld, die zich voor een zeker bedrag als werktuig laten ge- bruiken," stelde Isaacstein rustig vast. „Voor het oogenblik is Wall Street ons de baas. Maar ze zijn nog niet van me af. Als u uw land een dienst wilt bewijzen, hoofd-redher- cheur, zorg dan dat de moordenaar van prins Michael gevonden wordt." „Er is den ding, dat my veel te denken ge'eft," zei George Lomax. „Waarom is de adjudant, kapitein Andrassy, gisteren niet met den prins meeg^komen!" ,.Dat heb ik al laten onderzoeken," zei Battle. „En 't antwoord op die vraag is heel eenvoudig. Hij is in de stad gebleven om voor de volgende week een... een ontmoeting te regelen tusschen den prins en een zekere GEEN KIND, GEEN LINT. Ten einde die geboorterrvermindering te Turijn tegen te gaan, hebben die autoriieiten van deze stad tot de volgende maatregelen besloten. Bij elke fabriek, -(V'aar vrouwen werken, zullen eenige lokalen worden ingericht, waar de kinderen verzorgd kuhnen worden, als moeder aan den arbeid is; de groote gezin- nen zullen voortdurend gesteund worden; de eervolle posten in de bedrijiven zullen by voorkeur gegeven worden aan gehuwde arbei- ders, die kinderen hebben; vrijgezeUen of ge- huwden zonder kinderen zullen niet meer voor decoraties in aanmerking komen. De stad Turijn vertoont n.l. de laatste jaren een aamnerkeiyken teruggang in het geboorte- cgfer, dat zelfs beneden het sterftecijfer is gedaald. DE BEPALINGEN BETREFFENDE HLWELIJKEN VAN OFFICIEREN IN DUITSOHLAND. Alien, die deel uitir iken van het leger, hebben op grond van de legerwet voor een huwelijlk toestenunl.ng van hun chefs noodig. Deze wordt niet voor het einde van het 25ste levensjaar of van 't zesde dienst jaar gegeven. De toestemming tot het huwelijk moet schrif- telijk worden verzocht. Wil toestemming wor den verleend, dan moet de vrouw „deutsch- bllltig" of van soortgelijken bloede zijn Voorts van onbesproken gedrag, achtens- waardig en getrouw aan den staat zijn en be- hooren tot een familie, die aan dezelfde eischen voldoet. Verzoeker zoowel als bruid mogen geen sehulden hebben en het voeren van een huishouding dient financieel mogedijk te zijn. Vender moet nog voldaan zijn aan de bepialingen van de wet betreffende verze- kering van de gezondheid in het huweiyk. Officieren moeten ook voor hun verlovimg toestemming vragen. DE AANSLAG OP MAARSCHALK GRAZIANI. De toestand van maanschalk Graziani, die bij den op hem gepleegden aanslag licht aan den arm werd gewond, is, meldt de N. R. Crt. eeer bevredigend. Generaal Liotta, die ernsti- ger gewond werd, is een been afgezet, doch men acht zijn leven niet in gevaar. De Aboena Kyridlis en andere inboorlingen zijn licht gewond en hun toestand is reeds veel beter. De plaatseiyke autoriteiten, die een onder- zoek instellen, verklaren, dat niet aan een complot behoeft te worden gedacht. Het leven m de Abessijnadhe hoofdstad gaat gewoon door en in het geheele land is het volkomen rustig. Niettemin zijn er 2000 in- jonge dame. Baron Lolopretjzyl keurt dat soort dingen ten strengste af, vindt ze, met het oog op den huidigen stand van zaken, in discreet en daarom moest de prins voorzich- tig te werk gaan. Vojgehs ingewonnen infor- maties was hi}- nogal een man, die van dat soort dingen hourikx.-.- een fuifnummer, als ik het zoo maar zeggen mag." „J-a," zei George gewiohtig, „Ja... tot mijn spijt moet ik zeggen: ja!" ,,We moeten nog met iets anders rekening' houden," zei Battle aarzelend, alsof hy bang was, te veel te zeggen. ..Koning Victor is in Engeland." Koning Victor?" Lomax dacht met gefronste wenkbrauwen na. ,,'n Bekende Fransche inbreker, meneer Lomax. De Sftretd heeft ons gewaarschuwd." ,,Och natuuriyk," zei Lomax. ,,Nu herinn-er ik't me weer. 'n Speciale juweelen-dief, niet? Hij is toch de man -geweest..." Hij bra.k - zijn zin middenin af. Isaacstein die strak in het vuur had zitten staren, keek juist een seconde te laat op, om den waar- schuwenden blik te zi-en, dien Battle den in- discreten Lomax toewierp. Maar hij was een man, die in hooge mate het vermogen bezat ofti de stemming van anderen aan te voelen en dus stond hy op. „Je hebt my zeker niet meer noodig, Lo max?" vroeg hij. 1 ,,Neen, -beste kerel, risen," ,Dan ga. ik weg. Is 't me ook toegestaan, hoofdrechercheur, om naar Londen terug te gaan?" ,,Tot mijn spyt moet ik hierop neen ant- woorden, Mr. Isaactein," zei de politiebeambte beleefd. „Als ik u vrg liet, zouden de anderen op dezelfde rechten aanspraak maken. En dat mag ik niet toestaan." ,,Neen, natuurlijk niet. In ordjj, hoofd rechercheur." boorlingen gearresteerd. Detachementen fascisten hebben in eenige wijken van Addis Abeba huiszoeking-en -gedaan. Naar nog vernomen wordt, is generaal Liotta tevens aan het oog gewond. Een be- roemde oogarts is per vliegtuig van. Rome naar Addis Abeba vertrokiken, want men vreest dat Liotta een oog zal moeten missen. In de merenstreek zijn de Italdaaneche colon- nes Natale en Tuoci in aanraking gekomen met een troep Abessijnen, die zich terugtrok, maar toch een gevecht niet kon v-ermijden en uit elkaar gedreven werd. Daarbij namen de Italianen ver&dheidene bevelvoerders gevan- gen, onder wie d-edzjas Bejike Merid. De Manchester Guardian merkt op, dat de aanslag een op zi-chzelf staand ge'val kan zijn, maar dat de toestand -door en sinds den oorlog door de Italianen in Etiopie gewekt, licht ver- zet kan uitlokkon van hen, die nog weigeren de verovering te erkennen. Het aantal aan- houdingen toont, dat de Italian-en zelf erken nen, dat de aanslag een politiek karakter draagt. Tot dusver zijn die Italianen er sleohts in geslaagd hun gezag te vestigen in zeer beperk- te streken des lands, een gezag, dat nog geen v-eilighei-d in zich sluit. Zij zyn betrokken in een eindelooze iguerilla tegen z.g. opstan- delingen, die hun wapens nog niet hebben neergelegd. Hoewel zij weinig talrij-k zijn, verpliehten zij de Italianen op hun qui vive te blijven. Tegenover el'ken opstand gebruiken de Italianen de methode van het schrikbewind. Zg wreken zich op de civiele bevolking. Zij hou-den openbare terechtstellingen om indruk te maken op de inboorlingen. Graziani ge- bruikt in Etiopie methoden van geweld, waardoor hij zich in Libye kenmerkte, maar in Libye is de bevolking dun gezaaid en stelde de uitroeiing van de manlijke bevolking van de oasen den overwelddiger spoedi-g in staat zoo'n streek te „pacifieeren". Een d/ergelijke methode kan moeilijk succes hebben in Etiopie, dat 13 A 15 millioen in- woners telt. Zelfs de Italianen, die Addis Abeba bewoon- den voor de Italiaansche verovering, geven toe, dat er onder de regeering van Haile Selassid een grootere veiligheid heerschte dan onder die van den onderkonlng. Men ziet ook nog geenerlei teeken, diat erop wijst, dat -de Italianen eenig administratief stelsel hebben kunnen vestigen. De reds van Addis Abeba naar Dzj-iboeti is langzamer en onveiliger dan voor den inval. Overal kan men een staat van wanorde waarnemen. De eenige onderneming, welke eenige vor- dering schijnt te hebben gemaakt, is het on derwijs; de Abessijnsche kleinen worden mili- tairement ingedeeld, zij leeren in den pas loopen, den Romeinschen groet brengen, met Italiaansche vlaggetjes zwaaien en op den hodrn blazen. De Temps merkt nog op, dat door de snelle verovering van Etiopie de organisatie van de polttie nog in de windselen verkeert. Het kader en de tolken ontbreken nog. De hand- having van de veiligheid en de openbare orde beruSt nog geheel bij het leger. De vorming van een -goe-de politie zal stellig den toestand in orde brengen. De les van deze gebeurtenis is, dat het bezit van een groot koloniaal rijk op alle gebied een ontzaglijke krachtinspan- ning eischt van het binn-enlandsche bestuur. De aanslag op Graziani heeft Zaterdag te Dzjiboeti nog aanleiding gegeven tot eenige onrust, waarvoor b.v. verschillende koffiehui- zen gesloten moesten worden. Een troepje Italianen heeft getracht de vlag van het Abessynsche consulaat af te rukken, dat thans, evenals het Italiaansche consulaat, door Fransche troepen wordt -bewaakt. DEURDER KOPER, TIN EN LOGD. De prijzen voor koper, tin, lood en andere metalen, die worden -gebruikt voor de bewape- ning en die reeds eenige weken aan het rijzen Mr. Isaacstein ging de kamer uit en deed de deur zorgvuldig achter zich dieht. ,,'n Beste kerel, die Isaacstein," mompelde Lomax uit gewoonte-beleefdheid. ,,Een sterke persoonlijikheid," stemde hoofd rechercheur Battle toe. George Lomax ibegon weer de kamer op en neer te loopen. „Dat laatste, wat je zei, is van groot ge- wicht," zei hij. .Koning Victor in Engeland! Ik dacht dat hij in de gevangenis zat?" „Een paar maanden geleden ontslagen. De Fransche politie heeft hem onder observatie willen houd-en, maar 'hij is tusschen hun vin- gers doorgeglipt. Hadden ze trouwens wel kunnen verwachten. Een van de meest ge- wiekste leden van het langvingerige gilde. Ze denken, dat hij naar Engeland gegaan is; waarom, weet ik niet, maar zij zullen er wel een goede reden voor hebben en daarom heb ben ze ons gewaarschuwd." „Wat -zou hij in Engeland komen doen?" ,,Die vraag mag u beantwoorden, Mr. Lo max," zei Battle ve-elbeteekenend. ,,Wat! Je dten-kt toch niet...! Je gelooft toch niet!... Je weet natuurlijk wat er verteld wor-dt... ja, ik zie 't'aan je gezicht. Ik was natuurlijk toen nog niet ik bekleedde niet de positie van tegenwoordig, maar ik heb het verhaal van nu wijlen Lord Caterham gehoord. Een verschrikkelijke catastrophe!" „Ja... die Koh-i-noor!" zei Battle naden- k'end. „Ssst! Battle!" George Lomax keek onge- rust om zich heen. Dis-creUe5n geen namen noemen. Alles, maar gben namen noe- men. Als je't -erover hebben wilt, zeg dan K." Hoofdrechercheur BatUe veranderde weer in -dten model-.p-clitie-<beambte. „Je denkt toch met, dat Koning Victor deze misdiaad je denkt toch niet aan ver band ertussohen?" ,,'t Is niet onmogelijk; anders niet. Als u (Ingez. Med.) zy'n, sprongen Maandag op de Londensche metaalbeurs met ponden tegeiyk omhoog. Koper rees van 63 tot 69 pond sterling per ton en tin van 243% tot 249% pond sterling per ton. Biykibaar heeft de aankondiging van het Britsbhe bewapeningsplan -de vastelan-disvraag naar metalen sterk doen toenemen. De groote wedijver onder de Europeesche naties in het koopen van metalen, die voor -het maken van oorlogsmiddelen worden gebruikt, is in den sterkrijzenden prijs waar te nemen. WERKGEVER IN STAKING GEO AAN. De Detroit is een werkgever, de eigenaar van een autobekleedingfabriek, in staking ge- gaan. Hij heeft zytT ifflEfek genomen in zyn kantoor, todyft daar slapen en laat zich, even als de arbeiders' ,die de werkplaatsen bezet hebben, door zijn fajmilie et-en brengen. Hij verklaarde zijn kantoor niet te zullen verlaten, voordat de arbeidsters in zqn fabriek, die een staking met gekruiste armen zyn be- gonnen, deze zullen hebben opgegeven. STAKENDE MONNIKEN IN EEN KOPTISCH KLOOSTER. De monniken van het koptische klooster te Deirel-Moharrak, in de woestijn bij Aasioet, zijn naar R-auter uit Kairo meldt, een staking begonnen. Zij weigerden het kloo-ster te ver laten of iets met de buitenwereld te doen te hebben, zoolang de abt niet door een ander vermngen is. Men heeft zich eerst tot de justitie gewend, dooh de regeering is van meening, dat het ge- schil, daar het van godsdienstigen aard is. beter door de autoriteiten van de koptische kerk kan worden geregeld. Een eommissie, bestaande uit een cud-minister en den bisschop van Senaboe, wilds den vrede herstellen, maar de monniken wilden de heeren niet toelaten, tenzijij zij de verzekering kregen dat de abt zou worden ontslagen. Regeering en justitie zoe- ken nu e&n oplossing voor dit moeilijke geval. Men is er van overtuigd, dat de monniken de wetten van hun geoneenschap en van de re geering overtreden. Het klooster zou 'n lang beleg kunnen doorstaan, doordat er gsrnoeg water en voedsel voorhanden is. De autoritei ten kunnen zich geen toegang tot het gebouw verschaffen zonder het te besehadigen, door dat de deuren van dik staal zijn. even met uw gedachten teruggaat, Mr. Lomax, herinnert u zich, -dat er vier plaatsen waxen, waar eh... een zekere koninklijke bezoeker den diamant verborgen kon hebben. „De Schoor steenen" was een van de vier. Koning Victor werd drie dagen na de... na het verdwijnen, zullen me maar zeggen, van de K., te Parijs gearresteerd. Ik heb al die jaren gehoopt, diat hij ons den een of anderen dag de plaats zou aanwijizen." „Maar „De Schoorsteenen" is wel een dozyn keeren doorzocht en overhoop gehaald." „Ja," zei Battle. „Maar zoeken als je niet weet, waar je moet zoeken, helpt niet veel. Gesteld nu eens, dat Koning Victor hier ge komen is, om het... bewuste voorwerp te zoe ken, -dat prins Michael hem daarbij betrapt heeft en dat de Franschman hem toen heeft doodgeschoten." ,,Ja.dat zou kunnen," zei George. ,,Een zeer goede oplossing van dit misdaad-pro- bleem". „Dat zou ik ni-et durven onderschrgven. Een mogelijike oplossing, niet een zeer goede." Waarom niet?" „Omdat Koning Victor nog nooit iemand vermoord heeft," zei Battle emstig. „iO, maar een dergelijke man een gevaar- lijk-e misdadiger Battle sohudde gedecideeTd het hoofd. „Nee. Misdadigers ho-ud-en er evengoed een code d'honneur op na, Mr. Lomax. v'oor ons is dat heel merkwaaTdig. Maar toch „Ja?" ,,Ik zou den bediende van den prins eerst eens willen on-dervragen. Eat heb ik opzet- telijk tot het laatst bewaard. Als u 't goed vindt, meneer, laat ik hem hier komen. George knikte grootmoedig van ja. De politi-e-beambte ging naar de deur -en schel-de. Tredwell verscheen, en ver-dween weer met de n-oodige i-nstructies. (Wor-dt v-ervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1