ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9571 MAANDAG 22 FEBRUARI 1937 77e Jaargang Binnenland Buitenland. De burger-oorlog in Spanje TER NEUZEN, 22 FEBRUARI 1937. s-'-scxseasaeiH TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRUS: Binnen Ter Neuzen f 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen 'r. per post f 1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar vToor Belgie en Amerika 2,—, overige landen /2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buiten land alleen bij vooruitbetaling. CJttgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel zneer 0,20 KLEINE ADVERTENTKN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien b^j regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrjjgbaar is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de uitgavo. j)IT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRUDAGAVOND. KIEZERSLUST 1937/1938. De vastgostelde kiezerslijst voor het jaar 1937/19318 ligt op de gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage vamaf 23 Februari tot en met 16 Maart 1937. De lijst is tegen betaling der kosten stemdastrictsgewijze in uittreksel verkrijgbaar. Ter Neuizen, 22 Februari 1937. P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. DE TERUGKEER VAN DE KONINGIN. Naar het A.N.P. verneemt zal de Koningin heden uit Zell am See naar Nederland ver- trekken. H. M. zal Dinsdag op Het Loo aankomen en wordt Woensdag in den namiddag in Den Haag verwacht. DE KONINKLI.IRE FAMILIE TE MITTERSILL. Ben nalder bericht van het A.N.P. uit Wee- nein meJdde Doniderdag nog: (Het Prins elijke Paar heeft vanmorgen op het kasteel Mittersill te Zell am See vertoefd en daama met de kabelbaan een tocht ge- maakt naar de Schmittenhohe. Prins Bemhard daalde tweemaal op skies de Schmittenhohe af; de Koningin en Prinses Juliana rodelden. Des avonds hielden de inwoners van Mit tersill ter eere van de hooge gasten een prach- tigen optocht, welke gevolgd werd door een groot bal op het kasteel Mittersill in de ori- giinetele Salzburger kleederdracht. FILM VAN PRINS BERNHAKD VERTOOND. Uit Zell arn See wordt igemeld, dat daar Zaterdag v6or de lunch, het geheele gezel- sdhap -uit slot Mitersill arriveerde. Prinses Juliana, Prins Bernhard en Graaf Weddig- hofen, een neef van Prins Bemhard, lunchten in het hotel Excelsior met H. M. de Koningin; de meegekonaen Mittersillers onder wie graaf Czemin, Ibaron Pantz en Prins Auersberg gingen elders lunchen. Na het noenmaal liet het geheele, uit Mit tersill gekomen, gezelschap zich weer per kabelbaan naar de Schmittenhohe brengen, vanwaar per ski naar het dal werd afgegleden. Daar het sneeuwde, bleef H. M. intusschen in het hotel. Na dezen fraai geslaagden ski-tocht is weer gezamenlijk thee gedronk-en, waarna men zich, dat keer vergezeld van H. M. de Koningin, be gad naar den bioscoop te Zell, waar, slechts voor de Koninklijke familie en haar gasten, die film werd vertoond van de huwelijksreis, opgenomen door Prins Bernhard. TWEEDE KAMER. De motie-van der Sluis inzake de pluimveehouderij verworpen. De Twiaede Kamer heeft Vrijdag gestemd over de motie-van der Sluis, bij diens inter- pell a tie ingediend, waarin wordt gevraagd aan de pluimveehouders ter beschikking te stellen hetzij graan, niiet met monopolierechten be- last, hetzij een rechtstreeksche restitutio, ge- lijk aan het bedrag van de graanrechten wel ke door hen worden opgebracht, hetzij steun uit het Landbouwcirisisfonds te verstrekken. De motie is verworpen met 40 tegen 29 stemmen. Voor stemden de. soc.-dem., vrijz.-dem., staatk. geref., de heeren Duys (partijloos) en Arts (kath. dem.). OONTROLE AAN DE GRENS OP BINNEN- KOMENDE VREEMDELINGEN. Het Tweede Kamerlid mevr. BakkerNort heeft aan den Minister van Justitie de vol- gende schriftelijke vragen gesteld: Is het juist, dat een buitenlandische verpleeg- st-er, die onlangs op vermoeden van diefstal werd gearresteerd, reeds achtmaal over de grens werd gezet, doch telkens weer zoo spoe- diig mogelij-k naar ons land terugkeerde? En is het verder waar, dat ook een andere vreemdeiing, die zich hier te lande herhaalde- lijk aan misdrijven sohuldig maakte, v-erschei- dene malen door de politie werd uitgeleid en telkens weer in Nederland wist terug te komen Indien de voorgaande vragen in bevestigen- den zin mochten worden beantwoord, is de Minister dan bereid te doen oniderzoeken of de controle, welke aan onze grenzen wordt udtgeoefend ter wering van ongewenschte vreemdelingen, wel voldoende is en indien dat toezicht net voldoende hlijkt, de noodige maat- regelen te treffen «m het meer effectief te doen zijn? DE VERKIEZINGEN. Mr. W. C. Wendelaar heeft in de te Utrecht gehouden vergadering van de Vrouwengroep uit de Liberale Staatspartij „De Vrijh-ei-dsbond" medegedeeld, dat de verkiezingen zoo -goed als zeker op 26 Mei zullen worden gehouden. VTHfcKOOPKANTOOR VOOR GARNALEN. Het 'bestuur van het verkoopkantoor voor garnalen verleende, in verband met zijn be- noeming tot directeur van het mosselenkan- toor te Bergen op Zoom, eervol ontslag aan den directeur, den heer J. C.Heimerikx. Tot directeur werd aangesteld de heer J. P. Vrolijik. Hi. Ms, „HERTOG HENDRIK". Blijkens een bij het -departement van Defen- sie ingekomen telegram is Hr. Ms. „Hertog Hendrik" in den nacht van 17 op 18 Februari vlot gekomen. Na het dag worden werd gestoomd met ver- schillende vaarten, teneinde schroeven en roer te probeeren. Het schip Week volkomen tril- lingvriji te zijn, terwijl de ro-erbeweging nor- maal functionneerde. De commandant rapporteerde dan ook, dat het schip weer gereed is zijn vaarplan te ver- volgen. Een bericht van Lloyds meldt De ,,Hertog Hendrik" is vlot gekomen, en is door de sleepboot „Viking" te Piraeus bin- nengesileept. Blijkens een bij het departement van De- fensie ontvangen bericht is Hr. Ms. „Hertog Hendrik" te Athene aangekomen. OPHEFFING VAN HET UITVOERVERBOD VAN BENZINE. De Staatscourant van Vrijdagavond bevatte het K.B. waarbrj het bij K.B. van 9 October 1935 uitgevaardigde verbod van uitvoer van benzine wordt opgeheven. Dit besluit trad Zaterdag in werkinig. DE RECHTERLIJKE MACHT EN HET LIDMAATSCHAP VAN VOOR AMBTE- NAREN VERBODEN VEREENIGINGEN. Aan de memorie van antwoord op het voor- loopig verslag der Eerste Kamer over de jus- titiiebegrooting 1937 is het volgende ontleend: Het dieed den Minister genoegen te veme- men, dat vele leden het vanzelfsprekemd acht- ten, dat hij weinig aangenaam is.getroffen door de houddng van sommige leden der rech- terlijkie macht tegenover een vereeniging waarvan het lidmaatschap door de regeering voor ambtenaren werd verboden. Men kan zich afvragen, of artikel 11 en in het bijzonder artikel 11 sub 3e, der wet op de rechterlijkje organisatie voldoende ruimte biedt, om, bijaldien daaraan in de toekomst behoefte mocht bestaan, maatregelen te tref fen tegen rechterlijke ambtenaren, wier op- treden het algemeen vertrouwen in de recht- spraak ernstig zou schaden. Aangezien er voorts ook uit anderen hoofde aanleiding be- staat, om de artikelen 11 tot en met 14 en mogelijk ook nog enkele andere bepalingen van de wet op de rechterlijke organisatie te wijzigem of aan te vullen, ligt het voor de hand deze materie in haar geheel nadier te bezien. (De aandacht van de leden, die meenden te moeten opmerken, dat onderscheidene ledien der rechterlijke macht een vooraanstaande plaats in een poldtieke partij innemen, zij er op gevestigd, dat dit punt weinig ter zake die- nende is. Aan de ordie is toch niet het zich bewegen door rechterlijke ambtenaren op po- litiek terrein in het algemeen, doch het lid zijn van bepaaldie politieke vereenigingen, omtrent welke de regeering in verband met de toelaatbaarheid van het lidmaatschap daar- van van ambtenaren een zeer concreet en af- wijzend standpunt inneemt. Dat de reohters, die aangesloten zijn bij de nationaal socialistische beweging, van partij- digheid zouden moeten worden beticht, is van regeeringszijde niet te kennen gegeven. HET PLAN-DETERDING. Di'. Ir. M. Dijt heeft aan een verslaggever van ,,Het Volk" medegedeeld, dat hij nog on- geveer drie weken volgens het plan-Deterding blijft koopen; dan zijn de 10 milhoen besteed. Van andere zijde was er bij alkaar nog onge- veer f 30.000 bij gekomen. Behialve eieren en uien, worden varkens en aardappelmeel aanigekocht. Wat de varkens betreft, zouden er niet meer dan 30.000 worden gekocht, omdat Duitsohland op het oogemblik niet meer kan hebben. Deze varkens worden geslacht en in koelhuizen opgeslagen, maar aan koelhuisruimte ontbreekt het den Duit- schers. Zij moeten nl. zeilf een groot deel van bun varkensstapel afslaohten wegens gebrek aan veevoeder. Ook de Duitsche eierproductie lijdt hieronder, daar er alleen slecht kippen- voer te krijgen is en graan niet gebruikt mag worden. De opbrengst van hetgeen verkocht wordt, komt, gelijik bekend, in de kas van de Duitsche ,,Winterhilfe". De uien kosten hier te lande hij aankoop op de veilingen 90 ct. per baal en in DuitsChland leveren ze drie en een halve mark op. ZAL DE LOTING VERVALLEN? Teneinde de loting te kunnen doen verval- len, aldus de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer inzake de begrooting van De- fensie, wordt nagegaan, of het mogelijk is het vereischte getal personen voor het jaarlijiksch contingent aan te wijaen uit de meest ge- schikten door middel van de geneeskunddge kerning. .ANTON KABELAAB GEHULDIGD. De 76-jarige Anton Kabelaar, die vijftig jaar geleden door zijn moedig optreden Koningin Emma en de zes-jarige prinses Wilhelmina voor een groot ongeluk heeft bewaard, is Vrij dagavond op spontane wijze giehuldigd. Het was 19 Februari 1887, de verjaardag van Koning Willem III. Koningin Emma was met de zes-jarige Wilhelmina uitgereden. Op den Scheveningschen boulevard slaan de paar- den op hoi, de -postilions slaan van den bok en het Koninklijke rijtuig met de Vorstelijike inzittenden verkeerde in groot gevaar. In een wilden galop igaat het gespan den Ouden Sche- veningschenweg af, in de richting van des Konings stallen. Ni-ets en niemand vermag hun vaart te stuitenTot hij het Noord- ein-de, daar schiet een man te voorschijn, die de wilde paarden -brj die teugel grijpt. Hij wordt meegesleurd, maar ze gehoorzamen staan stil...... twee trillende paarden Die moedige man was Anton Kabelaar, koetsier van Dr. iStein. Aan het 'hof wordt hem een -zelfde betrekking aangehoden, maar Kabelaar is te zeer gehecht aan de dokters- koets De jaren, schrijft de Haagsche Crt,, gaan voorbij, voor rijtuigen Jtwamen automohieilen, voor koetsiers chauffeurs. Anton Kabelaar werd oud, zijn vrouw en kinderen ontvielen hem zelfs -zo-rgvolle dagen braken aan voor h-em. Tot, na vijftig jaar Kabelaar wordt ontdekt 19 Februari 18871937. Hulde aan dan jubilaris. Een groot papier hangt in de kamer van Kabelaar op de eerste dtage op de Amster- damsche Veerkade no. 35, met deze simpele ajanduiding, Anton Kabelaar -heeft met een slag een groote schare vrienden gekregen, in de resi- dentie niet alleen, maar in het geheele land. De grijze jubilaris zit"- een leunstoel, door kussens gesteund, voor het venster. De ge- zondheidstoestand van den 76-jarige laat te wenschen over. Kabelaar is zwak en gauw vermoeid. De huldiging mag hem niet te druk mak-en. Tegen 8 uur dromt een groote menschen- masisa voor de woning. De rijweg wordt door de politie vrijgehouden en buurthewoners en belangstellenden staan op het middenpad. In d-e verte klinkt muziek. Het -bestuur van „de Princevlag", met mede- werking van het Jongeliedencorps Juliana" en Klein maar Dapper" had zich op het Spaameplein opgesteld en trok via Pletterij- straat, kade en Spui naar de Amsterdamsche Veerkade. Voor de woning werden een paar vroolijke nummers ten igehoore -gehracht. Nad-at het Wilhelmus was -gespeel-d, b<%af het bestuur van „de Princevlag" zich naar boven, waar de leider, de heer Joh. G. Berlott, den jubilaris te midden van familie en kennis- sen op hartehjke wijze heeft toegesproken. De kleine kamer was tjokvol en de heer Berlott heeft veel goed nieuws te vertellen. De bestuursleden van „de Princevlag", o.m. de heeren D. Boon, M. B. de Mey, Jhr. Ir. Graaf- land, A. G. Koster, Mr. J. W. M. Aarts, C. baron van Lijnden, zijn tegenwoordig. De heer Berlott vertelt dan, dat de vereeni ging „de Princevlag" zitting nam in een comite ter in-zameling van gelden voor den oud-koetsier. Kabelaar hehoeft den ouden dag niet in kommervoile omstandigheden te slij-ten. Uit het geheele land kwamen bijdragen bin nen, o.a. van den minister-president, Dr. H. Colijm, en van den oud-gouverneur-generaal Jhr. Mr. B. C. de Jonge. t De binnenkomende gelden worden door de firma Moret en de Jonge verantwoord en zul len aan den Armenraad worden afgedragen, welke Kabelaar van tijd tot tijd een uitkeering zal doen. Dank van de Koningin. Maar de heer Berlott vertelt nog meer. Van -den secretaris van H. M. de Koningin kwam bericht binnen, d.at H. M. er voor zal zorgen, dat Kabelaar geen gabrek zal lij-den. Een fraaie bloemenmand en een niet min der fraaie fruitman-d werden nam ens ,,De Princevlag" aangehoden. Buiten zette de muziek in ,,Lamg zal hij leven Ontroerd dan-kte de jubilaris voor de hem gebrachte hulde. STA.AT EN KERK IN MEXICO. In den staat Chihuahua hebben thans even- als in Vera Cruz demonstraties -plaats tot her- openinig der kerken. In de stad -Chihuahua eischten 4000 katholieken volledige genoeg- doening wegens den dood van d-en onlangs gearresteerden priester, die in het ziekenhuis tengevolge van slechte behandeling was over- leden; bovendien eischten zij vrijheid van eeredi-enst. Ondanks de pogingen der bereden politie dit te verhinderen hebben de d-emon- stranten de kathedraal en drie kerken bezet en luidden zij de kl-okken. HET INCIDENT TE BOEKAREST. In antwoord op de nota der Roemeensche regeering betreffende de tegenwoordigheid van de gezanten van Duits-chland en Italie bij de begrafenis van twee leden der ijzeren garde, die als vrijiwilligers aan de zijde van Franco zijn gesneuveld, verklaard de Duitsche regeering, dat een „persoonlijk gebaar" van haar vertegenwoordiger nie-t moet worden uitge-legd als een over-treding der diplomatiekie gebrui'ken. iDe regeering te Berlijn legt er den nadruk op, dat de gezant slecht^ werd gedrev-en door het veTlangen een kerkelrjke plechtighei-d zonder politiek karakter hij te won-en. De Italiaansehe regeering zou een overeen- komst-ig antwoord hebben gegeven. GEEN ONTSLAG VOOR TSJIANG-KAI-SJEK. Maarschal-k Tsjian-g-Kai-sjek heeft -opnieuw aangehoden aJ zijn fun-cties in de centrale comitd's der nationalistis-che partij neer te leggen, doch deze hebben eenstem-mig die ont- slagaanvragen verworpen en d-en maarsohalk verzocht aan het hoofd der regeering te blij- ven. In politieke kringen is men van oordeel, dat deze derde on-tslagaanvrage van Tsjiang Kai-sjek inigegeven wordt door den wensch, opnieuw de goedkeuring van de Kwomintang te krijgen van de voortzetting zijner politiek. Toch krijgen de aanhangers van een aocoord met de ex-tremisten, waartoe ook de weduwe van China's eersten president, Soen Jat-sen behoort, steeds meer steun. Op de gehouden bije-enkomst der centrale comite's van de Kwomintan-g heeft Tsjiang Kai-sjek een uiteenzett-ing gegeven van den opstand te Sianfoe van 12 December jJ.. waarhij hijzelf werd gevangen genomen. De indertijd door de opstandelingen gestelde acht eischen werden verworpen, doch uit edelmoe- digheid werd besloten gratie te verleenen aan alle rebellen, die berouw toonen. Zooals be kend, is de leider Tsjang Hsu-liang reeds in eere hersteld. EEN AANSLAG OP GRAZIANI. Maarschalk Graziani, de onder-koning van Ethiopie (Abessinie) is, naar Havas uit Rome m-sldt, het mikpunt geweest van een aanslag en daarhij licht gewond. Generaal Aurelio Liotta, die den maarsohalk vergezelde, werd bij deze geleg&nheid zwaar gewond. Naar Stefan! meldt, is deze aanslag Vrij- dagmiddag gepleegd en wiel na afloop van een uitdeeling van geschenken aan de kerken en moskeeen en aan de arm-en van Addis Abeba door den onderkoming, naar aanleiding van de geboorte van den prins van Napels. (Deze uitdeeling werd door de civiele en mi- litaire autoriteiten van de stad, Abessijnsche hoofden, notabelen en vertegenwoordigers van de Koptische en Mohammedaansche gemeen- ten bij-gewoond. -Een broepje -lieden, dat zich onder de armen gemengd had, heeft aan het einde van de plechti'gheid van de beweging ond-e-r de me- nigte gebruik gemaakt en eenige handgrana- ten geworpen. Maarschalk Graziani werd licht gewond, ge neraal Liotta en eenige inboorlingen, onder wie de aboena Kirillos, de aartsbisschop van de Koptische kerk, werden vrij zwaar gewond. De aanslag op den onderkonimg van Abes sinie en op andere Italiaansehe autoriteiten wordt in de te Rome verschijnende daghladen opgevat als een op zichzelf staande misdadige fanatieke daad. Het gebied rondom Addis Abeba is, aldUs wordt vierklaard, sinds geruiimien tijd van op standelingen hevrijd, zooals hewezen wordt door de openbare werken van allerlei aard, waarmede de Italiaansehe werklieden bezig zijn. Er heerscht volmaakte rust, zooals per- soonlijk is geconstateerd door maarschalk Graziani op zijn onlangs gehouden inspectie- tocht van 3000 K.M. per auto door het land, slechts vergezeld door een escorte van 50 man. Het incident is, al-dUs besluiten de bla- den, het werk van eenige fanatici, en is dus van geen bet-eekenis voor den algemeenen geest in het land. -Renter meldt uit Rome: tEr is censuur ingesteld op de berichten uit Addis Abeba, zoodat niets naders over den aanslag op Graziani bekend' is geworden. Er zijn, naar men meknt te weten, talrijke arres- taties verricht en een aantal dier gearresteer den zal in een open baa r proc-es moeten ver- schijnen. (Het doel van dit proces zal zijn in- druk te maken op den geest der inboorlinge-n. Zij-, wier schuld vastgesteld zal zijn, zullen doodigeschoten worden. (Het bericht omtren-t den aanslag wordt in de middagedities slechts in enkele regels on der aan die pagima afge-drukt. De Italianen zijn verbaasid, want men dacht, dat de Abes- sijnen zich geheel geschikt hadden in d-e Ita- liaiansche heerschappij, met uitzondering van e-en klein deel, dat onder leiding van Ras Desta in opstand was. Men vraagt zich af hoe het moigelijk is geweest, dat de aanvallers den maarschalk zoo dicbt met granaben hebben kunnen nader-en. Havas meldt, dat de aanslag in Rome die- pen indruk heeft gemaakt. Maarsohalk Gra ziani is een ui-terst populaire flguur. Tijdens de laatste officieele plechtighei-d voor die van Vrijdag had Graiziani de uiting van trouw in ontvangst genomen van 34 Abessijnsche waar- digheidsbekleeders. Hij had toen verklaard, dat hij per auto 3000 K.M. had afgelegd dwars door Ethiopie been, zonder incidenten en slechts bege-leid door vijftig man. De aanslag van Vrijdag beteekent dus niet, dat het land in zijn geheel nog niet volkomen onderworpen is. Ook de ernstig gewonde generaal Aurelio Liotta is een populaire figuur. INVAL VAN ITALIANEN IN EEN BIOSCOOP IN SJANGHAI. Italiaansehe matrozen en officieren hebben een inval gedaan in een bioscoop te Sjanghai. waar een Sowj-et-Russs6he film vertoond werd over den oorlog in Abessinie. Twee Russen, diie de film afdraaiden, werden afgeraniseld. Het filmtoestel werd ve-mield en de film meegenomen. D-e schade wordt ge- raamd op 20.000 Chineesche dollars. Terwijl tien schepelingen, behoorende tot de beman- ning van dien oorlogsbo-dem Lepanto, de pro- j-ectiekamer binnen-drongen, hielden andere Italianen, onder wie zich een vijftigtal offi cieren en matrozen bevond, een bsitooging in de zaal, en riepen ,,leve de duce". Zij vemiel- den de stos-len, ruiten en lampen en trokken daama we-g. De twee bove-ngenoemde Russen moesten in een ziekenhuis word-en opgenomen. De matrozen losten buiten de bioscoopzaal zes schoten en wisten vervolgens in auto's te on-t komen. BELGISCH PLAN VOOR EEN ZEEKANAAL NAAR HENEGOUWEN. De minister van openbare werken, Merlot, heeft Zaterdag een deleigatie ontvangen van de onlangs in de provincie Henegouwen opge- richte vereeniging voor het graven van een ze-ekanaa-l tusschen Brussel en het centrum van het Henegouwsch-e mijn- en indu-stri-ege- bied. Dit kanaal zou aansluiten op het be staande k-an-aal, dat Brussel met de beneden- Schelde verbindt. Volgsns het door de delega- tie on-twikkelde plan zou deze nieuwe water- weg hevaarhaar moeten zijn v-oor zeeschep-sn van 2000 ton. Versehillende Kamerleden en S-enataren van het arrontdissem-snt Ch-arleroi woonden het onderhoud bij. De minister heeft helioofd ten spoedigste deze kwestie in den ka- bineitsraad te bes-preken. EEN NIEUW ARBEIDSCONFLICT IN DE VER. STATEN. Honderdvijftiig politieb-eam-bten hebben met behulp van tra angasbomm-en geprobeerd een hond-eridtal stak-ers die sinds Woensdag de fa- brieken van de Fansteel Metallurgical Ooirp in Illinois bezetten, te verdrijven. De stakiers sloe.gen den aanval af. Zij gooi- den met stalen projectielen naar de beamb- ten, terwijl zij ook met bijtend-e stoffen wier- pen. Zes persionen, van wie drie politiebeamb .ten, werden door de vloeistoffen gewond. De pdlitie zou een nie-uwen aanval voorbe-reiden. Dit is die- eerste poging, de stakers met gew-eld te verdrijiven. De gouvemeur van Illinois heeft de politie g-elast, haar po-gingen om de stakers uit die gebouwen dier Fansteel Metallurgical Corpora tion te verdrijven, te staken. DE BRUIOSJAPON VAN MEVROUW SIMPSON. De British United Press seint uit Parijs, dat mevr. Simpson haar bruidsjapon in Parrjs laat maken. Zij blijft echter in de Riviera tot na haar huwelijk en daar zullen veertig japon- nen worden heengezonden om uit te kiezen. FRANSCH SCHIP DOOR BOMMEN BESOHADIGD. Naar Havas uit Tanger meldt, heeft het Fransche stoomschip Dj-ebel Amour Zaterdag- ochtend om acht uur nocdseine-n uitgezonden. Het schip deelde mee, dat het ter hoogte van Oarthagena door een vliegtuig was gehombar- deerd. INCIDENTEN OP HET TENTOONSTELLIN GST ERREIN TE PARIJS. Op het terrain der Parijsche tentoonstelling zijn emstige incidenten voorgevailen. Vijftien- honderd Fransche arheiders gingen naar de stad om versehillende meetings tot loonsver- hooging hij te wonen. Driehonderd arheiders braken de omheining van het Belgische pavil- joen af over een lengte van 20 meter. Zrj dronigen op het terrei-n van het paviljoen en dwongen de Belgische arbedders, onder bedrei- ging van wraakmaatregelen, het werk neer te leggen. Tenslotte waren de Belgische arheiders tegen hun zin verplicbt het werk neer te leg gen. Vrijdag heeft de Belgische zaakgelastig- de stappen gedaan hij de Fransche regeering om protest aan te teekenen. Het vrijwilligersverbod van kracht. Het verbod om vrijwilligers te doen deel- nemen aan den burgeroorlog in Spanje is Zon- dagnacht voor alle land-en, die partij zijn bij het afzijdigheidsaccoord, van kracht ge worden. Het controlesteisel voor de naleving van dit verbod, tre-edt, -gelijk men weet, eerst over twee weken in werking. H-et toezicht te land levert, nu Portugal zijn voornaamste bezwaren heeft laten vallen, weinig moeilijk- heden meer op en aan de onderdeelen van de controle ter zee leggen de delegaties en des- kundigen de laatste hand. Zij- zal worden uit- geoefend door Engelsche, Fransche, Duitsche, Italiaansehe, Russische en Portugeesche sche- I>en waarbij ieder dezer mogendheden een ge- deelte van de S-paansohe kust voor haar reke- ning zal nemen en daarbij geheel onafhanke- lij'k zal optreden van de andere vloten. Iedere mogen-dheid draagt de onkosten van het op treden van haar eiigen vloot. De onder-com- missie voor de afzijdigheidspolitiek komt vand-aag opnieuw bijieen en zal dan gelegen- hei-d hebben aanzienlijken vooruitgang te con- stateeren in de technische uitwerking van het controlest-el-sel. Ni-et geh-e-el zeker is, of de maatregelen tegen de indireete interventie zoodanig worden toegepast, dat de -betrokken mogendheden over en weer geen aanam-erkingen zullen heb ben op de naleving van het accoord. Reeds oppert een -correspondent van de Journal, in een bericht van de Fransch-Spaans-che grens dat door het D.N.B. verder verspreid wordt, de mogelijkheid, dat op gemakkelijke wijze Franschen tot Spanjaarden worden genatura- liseerd en als zoodanig de grens zullen pas seeren, hetwelk immers aan Spanjaarden ge- oorloofd is. De rege-eringstroepen blijven tevreden over hun verdediging van den weg Madrid-Valen cia. Verbitterd woed de strijd nog hij Argan- da, waar de weg over een brag loopt, die al dagen lang bedreigd wordt. Bij Vacia-Madrid, daar -waar de Jarama met de Manzanares samenvloeit, hebben Mia- ja's troepen, volgens beriohten van die zjjdie, de heuvels bezet, die ter plaatse den weg naar Valencia beheersohen. Van deze heuvels maakten nog in het begin van de afgeloopen week de rechtsdhen met hun mitrailleurs ieder convooi van en naar Madrid onmogelijk, zoo- diat hier -d-e meest onmiddellijke b-edreiging van de hoofdstad met insluiting, afgewend schijnt. Uit een bijzondere correspondentie uit Ma drid-, blij-kt, dat de vitale weg de laatste dagen weer gebruikt moet zijn. De heuvels, waar om het hier gaat, zijn lage ronde verhoogingen van het terrein. Verder naar het Oosten, aan de Tajima bij Morata, zijn de gevechten eveneens in vollen gang. De regeeringsaanval op Aravaca is, naar uit Franco's kamp verluidt, afgeslagen maar de regeerm-gstroepen m-eld-en hunnerzijds, dat de opmarsch naar Las Rozas (verder naar het W-esten) vordert, hoewel langzaam, daar alle voorzorgsmaatregelen in acht worden ge nomen. Men krijigt den indruk, dat de recht- schen dezen sector wellicht ontruimen om mee-r strijd-krachten ter ibeschikking te heb ben voor 'het offensief in het Oosten. Rechtsche vliegtuigen he-bben zes uur iaag Albacete gebombardeerd, aldus me-ld-t Reuter ten slotte. Dertig personen zijn g-edood. Tot de slachtoffers behooren soldaten, die met v-erlof te Albacete vertoefden. TOEGEKENDE LEGATEN. Wijlen d-e wele-erw. heer Ds. Timmerman, em. predikant van de Ned. Herv. kepk te Ter Neuzen, overleden te 'is Grave-nhage op 4 Fe bruari 1937, heeft o.a. geileigateerd, vrij van het recht van successie en van alle verdere rechten en kos-t'en: a. aan de vereeniging voor voorl-nopige op- leidiag van jongelingen tot predikamt, n-iet jonger dan derti-en jaar, gevestigd te Doetin- chem f 509: b. aan de Martha S-tichting te Alphen aan dem Rij-n /200; c. aan de vereeniging Nederlandsch Her- vornnde Stichtingen voor zenuw- en geestes-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1