ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN ABDIJSIROOP I If \M m No. 9570 VRIJDAG 19 FEBRUARI 1937 77e Jaargang Binnenland Buitenland. FeuiSleton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen De burger-oorlog in Spanje Waarom hoesl Ge zoo? AKKER's versterkte EERSTE BLAD TER GEDACHTENIS AAN KONING ALBERT. TER NEUZEN, 19 FEBRUARI 1937. GEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN. ,\W 'K HEB RADION VAAK HOREN LOVEN MAAR 'T GAAT MIJN VERWACHTING NOG TE BOVEN l I 11—Ml I COURANT iMi; I i i_ j a oa \7aak all/on t*oaol T ".BONNEMENTSPKUSBinnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post f 1,55 per 3 maanden B(j vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar ,'oor Belgie en Amerika 2,—overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post /Vbounementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Finna P. J. VAN DE 8ANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 26. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elk en regel meer 0,20 rei.ir.TN~F, ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bjj vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verknjgbaar is. Inzending van advertentien liefst dag voor do ultgave. DIT BEAD VERS cm J NT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN V1UJ D AGA VON D DE A.S. KAMERVERKIEZINGEN. Het centrale comite van de Anti-revolutio- naire partij heeft aan de kiesvereenigingen ge- adviseerd voor de komende Kamerverkiezin- gen de minsters dr. H. Colijn en mr. J A. de Wilde als no. 1 en 2 op de lijist te plaatsen. Voor de nummers 3 tot en met 14 worden aanbevolen de zittende Kamerleden, behalve mr. G. v. Baren, burgemeester van Delft, mr. C. S. v. Dobbem de Brurjn, burgemeester van Bodegraven, mr. P. A. Schwartz, burgemeester van Maassluis en P. Wielenga, oud-hoofd- inspecteor van ihet lager onderwijs te Utrecht, wier namen op de candidatenlijst niet meer voorkomen. Als nieuwe caniddduten op kans- biedende plaatsen worden voorgedragen de heeren W. Wagenaar te 's-Gravenhage en J. Tjalima, burgemeester van Hoogeveen. De aaribeveling luidt aid us3. J. Schouten, Rot terdam, J. J. v. Dtjk, Den Haag; L. F. Duy- maer van Twist, Den 'Haag, C. Smeenk, Am- hem, mr. J. Tenpstra, Den Haag, C. v. d. Heu- vel, Den Haag, W. Wagenaar, Den Haag, H. Amelink, De Bilt, C. v. d. 2kLal, Den Haag, J. Tjalma, Hoogeveen, A. Zijlstra, Groningen en mi T. A. v. Dijken, Den Haag. Voor de plaat sen 15 tot en met 18 worden voorgedragen mr. G. A. Diepenhorst te Zeist, H. J. W. A. Meije- rarik te Amhean, A. B. Roosjen te Amsterdam en mr. J. Algera te Deeuwarden. De candidafcen van Nationaal HersteL Het Verbond van Nationaal Herstel zal bij tie komende Tweede Kamerverkiezingen met een gelijlkluldende lijst voor alle kiesdistricten, wat betreft de eerste zes candidaten, uit- kwmen. De eerste zes candidaten zijn: 1. dr. W. Bmmens, al>gemeen secretaris van het Ver bond, 2, dr. W. K. H. Feuillettau de Bruijn, ood lid van den Volksraad, 3. L. J .Quant, gep. vice-admiraal, 4. J. H. Cmcq, lid van den Am- sterdamschen gemeenteraad, 5. mr. P. P. J. M. Geradts, lid van den gemeenteraad van Roermond, 6. mr. P. C. L. Eschauzier, lid van den Haagschen gemeenteraad. VEREOOFEN RETOURKAARTJE HEEFT NOG WAARDE. Binds korten tijd geleden hebben de Neder- Itundsche Spoorwegen bet aantal beipalingen, dlat het treizen vergemakkelijkt, met eenige vctnuC'SrcJ'Grd. Zoo kmi ni6n titicLris, ws-ruiGGi* men een retourtje laat verloopen, en den vol- genden dag voor *12 uur een enkele reis terug tooopt het verschil tusschen retour en enkele reis' terugkrijgen op vertoon van het kaartje met de roode streep. Tevens mag men, be- rtcht het Handelsblad, sinds eenigen tijd iedere p«is, dus ook op eendaagsohe retourkaarten, soo vaak onderbreken als men wil. Tot dus- ver kon dit bij dergelijke biljetten slechts een- maal op die heen- en eenmaal op de terugreis. Deze laatste bepaling is ook geldig, wanneer men de terugreis via een andere route aflegt, mits die niet langer is dan de oorspronkelij.ke. Ben en ander natuurlijk binnen den termijn, vraarvoor de kaarten zrjn uitgegeven. EEN GROOTSCH CARROUSEL. Binnemkort zal te Napels een grootsch histo- nisch carrousel gehouden worden ter eere van den prins van Piemont. Er zullen 3000 ruiters man deelnemen. Het eerste deel van dit car rousel zal een getrouwe reproductie zijn van •en dergelijtk ruiterfeest in de 15e eeuw. Het andere deel zal afdeelingn ruiterrj toonen uit Jen tijd van het irisongimento, den grooten •orlog en den Abessijnschen veldtocht. door AGATHA CHRISTIE. F.F.N TRIOMFBOOG IN DE WOESTIJN. Naar Stefani uit Tripoli meldt, zal bij het bezoek van Mussolini aan Dibye ook 'n groot- sche triomfboog worden onthuld in de woestijn op ongeveer 500 K.M. van Tripoli. De boog wordt gebouwd van Romeinsche travertrjn en op het ponton zullen twee epigrammen wor den gabeiteld, een in ihet Latrjn en het andere in het Italiaansch, die de stiehting van het imperium en het bezoek van den Duce zullen vereeuwigen. ACHT JONGE MANNEN PLEGEN ZELFMOORD. Uit Tokio wordt gemeld: Acht leden van de politiek-religieuse secte ,,Wij willen sterven", die een onderdeel vormt van de Nitsjiren-secte, zijn Woensdagavond in een motorboot in de baai van Tokio spoor- loos verdwenen. Men neemt aan, dat zij vrjj- willig den dood zijn ingegaan. Vijf andere aanhangers dezer secte trachtten midden op straat „harakiri" te plegen, en wel v66r de woning van den minister-president, Hajasji, vddr het Keizerlijke paleis, voor den Rijksdag en voor het hoofdbureau van politie. Men neemt aan, dat zij hiermede wilden wijzen op bun politieke opvattingen. Het politierapport vermeldt, dat hier sprake is van ziekelijk aangelegde secte-aanhangers. Ter gelegenheid van den derden verjaardag van koning Albert's tragiscben dood zijn Woensdag verschillende gedachtemisplechtig- heden in de Bslgische hoofdstad gehouden. Om negen uur 's ochtends begaf koning Leopold zich naar de tombe van zijn vader in den vorstelij.ken grafkelder te Laken en legde er een prachtigen krans neer. De koning bleef geruimen tijd in gedachten verzonken alleen in de krocht. Vervolgens kwamen de leden van de hof- houding de gramtombe ibegroeten. Later ver- schenen de ministers en andere hoogwaardig- heidsbekleeders. Met speciale vergunning van koning Leopold mooht het geheele regiment grenadiers, dat zijn bonderdjarig bestaan viert, zich bij de hulde aan de nagedachtenis van koning Albert aansluiten. Twee bataljons van dit regiment stelden zich op met vaandel en regimentskapel in de koninklijke Parklaan, het front naar de krocht gekeerd. De ..kolonel en een delegatie van het eerste bataljon, over welk bataljon indertijd koning Albert, toen nog prins, het bevel heeft gevoerd, daalden vervolgens in den koninklijken grafkelder af en legden er bloemen neer. Voorts werden ook noig bloemen aangebracht door een delegatie van een Engelsch cavalerie- regiment, waarvan koning Albert eere-kolonel was. Om 11 uur 15 wend in de kerk van St. Jacob op Coudenbergh in het bijzijn van de hofhou- ding, de leden van de regeering, tal van Ka merleden en Senatoren en hooggeplaatste per- sonen een plechtige dienst gcelebreerd voor de zielerust van den ibetreurdlen vorst. EEN VOORZICHTIGE LORD. Bij het Hoogerhulsdebat over de wet inzake de troonsopvolging kwam Dinsdag een merk- waardige kwestie aan de orde. Een spreker merkte namelijk op, d'at de thans aanhangige wet geen bepalingen bevat voor het geval de koning zich in buitenlandsche gevangenschap mocht ibevinden. Lord Halifax, de waame- mende minister van buitenlandsche zaken, be- loofde deze zaak onder de aandacht van den minister van hinnenland'sche zaken te zullen brengen. Men meende, dat deze mogelijkheid wel iwat ver gazooht was. Zoodra een derge lijk gevaar mocht ontstaan, zouden de minis ters, die 's konings vertrouwen genieten, hem natuurlijk ten sterkte ontraden zich naar een plaats te begeven, waar hij' kans zou loopen 39) Vervolg. Anthony voelde de veraniderde houdlng van de menschen can hem heen. Dat had hij aan het optreden van Virginia te danken. Haar positie iih dien spedalen maatschappe- lgken kring was zoo verzekerd en zoo onaan- teistbaar, dat degeen dien zij protegeerde, ■onder critiek in dien kr^ng opgenomen werd. Hij dacht aan de revolver in den hoogsten boom van Bumhaim Beeches en genoot! „Ik zal Tredwel zeggen dat hij je koffer •4 je valies of zoo moet laten halesn", her- haalde Dord Caiterham, „Jammer, dat tee •nder deze omstandigheden geen drijfjacht tounncn hebben. Maar dat gaat niet. Als ik naar wist, wat ik al die dagen met Isaac stein moest doen!... Een ong-elukkige bad. een buitengewoon angelukkige iboel..." De in bet nauw gedreven gastheer zuchtte •eeirslachtig. ,,Ziezoo, dat is dan in orde", zei Virginia, dan leg ik meteen beslag op u, mr. Cade, «m mee naar het meertje te gaan. Daar is het rustig en daar zijn wij ver van het gswoel der wereld enz. enz....Ja, 't is wel erg voor Lord Caterham, dat dit nu jatfst in zijn huis pebeuren moest! Maar 't is de schuld van George Lomax. Die heeft dit week-end ge- organ iseeird", ,,Ja, zuchtte Lord Caterham. ,,Maar ik had'm nooit z'n zin moeten geven." Met het air van een sterke man, die door een exiksl zwak oogenblik in moeilrjkheden gevangen te zullen worden genomen. De vrager, lord Rankeillour, antwoordde, dat de mogelijkheid niet zoover gezocht was. Zouden", zoo vroeg hij, ,,de adviseurs van den koning hem einde Juni 1914 hebben ont raden zich naar een toadplaats op het vaste- land van Europa te ibegeven? Ik geloof het niet, want de crisis kwarr toen zoo plotseling, dat de ministers zulk een mogelijkheid niet konden voorzien. Indien een vorst onder zulke omstandigheden in een buitenlandsche badplaats ziek is, zou zich wel degelijk een mogelijkheid als door mij bedoeld kimnen voordoen". DRIE FRANSCHE SCHEPEN KUNNEN NIET UITVAREN. Arbeidsmoeilijkheden in de Fransche scheep- vaart zijn er oorzaak van geiworden dgt het ver,trek van drie schepen moest worden uit- gesceld. Het Fransche s.s. ,,Banfora", dat Woensdag avond met 140 passagiers aan boord naar Afrika zou vertrekken kon wegens de weige- ring der bemanning niet uitvaren. Door deze aotie wil het opvarend personeel uiting geven aan zijn ontevredenheid over de slechte ver- zorging die het aan boord heet te genieten. Ook te Rouaan konden de kapiteins van 2 schepen aan hun voomemen om te vertrekken geen gevolg geven. De bemanning van deze schepen was in staking gegaan wegens mee- ningsverschillen over de tenuitvoerlegging van het arbeidscontract. DE MOEILIJKHEDEN MET DE GEZANTEN TE BOEKAREST. Havas meldt uit Boekarest, dat de fantas- tische geruchten over een terugroepen van Antonescu naar Boekarest in veriband met het gedrag der diiplomaten van Italie en Duitsch- land aldaar, onjuist zijn. Antonescu zal te Athene blijven tot het einde van de conferen- tie der Balkanstaten. In den Roemeenschen senaat heeft de voor- zitter, bij afwezigheid van den minister- president, op een vraag van den conservatie- ven senator Filipescu betreffende de deel- neming van vreemde gezanten aan de begra- fenis der in Spanje gevallen leden der ijzeren garde, hetzelfde antwoord gegeven als min, Tatarescu in de Kamer, nl. dat men geen in- nienging van vreemde diplomaten in binnen- landsche aanigelegenheden zal dulden. In goed ingelichte kringen wordt verzekerd, dat de Duitsche en de Italiaansche gezant naar Ber- lijn en Rome zullen vertrekken, om hun regeering rapport over de zaak uit te brengen. Het is de vraag of zij vandaar' nog zullen terugkeeren. Zij zijn Woensdag na de kamer- zitting door den minister-president in audientie ontvangen. DE OPSTAND IN HONDURAS. Uit Managua, de hoofdstad van Nicaragua, wordt omtrent den opstand in .Honduras ge meld, dat generaal Justo Umano, de leider van den opstand, die strategisch belangrijke positie van Yuscaran aian de Hondureesch- Nicaraguasche igrens heeft bezet. Yuscaran is gelegen in gebied, waaromtrent geschil be- staat. De plaats ligt zoowat 40 mijl ten Zuid- oosten van de hoofdstad van Honduras Tegu- sigalpa. De regeering van Honduras heeft stappen genomen ter bewaking van de Hondu- reesche havens. Het verkeer ter zee en door de lucht is onder regeeringscontrole gesteld geraakt is, keek hij de aanwezigen aan „0, maar dat gaat vanzelf, kun je absoluut niets aan doen", zei Virginia,Hij houdt je zo6 stevig vast, dat je niet weg kunt ko- men. Ik loop al maanden rond met het idee om patent te nemen op los-laatbare jas- iapellen." „Ik wou, dat je 't deedt", grinnikte haar gastheer. „Blij, dat je hier komt, Cade. Ik •heb steun noodig." „Ik appreoieer het buitengewoon, dat u mij zoo maar onder u gastvrij dak opneemt", zei Anthony. „Te meer, daar ik een van de ge dachten ben. Maar ';t maakt het voor Mr. Battle heel wat gemakkelijker." Hoe zoo, Mr. Cade?" vroeg de hoofdrecher- cheur. „Veel minder moeite om me in de gaten te houden", zei Anthony 1-euk-weg. En aan het even snel knippen van de oog- leden over de staalgrauwe oogen zag hij, dat zijn schot had doel getroffen. HOOFDSTUK XIV. Politieke en financieele aanteekeningen. Maar behalve dat onwillekeurige, even snel knippen met zijn oogleden, bleef de onver- stoorbaarheid van Battle's maskergezicht ge- handhaafd. Van de gevoelens, die de ontmoe- ting tuschen Virginia Revel en Anthony Cade in hem gewekt had als die gevoelens ge- wekt had toond-e hjj niets. En toen Mrs. Revel en de nieuwbakken gast van „De Schoonsteenen" samen wegginigen, keek hij hen zwijgend na. Mr. Fish volgde daarin zijn voorbeeld. ,,'n Sympathieke kerel, die Mr. Cade", zei Dord Caterham. „Prettig voor Mrs. Revel, dat de meneer uit ,,De Criketers" een goede bekende van haar is", zei de Amerikaan. „Kennen elkaar zeker al lang, niet?" „Blijkbaar wel", zei Lord Caterham. „Gek, dat ik haar nooit over hem heb hooren spre- ken. O, ja, dat is waar ook, Mr. Battle, Mr. De posities van beide partijen. Dinsdag was het schrijft de N. R. Crt een jaar geleden, dat de algemeene verkiezin- gen de linkerpartijen aan het bewind brachten, welke verkiezingsuitslag indirect geleid heeft Lomax heeft naar u gevraagd. Hij is in de blauwe kamer." „Goed, Lprd Caterham. Dan zal ik nu meteen naar hem toegaan." Battle vond de blauwe kamer dadelijk. Den korten duur van zijn verblijf in aEinmerking genomen bagon hij al goed op de aoogte te raken van de indeeling van; het groote huis. ,,Ah... ben je daar, Battle", begroette Lo max hem. Ou der gewoonte hep hij met zij n hand en op zijn rug, ongedurig heen en weer. Hij was niet alleen. In een van de groote stoelen bi) den haard zat een man, een zwaargebouwde man met een dik, geelbleek gezicht, door- dringende zwarte oogen, een grooten kroni- men neus en een wilskrachtige kin. Hij was zeer correct gekleed in een jachtcostuum van Engelsche stof, maar zijn kleeren zaten hem of hij er zich niet in thuis voelde. „Kom binnen, Battle", zij Lomax geirri- teerd. ,,En doe de deur achter je dicht. Mag i'k even voorstellen lioofdrechercheur Battle Mr. Herman Isaacstein." Battle boog beleefd. Hij bad in den laatsten tijd veel over Her man Isaacstein gehoord. En al zat de groote financier daar nu nog zoo kalm en rustig en al liep Mr. Lomax nu nog zoo bedrijvig en quasie-vertoomd heen en weer" en al voerde hij alleen het woord, Battle wist wel wie van de twee mannen de sterkste perssoonlijkheid was. ,,Nu kunnen wiji vrq met elkaar spreken", zei Lomax. „Met Lord Caterham en kolonel Melrose erbij was ik aanhoudend bang om te veel te zeggen. Je begrijpt toch wel waarom, he Battle! Die dingen mogen geen publiek geheim worden." ,,Nee zei Battle, „dat mogen ze niet. Maar ze worden 't altijd. Merkwaardig genoeg!" Even leek het, of het breede bleek-gele gezu-ht van den man naast den haard vertrok in een glimlach van spot, maar het volgende oogenblik was het weer even beheerscht en even bestudeerd-zonder-uitdrukking als eerst. tot den burgeroorlog, die thans al zeven maanden gaamde is. In politiek opzicht is er in dien tijd heel wat veranderd. Wat begonnen is als een opstand van onte- vreden militairen tegen het wettig gezag, is een verbitterde strijd geworden tusschen twee extremistische richtingen, die beiden steun ontvangen van geestverwanten uit het buiten land. Deze strijd heeft over het land onnoe- melijik veel leed gebracht en een onherstel- bare schade aangericht. Herhaaldelijk heeft er vrees bestaan, diat de inmenging van vreem- den kant zou leiden tot conflicten buiten de landsgrenzen. Gelukkig is de wereld daarvoor bewaard gebleven en bieden de besluiten, juist dezer dagen te Londen genomen, om aan deze inmenging paal en perk te stellen, als niet alle schijn bedriegt, het vooruitzicht, dat ook ver- der een internationaal conflict, tengevolge van dezen burgeroorlog zal kunnen worden ver- meden. De gewapende sitrijid, die nu zeven maanden aan den gang is, is en wordt achter het front met misschien nog meer moordadigheid ge voerd dan aan het front zelf. Tegenover poli tieke tegenst.anders en zelfs tegen onschuldd- gen, die men maar verdlenkt van sympathie voor den tegenstander, gaat men met groote felheid te werk. Aan de fronten zelf heeft het aan felheid menigmaal ontbroken. Er zijn fronten, waar de gevechten soms maanden lang volkomen achterwege zijn gebleven. Al leen om Madrid woedt sinds drie maanden een hevige strijd, waarbij de aanvallers, de recht- schen, over het algemeen genomen, in de meerderheid zijn, hetgeen blijkt uit het feit, dat zij de stad steeds nauwer hebben kunnen insluiten. Hun meerderheid is echter niet van dien aard, dat zij er tot dusver een doorslaand succes hebben kunnen behalen. Ook in het Noorden heeft gedurende eenigen tijd een hevige strijd gewoed, die ertoe geleid heeft, dat Irun eh het aangrenzende gebied in handen van de rechtschen zijn gevallen. Het Baskenland vonmt hier een ldnksche enclave, die zich tot dusverre heeft weten te hand- haven. In het Zuiden waren de posities ge ruimen tijd onveranderd gebleven, doch is sinds kort Malaga met de kuststrook tot dicht bij Almeria in rechtsche handen. Het is duidelijk, dat de positie van Madrid den laatsten tijd van neteligen aard is gewor den en dat, als Madrid mocht vail en, de positie van het heele gebied in het centrum, waar- over de regeering, welke thans te Valencia zetelt, gezag uitoefent, gevaar zal loopen in handen der rechtschen te vallen, na eerst van Catalonie te zijn afgesneden, Catalonie is als het roodste gebied van het linkscbe Spanje de voornaamste vijand van de rechtsche opstan- delingen. Zij hebben het echter tot dusver vrijwel ongemoeid gelaten, omdat zij klaar- blijkelij'k eerst de hoofdstad des lands in han den willen hebben, die met kracht door de linkschen wordt verdedligd. In de gisteren gehouden vergadering welke de eerste was in 1937, hield de Voorzitter een rede. Wij stippen hieruit aan, dat gedurende 1936 de uitgaven voor werkloozeruzorg ten op- zichte van die voor 1935 eeh stij,ging vertoon- de, dat geconstateerd kon worden, dat van de Arbeidsbemiddeling een toenemsnd gebruik wordt gemaakt. Dank zij een zuiinig beheer dat ook in de toekomst noodig zal blijven kon een flink bedrag tot de reserve worden toegevoegd. Het streven is er op gericht, de zelfstandigheid der gemeente te bewaren, om te voorkomen, dat der gemeente nog meerdere lasten op den hals geschoven zullen worden. Gedurende 1936 werden gebouwd 60 nieuwe wo-ningen, terwijl 10 vergunningen ingevolge Neem toch de nieuwe versterkte Abdijsiroop, het middel dat op bijna wonderbaarlijke wrjze Uw hoest bedwingt. Akker'g Abdij siroop werkt snel en krachtig bij hoesten, bij kou op de luchtpijpen, bij beginnende en chronische bronchitis §n helpt heerlijk bij borstbenauwdheid en asthma-aanvallen. De uitsluitend van plantaardigen aard ztjnde werkzame bestanddeelen uit oude geneeskruiden welke Abdijsiroop een wereld-vermaardheid heb ben bezorgd, werden in de nieuwe versterkte Abdijsiroop nog uitgebreid door de toevoeging van de hoest-bedwingende stof codeine die moet beschouwd worden als het krachtigste rnid- del ter verdrijving van den hoest en van slum. De plantaardige extracten, in Abdijsiroop ver- werkt, werken als balsem op de ontstoken slijm- vliezen van Uw borst en keel, die daardoor worden geheeld en versterkt. Om zijn gelukkige samen- stelling noemt men terecht de nieuwe versterkte Abdijsiroop,,'s Werelds bfcste Hoest-siroop". Verlaagde prijzen75 ct., f 1.25, f 2.- f 3.50 p. flacon. Ingrez. Med. de hinderwet werden verstrekt. De Voorzitter memoreerde voorts de inwerkingstelling der waterleiding, die aan de aantrekkelijkheid der gemeente als woonstad ongetwijfeld ten goede zal komen. Door den heer Van Cadsand, als oudste in jaren, werd de rede van den voorzitter namens den raad beantwoord. De ingekomen stukken passeerden zonder meer onder den ham or, behalve het verzoek van de afdeeling Ter Neuzen en omstreken van den Bond van Koffiehuis-restauranthou- ders en sifters, om het tijdstip van sluiting der cafe's te verlaten van 11 tot 12 uur. Dit W J RAD8-A Ingez Med.) ,,Om te beginnen, hoe denk je over dat jongmensch uit ,,De Cricketers" vroeg Lomax. Geloof je nog, dat hij onschuldig is Battle haalde eiven nauw-merkbaar zijn sCaouders op en zei: ,,Het verhaal dat hij gedaan heeft klinkt geloofwaardigGedeeltelijk kunnen we 't toetsen aan de feiten. En ik zal natuurlijk naar Afrika telegrafeeren, verzoeken om in- lichtingen aangaande zijn antecedenten." ,,Dus u ibeschouwt hem als niet-mede- plichtig?" Battle 'hief zijn breede gespierde hand kalmeerend op. ,,Niet zoo haastig, meneer. Dat heb ik nist gezegd." ,,Wat is u ppinia over deze misdaad. hoofd- recherchieur" vroeg Isaacstein opeens. Hij had een zware lage stem, een stem met een klank, die eerbied afdwong. Een gedeelte van zijn succes als financier had hij aan die stem te danken. ,,Ik h6b nog geen opinie, Mr. Isaacstein: Ik heb nog niet eens het antwoord gevonden op de eerste vraag, die ik mezelf gesteld heb.' ,,Hoe luidt die vraag?" ,,Onveranderlij-k dezelfde als in elk geval van moord: wat is de beweegreden, die er achter zit? Wie profiteert van den dood an Prins Michael? Die vraag moeten wij beant- woorden voor wij verder kunnen gaan." „De revolutionaire partij in Herzo-Slowa- kije",- begon George Lomax. Hoofdrechercheur Battle legde hem met een gebaar, dat wel wat in eerbied te kort schoot, net zwij gen op. „De Broederschap van de Roode Hand is 't niet geweest, meneer", zei bij beslist. „Maar dat papier dan 't Papier met die roode hand er op!" „Neergelegd om ons op een dwaalspoor te brengen!" George Lomax was door dat antwoord in zijn waardigheid getast. „Hoor eens Battle, dat kiun je onmogelijk beslist weten." „Ja, Mr. Lomax, dat weten we wfel beslist. De Broederschap van dte Roode Hand is een oude en goede kermis van ons. Van het oogenblik van de onitscheping van Prins Mi chael af zijn ze geen oogenblik onder onize oogen uit gawepst. Dat is. om zoo te zeggen. het elementaire werk van onze afdeejing. Bin nen een straal van een- kilometer zouden wij ze niet in zijn buurt toegelatsn hebben." „Ik ben het volkomen met Mr. Battle eens", zei Isaacstein. ,,Den schuldige moeten wij ergens anders zoeken." ,,De kwestie is, heeren, zei Battle, aange- moedigd door dezen onverwachten steun, we weten wel iets van dit geval af. Al weten we niet, wie door den dood van Prins Michael wint, we weten wel wie er door verliest." „Daarmee bedoelt u vroeg Isaacstein. Met zijn 'zwarte ondoorgrondelijke oogen keek hij den detectieve strak aan. Zooals hij dlar zat, deed hij Battle sterk denken aan een ratelslang met den ,,bril" op. ,,U en Mr. Lomax en de Royalisten in Herzo-Slowakije. U zit radicaal in de soep. Neemt mij niet kwalijik, ueeren..." „Maar Battle!" viel George hem, diep ge- choqueerd in de rede. „Ga voort, Battle", zei Isaacstein. Radi caal in de soep dat teekent de situatii vol komen. Je bent menschelijker en intelligenter dan ik dacht." ,U moet een koning hebben* De koning dien u hadt, is verdiwenen. Pffft, weg!" Hij knipte met zijn vingers. ,,Nu is het de kunst om een ander te vinden, die geschikt is en dat valt niet mee. Nee, ik hoef geen details te weten, aan de hoofdzaak heb ik genoeg. Maar dit zou ik nag Wfrl willen weten: staat er ve<51 op het spel?" Isaacstein knikte. ,,Heel veel!" „Dan kom ik nu met mijn tweede vraag: Wie is de volgende troon-prsten-dent?" (Wordt vervolgd.l

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1