ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Julienne Schelfhout No. 9569 EERSTE blad WOE.NSDAG 17 FEBRUARi 1937 77e Jaargang Binnenland. FeuiSleton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen Buitenland. De burger-oorlog in Spanje Corsetten - Ceinturen Den Lezer Heil! TER NEUZEN, 17 FEBRUARI 1937. 6 Brabantdam Pont 23 Dampoortstraat U C II I H<aHHKi«MnW NEUZENSCHE BONNEMENTSPRUSBinnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Tet Neuzen r. per post 1,55 per 3 maanden - B<j vooruitbetaling fr. per post J 5,60 per jaar - v'oor Belgie en Amerika 2,—, overige lan den /2,35 per 3 maanden fr. per post Aboanementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Ultgeefster: Flrma P. J. VAN DE 8ANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,20 KT.1T.T1VF, ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliehfe's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voot de uitgavn. DiT BEAD VERSCHIJNT LEDEREN MA AN DA G- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Het Zeeuwsche Provinciale Werkcomitfe tot de inzameling van gelden voor het nationale huwelijksgieschenk aan Prinses Juliana em Prins Bernhard der Nederlanden heeft zijn arbeid thans geheel beeindigd. Over de uiikomstem van dien arbeid kan tevredenheid heenschen, op zichzelf beschouwd reedis, en zeker miet minder in vergelijking met in andere provincies opgebrachte bedra- gem. Dit kan geen verwondering baren: de lief- de tot ons Vorstenhuis is den Zeeuwen een wezenlrjk en hecbt bezit. In zwaren tijd als t moet, in vreugdevollen tijd als't harte jubelt, komt zjj rijkdijk tot uiting. Het Zeeuwsche Werkcomite en zelfs het Atgcmeen Comite, zrjn uit den aard der zaak niet gerechtigd, dank te zeggen voor de gif- tem zelf. Beiden gevoelen niettemin de be-, hoefte, tangs dezen weg, uitdrukking te geven aan him oprechte dankbaarheid voor de on- onttoeerlijke diaadwerkelijke hulp, welke men heeft mogen ondervinden, van hoog tot laag, bi) alien die tot het welslagen van het inza- m elingswerk hun steun em medewerking ge- geven hebben. Siechts door den gezamenlijken eendrach- tigen arbeid van collectanten, plaatselijke co- mttd's, plaatselijke eere-comitfe's, het provin cial© comite en het provinciale eere-comitfe is heft mogelrjk geweest in Zeeland deze schoone uitkomst te bereiken. Het Werkcomite in Zeeland, te dezen handelende mede in opdracht van het Nationale Comitfe: M. FIERNHOUT. P. BEELAERTS VAN BLOKLAND. M. J. QUARL.ES VAN UFPORD. S. S. SMEDING. PRINSES JULIANA EN PRINS BERNHARD. •let prachtig weer een warme zon scheen aan een vrrjwel wolkenloozen hemel zijn Pirinises Juliana en Prins Bemhard Dinsdag- nnorgen am 9 uur uit Weenen vertrokken. IHet gezelschap Vferj.rok, na harteljjk af- scheid te hebben genomen, o.a. van een vriend van .Prins Bemhard en diens zuster, met drie auto's. In den eersten auto hadden Prinses Juliana en Prins Bemhard plaats" genomen. De Prims zat zelf achter het stuur. In den tweeden auto volgden de Nederlandsche poli- tiebeambten; in den derden was de bagage ge- laden. Voor het vertrek verklaarden H. K. H. en haar gemaal nog, dat zij over hun bezoek aan Wleenen uiterst tevreden' waren en dat zij spoe- hig nog eens hoopten te komen. V66r het vertrek was het jonge paar in op- huracht van den bondsp resident een groote etruik witte seringen aangeboden. Voor het hotel sloeg een groepje belang- rteillenden het vertrek gade. HET PRINSELIJK EOHTPAAR TE MITTERZELL AANGEKOMEN. Het A. NR. meldde gisteren: uit Weenen: (Prinses Juliana en Prins Bernhard zijn van- avond om zes uur uit Weenen te Zell am See aamgekomen, waar ook de Koninigtn vertoeft. Het weerzien tusschen het jonge Prinselrjke eehtpaar en zrjn Koninklijke moeder was zeer hartelrjk. In imtiemen kring gebruikten de hooge gas- ten het souper in de kamers van de Koningin. Om half negen zette het jonge paar de reis voort naar Mitterzell, dat een uur rijdens ten Western van Zell am See ligt. Hier staat een •nd kasteel, dat tegenwoordig is ingericht als pension voor voomame huitenlandsche gasten. Sedert eenige dagen zijn hier kamers voor de Prinses en den Prins in gereedheid gehouden. Dit pension staat onder leiding van Frau Toni Ott, een bekende figuur in de Oosten- rijksche hotelwereld. In haar jeugd was zij een speelgenoote van den lateren Keizer Karel I van Oostemrijk. Samen speelden zij in het park van het paleis Augarten te Weenen, dat aan de moeder van den Jon'gen aartshertog toebehoorde. In latere jaren is dit paleis be- woond door mr. A. R. Zimmermann, toen hij Volken'bonidscomm issaris voor Oostemrijk was. Van morgen meldde het A. N. P. uit Wee nen: Gisterenavond is het Prinselijk eehtpaar om half 9 uit Sell am See vertrokken, na met H. M. de Koningin te hebben gesoupeerd. H. M. de Koningin begaf zich met de jongge- huwden naar beneden en onderhield zich nog met hen nadat zij in de auto hadden plaats- genomen. Toen de auto was vertrokken, wuif- de Zij hen lang na. Te 10 uur kwamen Prinses Juliana en Prins Bernhard te Mitterzell aan en.1 begaven zich terstond naar de voor de vor- stelijke gasten gereserveerde vertrekken. DR. H. J. LOVINK GEEN LID VAN DE TWEEDE KAMER. Dr. H. J. Lovink, oud-hurgemeester van Al- phen a. d. Rijn en sinds kort directeur der Nederl. Heide Maatschappij, heeft aan het hoofdbestuur der Chr. Hist. Unie doen weten, dat hij voor de a.s. verkiezingen geen kamer- candidatuur meer wenscht te aanvaarden. LUIT.-GENERAAL JHR. W. ROELL VRAAGT ONTSLAG. Naar het Vad. vemeemt staat het thans vast, dat de commandant van het veldleger, luitenant-generaal jhr. W. Roell, als zoodanig eervol ontslag heeft gevraagd aan de Koningin. Is hetzelfde blad wel ingelicht, dan zal jhr. Roell worden opgevolgd als commandant van het veldleger door generaal-majoor der infan- terie J. J. G. baron van Voorst tot Voorst, commandant van de vierde divisie te Amers- foort. Deze zal dan als commandant van de vierde divisie worden opgevolgd door den ko- lonel van den generalen staf P. W. Best, com mandant van de luchtvaartafdeeling. ADRES TEGEN VERHOOGING VAN VEEiPRIJZEN. De Nederlandsche vereeniging van veewei- ders en mesters heeft een a'dres gezonden aan den minister van Landbouw en Visscherij, waarin er op gewezen wordt, dat door de aam- koopen voor Duitschland uit hoofde van het ,,plan-Deterding" van vee, dat anders gedeelte- lijk hestemd is om door de veewei'ders voor het aanstaande seizoen te worden aangekocht, de prijzen van dit soort vee den laatsten tijd met 50 4 69 gulden per beest zijn gestegen. Daar thans de trjd nabij is, waarin de leden van adressante hun vee voor de bezetting bim- ner landen moeten aanschaffen, terwijl bij de prijsstijging zich als gevolg van de kalveren- beperking zich nog een gebrek aan jong vee doet gevoelen, wijst adressante er op, dat haar leden bij het inkoopen tegen de thans gestegen prijzen een abnormaal risico op zich moeten nemem, welk risico van dien aard is, dat hun bedrijven met den ondergang worden bedreigd. De vereeniging verzoekt daarom den minis ter maatregelen tegen dat abnormale risico te willen treffen. HET VERSCHE KADETJE. De minister van Sociale Zaken heeft tegen 25 Februari de vertegenwoordigers van de pa- troonsbonden in het bakkersbedrijf en tegen den daarop volgenden dag de vertegenwoordi gers van de arbeidersorganisaties in dat be- drijf opgeroepen, om hen te hooren over het versch brood-vraagstuk, met name over het denkbeeld van het nemen van een proef ge- durende 6 maanden met de beschikbaarstel- ling des morgens vroeg van klein brood. door AGATHA CHRISTIE. 28) Vervolg. HOOFDSTUK VUI. De Amerikaajische gast. Hoofdrechercheur Battle legde het laken weer over de stille figuur op de tafel. Hij had het neerslachtige air van iemand, die zijn laatste hoop ziet vervliegen. Op een meter afstand stond Anthony, met zijn handen in afln zakken, diepzinnlg na te denken. „Dat heeft Lollipop dus bedoeld met zijn .andere methoden", mompelde hjj op een ge- geven oogenblik." „Wat zegt iu, Mr. Cade?" „Neen, niets. Neem me niet kwaiijk, dat ik boo onnoozel in mezelf sta te mummelen. Maar de quaestie is, dat ik, of eigenlijk m'n vriend Jimmy MoGrath, in dfen slag voor dui- aend pond opgelicbt is." ,,E>uizend pond is een behoorlijke som," zei Battle. „Ja... maar in dit geval is die duizend pond *iet de hoofdzaak. 't Feit, dat ik dat manus- •ript als eien zoete jongen aan den eerste den heste afgegeven heb! Dat doet 't me, mr. Battle, dat verwondt me tot in 't idiepst van •m'n ziel." Hoofdreciherclieur Battle gaf geen antwoord. ,,Enfin", zei Anthony, berouw geeft niets en misschien is alles nog niet verloren. Als ik. magr zorg, dat ik tusschen vandaag en volgende week Woensdag de memoires van wijlen vriend Stylptitsch weer in mijn bezit krijg, dan is de zaak weer gezond." DE NIEUWE THESAURIER-GENERAAL. Tot thesaurier-generaal bij het departement van financien is als opvolger van mr. Ries benoemd de heer B. J. de Leeuw. De nieu- we thesaurier-generaal werd 19 Oct. 1887 te Dinxperlo geboren. In 1921 werd hij vc">r den tijd van 3 jaar naar Indie uitgezonder als inspecteur van fi nancien 2e klasse. Na zijn terugkeer in 1925 hier te lande werd de heer De Leeuw in 1927 benoemd tot inspec teur der registratie en domeinen, waama hij 1930 weer naar Indie vertrok, thans als thesaurier-generaal bij het departement van financien te Weltevreden. Met ingang van 16 Maart volgde zijn be- noeming tot directeur van financien bij het departement, welke functie hij tot 1934 bleef bekleeden, toen hem op zijn verzoek een eervol ontslag werd verleend onder dankbetuiging voor de goede diensten door hem in moeilijke omstandigheden aan dan lande bewezen. De heer De Leeuw is in Indie voorzitter ge weest van den raad van departementshoofden en lid van de commissie van bijstand voor de staatsspoor- en tramwegen. Hij is ridder in de orde van den Nederland- schen Leeuw en officier in de orde van Oranje- Nassau. LASTERPRAATJES OVER EEN BURGEMEESTER. Aan het slot van de Vrijdag gehouden raads- vergadering te Stavenisse verklaarde de bur- gemeester zich genoodzaakt te zien eenige opmerkingen te maken over lasterpraatjes, die omtrent zijn persoon be rondte deden. Men zou hem namelijk hebben verweten, dat hij een onjuiste opgave van het inwonertal der ge- meente Stavenisse zou hebben verstrekt, met de bedoeling zijn salaris hooger te stellen, dan het in werkelijkheid moest zijn. De burgemeester deelde nfi mede, dat de beide wethouders op zijn verzoek het bevol- kingsregister hadden n&gegaan. Daarbij was in 't geheel niets van eenige fraude gebleken. De burgemeester concludeerde dat men dus zijn goeden naam moedwillig door het slijk had gesleurd. Wanneer hij de verspreiders van deze lasterpraatjes zou ontdekken,- dan zou de burgemeester niet nalatem hen gerechtelijk te vervolgen. DE DISTRIBUTIE A J.N WERKLOOZEN EN STEUN IN NATURA. De drie Nederlandsche middenstandsbonden hebben zich gewend tot den minister van So ciale Zaken in verband met diens aan de ge- meentebesturen medegedeelde voomemen om de subsidieering in de kosten van extra hulp aan werkloozen kleebing, dekking en schoei- sel), de z.g. steunverleening B, ook voor het dienstjaar 1937 gedeeltelijk in natura te doen geschieden. De hoofdbesturen van de drie bonden ver- klaren van dit voomemen met groote be- vreemding kennis te hebben genomen. Het is hun gebleken, dat het desbetreffende persbe- richt in de kringen van den middenstand in het geheele land een even groote bevreemding heeft te weeg gebracht. Zg hopen, dat alsnog zal kunnen worden voorkomen, dat de steunverleening door het departement van sociale zaken steeds verder wordt geieid in een ricbting, die ook het klein- handelsbedrijf hoe langer hoe meer ,,steun- rijp" most maken en die op den, vooral op het oogenblik in het bedrijfsleven zoo gewenschten geest van vertrouwen in de toekomst een ave- rechtschen invloed uitoefent. Het is hun bekend, dat in verschillende plaatsen in het verleden de inschakeling van den winkelstand bij de verstrekking van steun in natura is geschied op een wijze, die den betrokken overheidsinstanties tot volledige voldoening strekte, op een wijze, die niet al leen strekte in het belang van den winkel stand, maar evenzeer in het belang van de steunende organen en van de gesteunde per- sonen. Gaame stellen de drie Nederlandsche mid denstandsbonden him op dit punt verkregen ervaring ten dienste van den minister, ten- einde medie te bevorderen, dat in andere plaat sen, waar daaraan behoefte bestaat, de inscha keling van den winkelstand bij ondersteuning in natura op een speciale wijze tot .stand wordt gebracht. Zij verzoeken den minister daartoe de wijze van besteding van de voor den steun-B be- schikbare gelden ten voile aan de gemeente- besturen te willen overlaten. „Wilt u nog even mee teruggaan naar de vergaderzaal, mr. Cade? Er is nog iets, waar- over ik 't met u moet hebben." Toen ze in het bewiuste vertrek terug wa ren, ging de rechercheuir dadelijk naar de middelste deur. ,,Ik heb nog eens over deze quaestiq nage- dacht, mr. Cade. Deze deur gaat hefel stroef open. Zoudt u zich niet vergist kunnen heb ben met te denken, dat de deur gesloten was? Zij kan wel geklemd hebben. Ja... als ik er goed over denk, ben ik er eigenlijk zeker van, dat u zich vergist heeft." Anthony keek hem soierp aan. „En als ik u nu eens zeg, dat ik izeker, ab- soluut zeker ben, dat ik me niet vergis?" „Maar als u goed nadenkt zult u toch moe ten toegeven, dat vergissen tocih wel moge- lljk is?" zei Battle, met z'n blik in dien van Anthony. „Om u een genoegen te doen, ja," zei Anthony. Battle glimlachte voldaan. ,,U bent niet traag van begrip, mr. Cade. Dus dat wil u dan wel, bij gelegenheid, zoo terloops, eens zeggen?" „Ja... Maar ik..." De vingers van Battle's rechterhand om- klemden opeens, in krampachtigen greep, Anthony's arm. De rechercheur boog zich iets voorover en bleef, met gesloten oogen, staan luisteren. Opeens richtte hij zioh op, beduidde Antho ny door een gebaar om vooral geen enkel geluid te maken, sloop op zijn teenen naar ide deur en gooide die wijd open. Aan den anderen kant van den drempel stond een lange man, met zwart haar, dat keurig midden op zijn hoofd gesoheiden was, groote, hel-blauwe oogen, die de wereld on- schuldig bekeken en een breed, goeddig ge- zicht. ..Pardon, heeren," zei hij met een eenigs- zins nasale stem en een accent, dat geen twij- fel liet aan het land, waar zijn wieg gestaan DE PAUS ZAL DE „GOUDEN ROOS" ZEGENEN. Naar uit het Vaticaan wordt mede'gedeeld, zal de Paus, die zeer verheugd is, dat hij Zon- dag weer enkele stappen in zijn vertrek heeft kunnen zetten, naar men stellig verwaeht, in staat zijn 7 Maart de zegening te verrichten van de ,,gouden roos", welke bestemd is voor de Koningin van Italie. Pokken te Malaga. De correspondent van Reuter te Gibraltar heeft na een bezoek aan Malaga verklaard, dat meer dan een tiende gedeelte der stad verwoest is. Er doen zich tientallen gevallen van pokken voor, en dagelijks eischt deze ziekte slachtoffers. De Britsche en Ameri- kaansche consulaten hebben van de bombar- dementen zeer te lijden gehad. Naar twee Amerikanen, die te Malaga gebleven zijn, mededeelden is Malaga sedert het uitbreken van den oorlog 44 maal het doelwit van lucht- bombardementen geweest. had. „Is het geoorloofd om het tooneel van de misdaad te bezichtigen? De heeren zijn zeker beiden van Scotland Yard?" ,J1k niet," zei Anthony. ,,Maar deze heer hier is hoofdrechercheur Battle van Scotland Yard." ,,Zoo!" zei de Amerikaan met een zeker vertoon van eerbied. .^Aangenaam u te ont- moeten, meneer. Mijn naam is Fish, Hiram Fish uit New York City." ,,Wat won u speciaal graag zien, mr. Fish?" vroeg de politie-beambte. De Amerikaan kwam de kamer in en be- keek met groote belangstelling de donkere plek op den par'ketvloer. „Ik interesseer me voor ailes, wat misdaad is, mr. Battle, 'n Soort liefhebberij van me. Onlangs heb ik nog een artikeltje in een van onze weekbiaden gesehreven: Degeneratie en de hedendaagsche misdadiger." Onder het spreken gingen z'n oogen, in een scherp rondspeuren, de kamer door., Ze ble- ven opvallend lang op het bewuste middelste raam rusten. „Het lichaam is al getransporteerd," ver- telde Battle den Amerikaan i/olgens An thony tamelijk overbodig. „Zoo," zei de Amerikaan onverschillig. Zijn oogen gingen naar de schilderijen aan de hooge miuren. „Buitengewoon mooie schilde rijen hier, heeren. Een Holbein, twee Van Dyck's en als ik me niet vergis, een Velas quez. Ik interesseer me voor schilderijen, moet u weten, voor schilderijen en voor eerste uit- gaven. Daarom ben ik ook hier uitgenoodigd, om de collecti© eerste uitgaven van Lord Ca- terham te zien." Hij zuchbte even. „Dat zal nu oak wel misloopen. De gasten 2mllen wel toanen, dat ze weten hoe 't hoort, en met de eerste de beste gelegenheid verdwij- nen niet?" „Dat zal, tot m'n spjjt, niet gaan, meneer", zei de hoofdrechercheur. ,,Niemand mag weg v66r het gerechtelij'k onderzoek". DIPLOMA VOETKUNDIGE. Oinze stadgenoot, de heer A. A. Herrebout, coiffeur, •verwierf dezer dagen het diploma als voetkundige, voor het met goed gevolg af- leggcn van het Verbondsexamen gehouden te 's Gravehhage, van wege het Nederlandsche Verbond van onder medisch toezicht gediplo- meerde voetkundigen en pedicures. AFDEELING TER NEUZEN BOND VAN NED. ONDERWIJZERS. In de huishoudelijike vergadering van boven- genoemde afdeeling, heeft de heer F. van den Broeke, die jarenlang voorzitter van deze plaatselijke onderwijsorganisatie is geweest, het presidium overgedragen aan den heer A. C. 'de Pauw, die door de vergadering met algemeene stemmeh werd gekozen. In den heer Van den Broeke verliest de af deeling een bekwaam voorzitter. Ruim 40 jaren heeft hij, actief deelgenomen aan de strijd zijner vakorganisatie tot verheffing van het onderwijs en deszeifs dienaren. De secretaris kon dan ook in zijn afscheids- woord getuigen, dat hier een levensperiode eindigde, gesteld in dienst van het Bonds- ideaal. De heer Van den Broeke dankte voor de tot hem geriohte woorden en voor de prettige samenwerking, die hij gedurende zijn leiding heeft mogen ondervinden. OVERPLAATSING INSPECTEUR VAN HET LAGER ONDERWIJS. Bij Kon. besluit van 10 Februari 1937, is aan W. F. Smits, op zijn verzoek, eervol ont slag verleend als inspecteur van het Lager Onderwijs in de inspectie Nijmegen, en over- geplaatst naar deze inspectie: B. J. A. Stoop- man, inspecteur van het Lager Onderwijs in de inspectie Goes, voordien te Ter Neuzen. ZEELAND EN HET NATIONALE H UW ELI J KS<1 ESOHKJVK. Dezer dagen heeft op het stadhuis te Mid- delburg, onder voorzitterschap van den heer M. Fernhout, een voltallige vergadering plaats gevonden van het Provinciale Zeeuwsche Werkcomite tot het nationale huwelijksge- schenk. In deze vergadering is de geheele admi- nistratie van den penningmeester van dit pro vinciale comite vergeleken met de bescheiden en, nadat alles in stipte orde bevonden was, is den penningmeester, met eem dankbetuiging voor zijn niauwgezet bebeer, algeheele dfe- charge daarvoor verleend. De totale opbrengst in Zeeland heeft bedra- gen 12.467,04; na aftrek der onkosten ten bedrage van 69,60 is het eindbedrag, groot 12.397,44 aan den algemeenen penningmees ter van het nationale comite overgemaakt. WERKVEKRUIMING. Men zal zich herinneren, dat in de laatstgehouden Hoofdbestuursver.gadering der Z. L. M. ir Mesu, directeur van den Cultuur- technisohen dienst sprak over de werkver- ruiming in Zeeland, waaraan volgens hem nog veel meer dan tot dusver kon worden gedaan. De Z. L. M. nam izich toen voor het initiatief te nemen tot oprichting van een stichtinig voor een dergelijk doel. Op Dinsdag 23 Febr. zal nu te Goes een vergadering worden gehouden van vertegen woordigers van gewesteiijke landbouworgani- saties, grootere gemeenten e.a. onder voor zitterschap van den Commissaris der Konin gin in Zeeland, om met het oog op werkver- ruiming te komen tot een stichting, die tot taak heeft werken van economisch landbouw- kundige beteekends te bevorderen in dit ge- west. (De Z.) 90STE VERJAARDAG VAN MR. DIJCKMEESTER. Dinsdag genoot Mr. H. J. Dijckmeester, oud-Commissaris der Koningin in Zeeland, die sedert jaren een zeer gezien inwoner van de residentie is, het zeldzame voorrecht, in uit- stekende gezondheid zijn 90sten verjaardag te kunnen vieren. De 90-jarige heeft daarbij van vede zijden-* groote belangstelling mogen ondervinden. Een alleraardigst geschenk werd hem des ochtends overhan digd, namelijk een sohitterend bloem- stuk van de ^ezamenlijke Commissarissen der Koningin in de verschillende provincien. Trou- wens de bloemstukken van vrienden en be- kenden stroomden gisteren de woning van Mr. Dijckmeester binnen. Ook Gedeputeerde Staten van Zeeland toonden door het zenden van bloemen hun belangstelling en evenzoo deden o.a. het kerkbestuur en de notabelen van de Waalsche gemeente te' 's-Gravenhage (de krasse 90-jarige is nog altijd president van het ^college van notabelen en bestuprs- leden van de Witte Societeit aldaar, waarin Mr. Dijckmeester vroeger een commissaris- functie vervulde. In den namiddag maakten velen van de ge legenheid gebruik, den jarige te zrjnen huize de hand te drukken. ,,Zoo! En wanneer is dat gerechtelijk onder zoek?" .Misschien morgen, misschien Maandag pas. Eerst moeten we nog de lijkschouwing en een onderhoud met den eorroner hebben". ,,Ik ben er achter", zei Mr. Fish, ,,'t Zal een melancholieke boel worden... onder de gegeven omstandigheden..." Battle ging naar de deur. ,,We zullen hier maar weg gaan", zei hij. „Voor het oogenblik moet de kamer nog ge sloten blijven". Bij de deur bleef hij wachten om de ande ren te laten voorgaan. Dan sloot hij de deur af en stak den sleutel in zijn zak. „Ik veronderstel", zei mr. Fish, „da't u ook naar vingerafdrukken zoekt?" Onder andere", zei hoofdrechercheur Battle laconiek. ,,En ik denk ook, met het weer dat we van nacht hebben, dat er voetstappen te zien ge weest moeten zijn". Binnen niet fefen, buiten meer dan genoeg", zei Battle. ,,Van mijn voeten afkomstig", verklaarde Anthony opgewekt. De onschuldige blauwe ooge:n van mr. Fish bekeken heJh van het hoofd tot de voeten. ,,Ik venbaas me over je, jomgmensch", zij hij. Door een lange gang kwamen ze in de hal bij den hoofdingang, een groote cirkelvormige ruimte, van vloer tot zoldering met donker eikenhout betimmerd, met op de hoogte van de eerste verdieping een galerij. Op het oogen blik dat zij de gang uitkwamen, verschenen door een deur aan den tegenovergestelden kant twee gedaanten. ,,Aha", zei mr. Fish. ,,Onze joviale gastheer". Dat joviaal was zoo komisci in tegenstel- Ung met het type van Lord Caterham, dat Anthony zich even afkeeren moest om zijn lachen te verbijten. „En hij wordt ver.gezeld door een dame" ging de Amerikaan onverstoorbaar voort ,,wier geachte naam ik gisteravond niet'ver- Gemaakt op maat en in vol vertrouwen (Ingez. Med. staan heb. Maar ook zonder naam is ze aan- trekkelijk, buitengewoon aantrekkelijk". Naast Lord Caterham liep Virgina Revel. Anthony had zich den geheelen morgen al op die ontmoeting voorhereid. Hij had er geen idee van, hoe hij moest handelen. En daarom had hij besloten zijn houding van die van Virginia te laten afhangen. Hoe die houding zou zijn wist hij niet, maar hij had groot vertrouwen in haar tegnwoordigheid van geest. Ze liet hem niet lang in twijfei. ,,Ah, Mr. Cade!" zei ze, terwijl ze hem spontaan heide haar handen toestak. ,,U heeft dus toch kunnen komen!" „We3, wel, Mrs. Revel! Ik wist niet, dat Mr. Cade een vriend van u was!" zei Lord Caterham. ,,Een oude en een buitengewoon goede vriend," zei Virginia met even een ondeugen- de schittering in haar oogen. .Gisteren ben ik hem, heel toevallig, midden in Londen tegengekomen, en toen heb ik hem verteld, dat ik van plan was, hier naar toe te gaan." Anthony stapte den weg, dien zij hem aan- wfees, kordaat op. „En als tegenprestatie heb ik Mrs. Revel toen verteld, dat ik me, tot mijn spijt, ge noodzaakt had gezien om voor uw vriendelijke uitnoodiging te bedanken", legde hij Lord Ca terham uit. ,,Zij was bestemd voor een ander en ik was van opinie, "dat ik niet het recht had, om onder valsche vlag van uw gastvrij- heid gebruik te maken." ,,Maar dat is nu toch allemaal in orde, beste kerel", zei Lord Caterham. ,,Ik zal Tredwell zeggen, dat hij je koffers moet laten halen." „U is heel vriendelijk, Lord Caterham. maar „Geen maren! Natuurlijk kom je hier logee- ren. ,,De Cricketers" is gewoonweg onmogelijk om te wonen en te eten en te slapen bedoel ik." „U komt hier, natuurlijk!" drong Virginia levendig aan. (Wordt veg/olgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1