ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTiEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9568 MAANQAG 15 FEBRUARi 1937 77e Jaargang Binnenland Feuilleton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen 0PENBARE RAADSVERGADERING. URANT a rovw.mf.ntsprijs Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post f 1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar ,/oor Belgie en Amerika 2,overige lan den f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Oitgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 2ft. AD VERTENTI8NVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20 kt.f.tnf. ADVERTENTI8Nper regels 50 cent bjj vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk. op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 68n dag voor de uitgavc. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MA AN DAG- WOENSDAG- EN VBUDAGAVOND. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter openbare kermis, dat een vergadering van den Raad dier gemeente is belegd tegen Don- derdag, 18 Februari 1937, des nam. 2 uur. Ter Neuzen, 13 Februari 1937. De Burgemeester, P. TELLEGEN. DIENSTPLICHT. Inspectie. Behoudens onvoorziene omstandigheden zal in Jiuni a.s. het jaarlijksch onderzoek plaats bebben voor de gevvone dienstplidbtigen der landmacht van de lichtingen 1925 en 1928. Plaats en tijd van het onderzoek zullen nader worden bekenid gemaakt. Ter Neuzen, 15 Februari 1937. De Burgemeester van Ter Neuzen, P. TEELEGEN. HET VERBLIJF VAN HET PRINSELIJK PAAR TE WEENEN. De autoriteiten te Weenen zorgen er, naar de Weensche corresp. der N. R. Crt. meldt, voor, dat het incognito van het Prinselijke paar in de Oostenrijkscbe hoofdstad zorgvul- dig wordt in acht genomen. Derhalve ver- schijnen in de dagbladen slechts korte berich- ten omtrent het verbdijf. Donderdagavond hebben de hooge gasten in gezelschap vertoefd van een Weenschen vriend. Vrijdagochtend hebben zij in hun ver- trekken met een Weenschen vriend geluncht. 's Middags heeft Prins Bemhard in de stad eenige inkoopen gedaan. Vervolgens hebben zij het slot Schonbrunn bezocht. 's Avonds heeft Prins Bemhard een operette-vertooning bijgewoond. Zaterdagochtend hebben de Prinses en de Prins eenige Weensche bezienswaardigheden bezocht, o.a. de Rijschool en de Stephanus- kerk. Des avonds zouden zij een voorstelling in het Burgtheater bijwonen. De Koningin zal tot Donderdag te Zell am See vertoeven, waarheen het Prinselijk paar zieh Zondag zou begeven. Daar zullen zij eenige dagen verblijven. De Koningin zal Donderdagmiddag om 2 u. 15 met den gewonen D-trein, waaraan een saionwagen is gekoppeld, naar Nederland terugkeeren. !Het Prinselijk paar zal zich na het ver trek van H.M. naar de Italiaansche Riviera begeven, waarheen intusschen een der auto's van het gezelschap is vertrokken en waar kamers zijn besproken. Zaterdagmiddag heeft toevallig het Prinse lijke paar den Hertog van Windsor en zijn zuster, de Princess Roy/al (gravin Harewood) met haar echtgenoot, graaf Harewood ont- moet. Na het diiner in hotel Bristol bagaven de Prinses en de Prins zich naar hun vertrek- ken. Toen zij in de hal op de lift wachtten, stapten uit de lift van boven de Hertog van Windsor en zijn zuster en stonden eensklaps voor de wachtende Prinses en den Prins. De feegroeting was zeer hartelijk en zij bleven o*geveer tien minuten met elkaar in gesprek. Na deze ontmoeting heeft Prinses Juliana een telefonisch onderhoud met de Koningin gahad. DR. COLIJN DE EIJSTAANVOEKDER VOOR ZIJNE PARTI J. De kring Haarlemmermeer der anti-rev. kiesvereeniging hield jl. Zaterdag zijn 25sten partijdag. Wegens den grooten toeloop werd deze gehouden in de groote veilingzaal van ,,Bloemenlust" te Aalsmeer-Oost. door AGATHA CHRISTIE. 27Vervolg. ,,Weet u wie hier doodgeschoten is, Mr. Cade?" ,,In ,,De Vroolijke Vrouwtjes" werd verteld, dat het een zekere graaf Stanislaus was of een naam, die er veel op lijkt." ,,Vertelt u 't hem maar", zei Battle tegen George Lomax. George voelde blijkbaar niet veel voor die taak, maar hij kon bezwaarlijk weigeren en dus stak hij van wal. ,,De heer die hier op ,,De Schoorsteenen" in cognito als graaf Stanislaus vertoefde, was in ■werkelijkheid niemand anders dan zijne hoog- heid prins Michael van Herzo-Slowakije." Anthony floot tusschen zijn tanden door. ,,Dat is een lamme boel", zei hij. Hoofdrechercheur Battle had Anthony ge- durende de pompeuse aankondiging van Lo max, strak zitten aankijken. Bij het hooren van dit antwoord, liet hij een soort van tevre- den gebrom hooren en stond op. ,,Ik heb Mr. Cade nog een paar dingen te vragen zei hij. „AIs u het goed vindt, neem ik hem mee naar de Vergaderzaal." Zeker, natuurlijik", zei Lord Caterham. ..Neemt u hem maar mee waarheen u wilt." Anthony en de detective gingen samen de kamer uit. De voorzitter deelde in die vergadering mede, dat de candidatenlijst der anti-rev. partij nog niet vaststaat, dock dat Dr. H. Oolijn in alle 18 kieskringen als lijstaanvoerder zal op- treden. In deze vergadering werd oak een redd ge houden door Dr. Colijn, welke met daverend applaus werd begroet. Hij gaf achter te ken- nen, dat (hij niet zou houden een partij-politieke rede, aangezien een Minister in de allereerste plaats is de dienaar der Kroon. Hij acht het daarom als Minister niet gepast een politieke rede te houden. Zijn tijd om als leider der anti- rev. partij op te treden zal er eerst weer zijn, als hij opnieuw Kamer-candidaat is. Nu moet hij 2Sich nog onthouden. Hij stipte in zijn rede aan, dat thans anders over de anti-rev. partij werd gedaoht dan 25 jaar geleden. Toen werd ze fel bestreden. Toen werd gezegd dat die partij niet mee kon. Ook thans wordt er nog wel strijd tegen ge- voerd, doch als spreker thans ondeugend wilde zijn, zou hij zeggen dat er thans velen zijn, die niet ongaame de regeering in handen der anti-rev. zien. Meer dan voorheen wordt gevoeld, dat de anti-rev. groep in ons volk, ondanks haar be- trekkelijk gering getal, toch een leidende plaats inneemt. Ook nu nog gaat er van den calvinistischen kring een kraclht uit als het er op aankomt iets te veroveran wat veroverd moet worden. Er wordt wel tegen gesputterd, maar juist in dit starre zit de kracht, die de calvinistische gedachte heeft. Er is nog iets anders dat in het calvinisme in breederen kring wordt gewaardeerd. Dat is de stelligheid. In den grand is het Nederl. volk afkeerig van vaagheid en onzekerheid. En nu treft het, dat de eischen, die men juist aan de regeering stelt, eigenschappen zijn, die men in het Calvinisme waardeert._ Zoo zal de anti-rev. partij ook steeds naar de juiste bon ding- zoeken en dan zich onveranderd tot die houdinig bepalen. Spr. lagde er den nadruk op, dat we nog in groote moeilijkheden zitten, en er kunnen nog veel greater moeilijkheden komen denk eens aan de mogelijlklheid, dat de vrede in Europa wordt verstoord en daarom mag de anti-rev. partij zich bij deze verkiezing inzonderheid rich ten tot het Neder landsche volk als geheel. Naarmate de moeilijkheden grooter worden, naarmate de stormen opkomen, moet ook de inspanning grooter worden ten bate van het geheele Nederlandsche volk. Bereidt u er op voor, zegt spreker, dat de strijid uitermate fel zal zijn. KIND JUNI WORDEN DE VER.KIEZINGEN GEHOUDEN. Naar de Tel. verneemt, zullen de verkiezin- gen voor de Tweede Kamer waarschijnlijk in de tweede helft van Juni worden gehouden, een ,,vervroeging"' derhalve van ten hoogste een of twee weken. Evenals bij vorige gelegenheden zullen de Kamers op termijn ontbonden worden, waar- door de zitting 19361937 gesloten kan wor den den dag voordat de nieuwe Kamers bij- eenkomen. Aldus is ons land in geval van bui- tengewone omstandigheden niet eenigen tijd zonder parlement. Begin Juli wordt dan waarschijnlijk de nieuwe zitting 1937 geopend welke dan weer gesloten wordt op den gebruikelijken datum, dat is de Zaterdag voor den derden Dinsdag in September. Op Prinsjesdag opent H.M. de Koningin vervolgens de zitting 19371938, iwaama de parlementaire molen weer gewoon kan malen. De zitting 1937 zal hoofdzakelijk, zoo niet yrijwel uitsluitend, dienen .voor de tweede be- handeling van de Grondwetsherziening. De Staten-Generaal zullen dus ook in Juli en Augustus dit jaar in voile actie zijn. DE GRONDSTOFFEN VOOR HET BA1KKERSBEDRIJF. De Nederlandsche vereeniging van werk- gevers in het bakkersbedrijf deelt mede, dat Het lichaam van den vermoorde was al ge- transporteerd. Op de plaats, waar het gele- gen had, vertoonde het hout een paar donkere vlekken, maar overigens was er niets, dat aan de tragedie, welke zich daar afgespeeld had, herinnerde. De zoon scheen door de drie open- slaande deuren naar binnen, bet geheele voor- uame vertrek stond vol gouden licht. Anthony keek om zich heen en knikte goedkeurend. „Buitenigewoon mooi", zei hij. „Er gaat niet veel boven ons goede Engeland, wat?" ..Kreeg u dadelijk den indruk, dat het schot uit deze kamer kwam vroeg de rechercheur, zonder met een woord op de lofrede van An thony in te gaan. ..Laat ik 'ns kijken." Anthony deed een van de deuren open, ging het terras op, keerde zich om en bekeek het huis. „Ja, dat is de bewuste kamer", zei hij. „Zij is ingebouwd en zij neemt zoowat den heelen hoek in beslag. Als het schot ergens anders vandaan gekomen was, ik bedoel, ergens an ders uit het huis, zou ik het van links ge- hoord hebben. Maar dit kwam van precies achter me, eerder iets naar r.echts dan naar links. Daarom dacht ik, dat het ook wel een schot van een strooper kon zijn. Dit vertrek neemt den uitersten hoek van dezen vleugel in, ziet u wel?" Cade stapte over den drempel en kwam de kamer weer in. Maar opeens bleef hij staan, alsof er plotseling een minder aangename ge dachte bij hem opkwam en vroeg: ,,Maar waarom vraagt u dat? U weet toch dat hij in dit vertrek doodgeschoten is, niet?" „Ja, ja", zei de rechercheur. ,,Maar we wil- len altijd meer weten, dan we al weten... Hm, ja, hij is ongetwijfeld in dit vertrek doodge schoten. Maar u hadt 't zooeven erover, dat u de deuren geprobeerd hadt, niet?" „Ja. Ze waren van binnen afgesloten.' ..Hoeveel heeft u er geprobeerd?" „Alle drie." in de algemeene ledenvergadering, welke Don derdag te 's Gravenhage werd gehouden, met algemeene stemmen een motie is aangeno- nomen van den volgenden inhoud: De Nederlandsche vereeniging van werk- gevers in het bakkersbedrijf, geconstateerd hebbende, dat de prijs van de binnenlandsche tarwe thans is gestegen tot ver boven den richtprijs, besluit met algemeene stemmen er bij de regeering op aan te dringen, thans oogenblikkelijk over te gaan tot opheffing van het maalgebod, intrekking van de mono- polie-heffing op tarwe en ter vervanging van het huidige systeem van crisismaiatregelen ten behoeve van den tarwesteun in te stellen een divergeerend invoerrecht op tarwe en tarwe- producten, zulks ter bescherming van de be- langen van den akkerbouw in geval de tarwe- prijs zou zakken tot beneden den huidigen richtprijs besluit voorts er bjj de regeering met de meeste klem op aan te dringen, de crisishef- fingen op andere bakkerij-grondstoffen, in casu melkpoeder, vetten en olien te verlagen, zulks aangezien zij vreest, dat een te hooge broodprijs noodzakelijikerwrjze zal leiden tot vermindering der consumptie. DE HAMWIAVING VAN NEDERLAND'S NEUTRALITEIT. De minister van Buitenlandsehe Zaken heeft thans de nadere vragen van het Eer- ste Kamerlid van Vessem beantwoord. De vraag was, of de minister bereid is, mede te deelen op welke vroegere openbare verkla- ringen van de zijde van den Duitschen leider en rijkskanselier de zinsnede in diens op 30 Januari j.l. uitgesproken rede, naar het in- zicht van den minister blijkbaar terug sloeg. Die zinsnede luidde: ,;De Duitsche regeering heeft voorts aan Belgie en Holland verzekerd, dat zij bereid is deze staten te alien tijde als onaantastbare neutrale gebieden te erkennen en te garan- deeren." De minister antwoordt thans, dat hij ver- onderstelde, dat de aangehaalde zinsnede te- rugsloeg op de mededeeling, door den Duit schen rijkskanselier op 7 Maart 1936 in het openbaar gedaan, volgens welke de Duitsche regeering bereid was om een niet-aanvalsver- drag tusschen Belgie, Duitschland en Frank- rijk te sluiten onder .waarborg van Groot- Britannie en Italie en ook Nederland als partij tot zulk een verdrag toe te laten, in- dien dit onzerzijds mocht worden gewenscht en de andere betrokken staten daarmede mochten instemmen. Kon de minister den be- wusten passus in de rede van den rijkskanse lier van 30 Januari j.l. op geen andere wijze verklaren, daarbij werd door hem niet voor- bijgezien, dat de mededeeling van 7 Maart 1936 en de inhoud van de meer bedoelde zin snede van ongelijke strekking zijn. Van de zijde der Duitsche regeering ver- kregen inlichtingen hebben de juistheid van de bovengenoemde veronderstelling beves- tigd. Verder is gebleken, dat de uiting in quaes- tie van den rijkskanselier moet worden opge- vat als een aanbod, dat geldt zoowel voor het geval, dat een nieuw Westelijk .pact tot stand mocht komen en in dat verdrag een regeling wordt getroffen, als voor een verdragsrege- ling in anderen vorm, indien geen Westelijk pact wordt gesloten. Daarop is onzerzijds aan de Duitsche regee ring medegedeeid, dat wij, met alle waar- deering voor de uit het aanbod sprekende goede bedoelingen, niet bereid zouden zijn nopens de onaantastbaarheid van ons grond- gebied met eenig land en verdrag te sluiten. Die onaantastbaarheid is voor ons een axioma, dat zich niet leent als onderwerp voor een door ons te sluiten verdrag. Bij dit antwoord van den minister van bui tenlandsehe zaken moge schrijft de N. R. Crt. nog in herinnerig worden gebracht, dat hij •met betrekking tot het andere denkbeeld van een ,,niet-aanvalsverdrag" reeds op 15 Febr. ,,Bent u daar zeker van, meneer?" ,,Ja. Ik ben gewoonlijk nogal zeker van m'n zaak. Wlaarom vraagt u dat?" ..Eigenaardig!" overdacht de rechercheur hardop. ,,Wat is eigenaardig?" ,,Toen de misdaad vanmorgen ontdekt werd, was de middelste deur niet gesloten dat wil zeggen, de sluiting, ^e metalen midden- stang, was niet dicht." ,,Pfff", zei Anthony, terwijl hij zich in een van de stoelen liet neervalien en zijn sigaret- tenkoker te voorschijn haalde. ,,Dat is een slag! Dat geeft de zaak een geheel ander aanzien. Nu hebben we twee mogelijkheden. Of hij is vermoord door iemand in huis en die iemand heeft naderband de middelste deur opengedaan, om de schuld op een ander te gooien op mij bijvoorbeeld, of ik zit te lie- gen. U denkt natuhrlijk, dat het laatste het geval is, maar heusch, met m'n hand op m'n hart, dat is "t niet..." „Niemand komt hier het huis uit, voor ik met ze afgerekend heb, dat verzeker ik u", zei rechercheur Battle grimmig. Anthony keek hem scherp aan. „Hoe lang is u al van opinie, dat het door iemand in huis gedaan is?"' vroeg hij. Battle glimlachte even. „Van het begin af. Uw spoor was mij een beetje te duidelijk. Dadelijk toen uw schoe- nen in de voetstappen pasten, begreep ik, dat we aan het verkeerde adres waren." ,,Ik feliciteer Scotland Yard," zei Anthony luchtig. Maar op hetzelfde oogenblik dat Battle hem, praktisch gesproken, van medeplichtig- heid vrijsprak, voelde Anthony de hoofdzaak om op z'n qui vive te zijn, dubbel. Hoofd rechercheur Battle was een buitengewoon in- telligente politie-beambte. Het 'ging niet aan, om met hoofdrechercheur Battle in de buurt een faux pas, hoe klein ook, te maken. „Dddr is 't 2ieker gebeurd?" vroeg Anthony 1935 in de Eerste Kamer had verklaard, dat dergelijke verdragen de uitingen plegen te zijn „van een neiging tot politieke aanslui- ting" en dat ,,wij bij een non-agressiepact van Nederland met andere mogendheden zelfs den schijn van politieke aanleuning niet zou den kunnen vermijden". WAARSOHUWING. In het algemeen politieblad waarschuwt de burgemeester van Bergh dringend niet in re- latie te treden met die crediet- en spaarinstel- ling ,,Fortuna", beheerder Johannes Wilhelm Deters, wonende te 's Heerenberg. Genoemde Deters komt zijn verplichtingen niet na. Zijn praktijken oefent hij meestal uit ten plattelande. Herhaaldelijk wordt over de afwikkeling van aangevangen zaken geklaagd. LIBERALE STAATSPARTIJ DE VRIJHEIDSROND. De algemeene vergadering van de Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond zal dit jaar ge houden worden op Hemelvaartsdag 6 Mei in Grand Hotel Gooiland te Hilversum. DE MISLUKTE ORDENINGSPOGINGEN. Aan het Tweede Kamerlid Smeenk is in de Vrijdagmiddag gehouden Kamervergadering verlof verleend tot het richten van vragen aan den minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart betreffende de weigering der verzoeken om verbindendverklaring van de ondernemersovereenkomsten in de baksteen- industrie en in de bakkersbedrijven te Am sterdam en te Rotterdam. Deze interpellatie wordt gehouden op een nader te bepalen dag, tezamen met die van den heer Wendelaar. Zooals men weet, was aan het liberale lid reedfe toegestaan minis ters Deckers en Gelissen te interpelleeren over de tijdelijke sluiting van het bakkersbedrijf in genoemde steden en over den wettelijken grondslag waarop dit geschied is. SOHILDERIJ VAN DE HUWELIJKSINZEGENING. Aan den kunstsdhilder Piet van der Hem heeft de regeering een opdracht verstrekt tot het vervaardigen van een sch.ilderij, voorstel- lende de inzegening van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard in die Groote of St. Jacobskerk. Het doek zal vol gens de Haagscbe Crt. een documentair ka- rakter dragen. Portretten van de belangTijk- ste personen., die ter plaatse aanwezig waren, zullen er op voorkomen. REORGANISATIE LANDBOUW VOORLICHTINGSDIEN ST. Met ingang van 1 April a.s. worden de tech- niische en economische landbouwvoorlichtings- diensten tot een dienst vereenigd. Deze dienst zal onder hoofdtoezidit van den Directeur- Generaal van den Landbouw onder leiding staan van inspecteur ir. D. S. Huizenga, wat de technische en onder ir. C. G. P. Stevens, wat de economische voorlichting betreft. In elk ambtsgebied zal mitsdien slechts een landbouwconsulent werkzaam zrjn. De dienst voor de 'kleine berenbedrijven, aan welken de tedhnisdhe en economische voorlichting is op- gedragen, zal in zijn geheel blijven ressortee- ren onder inspecteur Stevens. Verder zullen de directeuren der Rijksland- bomvwintersciiolen, voor zoover zij met de landbouwyoorlichting zijn ibelast, van deze op dracht worden ontheven, opdat zij zich uitslui tend zullen kunnen wijden aan de zorg voor het iandbouwonderwijs en in sterkere mate aan .dit onderwijs kunnen deelnemen door het geven van lessen dan dit op het oogenblik fret geval kan zijn. „GRENZDEUTSGHE". De minister van buitenlandsehe zaken heeft op vragen van het Tweede Kamerlid Van der Waerden in zake eenige op de inwo- ners van Nederland betrekking hebbende uit- drukkingen, voorkomende in het Jungvolk Jahrbuch 1937, in welk boek alle Nederlan- met een knik naar de donkere plek in het gladgewreven hout. „Ja." „Waarmee is hij doodgeschoten Met een revolver?" „Ja, maar bijzonderheden daaromtrent weten we nog niet. Eerst moet de lijkschou- wing plaats gehad hebben." ,,Kogel dus niet gevonden?" ,,Nee, niet gevonden." ,,Ook geen andere aanwijzingen ontdekt?" „Ja, dit." Met iets in z'n gebaren, dat aan een goo- chelaar deed denken, haalde Battle een klein vel papier te voorschijn. En terwijl hij dit deed, liet hij zijn blik niet van het gezicht van Anthony af. Maar Anthony herkende het roode embleem zonder teeken van verbazing of verontrusting te geven. ,,Aha! De Broederschap van de Roode Hand! Als ze dit als strooibiljet gaan gebruiken moeten ze 't laten lithografeeren! 't Idee, om die dingen stuk voor stuk te schilderen! Waar is dit gevonden?" Onder het lichaam... U heeft dit dus meer gezien, meneer?" Anthony deeMe hem iz'n onderhoud met den afgezant van die lugubere broederschap in het kort mee. ,,Ze wilien dus het idee geven, dat de Broe derschap "t gedaan heeft." ..Zoudt u denken, meneer?" „'t Zou temminste 'in overeenstemming zijn met hun manier van propaganda maken. Maar ik heb altijd gemerkt, dat de menschen, die •het meest en het ijverigst over bloedvergieten hebben, er niet veel voor voelen als puntje bij paaltje komt, en ze aan 't vergieten moeten gaan, Ik dachtl tenminste niet, dajt de leden van de Broederschap den durf zouden hebben, en daarbij zijn 't zulke sohilderachtige, opdra- comique-menscben! Ik zie ze al in een ver- momming van gedistingeerden gast op een ders met ..Grenzdeutsche" worden betiteld, geantwoord De Duitsche regeering heeft ter kennis van de regeering doen brengen, dat de verkoop van het Jungvolk J(ahrbuch is stopgezet en dat de nieuwe uitgave geen uiteenzettingen als de door den vragensteller bedoelde meer zal bevatten. ONREGELMATIGHEDEN BIJ HET CRISIS-OOMFIE TE VENLO. In een Vrijdagavond gehouden vergadering van den gemeenteraad van Venlo is met 6en na algemeene stemmen en edn onthouding een motie van wantrouwen aangenomen tegen den wethouder oan sociale aangelegenheden, den heer M. Verbaarschot. Het indienen van de motie vindt zijn oorzaak in de administratieve onregelmatigheden, wel ke geconstateerd werden bij het plaatselijke crisis-comite, waarvan de wethouder voorzit ter was en zijn weigering om in verband daar mede zijn wethouderschap neer te leggen. Een daarop volgend voorstel om naast de drie wethouders nog een vierden wethouder te berioemen en de op de begrooting uitgetrokkem post ..salarissen" zijnde 4500 gulden over de vier wethouders gelijk te verdeelen, werd aa.Q,- gehouden, aangezien voor deze financieele regeling nadere toestemming van de Kroon en van Gedeputeerde Staten noodig is. WER.KLOGZEN KRIJGEN GEEN PAS VOOR SPANJE. De minister van Buitenlandsehe Zaken heeft aan de commissarissen der Koningin in de diverse provincies een circulaire gezonden, waarin wordt verzocht, teneinde zooveel mo- gelijk het ronselen van Nederlanders voor een der strijdvoerende partijen in Spanje te gen te gaan, noch gratis, noch tegen betaling een buitenlandsch paspoort af te geven aan Nederlandsche werkloozen, die in genoemd land werk wilien gaan zoeken, of van wie redelijkerwijze vermoed kan worden, dat zij in Spanje gaan dienst nemen. Om dezelfde reden behoort in bovenbedoelde gevallen ook de ver- lenging van een vroeger uitgereikt paspoort te worden geweigerd. BURGEMEESTER VAN STANDDAAR- BUITEN MET VERLOF GEZONDEN. Sedert reeds meer dan een maand is, schrijft men aan „De Telegraaf", de burgemeester van Standdaarbuiten, de heer jhr. A. J. F. X. Ver- heijen, buiten functie. Thans eerst is bekend geworden dat hem van hoogerhand verlof werd verleend hangende een ingesteld onder zoek naar jegens hem ingebraci.ite klachten. Bij de behandelinig nl. van de ingekomen stukken is Vrijdagniamiddag, onder voorzitter- schap van den loco-iburgemeester, wethouder C. Sweere, gehouden raadsivergadering van Standdaaribuiten werd o.m. ook voorlezmg gedaan van een ingekomen stuk een tele gram uit 's-HertO'genbosch waarin werd bericht, dat het aan den burgemeester ver leend verlof tot 22 Februari was verlengd. In antwoord op een vraag uit den raad om nadere mlichtingen, deelde de loco-burgemees- ter mede, dat zoowel van politiezijde als van den kant van verschillende ingezetenen klach ten waren ingebracht omtrent particuiiere handielingen van den burgemeester, die voor het hoofd der gemeente ontoelaatbaar geaeht zouden kimnen worden en zijn gezag zouden kunnen schaden. In verband hiermede is het gemeentebestuur (bij den Commissaris der Koningin te 's-Hertogenbosco ontboden, als- ook vervolgens bij den minister van Binnen landsche Zalken, waar het toen inlichtingen heeft moeten verstrekken naar aanleiding van die klachten. Intusschen is, buiten het gemeentebestuur om door hoogere instanties aan de rijks- recherche een onderzoek in deze kwestie op- gedragen, op grond waarvan van hooger hand te zijner tijd een beslissing zal worden ge nomen. Hangende dit onderzoek kon spreker geen politiek week-end! Maar je kunt nooit weten." ,,Zoo is 't, Mr. Cade. Je kunt nooit weten." Anthony keek hem geamuseerd aan. ,,0, wordt dat er achter gezocht! 'n Open raam, 'n spoor van duidelijke voetstappen en een verdachte vreeandeling in de uitspanning in 't bosch. Niet onaardig! Maar op dat punt kan ik u geruststellen, waarde heer rechercheur. Wat ik ook mag zijn, ik ben niet de plaatselijke vertegenwoordiger van de Roode 'Hand." Hoofdrechercheur Battle glimlachte even. Dan speelde hij zijn hoogste troef uit. ..Heeft u er bezwaar tegen om samen met mij het lichaam te gaan zien?" vroeg hij kortaf. „Niet "t minste," gaf Anthony ten antwoord. Battle haalde een sleutel uit zijn jaszak te voorschijn, ging Anthony door een tamelijk lange gang voor en sloot aan het einde daar- van een deur open. Die deur gaf toegang tot een kleine zitkamer. Op de tafel in het mid den van het vertrek, onder een groot laken, lag het lichaam. Hoofdrechercheur Battle wachtte tot An thony viak naast hem stond. Dan trok hij opeens, met een vlugge beweging, het laken weg. Anthony ging met een half onderdruk- ten kreet van verbazing een stap aehteruit. Bij het hooren van dien uitroep begonnen de koele, staalgrauwe oogen van den politie- beambte te schitteren. ,,Aha, u herkent hem dan toch wel, Mr. Cade," zei hij met een stem, die hij te ver- geefs koel-zakelijk trachtte te houden. „Ja, ik heb hem meer gezien," zei Anthpny nu weer gewoon. ,,Maar niet als prins Michael Obolovitch. Ik heb hem eenmaal ontmoet en toen was hij Mr. Holmes, van de firma Bal- derson Hodgkins, boelkhandelaars en uit- gevers." (Wordt vervoigd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1