ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Ml: ABDIJSIROOP Stop dien hoest ft ifc No. 9567 VRIJDAG 12 FEBRUARI 1937 77e Jaargang Binnenland. Feuilleton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen AKKER's verslerkle EERSTE BLAD het verblijf van het prlnselijke HET BEKALKEN VAN STRATEN MET POLIT1EKE LEUZEN. MIJN WAS IS WITTER DANEENZWAAN DAT HEEFT DE RADION GEDAAN >'iinin*iii m— mnwiiiiinwrammipi—irn 'JMwapy.iawiuJinwHwannmaw»ww *4*%.ikx*xu itaawwiiiww'* NEUZENSCHE COURANT aiiONNEMENTSPRlJS: Binnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten ler Neuzen r per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar ,'oor Belgie en Amerika f 2—overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abounemeuten voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. (Jitgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDB GIRO 38150 TELEFOON No. 26. AJDVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer f 0,20 KLEINE ADVERTENTISNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertcntien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Tnzending van advertentien liefst 66n dag voor de nltgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. PAAR TE BOEDAPEST. Het AjN.P. meldt uit Boediapest d.d. 10 deaer: Prinses Juliana en Prins Berrihard hebben eeas bezoek gebracht aatn bet parlementsge- boow. In de zittinjgzaal van bet huis van afgevaar- digden onderbrak de beer Rupert, die juist oetn interpellatie bield, zijn rede om het Prin- aelrjke paar, dat plaats nam in de loge van de cflptamaten, woorden van welkom toe te roe- pen. Hij gaf voorts uitdrukking aan zijn eer- bded jegens bet Prinselijke paar, waarbij hij in herinnerimg bracht het gastvrije ontbaal, dait Hontgaarsche kinderen na den oorlog in Nederland hebben gevonden. Hij noemde deze buJpverleening een Ibewijs van waarachtige menschelijke solidariteit. Alle afgevaardigden verhieven zicb van bun aetels en beigroetten bet Primselijke paar met geeetdriftig handgeklap. De Prinses en de Prins vertoefden ongeveer tiem milluten in bet gezelschap van den quaes tor van bet huis in de zittingszaal en maak- ten vervolgens een rondgang door het gebouw. RELS VAN HET PRINSELJJK PAAR NAAR INDIE? Aan de geruohten, dat Prinses Juliana en Prtns Berrihard binnen afzienbaren tijd een bezoek zullen brengen aan Ned.-Indie, is nieuw voedsel tgegeven, schrijft de Tel. door de reis van den gep. schout-bij-nacht C. baron De Vos van Steenwijk, adjudant in buitengwonen dSemst van H.M. de Koningin, naar Indie. Aan het Soer. Handelsblad werd van de zijde van bet Binmenlanidsche Bestuiur medegedeeld, dat niet uitgesloten is, dat baron De Vos van Steenwijk komt om de mogelijkheden van een vorstelijk bezoek aan het overzeesche gewest na te gaan. Baron de Vos van Steenwijk wordt binnen- kort in Indie verwacbt; bij maakt een reis in gezelschap van zijn eohtgenoote en bij schrrj- ven van 21 Januari uit Buitenzorg heeft de regeering hem geintirodueeerd bij alle be- StuurdhoaMen, waarbij namens den gouver- neur-generaal gevraagd wordt om bij stand en voorMcbting". Dat deze voorlichting nu in een bepaalde ridbting zal leiden, wordt geenszins uitgesloten geacht. DE VEEKBREUK ONDER HET SALONRIJTUIG VAN DE KONINGIN. De minister vain waterstaat heeft geant- woord op vra.gen van bet Tw-eede Kamerlid desn beer Vos in verband met een breuk in de veer van het salonrijtuig, waarmede H.M. de Koningin op 16 Januari 1937 naar Innsbruck reasde. Blijkens van de directie der Nederlandsche Bpoorwegen ontvanigen inlichtingen is de be- doelde breuk ontstaan in een hanger van een dtraagveer. Aan de breuk is te zien, dat deze niet plotseling is ontstaan, doch dat voor bet afbreken een inscheuring aanwezig was, welke met zichtbaar was, daar zij bediekt werd door een tuimelplaat. Toen de banger doorbrak, kwam de draagveer aan een zijde vrij en kwam daarbij in sd ..eeven stand te rusten op de vangimricbting, welke ter voorkoming van gievaar door dergelijke breuken is aangebraebt. De breuk was toen duide-lijk zichtbaar en moest reeds bij oppervlakkige beschouwing worden opgemerkt. Aangezien als vaatstaand mag worden aan- gienomen, dat de breuk tusschen Nijmegen en Oranenburg is imgetreden, is hierdoor ver- klaard, dat deze niet door bet Nederlandsche personnel kom worden gezien, doch wel de aandlacht van bet Duitsche personeel trok. De trein werd begeleid door een opzichter op de locomotief en een lste werkman. Voor vertrek is de geheele trein grondig nagezien, In bet bijzonder bet Mitroparijtuig 22839, waarin HM. de Koningin reisde. Op alle sta tions, waar gestopt werd, werd controle door genoemden lste-werkman en de aanwezige waigenmeesters gehouden. Te Nijmegen is de treinj nog onder leiding van een opzichter door twee wagenmeesters en een eerste-werkman nagezien. Het voorgevallane geeft geen aan- leiding om op verscherping vam de controle van den toestand der spoorwegrijtuigen aan te dringen. Ook jaet toezicbt op het andere spoorweg- materieel wordt met voldoende scherpte toe- gepast. KKITIEK OP DE RIJMPRENT TER EERE VAN HET PRINSELIJK HUWELIJK. Blijkens bet Voorloopig Verslag der Eerste Kamer inzake de Onderwijsbegrooting 1937 verklaarden verschillende led en zicb verwon- derd over de wijze, waarop de goede gedachte om aan de Nederlajidsdhe schooljeugd een rijmprent te schenken ter herinnering aan bet Cruwelijk van Prinses Juliana en Prins Bern- bard, verweze ntij king heeft gevonden. De tekst van de uitgegeven rijmprent is, naar bun gevoelen, namelijk niet een dichterlijke sprake tot bet hart van jonge kinderen of van leer- lingen van bet voorbereidend hooger en mid- delbaar onderwijs. Integendeel kwam bet him voor, dat dit ongetwijfeld schoone, doch voor vele ouderen reeds zeer moeilijk goed te lezen vers, in ruime mate mogelijkheden biedt, om door de jeugd te worden misverstaan. Het was hun niet duidelijk, hoe de Minister, voor bet doel, waarvoor het was bestemd, zijn goed- keuring aan di't gedicht heeft kunnen idechten. De minister van binnenlandsche zaken heeft in een ci.rculaire aan de burgemeesters mede gedeeld, diat in verband met 'de aanstaande verkiezingen moet worden verwaeht, dat we- der misbruik zal worden giemaakt van de openbare straat, door het bekalken daarvan met politieke leuizen. Afgezien van de om- standigbeid, dat zulks bij aesthetisch oogpunt ontoelaatbaar is en bet verwijderen van de opsq :;riften voor de gemeente kosten mede- brengt, aclht de minister bet wenscbelijk, dat dit euvel zooveel mogel'ijk wordt gekeerd met bet oog op de mogelijkheid van verstoring der openbare orde. Het optreden van de politie, tegen bet be kalken van straten wordt zeer vergemakke- ltjkt en bet in goede banen leiden van de nei- ging tot openlbaarmaking van politieke gevoe- lens bevorderd door opneming in de alge- meene politieverordening van een doelmatige verbodsbepaling inzake, waarbij niet alleen het bekalken zelive, doch ook bet vervoeren van de daarvoor nooddge mater.ialen gedurende de nacbtelij'ke uren wordt verboden, tenzij kan worden aangetoond, dat dit vervoeren met andere doeleinden verband boudt. De minister voornoemd noodigt de burge- msters uit ernistig te overvvegen of opneming van zulk .een bepaling in de Algemeene Poli tieverordening voor de gemeente, moclht zij niet reeds geldem, aanbeveling verdient. BELEID VAN DE REGEERING TEN OPZICHTE VAN DE GEMEENTEN. Aan de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer op bet Voorloopig Verslag over de begrooting van Binnenlandscbe Zaken is het volgende ontleend: In bet bijzonder heeft het den Minister ver- ei'gd, de erkenning te vinden, dat bij er naar streeft, ook in deze uitermate moedlijke tijden bet goede voor de gemeenten te behouden. De sahijn toob is in dezen tegenover.gesteldde regeering moet meer weigerem dan toestaan. Evenmin mag mien uit de regeeringsbe- moeiing afleidcn het bewijis, dat de gemeente- raden onbe'kwaam zijn voor hun bestuur. De gemeenteraden hebben niet en kunnen niet hebben bet overzicbt, dat hoogere bestuurs- organen voor zicb zien, zij zijn uit hoofde van hun karakter bet minst in staat, om in hun gemieemtebeleid rijksbelangen te doen gelden, terwijl de toestand toah zoo is geworden, dat >:iun daden redbtstreeks of virtueel invloed hebben op de rijksfinancien. door AGATHA CHRISTIE. 26) Vervolg. „Het verhaal begint een drie weken gels- den in Boelawayo", begon Anthony. „Mr. Lomax weet natuurlijk wel, waar Boelawayo ligt, een vooruitgescboven post van het Brit- ache koninkrijk, niet waar? Wel bekend, maar niet bepaaid bemind. Nu dan, ik zat in Boela wayo met een vriend van me, een zekere Jimmy MoGrath, te praten...' Hij zei den naam langzaam en duidelijk, Bonder ddn oog van George Lomax af te laten. Bq het hooren van den naam sprong Lomax meer dan een decimeter uit zijn stoel op en onderdrukte met moeite een uitroep van ver- bazing. ,/Het resultaat van dit praten was, dat ik me een week daama naar Engeland inscheep- te om een soort van boodschap voor Mr. Mc Gratb te doen. En daar er op zijn naam pas sage was genomen, besloot ik ook onder dien naam te reizen. Ik weet niet, onder welke ca- tegorie overtredingen bet reizen onder een valschen naam thuis hoort, maar als 't erg is zal Mr. Battle 't me wel vsrtellen en me voor aooveel maanden opbergen." ,,!Het verhaal alstublieft, meneer", drong Battle aan. ,,Toen ik te Londen aankwam, ben ik, linea HOLLANDSCHE HARING NAAK ENGELAND. Voor rekening van een Ekigelscb handels- huis worden in gereedbeid gebracht 4 a 5000 vaten eerste kwaliteit Hollandscbe pekel- haring. De baring wordt giepakt in nieuwe Schotscbe tonnen. Van deze partij leveren Scheveniingen en Katwijk aan Zee elk 1000 vaten en Vlaardingem bet restant. DE TOENADERING TUSSCHEN DE OSLO-STATEN. Het A.N.P. meldt uit Oslo: De Noorsche regeering heeft de uitnoodi- ging van de Nederlandsche regeering tot deel- neming aan een conferentie te 's-Gravenbag'e van de staten, betrokken bij de conventie van Oslo, aangenomen. DE SCHRIJFWIJZE DER NEDERLANDSCHE TAAL. Aan het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer irizake de onderwijsbegrooting voor 1937 ontleenen wij: Vele led en betreurden de maatregelen, door den Minister ten aanzien van de spelling ge nomen. Zij bevredigden voor- noch tegen- standers van de scbrijfwijze-1934 en vereeni- gen beide in hun afwijzlng van de spelling- 1936. Opnieuw werd betoogd, dat geen bevredi- gende toestand kan worden verkregen, wan- neer niet bij de wet de grondslagen voor de scbrijfwijze der taal worden vastgelegd. Al leen een wettelijke rogeling kan zekerheid bie- den, dat niet telkens bij een verandering van Kabinet of Minister bet spellingvraagstuk een twistpunt vormen gaat of blijft. Anderzdjds achtte men de spelling een mate- rie, voor wettelijke regeling zicb niet leenend. BETERE VERDEELJNG VAN DEN BESC'HJ.KBAREN ARBEID. Beperking van arbeid van vrouwen en meisjes in verschillende bedrijven. Ingediend is een wstsontwerp, houdende tijdelijke bepalingen, strekkende tot bet be- reiken van een betere verdeeling van den be- schikbaren arbeid. In het voorloopig verslag der Tweede Ka mer nopens de begrooting van Sociale Zaken voor 1937 werd bij afdeeling H (Arbeid) on der het hoofd „Verdeeling van den beschik- baren arbeid" door verscbeidene leden aange- drongen op het treffen van voorzieningen, waardoor een ongelimiteerde vervanging van volwassen arbeiders hetzij door jeugdige per- sonen dan wel door vrouwelijk personeel zou kunnen worden tegengegaan. (Het thans ingediende wetsvoorstel aldus de memorie van toelichting strekt ter vol- doening aan de toezeggingen, welke de minis ter bij de memorie van antwoord op bedoeld voorloopig verslag op beide punten deed. Vaststelling percentages. Volgens het on twerp zal het wsrkterrein der vrouw, voor zoover dit zich, wat den fa- brieksarbeid betreft, na 1 Januari 1934 heeft uitgetoreid, tot de toen in acht genomen gren- zen kunnen worden teruggebracht. Daartoe zal bij algemeenen maatregel van bestuur het percentage kunnen worden vastgesteld, dat vrouwen en meisjes mogen uitmaken van het personeel, dat in een fabriek of werkplaats met bepaaiden arbeid belast is, dan wel bet ver- richten van bepaaiden fabrieksarbeid door vrouwen of meisjes verboden of alleen onder zekere voorwaarden toegelaten kunnen wor den. Behoedzaam ingrijpen. Ruimte voor uitzonderingen. Ingrijpen van overheidswege zal met be- hoedzaamheid moeten gescbieden. Stellig im- mers valt tegenover de voordeelen, die, naar het oordeel van den minister aan de ontwor- pen regeling verbonden zijn, op bezwaren te wijzen. De boven geciteerde memorie van antwoord geeft daarvan blijk. Daarom zal alle ruimte gelaten worden voor de noodige uitzonderingen. Intusschen wordt ook in deze materie wel overdreven. Als een der gewich- tigste bezwaren wordt terecht aange- recta naar het Blitz Hotel gegaan. 't Doel van mijn verblijf te Londen was de zending waarover ik bet .zoo straks al gehad beb, het af lever en van een manuscript aan een uitge- versfirma. Maar ik was er nog gsen uur of ik kreeg al bezoek, twee deputaties van ver- tegenwoordigers van twee politieke richtin- gen. De een probeerda zijn doel op gsoorloof- de, de andere op niet bepaaid geoorloofde raa- nier te bereiken. Nummer een beb ik afge- poeierd, met nummer twee beb ik afgerekend. Maar daarmee waren de moeilijkheden niet af- geloopen. Dienzelfden nacht werd er in mijn kamer ingebroken... een van de kellners van het hotel was de schuldige..." ,,De politie is daarvan niet in kennis ge- steld, is 't wel?" vroeg Battle. ,,Nee, er was niets van waarde weggeno- men, weet u. Maar de gerant van het hotel weet er wfel van en die kan mijn verhaal be- vestigen... en u ook vertellen, dat de kellner in kwestie dienzelfden nacbt van het tooneel verdwenen is. Den volgenden dag beide de uitgever me op en stelde me voor, om een van zijn menschen het manuscript te laten balen. Ik ginig accoord; dat gebeurde den dag daar- op en sindsdien beb ik niets meer gehoord, dus ik denk, dat alles in orde is. En nu kreeg ik gisteren, als Jimmy MoGrath een brief van Mr. Lomax hier..." Anthony wachtte even. De geschiedenis, die eerst noigal prdcair geweest was, begon nu amusant te worden. Lomax scboof onrustig op zijn stoel been en weer. ,,Ah... nu herinner ik 't me!" mompelde hij. ,,Met zoo'n groote eorrespondentie ook! En een andere naam, nietwaar? Hoe kon ik bet we ten! Maar dat wil ik toch even zeggen", ging bij met verbeffing van stem voort, ,,dat ik dit, dit zich uitgeven voor een ander bui- tengewoon ongepast vind. Ik twijfel er dan voerd de precaire toestand van de industrie, welke er toe noopt om zooveel mogelijk af te zien van maatregelen, die als gevolg met zich kunnen brengen een stijging van de productie- kosten. Toch behoeft deze bedenking niet zonder kritiek aanvaard te worden en houde men in het oog, dat de eene fabrikant veel meer arbeid door vrouwen en meisjes laat verrichten dan de andere, en dat menigmaal ook verschil op dit punt te constateeren is tusschen verschillende gedeelten vein ons land. De soorben van arbeid. Naar het voorloopig inzicht van den minis ter kunnen de te treffen voorzieningen ten aanzien van de vervanging van vrouwelijke door marmelrjke arbeidskrachten op de vol gende soorten van arbeid betrekking hebben: In aardewerkfabrieken en tegelperserijen, t.w. aardbereiding, in tegelpersen en in bet gieten, vemisstrijken of vernisspuiten van sanitair aardewerk; in glasfabrieken in de mengkamer, aan of bij glasovens, of bestaan- de in het slijpen van glas; in drukkerijen, be- staande in het uit de hand of machinaal let- terzetten; in kisten- en timmerfabrieken; bor- stelfabrieken, (met uitzondering van inpak- arbeid); leerfabrieken, (met uitzondering van inpakarbeid)scboen- en pantoffelfabrieken (met uitzondering van het stikken, plakken en verder bewerken van de schacbt en van den inpakarbeid)in capsulefabrieken, bestaande in het bedienen van walsen, in fabrieken van bouten, moeren, klinknagels draadnagels; bet kloppen en stoppen van zakken; arbeid in sigarenfabrieken en tabakskerverijen, be staande in het aanvocbten en mengen van tabak, bet met de hand vervaardigen van sigaren en het sorteeren van sigaren; bet uit- beenen van vleesch; arbeid in veenderijen, be staande in bet verplaatsen van beladen krui- wagens; in steenfabrieken; en het vulcanisee- ren van rijwielbanden. De voornaarriste artikelen. Wij laten hier de voornaamste artikelen van bet wetsontwerp volgen: Artikel 2. Met betrekking tot bepaalde soorten van arbeid, welke vddr 1 Januari 1934 in fabrieken of werkplaatsen in het algemeen door mannelijke arbeiders placbten te worden verricht, kan, tot herstel van dien toestand, bij algemeenen maatregel van bestuur hetzij worden vastgesteld, welk percentage van de arbeiders, die zoodanigen arbeid in een fa briek of werkplaats verrichten, ten hoogste uit vrouwen of meisjes mag bestaan, hetzij worden bepaaid, dat zoodanige arbeid door een vrouw of een meisje in een fabriek of werkplaats niet mag worden verricht of slechts mag worden verricht onder de bij of krachtens dien algemeenen maatregel gestelde voorwaarden. Artikel 3. Indien in een fabriek of werk plaats of in een groep van fabrieken of werk plaatsen het aantal mannen van 25 jaar of ouder in verhouding tot het aantal der overige arbeiders kleiner is dan in het algemeen in soortgelijke fabrieken of werkplaatsen, waar hetzelfde dan wel een ander bedrijf wordt uit- gsoefend, het geval is, kan bij algemeenen maatregel van bestuur worden vastgesteld, welk percentage van de arbeiders, in die fabriek of werkplaats of in een tot die groep behoorende fabriek of werkplaats werkzaam, ten minste uit mannen van dien leeftijd moet bestaan. WIJZLGING VAN DE ZIEKTEWET. Voor de ge.bieden van alle raden van arbeid eenzelfde premietarief Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend tot wijziging van de Ziektewet. De Minister van Sociale Zaken merkt in de toelichting op, dat artikel 63, eerste lid, der Ziektewet bepaalt, dat door de Koningin voor het gebied van iederen raad van arbeid de premieen worden vastgesteld. De redactie dier bepaling maakt het mogelijk de premien voor de onderscheiden gebieden der raden van arbeid te doen verschillen al naar gelang van de uitkomsten der ziekte-verzekering van el ken raad van arbeid afzonderlijk. Op grond daarvan werd dan ook voor de bedrijven, ook geen oogenblik aan, of u heeft zich schul- dig gemaakt aan een emstig vergrijp... een zddr emstig vergrijp, dat zeker niet ongestraft zal blijven." „In dien brief", ging Anthony, zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken, voort, „deed Mr. Lomax me verscheidene voorstel- len betreffende genoemd manuscript. En hij eindigde met mij uit naam van Lord Cater- ham voor 't week-end hier uit te noodigen." „Met het meeste genosgen, met het meeste genoeigen", viel Lord Caterham hem joviaal in de rede. „Buitengewoon aangenaam u hier in ons midden te zien. Beter laat dan nooit, niet?" Lomax keek hem met gefronste wenkbrau- wen veelbete-ekenend aan. Hoofdinspecteur Battle zat Anthony strak aan te staren. „WIlt u daarmee uw aanwezigheid gister- avond hier verklaren, meneer?" vroeg hij. „Waarempel niet", zei Anthony verontwaar- digd. „Als ik ergens behoorlijk uitgenoodigd word, klim ik niet 's avonds laat over den tuinmuur, sluip het park door en probeer of ik ook door een van de openslaande deuren naar binnen kan komen. Nee, dan laat ik me tot voor de deur rijde, bel netjes aan en veeg mijn voeten... Maar ter zake. Ik schreef Mr. Lomax terug, dat het manuscript al in han- den van den uitgever was en dat ik daarom voor z'n vriendelijke uitnoodiging moest be- danken. Maar toen die brief verstuurd was, herinnerde ik me iets iets dat me, merk- waardig genoeg, op bet oogenblik van den brief ontschoten was." Hij zweeg even: nu was het oogenblik waar op hij zicb op gevaarlijk terrein begeven moest, d&dr! „Ik beb u nog niet verteld, toen ik met den kellner Giuseppe aan het worstelen was, dat ik op een gegeven oogenblik een stuk papier in mijn hand bield, een klein stukje zeker van een groot stuk afgescheurd, met een paar woorden er op.Toen, in dien bewusten nacht, zeiden ze me niets, maar na het ontvangen van den brief van Mr. Lomax kwamen ze me weer in de gediachten, omdat in dien brief ook over „De Schoorsteenen" gesproken werd. Ik baalde het stuk uit mijn portefeuills en her- las de woorden, die er op stonden. Ik had't bij bet rechte eind. Hier heeft u 't bewuste stukje papier, heeren, dan kunt u voor u zelf zien. De woorden zijn ,,De Zeven Schoorsteenen", 11.45, Donderdag". Battle bekeek het stukje papier nauwkeu- rig. ,,'t Was natuurlijk heel goed mogelijk, dat de woorden: „De Zeven Schoorsteenen" op bet papiertje niets niet bet huis van dien naam te maken hadden. Maar 't kon ook zijn van wel. Ehi Giuseppe was in elk geval iemand met te lange vingers. Dus besloot ik, op den avond van den dag, op het papiertje vermeld, hier naar toe te tuffen, te kijken, of alles in orde was, ergens in de buurt te gaan slapen en Lord Caterham den volgenden morgen op ?e bellen om hem te waarschuwan voor lang- vingerige nachtelijke bezoekers". .Zeker, zeker", zei Lord Caterham aanmoe- digend. Zeker, zeker ,,Ik kwam nogal laat, 'n foutieve tijd-bere- kening gemaakt wat den duur van den rit hierheen aanging en dus zette ik de auto da- delijk, toen ik een geschikte plek zag, stop, klom over den muur en liep dwars door bet park op bet huis af. Toen ik op het terras kwam, waren alle ramen donker; stil en vre- dig lag het huis in zijn uitgestrekten, sche- meriigen tuin. Ik wilde me juist omkeeren om weg te gaan, toen ik opeens een schot hoor de. Het leek mij toe, dat't uit het huis kwam welke U overdag kwelt en 's nachts belet te slapen. Stop dien hoest direct, maar bedenk dat die bardnekkige hoest-buien alleen maar kunnen worden verdreven door een krachtig en doeltreffend werkend mid- delde nieuwe verstferkte Abdijsiroop. Abdijsiroop is vanouds een natuurlijk kruiden- middel, bereid uit oude beproefde geneeskruiden. welker verrassende -werking op aandoeningen der ademhalings-organen wordt erkend en geroemd. Bovendien eehter is in de nieuwe Abdijsiroop nu nog toegevoegd.de krachtigste hoest-bedwingen- de stof welke er bestaat, namelijk de codeine De niedwe versterkte Akker's Abdijsiroop ver- eenigt dus nu in zich de zachte maar grondige werking der geneeskruiden en de snelle zeer krachtige werking der codeine en daarom noemt men Abdijsiroop: ,.'s Wereldsbiste Hoest-siroop". Verlaagde prijzenf 0.75, f 1.25, f 2.-, f 3.50 p. flacon (Ingez. Med.) welke geacht kunnen worden normaal ziekte- gevaar op te leveren, een premietarief vast gesteld, dat, al naar gelang van het gebied van den raad van arbeid waarbinnen de on- dememing is gevestigd bedraagt onderschei- denlijk 2, 1.8, 1.7 en 1.6 pet. van het voor de premiebetaling in aanmerking komende loon. De practijk heeft echter doen zien, dat deze differentiatie in het premietarief tot bezwaren aanleiding geeft. Zij leidt n.l. tot ongelijkma- tige belasting voor de werkgevers in hetzelfde bedrijf, al naar gelang van de gemeente, waar de ondememing van den werkgever is geves tigd. De minister acht de bezwaren voldoende klemmend om een voor de gebieden van alle raden van arbeid zelfde premietarief te recht- vaardigen. De voorgestelde wijziging van het eerste lid van artikel 63 der ziektewet geeft BAD tngez. Med en daarop liep ik het terras dwars over en probeerde, een voor een, de deuren. Maar ze waren allemaal solide gesloten en uit de ka- mers er achter kwam geen enkel geluid. Ik bleef nog een poos staan luisteren, maar alles bleef stil en toen dacbt ik, dat ik me wel ver- gist kon hebben... dat het schot wel van den een of anderen strooper afkomstig zou zijn... een doodgewone gewolgtrekking, als u 't mij vraagt... de omstandigheden in aanmerking genomen". ,,'n Zeer gewone gevolgtrekking", stemde hoofdrechercheur Battle met een stalen ge zicht toe. „Ik reed, zooals ik me voorgenomen bad. naar de uitspanning terug, vroeg daar een kamer... en hoorde vanmorgen wat hier ge- beurd was. Ik begreep onmiddeHijk, dat ik tot de „verdachten" zou bebooren gezien de omstandigheden kon het niet anders - en dus besloot ik, om dadelijk hier naar toe te gaan en bet verhaal te doen, misschien dat ik op die manier de handboeien vrij liep..." Kolonel Melrose ksek hoofdrechercheur Battle van terzijde aan. „iHet verhaal is wel geloofwaardi'g, volgens mij", zei hij. ,,Ja", zei Battle, .vanmorgen houd ik m'n hand'bosien nog maar in m'n zak." „Nog wat te vragen, Battle?" „Ja, op 6fcn punt zou ik graag wat uitge- breider inlichtingen hebben. Wat was 't voor een manuscript... Bij die vraag keek bij Lomax aan. ,;De mtSmoires van wijlen graaf Stylptiteh", gaf Lomax gemelijk ten antwoord. „U be- grijpt „Ik hoef niet meer te weten", zei Battle. „Ik begrijp 't volkomen?" Hij keerde zicb weer tot Anthony. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1