ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENT,EBIAO VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9566 WOENSDAG 10 FEBRUARI 1937 77© Jaargang Binnenland. Feuilleton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen Buitenland. NEUZENSCHE ABONNEMENTSPRIJ8: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post 1,55 per 3 maanden Brj vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar v'oor Belgie en Ameri.ka 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post 'vbcnnementen voor het buitenJand alleen by vooruittetaling. (jitgeefster: Firma P. J, VAN DE SANDB GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20 &LEENE ADVERTENTKNper 5 regels 50 cent by vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien brj regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrtjgbaar is. tnzending van advertentien liefst ten dag voor de uitgavu. DIX BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DE KONINGIN TE ZELL AM SEE Koningin Wilhedmina heeft Zondag te Zell am See de finale bijgewoond van het skisprin- gen, een onderdeel van de academische winter- spelen, welke daar zijn gehouden, en waaraan 16 landen hebben deelgenomen. H.M. toonde groote belangstelling voor de schitterende prostaties der springers. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. De Grondwetsherzieinlng. Gestemd wordt over het amendement Albar da om een mobilisatiebevel niet „onverwijld" regieeringsvoorsteldoch „binnen 24 uur" te doen volgen door een desbetreffend wetsont werp. Het wordt verworpen met 49 tegen 26 stemmen. (V66r: de soc. dem., de comm., de heeretn Duys (partrjloos) en Arts (kath. dem.). Een tweede amendement Albarda, strekken- de dat ook een afzonderiyke wet noodig is, wanneer meer dan een wettelijk te bepalen aantal dienstplichtigen tot vrywillige opkomst onder de wapenen wordt toegelaten wordt met 4628 stemmen verworpen; (vddr: de soc. dem., vrijz. dem., comm., de heeren Duys en Arts). De stemming over het zevende ontwerp. E>e heer Albarda (s.d.) wijst op de groote verscheidemheid van onderwerpen in het des betreffend wetsvoorstel waarover nog in zijn ge/heel moet worden gestemd, omvat. Tegen een godeelte daarvan is er veel tegenstand. Ben stemming over het gebeele wetsontwerp zaj altrjd onzuiver blijven. Spr. wil dit voorkomen. He regeering zal ook geen onzuivere stemming wenschen. Spr. dringt aan op intrekking van het wetsontwerp, dat dan zoo spoedig mogelijk door twee of meer wetsontwerpen moet worden vervangen. Ben ervan zou moeten handelem over de staats- secretarissen, en over de immuniteit der Kamerleden, een over de verkiesbaarheid en een over de andere onderwerpen welke zonder bezwaar samengevoegd kunnen worden. De minister van binneniandschc zaken acht doze mebhode niet a a nb e vc 1 enswaar dReeds teeeft de regeering een by vroegere Grond- wetsherziening niet bekenden weg gevolgd, door zooveel mogelijk de onderwerpen te groe- peeren. Alleen in dit wetsontwerp moesten verschillenide onderwerpen samengevoegd wor den. Bij het vooronderzoek in de staatscom- saiasie en in de afdeelingen is daar geen ,be- swaar tegen gemaakt. De heer Albarda repliceert. Zoo blijft de stemming onzuiver, widens en wetens. Spr. dient een motie in, de regeering in overweging gevend, het wetsontwerp in te trekken en door eenige andere te vervangen. De minister verwijst naar vorige Grond- weitsherzieningen, toen steeds verschillende •nderwerpen werden samengevoegd. De heer Joeikes (v.d.) zo>u voorkeur hebben giegeven aan afzonderlijke stemming over de verschillenide onderwerpen. Of dit nu nog mogelijk is, valt echter te toetwijfeden. In elk geval zou de regeering dan toch moe ten medewerken en dit is nu uit 's ministers houding niet te verwachten. Dan acht spr. het niet wenschelijk, dat de Kamer zicih over aulik een motie uitspreekt. De stemming zou ook onzuiver zijn. De heer Albarda trekke *9n moltie in. De heer Wendelaar (lib.) is het met de be- swaren van den heer Albarda eens, doch is van oordeel, dat we afhangen van de regee ring. Spr. zou het op prijs hebben gesteld, Is de regeering medewerkte, doch de Kamer in deze de regeering niet haar wil opleg- gen en dus vervalt de motie. De minister zegt dat er nu, op het laatst niet zulk een ingrijpende wijziging meer ge- wenscht is. Ze zou zeker vier weken tijds vorderen. De voorstellen zouden de Eerste Kamer niet tijdig bereiken. De heer Albarda zegt dat het eenige be- Bvraar is, dat de Koningin in het buitenland door AGATHA CHRISTIE. 86) Vervolg. )rDat is de proef op de som," zed George pompeus. „Dan hehhen we den moordenaar. Hoe heet dat jongmensch, als ik vragen magi'* „In ,De Vroolijke Criketers" heeft hy zich laten inschrijven als Anthony Cade." „Dan moet Anthony Cade onmiddellyk ach- tervolgd en gearresteerd worden." „Achtervolgen hoeft niet." „Waarom niet?" „Omdat hij er nog is." „Wat?" ,,Ja. Merkwaardig, niet?" Kolonel Melrose keek Battle scherp aan. „Wat vin jiij er zelf van, Battle? Vooruit, kerel, spreek je uit." „Ik vind 't merkwaardig, anders niet. We hebben hier een jongmensch, dat logisch ge- redeneerd onmiddellijk het hazenpad moest kiezen en het niet d-oet. Hij blijft kalm hier en maakt 't ons gemakkelijk om de voetstap- pen met zijn schoenen te vergelijken." „Maar wat denk jy er dan van?" „Ik weet niet, wat ik er van dehken moet. En dat is voor een rechercheur geen prettige toe stand." is. Onoverkome 1 ijk is dat bezwaar niet. Ook het hooren van den Raad van State behoeft geen beletsel te zijn. Ualt het afdeelingsver- slag bleek overigens, dat tegen verschillende onderwerpen bezwaar bestond, de regeering had daarmede rekening kunnen houden. De minister houdt vol, dat voldoening aan den wensch van den heer Albarda niet te aan- vaarden vertraging zou veroorzaken. Van eenige schuld is bij de regeering geen sprake. De heer Albarda heeft er niet eerder aan ge- dacht, doch de N.R.C. van gisteravond gelezen. De heer Albarda ontkent dit. Spr. heeft het er reeds Zaterdag met den heer De Geer over gehad. De motie Albarda wordt verworpen met 48 tegen 27 stemmen. (Vddr: de soc. dem., communisten, de heeren Duys, (zonder partij), Arts (kath. dem.), Usselmuiden (r.k.). De desbetreffende paragxaaf wordt zonder hoofdelijke stemming aangienomen. De eindstemming oyer de wetsontwerpen wordt bepaald op Donderdag 11 Februari a.s. HET PRINSELUKE PAAR TE BOEDAPEST. Dinsdagochtend is het Prinselijke paar per auto naar Boedapest vertrokken. Prinses Juliana en Prias Bernhard zullen de reis via Tsjeeho&lowak ij e maken. Het lafscheid van Krynica was bijzonder hartelijk. De directeur van de hotel- en hadonder- nemingen Nowotarski, de zaniger Jan Kiepura en zijn vrouw Martha Eggerth, boden Prinses Juliana bloemen aan. De schoolkinderen stonden voor het hotel opgsteld. Zij wensohten het Prinselijke paar een goede reis. Prinses Juliana en Prins Bernhard werden itot de grens vergezeld door den vertegenwoor- digfer van het ministerie van buitenlandsche zaken, Zaleski. De correspondent ider N. R. Crt. te Boeda pest telefoneerde Dinsdagavond: Het Prinselijke echtpaar is vanavond om half negen hier aangekomen. Te Boedapest werd het hooge gezelschap reeds sedert dagen verwacht. Naar den joumalisten werd mee- gedeeld, waren reeds eenige dagen kamers in het hotel op het eiland in den Donau voor hen gereed gehouden. Tegen aller verwachting zijn de Prinses en de Prins vanavond echter in het hotel Szent Gailert aangekomen. Eten paar dagen geleden reeds wisten alle bladen te berichten, dat Prinses Juliana was aangekomen, en zij wisten zelfs bijzonderheden omtrent de aankomst te berichten, hetgeen toen echter een canard bleek te zijn. De Prinses en de Prins hebben Dinsdag- oohtend te Bartfeld in Tsjechoslowakij e ont- beiten en zijn om twee uur te Hidasnemeti in Hongarije aangekomen. Daar vandaan ging de reis verder naar Lillafured, waar in het wonderschoon gelegen zoogenaamde Paleis Hotel geluncht werd. Hier verbleef het Prin- seiyke echtpaar twee uur, waama direct naar Boedapest verder werd gereden. Naar ver- luidt, zou het plan zijn hier drie tot vier dagen to blijiven. De Koninklijke Homgaarsche auitomobielclub stuurde Prinses Juliana te Harer begroeting een auto tegemoet. In het hotel waar het Prinselijk echtpaar afgestapt is kwam hun aankomst zoo onver- wacht, dat er niemand in de hal ter begroeting aanwezig was. De begeleider van het Prinse lijk -paar vertellde ons dat hij de Prinses en den Prins het laatst 's middags in het Hongaar- sche stadje Miskolc had geziendaarna was de auto, door den Prins zelf bestuurd, vooruit gereden. Bij hun aankomst zijn de Prinses en de Prins direct naar boven gegaan en boven gebleven. De groote menigte journalisten en fotografen die daarna arriveerde, vond niets meer te verslaan of te fotografeeren. DE NATION ALE VLAG. Bij de voorbereiding van een wettelijke regeling van de vaststelling van kleuren en type van de Nederlandsche vlag, zoo deelt de minister in de memorie van antwoord in- ,,Zou 't niet mogelijk zijn," begon kolonel Melrose. Op dat oogenblik werd er bescheiden ge- kLopt. Kolonel Melrose zweeg. Lomax stond op en sloot de deur open. Aan den anderen kant stond Tredwell, een Tredwell, die er in stilte onder leed, dat hij op die bourgeoismanier moest aankloppen, maar die d®t leed waardig wist te dragen. ,,Neem me niet kwalijk, mylord, maar er is een heer, en die zegt, dat hij u dringend moet spreken 't staat in verband met 't gebeurde van vanmorgen, zegt hij." ,,Hoe heet hij?" vroeg Battle opeens. ,,Cade, Mr. Anthony Cade, maar hij be- weert, dat u hem niet kent, dus dat die naam geen van de aanwezigen lets kan zeggen." Het leek echter of de naam den aanwezigen wel iets zei. Ze zaten elkaar in verschillen de stadia van overblufdheid aan te staren. Opeens begon Lord Caterham te grinniken. ,,Nu begint het pas good, "werkelijk goed te worden. Laat hem binnen, Tredwell. Laat hem onmiddellijk binnen!" Hoofdstuk XH. Anthony gaat aan het vertellen. ,,Mr. Anthony Cade," kondigde Tredwell aan. „Verdacht individu uit het dorp komt op," zei Anthony. Hij keek de vier aanwezigen een voor een aan en ging toen, zonder te aarzelen, regelrecht op Lord Caterham af. En onder het loopen catalagiseerde hij de andere drie op deze manier: ,,1. Beambte van Scot land Yard. 2. Plaatselijke hoogwaardigheids- bekleeder, functie bij de politic. 3. Geplaagde meneer die op 't punt staat een beroerte te krijgen, waarschijnlijk een regeeringspersoon." zake de begrooting van binnenlandsche zaken aan de Eerste Kamer mee, is gebleken, dat zich daarbij verschillende juridische vragen voordoen. Het ligt in de bedoeling binnen zeer korten tijd een Kon. besluit r.t to lokken, waarin het rood, wit en blauw wordt vastgeiegd als de nationale kleuren. LITKEERING UIT DE WERKIXXIZENKASSEN. Ingevoige de ministerieele circulaire v£in 9 Maart mogen laden van werkloozenkassen, voor zoover niet aangesloten by een werkloo- zenkas van land-, tuin- of veenarbeiders, die een grootere oppervlakte grond voor eigen rekening in gebruik hebben dan door den mi nister voor elke gemeente is vastgesteld, bij werkloosheid geen uitkeering uit de werkloo- zenkas ontvangen. De minister van Sociaile Zaken heeft thans bepaald, dat de bedoelde oppervlakte grond mag worden vergroot v6or elk inwonend kind van 14 jaar of ouder, dat regelmatig op het land van den vader pleegt te werken, met dien verstande, dat per gezin een bepaald maxi mum niet mag worden overschreden. Een overeenkomstige regeliqg geldt thans reeds voor de leden der werkldozenkassen voor land- arbeiders. Aan de betreffende gemeentebesturen en vereenigingen is een schema gezonden, waarin de maximum-oppervlakten grond zijn aange- geven. DE BENOEM1NG VAN SOCIAAL- DEMOCRATISCHE riURGEMEESTERS. In de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer over de ibegnooting van Bin nenlandsche Zaken merkt dS "Minister in aan- sluiting aan hetgeen hij daaromtrent bij vroe gere gelegehbeden heeft medegedeeld op, dat ten aanzien van de mogelijheid van benoeming van sociaal-democratische candidaten voor het burgemeestersambt, naarmate de houding van de S.D.A.P. ten opzichto van voor het burge- meesterschap vitale elementen van onze staatsinrichting zich in gunstigen zin wijzigt, de bereidaeid van de regeering, om hare leden voor de bekleeding van dat ambt in aaruner- king te brengen, eal toi>.,ena6n. Geenszins wil de Minister beweren, dat de raad'gevingen, door eenige leden aan him be- schouwingen verbonden, in den wind mogen warden geslagen, doch ook dee.e leden moeten erkennen, dat er op tal van punten, door hen genoemd, in den laatsten tijd een gunstiger ontwikkeling valt waar to nemen, dan in langen tijd het geval is geweest. Het ver- heugt den Minister, dit te mogen constateeren. Het zou een zeer belangrijke versterking van de voikseenheid heteekenen, indien. de ontwik keling, boven bedoeld, verderen voortgang zou hebben. DE NEUTRALXTEIT VAN NEDERLAND EN BELGIE. De diplomatieke correspondent van de Man chester Guardian publiceert een aanteekening over de Belgische en Nederlandsche neutrali- teit in het licht van de verklaringen van Hit ler van 21 Maart 1936 en 30 Januari 1937. De correspondent schrijft: Deze kwestie heeft de Fransche en Britsche regeering eenigen tijd bezig gehouden, aanigezien zij ten nauwste ver bonden is met de problemen der landsverde- diging. Alles wat op het oogehbli'k gezegd kan worden is, dat van Britsch standpunt niets wenschelijker zau kunnen zijn dan een neutra- le status van beide landen, wanneer er zeker- heid zou bestaan, dat een dergelijke status geeerbiedigd zou worden. Maar zou er zelfs ook maar een redelijke zekerheid bestaan? Het antwoord op deze vraag kan voor zoover Engeland en Frankrijk bet reft beslissend zijn voor het resultant. DE PRIJSVERLAGING VAN DE VITA-TAR WE. Men deelt het volgende mede: Naar aanleiding van de verlaging van den prijs der VTTA-tarwe, welke van regeerings- wege bedoeld is als compensatie van de tot- „Ik mag wel beginnen met mijn excuses te maken," ging Anthony, nog steeds tegen Lord Caterham voorb. ,,<Dver dit oneeremo- nieele naar-binnen-komen-wandelen, bedoel ik. Maar ik hooide vanmorgen in „De Vroolijke Vrouiwtjes", of hoe die uitsparming daar in 't bosch heeten mag, dat er hier iemand ver- moord is, en daar ik geloof, dat ik wel eenige inlichtingen kan geven, ben ik hier naar toe gegaan." Een halve minuut lang zei geen van de aanwezigen iets. Hoofdrechercheur Battle niet, omdat hrj een man van ondervinding was, die wist dat het beter is anderen te laten praten, als ze tenminste aan 't praten te krij gen waren. Kolonel Melrose niet, omdat hij van nature zwijgzaam was, Lomax niet, om dat hij gewend was, dat ze. hem de vraag, waarop ze van hem een antwoord wilden heb ben, behoorlijk van te voren voorlegden en Lord Caterham niet, omdat hij, eerlijk ge zegd, niet wist wat te zeggenMaar het hardnekkige zwrjgen van de drie plus het feit, dat het jonge mensch het speciaal tegen hem gehad had, dwong hem een poging te doen, om althans iets to zeggen. „Eh... o, ja... zeker," zei hij zenuwachtig. ,,Maar wilt u... eh... niet eerst gaan zitten?" „Heel graag", gaf Anthony ton antwoord. Lomax ademde een paar maal gewichtig. „Eh... u zegt, dat u ons inlichtingen kunt geven... daarmee hedoelt u..." „Daarmee bedoel ik," zei Anthony, „dat ik gisteravond om kwart voor twaalf op verbo- den terrein, te weten hier in het park was en dat ik het schot gehoord heto. Den tijd van den moord kan i'k tenmirtste precies vast- stellen." Hy keek de drie mannen om de tafel een voor een aan; het langst bleven z'n oogen nogtoe geldende thans gelijktijdig opgehe- ven bonificatieregeling, hetgeen impliceert de bedoeling, dat de bloem- en meelprijzen, voorzoover met deze wijziging verband hou- dende, geen verandering zullen ondergaan, heeft een bijeenkomst plaats gevonden van de commissie-Gerbrandy, bedoeld in de algemee- ne verkoopvoorwaarden voor bloem en meel van de meelfabrikanten. In overeenstemming met de vorengenoemde bedoeling is van regeeringswege beslist, dat de meelfabrikanten (met uitzondering van diegenen, aan wie T.C.-tarwe tegen specialen prijs op bonnen ter beschikking werd gesteld) de VTTA-tarwe, benoodigd voor de loopende voorverkoopcontracten, nog tot den voor 7 Februari geldenden prijs moeten betrekken. Gezien dit feit, heeft de commissie beslist, dat de prijzen van de loopende voorverkoop contracten tarwebloem, Zeeuwsche bloem en ongebuild tarwemeel tengevolge van deze ver laging van den VITA-prijs geen wijziging be- hooren te ondergaan. Prysverlaging heeft geen invloed op den broodprjjs. De Nederlandsche bakkerij-stachting meldt het volgende: Met ingang van 8 Februari is de prijs van VTTA-tarwe van f 15,70 per 100 K.G. terug- gebracht op 14,70 per 100 K.G. Tegelijkertijd is de bonificatieregeling ingetrokken. lEnkele bladen hebben in hun commentaar op dit bericht, gemeend te moeten concludee- ren, dat tengevolge van deze maatregelen de pry's van tarwemeel en tarwebloem voor de bakkerij zou veranderen, althans niet verder zou strjgen. Daaraan werd dan verbonden de hoop, dat een verdere broodprijsstijging voor komen zou kunnen worden. Niets is echter minder juist. De prijs van tarwemeel en tarwebloem ondergaat geen en- kele verandering, omdat de regeering met de eene hand geeft en met de andere terugneemt. De bedoelde maatregelen zijn niet anders dan een vereenvoudiging van de administratie van het landbouw-crisisfonds. Ten behoeve van dit fonds toch werd door den VTTA-prijs de prijs van meel en bloem beinvloed, terwijl uit dat- zelfde fonds een restitutie werd gegeven. De VITA-prijs is thans veranderd en de restitutie ingetrokken. De meel- en bloemprijzen blijven in den vcrvolge, gelijk in de laatste maanden het geval was, volkomen afhankelijk van de tarwemarkten. De baten, die het landbouw- crisisfonds trekt uit de heffingen op het brood blijven vrijwel dezelfde. In die plaatsen, waar de huidige broodprijs niet in overeenstemming is met de in het laatste half jaar sterk gestegen bloemprijzen, zal dus een prijsverhooging niet vermeden kunnen worden, terwijl, als de tarwemarkt schommenlingen vertoont, verdere broodprijs- stijgingen in het minst niet uitgesloten zijn. STEUNVERLEENING IN NATURA. De minister van Sociale Zaken heeft aan de gemeentebesturen medegedeeld, dat het groote aantal ingekomen aanvragen als gevolg van zijn circulaire d.d. 12 November 1936, ter ver- krijging van dekens, ter zake van het extra bedrag, hetwelk over het afgeloopen dienst- jaar beschikbaar is gesteld, hem onder meer aanleiding heeft gegeven om ook de subsidiee- ring in de kosten van extra-hulp aan werkloo- zen (kleeding, dekking en schoeisel) voor het dienStjaar 1937 gedeeltelijk in natura te doen geschieden. Waar uiteraard bij het afsluiten van groote partijen goederen lagere prijzen kunnen wor den bedongen, dan bij aankoop van geringere hoeveelheden door de gemeenten ieder afzon- derlijk, zal dientengevolge het totaal voor deze subsidie ter beschikking komende bedrag een grooter nuttig effect kunnen sorteeren dan bij gedecentraliseerden inkoop het ge val is. Reeds worden besprekingen gevoerd om trent den aankoop van belangrijke partijen daarvoor in aanmerking komende goederen. Ten einde de sub'sidieering in natura zoo veel mogelijk aan te passen bij de eerste be- hoefte voor kleeding, dekking en schoeisel is den gemeentebesturen verzocht, zoo spoedig rusten op het gezicht van hoofdrechercheur Battle. Blijkbaar vond hij de ondoorgron.de- lijke uitarukking er van interressant. ,,Maar dat is, geloof ik, geen nieuws voor u," voegde hij er kalmpjes aan toe. „Wat bedoelt u daarmee, Mr. Cade?" vroeg Battle. „Dit. Vanmorgen toen ik opstond, heb ik een paar lage schoenen aangetrokken. Een paar uur later wilde ik die verwisselen voor m"n hooge, maar die kon ik nergens vinden en toen ik er naar vroeg, bleek het, dat een knappe, jonge politie-agent ze om een uur of tien meegenomen had. Ik trok m'n concludes en het gevolg is geweest, dat ik me hierheen gehaast heb om me van alle blaam te zuive- ren." ,,Heel verstandig van u??, zei Battle lako- niek. In Anthony's oogen kwam een ondeu- gende tinteling. „Ik maak u mrjn compliment over uw ge- reserveerdheid, inspecteur. 't Is toch inspec- teur, niet?" Lord Caterham vond 't noodig om tusschen- beiden te komen. Hij was zich bewust van een soort zwak voor het jongmensch uit ,,De Vroolijke Cricketers". ,'Hoofdrechercheur Battle van Scotland Yard. Kolonel Melrose en Mr. Lomax", stelde hij voor. Anthony keek Lomax scherp aan. ,,Mr. George Lomax?" „Ja". ,,Dan heb ik gisteren het genoegen gehad een brief van u te ontvangen." George staarde hem aan. ,,Ik gsloof van niet", zei hij koeltjes. Maar hij had er wat voor gegeven, als Miss Oscar tegenwoordig geweest was. Miss Oscar schreef al zijn brieven; die wist, aan wie ze 515 ci PER HALF ONS 25-75er. PEP HALF POND (Ingez. Med. mogelijk mede te deelen, welke naturagoede- ren zij in het bijzonder en bij voorkeur zouden wenschen te ontvangen. De minister denkt daarbij aan schoenen, klompen, sokken, wol- len- en tricot-ondergoederen, werkkleeding, luiers, lakens, sloopen etc. Te zijner tijd zal daarop aan de gemeente besturen nader worden bericht, welke goede ren voor de verstrekklng in natura in aan merking komen. DE STXIGING DER KOLENPRIJZEN IN BELGIE. De correspondent van het Handalsblad te Brus^el schrijft, dat ingevoige he! besluu. van den kabinetsraad de minister van economische zaken aan het Nationale Kolenbureau heeft medegedeeld, dat de regeering zich niet kan vereenigen met de prijsverhooging voor kolen waartoe het bureau in verband met de invoe- ring van de 45-urige werkweek, heeft beslo- ten. De regeering is vast besloten de nieuwe hausse der kolenprijzen te verhinderen, daar hieruit tal van prijsstijgingen in andere tak- ken van nijverheid zouden voortvloeien. Onder andere is de Nationale Maatschappij der Spoorwegen, die als gevolg van de jongste kolsnprijsverhooging haar uitgaven voor brandstoffen met frs. 30 miillioen per jaar zal zien stijgen, reeds voomemens aan de regee ring machtiging te vragen tot het verhoogen van haar tarieven. De staalindustrie is naar men weet zeer ge- dupeerd door het gebrek aan cokes en steen- kolen, die zij voornamelijk uit Nederland, Duitschland en Engeland betrekt. Naar men zich herinnert heeft de regeering kortgeleden den invoer van cokes geheel vrijgegeven en als gevolg hiervan is de invoer in Januari reeds 15.000 ton grooter geweest dan het ge- middelde van de voorgaande maanden. Daar verschillende staalfabrieken zich in den laat sten tijd reeds verplicht hebben gezien orders te weigeren wegens gebrek aan kolen en ruw bewerkt ijzer, heeft de minister van econo mische zaken besloten, de vrijstelling van den invoer van cokes die aanvankelijk beperkt was tot het eerste kwartaal van dit jaar, ook voor het tweede kwartaal te doen gelden. Mocht het nationale kolenbureau niet be- reid zijn zich te onderwerpen aan het besluit van het kabinet, dan zal naar ons ter oore komt de regeering niet aarzelen drastische maatregelen te nemen, ten einde de mijnen te dwingen. Men overweegt onder meer een vol- strekt uitvoerverbod voor kolen alsmede af- schaffing van de licentie-rechten, die thans geadresseerd waren en wat er in stond. Iemand van zijn positie kon toch zeker al die details niet onthouden?" ,,Als ik 't wel heb, Mr. Cade", zei hij, ,,was u van plan ons te vertellen wat u gisteravond om kwart voor twaalven op het terrein van ,,De Schoorsteenen" deed." Zijn woorden waren beleefd genoeg, maar' door zijn toon gaf hij te verstaan, dat hrj, George Lomax, niet een woord van alles, wat die vreemde snoeshaan hem vertellen zou, ge- loofde. ,,Ja, Mr. Cade, wat deed u vannacht in 't park?'' vroeg Lord Caterham gemteresseerd. ,,Tja!" zei Anthony bedenkelijk, „dat is een lang verhaal... toch maar vertellen, niet?" Hij haalde zijn sigarettenkoker uit zijn zak. ..Is 't gepermitteerd?" vroeg hij. Lord Caterham knikte toestemmend. An thony stak een sigaret op en zette zich schrap. Hij realiseerde, misschien beter dan wie ook, het gevaar van z'n positie. Binnen vier en twintig uur was hij bij twee misdaden betrok- ken. Zijn handelingen na z'n interventie bij de eerste, konden het daglicht absoluut niet ver- dragen. Hy had het lichaam van het slaeht- offer verdonkeremaand en zoo de gerechtig- heid op dwaalwegen gebracht. En alsof dat nog niet genoeg was, was hij op het tooneel van misdaad nummer twee verschenen, juist op het oogenblik, dat die gebeurde. Voor een jongmensch, dat van verwikkelingen hield, had hij het niet beter kunnen uitzoeken. ,Zuid-Amerika", dacht Anthony, ,,is ge- woonweg niets vergeleken by dit." Hij had zijn plan-de-campagne al gemaakt. Hij ging ,de waarheid vertellen de waarheid met ten kleine verandering en minus ten em- stig feit. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1