ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN i No. 9565 1 MAANDAG 8 FEBRUARI 1937 77e Jaargang Binnenland. Buitenland. LET OP DEN ORANJE-BAND! p-'ify i - :f aati jfcmp.m»ac majgharnaaatdaggmvi TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr, per post f 5,60 per ja&r t/'oor Belgie en Amerika 2,overige lan den /2,35 per 3 maanden fr. per post Abcnnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Oitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIKO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 10,20 KLEINE ADVERTENTI8N: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DE ARMBAND VAN DE PRINSES. De Matin meldt, dat een Parijsch juwelier met zijn werklieden een krachttoer verricht beeft door den diamanten armband, dien Nederlandsch-Indie aan Prinses Juliana aan- bood, voor de afwerking van welk kleinood in normale omstandiglieden vier maanden ge- rekend worden, in 17 dagen kant en klaar te maiken. Om dit gedaan te krijgen losten de ambachtslieden elkander op de wijze der ren- ners van een zesdaagsche af. Ze sliepen nau- welijks en namen zoo noodig het vliegtuig voor Amsterdam om een steen te gaan aan- passen. Dank zij deze toewijding slaagden ze er in, bet sieraad op tijd gereed te krijgen. PAARDENSTAMBOEKEN. In de algemeene vergadering van bet Gel- derscbe Paardenstamboek, welke Vrijdag te Ambem is gebouden, is besloten, niet te tre- den in bet voorstel van de regeering om mede te werken ten einde te geraken tot fusie van de verschillende paardenstamboeken. BIJZONDERE VRI.TVVILIJGE LANDSTORM. De sterkte van den Bijzonderen Vrijwilligen Lands to rm, met inbegrip van de landstorm- korpsen motordienst, vaartuigendienst en spoorwegdienst, is in 1936 toegenomen met 3614 vrijwilligers. Het tobaal aantal vrijwil- ligers bedroeg op 31 December 87.910. Het aantal aangesloten reserve-officieren vermeerderde met 108 en steeg tot 2581. Er werden 19 nieuwe plaatselijke afdeelingen op- ricbt. DE PSAEMEN IN HET FRIESCH. De Psalmen zullen in de Friesche vertaling dezer dagen het licht zien. De uitgaaf is ondemomen door de Friesche afdeeling van bet Ned. Bijbelgenootschap en wordt verzorgd door dr. G. A. Wumkes, die enkele jaren ge- leden ook bet Nieuwe Testament in bet Friesch bewerkte en dit jaar( zijn vertaling van bet Oude Testament hoopt te voltooien. De Psalmvertaling zal in twee drukken wor den uitgegeven. INSTEMMING VAN BELGISCHE SOOIALISTISCHE ZIJDE. in de Antwerpsche socialistische Volksgazet van Vrijdagavond komt een artikel voor met betreikking tot bet initiatief van Dr. H. Colijn. Het blad juicht dit plan toe en schrijft o.a.: „D»e moeilijkbeden van monetairen aard zijn uit den weg geruimd. Wij bevindem ons in een periods van verbeterde conjunctuur. Uit het initiatief van Colijn, uit de verklaringen van Kobt, Hansson en Stauning, uit de stappen gedaan door de Belgische regeering blijk-t, dat Nederland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Belgie niet beter vragen .dan een inniger oeconomiscbe samenwerking. Wij besluiten: bet oogenblik is guns tig: Aanpakken moet nu de leuze zijn". „De groote mogendheden kunnen bier him woorden in daden omzetten en prachtwerk verrichten door birn steun te verleenen aan het initiatief der kleine Noorderstaten en aldus mede te werken aan een daadwerkelijke verruiming der handelsbetrekkingen. Want het is duidelijk, dat het nieuwe Oslo-initiatief moet gezien worden in bet kader van bet al- gemeen streven naar verlaging der toltarie- ven, dat tot uitdrukking kwam in het drie- voudig muntaccoord en in de verklaringen afgelegd door de sprekers in den Statenbond bij de bespreking van bet verslag van bet oeconomisch comity. Het staat vast, dat het nieuwe Oslo-initiatief nog aanzienlijk aan be- teekenis winnen zou indien het mogelijk zou blijken de groep uit te breiden". „Wij. hebben er trouwens bet grootste be- lang biji. Niet alleen Nederland is een belamg- wekkend afzetgebied voor onze producten. De laatste jaren zijn onze handelsbterekkingen met Zweden aanzienlijk toegenomen. Noor wegen en Denemarken spelen eveneens een niet te Onderschatten rol in onzen buitenland- echen handel!" DE EVENREDIGE VRAOHTVERDEELING. Het bestuurscollege van samenwerkende bin- nenscbippersorganisaties in Nederland heeft in een adres aan den minister van handel, nijverheid en scheepvaart verwondering en teleurstelling geuit over bet felt, dat nog steeds niet de zoo lang begeerde en hoogst- noodzakelijke wijziging van de Wet op de evenredige vrachtverdeeling bij de Tweede Kamer is ingediend. Adressant zegt o.a., dat het falen van de evenredige vrachtverdeeling in het probleeni van de z.g. kleine schepen beneden de 200 ton op de allereerste plaats geweten moet wor den aan de onjuiste spoorwegpolitiek die met haar geheime tarieven enorme vervoeren op onrendabele basis vervoert, bet absurde stel- sel der scheepvaartheffingen, die ongelimi- teerd vooral bet bestaan van bet kleine schip in gevaar brengen en vervolgens wederom aan het stelsel der ontheffingen, vrijstellingen en vergunningen, die vooral in die soheepsmaten grootelijks zijn verleend. EEN ONWETTIGE MINISTERIEELE BESOHIKKING. De crisis-zuivelcentrale contra de firma Jamin, Op grond van het voorhanden hebben van bepaalde spijsvetten beeft de crisis-zuivel- centrale van de firma Jamin een bedrag van f 14.420 gevorderd. Deze vordering- had plaats in verband met de beschikiking van den minister van oeconomiscbe zaken en arbeid van 14 Oct. 1932. De firma Jamin oordeelde, dat er geen rechtsgeldig voorschrift bestond als grondslag voor gemelde bescbikking. De centrale daarentegen deed een beroep op lid 2 van art. 5 van bet crisis-zuivelbesluit H, 1932, zooals dit was gewijzigd bij besluit van 27 Augustus 1932. De rechtbank te Rotterdam heeft aan ge- noemd artikel verbindende kracbt ontzegd, daarmede beslissende, dat aan gemelde mi- nisterieele bescbikkingen haar wettelijke grondslag ontvalt. De rechtbank verklaarde de vordering niet antvankelijk. Het Haagscbe gereehtshof heeft dit vonnis bekrachtigd, waarop de crisis-zuiveloentrale in cassatie ging. Vrijdag arrest wijzende in de zaak, beeft de Hooge Raaa overwogen, dat nocb artikel 3 der crisis-zuivelwet 1932, nocb eenige andere wetsbepaling over ,,niet verpakte andere spijs vetten", waarom bet bier gaat, spreekt, wes- balve nocb de Koningin bij algemeenen maat- regel van bestuur, nocb ook de minister van oeconomiscbe zaken en arbeid bevoegd was, het voorhanden hebben van dergelijke spfls- vetten te verbieden of voorwaardelijk toe te staan. De Hooge Raad heeft aldus bet cassatie- beroep verworpen. HET PLAN-DETERDING. Men meldt uit Doetincbem: In de Vrijdag geihouden vergadering van den raad dezer gemeente, heeft die heer Muller gevraagd, of de burgemeester een der onder- teekenaren was van het adres van dankbetui- ging van burgemeesters in den Achterhoek aan Sir Henry Deterding. De burgemeester antwoordde, dat, hij geen vrijheid had kunnen vinden, dit te doen. Omtrent deze zaak wordt nog gemeld, dat het initiatief is uitgegaan van den burgemees ter van Gorssel en dat 5 van de 31 aange- zochte burgemeesters geweigerd hebben te teekenen. Deze vijf zijn de burgemeesters der voornaamste gemeenten. HET HERZIENE WETSONTWERP TEGEN LINTBEBOUWING. Thans is bij de Tweede Kamer ingediend het reeds aangekondigde wetsontwerp ter vaststelling van bepalingen tot bet in het verkeersbelang tegengaan van lintbebouwing langs wegen onder beheer van het rijk of op het rijkswegenplan voorkomende. Het is naar de meening van de ministers van waterstaat en sociale zaken wel buiten elken twijfel, dat het bij Koninklijke ibood- schap van 16 Juni 1932 bij de Tweede Kamer ingediende ontwerp vaji wet tot vaststelling van bepalingen tot het tegengaan van lintbe bouwing langs wegen onder beiheer van bet rijk of op bet rijkswegenplan voorkomende naar zijn strekking in de beide takken van de volksvertegenwoordiging vrijwel algeheele in- stemming beeft gevonden, hoewel de uitwer- king van het aan dat ontwerp ten grondslag liggende beginsel vooral in de Eerste Kamer bedenking beeft ontmoet. Het staat bij hen evenzeer vast, dat waar de lintbebouwing zich langs de groote wegen nog bij voortduring uitbreidt de redenen, die in- dertijd* tot unhealing van bet wetsontwerp hebben geleid, thans in toenemende mate gel- den. Met een en ander is, naar bet voorkomt, de indiening van dit wetsvoorstel voldoende verklaard. Ook dit wetsontwerp is met toelichting ont- leend aan voorstellen van de staatscommissie voor de waterstaatswetgeving. Met de thans voorgestelde regeling wordt tegemoet gelkomen aan de bezwaren tegen het vorige ontwerp, zooals die in bet bijzonder in' de Eerste Kamer hebben gegolden, met name tegen de bepalingen omtrent de uitwe- gen, de vergoeding bij schade en de reeht- spraak. PRIJSVERLAGING V.LT.A.-TARWE. Van bevoegde zijde deelt men aan de N. R. Crt. mede, dat met ingang van Maandag 8 Februari 1937 de gemiddelde verkoopprijs van Vita-tarwe van 15,70 per 100 Kg. terugge- bracht is tot f 14,70 per 100 Kg. De bonificatie-regeling voor tarwebloem A en tarwemeel A is met ingang van denzelfden datum ingetrokken; bovendien zal T.C.-tarwe niet meer tegen specialen prijs bescbikbaar worden gesteld. Wat de bonnenregeling ibetreft ter verkrij- ging van T.C.-tarwe tegen specialen prijs, wordt medegedeeld, dat voor bonnen welke nog voor 15 Februari a.s. ten kantore van de Nederlandsche tarwecentrale- zijn ontvangen, een verkoop-overeenkomst zal worden afge- sloten tegen den laatst vastgestelden specialen 50-tons-prijs ad 10 per 100 Kg., voor op of na dien datum ingekomen bonnen kan geen tarwe tegen specialen prijs meer bescbikbaar worden gesteld. De bonificatie voor tarwebloeon-B is met ingang van 8 Februari 1937 vastgesteld op f 0,60 per 100 K.G. Tot goed begrip van bovenstaande moge schrijft het blad, nog bet volgende dienen: De Nederlandsche tarweverbouwer levert zijn product aan de Nederlandsche tarwe-cen- trale die op haar beurt de tarwe doorgeeft aan de Vereeniging van inbeemscbe tarwe-af- nemers (V.I.T.A.) die optreedt als centrale in- koopsorganisatie van bet maalbedrijf. De maalderijen betrekken dus de benoodigde in beemscbe tarwe die zij tot een minimum van 35 pet. door de buitenlandsche tarwe moeten vermalen van de V.I.T.A. De verlaging van den verkoopsprijs van de V.I.T.A.-tarwe met 1 per 100 Kg. zou dus een verlaging van den meelprijs met een ongeveer gelijk bedrag ten- gevolge moeten hebben. Nu beeft echter de regeering, na de depre- ciatie van den gulden maatregelen genomen om een stijging van de broodprijzen o.a. tengevolge van de stijging van de wereld- marktprijzen van tarwe te voorkomen. Hiertoe is uit bet Landbouw-crisisfonds een financieele tegemoetkoming aan de maal- industrie verstrekt de z.g. bonificatie op tarwebloem A waardoor de bloemfabrikan- ten in staat werden gesteld, niettegenstaande den verboogden prijs van buitenlandsche tarwe aan de bakkerijbedrijven de bloem tegen de- zelfde prijzen te blijven leveren. Deze bonifi catie is geleidelijk aan verlaagd, en was het laatst vastgesteld op /0,50 per 100 Kg. De prijs van de tarwe op de wereldmarkt bleef echter stijgen, zoodat de .maalindustrie ten- slotte wel genoodzaakt was de bloemprijzen, die zij den bakkers in rekening moest brengen, te verhoogen. Een stijging van den broodprijs is, zooals wij in de laatste weken hebben kun nen waarnemen, dan ook niet uitgableven. Door de intrekking van de bonificatie-rege ling voor tarwebloem A en tarwemeel A wordt de uiteindelijke verlaging van den bloemprijs dus weer ten deele teniet gedaan. Bovendien zal na 15 Februari niet langer T.C.-tarwe, d.i. tarwe die niet noodig is voor het bereiken van het vastgestelde maalpercen- tage, tegen specialen prijs beschikbaar wor den gesteld. Bakkers die den prijs van hun meel wilden verlagen door een grooter percen tage inheemsch meel te gebruiken moeten van dit middel om tot verlaging van hun kosten te komen, dus verder afzien. De resultante van de nieuwe maatregelen zal derhalve zijn, dat de verlaging van den meelprijs in het gunstigste geval, dus voor hen die geen T.C. tarwe tegen specialen prijs ge- bruikten, 0,50 zal bedragen. Vooralsnog valt hiervan geen verlaging van den broodprijs te verwachten, doch een ver- dere stijging wordt er wellicht mee voorkomen. DE KAMER BEEINDIGDE DE DISCUSSIES OVER GRONDWET. De Tweede Kamer heeft Vrijdag de discus- sie over de Grondwetsherziening in eersten termijn beeindigd. De eindstemmingen worden gehouden volgende week Donderdag. Dinsdag komt eerst nog tweede lezing in verband met de vele aangebrachte wijzigingen. DE JAMBOREE. De Regeeringspersdienst meldt: Naar wij van regeeringszijde vernemen zijn de moeilijkheden ter zake- van de jamboree op- gelost. In aansluiting op dit bericht vernemen wij nader dat Dr. Slotemaker de Bruine, de Minis ter van Onderwijs enz., b sloten heeft, dat de toezegging van financieelen en anderen regee- ringssteun voor de Jamiboree-1937 gestand ge daan zal worden. Ook voor deze zijde is het doorgaan van de jamboree dus een feit. DE GAR AN DEER IN G ONZER NEUTRA- LITEIT DOOR DUITSCHEAND. De Minister van Buitenlandsche Zaken heeft geantwoord op schriftelijke vragen van het Eerste-Kamerlid van Vessem naar aanleiding van een zinsnede in de op 30 Januari j.l. door den Duitschen rijkskanselier uitgesproken rede: Van de zijde der Duitsche regeering heeft de Regeering geen rechtstreeks tot haar ge- riehte verzekering ontvangen omtrent erken- ning en garandeering van Nederland als on- aant.astbaar neutraal gebied. De aangebaalde passage uit de rede van den Duitschen Rijks kanselier sloeg dus blijkbaar terug op vroe- gere openbare verklaringen zijnerzijds. TEGEN VERHOOGING VAN DE SPEKPRIJZEN. De Rotterdamsche vereeniging van varkens- grossiers heeft zich tot het bestuur van de veehouderij centrale te 's-Gravenhage gewend met een adres, waarin ze zegt het niet eens te zijn met het verzoek van de Neprova, die vraagt om verhooging van de spekprijzen, ten einde te geraken tot een grooter aantal var- kensslach tingen Adressante zegt ter adstructie van haar zienswijze, dat in den loop der tijden altijd ge- bleken is, dat wanneer de spekprijzen om een of andere reden laag stonden het aantal slach- tingen toenam. Het volksbelang eischt, dat inplaats van ver hooging, er verlaging der spekprijzen komt. Bovendien verwacht adressante bij verhoo ging van de spekprijzen geen wijziging in den stand van de varkensprijzen, omdat dit toch gepaard zou gaan met gelijktijdige verlaging der uitgesneden varkensvleeschprijzen. Het gevolg zou zijn, dat bij verhooging van de spekprijzen, de mogelijkheid voor het min der koopkrachtige publiek, zich dit bij.uitstek geschikte, noodzakelijke volksvoedsel tegen matigen prijs aan te schaffen, te niet wordt gedaan. MINISTER GELISSEN UIT DE POLXTIEK. De parlementairen redacteur van ,,De Tele- graaf" schrijft dat Prof. Dr. Ir. H. C. J. H. Gelissen waarschijnlijk in den aanstaanden zomer Den Haag en de politiek vaarwel zal zeggen en zich weder in Maastricht belasten met de leiding van de N.V. Stroomverkoop Maatschappij, waarvan het directoraat niet vervuld is, toen hij aan de uitnoodiging van Dr. Colijn, om in het kabinet zitting te nemen, gehoor heeft gegeven. Naar aanleiding van zijn voorloopige can- didaatstelling voor de Tweede Kamer door een aantal afdeelingen van de R.K. Staatspartij, heeft Prof. Gelissen dus doen weten, dat hij geen Kamerzetel ambieert. Het is daaribij in parlementaire kringen een publiek geheim, dat hij mocht de nieuwe kabinetsformateur weder een beroep op hem doen om de porte- feuille van Handel, Nijverheid en Scheepvaart op zich te nemen voorshands niet genegen is in een nieuwe regeering zitting te nemen. CONTINGENTEERING VAN BASTERD SUIKER. Bij Kon. besluit van 2 Februari is de con- tingenteering van basterd suiker, ingesteld bij Kon. besluit van 24 November 1936, met in gang van Zaterdag opgeheven. HITLER'S VERKEARING TEN AANZIEN VAN REEGIe. Het dagblad ,,Derniere Heure" schrijft vol- gens Havas: De Belgische regeering heeft de Duitsche om inlichtingen gevraagd naar aan leiding van de jo rags te verklaringen van den Fiihrer nopens aan Nederland en Belgie aan- geboden waarborgen betreffende het erkennen van hun gebied als neutraal en onsehendbaar. Het was de Belgische regeering inderdaad ontgaan dat dergelijke verzekeringen ooit waren gegeven, hetzij rechtstreeks, hetzij in direct. De Duitsche regeering antwoordt nu met een verwijzing naar het Duitsche memorandum van 30 Maart. Welnu, dit memorandum bevat slechts vage verklaringen van algemeenen aard en behelst geen enkel scherp omiijnd aanbod noch wat Belgie, noch wat Nederland betreft. Men krabbelt terug. In gezaghebbende kringen is men tot nader order van oordeei, dat men hier met niets an- ders te doen heeft, dan met een manifestatie, daar de Duitsche regeering in haar antwoord de verklaring van Hitler niet preciseert. Bovendien bestaat een stellig verschil van meening omtrent de strekking van het woord neutraliteit. Te Brussel wrjst men er op, dat een gere- 'serveerde en evenwichtige politiek niet mag en niet kan beteekenen een terugkeer naar de juridische en politieke neutraliteit gelijk aan die van 1839, die alles wel beschouwd een ver- mindering zou beteekenen van de souvereini- teit en die de actie van een staat zou verlam- men. Een zoodanige opvatting is voor Belgie on- aanvaardbaar. De eerste indruk wordt bevestigd in leiden- de kringen, dat de vage en voorwaardelijke verzekeringen van Duitschiand wat de waarde en de doeltreffendiheid betreft, niet kimnen worden gelijkgesteld met de scherpomlijnde en formeele waarborgen van Engeland en Frankrijk. Een nader Havas-bericht meldt nog: In be voegde Belgische kringen verklaart men dat de term „neutraliteit" die evenzeer op Neder land als op Belgie van toepasslng is, blijkbaar moet worden opgevat in den politieken zin van algeheele onafhankelijkheid, met uitsluiting van elk regime van conventioneele neutrali teit, en het schijnt dat dit punt geen moeilijk heden behoeft op te leveren. UITEENZETTING VAN MINISTER SPAAK OVER INTERNATIONAEEN TOESTAND. In den Belgischen kabinetsraad heeft Minis ter Spaak den inhoud medegedeeld van het compromis, op grond waarvan de Belgische eisehen naar aanleiding van den dood van Baron de Borchgrave voor het Permanente Hof van Internationale Justitie te Den Haag zullen worden gebraoht. Hij bracht voorts verslag uit over den in- temationalen toestand en stelde zijn collega's op de hoogte van de aan den gang zijnde on- derhandelingen, waar omtrent van gedachten werd gewisseld. HET CONFLICT BIJ DE GENERAL MOTORS. Na de weigering der stakers, de fabrieken der General Motors te ontruimen hebben de advocaten van de General Motors den rechter verzocht bevel tot ontruiming te geven, welk verzoek werd ingewilligd. Ingeval van een nieuwe weigering der sta kers, kan de rechteri een beroep doen op de nationale garde. De commissaris van politie te Flint heeft, om aan alle gebeurlijfcheden het hoofd te kun nen bieden, een honderdtal hulpagenten aange- steld. Intusschen worden te Detroit de besprekin- gen tusschen de beide bij het geschil betrok- ken partijen nog voortgezet. Ook heeft president Roosevelt nogmaals op beide partijen een beroep gedaan, te trachten ten spoedigste door overleg tot overeenstem- ming te komen. DOOR KOGEL GETROFFEN. Een der beide dochters van den Britsohen ambassadeur, sir Hughes Rnatchbull, is bij een fort te Nanking door een geweerschot licht gewond. Onmiddellijk hebben de Chineesche autori- teiten een streng onderzoek ingesteld. Naar Stefani verneemt, moet het sohot afkomstig zijn van een der soldaten, die binnen de muren van de vesting schietoefeningen hielden. ITALIE. „Kan het vaderland op u rekenen, vandaag, morgen, altijd?" Mussolini heeft op de Piazza Venezia te Rome, waar hij eenige fascistische legioenen, die in Abessinie streden, had geinspecteerd, tot de soldaten de volgende toespraak gehou den: ,,Kameraden, soldaten van de legioenen te land en ter zee! De moedersitad Itome be- groet u met geestdrift en handgeklap en roept u bewogen het welkom toe. Met een zekere emotie zie ik u terug, ik, die u dag aan dag met mijn hart gevolgd heb. Strijders van twee oorlogen (de Italiaansche fascisten beschou- wen ook hun revolutie als een gewonnen oor- log Red. Tel.), gij, die twee schitterende overwinningen hebt bevochten, gij verdient en zult ook verwerven de dankbaarheid van het vaderland, dat u als zijn beste zonen be- schouwt. Zegt mij nu: Kan het vaderland op u rekenen, vandaag, morgen, altijd?" De geheele massa legioensoldaten antwoord de daarop met een donderend: „Ja!" 30 Ingez. Med. MET TOUWEN GEBONDEN LIJKEN AAN GESPOELD. Aan de Fransche kust van de Vendee zijn lijiken aangespoeld. Een dezer, dat van een man van 40 tot 45 jaar, werd geheel zonder kleeren op een kleine rots aangetroffen. Een ander lijk spoelde aan te Croix de Vi. Het verkeerde in staat van ontbinding, zoodat men den Teeftijd van den man niet heeft kun nen vaststellen. Het vreemde van het geval was, dat de handen met een touw op den rug waren vastgebonden. Dit touw was voorts om het lichaam van het slachtoffer gewikkeld. Een dag of tien geleden zijn eveneens twee lijken aangespoeld, die gebonden waren. Onder de bevolking van de Vendee heerscht groote beroering over deze lugubere vondsten. Later is een vijfde lijk gevonden, dat onthoofd was en waarvan de armen vastgebonden waren. Men gelooft steeds meer te doen te hebben met de lijken van op zee gedoode Spanjaar- den. VERBOD VAN KINDERHUYVELIJKEN IN TENNESSEE. Het Huis van Afgevaardigden van den Staat Tennessee heeft leenstemmig een wet aange- nomen, waarbij kinderhuwelijken voortaan worden vferboden, een en ander als gevolg van de opzienbarende echtverblntenis, welke on- langs was gesloten tusschen een 22-jarigen jongeman en een 9-jarig meisje. DE ACTIE DER JAPANNERS TEGEN HET COMMUNISME. De woordvoerder van het departement van buitenlandsche zaken te Tokio heeft meege- deeld, dat er in Japan een Japansehe centrale gesticht is voor de bestrijding van het com- munisme. De woordvoerder wi'lde echter niet de namen noemen van hen, die de leiding had- den en evenmin wilde hij preciseeren op welke wijze deze centrale zal werken. Bestudeer- ders van den politieken. toestand, zien echter in de centrale een nieuwe organisatie, tot stand gekomen als gevolg van de Duitsch- Japansehe overeenkomst, tegen de Komintern. In welingelicihte kringen bijft men aannemen, dat in dit verdrag geheime clausules voor komen. MEER AARDAPPELEN. Naar Stefani uit Rome meldt, is onder leiding van het ministerie van landbouw een plan tot stand gekomen om in enkele jaren tijds de productie van aardappelen, welke thans 2,8 millioen bedraagt te brengen op 6 millioen, teneinde de Italiaansche markt onafhankelijk te maken van het buitenland. Men rekent er op, dat de huidige productie van aardappelen verdubbeld kan worden zonder dat men andere cultures in gevaar brengt. EEN REDE VAN GoBBELS TE HAMBURG. Gobbels heeft Donderdag te Hamburg ten aanhoore van 30.000 menschen een rede ge houden waarin hij volgens het verslag van Havas verklaarde, dat het verdrag van Ver sailles nog slechts in naam bestaat. Het D.N.B., meldt, dat Gobbels begon een over- zicht te geven, van hetgeen Hitler in de afge- loopen vier jaar heeft bereikt. Thans is de Duitsche munt de meest stabiele ter wereld. De werkloozen zijn in het oeconomische leven opgenomen, de productie gaat geregeld voort. Vervolgens critiseerde Gobbels het ,,Joodsch- Aziatische" bolsjewisme en verklaarde, dat Duitschiand, wat de bedreiging van het com- munisme betreft, een Europeesche taak heeft te vervullen. BEZETTING VAN FARIEKEN. Als gevolg van de in Polen heerschende griep-epidemie kon het scheidsgerecht dat het conflict in de textielindustrie te Lodz moest bijleggen, niet bijeenkomen. Alle leden waren ziek. De arbeiders hebben echter verklaard niet langer te kunnen wachten en hebben eenige belangrijke fabrieken bezet. OM HET GELD VAN DE ABESSIJNSOHE BANK. Naar (Havas uit Londen verneemt, is er een proces gaande tusschen de Egyptisehe bank en de Italiaansche bank te Addis Abeba. Voor de bezetting van AbessiniS door Italie had de Egyptisehe bank een depot van de Abessijn- sche banlk en zij weigert thans dit depot af te dragen aan de Italiaansche bank, die zij niet erkent als de wettige opvolgster van de Abes-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1