ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN jssrr"-ssrxzzsr* Hoesten verkoudheid No. 9564 VRIJDAG 5 FEBRUAR1 1937 77e Jaargang Binnenland. Feuilleton ampod. Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen EERSTE BLAD GEHEIMEN VAN HET EGALISATIEFONDS. 1 I Je van opt :T RADION I HELDERE NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTiSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1.25 per 3 - r per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per po L', Amenta ,2,-. ov.r,S, .and,- 2 2.® per 2 «r. P« P»t - i/oot Belgie en Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling Ultgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDB GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels /0.80 - Voor elken regel meer 0,20 KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bjj vooruitbetaling. Grootere letters en cltoM's worden naar plaatsruunte berekend. DIX BLAD VERS CHI J NT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND TWEEDE K AMEK. De heer Van der Sluis (s.d.) beeft bij den aanvang van de Woensdagmiddag gehouden vergadering van de Tweede Kamer verlof ge- vraagd den minister van landbouw en vissche rij vragen te stellen over bet landbouwcrisis- beleid met betrekking tot den noodtoestand in bet pluimveebedrijf. De beer Wendelaar (Ub.) beeft verlof ge- vraagd, den ministers van handel, nijverbeid en scbeepvaart en van landbouw en visscherij vragen te stellen betreffende de sluiting in het bakkersbedrijf te Amsterdam en te Rot terdam en den wettelijken grondslag, waarop die sluiting berust. DE TUNNELBOUW TE ROTTERDAM EEN FEIT GEWORDEN. Dinsdagmiddag is op bet stadbuis te Rot terdam op plecbtige wijze bet contract voor de tweede oeververbinding, de tunnel, getee- kend. Na jaren van besprekingen, is dit voor Rotterdam zoo belangrijke werk een feit ge- De burgemeesber onderteekende ihet eerst bet contract en vervolgens plaatsten de ver- tegenwoordigers der aannemersfirma, hun hamdteekening. De aannemersfirma's die bij, dezen tunnel- bouw zijn betrokken, zijn de Nederlandscbe Annemersmaatscbappij v.b. firma H. F. Boersma te Den Haag, Christiani en Vielsen s Gew. Beton Mij N.V. Den Haag; de firma s Van Hattem en Telders en Blankevoort, en tenslotte in int. gew. beton mij N-v- te Bre Deze firma's zullen een nieuwe N.V. stich- ten geheeten N.V. iMaastunnel, De int. gew. beton zal bierbij een leidende funetie vervul- len. De garantiesom van deze N.V. zai 1.750.000 bedragen. Het contract draagt den aannemers op den bouw van den tunnel voor twee-banig autoverkeer met verkeer voor wi-elrijders en voetgangers voor de totale som van f 11.382.000. t In totaal zal worden gerekend met n maxi mum van 1100 werkdagen, zoodat de tunnel, ongedacbte tegenslagen meegerekend op 1 Januri 1941 voor ingebruikneming zal zijn. van een afnemende consumptie wordt reeds thans door de geringere slacbtingen voor de binnenlandscbe markt bevestigd. Daar hrj meent te mogen aannemen, dat door de veebouderijcentrale betere varkens- prijzen bij een gelijkblijvende consumptie wor den beoogd (daar anders bet resultaat van de steunmaatregelen tocb weer te niet zal wor den gedaan), spreekt de bond bet vertrouwen uit, dat aan baar verzoek, tot verbooging van de spekprijzen zal worden voldaan. HITLER'S UITLATING OVER NEDERLAND De Regeeringspersdienst meldt: De passage in de rede van den Duitscben Rijkskanselier van, 30 Januari, welke op Nederland betrekking bad, beeft de vraag doen rijzen, of de Duitscbe regeering aan de Nederlandscbe te voren recbtstreeks een mededeeling zou hebben gedaan inzake Duitscbland's bereidbeid tot erkenning te al ien tijde van Nederland's neutraliteit. Een dergelijke mededeeling werd echter, naar wij van gezaghetabende zijde vememen, door de Nederlandsche regeering niet ontvan- gen, zoodat zou moeten worden aangenomen, dat de uitlatingen van den Rijkskanselier be trekking hadden op vroegere openbare uit latingen zijnerzijds. Teneinde dienaangaande alsnog afdoende zekerheid te verkrijgen, is den tijdelijken zaak- gelastigde te Berlijn opgedragen omtrent de strekking van de woorden van den Rijkskan selier nadere inlicbtingen in te winnen. Mr. Van Vessem beeft de volgende vragen gericht tot den Minister van Buitenlandsche Zaken: 1. Heeft de Minister kennis genomen van de zinsnede in de op 30 Januari j.l. door den Duitscben leider en rijkskanselier uitgespro- ken rede, luidende: „De Duitscbe regeering heeft voorts aan Belgie en Holland verzekerd, dat zij bereid is deze staten te alien tijde als onaantastbare, neutrale gebieden te erkennen en te garan- deeren" 2. Is de Minister bereid mede te deelen: a. Wanneer en in welken vorm de desbe- treffende verzekering door de Duitscbe regee ring is gegeven. b. Hoe deze verzekering lrndt DE STI.IGING VAN DE VA RKENS PRIJZEN In verband met de stijgende varkensmark- ten beeft de Nederlandsche bond van groot- handelaren in varkensvleesch en groothande- laren tevens producenten van spek en reuzel, een telegram aan de veebouderijcentrale ge- zonden, waarin gezegd wordt, dat in verband met de iaatste genomen steunmaatregelen, het afnemen van een groot aantal varkens inaevolge de overeenkomst met dr. Deterding, tie uithetaling tegen 0,45 per K.G. levend srewicht en het opnieuw invriezen van var kens, de prijsstijging van de varkens nage- noeg uitsluitend zal moeten worden verhaald oo de hammen en ritoben, indien niet tot een evenredige verhooging van de spekpnjzen door de centrale wordt overgegaan. De prijsverhooging van bet varkensveesch zai dan zeer belangrijk zijn met als gevolg een even belangrijke teruggang van bet gebruik van varkensvleesch. Tegenover de varkens, welke thans tot steun van de varkensprqzen uit de markt worden genomen, zal dan weer een groot aantal voor de binnenlandscbe con sumptie bestemde varkens blijven liggen. De genomen steunmaatregelen zullen dan g-een effect hebben, daar slecbts een verplaat- sing de afzet bet resultaat zal zijn en met zooals bedoeld wordt een aantal overtollige varkens uit de markt wordt genomen. Uit- eindelijk zullen de genomen steunmaatr egel e n dan ook slecbts tijdelijk een verbetenng van de varkensprijzen tot gevolg hebben waar op weer een daling tengevolge van het afne mende gebruik moet volgen. De verwachtmg DE WERELDJAMBOREE. Sinds veertien dagen geleden op het hoofd- kwartier van de Nederlandsche Padvinders- vereeniging een persconferentie plaats vond, is men daar steeds nog niet zoover, dat men de regeering in staat gesteld beeft. met een ge- rust geweten baar jawoord te kunnen geven met betrekking tot den baar verzochten bij- stand voor de Wereldjamboree. In tegenstel- ling met een in een van de bladen verschenen bericbt kunnen wij er op wijzen, dat de over- eenstemming met de regeering nog niet be- reikt is, zoodat ook nog geenszins vaststaat, dat het inderdaad gelijk bedoeld bericbt ook inhield tot een uitgifte van Jamboree- postzegels zal komen. Wat dit Iaatste betreft, kunnen wij melden, dat men slecbts met het oog op een dergelijke mogelijkheid met voor- bereidingen daarvoor bezig is, maar ook niet met meer dan dat. De regeering wacht nog altijd een afdOend antwoord van padvinderszijde, dat haar vol- doende bewijs zal moeten opleveren, dat er m het padvinderskamp thans zoodanige eensge- zindheid aanwezig is, dat redelijkerwijs op een welslagen van de jamboree valt te rekenen. Pas wanneer de regeering in het bezit van de hiervoor noodige uitspraak is, zal zij voor haar verantwoording kunnen nemen, medewerking aan de jamboree te verleenen, en niet eerder dan op dat oogenblik, (N. R. Crt. DE GEBOORTEDAG VAN PRINS BERNHARD. Omtrent den geboortedag van Prins Bern- hard is een vraag gerezen. In de gepoorte- akte van den Prins staat nJ., dat hij is gebo- ren te Jena op 28 Juni 1911 des voormiddags am kwart voor drie uren, terwijl in de wet van 24 November 1936, Stbl. no. 2, houdende naturalisatie van Prins Bemhard, staat dat de Prins is geboren op 29 Juni 1911 te Jena. Aan de redactie van de Gemeentestem is de vraag voorgelegd, welke datum juist is. De redactie beeft zich blijkens een mededeeling in bet laatstverschenen rummer, gewend tot bet departement van justitie en van die zijde is medegedeeld, dat 29 Juni de juiste datum is. In de geboorteakte is een schrijffout ge- maakt, en naar het schijnt worden maat- regelen genomen tot verbetering van de be treffende akte. GEDUFEERDE VARKENSHANDELAREN. De Nederlandsche Bond van varkenshande- laren heeft den minister van landbouw en visscherij telegrafisch medegedeeld van zeer vele klachten te hebben ontvangen, dat de veebouderijcentrale levende varkens boven zoutergewicbt laat aankoopen voor den ex port volgens het plan-Deterding. Het gevolgde systeem wijkt af van dat be treffende den export van runderen en levert een groot nadeel op aan de varkenshande- laren. De bond verzoekt den minister dan ook van beden af de aankoopen voor export via den vrijen varkenshandel over de varkensmarkten be doen plaats hebben. EEN BELANGRIJKE VERBETERING. Aan de gewone gasmaskers, welke in ge- val van gasaanvallen de bnrgerbevolking moeten beschermen, zijn eenige bezwaren ver- bonden, welke bet nut van deze beschermings- middelen voor sommige categorieen van per- sonen problematisch maken. De gewone mas kers zijn een last voor den gebruiker, in bet bijzonder voor ouden van dagen, en zijn slechts bij zeer nauwkeurigen pasvorm betrouwbaar, waardoor bet gevaar voor zeer jonge kinde- ren groot blijft. Een belangrijke bijdrage tot de veiligheid der burgerbevolking, ook van kinderen, wordt geleverd door een uitvinding, waarop de firma Loos en Co. te Amsterdam octrooi beeft aangevraagd. Deze firma ver- vaardigt sinds eenige weken een masker, dat berust op een systeem van „overdruk". Bij dit systeem, moet de lucht niet door de kracht der menscbelijke longeil ii/"bet masker worden gezogen, doch wordt zij er door een hand- pompje ingeblazen. Er ontstaat in bet mas ker zoodoende een verhoogde lucbtdruk, welke voorkomt, dat verontreinigde lucbt van buiten het masker door reten en naden naar binnen- stroomt. Het masker wordt als een zak over bet boofd geplaatst en behoeft niet nauw aan te sluiten. Het Roode Kruis ziekenbuis te s Hage heeft zicb reeds een dergelijke installatie voor een ziekenzaal aangescbaft. Het toestel, dat voor 66n of meer personen wordt geleverd, is uitgerust met bet stan- daardfilter van de Artillerie-inrichtingen aan de Hembrug. directie van dit staatsbednjf beeft aan de fabrikante, na proefneming, een gunstige verklaring verstrekt, nadat bij een proefne ming was gebleken, dat iemand gedurende een uur in een gaskamer met traangas kon verblijven, zonder eenigen last van het gas te ondervinden. DE De N. R. Crt. schrijft: Men herinnert zich, dat de Eerste Ka™cJ" leden mr. R. Pollema en A. N. Fleskens tot de ra-eering een aantal vragen hebben gencht m"t betrekking tot het egalisatiefonds en de depreciatle van den gulden. Waarom wordt met bet fonds gemanoeuvreerd op een vv^ze, die in flagranten strijd is met de muntpolitiek I vMr de depreciatie en op welke gronden meent men, da%het aan net egalisatiefonds zal gelukken, den gulden blijvend op een lager niveau dan voorheen te houden? Wij zullen de vragen bier niet in extenso herbal en, daar het bovenstaande reeds vol- □oenide weergeeft, waarom bet ging. Hierop nu hebben de ministers Colijn en Oud o.a. ge- antwoord, dat de operaties van het fonds zicb niet voor .bespreking in bet openbaar leenen. De politiek van het fonds is gebeel in over- eenstemming met de wet van 30 Septembei 1936 en bet stelsel van gebeimhouding sluit aan bij de practijk van de egalisatiefondsen in het buitenland. Wij gelooven niet, dat de regeering veel meer bad kunnen antwoorden. Dat vragen, als bovengenoemd, gesteld worden, is begrij- pelijk, maar eveneens is begrijpelijk, dat bier- op geen bevredigend antwoord kan worden gegeven. Om te beginnen, had men dan een uiteenzetting moeten geven van de oorzaken van den druk op den gulden voor 26 Sept. Dat bad natuurlijk gekund, maar bet zou zeer de vraag zijn, of dit verhelderend zou hebben I gewerkt. Het centrum van dezen druk lag in bet buitenland, ofschoon naar den scbijn in het binnenland, omdat ons publiek een groote kapitaalsverplaatsing van Nederland naar Londen en New-York zag. Het groote disagio en termijnguldens ont- stond door een ovenweldigend aanbod van ter mijnguldens door den handel, vooral te Lon den, betgeen groote onrust op de wisselmarkt veroorzaakte. Naast den handel opereerde de groep van valutaspeculanten, die in de Nederlandsche rente-arbitrageanten een te- genpartij vonden. Voor den Nederlandscben rente-arbitrageant was bet immers voordeelig g-eld naar Londen te brengen of naar New- York, teneinde zicb guldens op termijn te ver- schaffen. Men herinnert zicb nog, hoe er op deze wijze zonder risico soms een rente van 18 pet. en meer, altbans herleid over een jaar, kon worden gemaakt. Het bestek is tekort, om bier nader in deze kwestie te treden en wij volstaan dus met de opmerking, dat door het besluit onzer regeering van 26 September er een einde kwam aan bet aanbod in termijn guldens. De handel had geen aanleiding meer, guldens open te blijven en zoof zagen wij na 26 September een groot aanbod in termijn- dollars en -ponden, resp. vraag naar guldens op termijn, met als gevolg, dat het disagio op termijnguldens snel verdiween. Instede van een vertraagde betalingsbalans, zooals wij die voor 26 September hadden, ontstond er een versnelde betalingsbalans, o.a. veroorzaakt, doordat de opbrengst van den verkoop van Nederlandsch-Indische producten op termijn terstond werd omgezet In guldens. fndien wij met deze opmerkingen nog niet duidelijk zijn geweest, dan vindt dit zijn oor- zaak in de techniscbe moeilijkheden van bet probleem. Voor deze moeilijkheden bleven wij ook na 26 September geplaatst, nu dus voort- vloeiend uit een versnelde betalingsbalans. de speculatie is wel verdwenen maar zit uiter- aard niet stil en zij zou onmiddellijk uit elk °-egeven voedsel halen, om haar operaties te hervatten. Men moge de gebeimhouding nu betreuren, doch bet is een essentieel onderdeel van de huidige monetaire politiek, welke daar- om, zooals de heeren Pollema en Fleskens terecht opmerkten, principieel afwijkt van de politiek van v66r 26 September. In de gegeven omstandigheden was dit echter onvermijdehjk, betgeen in de desbetreffende memorie van toe- licbting dan ook is uiteengezet. Inderdaad zal men nu aan het beleid van de regeering moeten overlaten, welke maat- regelen zij wenscht te treffen om met de andere egalisatiefondsen samen te werken. Deze sanmenwerking is van dien aard, dat de wis- New-York inderdaad volmaakt DBorst inwrijven met Dampo. Pot 50. Doos 30 ct. Bij Apotb. en Drogisten. (Ingez. Men. t eens, dat de gulden op 26 September moest worden losgelaten, dan moet men nu ook de consequenties van de gewijzigde monetaire politiek aanvaarden en het gaat dan niet aan, daarvoor maatstaven aan te leggen, welke v66r 26 September gerechtvaardigd waren. Hoofdzaak is nu, dat voorkomen wordt, dat de gulden andermaal tot speelbal wordt van de intemationale valuta-speculatie. DE STEUN AAN KLEINE BOEREN In aansluiting aan het gepubliceerde om trent den te verleenen steun aan kleine boeren kan worden medegedeeld, dat nader besloten is, evenals het vorige jaar bij het eventueel toekennen van een bijdrage geen rekening te houden met bet aangeslagen zijn in de ge- meentefondsbelasting. De regeling is thans aldus: Een extra-steunuitkeering zullen zij ont- vangen, wier hoofdberoep in den landbouw"V-» ligt, met dien verstande: a dat zij bij de inventarisatie in Mei 1936 niet minder dan 1 H.A. en minder dan 5 H.A. cultuurgrond in gebruik hadden. b. dat zij niet zijn aangeslagen in de m- komsten- of vermogensbelasting voor het be- lastingjaar 1936-'37. c. dat zij in bet tijdvak van 1 September 1936 tot 1 Februari 1937 in totaal gedurende niet meer dan 5 weken in een van rijkswege gesubsidieerde werkverschaffing opgenomen zijn geweest of steun hebben genoten mge- volge een door den Minister van Sociale Zaken goedgekeurde steunregeling. d. dat zij sedert 1 Januari 1937 met aan- gesloten zijn geweest 'bij de werkloozenkas eener vereeniging, gesubsidieerd ingevolge bet werkloosheidSbesluit 1917. restauratie van de koninkeijke BANK IN DE KERK TE BAARN. Zooals reeds gemeld, heeft de kerkvoogdij der Ned. Herv. gemeente te Baarn aan H. M. de Koningin aangeboden, de Koninklijke bank in de kerk, welke reeds uit het jaar 1674 dateert, te doen restaureeren, welk aanbod door H. M. dankbaar werd aanvaard. selkoers op stabiel is, die op Londen slechts geringe fluc- tuaties te zien geeft. Over de goudbeweging bewaart men terecht het diepste stilzwijgen, hetgeen men echter niet kan verwijten aan de heeren Trip of Oolijn. Is men bet er over AGATHA door CHRISTIE. 24) Vervolg. Bij het zien van Lord Catenham maakte tie achterdocht plaats voor bijna vaderlijke wel- willendheid. „Ab Caterham, kom binnen. We stonden ons juist af te vragen, wat er met jou ge- beurd zou zijn!" Lord Caterham mompelde iets over plichten tegenover de bezitting en reparaties voor zijn pacbters, wrong zicb door de kier heen en kwam kleintjes bet vertrek in. Behalve Lomax waren er nog twee mannen aanwezig. De eene was kolonel Melrose, de plaatselijke hoofdinspecteur en de andere een ombekende, een stevig gebouwde man van middelbaren leeftijd, met een gezicbt, dat opvallend was door het ontbreken van eenige uitdrukking. .Hoofdrechercheur Battle is een half uur geleden gearriveerd," licbtte Lomax Lord Caterham in. „Hij beeft met inspecteur Badg- worthy geconfereerd en heeft dr. Cartwright gesproken. Nu wil bij het een en ander van ons weten." Lord Caterham begroette Melrose als goe- den bekende, verwelkomde hoofdrechercheur Battle op ouderwetsch-hoffelijke manier en ging zitten. De anderen namen eveneens plaats. ,,lk boef je zeker niet te zeggen, Battle, zei Lomax, ,,dat dit een zaak is., waarbij de grootst mogelijke discretie betracht moet worden." 'De politie-beambte knikte op een manier, nonchalant en tocb een tikje ongeduldig die Lord Caterham buitengewoon sympa- thiek aan deed. Dal komt wel in orde, Mr. Lomax. Maar wii' moeten alles weten, alles zonder voorbe- houd! Nu is mij gezegd, dat de naam van den beer, die doodgeschoten is, graaf Stanis laus was. Is dat zijn ware naam?" ,,Neen." ,,Wat was zijn ware naam dan? Prins Michael van Herzo-<Slowakije.' De kleine staalgrauwe oogen van Battle gin- gen iets wijder open. En wat, als ik vragen mag, was bet doel van dit bezoek bier? 'n Quaestie van genoe- gen, anders niets?" Neen, naast 't genoegen was er ook nog een ander doel. Maar denk erom, Battle, dit in vertrouwen gezegd, de strikste gebeimhou ding is noodig." „Ja, Mr. Lomax." „En kolonel Melrose." Natuurlijk!" Nu dan, prins Michael was bier om Mr. Herman Isaacstein te ontmoeten. Er was sprake van een zekere leening, een leening onder zekere voorwaarden. Welke waren die voorwaarden?" ^Details weet ik niet. Daaromtrent was ook trouwens niets geregeld. Maar de hoofd zaak was deze. Ingeval van herstel der monarchie verbond Michael zicb tot bet ge ven van petroleum-concessies aan zekere maatschappijen, waarbij Mr. Isaacstein ge- interesseerd was. En de Bngelsche regeering had zich bereid verklaard, om, met het oog op de uitgesproken pro-Britsche gevoelens van prins-Michael, zijn zaak te steunen. ,,'Hlm! Verder hoef ik 't niet te weten, zei Battle. Prins Michael was 't om geld te doen Mr. Isaacstein om olie en de regeering voelde wat voor de nobele rol van Vader-die- Een vraag nog. Waren er de concessies wilden heb- Amerikaansche om zijn-zegen-geeft. nog anderen, die ben?" Ik geloof, dat een groep financiers ook al pogingen bad gedaan, onderhandelingen aan te knoopen. „Ein met de kous op den kop naar buns ge- stuurd te worden, h6?" Zoo gemakkelijk liet Lomax zich echter niet uithooren. ,,iDe sympatbieen van prins Michael zyn ge- decideerd pro-Engeiscb," zei bij stijfjes. Hoofdrechercheur Battle drong met .verder aan. Lord Caterham, wat de gebeurtenissen van gisteren aangaat is mij bet volgende verteld: U heeft prins Mjichael in de stad ontmoet en toen bent u, samen met hem, met den trein hier naar toe gekomen. De prms was verge- zeld van *zijn bediende, een Herzo-iSlowaak, Boris Anchoukoff genaamd, maar zijn adju- dant, kapitein Andrassy, was in de stad ach- tergebleven. Bij zijn aankomst hier verklaar- de de prins, dat bij vermoeid was en trok zicb in de vertrekken, die hem toegewezen waren, teru°- Het middageten werd daar geser- veerd en als gevolg daarvan beeft bij geen der andere leden van het gezelschap ontmoet. Is dat juist?" ,,Ja, volkomen juist." ,,E6n van de gedienstigen beeft bet licbaam vanmorgen om ongeveer 7.45 ontdekt. Dr. Cartwright heeft het slachtoffer onderzocht en is tot de conclusie gekomen, dat de dood veroorzaakt is door een revolver-scnotwond. De revolver is niet gevonden en niemand in huis beeft het schot gehoord. Daartegenover staat, dat het armbandhorloge van bet slacht offer door den val gebroken is en dat daar- door is komen vast te staan, dat de misdaad om precies kwart voor twaalven gebeurd is. En nu, hoe laat bent u gisteravond naar 'bed gegaan „Vroeg. Om de een of andere reden was ons samenzijn geen succes... u kent die stem ming waarschijnlijk wel, Mr. Battle. Onge veer om half elf zijn we naar boven gegaan, denk ik." Dank u. En nu zou ik nog graag een opsomming willen hebben van de menschen die op bet oogenblik bier in buis vertoeven." „Maar. ik dacht, dat degeen, die 't gedaan heeft, van buiten... van buiten af gekomen is Hoofdrechercheur Battle glimlachte even .Waarschijnlijk is dat zoo. Maar toch moet ik weten, wie op bet oogenblik, of beter, wie gisteravond en vannacht hier in huis zijn ge weest. 'n Formaliteits-quaestie." ,.Wel... ten eerste prins Michael en zijn be diende en Mr. Isaacstein. Over dien hebben we 't al gebad. En dan Mr. Eversleigh..." ,,,Die bij mij op 't bureau werkzaam is, lichtte Lomax den politie-beambte met een laatdunkend air in. iBn die eveneens op de hoogte was van de ware reden omtrent de aanwezigheid van prins Michael Neen dat zou ik niet denken," zei Lomax zwaarwichtig. „Hij zal ongetwijfeld wel be grepen hebben, dat er iets ongewoons aan de hand was, maar ik vond bet niet noodig, om hem in vertrouwen te nemen." ,,Zoo. Wilt u nu maar weer voortgaan, Lord Caterham?" ,,Ja... Dan was of is er nog Mr. Hiram Fish „W!ie is Mr. Hiram Fish?" '^Een Amerikaan. Iemand, die bier in En- geland gekomen is met een aanbevelingsbrief van Lucius Gott... u weet, wie Lucius Gott is?" Hoofdrechercheur Battle knikte even. Wie bad niet gehoord van Lucius Gott, den multi-milljonair ,/Hij wou graag mijn collectie „eerste uit- gaivsn" zien. Mr. Gott heeft zelf ook een col lectie, ze moet uniek zijn, heb ik hooren be- weren, maar ik beb zelf ook het een en ander, (Ingez. Med.) dat de moeite van het bekijken waard is. Mr. Fish was buitengewoon enthousiast, ras-lief- hebber. En toen Mr. Lomax me voorstelde, om voor dit week-end er een paar buitenstaan- ders bij te vragen, om het minder te doen op- valien, begrijpt u... heb ik er Mr. Fish bij ge- vraagd... Dat zijn de heeren. Nu de dames. Die zijn er niet veel. Alleen Mrs. Revel en die zal wel haar kamenier meegebracht heb ben. En dan natuurlijk mijn dochter en de kinderen met bun juffrouwen en gouveman- tes en dan 't dienstpersoneel van „De Schoor steenen". Lord Caterham zweeg en haalde een paar maal diep adem. „Dank u", zei de detective. „Een formali- teitskwestie, zooals u ziet, maar als zoodamg noodig." „Er bestaat toch zeker hoegenaamd geen twijfel aan", vroeg Lomax gewichtig, „dat die moordenaar door de openslaande deuren is binnemgekomen?" Battle wachtte wel een halve minuut voor hij antwoord gaf. ,,Op het terras waren voitstapper naar de deuren toe en van de deuren naar de stoep toe", zei hij dan langzaam. „En om tien mi- nuten over twaalf heeft er een auto buiten den parkmuur stilgehouden. En om twaalf uur is er in „De Vroolijke Cricketers" een jongmensch met een auto aangekomen. Het jongmensch is uitgestapt en heeft een kamei gevraagd. En datzelfde jongmensch heeft, vodr bij slapen ging zijn schoenen buitengezet en die scoenen waren nat en modderig, net alsof hun eigenaar door bet lange gras van het park gewandeld bad." George boog zich, voor zijn doen geanimeerd, naar Battle toe. ,En... kunnan die sclioen'STi met met de voetstappen vergeleken worden ,,-Dat is al geibenrd." „iEn?" ,,Ze pasten." (Wordt vervolgd.) in HI re &r rs Le 01 ;d le ie d /e n •n .t i- d

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1