ALGEMEEN NiEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN 9563 Binnenland. Feuilleton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen ABONNEMENTSPRUS: Binnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen "r. per post 1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar /oor Belgie en Amerlka f 2,overige lan den /2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet bultenland alleen be vooruitbetaling. Ditgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 10,20 KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clieh6's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAAN DAG- WOENSDAG- EN VRUDAGAVOND. BET PRINvSELIJK PAAR WEER NAAR KRYNICA. H. K. H. Prinses Juliana en Z. K. H. Prins Bemhard zijn Zaterdagavond te Krakau aan- gekomen. Te hunner eere had het gemeente- bestuur een illuminatie laten aanbrengen aan de voomaamste monumenten der vroegere Poolsche hoofdstad. H.K.H. 'Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bemhard hebben te Krakau het museum en eenige kerken bezichtigd en een bezoek ge- braciht aan het kasteel Wawel. In de kathe- draal van Wawel betraden de booge gasten de crypte van St. Leonard en legden zij bloe- men op de sarcophaag van maarschalk Pil- soedski. In hun gezelschap bevonden zich de onder-Woiwode van Krakau, Malaszynski, de stadspresident Kaplincki en de garnizoenscom- mandant generaal Mond. lin den namiddag vertrok bet prinselijk paar per salonrrjtuig naar Krynica. DE TENTOONSTELLING DER HEWELUKSGESCHENKEN. De tentoonstelling der huwelijksgeschenken in het paleis aan den Kneuterdijk is door on- geveer 19.000 personen beizocht. De opbrengst heeft pl.m. f 5000 bedragen, waarvan de helft wordt afgedragen aan het nationale fonds voor bijzondere nooden en de andere helft aan het weduwen- en weezenfonds van het personeel der Koninklijke hofhouding. GROOTERE VEIEIGHEID OP DEN WEG BIJ DUISTERNIS. Het betrekkelijk groote aantal motorrrjtui- gen, dat zich blijkens ervaring, bij duistemis op den weg bevindt met een defect aan een of meer der veredschte lichten, waardoor de verkeersveiligheid ten zeerste in gevaar wordt gebracht en waarvan anderzijds een groot aantal (kostbare) bekeuringen het gevolg is, heeft de K.N.A.C. aanleiding gegeven aan de Benzine-import-Maatschapprj in Nederland te vragen haar pomphouders te willen verzoeken, zoowel overdag als 's avonds een regelmatige controle op het goed functionneeren der lich ten van brandstof-innemende motorrijtuigen te doen uitvoeren. Voor een klein gedeelte slechts ontstaan de lichtdefecten tijdens het rrjden bij avond en kunnen zij door den bestuurder van het motor- rijtuig niet tijdig worden opgemerkt. Voor het grootste deel zijn ze het gevolg van een gebrek aan voortdurende controle. Het zijn de pomphouders, die het meest regelmatig met de autobestuurders in contact komen, ter wijl zij tevens in de gelegenheid zijn, waar noodig, hun hulp te verleenen in geval van defecten. Daardoor vormen zij bij uitstek de geschdkte menschen om deze voor de verkeers veiligheid zoo nuttige controle vrijwillig op zich te nemen. De benzinemaatschappijen hebben haar voile medewerking toegezegd. Het meeren- deel der pomphouders is echter niet in dienst dezer maatschappijen doch slechts afnemer van hunne diverse petroleumproducten. De K.N.A.C. is thans overgegaan tot het uitgeven van een desbetreffende circulaire aan de pomphouders tot een totaal van onge- veer 12800. HET ALBERTKANAAL IN BELGIE. Twee maanden geleden heeft de Nederland- sche regeering bij 't Permanente Hof van In ternationale Justitie in Den Haag een memo randum ingediend over de kwestie van de voeding van het Albertkanaal. Maandag is bij dit hof het antwoord van de Belgische regeering binnengekomen. Het is thans nog niet te zeggen, wanneer deze zaak in openbare behandeling zal komen. NATIONALE BOEREN", TUINDERS- EN MIDDENSTANDSPARTIJ. Te Utrecht is een algemeene vergadering gehouden van de nationale boeren-, tuinders- door AGATHA CHRISTIE. Vervolg. „Wat is dat, Tredwell vroeg de oude heer met een afkeurenden blik naar den in- tooud van het schaaltje. „Gepocheerde eieren, mylord." „C neen, dank je wel," zei Lord Caterham ontevreden. ,,Ik houd niet van gepocheerde eieren. Zien er zoo onsmakelijk uit. Beder- van den eetlust al, als je er naar kijkt. Neem ee weg, Tredwell." Tredwell en de gepocheerde eieren verdwe- ■en even onhoorbaar als ze gekomen waren. ,,Gelukkig, dat hier in huis niemand zoo belachelijk vroeg opstaat," zed Lord Cater ham dankbaar en met nadruk. Alleen is 't nu weer vervelend, dat we 't ze straks moe- ton zeggen." Hij zuchtte diep. ,,Ik zou wel eens willen weten, wie hem vermoord heeft," zei Bundle. „En waarom?" „Dat gaat ons, goddank, niet aan," zei Lord Caterham. ,,Dat moet de politie maar zien te weten te komen. Niet, dat Badgwor- thy ooit iets te weten komt. Ik voor mij hoop, dat Set Neusman en consorten geweest zijn." „Met andere v^oorden... en middenstandspartij, onder .leiding van mr. C. Vervoom. De voorzitter wees in zijn openingsrede op het belang der a.s. verkiezingen ook voor boe ren, tuinders en middenstanders en op de noodzakelijkheid van aaneensluiting van alle boeren, tuinders en middenstanders. Besloten werd: 1. in alle kieskringen een lijst in te dienen; 2. de samenwerkdng met de actie voor den kleinen boer, groep Tromp, goed te keuren; 3. te trachten tot sameniwer- king te komen met organisaties met gelijk doel; 4. een op de vergadering aangenomen motie betreffende de huidige landbouwpoldtiek aan den Minister van Landbouw en Visscherij te zenden; 5. krachtige propaganda te voeren. Na nog enkele besprekingen van huishou- delijken aard werd de vergadering gesloten. 40-URENWEEK IN DEN MIJNBOUW. De Algemeene Nederlandsche Mijnwerkers- bond heeft een adres aan de regeering ge- zonden, waarin er op wordt gewezen, dat de Internationale Mijnwerkersfederatie in hare vergadering van 14 en 15 Januari te Brussel heeft besloten om er bij het Intemationaal Arbeidsbureau op aan te dringen, dat er te Geneve een drie-partijen-conferentie wordt bijeengeroepen om de mogelijkheid van een intemationale regeling van den arbeidstijd op de basis van een 40-urenweek te onderzoeken. Het trjdstip wordt hiervoor thans uiterst gunstig geacht, nu in Frankrijk reeds een werktijd van 38 uur en 40 minuten is inge- voerd, in Amerika en Rusland de 40-urenweek van kracht is, in Belgie de 45-urenweek als overgang naar de 40-urenweek wettelijk is vastgesteld en in Polen waarschijnlijk ingaan- de 1 April a.s. een 40-urenweek zal worden ingevoerd. Gevreesd wordt, dat, wanneer thans niet alle andere kolendelvende landen het voor- beeld van voornoemde landen volgen, de be- reikte resultaten on die landen weer verloren zullen gaan als gevolg van een niet even- redige concurrentiebasis. Het hoofdbestuur van den Nederlandschen Mijnwerkersbond dringt er daarom bij de Nederlandsche regee ring op aan eveneens invloed op den beheers- raad van het Intemationaal Arbeidsbureau uit te willen oefenen, opdat de drie-partijen- conferentie in den kortst mogelijken tijd tot stand zal komen. VERGUNNINGSSTELSEL VOOR HET VRACHTAUTO-VERVOER Naar de Telegr. vemam, heeft de centrale commissie van Advles en Bijstand voor het Verkeersfonds (commissie-De Vries) in de sub-commissie de studie van het vraagstuk van het vrachtautovervoer verleden week be- eindigd. Het concept-rapport wordt nu samen- gesteld waama de commissie in pleno de eind- redactie moet vaststellen. Het door den Mi nister van Waterstaat gevraagde advies kan nu over eenige weken verwacht worden. Wij meenen te weten, zegt het blad, dat ook dit advies gaat in de richting van een vergun- ningsstelsel. Dit wordt dan, evenals voor bet personenvervoer, ingesteld bij algemeenen maatregel van bestuur. Krachtens de macbtiging bij de Bezuini- gingswet moet binnen twee jaren een wette- Irjke regeling tot stand komen. Niet onmoge- lijk is, dat te zijner tijd een wetsontwerp zal worden ingediend, waar'bij dan voor de gede- railleerde uitvoering twee algemeene maatre gel en van bestuur (K. B.) zouden komen te behooren. Naast de overheidsregeling wordt zooveel mogelijk gestreefd naar vrijwillige samenwer- king der belangbebbende vervoerstakken. EEN TELEGRAM AAN DEN MINISTER VAN JUSTITCE. Naar aanleiding van een geschrift, dat door ,,De Katholieke actle" hier te lande wordt verspreid, is aan den minister van Justitie een telegram gezonden met den hiema vol- gende inhoud: „Het All-British syndicaat." „Maar waarom zou Mr. Isaacstein hem vermoord hebhen? iHij is toch juist hierheen gekomen, om kennis met hem te maken?" „Financieele-kringen-taktiek," zei Lord Caterham. ,,0, en dat brengt me op een idee... Isaacstein zal wel matineus zijn. Kan dus elk oogenblik hinnenkomen. Zakenmen- schen zijn er altijd vroeg hij, of je rijk hent of niet... om half tien ben je in de city." Door het open raam drongen geluiden van een auto, die met een snelheid van 55 KM. de oprijlaan kwam op-racen, naar binnen. „Codders," riep Bundle. Vader en dochter gingen naar het raam en praaiden den eigenaar-bestuurder van de auto, toen deze, met een knarsend aanzetten van de remmen, voor den hoofdingang stil- hdeld. „Hierin, Lomax, bier-in!" riep Lord Cater ham met een uitnoodigend gebaar. George Lomax achtte het beneden zijn waardigheid om het raam in te kiimmen. Hij verdween door de voordeur en kwam twee minuten later, aangediend door Tredwell, op de gebruikelijke mamier de kamer binnen. ,,'Ontbijt eerst op je gemak, kerel", zei Lord Caterham, onder het handen-geven door. ,,Wil je een gebakken nier?" Lomax veroordeelde de nier, door een on- geduldige handbeweging tot een langer ver- blijf in zijn zilveren gevangenis. „Verschrikkelijk, dat dit gebeurd is. Een ramp, gewoonweg een ramp!" „Ja, daar heb je gelijk in. Wat haddock?" ,,Neen, neen, ik wil niets eten. 't Moet ge- sust worden, ten k-k-koste van a-a-alles ges- s-sust worden." E!n wat het sussen, 5n wat het stotteren betreft, kwam Bundle's voor- spelling uit. ,,Ik begrijp volkomen, hoe je je voelt," zei Lord Caterham deelnemend. ,,Maar eet iets, eieren met spek, of wat haddock." „Een absoluut onvoorziene complicatie Aan Zijne Excellentie den Minister van Justitie te 's Gravenhage. Protesteeren na- mens tallooze Roomsch-Katholieke en Pro- testantsche Nederlanders tegen de ergerlijke ontheiliging van Gods' naam door titel en in houd van het blad ,,Cod... of niets" en ver zoeken Uwe Excellentie onverwrjld te willen ingrijpen. Graaf M. V. E. d'Ansembourg. G. J. K. Baron van Lijnden van Horstwaerde. STIJGING VAN DEN BROODPRIJS? De Nederlandsche yereeniging van werk- gevers in het bakkersbddrijf deelt mede: Zooals bekend, heeft de regeering op 26 September 1936, d.i. het tijdstip der depreciatie van den gulden, teneinde de prijzen der eerste levensbehoeften, in casu het brood, niet te doen stijgen, aan de Nederlandsche maal- industrie een zoodanig bedrag vergoed, dat daarmede een stijging' van den prijs van de bloem, de voomaamste jgrondstof voor de be- reiding van bet brood, kon worden voorkomen. Deze bonificatie aan de Nederlandsche maal- industrie, waarmede inderdaad bereikt werd, dat de bloemprijs werd gestabiliseerd op het peil van vlak vodr 26 September 1936, is al- lengs igereduceerd, laatsteiijk op 31 Jan. j.l. met als noodzakelijk gevolg, dat de bloemprijs in den tusschentijd met ruim f 1 per 100 Kg. is gestegen. In verband hiermede heeft de Nederland sche vereeniging van werkgevers in het bak- kersbedrijf bij den minister van landbouw ge- protesteerd tegen de verlaging der bonifica tie en daartoe 't volgende telegram aan Zijne Excellentie gerieht: „Den minister van landbouw en visscherij. Nederlandsche vereeniging van werkgevers in het bakkersbedrijf protesteert met klem tegen herhaalde- verlaging der bonificatie aan de maalindustrie waardoor bloemprijs sinds 26 September reeds gestegen met ruim f 1 per 100 kg; wijst op in verband hiermede urgente noodzakelijkheid, tot verhooging in het geheele land van broodprijzen, waartoe zij thans haar leden zal moeten adviseeren en acht zich in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de nieuwe lasten, welke hiermede voornamelijk aan minst draagkrachtige gedeelte der bevol- king zullen worden opgelegd. MINISTER VAN LITH DE JEUDE AAN EEN ONGELUK ONTSNAPT. Men meldt uit Baarn aan de N. R. Crt. Maandagmiddag is minister jhr. ir. O. C. A. van Lidth de Jeude aan een groot gevaar ontsnapt. Hij was met zijn auto op weg naar Twente, waar hij te Almelo een lezing zou houden voor de Liberale Staatspartij de Vrij- heidsbond. Hij had een behoorlijke snelheid. In de buurt van Baarn was de chauffeur ge- noodzaakt vaart te verminderen, doordat hij achter een langzaam rijdende auto reed. Dit heeft een ongeluk voorkomen, want juist toen hij zou passeeren bemerkte de chauffeur, dat de stuurstang van de auto gebroken was, zoo- dat zijn voertuig onbestuurbaar was geworden. Had hij toen een groote snelheid gehad, dan was een ongeluk niet te voorkomen geweest. Nu kon de chauffeur van den minister den auto nog aan den kant van den weg tot stil- stand brengen. Met een gehuurden auto kon de minister zijn reis naar Twente voortzetten. DE KWESTIE VAN HET MAASWATER. De Belgische regeering heeft, naar aanlei ding van de bij het Permanente Hof van In ternationale Justitie, te 's-Gravenhage, door de Nederlandsche regeering aanhangig ge- maakte quaestie van de wateraftapping van de Maas ten behoeve van het Albertkanaal, een blauwboek gereed gemaakt, welk docu ment de juridische adviseur van het departe- ment van buitenlandsche zaken te Brussel, mr. de Ruelle, aan voornoemd hof heeft be- zorgd. nationale ramp concessie ingetrokken..." ,,Kalm-aan," riep Lord Caterham vaderlijk. „En eet iets. Je hebt voedsel noodig, dan voel je je onmdddellijk veel beter. Een paar gepocheerde eieren, bijvoorbeeld. Zooeven waren er hier nog -een paar gepocheerde eieren. „Ik heb geen eten noodig," zei Lomax. ,,Ik heb behoorlijk ontbeten en zelfs al had ik dat niet gedaan, dan zou ik op 't oogenblik toch niets willen hebben. We moeten over- leggen, wat ons te doen staat. U heeft 't nog aan niemand verteld?"' ,,Tja.'n paar menschen weten het na- tuurlijk. Ik en Bundle. En de politie. En Cartwright. En begrijpelijkerwijs m'n heele dienstpersoneel." Lomax kreunde. „Hou je kalm, kerel, hou je kalm," zei Lord Caterham bezorgd. „Als je maar iets hadt willen eten! Je begrijpt toch wel, dat ik een llchaam, dat vermoord is, niet stil kan hou den. 't Moet begraven worden en al die din- gen meer. Heel jammer, maar niets aan te doen." Lomax werd opeens heel kalm. ,,Je hebt gelijk, Caterham. Dus je hebt de plaatselijke politie er in gehaald. Dat is niet goed. We moeten Battle zien te krijgen." Battle! Battle! Wie is Battle?" vroeg Lord Caterham met nadenkend gefronste wenkbrauwen. .Battle is hoofdinspecteur, Battle van Scot land Yard. Een man van buitengewone discretie. Hij heeft de betreurenswaardige geschiedenis met de Partij-kas voor ons be- handeld." „Wat is dat geweest?" vroeg Lord Cater ham gednteresseerd. Maar Lomax had juist de ontdekking ge daan, dat Bundle nog steeds in de kamer was en zich nog judst bijtijds herinnerd, dat hij eveneens in alles discretie moest betrach- ten. Hij stond op. In het Belgische memorandum wordt foe- weerd, dat het verdrag van 12 Maart 1863 geenszins aan Belgie verbiedt, op Belgisch grondgebied water uit de Maas te tappen voor het voeden van het Albertkanaal. De CCnige voorwaarde is, dat, door deze wateraftappin- gen, de scheepvaart op Nederlandsch grond gebied geen nadeel zou worden berokkend. Daar is, volgens de Brusselsche opvattinig, geen sprake van. Voorts wordt in 't Belgische blauwboek ge wezen op de voeding van het Julianakanaal, die in strijd met de bepalingen van het ver drag van 1863 wordt genoemd. DERDE COLLECTE JONG HOLLAND SNART NAAR WERK. De vier honderd plaatselijke comite's zijn met de actie begonnen. Het bestuur van de Centrale voor Werkloo- zenzorg, gesticht op initiatief van den Raad van Nederlandsche Kerken voor practisch Christendom, heeft de derde collecte voorbe- reid door eerst het plan van actie voor te leg- gen aan de financieele advies commissie. Daama werd op een tiental plaatsen met de vertegenwoordigers van de meer dan vier honderd plaatselijke comite's vergaderd, ten einde voor het nieuwe plan de noodige mede werking te verkrijgen. Op die vergaderingen is op nieuw duidelijk gebleken hoe zeer het werk wordt gewaar- deerd en welk een groote plaats het inneemt in hoofden en harten van alien, die met de .Centrale" meeleven. De overtuiging was bij alle gedelegeerden aanwezig, dat Christelijk Nederland bereid is, de gevraagde anderhalve ton bijeen te brengen. Hoe moeilijk de tijds- omstandigbeden ook zijn, voor Jong Holland dat naar werk snakt is ieder bereid een bij- drage af te zonderen. "Over eenige dagen wordt het op enkele pun- ten gewijzigde „plan voor plaatselijke actie" (na het gepleegde overleg werd het officieel vastgesteld aan de plaatselijke comity's ge zonden en wordt de actie begonnen. De plaatselijke comity's hebben op meer- dere vergaderingen sterk aangedrongen de werkingssfeer niet te beperken tot de plaats waar ze gevestigd zijn, maar ook in de naaste omge<ving, gelden te mogen inzamelen. Deze activiteil heeft het bestuur der .Centrale" zeer gaame aanv aard en daarom wordt aan alle comitd's verzocht overleg te plegen met de naastbijliggende comite's over de bearbei- ding van dorpen en gebucbten in de omge- ving. Deize verhoogde activiteit zal er ongetwijfeld toe leiden, dat het gevraagde bedrag bijeen komt. De negen werkkampen moeten in 1937 vier duizend jonge menschen gedurende negen weken, werk en ontspanning geven. Het eene intemaat voor opleiding tot huishoudelijk werk is niet voldoende, gelet op de groote belang- stelling bij de meisjes voor dit werk. De vrou- wen onzer werklooze mannen moeten ook ver- zorgd worden, evenals de volwassen werkloo- zen. Terwijl het plaatselijk werk meer dan tot dusver om een bijdrage vraagt. Voor dit alles is de anderhalve ton noodig. De Centrale rekent op veler medewerking, ten einde het gestelde doel te kunnen bereiken. VERBINDEND- EN ON VERBINDENDVERKLARING VAN COLLECT. ARBEIDSOVEREENKOMSTEN. Aan het vooroopig verslag van de Tweede Kamer over bovengetioemd wetsontwerp is het volgende ontleend: Terwijl eenerzijds zeer vele leden de indie- ning van dit wetsontwerp met instemming begroetten, verklaarde anderzijds een aantal leden, dat zij daarvan met weinig ingenomen- heid hadden kennis genomen. De toezwaren van de laatstbedoelde leden richtten zich niet zoozeer tegen het voorstel tot het mogelijk maken van onverbindend- verklaring van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, maar wel tegen de verbindendverklaring zelf. „We mogen geen tijd vermorsen met pra- ten. Om te beginnen moet ik een paar tele- grammen wegsturen." ,,Schrijf jij ze, dan geeft Bimdle ze telefo- nisch op." Lomax schroefde zijn vulpen los en begon ongelooflijk snel te schrijven. Toen het eer ste telegram klaar was, schoof hij het Bundle toe, die geinteresseerd begon te lezen. „A!le menschen, wat een naam," zei ze. .Baron, hoe heet hij in 's hemelsnaam Baron Lolopretjzyl." Bundle knipperde met haar oogen. ,,Ja, nu zie ik het, maar het zal een toer zijn om 't de juffrouw op het postkantoor aan haar verstand te brengen." George ging in hetzelfde vlugge tempo met schrijven voort. Toen hij klaar was, gaf hij het resultaat van zijn werk aan Bundle. Daar- na keerde hij zich tot den heer des huizes. ,,Het toeste wat jij kunt doen, Caterham..." ,,Ja," zei Lord Caterham ongerust. „...is alles aan mij overlaten." ,,Met alle soorten van genoegen," zei Lord Caterham bereidwillig. ,,Ik was judst tot dezelfde conclusie gekomen. De politie en Dr. Cartwright zijn in de vergaderzaal met het... eh... liohaam, je weet wel. Dus als je ze spreken wilt... Ik stel het huis en alles wat er bij beboort geheel tot je beschikking. Doe maar, wat je wilt." „Budtengewoon welwillend," zei Lomax. ,,En als ik je misschien ergens over moet spreken..." MaarLord Caterham was al door de deur in den versten boek verdwenen. Bundle had zijn gemanoeuvreer, om dat doel te bereiken, met ©en geamuseerden glimlach aangezien. ,,Ik zal die telegrammen nu maar even gaan versturen," zei ze. ,„U weet den weg naar de Vergaderzaal ,,Ja, Lady Eileen." Met een lichte bulging voor zijn gastvrouw ging Lomax de kamer uit. Zij vreesden daarom vooral verstarring van bet economisohe leven, hetgeen niet in het al- gemeen belang kan zijn. Het wetsontwerp, zoo vreesden zij, zal een verdere stap blijken op den weg, die tot steeds dieper ingrijpende overheidsbemoeiing leidt. Enkele Leden vreesden dat dit wetsontwerp aan de werkzaamheid van de bedrijfsraden op het gebied van de loonen alle beteekenis zal ontnemen. Zij drongen er daarom op aan, de positie van de bedrijfsraden te versterken door te bepalen, dat alleen deze raden bevoegd zullen zijn een verzoek tot verbindendverklaring.in te dienen. Andere leden, eveneens voorstanders van het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden door verordeningen, van bedrijfsraden, ontken- den, dat dit wetsontwerp deze metihode voor altijd zou verijdelen. Huns inziens zal deze eerst in een later stadium verwerkelijkt kun nen worden. Weer andere leden koesterden dit ideaal niet. Ook in een gesocialiseerde maatschappij zon naar hun meening het collectieve contract de beste methode blijken te zijn om de arbeids voorwaarden te regelen. Zeer vele leden waren voorstanders van een wettelijke regeling, welke de mogelijkheid van verbindendverklaring van bepalingen uit col lectieve arbeidsovereenkomsten mogelijk maakt; vrij algemeen echter was onder hen de vrees, dat de formuleering van't eerste lid van artikel 2 en emstig beletsel zal blijken om tot een eenigszins omvangrijke toepassing van de wet te geraken. Daar wordt de eisch gesteld, dat de collectieve arbeidsovereenkomst moet gelden voor een belangrijke meerderheid van de in een bedrijf werkzame personen. Een gelukkiger formuleering achtte men die, welke werd aangetroffen in het vooront- werp-Aalberse, waar gesproken werd van ,,een collefttieve arbeidsovereenkomst, die voor de regeling van de arbeidsvoorwaarden in bet bedrijf of het beroep en binnen het gebied, waarvoor zij geldt, overwegende beteekenis heeft". Nog werd gevraagd, Wat verstaan moet worden onder „een belangrijke meerderheid". Is om een voorbeeld te noemen, 60 pet. vol- doeaide of .zal 70 of 80 pcL. geeischt worden? Een ander onderdeel van de voorgestelde regeling, waartegen vele voorstanders bezwaar maakten, betreft den termijn, voor welken een besluit tot verbindendverklaring zal kun nen gelden. Men achtte dezen termijn, in het ontwerp gesteld op een jaar, te kort, en zulks vooral met het pog op bepalingen inzake pensioen en andere fondsen. Vele leden betreurden, dat bij de verbindend verklaring niet dringend is voorgeschreven het inwinnen van advies bij een niet ambtelijk college. Zij achtten het niet juist, aan den minister over te laten of deze een advies noo dig acht. Enkele leden zouden de voorkeur geven aan een speciale commissie van deskundigen, staande buiten de vakvereenigingen van werk gevers en werknemers. Velte andere leden deelden deze opvatting niet. Als een ernstige leemte in het ontwerp be- schouwden vele leden het ontbreken van een controle-instantie, die op de naleving van ver- bindend verklaarde bepalingen heeft toe te zien. Zonder zulk een instantie zal het ont- DAMES! Behoudt Uw slanke lijn, koopt CORSETTEN in vertrouwen in de huizen JULIENNE SCHELFHOUT, Brabantdam 6, Dampoortstr. 23, GENT. Gemaakte Corsetten of op maat. Alle herstellingen. (Ingez. Med. Hoofdstuk XI. Hoofdrechercheur Battle verschijnt ten tooneele. Lord Caterham was zdd bang, dat Lomax hem niet eenmaal, maar verscheidane malen zou moeten spreken, dat hij den geheelen ver- deren ochtend hesteedde aan een inspectie- reis door de terreinen om het park van ,,De Schoorsteenen" zelf.. Ten slotte dreef de hon- ger hem naar huis. ,,En", redeneerde hij, „nu zal het ergste ook wel achter den rug zijn." Hij sloop door een kleine zijdeur het huis binnen. En vandaar, door een tamelijk don- kere gang, naar zijn heiligdom. Hij dacht, dat niemand zijn terugkomst bemerkt had, maar daardn vergiste hij zich. Hij zat nog geen minuut in zijn gemakkelijken stoel of er werd geklopt. En op zijn ,,ja" kwam Tred well binnen. „Neem me niet kwalijk, mylord..." ,,Wat is er nu weer, Tredwell?" „Mr. Lomax heeft gevraagd, of bij u, dade- lijk als u thuiskwam, in de bibliotheek, mocbt spreken." Op die discrete manier bracht Tredwell ter kennis van zijn beer en meester, dat bij nog niet thuis behoefde te zijn, als bij dat liever niet wilde. Met een zucht stond Lord Caterham op. ,,'t Moet toch, of ik 't nu of straks doe. In de bibliotheek, zeg je?" ,,Ja, mylord." Met een tweeden diepen zucht zefcte Lord Caterham zich in beweging en na een wan- deling van een paar minuten door het kasteel zijner voorouders stond hij voor de biblio- theekdeur. Hij draaide den knop om; de deur was gesloten. Hij begon te rammelen met den knop en na even wachten werd de sleu- tel van binnen omgedraaid, d© deur ging een paar centimeter open, het gezicht van Lomax verscheen voor de opening en gluurde achter- dochtig naar buiten (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1