ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKERTJES CACHETS) Heefb U STER TA PUZZLE CaJfatrCfc cCea. CnAoijcd TtosZzieshf af opgefost No. 9562 MAANDAG 1 FEBRUARI 1937 77e Jaargang Binnenland. Buitenland. Qedere goed*. optoSpsj* ottbwcrugi een priori vtaxxroncL&r p.5000 oux/i EERSTE BLAD 4 TER NEUZEN, 1 FEBRUARI 1937 NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRUS: Binnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Bui ten Ter Neruzen 'r. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 15,60 per jaar <7oor Belgie en Amerika 2,—, overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bo vooruitbetaling. Ultgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDB GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20 KLEINE ADVERTENTI8Nper 5 regels 50 cent bt) vooruitbetaling. Grootere letters en clichFs worden naar plaatsruimte berekend. HandelsadvertentiSn bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrjjgbaar is. Intending van ad»ertentien liefst 66n dag voor de uitgavc. DrX BEAD VERSCHWNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. 1 AfST VAN EIGENAARS EN BE H HERDERS VAN PAARDEN. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter algemeene kennds, dat giedurende de maand Februari op de gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage is nedergeleigd de alphabeti- sehe lijst, bevattende de namen der in die ge- meente metterwoon gevestigde eigenaars of beiheerders van ddn of meer paarden, bestemd om ter vordering te worden aangeboden, op- gemaakt ingevolge het bepaalde bij artikel 17 van bet Inkwartieringsbesluit. Ter Neuzen, 1 Februari 1937. De Burgemeester van Ter Neuzen, P. TELLEGEN. DE KONINGIN TE ZELL AM SEE. De Weensche correspondent der N. R. Crt. talefoneerde Zaterdagavond uit Zel1 am See: Het was prachtig winterweer toen de Ko- ntngin Vrjjidagmiddag tegen half vijf in baar auto te Zell am See aankwam. Een gedeelte van Hr. Ms. gevolg was Vrijdagmorgen reeds per treiin gekomen. Een hofdame en een ge deelte van bet personeel volgde in twee an- dere auto's. De Koningin, die voor baar vertrek uit Igls de daar aanwezdge Nederlanders bad ontvan- jm bad zdeh daarbij zeer voldaan getoond over Haar verblijf in Oostenrijk; H. M. gaf bet voomemen te kennen ook dezen zomer naar Igls te zullen gaan. Direct na aankomst te Igls begaf de Konin gin zicb met Haar gevolg naar Haar ajppar- teraenten, waar het gezelscbap de thee ge- brulkte. De Koningin heeft Haar intrek genomen in hotel Excelsior, waarvan de tweede verdieping te Harer besdhiklking staat. In verband met de intemationale interaca- de*niale winterspelen zijn hier een groot aan- tai joumalisten en persfotografen aanwezig, wien de politie met nadruk heeft meegedeeld, dat bet incognito van H. M. ten strengste in a«ht genomen moet worden. Om deze reden logeeren er geen journalisten in hotel Excel sior. Sell am See, bet plaatsje, dat de Koningin tbars voor een verblijf beeft uitverkoren, ligt 759 M. boven den zeespiegel, temidden van prachtige skivelden aan den voet van de Hooge Tauern. Een groote rjjikdom aan aoeeuw, een gezond klimaat, alsmede de mo- gelijkheid, om er tal van kleine en groote ski- todtoten te ondememen, maken Sell am See ultnemend gescbikt om er een ideale winter- vacantie door te brengen. Met een kabelspoor- weg bereikt men de Schmittenhohe, op 2000 M. hoogte, vanwaar men tal van afwisselende aidaJingen met een hoogteverschil van 1200 If. (kan ondernemen en de bocbten ook verder in de interessante bergwereld van de Hooge Tauem kan uitstrekken. Zell am See bezit de grootste sikischans van Oostenrijk. Er worden geregeld schaats- en ijshockywedstrrjden ge- houden, alsook wedstrijden in skijoring op het HET PRINSELIJK PAAR NAAR KRAKAU. Prinses Juliana en Prins Bernhard zijn ■aberdag, na verscheidene tocbten in de buurt ymn Zakopane gemaaikt te hebben naar Kra- tara vertrokken, waar Zij twee dagen zullen hlgven. Waarscbijnlijk zal bet Prinseltjk Paar daarna. weer naar Krymca gaan. S INDISCHE LEENING. Tn aansluiting op den reeds gemelden uit- der 3 Indische conversie-leening, ver- «*e*nt de Tel., dat aan afzonderlijke insehrrj- ven5 op de nieuwe Indische conversieleening ■es procent zal worden toegewezen, welk be drag tot 100 naar boven zal worden afge- pond. DE TOESTAND VAN MR. G. A. BOON BEVREDIGEND. De toestand van het Tweede Kamerlid, mr. A. A. Boon, die rinds eenigen tijd lijdende is aan een keelaandoening, is, bevredigend. HET PLAN-DETERDING. «en aantal burgemeesters van gemeenten m den Gelderscben Achterhoek heeft een hrief gescbreven aan Sir Henry Deterding, wwarin zij constateeren, dat de aan hun zor- aen toevertrouwde landbouwende bevolking van de daad van Sir Henry al werkelijke goede gevolgen heeft ondervonden en er on- getwijfeld grooten prijs op zal stellen, verder daarvan te mogen profiteeren. En zij twijfelen oiet, of alle producenten in Nederland, wier beJaingen de beer Deterding beeft willen he ro ixl ere n, zullen van betzelfde gevoelen zijn. Erj hopen, dat deize op den eenmaal ingesla- gen weg tot bevordering van den economi- schen toestand in Nederland zal willen door- gaian. EEN AUTOBUSDIENST, DIE HET AFX.EGT'TEGEN DEN TREIN. Het komt niet zoo heel vaak voor, dat een autotousondememing concurrentie van den •rein ondervindt. Gewoonlijk is het omgekeer- de bet geval en het mag dan ook zeker wel «ln een bijzonderbeid worden aangemerkt, dat de autobusdiemst Boskoop-Gouda met in- gang van beden is opgebeven, omdat de on- deimemers den laatsten tijd steeds bebben te kampen gehad met onbevredlgende bedrijfs- uitkomsten, welke voor een groot deel het ge volg waren van bet nog steeds toenemend pas- sagiersvervoer op de nieuwe spoorlijn Alphen a. d. Rijn-Boskoop-iGouda. die moet Ge ondervinden, want op de werking komt het aan, als Ge last hebt van hoofdpijn, kiespijn, onbehaaglijkheid. "kater" griep, n kou of koorts. Let daarom op nevenstaand merk, dan zijt A\ Zeker dat Ge "AKKERTJES" inneemt, ,K,\ met den bijzonderen inhoud, die zoo XERl goe(j helpt eb toch geheel onschadeluk is. E "AKKERTJES" seven nooit maagpbn NederlandscH Product -Recent van ApothekerDumont Koker met 12 stuks 52 ct. Zakdoosje, 3 stuks 20 ct. (Ingez. Med.) AMENDMENT OP DE GRONDWETS- WIJZIGING. (De heer Suring c.s. hebben een amendement ingediend, volgens hetwelk een Kamerlid geen pensioen als zoodanig zal genieten gedurende den tijd, welke hij van het lidmaatschap ver- vallen mocht zijn verklaard. DIREXITEUR STAATSEOTERU. Bij kon. besluit is met ingang van 1 Maart 1937 benoemd tot directeur der Staatsloterij te 'S Gravenbage, jhr. J. P. A. de Jonge van Zwijnsbergen te Soestdijk. STEUN AAN DE KLEINE BOEREN- BEDRIJVEN. In afwachting van de resultaten van de proeven onder leiding van het departement van sociale zaken inzake de tewerkstelling van kleine boeren op bet eigen bedrijf daar, waar zoogenaamd ,,zichtbare" werkobjecten aanwezig zrjn, heeft de minister van Land bouw en Visscberij besloten een directen fi nancieelen steun aan de kleine boeren te ver- leenen. Voor dezen steun komen alleen die kleine boeren in aanmerking, wier hoofdbe- roep in den landbouw ligt, met dien verstande, dat zjj niet aangeslagen zijn in de rijksinkom- stenbelasting, gemeentefondsbelastmg of ver- mogensibelasting en dat het bedrijf niet klei- ner is dan 1 H.A. en niet grooter dan 4.99 H.A. Bij de verdeeling van het door den minister van Landbouw en Visscberij bescbikbaar ge- stelde bedrag zal onderscheid gemaakt worden naar gelang de bedrijfsgrootte van 1 tot en men 2.99 of van 3 tot en met 4.99 H.A. is. Aan hen, die een bedrijf exploiteeren van 1 tot en met 2.99 H.A. zal een grooter steunbedrag worden uitgekeerd dan aan ben, die een bedrijf exploiteeren van 3 tot en met 4.99 H.A. Ofschoon op bet oogenblik niet precies kan worden medegedeeld, hoe groot de uitkeering voor iedere groep zal zijn, kan worden aange- nomen, dat voor beide groepen samen de ge- middelde uitkeering zal schommelen om de 25 per bedrijf. De noodage formulieren voor de belangheb- benden zullen spoedig ter beschikking worden gesteld, waarop de aangifte zal kunnen plaats hebben. DE MUNTCORRECTIE. Het Eerste Kameriid Fleskens (r.k.) heeft aan den minister van staat, voorzitter van den raad van ministers, de volgende vragen gesteld 1. Is de minister niet van meening, dat, waar door hem wordt nagestreefd een ber- stel van de concurrentiekracht van Nederland op de wereidrnarkt door mlddel van verlaging van het peil, waarop prijzen en kosten zich, bjj den aanvang van zijn bewind, bswogen, de per einde September 1936 door intematio nale factoren onvermijdelijk geworden correc- tie in de goudwaartde van de Nederlandsche munt, in haar consequenties uiteindelijk aan- vaard kan worden als een logische voortzet- ting van bovenomschreven van den aanvang af gevolgde politiek? 2. Acht de minister het niet in strijd met het algeaneen belang, indien, ondanks het felt, dat de gevoerde monetaire politiek door het parlement is goedgekeurd en ondanks de, op velerlei gebied, onmiskenbaar gunstige ge volgen van de plaats gehad hebbende munt- correctie, niettemin van zekere zijde gerea- geend wordt voor een verlaging van het de- preciatiepercentage waardoor gepoogd wordt de regeeringspolitiek te ondermijnen en noo- delooze onrust in den lande wordt verwekt 3. Is de minister niet van oordeel, dat in den stroom van kapitaal, die zich naar Neder land heeft gericht, een verschijnsel gezien moet worden van voorbijga>aniden aard, het welk zich in alle landen na muntcorrectie heeft voorgedaan en dat de leiding van het egalisatiefonds zich hierdoor terecht gedron- gen voelde actief in te grijpen, ten einde een koersstijging van den gulden te voorkomen? 4. Is de minister bereid mede te deelen, of, waar het Centraal bureau voor de statistiek in het November-nummer van De Nederlandsche conjunctuur, na beschouwing van bet beschik- bare cijfermateriaal, tot de conclusie komt, dat bij een depreciatiepercentage van 20, dis- pariteit blijft bestaan, zoowel ten aanzien van de loenkosten per eenheid-produot, als ten aanzien van de kosten van levensonderhoud en de groothandelprijzen, ook naar zijn oordeel bij de'huidige mate van depreciatie van den gulden, het Nederlandsche peil van prijzen en kosten nog steeds niet geheel aan het we- reidniveau is aangepast? 5. Is, in aanmerking genomen de onder vraag 4 geconstateerde feiten, het onder 2 ge- wraakte streven niet mede daarom in strijd met de economische belangen des lands, om dat, vesleer dan een daling van het d.preeia- tie-percentage, een verdere geleidelijke stijging door den minister zou dienen te worden cver- wogen Op de vragen van bet Eerste Kamerlid Pollema betreffende het Egalisatiefonds heb ben de voorzitter van den Ministerraad en de Minister van Financien geantwoord: Naar de overtuiging van de ministers is de politiek van het valuta-egalisatiefonds in over- eenstemming met de in de memorie van toe- licbting betreffende de wet van 30 September 1936 omschreven bedoe' Dg om ongewenscbte invloeden van kapitaalv erplaatsingen en spe- culatieve bewegingen tegen te gaan. Overigens leenen rich de operaties van het fonds, zooals reeds in de vorenbedoelde memo rie van toelichting werd medegedeeld, niet voor bespreking in het openbaar. Dit stelsel van geheimhouding, een en ander in overeenstemming met de ten deze in het buitenland bestaande practijk, is destijds door de Staten-Generaal aanvaard, met dien ver stande, dat artikle 4, lid 3 van evenvermelde wet aan de regeering de verplicbting oplegt te gelegenertijd rekening en verantwoording af te leggen van de in het fonds gestorte gel- den. In het huidige stadium is een in bijzon- derheden tredende beantwoording van de eer ste drie vragen dus niet mogelijk. De ministers zijn van oordeel, dat de huidige gestie van bet Egalisatiefonds in geenendeele met de Nederlandsche belangen in strijd is; het staat integendeel voor hen vast, dat in dien men rekening hoildt met alle daarvoor in aanmerking komende factoren, die gestie in 's lands belang niet gemist kan worden. De operaties van het fonds moeten worden beoordeeld naar hetgeen het algemeen belang vordert, los van de vraag, of deze voor het fonds winst of verlies ikunnen opleveren. Ove rigens achten de ondergeteekenden bet in ver band met de uiteindelijk te verwachten her- waardeering van den goudvoorraad van de Nederlandsche bank weinig aannemelijk, dat, wanneer de rekening van bet fonds definitief zal kunnen worden afgesloten, voor 's rijks scbatkist een verlies zal zijn bij te passen. Bij de door bet fonds gevoerde politiek wordt rekening gebouden met de wenschelijk- heid om een al te groote en daardoor schade- lijke geldruimte te voorkomen. Het bedrag van driebonderd mlllioen gulden aan schat- kistpapier, dat volgens de wet van 30 Septem ber 1936 ten laste van bet fonds kan worden uitgegeven, is tot dusver voor dit doel vol- doende gebleken. De ministers zijn van oordeel, dat van een in gevaar brengen van de resultaten van de aanpassingspolitiek, zooals deze v66r 27 Sep tember 1936 is gevoerd, bij de huidige gestie van het fonds geen sprake is. Op vragen van den heer Flesbens betref fende het depreciatiepercentage hebben de ministers geantwoord dat verwijzsen naar de uitvoerige beschouwingen over de monetaire politiek, welke de regeering heeft opgenomen in de memorie van antwoord op het voorloo- pig verslag van de Tweede Kamer betreffende hoofdstuk I van de Rijksbegrooting voor 1937. Voorts verklaren zij dat bun van een actie voor een verlaging van het depreciatiepercen tage niets is gebleken. Afgescheiden van de betrekkelijke waarde van vergelijkingen en cijfermateriaal als de steller van de vragen heeft bedoeld, kunnen conclusies, die getrokken worden uit gegevens, welke uit hun aard uitsluitend op thans aan wezig geac'nte toestanden betrekldng kunnen hebben, zonder met de in gang zijnde wereld- ontwikkeling rekening te houden, geenszins de beslissende beteekenis bezitten, welke de steller van de vragen daaraan blijfcbaar toe- kent. zijn geweest na zijn bezoek aan den Haag voor het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bemhard, door te reizen naar Oosten rijk, om er zijn broeder, den hertog van Wind sor, te bezoeken. Mien weet, dat de twee broe- ders heel goed met elkaar konden opschieten. De Britsche regeering heeft evenwel op het laaitste oogenblik verklaard, dat dit niet wen- schelijk was. De hertog van Gloucester heeft inmiddels ook van het kabdnet den wenk gekregen, dat het onverstandig zou zijn Edward te gaan be- i zoeken. De regeering had er echter geen be- zwaar tegen gemaakt, dat prinses Mary, de eenige zuster, haar broeder in Oostenrijk gaat bezoeken. ENGELSCHE LEENING AAN HKANKKIJK VERSTRElKT. De avereenkomst tot verleenen van een bankcrediet aan Frankrijk is Vrijdagavond tot stand gekomen. De onderhandelingen zijn ten einde gebracht. Een syndicaat onder leiding van Lazard Brothers zal aan de Fransche spoorwegen een crediet verstrekken van 40 millioen. De imterestvoet bedraagt 3% De leening is terugbetaalbaar in tien maanden en wordt gegarandeerd door de Fransche regee ring. De opbrengst zal ten goede komen aan den Franschen schatkist, welke de tekorten van de spoorwegen heeft te financieren. Indirect zullen hierdoor de middelen van het Fransche stabilisatiefonds worden versterkt. De leening zal den Franschen schatkist hel- pen over een moeilijke periode heen te komen, voor het einde waarvan men hoopt, dat het economische herstel tijd zal hebben gehad om gunstige resultaten voor den schatkist op te leveren. In Februari 1936 werd een soortgelijk cre diet van 40 millioen aan de Fransche regee ring verstrekt. Dit crediet liep voor een maxi mum periode van 9 maanden en is thans ge heel terugbetaald. De interestvoet bedroeg 3 tegen 3% voor het nieuwe crediet. ONGEVAL. Toen Vrijdagavond onze bezorgster mej. Eekman de Ter Neuzensche Courant te Drie- wegen bezorgde, bemerkte zij bij het verlaten eener woning niet de uit de richting van Ter Neuzen komende Dieseltram, die aldaar vlak langs de woningen rijdt. De machinist, die aan het ongeval geen schuld bad, kon niet voorkomen, dat zij door de tram werd gegre- pen en een eindweegs werd medegesleurd. Zoo vlug mogelijk deed bij de tram tot stilstand komen. Zwaar aan het hoofd gewond werd de on- gelukkige opgenomen en direct per zieken- auto naar het ziekehhuis alhier vervoerd. Wij kunnen gelukkig mededeelen, dat zij het naar omstandigheden vrij goed maakt. VERKEERSON GEVAL. Toen Dr. Stevens j.l. Zaterdagavond voor het bezoeken van een patient per auto uitreed en van de Heerengracht de Axelsche brug opdraaide, liep daar, met het rijwiel aan de hand op het rijvlak der brug een vrouw van de buurt Driewegen. Daar de vrouw zich buiten het scihijnsel van de koplampen van de automobiel bevond, zag de heer S. haar niet, en werd zij door de auto aangereden, met het gevolg dat zij een harer beenen brak. De heer S. heeft haar terstond naar het zdekehhuis vervoerd, waar zij de noodige behandeling ondergaat. D1JITSOHERS MOGEN DEN NOBELPRIJS NIKIMK1.K VAN WARDEN. De Duitsche Rijkskanselier heeft het volgen de decreet uitgevaardigd Om voortaan beschamende geheurtenissen te voorkomen, bsschik ik, met ingang van heden de stichting van een Duitschen natio- nalen prijs voor kunst en wetenschap. Deze nationale prijs zal jaarlrjks worden toegekend aan drie verdienstelijke Dmtschers en bedraagt voor elk van hen 100.000 R.M. Hiermede wordt het Duitschers voortaan verboden den Nobelprijs te aanvaarden. De uitvoerende bepalingen zullen worden uitgegeven door den Rijksmmister voor Pro- naeanda en Volksvoorlichting. w.g. Adolf Hitler. DE „SIT"DOWN"-METHODE V1NDT ONVERWACUTE NAVOLGING. In navolging van hun tegenstanders zijn 25 werkwillige arheiders van de ..General Mo tors" in Lansing een „sit down"-staking he- gemnen in het bureau van den gouverneur van Michigan, Murphy. De arbeiders hadden den gouverneur verzocht ben door de Nationale Garde te laten toesohermen bij het gaan naar en het komen van de werkplaatsen, wat de gouverneur had geweigerd omdat de werkwil- ligen volgens hem dit verzoek alleen deden om ruzie uit te lokken met de stakers en daar de Nationale Garde in te betrekken. De werk- willigen hebben als hewijs van hun ongenoe- gen het bureau van den gouverneur bezet en verklaren het niet te zullen Verlaten voordat hij in hun verzoek toestemt. De gouverneur heeft hun laten weten, dat zij zoolang zij wil- den in zijn bureau konden blijven, omdat hrj naar Detroit ging. DE HERTOG VAN WINDSOR KRIJGT BEZOEK VAN ZIJN ZUSTER. De Princess Royal Mary en de graaf van H&rewcod zullen hinnenkort waarschijnlijk einde deizer week - naar het kasteel Enzes- feld in Oostenrijk vertrekken, om een bezoek aan den hertog van Windsor te brengen. Naar het Engelsche blad „Star" v srneemt, zou de hertog van Kent indertijd voomemens (Ingez. Meu. 1 BEVORDERING. Onze vroegere stadgenoot de heer J. H. W. K. Koevoets, eerste luitenant der infanterie, te Bergen op Zoom, is met ingang van 1 Fe bruari bevorderd tot kapitein bij dit wapen. J AAR VERGADERING. Zondagavond werd in het Patronaatsgebouw de jaarvergaderinig gebouden van de afdeeling Ter Neuzen van den R.K. Vrouwenbond. Zoo als gewoonlijk was ook dit jaar van de jaar- vergadering weer een feestvergadering ge maaikt. De opkonjst kan goed genoemd worden, maar kan natuurlijk nog beter. Het jaarverslag van de secretaresse en penningmeesteresse werd voongelezen. In den loop van 't jaar werd eeh gift van 40 aan den Zeereerw. heer Pastoor gegeven voor 't scbilderen van de kerk. De Zeereerw. heer pastoor sprak een een- voudig woordje, waarin hij er op wees, dat een lid van den Vrouwenbond een voorbeeld van Katholiek leven moet zijn. Daarna werd nog de bedevaart tegen a.s. zomer besproken, waama 't feestelijke der bijeenkomst begon. Een paar aardige vooi- dracbtjes werden ten gehoore gebrac_t, eerst door de meisjes, daarna door de jongens. Alles bij elkaar was't een genoeglijk avondje. OPENBARE MIDDELEN VAN VERVOER. Bij besluit van 22 Januari 1937 hebben Ged. Staten van Zeeland vergunning verieend aan A. A. Dees te Ter Neuzen voor een dienst op Maandag 'van Ter Neuzen over Axel naar 'Hulst. De schriiftelijke bezwaren van de N.V. Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg Maat- schappij waren voor Ged. Staten geen aanlei- ding om het verzoek van de hand te wijzen. S.S. „TERNEUZEN". Het Engelsche stoomschip Temeuzen, dat op de baar van Sttuhal is gestrand. is niet meer in gevaar. Assistentie is derwaarts ge- zonden. GESTRAND SCHIP AFGEKEURiD. De onlangs bij Vlissingen gestrande Deen- sche schoener „Fuglen", welke later na veel moeite is vlotgebracht en naar Ter Neuzen gesleept om de de restantlading te lossen, is thans in het dok te Gent onderzocht. Uit een expei tise is gebleken, dat de herstelkosten te hoog waren naar verhouding van de waarde, zoodat het schip werd afgekeurd. De reederij heeft het vaartuig inmiddels voor de som van 30.000 Belg. frcs verkocht. GE VON DEN VOORWERPEN. De Inspecteur van Politie te Ter Neuzen, maakt bekend, dat omtrent onderstaande ge- vonden voorwerpen, inlichtingen te bekomen zijn, aan de daaraehter vermelde adressen. Portemonnaie met inboud, C. M. Leunie, Zandstraat 3. Idem, A. Brouwer, P 42 (Hoeksche brug). idem, R. W. Loof, Baandijk 38. Idem, R. van Boven, Steenkamplaan 112. Rijwielbelastingmerk, M. de Jonge, Kanaal- drjk 56. Idem, W. Riemens, Kazemestraat 13. Idem, A. de Roo, D. 70, Otbene. Idem (kosteloos), A. M. Verpoorte, agent van politie, Sluiskil. Idem (kosteloos), A. v. Tricht, houten keet bij de Staalfabriek. Blauwe alpino muts, Wed. van Damme, Tholensstraat 57. j Zwarte vulpen, Postikantoor. Vest, M. Schoonakker, O. 43, Driewegen. Grijs bontje, De Kubber, Steenkamplaan 10. Mantelband (blauw), Verlinde, Rosegr. 2. Ceintuur, P. Rinkhoud, O. 23, Driewegen. Handschoen (grijs), Bareman, Nieuwstr. 16. Jongenspet (blauw), G. v. d. Berg, Steen kamplaan 3. Heerenhandschoen, bureau van politie. Bril, M. Dees, Tramstraat 9. Kinderkousje, W. Verooom, Van Steenber- gSnlaan 50. Polshorloge, J. de Mul, Javastraat 38. Jachthond, Weststrate, Koedijk O. 10. Een paar dameshandschoenen, Firma P. J- van de Sande, Noordstraat. PUZZLE. Wij ontvingen heden een exemplaar van de interessante Ster-Tabak Puzzle, welke deze week door geheel Nederland huis aan huis verspreid is. Tot 15 Maart a.s. kunnen oplossingen wor den ingezonden, terwijl de uitslag op 30 April a.s. zal worden bekend gemaakt. Voor de prijzen welke voor deze puzzle wor den uitgeloofd, zie men de advertentie op de eerste pagina van dit nummer. BURGEMEESTER VAN SCHOONDIJKE Bij koninklijk besluit is benoemd tot burge meester van Schoondijke, de heer F. A. van Rosevelt, thans ambtenaar ter secretaire al daar. DE NIEUWE BURGEMEESTER VAN IJSSEIAIUIDEN. Bij koninklijk besluit is benoemd tot burge meester van IJsselmuiden, welke gemeente met ingang van 1 Januari 1.1. werd samenge- steld uit de gemeenten IJsselmuiden, Wilsum, Grafhorst, Zalk en Veecaten en Kamperveen, de heer Jhr. Mr. M. L. Quarles van Ufford, oud 26 jaar, zoon van den Commissaris der Kcningin in Zeeland. Na het voieindigen zij- ner studie, in het jaar 1934, maakte hij een wereldreis en vestigde zicn daarna te s 1 !eer- Arendskerke, als volontair ter secretarie, voor bestudeering der gemeenteadministratie.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1