ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN ABDIJSIROOP IMo. 9561 VRIJDAG 29 JANUARI 1937 77e Jaargang Binnenland De burger-ocrlog in Spanje Hebt Gij het telkens op de luchlpijpen? AKKER's versterkte EERSTE BLAD TER NEUZEN, 29 JANUARI 1937. HOEK. AXEL. TER N EUZENSCH E CO U RANT ABONNEMENTSPRUS: Binnen Ter Neuzen 1.25 per 3 paaanden Buiten Ter Neuzen !r. per post 1,55 per 3 maanden Sjj vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar ✓oor Belgie en Amerika 2,—, overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abcnnementen voor het buitenland alleen by vooruitbetaling. Uitgecfster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer /0,20 KJLELNE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliuhd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tanef, betwelk op aanvraag verkrrjgbaar is. Inzending van advertentien liefst e6n dag voor de uitgavu. DIT BLAD VERS C HUNT IBDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAG A V OND. NIEUWE TARIEFSVERIAG1NGEN BIJ DE P. T. T. De financieele vooruitzichten van het P. T. T.-bedryf zijn dusdanig, dat opnieuw eenige tarieven kunnen worden verlaagd. Teleroondlenst. interiocale gesprekken. De verlaging betreft de tarieven in de eer ste en de tweede zone, welke als volgt wor den gewqzigd: Afstand le zone (110 K.M.) tarief voor •en gesprek van 3 min. thans 6 ct., nieuw tarief voor idem 4 cent; id. 2e zone (10—15 KM. 12 cent, nieuw tarief 10 ct. De verlaging treedt in werking op 1 Febr. 1907, behoudens, dat zij verschoven kon wor den uiteriyk tot 1 Maart 1987, indien dit voor bepaalde netten om technische of administra- tieve redenen noodzakelijk wordt geacht. Interlocal© doorverbindingen. Het bestaande tarief voor een interiocale doorverbinding in sluitingstqd der kantoren, dat tot dusver 25 tot 40 per jaar bedroeg, naar gelang van den omvang der daarvoor j aoodige technische voorzienlngen, wordt, met ingang van 1 Maart 1937 teruggebracht op een uniform tarief van /24, voor alle door- veTtoindingen. Telegraafdienst. Het binnenlandsche telegramtarief wordt ads volgt gewijzigd. Binnenlandsch verkeer; het tarief voor ge- wwne telegrammen dat thans bedraagt v;:r 7 woorden 35 ct., 8 woorden 40 ct., 9 woor- den 45 ct. en 10 woorden 50 ct., wordt nu: tot de eerste 10 woorden 25 ct.; bet tarief voor brieftelegrammen dat thans voor 7 en 8 woorden 20 ct. en voor 9 en, 10 woorden 25 ct. bedraagt, wordt teruggebracht tot 16 ct. voor de eerste 10 woorden. Locaal verkeer: het tarief voor gewone te legrammen dat voor 7 woord :n 25 ct., 8 woor den 30 ct., 9 woorden 35 ct. en 10 woorden 40 et. bedroeg wordt volgens het nieuwe tarief tot 10 woorden 15 ct.; brieftelegrammen worden teruggebracht voor 7 en 8 woorden voor 15 ct. en 9 en 10 woorden voor 20 ct. tot 10 ct. vooor de §erste 10 woorden. Het tarief voor elke 5 woorden of gedeelten daarvan, tot 50 woorden blijft onveranderd, nj_ voor gewone telegrammen 10 ct. en voor brieftelegrammen 5 ct. Eveneens ongewijzigd bdjjft het tarief voor elke 10 woorden of ge deelte daarvan, voor woorden boven 50, dat •veneens 10 ct. voor gewone telegrammen en ct, voor brieftelegrammen bedraagt. Het tarief voor radiotelegrammen in het verkeer met Nederlandsche schepen met een vat-ten lijndienst van of naar een Ned er land- ■che haven is in bepaalde gevallen met 10 ct. per woord verlaagd. Fotografisch afschrift van een telegram kost voortaan 1 in plaats van 1,50. Verder is de sedert 1 December 1934 bij wijze van proef ingevoerde regeling, dat de bodekosten van een telegram buiten den kos- teloozien bestelkring ten hoogste 60 cent zul- len bedragen, definitief geworden en is voorts de gelegenheid geopend tot langere op :nstel ling van de telegraafkantoren, op kosten van de belangbebbenden, evenals zulks voor de leletfoonkantoren het geval is en zijn de dien- aben van de nationale telegrammen en van de radiobrieftelegrammen in het rijkstelegraaf- veglement vastgelegd. De wijzigingen by den telegraafdienst tre- den alle 1 Februari 1937 in werking. Over een verlaging van het binnenlandsche briefport is wel gedacht, doch de hriddelen ■jjn dit jaar niet toereikend om een dergelijke, ■eer kostbare, verlaging te verwezenlijken. Zij aal tot een gunstiger tqdstip moeten wachten. De hevige regens van de laatste dagen heb ben, schrijft de N. R. Crt., van het Madrileen- sdhe front een geweldigen modderpoel ge- ■aaakt, zoo zelfs, <iat er de laatste dogen am- per nog sc .oten gewisseld zijn, daar mbn van beide kanten bezig was zijn stell ngen en loop- graven zoo goed mogelqk tegen het water te beschermen of van het water te bevrijden en de verbindingswegen al thans zoo goed en zoo fcwaad als het ging in stand te houden. Mogen wtj intusschen ©en bericht van de rechterzij.de gelooven, dan gaat men van dien kant voort met geleidelijik aan meer troepen bij Madr d samen te ibrer.gen, zoodat er vermoedel.jk wanneer het weer be ter wordt, een nieuwe recbtsche aanval te wachten valt. Alleen ten Noordwesten van Madrid bij El Pardd, dat op den gieiyknamigen heuvel ligt en 710 M. boven den zeesplegel is gelegen, zoodat men er niet dien last van het water heeft als in het dal ran de Manzanares, hebben de recht;chen een vergeefschen aanval gedaan, tenelnde den weg naar bet Noorden, die daar op den linkeroever van de Manzanares loopt, af te snijden. Van linksche zijde onderneemt men de laat ate dagen op vrij grcote scbaal aanvallen in de provincie Jaen, die klaarklijkel pk ten doel hebben het offensief van de rechtsc'een op Malaga af te leiden. In den sector van Guadix ten Oostnoordoosten van Granada op den weg van Granada en Almeria schijnen zij twee dorpjes, Cuentas en Reas de Canada, te heb ben veroverd. In den sector van Alcaudete ten Noordwesten van Granada naar Cordoba, zou- den zij het dorp Colado de Alguacil hebbea genomen en tenslotte dringen zij ook voor- waarts ten oosten van de stad Jaen langs den weg van Jaen naar Cordoba, waar zij een vij- andelijke stelling hebben genomen en thans het dorp Porcuna naderen. Hier zouden zj 150 gevangenen hebben gemaakt. Volgens berichten uit Bi.bao ebben vlieg- tuigen der regeering den oprtande'ingenkru - cer Esipana gshombardeerd en eenige malen gr'-offp"1 In een officleel communiqud verklaart de Baskische regeering, dat in de sectoren El- gueta en Elorrio een hevig artilleriegevecht is gevoerd. Verder is het aan het front in het Baakenland kalm. NED. OHR. LANDARBEIDERSBOND. Donderdag 28 Januari hield het district Oost-Zeeuwsch-Vlaandefen haar 5e jaarver- gadering Ln gebouw Emmanuel" alhier. De voorzitler, de heer De Putter uit Hoek, opende deze bjjeenkomst door het laten zin- gen van Ps. 84 3, waarna hq voorging in gebed. 'Hierna sprak hq een kort openings- woord en heette alle opgekomenen welkom, inzonderheid een 17-tal vrienden uit het land van Cadzand did tot zelfs uit Sluis per auto bus naar Ter Neuzen waren gakomen. De secretaris las zijn jaarverslag waarin by op meesterlijke wijze tevens een overzicht gaf over de 5-jarige periode 'die achter ons ligt. Hoe we gegroeid zijn, dat het ledental van deze vier afdeelingen thans 613 bedraagt, maar dat we toch nog niet zijn waar we wezen moeten. Dat we nog met meer acti- viteit ons werk in onze beweging moeten ver- richten. Dtfor den heer J. Hamelink, van Ter Neuzen, werd nu een gedicht voorgedragen getiteld: ,;Uitnoodiging". In de pauze die hiema volgde, zorgden ge- dienstige dames voor tractaue. Na de pauze werd door drie vrienden uit Hoek een samenspraak opgevoerd, welke tot titel droeg; „TrouwlustigenDat dit bij de aanwezigen zeer in den sm'aak viel, bleek wel uit het dankbaar applaus dat dezen voor hun mooie werk mochten oogsten. De heer Adr. Hamelina van Zaamslag lever- de nu een onderwerp over: „De hand aan den ploeg". Spr. zegt, de hand aan de ploeg be- teekent alcijd aciief, ook altijd weer vooruit- zien en bhjven anbeiden ook als vakbeweging. Door den heer J. Mangold uit Axel werd nu voorgedragen: ,,De oorrmg", waarna weer werd gepauzeerd. Na deze pauze sprak de heer Trouw uit Sluis enkele woorden van gelukwensch namens Oistnct Vvest-Zeeuwsch- v.aanderen, hetgeen door den voorzitter beantwoord werd. Nogmaals werd door Mangold voorgedra gen een vers, getiteld „het j^emelberger maal" en door de Kraker van Hoek een stukje in axjisca costuum over ,,Verdriet". (Het woord was nu aan den heer A. Vinger- ling uit Goes, die namens het Hoofdbestuur de feestrede uitsprak. Spr. stond stil by ver- schinende d.ngen, die ons als vakbeweging aangaan. Het was als 't ware een springen van aen hak op den tak, al ons werk m zee- land en speciaal in Viaanderen de revue te laien passteien. By verschil in ligging, in dialect enz., toch alien leden van een bond, geleid vanuit een centraal punt. De voorzitter bracht nu alien dank die had- den meegiwerkt tot het slagen van dezen avond, inzonderheid de'gasxvrouwe, de aid. Ter Neuzen. Nadat nog gezongen was het ,,'k Wil U o Gcd m'n dank betaien", werd de vergade- ring, die, gezien het gure weer, goed bezocht was, gesioten, waarbij de heer Vingerling voorging m aankgobeo. MINISTER SLINGEN BERG BEZOEKT OOK DE WERKVERSCHAFFING IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN. De Minister van Soeiale Zaken, Mr. Slingen- berg, heeft j.l. Woensdag van zyn tegenwoor- heia in Zeeuwsch-Vlaanaeren ook gebruik ge maakt om een bezoek te brengen aan de in werkverschaffmg uitgevoerde werken van het waterschap Hulster- en Axelerambadat. Hij was daai jij vergezeld van den Commissaris der Koningin, Jhr. Mr. Quarles van Ulford en den hoofdmspecteur voor de werkverschaf- fing den heer Meyer de Vries. Z.Exc. werd daai'bij rondgeleid door het bestuur van het waterschap, de heeren H. A. A. baron Col.ot d'Esc'ury, C. H. M. Plasschaert en H. P. J. Rotbier. Verschiliende onderdeelen van het werk werden in bijzonderheden nagegaan. Er werden tevens besprekingen gehouden over de wijze waarop ook in de naaste toskomst de arbeid bij het waterschap kan worden voort- gL7'etENGEESCH S.S. „TERNEUZEN". Het Engelsche s.s. „Temeuzen", dat ver- leden week Donderdag van Sas van Gent was vertrokken, is op de Portugeesche kust nabij Sebubal gestrand. De vrees bestaat dat het schip zal breken. Het lot der bemanning is niet bekend. De „Terneuzen", groot 2472 bruto ton, behoort aan de Lensen Shipping Ltd. te Londen. DE WET OP HET AFBETAUNGSBEDRIJF. De verantwoordeiykheid van d,e Kamers van Koophandel in verband jnet door haar verleende vergunningen. De Kamers van Koophandel verleenen de door de wet op het afbetalingsbedrijf geeischte vergunning voor het colporteeren met zaken op afbetaling en voor het uitoefenen van den kleinverkoop op afbetaling van zaken, waar- van de geheele koopprijs 50 niet te boven gaat. De betrokken Kamer van Koophandel wei- gert d'e vergnnning slechts indien op grond van de persoonlijike eigenschappen oi gedra- gingen van den aanvrager misbruiken ten na- deele van de koopers zyn te vreezen. Een een- mnaj verleende verigunning kan de kamer in- trek.ken, indien omstandigheden zic'a voor doe n of feiten bekend worden, op grond waarvan, zoo zy zich v66r de aanvrage hadden voorge- daan, of .bekend waren geweest, de vergun ning zou zijn geweigerd. Van de z'Jde van de Amsterdamsche Kamer van Koophandel wordt erop gewezen, dat dus uit het bezit van een vergnnning als bovenbedosld slechts blijkt, dat de kamer ten tijde van het verleenen van de vergnnning geen feiten bekend waren, we'ke het noodzakelijk deden voorkomen de vergun ning be weigeren. De Kamers van Koophan del zyn dan ook in geen enkel opzichb veranb- woordeiijk voor de daden van de afbebalings- colporteurs of de kleinverkoopers op afbeta ling, noch voor de hoe ianigheid van de goede- ren, met welke zij colporteeren of welke zy verkoopen. IANDBOUWSCHUUR AFGEBRAND. Maandagavond brak brand uit in de land- bouwscliuur van C. Hoefnagels te Clinge. De steenen schuur stond in een minimum van ty.d in lichte laaie. Een viertal paarden, w.o. een vijfjarige hengst die schroeiwonden opliep, konden gered worden. Een hoeveelheid bruine boonen, haver, gerst en andere gewassen ver- brandde. Ook werden cr heel wat landbouw- werktuiigen vernield. De brandspuit was niet aanwezig, daar deze zich te Nieuw-Namen be- vond. De schuur brandde tot den grond toe af. BESMETT ELIJKE ZIEKTEN. In de week van 17 tot en met 23 Januari kwamen in onze provincie 2 gevallen van diphtherie voor, n.l. een in ieder der gemeen- ten Huist en Westdorpe. VEEFOKKERIJ. Ged. Btaten van Zeeland benoemden op nieuw tot lid van de Provinciate Commissie voor de bevordering van Rijkswege van de vee- fokkerij de heeren J. B. Becude Hullu te Groede en C. M. Houterman te Biggekerke. LUXOR THEATER. .Zwarte Rozen". De verrassing van deze film is het verschy- nen van een menschenpaar, dat gedurende lan- gen tyd de romantische belahgstelling en be- wondering had van een groot deel van de wereld. Om hem heen weefden smeltende meisjeszieltjes en brendende mannenharten een gescbiedenis van liefde en trouw. Docb in de correspondentierubrieken der filmbladen kreeg men voortdurend te lezen: Lilian Har vey en Willy Fritsch zijn niet getrouwd en ook nieit verloofd Wat drommel, dacht de wereld ze spelen toch in elke film samen en zgn altyd zichtbaar op elkander verliefd en krijgen el- kander steeds in de laatste acte Doch Lilian ging naar Amerika en Willy legde zijn schoone jongelingsbestaan af en ontwikkelde zich tot een voortreffelijken ka- rakterspeler. Hij verloor het fondantaehtige dat hem by vrouwen geliefd en by mannen een beetje minder populair maakte, waarby na- tuurlijk vijftig procent jaiouzie kwam. Harvey behaalde in Amerika niet het succes dat men verwacht had en het kan zyn dat zy er niet de kansen kreeg die zij noodig had. Eln nu ,,staan" zij dan weer beiden in een film en het theater zit verwonderlij'k vol oude getrouwen en de film is vol romantiek en speelt tegen een achtergrond die niet onbe- kend is: vrijheidsbeweging, opstand, onder- drukking door het Czaristisch rdgime, ballet, officierenschneid en rebellenheidsn- moed. Fri.tsch is de vluchtende rebel, die nu juist een toevlucht moet zoeken in de schit- terende villa van Maria Feodorowna, een Rus- sische danseres, op het oogenblik, dat daar de generaal-gouverneur van Finland en zijn gan- sche staf een feest vieren. De gouverneur is verliefd op de danseres en naarmate Lilian Harvey danst wordt de gouverneur nog ver- liefder. Zij weet niet dat de villa zyn eigan- dom is en de gansche aristocratie van Hel- singfors haar voor de geliefde van den heer- scber houdt. Dan komt zij in baar vertrekken om zich te verkleeden en vindt daar den ge- wonden Erkki Collin. In ,,Arms and the Men" van Shaw vindt men een gelijke situatie: den vluchteling in het slaapvertrek de kozakken buiten om het huis de gechoqueerde huisgenoote en de huiszoeking, waarbij het sangfroid van de jongedame den vluchteling redt. Er zijn ten slotte maar een beperkt aantal dramatische situaties. Fritsch speelt dien vluchteling met koele zakelijke manieren en Lilian Harvey vervalt niet in smeltende adoratie maar wordt verliefd en verliest haar urnor niet. Datzelfde karakter wordt door beiden goed volgeho-den. tot p^n het slot, dat nu slechts een zeer betrekkelijk ..happy ending" wordt. De bevrijding ,van Finland het is 1905 wordt door de historie nog wel ocgeschoven de geliefde verraadt onwillekeurig de goede zaak en als prijs voor het leven van don ge- liefden man en zyn vrijheid, boat zij haar elgen vrijheid in en aanvaardt de hand van den generaal-gouverneur. Er zit gang en spanning in deze film er zijn onverwaohte ontknoopingen en zelfs zeer dramatische. De regisseur Paul Martin heeft goed naar zijn Russische eollega's gekeken de dreigende opmarsdb van de kozakken op het tooneel der opera doet aan „Potemkin herinneren b.v. Er zijn verschiliende voortreffeiyke ro leu in deze film en de meest opvallende is die van Willv Birgel als den gouverneur. Men zag dezen acteur in tal van crimineeie films en zqn rnstige masker waarachter een were'd van dneiging ligt soma doet hem by uitstek geschikt zijn voor de rol van dszen on verb'd- delijken en yzeren kerel die generaal-gouver neur van Finland is. En voortreffeiyk is ook Gertrud Wolle als de hui.shoudster. Z'i sp-e't slechts een ondergescbikte figuur in dit soel van opstand en vervolging, maar hoe gesioten en hoe voomaam cant ziii door het huis van de danseres. In haar zwijgend bestaan voelt men bet teste de dreiging van een revolutie en de dreiging van een volk, dat van agitatie vervuld is. ,.Een Paradijs op aarae' Van deze film kan men iets leeren iets wit veien onzer eenmaal geweten hebben. maar het vergeten zijn. Men kan uit dezs film o nieuw leeren, dat wie bet geluk najnagt, moet c-ppaS'Sen bezit en geluk met te verwarren dat de rqke man dikwijls arm is en met al zijn geld zoo blasd wordt, dat hy de eenvoudige vreug- den niet meer beleven kan, en in zijn hart jaloersch is op den nederigen sukkel, die niet lydt aan die ernstige ziekte, die verveling heet Wat de film onderhoudend en vroolijk maakt, is de groote verscheidenheid van man nen die in het rustoord, dat eigenlijk meer een boerderij is, in vol bedrijf, gezondheid en ievenswijsheid komen opdoen Laat ons tenslotte vooral niet vergeten het frissche, natuuriyke spel van Hermann Speel- mans te memoreeren: in iedere rol blinkt deze vertolker der gemoedelijkheid opnieuw uit, en in deze film kijkt men met genoegen naar zqn metamorphose van afgetobd millionnair tot landjonker met het hart op de rechte plaats. Geslaagd. By het op 25 Januari 1.1. te Utrecht gehou- den examen slaagden voor Lingerie de dames J. Jansen en N. Scheele te Hoek. Zij genoten hun opleiding by mej. N. Dieleman, gedipl. leerares-coupeuse, alhier. V olksonderwys, De afdeeling Axel van bovengenoemde ver- eeniging hieid hare jaarvergauering in de openbare sclaool, d:ie zooals gewoomijk matig bezocht was. Bij den aanvang der vergade- ring deelde de voorzitter, de heer J. isuma mede, dat met uitzondering van den heer Jan Dieleman Adr.z. alle bescuursleden besloten hadden in deze vergadenng te badanken. Het jaarverslag van den secretaris, den heer A. Th. 't Gilae, wees op een verheugen- den groei van het ledental dat van 154 op 31 December 1935 gestegen was tot 180 en het heele jaar om dit getal schommeide. In ander opzicht luidde de toon van dit verslag sterk in mineur en .om. werd gewezen op het ver- zuimen van de „Volks-onderwijs-coilecte" Qie reeds vanaf de oprichting de tro^s en g.orie van de af deeling was en de gemeenschapszin en de saamhoorigheid van de leden in scerxe mate opvoerde. Het bustuur vergaderde 9 maal de leQenvergadering werd driemaal bijeengeroepen. De gemiduelde opkomst naar de vergaderingen was zeer matig. Gewezen werd op het groote succes behaald met de opvoering van Fabricius bekende tooneelspel ,,Onder een Dak" en op de fliiixe belangstelling die ook de kindertooaeelspe.en trok. Het bestuur bood z-jn assiscent.e bij het sc/.oolreisje naar Brussel en Waterloo en de heeren J. rsuma en F. N. Hiemttra verte- genwoordigden de addeeling op de Landehjke Vergaderingen te Utrecht en Rotterdam. Het jaarverslag van den penningmeester den heer A. Reedijk, gaf aan ontvangsten een totaal van f 307,71, aan uitgaven een to.aal van 297, zoodat er een voordeelig s.ot was van 10,71, met een nog in kas zijnd goed slot van 1935 groot 58,38, vormde dit op 31 December 1935 een totaal batig slot van 69,09. iHierna was aan de orde de bestuursverkie- zing. Bij eerste stemming werden met precies de volstrekte imeeraerneid der uitgeorachte stemmen gekozen de heeren J. C. Vink en A. J. Schieman, die evenwel bedankten. Lweeue stemming weroen gekozen de heeren J. J. Ortelee en C. van Benoegem. Bij een daarc.p gehouden herstemming tusschen een 6-tajl der meeste stemmen op zich veree- nigd hebbende leden werden daaruit gekoten de heeren Ch. Dieleman Rz., Jac. Dieleman Cz., C. Hamelink en W. Millenaar. Het bestuur bestaat dus thans uit de heeren C. van Bendegem, Ch. Dieleman Rz., Jac. Die leman Cz., Jan Dieleman Adr.z., C. Hamelmk en W. Millenaar, dat de functie's nader onder- ling zal verdeelen. De nu volgende discussie's hadden tot ge- volg, dat de overige punten der agenda naar een eerstvolgende .ledenvergadering werden verwezen. Met voorzitter, secretaris en penningmees ter bedankten nog de bestuursleden J. A. Platteeuw, mevr. Sc .iemanvan Splunder en de heer J. S. J. Wijna. Voorjaarskeuring van dekhengsten. Donderdag had alhier vanwege de Pro- vinciale Regelingscommissie voor de' Paarden- fokkerij in Zeeland de verplichte voorjaars keuring van dekhengsten plaats, waarvoor ondanks de zeer -felle koude groote belang stelling bestond. Deze groote belangs.ehing was dan ook wel te verklaren daar die aange- voerde exemplaren kwalitatief van superieur gehalte waren. De uitslag van deze keuring luidde als volgt: Goed voor K: 78. Aiban S 1934, van Jan de Feijter Lz„ Ayftl. 81. Harold S 1934, van C. de Putter, Axel. 90. Herman S 1934, van Kinderen H. Dael- man, We^todrpe. 97. Majoor van Frederica S 1934, van M. A. B. Puylaert, Zuiddorpe. 101. Herman van Herseur S 1934, van Alph. Mangnus, Boschkapelle. 104. Fiorian van Schoond.jke S 1933, van C. de Feijter, Boschkapelle, Vogelwaarde. Goed voor decking: 78. Aiban vnd. 88. Paul van Floreq.ce S 1934, van Gebr. Daelman Jzs, Westdorpe. 89. Saphir S 1934, van S. van Hoeve Fz., Axel-Kijkuit. 91. Lucifer van Rosenhof S 1934. van A. J. v. d. MeulenBecu vnd. en van J. F. de Waal, Ossenisse. 93. Balthazar S 1934, van A. I. de Feijter Hz., Zaamslag. 95. Roem van Willy S 1934, van Gebr. Daelman Jzs, Westdorpe. 99. Oranje S 1934, van Alph. Mangnus, Boschkarelle. 100. Zandman S 1934, van J. de Regt Dieleman, Zaamslag. neem dan by het eerste verschynsel, hoe gering ook, dadelijk de nieuwe verstferkte Akker's Abdqsiroop en Ge zult ondervinden, dat dit voor U h6t aangewezen middel is. Abdijsiroop is een natuurlijk kruiden-middeL onschndelijk voor maag en hart en deze oude beproefde ..genees-cruyden" heelen, verzachten en versterken de ontstoken en gevoelige slijm- vliezen van Uw ademhalings-organen goed eD grondig. Bovendien bevat de nieuwe verst^rkte Abdijsiroop de krachtig hoest-bedwingende stof: codeinewelke snel Uw verkoudheid doet ..rijpende slijm doet verdwijnen, de hoestprlk- kel verdruft en die prikkelende hoest stop' en bedwingt. Daarom noemt men Akker's Abdijsiroop voor oud en jong ,,'s Werelds bfeste Hoest-siroop" tegen Hoest, Griep, Bronchitis, Asthma. Verlaagde prijzenf 0.75, f 1.25, f 2.-, f k50 p. flacon (Ingez. Med.) 102. Herson van de Louisa S 1934, van Gebr. Kerckhaert, Nieuw-Namen. 107. Acron van Avenir K 1684 S 1933, van C. de Feijter, Boschkapelle en W. Staal, Stop- peldijik. Af Stamboek: 80. Albion van Zwartenhoek S 1934, van Jac. de Putter Pz. ,Axel. 82. Colosse 77315 S 1934, van Gebr. Dael man Jzs, Westdorpe. 83. Nico 77291 S 1934, van C. van Hoeve, Zaamslag. 84. Odilon 76635 S 1934, van M. A. B. Puy laert, Zuiddorpe. 85. Marnix 77440 S 1934, van W. J. de Miul Jz., Zaamslag. 86. Avenir van Zuidddorpe 74957 S 1§34, van A. D'Hert, Zuiddorpe. 87. Ideal van Loose's Hof S 1934, van C. de Putter, Axel. 92. Illusie van Coegors S 1934, van W. M. Dieleman, Sluiskil. 96. Frans van Melo S 1S34, van M. A. B. Puylaert, Zuiddorpe. 98. Herseur van de Louisa S 1934, van Gebr. Kerckhaert, Nieuw-Namen. 99. Oranje S 1934, van A. Mangnus, Bosctikapelle. 103. Avenir van Herseur S 1934, van Iz. de Feijter Hz.*, Axel. 106. Albion S 1933, van S. van Hoeve, Axel-Kykuit. 108. Maarten S 1931, van H. Coene, Sae van Gent. Goed voor de Rijkscommissie: 86. Avenir van Zuiddorpe vnd. 96. Frans van Melo vnd. 109. A. Dernier R 1934, van Gebr. Daelman Jzs, Westdorpe. Af Rijkscommissie: 80. Albion van Zwartenhoek vnd. 82. Colosse vnd. 83. Nico vnd. 84. Odillon vnd. 85. Marnix vnd.1- 87. Ideal van Loose's hof vnd. 92. Illusie van Goegors vnd. 94. Colosse de Mylbeek B.S.S. 1934, van W. P. J. Staal, Stoppeldijk en A. Mangnus, Boschkapelle. 106. Albion vnd. 109. Dernier vnd. 9g. Herseur van de Louisa vnd. 99. Oranje vnd. 103. Avenir van Herseur vnd. Afwezig: 105. Lucas S 1933, van C. de Putter, Axel. HET CENTRUM. Helden van onzen tijd. Hoewel wij vrijwel dagelijks vliegmachines door het luchtruim zien klieven met een zeker- heid die onwillekeurig tot verlangen naar zoo'n tocht opwekken, volgen de vliegtuigon- gelukken elkaar nog op, waarvan de oorzaak bijna voortdurend onopgehelderd blijft, doch waarbij jonge kracbtige menschenlevens ver- loren gaan, want het zijn juist deze die zich tot de vliegsport aan.getro.kken gevoelen. Rela- tief mag het aantal rampen heel klein zijn, maar het is toch wel gebleken dat zelfs met de best uitgeruste modeme machines op dik wijls onverklaarbare wijze het ongeluk zich vcltrekt. Maar de vliegsport is zich nog steeds aan het ontwikkelen en blijft vorderin- gen maken, zoodat de tijd zal aanbreken, dat voor het snelverkeer op grootere afstanden uitsluitend het luchtruim z.al gekozen worden. Geen wonder dan ook dat vele filmwerken gewijd zijn aan de vliegsport, want de helden der lucht staan wat acrobatiek betreft ner- gens voor. Met een ongelooflijke durf en xnoed laten zij toeren zien die den toeschou- wer als het ware aan de stoel nagelen bij het aanschouwen van deze staaltjes van vlieg- spcrt. Wie zoo'n geweldig spannende film wil zien, gaat naar het Centrum, want niet alleen is deze film onderhcudend en boeiend door het verhaal maar bovenal door de zrldzame staal tjes van moed door de hoofdpersonen, die hun

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1