NIEUWS i Binnenland Buiteniand. LET OP DEN ORANIE BAND! TLR NEUZEN, 27 JANUARI 1937. r per post 1,55 per 3 maanden eg - «■-- v'oor Beigie er Amerika 2,-, overige landen /2,35 per 3 maanden fr. per post Abounementen voor het buitenlaad alleen bij vooruittetaling. Oltgeefster: Firma P. 3. VAN DE SANDE GIRO 33150 TEEEFOON No. 26. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte Derenenci. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de uitgave. DIT BLAIl VERSCHLINT IEDEREN' MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. INMSOHE CONVERSIELEENING. Als uitslag van de inschrrjving op de Indi- sche cowversieleening van 150 millioen kan worden medegedeeld, dat van bet bij het pu bliek berustende bedrag van rond f 94 millioen van de 4% pet. leeningen van 1930 en 1931 nonri 73 millioen voor conversde is aange- meJd «n dat op bet voor vrije inschrijving be- schikbare bedrag ad 21 millioen is ingescbre- ven voor bijna 318 millioen. zoodat een groote re due tie op deze vrije inscbrrjvingen sal moeten worden toegepast. DE BETEEKENIS VAN ONS KONINGSCHAP. fc een feestelijke bijeenkotnst van de R.K. stndentenivereeniging Sanctus Thomas Aqui nas, die baar acbtste lustrum viert, beeft prof. mir. C. P. M. Romme, boogleeraar aan de RJK. Handelsboogescbool te Tilburg, een beJangwekkende rede gehouden over: de be- teekenis van ons Koningschap. ■Wanneer ik mag pogen, aldus spr., de ge- voeltns samen te vatten, waaruit bet volk van Nederland beeft gereageerd op de tijding van de verloving van onze Prinses, dan noem ik het gevoel van innerlijke verbondenbeid met bet Oranjehuis en daamaast een gevoel van veiligheid onder het gezag van Oranje. De liefde voor het Vorstenhuis en de hoop op de bestendiging van ons nationale Koningschap vormen de onderling verbonden pijlers waar- in de nationale verheugenis baar basis vindt. Voor de verklaring van de liefde van bet Nederlandsche volk voor het Oranjehuis wordt gemeenlrjk een overwegend beroep ge- daan op de historie. Tocb is deze niet bij macbte de, innerlijke verknochtheid van het Volk van Nederland aan bet Huis van Oranje afdoende te verklaren. Want, behoudens wel- licht een enkele uitzondering: geen liefde, hoe zuiver ook gevormd en hoe becht gefundeerd, boudt stand, zonder haar voedingsbodem te vinden in bet heden. En ziedaar de tweede karaktertrek van ons Koningschap, dat het is eem publiek ambt, een plicht, door de staats- gemeenschap opgelegd in het publieke belang en in datzelfde belang met rechten omkleed, een Isvensoffer aan Staat en Volk. IDe dagelijksche vervulling van dien plicht ie de tol, die den toegang naar het Nederland sche hart wijd openhoudt en steeds opnieuw de eerbiedige maar eerlijke aanhankelijkheid wint van het Nederlandsche Volk. En in die aanhankelijkheid beleeft ons volk eem gevoel van veiligheid onder het gezag van Oranje. Ben eerste grondslag voor dat gevoel van veiligheid in onze nationale monarchic is het omafhankelijk bestaan en voortbestaan van het hoofd van staat. Het dragen van het Ko- ninklijk gezag is door het erfelijkheidsbegin- •el van ons nationale Koningschap onttrokken aam den elsch van medewerking van eenige staatsrechtelijke macht buiten den Drager der Kroon. De grondslag voor de boven par- tijdigheid van den drager der Kroon, zijn on- betwistbaar toebehooren onverdeeld aan het geheele volk, is daarmede gelegd. Ik ontveins mij niet, aldus spr., dat het •rfelijkheidsheginsEl den schijn wekt, het na tionale karakter van het Koningschap onzeker te maken, terwijl toch bij dat karakter alleen de monarchale staatsvorm ons ten zegen is. tanners elke regeling der erfopvolgmg slult de mogelijkheid in zich, dat te eeniger tijd een niet-nationaal Vorst den troon bestijgt. Bvenwel zooals het Koningschap niet een pn- vaat recht is maar een in het publiek belang ongelegde plicht, zoo is ook het erfrecht tot den troon van privaatrechtelijke elementen vrij en niet anders dan een op den kring van verwachtera in het publiek belang opgelegde plicht. De inhoud van deze plicht is steeds voor wijziging vatbaar, naar gelang het publieke belang zulks eischt en daarom ligt in het erfe- Bjkheidsbeginsel geen beletsel voor de hand- J Envolrlor "iron h©L having van het nationale karakter van Koningschap. [Men kan zelfs nog een stap v.erder gaan en atellen, dat naar ons positieve recht het natio nale karakter van ons Koningschap slechts gewaarborgd mag heeten, zoolamg het erfe- lKkheidsbeginsel doorwerkt. En in dit ver- toand rrjst wel de vraag van de wenschelyk- heid van zoodanige wijziging der Grondwet, dat niet alleen bij de vererving, doch ook bij het ontbreken van een erfopvolger het natio nale karakter van ons Koningschap positief- rechtelijk gewaarborgd zal zijn. Nederland te, niet een monarchie, «aar een nationale Monarchie. Vindt het gevoel van veiligheid ondrr de regeering van Oranje zijn eersten grondslag In het onafhankelijk bestaan en voortbestaan ▼am den Koning als drager van gezag zijn vooraaamste rechtvaardiging vindt dat ge voel in de Koninklijke werkzaamheid, de werkzaamheid als Koninklijke leidsman van een mondig volk. (Het groote staatkundige moment van de -reran dering, welke zich voltrokken heeft m de verhoudinjg tusschen Vorst en Volk sinds Willem I de souverelniteit der Nederlanden •anvaardde, schijnt spr. hierin gelegen te «ijn: dat het volk, van half-mondig, is gewor- den tot een mondig volk. Hierdoor is de taak dea Konings een and: re je-worden dan zij daarvoor was. bestaat die taak normaliter in datgene, waartoe zij vaak bepcrkt werd en wordt geacht: de hewerking van eenheid van doelstelling tusschen regee ring en pari, iment. En deze taak bestaat niet alleen in die gemakkelijker tijden, waar- ta „de wil der rechtsgencoten" zich manifes- teert in een vaste parlementaire meerd.rheid. Deze taak bestaat ook in de moeilijke om- standigheid, de feitelijkheid van het heden, dat cen vaste parlementaire meerderheid ont- breekt en dat het daarom onmogelijk is een heid van doelstelling tusschen regeering en parlement ten voile te bewerken. In zulk een tijd behoort het tot 's Konings taak, om die etnheid van doelstelling niet ten voile te bereiken als zij is langs den daarvoor ge- eigenden weg van het parlementair gevormde kabinet te benaderen, zooveel mogelijk te bewerken, door de vorming van Koninklijke kabinetten, waarvan Hij zich de wetenschap heeft verschaft, da.t ze op zooveel mogelijk belangrijke punten het vertrouwen des volks hebben. In zulk een tijd van verminderden e& verminderenden volksinvloed behoort het daarenboven tot 's Konings taak om op te sporen de diep.ere oorzaken, waardoor de mondigheid van het volk aan praktische be- teekenis heeft verloren, om op den grondslag der diagnose de genezing van dit kwaad te bevorderen. Want van den constitution,eelen Vorst mag men vragen, dat Hij niet alleen zichzelf op den bodeim der constitutie stelt maar tevens dat, indien die bodem dreigt te verzakken, Hij het noodige beraamt, om den grondslag te versterken. Maar hiertoe is de taak des Konings, sedert Hij gesteld is over het mondige volk, niet beperkt, want bij dat groote staatkun dige moment, waarbij het volk werd van half- mondig tot mondig, heeft dat volk zich niet den Leider afgeworpen en hem gemaakt tot eersten volgeling. Met betrekking tot de be- vordering van het algemeen welzijn doel van den staat heeft de Koning een andere taak gekregen, maar die andere taak is toch gefoleven een Koninklijke, een Soevereine: op Hem is blijven rusten de plicht, het algemeen Wieizijn te bevorderen naar eigen inzicht. An ders gezegdtoen er een einde kwam aan he' tijdperk van overwicht van den vorst op het volk, is niet ingetreden een periode van overwicht van ihet volk op den vorst, maar zijn wij gekomen tot en bevinden wij ons ook thans nog in een bestel van evenwicht tusschen Vorst en Volk. Het sprcekt wel vanzelf, dat de twee com- ponenten in dit evenwichtsstelsel, Koning en parlement, bij de bevordering van het alge meen welzijn niet dezelfde taak hebben. Naast een mfluenceering om het volk te doen gaan in de richting, welke Hij de .beste acht, zonder daarmee te raken aan het recht van het mondige volk, heeft de Koning toch dan aan eigen inzicht in wat het algemeen belang vordert, vast te houden, wanneer dat mondige volk de grens dreigt te overschrij- den, waarbuiten naar zijn, 's Vorsten, inzicht wezenlijk gevaar voor het -volk in heden of toekomst aanw.zig is, wanneer het gaat om de handhaving van wat van. deze zelfde plaats de nieuwe Amsterdamsche hoogleeraar in het staatsrecht onlangs heeft genoemd: funda- menteele zedelijke heginselen, beginselen die niet kunnen worden aangerand noch veron- achtzaamd zonder het algemeen welzijn van staat en volk in het hart te treffen, beginse- len, waarvan de handhaving oneindig ver ver- heven is boven het judicium van den volks- wil. Want de Koning is ten onzent Koning ge- bleven. De minist.rieele verantwoordelijkheid beteekent niet, dat een regeeringsgezagsdaad tot stand kan komen buiten den persoonlijken Koning om. Noodig is overeenstemming van wil tusschen Koning en minister. Naar binnen is ,er een dualisme, het ver- eischte van een handelen, niet alleen van den minister maar ook van den Koning, die zich moeten laten leiden door wat het belang van het land vordert.. Maar he:ft de Koning dan niet zich te rich- ten op het algemeen welzijn, zooals dat door het volk wordt bspaald? Is daar dan niet •het parlementaire recht van budget, waarmee het volk door zijn vertegenwoordiging over hiit machtsmiddel beschikt om uitsluitend en alleen naar zijn wil het beleid in den staat te doen bepalen? De hevige wereldberoering, waarin wij leven, trekt in het licht die zijde van het probleem d:r constitutioneele monar chie, die langen tijd in het rustig duister kon blijven: wanneer het realiseeren van den volkswil voor den Vorst beteekent het stuk- slaan van fundamente.le zedelijke bsginselen, het openen van een afgrond voor volk en staat, heeft ook dan de Koning de regeering te verzekeren, die dienovereenkomstig op- treedt of behoort h:t dan volgens onze rechts- orde tot zijn plicht, aan den volkswil weer- stand te bieden? Zeker, ook dan kan de volksvertegenwoordiging het budgetrecht hanteeren als wapen, om te pogtn of te dwin- gen de verwezenlijking van den volkswil maar dan beteekent dit feitelijk gebruik van een constitutioneele bevoegdheid nog niet een rechtmatig gebruik er van. En wanneer men den Koning, bij zijn bevordering van 's lands belang, den onvoorwaardelijken plicht oplegt zich altijd en in alles te richt.n naar den volkswil, zich bij de uitoefening wan zijn ge- zagsrecht dus te schikker. naar den wil van een buiten hem staande macht in den Staat, ontneemt men hem op hetzelfde oogenhlik de souvereine waardigheid, maakt men hem tot ambtenaar, zij het tot eersten ambtenaar in den Staat. De Koning he:ft in dien gedach- tengang zijn gezag aan te wenden tot een doel, dat door een macht buiten hem wordt vastgesteld. En hierdoor wiordt de souve reine waardigheid des Konings volgens spr. niet sl:chts in de uitoefening gebonden, maar im haar iwezen aangetast. De monarchie wordt zoiodoende tot een gekroonde republiek. Dat de constitutioneele positie des Koning3 ten onzent zou zijn die van hoogsten ambte naar meent spr. met beslisthr.id te moeten ont- kennen. En met name meent spr. dat in een dergelijke positie van ons hoofd van Staat niet vervat ligt in wat men aanduidt met het stelsel van de parlementair. democratic. Want deze reg:l beteekent niet meer, dan dat de positief wettelijke regel geen minister teg:n den konimklijken wil", een zeer be- la igrijk pendant heeft gekregen in den regel „ge:n minister tegen den volkswil", maar niet dat die positief-wettelijke regel door haar zou zijn opgeruimd. Zij b:t: ekent, dat in het al gemeen geen beleid mag worden gevoerd tegen den volkswil, maar niet dat nu wel een beleid zou mogen worden gevoerd tegen 's Konings wil. Of nu de Kroon de juiste maat boudt aan politiekien invloed in een stelsel van even wicht tusschen Vorst en volk, hangt af van de kracht der Koninklijke persoonlijkheid, die kracht beteekent met name een waarborg zoo voor een terugtreden als voor een optre- den, der Kroon, al naar gelang de aard van het onderwerp terugtreo dan wel optreden constitutioneel vordert. Zoo zie ik, aldus eindigde spr., ten onzent de heteekenis van het Koningschapvorder.end de kracht en de beheersching, karakter en geest van hen, die in het evenwi chttsgeheel der constitutioneele monarchie hebben samen te werken aan het gemeene welzijn van Volk en Staat. De draagster van de Kroon: de Koninklijke Leidsvrouwe van ons mondige Nederlandsche volk geen frase, noch met betrekking tot b:t volk noch met betrekking tot den Vorst, maar ten aanzien van beiden de werkelijkheid van ons rechtsleven. Geve God bestendiging van dit verbond, met zijn zegen onwankelbare grondslag voor wat Renard beeft genoemd de conditio sine qua non voor eeli hecht staatsleven: ,,le con cert de l'autorite et de la liberto". DE POLITIE-IHOND VOOR PRINS BERNHARD. De commandant der derde divisie van de Kon. marechauss6e <te Arnhem, Jhr. A. D. Laman Trip, heeft Zatordagmiddag inV zijn kwaliteit van voorzitter van het hoofdbestuur der Nederlandsche Politiehondenvereeniging den bekenden politiehond „Loef", den zwar- ten bouvier, die het kampioenschap der poli- tiehonden voor Nederland heeft behaald, aan het paleis Soestdijk afgegsven. Men herin- nert zich, dat de ven:eniging dezen hond als geschenk aan Z.K.H. prins Bernhard ter ge- legenheid van zijn huwel^k heeft aangeboden. De hond zal onder beheer staan van den jachtopziener van het paleis, d:n heer J. van Harten, totdat prins Bernhard zelf ten paleize zijn intrek zal nemen. DE TOESTAND IN DE ANTWERPSCHE HAVEN. De Brusselscihe correspondent der N. R. Crt. meldt: Het blijkt vrij moeilijk zich een duidelijk beeld te vormen van de stakings-beweging in de Antwerpsche haven. Van officieele zijde wordt de zaaik zeer optimistisch voorgesteld, welk optimisme echter door berichten uit andere bron wordt tegenigesproken. In zekere kringen wil men verband leggen tusschen de aanwezigheid van Edo Fimmen op een Zon- dag j-1. te Antwerpen gehouden bestuursver- gadering van den Belgisc^(en transportarbei- derabond, en het nitbreken Maandagochtend van de wilde staking. De leiders van den tran*portarbeidersbond doen echter al wat zij kunnen om de stakende bootwerkers tot werk- hervattang te bewegen. In een Dinsdagavond verspreid manifest onderteekend door den seeretaris van den bond, wordt toegegeven, dat de toepassing van de nieuwe arbeidsregelimg geenszins volmaakt is, maar dat daarom verder zal worden onder bandeld. Wat de loonen betreft, tengevolge van de sitrj'ging von het indexcijfer der kosten van levensonderboud, zullen zij Maanciag 1 Februari met twee francs worden verhoogd. Het oogenblik is dus sleOht geikozen. Ook de christelijke transiportarbeidersbond heeft een manifest in denzelfden zin gesteld onder zijn leden verspreid. Commumstische elementen gaven zich Dins- dag veel moeiite om de arbeiders op te ruien. Zij gingen per fiets naar de verschillende havens en verspreidden overal het gerucht dat de staking zoo goed als algemeen was en het dus geen zin had nog langer aan den arbedd te blijven. Dinsdagmiddag is nog normaal ge- werkt, aan boord van de swbepen behoorend tot de z.g. vaste lijnen. Ook aan de petroleum- tanks was de toestand onveranderd. Elders bleven verscheidene dagploegen weg en lagen de kaden geheel verlaten. Dinsdagmiddag had de rrjkscommissie voor de haven van Antwerpen een motie gepubli- ceerd bestemd zoowel voor de werkgevers als werknemers, waarin ibevestdgd werd, dat met in,-rang van 1 Februari de loonen der arbeiders van de dagploegen met 2 francs worden ver hoogd en voor de nachtploegen met 3 francs, voor het werk op Zon- en feestdagen 3V2 fr. Daze verhooging is als reeds gezegd een ge- volg van de stijging van het index-cijfer, dat voor de Antwerpsche aglomeratie 751 be- draagt. Verschillende schepen die Dinsdiag de haven van Antwerpen moesten verlaten konden aan dit voornemen geen gevolg geven. Te Vlis- singen wachten verscheidene booten op in- structies, alvorens de Schelde op te varen. Het zijn het s.s. City of Antwerp, Sunday, Busrsand, Roald-Jarl, Scottisch Musician. Twee ■andere scbopen, de Dalewocd en de Querimba, die eveneens te Vlissingen het anker iadden uitgeworpen, hebben weer zee gekozen. Dit geschiedde hedennamiddag in het hoofd- gebouw van het pompstation te St. Jansteen, door Zijne Excellentie den Minister van Sociale Zaken, Mr. M. Slingenberg, in tegenwoordig- heid van het bestuur der Waterleidingmaat- schappij, benevens vele genoodigde autoritei- ten, o.m. de Oommissaris der Koningin in Zeeland, welke een gedenksteen onthulde, waarin o.m. zijn aangebracht de wapens der aangesloten gemeenten. Voorts waren tegsnwoordig de leden van Ged. Staten Van der Wart en Vogelaar, de griffier der Staten Mr. B. Tellegen, de direc- teur-generaal van Volksgezondheid Dr. C. van den Berg, de inspecteur der volksgezond heid in algemeenen dienist den heer A. H. van de Velde, de heer Ir. Krul en Dr. Ir. Car- riere, resp. directeur en hoofdingenieur bij bet Rijksbureau voor drinkwatervoorziening, Dr. Steenhuis, geoloog en Ir. Stoel-Feuerstedn, ingenieur van voomoemd bureau, Ir. Walland.i hoofd-ingenieur-directeur van 's Rijkswater- staat, Ir. Van Leeuwen, hoofdingenieur en Ir. Cohen Stuart, ingenieur van den Prov. waterstaat, de oud-burgemeester van Ter Neuzen, de heer J. Huizinga, de burgemeesters der aangesloten gemeenten, ook vele der niet aangesloten gemeenten in Zeeuwsch-Vlaan- deren, de heer Wind van Merkesteyn, dir. der Z.V.T.M., directeuren van andere waterleiding- maatschappijen in Zeeland, en de directeur en ingenieur van de P.Z.E.M., de heeren Sloo- ves en Ir. Everwijn. Nadat de voorzitter van den raad van com- missarissen, de heer B. A. Th. M. Truffino, tot de aanwezigen een woord van welkom had gericht en een inleidend woord had gesproken zette Z. Exc. Minister Slingenberg na een toespraak het bedrijf in werking. Van de gebouwen te St. Jansteen en te Ter Neuzen, benevens van de watertoren te Axel wapperde de vlag. Wij komen op deze plecbtigbeid in het vol- gend nummer breedvoeriger terug. ZEEUW SCH-VEAAMSCHE TRAMWEG MAATSOHAPPIJ. Aan de memorie van antwoord in zake het wetsontwerp tot vermindering van de vorde- ring op de Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg- Maatschappij, gevestigd te Ter Neuzen, we- gens rentelooze voorschotten voor den aanleg en het in exploitatie brengen van tramwegen in Zeeuwsch-Vlaanderen is het volgende ont- leend: De meening, dat concentratie van alle tram- wegondernemingen tot een groote ondeme- ming of desnoods tot een noorder-, een mid den- en een zuidemet geleid zou hebben tot belangrijk goedkoopere exploitatie en in tech- ndsch opzicht tot snellere en be-tere aanpas- sing aan de veranderde omstandigbeden, kan de regeering niet onderschrijven. Deze ge- dacbte wordt niet in overeenstemming geachlt met het karakter van het streekvervoer. Het samenvoegsn evenwel van tramwegen in een zelfde streek, die aanraking met elkan- der hebben en die mi:t een gemeenschappelijke outillage kunnen volstaan, doet betere resul- taten verwachten en dit doel wordt dan ook zooveel mogelijk nagestreefd. Ook in Zeeuwsch-Vlaanderen wordt nog steeds getracht de drie tramwegondememon- gen, waarvan twee reeds gedurende eenige jaren feitelijk zijn samengesmolten, tot sa- menwerking te bewegen. Het provinciaal be stuur van Zeeland heeft daartoe eenige maan den geleden een commissie ingesteld, terwijl op inltdatief van de Z.V.T.M. besprekingen met bet bestuur van de N.V. Stoomtram Bres- kensMaldeghem worden gehouden. De algemeene kosten van de onderhavige maatschappij zijn inderdaad zeer hoog ge- weest. In het oog moet worden gehouden, dat de tegenwoordige directeur, nadat de lijnen exploitatie waren gekomen en de zaken 30 Ingez. Med. teerde Staten in den raad van commissaris- sen, zonder dat de provincie aandeelhoudster is, komt ook der regeering in beginsel minder aangewezen vqor, doch het ligt niet op den weg der regeering de aandeelhouders in de uitoefening van hun recht van benoeming te belemmeren. COOPERATIEVE VRUCHTENVEILING „ZEEUWSCH-VEAANDEREN". Dinsdag werd in bet Luxor Theater alhier een buitengewone algemeene vergadering ge houden van de Cooperatieve Vruchtenveiling „Zeeuwsch-Vlaanderen" alhier. Deze vergade ring was, top eenige zaken van intemen aard na, vrijwel geheel gewijd aan de verkiszing VEin bestuursleden. De uitslag hiervan was als volgt: Kring Stoppeldijk, vacature Vereecken, de heer J. C. Vereecken. Kring 4e district, vac. J. B. Aers, de heer C. B. Wijffels te Schoondijke. Kring Kloosterzande, vac. Aug. de Maagd en Al. van. Waterschoot, de heeren J. F. BaartBogaert en A. E. van Mieghem. Kring Philippine, vac. G. G. Rammeloo, de heer G. G. Rammeloo. Kring Axel, vac. R. A. Dhert, de heer R. A. Dhert. Kring Hoek, vac. 'H. Dieleman, Abr. de Jonge en J. A. Meertens, de heeren Abr. de Jonge, Im. de Zwarte en B. de Kraksr. Kring Hulst, vac. P. J. van den Branden en G. Vogelvanger, de heeren Jos. de Bruijn, F. E. de Koning en P. J. van den Branden. Kring Ter Neuzen, de heer K. H. de Koeijer. In de daarop gevolgde bestuursvergadering werd het Dagelijksch Bestuur als volgt sa- mengesteld: Voorzitter de heer G. G. Ramme loo, 2e voorzitter de heer Jos. de Bruijn, se eretaris da heer Abr. de Jonge, 2e seeretaris de heer F. de Koning, penningmeester de heer R. A. Dhert, benevens de heeren J. F. Baart en B. de Kraker. De leiding van het bedrijf ward voorloopig opgedragen aan den heer P. Vergouwe. VREDERUST. Blij'kens een in ons vorig nummer voorko- mende advertentie hoopt Ds. A. Sche ie van Kapelle morgenavond om 7 uur een rede te houden in het belang van de Stichtimg voor Krankzinnigen „Vrederust" te Bergun op Zoom. ZEEUWSCH-VEAAMSCHE WATERLEIDING. Heden werd die Zeeuwsch-Vlaamische water- leiding, welke reeds ongeveer een half jaar gieleden de voorloopige exploitatie aanving- en sindsdien aan de aangesloten.n in de gemeen ten Ter Neuzen, Sas van Gent, Axel, Hulst en St. Jansteen beerlijk water levert, dat voor wat de samenstelling betreft van d: beste kwaliteit is, officieel in gebruik gesteld. door onoordeelkundige leiding in de war wa ren geraakt is aangezocht de directie op zich te nemen, waarvoor hij 'n andere goed bezoldig- die betrekking heeft prijsgegeven, in verband waarmede hem hoogere inkomsiten werden in uitzicht gesteld dan anders h,et geval zou zijn geweest. Onder zijn leiding is niet alleen de destijds bestaande bankschuld afgelost, doch is een bloeiend bedrijf ontstaan, dat tot groat nut van de streek is, doch thans door crisisomstandigheden in moeilijkheden dreigt te geraken. Dat drie Belgen lid zijn van den raad van commissarissen, kan geen verwondering wek- ken, wanneer men in het oog houdt, dat de zen voor zeer aanzienlijke bedragen hebben deeigenomen in het aandeelenkapitaal. Hoewel in 1934, 1935 en 1936 aan 31 leden van het personnel ontsiag is verleend, zonder uitkeering, heeft d,e maatschappij op aan- drang van- den minister van Waterstaat zich bereid verklaard alsncg een uitkeering te geven, indien voor dit doel een bijdrage van de provincie wordt verkregen tot een derde deel van het daarvoor benoodigde bedrag, in welk geval door het rijk een zelfde bijdrage zal worden geguven. Overigens mag bij de beschouwing van de door het rijk voor de reorganisatie te verlee- nen hulp niet uit het oog worden verloren, dat geen nieuw geld wordt verstrekt en dat onder de tegenwoordige omstandigheden op restitutio van rentelooze voorschotten niet kan worden gerekend. Door de reorganisatie is echter voor het rijk de kans op reslituli: van de tot 15 pot. verminderde voorschotten grooter geword n. Een waarborg, dat de exploitatie in 't ver- volg op de juiste wijze zal worden geLeid, kan werden verkregen door in de concessievoor- waarden de bepaling op te nemen, dat de mi nister van Waterstaat bevoagd is voorschnf- •ten te geven omtrent de uitoefening van het bedrijf, zooals gebruikelijk is voor tramwegen, die rentelooze voorschotten ontvangen tot dekking van jaarlijksche verliezen. Voor ontsiag van den directeur, aan wien geen tekortkomingen zijn ten last,, gelegd, maar die integendeel het bedrijf beeft opge- werkt, is geen aanleiding. Het zitting hebben van led,en van Gedepu- CHR. LANDARBEIDERSBOND. De afdeeling Ter Neuzen van den Ned. Christelijken Landarbeiders'bond hield op 26 Januari in „Onis Huis" alhier haar 6e jaar- vergadering. Deze bijeenkomst stond onder leiding van den voorzitter, den heer Jac. v. Drongelen, die door het laten zingen van Ps. 89 7 en voor te gaan in getaed de vergadering opende. Door Dr. L. J. Cazemier werd een toespraak gehouden waarin hij ojn. zei, dat wat we doen in den arbeid voor het ikoninkrijk Gods dit niet met aardische maten of geivicbten berekend kan worden. Al is die arbeid schijnbaar klein of gerjng hiervoor geldt ©en hemelsche maat- staf die God zelf aanlegt. De seeretaris, de heer L. de Kraker, las zijn jaarverslag voor, waarin hij op keurige wijze het verloop en de gebeurtenissen der vereeni- ging in het afgeloopen jaar sceetst-e. Hieruit bleek ook dat de afdeeling ruim 80 leden telt Het jaarverslag van den penningmeester toonde aan wat ontvangen was aan contribu- tie, wat was opgestuurd, wat uitgegeven was aan srteungelden -en d-e stand van de afdeelings- kas, waarin op 1 Januari een batig saldo was hooger dan de vorige jaren. Voor het hoofdbestuur was de heer Van Mastrigt aanwezig 'die de feestrede uitsprak. Spr. wees op de taak der Christelijk vakbe- w-eging in dezen tljd en spoorde aan met nieuwen moed en bezieling voorwaarts te gaan. In de pauze werd door gedienstiige dames voor traotatie gezorgd. Na de pauze hield de heer Eelderink een inleidinig over het onderwerp: „Moet een arbeidsoonflict door werkstaiking of door pu blieke rechtspraak worden opgelost?" Op leerzame wijze werd dit zeer moeilijke onderwerp door den inleider behandeia, waar voor hij als staandie buiten de vakbeweging zeker alien lof verdiende. Door den beer J. Hamelink werd nog een voordraolit ten ibeste g'eg'even. Enkele afgevaardigden van izuslerafdeelrn- g&n. voerden nam ens hun or gan^ n^ie's het woord en spraken gelukwenschen uit.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1