il RFMFFN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN 9 STER TABAK PUZZLE No. 9559 MAANDAG 25 JANUARI 1937 77e Jaargang Binnenland. Buitenland. 3n u&cUb huuti in, /fecbytowd. wordt ol&ie week de teaorgcL V HET JAPANSCHE KABINET AFGETREDEN. IEDERE GOEDE OPLOSSER ONTVANGT EEN PRIJS WAARONDER f. 50 OO AAN QELDPRIJIEN NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRUS: Biimen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Bui ten Ter Neuzen r. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar v'ocr Belgie en Amerika 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. EJltgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels i 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cllch6's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de nitgave. OIT «l *n VERSOHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVONI). DE MIRTEKRANS VAN PRINSES JULIANA. Weinigen zullen weten, dat de mirtekrams, welken Prinses Juliana bij Haar bruiloft droeg, afkomstig was uit de kleine gemeente Neuenkirchen in de Liineburger Heide. Het was eem .genschehk van mevrouw Sophie Borghard uit Zwijndreoht, een geiboren Duit- scbe. In een brief aan den kamerheer der Prinses had mevrouw Borghard1 de prachtige mirte aangeboden, welke zij vijf jaar geleden uit Nuenikirchen, waar zij haar ouders had bezooht, naar Nederland had medegebracht. Ehkele dagen na haar aanbod werd mevrouw Borghard per auto afgehaald en naar Den Haag gabracht, waar zij cte mirte aan den kamerheer van dienst, hjj afwezigheid van de Prinses, tei hand stelde. Korten tijd daarop ontving zij ook een hartelijke schriftelijke dankbetuiging van de Prinses. DE LEDERFRIJZEN SINDS AUG. 1936 MET 50 PCT. VERHOOGD. De federatie van vereenigingen van Neder- landsahe lederfabrieken deelt mede: Ook na 1 Januari blijven de prijzen der huiden hun sterke stijging voortzetten. De huiidige prijzen zijn meer dan 100 pCt. hooger dar die per 1 Augustus 1936. In verband met dezen toestand en de voort- durende verhooging van de prijzen der looistoffen en de thans ingetreden dub'oele vraehtprijsberekeningen in de scheepvaart van Zuid-Amerika uit, zijn de lederfabrikan- ten genoodzaakt him leerprijzen opnieuw aan te passen, zoodat deze in verhoudiing tot die per 1 Augustus 1936 verhoogd moeten worden naast de verhooging van 20 pCt. tengevolge der muntcorrectie met 50 pCt. RADIOCENTRALES EN RECLAME-UITZENDINGEN. Bij ministerieele brief van 20 Januari is aan exploitanten van radiocentrales de vol gende verbodsbepaling opgelegd: Buitenland- sche programma's, welke reclame bevatten mogen niet worden doorgegeven. Voorts mo- gen niet worden gedistribueerd de program ma's van omro epstat io nswelke hoofdzakelijk reclame-uitzendingen verzorgem, in verband waarmede de programma's van het zendsta- stion Luxemburg onder geen enkele omstan- digheid mogen worden doorgegeven. DE IN- EN UITVOER VAN SPINAZIE- EN RADIJSZAAD. Naar van bevoegd'e zijde verpomen wordt, aal binnen afzienbaren tijd het bestaande monopolie van spinazie- en radijszaad worden ingetrokken. In afwachting daarvan wordt met ingang van 25 Februari het prijsverschil bij invoer en het daarmede correspondeerende prijsverschil bij uitvoer gesteld op nihil, ter wijl de voorschriften, welke bij uitvoer golden, in zooverre zullen (worden herziem, dat ook de eontrole door den plantenziektenkundigen dienst vervalt. Wei dient bij invoer, resp. uitvoer, nog een monopolieovereenkomst te worden afgesloten met de Nederlandsche akkerbouwcentrale. OUD-MINISTER MARCHANT. De parlementaire reddjeteur van de Maas- bode meldt, dat Mr. H. P. Marohant, oud- wiinister van Ondferwijs, die op verscbeidene plaatsen in Katholieke kiesvereenigingen can- ifcdaat is gesteld voor de Tweede Kamer, niet bereid is een Kamerzetel te aanvaarden. MINISTER COLIJN TE FARMS. Danik zij de goedie zorgen van de be- stuurders van de Nederlandsche vereeniging Krjn te Parijs de beide films, ter gelegenheid van het .Prinselijk huwelijk vervaardigd, voor een geestdriftig publiek vertoond. Een groote rerrassing voor velen was de komst van Dr. Oolijn en zijn echtgenoote vergezeld van den gezant en mevrouw Loudon. Naar men weet, brackt de premier de afgeloopen week te Parijs door. Door jhr. dr. C. de Graeff, secretaris van de vereeniging aangekondigd is Dr. Colijn door het opgerezen publiek met langdurig applaus ontvangen. De zaal was geheel vol en velen moesten een staanplaats voor lief nemen. De heer A. E. Labouchere, voorzitter van de vereeniging, heette Dr. Colijn, den gezant en de heide dlames welkom, en gaf nog eens uit- dlrukking aan de blijde gevoelens die door het zien van de film werden opgewekt. Hiema ontrolden zich de beide films, ©erst die welke begimt bij de inhuldiging van de Koningin en het leven van beide vorstelijke families weergeeft. Daarna is men getuige geweest van de plechtiglheid op 7 Januari. Tijdens de vertooning klonlk applaus zoo dik- wijls de vorstelijke personen op het witte doek verschenen. HET PLAN-DETERDING. Naar aanleiding van 'bet uit het Utrechtsch Dagblad overgenomen bericht, inzake het plan-Deterding, wordt gemeldt, dat van de zij.de der Nederlandsche officieele instanties dat wil zeggen zoowel de regeering als de verkooporganisiaities, het plan van den heer Deterding met de meest mogelijke welwillend. he id is behandeld en dat er bij die instanties voldoening bestaat over het feit, 'dat de heer Deterding het mogelijk gemaakt heeft groote partijen weg te werken. Dit beteekent dus, dat de officieele instanties alle mogelijke medewerking verleenen bij de uitvoering, wat echter uit den aard der zaak niet belet, dat omtrent sommige uitvoeringsmaatregelen wel eens besprekingen moeten plaats hehben, wel ke eohter tot dUsver steeds het karakter van aangenaam overleg bebben gehad. Het TJtrechtsch Dagblad weet te melden, in aansluitin.g op het geciteerde hericbi, dat de heer Deterding, ontstemd over verschillende min of meer scherpe uitlatingan tegen zijn plan in de pers, geizegd heeft: J>aat men wel beseffen, dat, Als men allleen een pro-Duitsche beweegreden in mijne handelinigen wil zlen, ik mijne bestellingen evengoed in Denemarken of elders kan doen". De heer Deterding zal echter slechts zoo verneemt het Uitrechtsch Dagblad, niet dan in het uiterste geval tot een zoodandge afwijking van zijn oorspronkelijke plannen besluiten, d'aar er, naar hij meent, teveel groote vader- landsehe belangen in het geding zijn. DE INRIOHTING VAN HET PALEIS SOESTDIJK. Naar gemeld wordt zal de aanbesteding voor den aanleg en verbetering van de een- trale verwarming in het Anna Paulowna-ge- deelte van het Paleis Soestdijk, het tijdelijk verblijf van het Prinselijk paar, in de eerste helft van Februari te Amsterdam worden ge- houden. Tot den aanleg van een openlucht-zwembad achter in het park van het Paleis, is thans definitief besloten. Als onderdeel van het na- tionaal huwelijksgesohenk zal aan de achter- zijde van het paleis, gedeelteLijik ondergronds, een bioscoopzaal worden gebouwd. Aan de achterzijde van het eigenlijke woon- gedeelte van het Vorstelijk paar zullen stalen ramen worden aangebraoht, welke in hun ge heel om'laag gebracht kunnen worden, zoodat men van de woonvertrekken uit direct het ter ras zal kunnen betreden. DE AANSTAANDE KABINETSFORMATIE. In het voorloopig verslag van de Eerste Kamer over de Rijksbegrooting 1937 spraken enkele leden de hoop uit, dat een parlementair kabinet op positief Christelijken grondslag tot stand zou komen. Eenige leden waren echter van meeming, dat een kabinet van Christelljike signatuur, als ook zij wenschten, nog niet een rechtsch kabi net in den ouden zin dtes woords behoeft te zijn, doch ook op breedere basis zou kunnen rusiten. Verscheidene leden konden zich met deze betoogen niet vereenigen. Ter linkerzijde namelijk, vooral onder beide vrijzinnige groepen, bevinden zich velen, die op religieus gebiedl vrij nabijistaan aan hen, die zich ter rechterzijlde plegen te scharen, teiwijl zeer velen, die de rechtsche beginselen zijn toegedaan, onderling sterk van meening verschiUen omtrent essentieele vragen, die zich in de practisch© politick voordoen. Verscheidenen dezer leden sioten zich aan bij het standpunt, door den voorzitter van den raad van Ministers in de Tweede Kamer uit- eengezet, inhoudende, dat moet worden ge- streefd naar samenwerking op een basis van wijdere strekking dan de vroegere rechtsche, nochtans met behouid van den Ohrisitelijken grondslag. Sommige leden bepleitten een samenwerking op louter democratischen en meer vooruit- strevenden grondslag. Van zulk een kabinet zouden dus, betoogden zij, ook leden van de S.D.A.P. dleel moeten uitmaken. Verscheidene leden verklaarden, dat jn.oc.ht de zinspeeling op democratische samen werking diiiden op die mogelijkheid van samen werking tusschen de R.K. staatspartij en de S.D.A.P. met uitsauiting van andere partijen zij zullk een samenwerking in een parlemen tair kabinet onmogelijk achtten. Sommige andere leden zouden zoo'n samen werking in een extra parlementair kabinet wel mogelijk achten. Weer andere leden achtten in het algemeen de vorming van een kabinet, waarin leden van de S.D.A.P. zitting zouden bebben, onge- wenscht. AFSLUITBOOMEN AAN DE GRENS. Ter beteugeling van de smokkelarij zijn kort- geleden op verschillende wegen aan de grens van Nederlandsche zijde afsiuit'boomen aan- gebracht. Deze zijn thans aanwezig bij de volgende grenskantoren Bebberioh, Beek (Ubbergen), Keulsche Bar- riere, Vaals, Borkel en Schaft, Bergeijkscbe Barri^re, Luikgestel, Reusel, Goirle, Strijbeek en Putte. Door ben die de grens veelvuldig passeeren, was de vrees g'euit, dat het aantorengen der afsluitboomen voor hen een toeletsel zou zijn, ook na de officieele uren van opemstelling der grenskantoren de grens te passeeren, zooals gebruikelijk is, als men de benoodigde papieren bij zich heeft en geen goederen heeft aan te geven. Op een daartoe gediaan verzoek om inlich- tingen heeft de A. N. W. B. echter van het Ministerie van Financien bericht ontvangen, dat wijziging van den bestaanden toestand niet in de bedoeling ligt. Motorrijtuigen, waarmede geen goederen worden in- of uitgevoerd, en die voorzien zijn van nationaliteitsbewijizen of triptieken, voor zoover ten aanzien van deze laatste documen- ten geen formaliteiten zijn te vervullen, kun nen dus, ondanks de afsluitboom'en, te alien tijde langs de hiervoor ook thans openstaande wegen in- en uitgaan. Mochten de afsluit boomen gesloten zijn, dan zullen deze dus op verzoek van de 'bestuurders van deze motor rijtuigen worden geopend. BESCHOUWINGEN OVER ONS STAATSBESTEL. Aan bet Voorloopig Verslag van de coramis- sie van rapporteurs der Eerste Kamer omtrent de algemeene beschouwingen over de Rijks begrooting 1937, is het volgende omtleend- Da oorzaak van de huidige onbevredigende politieke constellatie hier te lande zagen en kele leden voornamelijk hierin, dat ook in Nederland allengs verkeerde opvattingen van democratic en vrijheid ingang hebben gevon- den. Een wel zeer sprekenid kenmerk van de zwakheid van het huidige staatkundige bestel achtten deze leden de onderdrukking van de nationaal-'socialistisc'he beweging in Neder land. Zij drongen er 'bij de regeering op aan, dat deze aan de N.S.B. de vrijheid zou her- geven en bepleitten opheffing van het verbod voor ambfenaren en militadren lid dier bewe- ging te zijn. Tegen deze beschouwing rees van vele zij- den verzet. In beginsel stemde men dezerzijds in met de politiek, door de regeering op het stuk der gezagshandhavi'ng gevolgd. Anderen hadden de bedoelde politiek gaame wat krachtiger gezien, al erkenden zij, dat vooral in den laatsten tijd bij gezagsonder- mijning krasser wordt ingegrepen. Voornamelijk drongen zij aan op een scherp optreden tegenover de N.S.B. Algemeen werd betreurd, dat de aanhan- gers van het nationaal-socialisme in deze Kamer de him voor het eerst geboden gelegen heid om in eem officieel staatsstuk een prin- cipieele uiteemzetting te geven van het door hen bepieitte ,,systeem" ongebruikt hebben gelaten. Een zeer gelukkig verschijnsel werd ge- noemd, dat ons volk meer en meer de waarde van onze tegenrwoordige staatsinrichting gaat beseffen, alsook de noodzakelijkheid, haar te verdedigen tegen hare belagers. De veranderde houdinig van de Sociaal- Democratische Arbeiderspartij ten opziehte van het koningschap aangenomen is, aldus sommige leden o.m. hieruit te verklaren is, dat de monarchic in ons land niet meer, gelijk voorheen, wordt misbruikt als propaganda- mid'del tegen de sociaal-demoeraten, op welk punit eenige jaren geleden in deze Kamer de aandacht is gevestigd. Weder andere leden weerspraken de juist- heid van het betoog omtrent de 'belustheid van de Roomseh-Kaitholieke Staatspartij op samen werking met de sociaaJl-democraten en betref- fende het hestaan van een linker- en een reehtervleugel in deze partij. Enkele leden drongen aan op krachitige be- scherming van overheidswege van de werk- willigen bij stakingen. Verscheidene leden achtten de geleverde critiek op het economische beleid van de re geering ongegrond. Zij constateerden met erkentelijkheid, dat in het algemeen ons volk op waardige en katme wijze de zoo gewichtigr koersverandering van de overheid heeft opgenomen en laakten ten zeerste, dat de leiders van een bepaalde volks- groep, die zichzelf nog wel als bij uitstek nationaal aandient, in het destijds voorgeval- lene aanleiding hadden gevonden tot het on- dernemen van een poging om onrust en ver- warring to stichten. De leden, hier aan het woord, waren van oordeel, dat de depreciatie een ongunstigen in- vloed zal hebben op de uitkomsten van de 1 an dbouwbedrij venalt'hians van de veehouderij en de gemengde bedrijven. DE DELFTSCHE POORT TE ROTTERDAM WORDT VERROLD. De gemeenteraad van Rotterdam heeft Don- derdagmiddag zijn goedkeuring gehecht aan het plan van den directeur van den techni- schen dienst tot verbetering van het Hofplein, met vaststelling van de rooilijn volgens de he staande bebouwing. Ter verkrijging van het zestig meter breede verkeersplein, is noodig, dat de Delftsche Poort, het meest beikende monument van Rot terdam, zal worden verplaatst. De Minister van Waterstaat heeft na ken- nisneming van het pi;an van Rotterdam het oordeel van de rijkscammissie voor monumen- tenzorg over deze verplaatsimg gevraagd. Met den technischen dienst van Rotterdam was de commissie van meening, dat de ver- plaatsing 60 meter achterwaarts zonder .groot risico voor het gebouw techndsch zeer goed mogelijk is. De commissie noemd'e het plan van Rotterdam wel overwogen. Het biedt h.i. alle waarborgen, dat de poort onbeschadigd op haar nieuwe plaats zal komen te staan, als afsluiting van de te dempen Rotterdamsche SCDe Deflftsche Poort, die 2.300.000 K.G. weegt, 18 meter hoog is en op een grondvlak van 12 bij 18 meter staat, zal dus op Amen- kaansche wijze worden verrold. KROONPRINS MICHAEL GEOPEREERD. Kroonprins Michael van Roemenie, die zich met zijn moeder, prinses Helena, sinds eenige dagen te Florence hevond, kreeg Vrijdag een hevigen aanval van hlindedarmontsteking. Hij werd onmiddellijk naar een kliniek vervoerd en geopereerd. Kening Carol werd intusschen telefonisch van het geibeurde op de hoogte ge steld. De operatic is goed geslaagd en de toe stand van den zieken prins is thans bevredi- gend. Ongunstige wending in den toestand van Prins Michael. In den toestand van kroonprins Michael van Roemenie is, blijkens een telegram uit Flo rence aan de ,,Oourant", volgens een mede- dseling van, de behandelende geneesheeren een ongunstige wending gekomen, zoo seint United Press. De lichte temperatuursverhoo- ging, die werd toegeschreven aan het feit, dat de prins reeds lijdende was aan influenza, toen zich de acute blindedarm.ontsteking voor- deed, is toegenomen en men vreest dat de mogelijkheid van een longomtsteking niet uit- gesloten moet worden geacht. De dootoren heschouwen den toestand als zoo ernstig, dat zij den kroonprins van Italie den toegang tot de ziekenkamer ontzegden. Inmiddels is uit Boekarest dr. Mamoulian, de lijfarts van koning Carol, gearriveerd. De koning heeft dr. Mamoulian, naar vemomen wordt, opdracht gegeven de Italiaansche ge neesheeren te consulteeren aangaande de ziekte van zijn zoon. Deze consultaties zouden onmiddellijk na aankomst plaats hehben, waama dr. Mamoulian telefonisch aan koning Carol rapport zou uitbremgen. De Roemeen- sche gezant te Rome, die zich vergezeld van den eersten gezantsehapssecretaris naar Flo rence heeft begeven, zal de consultatie brj- wonen.. Dr. Mamoulian vertegenwoordigt den ko ning, wie wegens drukke staatszaken niet in de gelegenheid is Boekarest te verlaten. Naar gemeld wordt heeft hij echter, behalve dr. Mamoulian, ook een adjudant naar het ziek- bed van den kroonprins gezonden. Hij staat in voortdurende telefonische verbinding met Flo rence. (Prinses Helena heeft een vertrek naast de ziekenkamer betrokken. Een broeder van koning Carol, prins Nico- laas, ligt eveneens ziek. Hij is reeds eenige dagen lijdende aan rondvomk en zijn toestand is ernstig, hoewel onmiddellijk levensgevaar niet aanwezig is. GOERING TERUG NAAR DUITSCHLAND. Officieel wordt zoowel uit Berlijn als uit Rome gemeld, dat Goering Zaterdagochtend in tegenwoordigheid van den Italiaanschen minister van buitenlandsche zaken Ciano een gesprek gevoerd heeft met Mussolini, dat 2 uren duurde. De staatslieden stelden vast, dat bij de vorige onbmoetingen volkomen overeen- stemming over de besproken kwesties was be- reikt, en spraken af, hierover met elkaar in nauiwe verbinding te blijven. Om 7 uur Zaterdagavond zijn de heer en mevrouw Goering afgereisd naar Duitschland, toegejuicht door een groote menigte. Fascis- tische organisaties stonden in de straten op- gesteld; Duitsche en Italiaansche vlaggen waren uitgehangen. Mussolini en Ciano waren naast andere hooge funetionarissen op het station aanwezig. Eveneens werd gelijkelijk uit Berlijn en Rome gemeld, dat de respectieve antwoorden in'zake de vrijwilligerskwestie heden zouden worden overhandigd. Italie is van meening, dat de non-interventie-commissie eventueel een voor alle betrokkenen gelijken aanvangs- termijn voor bet controlestelsel moet vast- stellen. Volgens een Havas-bericht uit Berlijn ont- kent noch bevesitigt men daar in gezagheb- 'bende kringen, dat Mussolini een bezoek aan Duitschland zal brengen. Men weet zelfs niet of de Duce zich in beginsel voor een zoo- danig bezoek heeft uitgesproken, maar men blijft het niet onwaarschijnlijk achten, "dat hij het bezoek van Hitler in 1933 en dat van Goering wil beantwoorden. Indien Mussolini besloten heeft naar Berlijn te komen, zal hij Goering daarvan in kennis gesteld hebben en deze zal de eerste willen zijn om die tijding aan den Leider over te brengen. GEEN DUITSOHE GARANTIE VOOR BELGIE De Berlijnsche correspondent van de .Nation Beige" pufoliceert volgende tegenspraak ten aanzien van de geruchten, volgens welke (Hit ler Belgie waarborgen zou aanbieden, gelijk aan die, welke door Frankrijk en Engeland gegeven zijn: ,,'Het departement van propaganda, waar- toe wij ons gewend hebben, spreekt formeel alle in de buitenlandsche pers gepubliceerde berichten tegen, volgens welke Hitler zou bebben aangeboden of zou aanbieden met Belgie een niet-aanvalspact te sluiten, waarin al of niet voorzien zou worden in een Duit sche interventie ten gunste van Belgie, in geval het zou worden aangevallen. Geen en kel voorstel van welken aard ook is gedaan of zal gedaan worden aan Belgie of aan eenige andere natie. De Duitsche regeering herinnert eraan, dat Hitler in zijn redevoe- ring van 7 Maart zijn wil uitgesproken heeft de grenzen van alle aangrenzende staten te eerbiedigen. iHieraan wordt toegevoegd, dat er geen sprake is van een verder gaan dan* deze uitspraak." Naar uit Tokio wordt gemeld, heeft het Japansche kabinet besloten af te treden. Minister-president Hirota heeft den keizer het onts-lag van het kabinet aangeboden. Het kabinet is afgetreden wegens de onver- zettelijke weigering van Teroutsji, de minister van oorlog, water in zijn wijn te doen, ten- einde overeenstemming ten aanzien van den tegenover den Landdag te volgen weg moge lijk te maken. Het aftreden der regeering werd hierdoor onvermijdelijk. lHavas meldt nog, dat vodr het hesluit der regeering om af te treden bekend werd, de volgende mededeeling werd ontvangen. Terwijl de minister van oorlog, Teroutsji, voortgaat met aan te kondigen, dat hij zal af treden, indien het kabinet den Keizer niet de ontlbinding van den Landdag zal vragen, ver meerdert de regeering haar pogingen, een verzoening tot stand te brengen. Zij hooprt dat een eventueele wijziging in de aanvallen- de houding der politieke partijien Teroutsji er toe zou kunnen brengen, op zijn besluit terug te komen. Niettemin weigeren de politieke partijen op eenigerlei wijze toe te geven. De militaire autoriteiten hebben langdurig beraadslaagd onder voorzi'tterschap van Te routsji om den toestand te bestudeeren en bun houding te bepalen. In legerkringen heerscht groote opwinding, evenals in de parlementaire kringen. Het Duitsche nieuwsbureau me'ldt uit To kio, dat de minister van marine, Nagano de leiders der politieke partijen heeft opge- zocht om onderhandelingen te voeren over een compromis. Naar verluidt heeft hij de verzekering ont vangen, dat geen principieele oppositie tegen de regeering bestaat. Naar later bekend werd, zou Nagano zich na een bespreking met de vier partijministers naar minister Teroutsji hebben begeven cm hem alsncg te hewegen zijn eisch aangaande de ontbinding van den Landdag in te trckken. De meeste ministers schenen een ontbinding (Ingez. Med.) van den Landdag te willen voor komen, doch het leger heeft zijn onverzettelijke houding gehandhaafd. Het eischte de ontbinding van den Landdag dan wel: 1. Officieele verontschuldigingen van alle partijen aan het kabinet. 2. Afzetting van Hamada als vertegen- woordiger der Minseito in het parlement. (Hamada had in de Donderdag gehouden zit ting van den Landdag het leger heftig aan gevallen tijdens een interpellatie. Waamemers zijn van meening, dat de aan- vaarding dezer eischen van de militairen de volkomen onmacht zou beteekenen van een partijregeering en Japan feitelijk onder mili taire dictatuur zou plaatsen. RAS DESTA VERSLAGEN. Ras "Desta, de laatste belamgrijke Abesstjn- sohe veldheer, die zich niet aan Italie had onderworpen, is door een actie op groote schaal onder leading maar maarschalk Grazia- ni op de vlucht gedreven. Toen ras Desta zich op 18 Januari nog niet had overgegeven, gin- gen de Italianen over tot den aanval op de Abessijnsche s'chuilplaatsen. De krijgsver- rich'tingen in het gebied der groote meren tegen de troepen van Desta en Gabre Mariam, werden een volledig succes. Met hulp van de luch.tma.cht werden alle gesteld© doelen be- reikt en er werden 1800 geweren, 10 machine- geweren, een kanon, een groote hoeveelheid munitie en verscheidene duizenden stuks vee buitgemaakt. Op 20 Januari bezetten zij Chevene. Ras Desta 'bad slechts tijd om te vluchten, waarbij hij vrouwen en kinderen in handten der Italianen aehterliet. Op het oogen- blik wordt ras Desta achtervolgd. EEN AJLIEGVELD BIJ GENT? Hooge ambtenaren van het Belgische depar tement van transportmiddelen hebben zich naar Gent begeven teneinde ter plaatse de mogelijkheid te bestudeeren dit belangrijke commercieele- en industriecentrum van een nieuwe iuchthaven te voorzien. De vliegtuigen die thans te Gent landen, moeten dit doen op het militaire exercitieveld. Dit levert heel wat bezwaren op. De minister van transport middelen, mr. Jaspar, zal binnenkort deze kwestie in studie nemen. Het vliegveld te Oostende, waar het niet altijd makkelijk is te landen, zal eveneens worden verbeterd, terwijl ook aan de totstandkoming aldaar van een haven voor watervliegtuigen wordt gedacht. CHICAGO DRIE UREN IN HET DUISTER. United Press meldde Vrijdagmorgen uit Chicago: Een plots,eling uitgebroken staking van 800 arbeiders van het stedelijke electri- citeitsbedrijf legde Donderdagavond bijna het geheele verkeer gedurende drie uren stil, aan- gezien de stroom voor het licht ingevolge de staking uitgeschakeld moest worden. Gedu rende dezen tijd waren de straten van de mil- 1-ioenenstad in een dichte duistemis gehuld. De electrische treinen van de ond-ergrondsche spoor stonden stil en de brandalarm en an dere alarm-apparaten warkten niet meer. Bij het zwakke schijnsel van stearinekaar- sen, waarom in de winkels ware gevechten werden geleverd, moesten de inwoners van Chicago in hun huizen den avend doorbrengen. Levensgevaarlijke verkeersopstoppingen ont- st-onden bij 41 van de 58 spoorbruggen, die ten tijde van de stro-omuitschakeling open stonden en derhalve 3 uren lang niet berijd- baar waren. De staking is uitgebroken, nadat 't stads- bestuUT de eischen van het vakverbond der electriciteitsarbeiders, ter verkrijging van 39 dagen loon, die tijdens de depressie afge- trokken waren, afgewezen had. Na het ui'tbreken van de staking werd spoedig een conferentie hijeengeroepen, die na veirloop van drie uren tot overeenstemming geraakte, wa^rdoor de inschakellng van den stroom weer mogelijk gemaakt werd. EEN VERBOD VAN HUWELIJKEN MET BUITENLANDSCHE VROUWEN. De Turksche regeering heeft bij de Nationale Vergad'ering een wet ingadiend, waarbij aan officieren en burgerlijke ambtenaren verboden wordt in het huwelijk te treden met buiten landsche vrouwen. Voorzoover dergelijike huwelijken reeds zijn aangegaan, behoeven zij niet te worden ont- bonden, maar zij zullen een belemmering vor- men van de promotie van de betrokkenen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1