ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD y^ZEEUWSCH-VLAANDMEN ra ..J.- - julienne Schelfhout No. 9557 WOENSDAG 20 JANUARI 1937 77e Jaargang Binnenland. Een overdreven bericht over de Koningin. De burger-ocrlog in Spanje Buitenland. Corsetten - Ceinturen Gemengde Berichten EERSTE BLADmm m* HI dit bead Het bericht zeer overdreven. TER NEUZEN, 20 JANUARI 1937 6 Brabantdam I n pn i. 23 Dampoortstraat U IS II I AXEL. GROENENDIJK. SLUIS. NEUZENSCHE COURANT i. i ri—jMiiaiiiMi rii'iln i Abconementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetalmg. vav (if SANDfc GIRO 88150 - TELEFOON No. 25. Uitgeefster: Flrma P. J- VAN HE SAM". ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 - Voor elken regel meer 0,20 mi.f.ine ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent by vooruitbetalmg. Grootere letters en click's worden naar plaatsruimte berekend. egelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag Inzending van advertentien liefst ten dng voor de uitgave. Handelsadvertentien bij re verkrijgbaar is. VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VBIJDAGAVOND. HINDERWET. Bur°emeester en Wetbouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat bet verzoek van D. VERLENDE, VloaSwijkstraat no. 38, te Ter Neuzen, om op bet perceel kadastraal be kend gemeente Ter Neuzen, Sectie L, no. 1762, een ruwolie-anotor te mogem opricbten en in werkitig breng^n, -door &en is imgiewilligd. Ter Neuzen, den 19 Januan 1937. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TEELEGEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVTJLLE, Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoe van J. A. VAN ROMPU, Nieuwstraat 54, te Ter Neuzen, om op bet perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie L, no. 1545 een slachterij te mogen opricbten en m werMng brengen, door ben is ingewibig'a. Ter Neuzen, den 19 Januan 1937. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TEELEGEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLDE, Secretaris. OUD-MINISTER VERSCHUUR. Te Bergen op Zoom en in andere plaatsen is oud-minister mr. Verschuur candidaat gesteld voor Twee'de Kamerlid voor de R.K. Staats- partij. Mr. Verschuur heeft evenwel verklaard, de candidatuur niet te aanvaarden. EEN VAKBOND A A N S l'R\K EI J ,J K GESTEED. Eenigen tijd geleden werd door de Haarlem- scbe rechttoank een penningmeester van een bij bet P. A. S. aangesloten organisatie ver- oordeeld wegcns fraude met steungelden Be- doelde penningmeester plaatste handteekenin- g,en yan een lid op de steunlijsten (terwijl dit lid niet werkloos was) en eigende zich de be- dragen ten onrechte toe. Door den minister vtn Sociale Zaken is het besluit genomen, dat de vaktoond het op deze wrj'ze gefraudeerde bedrag (een paar honderd gulden) in zijn gebeel zal dienen terug te storten, daar, naar de meening van der^ mi nister, de vakbond hiervoor aansprakelijk be- hoort te zijn. Het gold een onbeteekenend voorval op een autotocht. Gistermiddag bereikte ons uit Innsbruck fcet scbokkend Reuter-feericht, dat de Ko ningin aan groot gevaar ontsnapt zou zijn daar de auto, waarmede Zij een uitstapje maakte, geslipt was bij den rand van een stei- len 200 M. diepen afgrdnd. De wagen zou Blechts vastgebouden zijn1 door het snelle op- kreden van den begeleidenden politie-heambte, die met zijn voile gewicbt aan den auto ging hangen 6m dszen tegen te houden. Een wiel van den auto zou reeds boven den afgrond gehangen heibben, toen de politie- beambte, die, per motorrrjwiel den auto volgde, den wagen in bedwang kreeg. 'Rehalve de Koningin zaten nog drie perso- ■en in den auto. Dit onheilsbericht verwekte zeer begrijpelrjk aa de aanplakkimg aan ons bureau veel bewe- jing onder de bevolkinig. Gelukkig kwam een uur later het meer ge rusts tell end nader be- rtoht. HM. heeft geen oogenblik in werke- lijk gevaar verkeerd. Xntusschen vemam het A.NiP. nader uit Innsbruck, dat bet bericht, volgens hetwelk de Koningin aan een zekeren dood zou zijn ontsnapt, zeer overdreven is. Het gebeuren is kemg te brengen tot de volgende feiten: Tijdens een uitstapje per auto zou de wa gen een belling nemen, toen midden op de hel- ftng voor een tegenligger even moest worden gestopt. De wagen stond behoorlijk in vol- iedige rust. Bij bet starten in de eerste ver- snelling nadat de tegenliggeir was gepas- g^trd sloegen de wielen even door, zooals dat wel meer gebeurt op gladde w.egen. On middellijk daama echter pakten de wielen weder, zoodat de wagen verder in de eerste rersnelling normaal startte. De wagen is zelfs niet een oogenblik achter- uitgegleden, zooals andsrs wel geschiedt, zoo goed pakten de wielen dus weer onmiddellijk na het doorslaan. Van slippen, in den eigenlijken zin, is dus geen sprake gewesst. D& wagen is niet weg- gegleden, nocb acbteruit, noch terzijde. De motor werkte rus,tig verder. De belling werd „onder eenige moeite verder gemakkelijk ge- somen. Een afgrond was wel in de buurt. zooals vryiwel overal in deze scboone bergachtige omgeving, maar de wagen heeft zich niet in de richting van den afgrond terzijde bewogen, ■ooals uit het bovenstaande zou blijken, zelfs niet den schijn van glijden aangenomen, zoo dat ook de bulp van derden niet noodig is ge- we est. "Het bericht is derhalve zeer overdreven ge- weest en terug te brengen tot een onbeteeke nend vootrvalletje, zooals dat wel meer voor- komt. H.M. bevindt zich in uitstekenden gezond- beidstoestand. KONINKEI.1KE ONDERSCHEJDING. De beer K. ter Laan is ter gelegenheid van het hem verleende eervol ontslag als burge meester der gemeente Zaandam, bij koninklrjk besluit benoemd tot ridder in de Orde van den Nederlandscben Leeuw. ESTHER DE BOERVAN RIJK GEHUEDIGD. Maandagavon'd is te Brussel onder zeer gtroote belangstelling, ook van autoriteiten, de 83-jarige tooneelkunstenares mevr. De Boer Van Rijk, gehuldigd. Voor em gebeel gevulde saal werd opgevoerd het stuk ,,Om de ronde tafel". Toen de actrice verscheen, werd zij langdurig toegejuicht. Zij werd toegesproken door den voorzitter der Vlaamscbe DfE.N.-club. Onder de hooggeplaatste personen, die deze voorstelling met bun aanwezigheid vereerden, bevonden zich de legatieraad baron van Voorst tot Voorst, mr. van Romlburgh, consul- ger)eraal der Nederlanden, de Begische minis ter van staat mr. Franck, president van de Nationale Bank van Belgie en vele voomame leden van de Nederlandsche kolonie en Vlaam- sche letferkur.dtgen. SEUITING VAN HET BAKKERSBEDRIJF TE AMSTERDAM EN TE ROTTERDAM. Van bevoegde zijde vemeemt de N. R. Crt., dat de omstandigheden het noodzakelijk ge- maakt bebben ten aanzien van de broodbak- kers in Amsterdam en Rotterdam pen tijde- lijke regeling te treffen, volgens welke voor het bereiden van brood een vergunning is ver- eischt, afgegeven door de Nederlandsche Meelcentrale. Deze vergunning zal slecbts w-orden afgegeven aan die broodbakkers, die op 21 Januari 1937 hun beroep of bedrijf daadwerkelijk uitoefenen. Dientengevolge zullen in Amsterdam en Rotterdam alle broodbakkers zulk em ver- gunnipg onverwijld moeten aanvragen bij de Nederlandsche Meelcentrale, Riouwstraat 176, 's Gravenhage. De N. R. Crt. herinnert eir aan, dat in bet bakkersbedrijf te Amsterdam en te Rotter dam reeds geruimen tijd paging en in bet werk worden gesteld om tot ordenmg te geraken. Daar toe badden bakkers in genoemde steden ondernemers-overemkomsten. gesloten, welke bij de regeering aanbangig werden gemaakt ter algemeen verbindend verklariiig. Zooals wij dezer dagen beibben uiteengezet heeft de regeering eebter besloten d'it verzoek te wei- geren aangezien de voorgenomen ordening geen saneerende kracht zou bezitten en voorts de minimumprijzen e:m belangrijke prijsver- booging zouden beteekenen voor de minst draagkrach tigen In zijn afwijzend antwoord aan het bakkenj- bedrijf decide de minister evenwel mede de overtuiging te hebben gekregen, dat de toe- stand in het bakkerijbedrijf dringend verbete- ring behoeft. Hij stelde daarom maatregelen in bet vooruitzicht, welke de onbeperkte vestiging van nieuwe bakkerspatroons aan banden zouden leggen. Het hieriboven vermelde besluit volgens bet welk bakkers te Amsterdam en te Rotterdam voortaan een vergunning behoeven, welke slecbts wordt uitgereikt aan ben, die op 21 Januari bun zaak reeds dreven, moet worden gezien als de uitvoering van bet eerder ver melde voornemen van de regeering bet bak kerijbedrijf te sluiten. Naar men mededeelde uit de krinigen van het bedrijf komt deze be- slissing niet uit de lucbt vallen. Het is zeer de vraag of zij de algemeene instemming kan verwierven. bad begeven, begonnen er op de beele pier bonderden fakkels te schijnen. Toen het anker geliciht was en de jager in beweging kwam, stond als het ware plotseiing de heele haven in een zee van vlammen. Meer dan een dozijn groote sloepen, die eerst met gedoofde lich- ten haddem gelegen, straalden plotseling u1 een fantastiscb licbt vari ontelbare fakkels. In voile vaart stoomdfeii zij mee met den jager. TegeJijkertijd scboten overal vuur- pijlen de lucbt in. Een groen-wit-roode vloed van licbt goot zich uit over de zee en de stad en terwijl er saluutschoten door den madht donderden, begonnen de sirenen van de scbe- nen in de -haven een geweldig fluitconcert. Tot hooig op die heuvels rond de stad ontbrand- de ter eere van de Duitsche gasten een grootsch vuurwerk. Eenige minuten later werd bet gezelscihap een nieuwe verrassing bereid. Van de hoogte van den Posillipo stort- ten vurige watervailen in de idiepte, daarnaast stonden stil en helder, de fascistiscbe lictoren- bundels en langs den oeverweg, die den Posil-. lipo met de stad verbindt, zag men m groote vurige letters „Heil Hitler Op Capri werd bet gezelschap m rusteger licbt ontvangen. Het eiland straalde in Ben- gaalsch vuur, toen -de torpedobootjager bet n.aderdie. Hevige gevechten bij Malaga. Reuter meldde gisteravond laat uit Gibral- De regeeringstroepen hebben van Malaga uit een zeer krachtigen tegena^ival ingezet waarvan de afloop. nog niet gebeel bekend is. Do g&vechten zijn zoo hevig, dat de zieken AELE VE1EGERS MILITAIRE VEIEGERS. Bij decreet van het ministerie van lucbt- vaart zullen in Duitscbland in bet vervolg de vliegers van de civiele luchtvaartmaatschap- pijen moeten worden gerecruteerd uit de mi- litaire vliegers. De s.cbolen voor de burger- lucbtvaart zullen worden opgeheven en alien, die opgeleid wenscben te worden tot vlieger zullen dienst moeten nemen bij de lucbtmaobt van bet leger. RADIOREDE VAN DEN PAUS OP 7 FEBRUARI. Naar aanleiding van de in bet buitenland verspreide geruchten omtrent een radiorede van den Paus op 7 Februari deal en wel- ingeliohte kringen nader mede, dat bet bier den Pausebjken zegen betreft, dien hij ter gelegenheid van bet Eucbaristiscbe congres in Manilla per raidio wilde geven. De Paus zal dezen zegen doen voorafgaan van eenige inieid'enide woorden. DE ONTRUIMING VAN SIAN-FOE DOOR DE BUITENLANDERS. Dinsdiagmiddag is een groot Junkersvlieg- tuig uit Nanking naar Lojang vertrokken, waar de Britscbe en Amerikaansche militaire attache's opgepikt zullen worden om naar Sian-foe overgebracht te worden, waar zij de Jeiding moeten nemen bij de evacuatie van de buitenianders. Met vliegtuigen zullen deze naar Lojang overgebracht worden. Het vraag- stuk boe men de andere buitenianders uit Sjensi en Kansoe zal -kunifen evacueeren, ver- eischt delicate onderbandelingen en meer voorbereiding, in verband met de vraag welke troepen de plaatsen bezet bouden waar deze buitenianders zich bevinden. Dev infiltratie van de roode agenten in Sian-foe en bun be- trekkingen met de plaatselijke autoriteiten compliceert de situatie zeer. HET BEZOEK VAN GOERING IN ITALIE. Goering is Maand'agavond uit Napels naar Capri vrtrokken, met militaire eer uitgeleide gedaan naar den torpedobootjager, die hem met het jacbt van den Italiaanschen kroon- prins op Capri ter ibascblkking sitaat. Toen Goering zich onder bet spelen van de Duit- sehe en Italiaansche volksliederen aan boord huizen te Algeciras en San Roque (beiden m recbtsehe banden), alsook de recbtsche am bulances overvol zijn. Aan beide zijden zouden de verlieztn in den loop van de laatste 24 uur meer dan 1000 bedragen. Het tegenoffensief der regeeringstroepen is ingezet toen de opstandelingen van Marbella uit opimkten naar Fuengirola, balveiwege Malaga en Marbella. Twee regeeringsvlieg- tuigen dwongen gewapende sloepen, welke den rechtschen bulp verleenden, zich van de kust te venwijderen. In een ander bericht nit Malaga beet bet, dat tijdens em gevecbt tusscben Estepona en Malaga de rechtschen gedecimeerd zijn door de regeerings-mitrailleurs, terwijl ook de re geeringstroepen vele honderden der hunnen hebben verloren. Gedurende den geheelen dag hebben door de plaatselijke radio de gouver- neurs en de politieke leiders aanspormgen tot de bevolking der provincie gericbt, om tegen- stand te bieden. EERVOL ONTSLAG VERKREGEN. Onze vroegere stadlgenoot, de beer M. C. J. Eijke, commies bij de posterijen, telegrafie en teltfonie, verkreeg met ingang van 16 Januari 1.1. bp zijn verzoek eervol ontslag. VARKENSVERZEKERING „EIGEN HULP". Bij de jJ. Zaterdag in bet logement's Lands Welvaren" albier geboudtn vergadering van Eigen Hulp", vereeniging tot verzekering van verlies wegens sterfte van varkens, bleek uit de rekening van den penningmeester, dat ge durende bet afgeloopen jaar was ontvangen een bedrag van 67,20 en was uitgegeven f 34,67, zoodat er een batig slot was van 32^53. Waar bet slot der vorige jaarreke- ning 483,34 bedroeg, bestaan de bezittingen der vereeniging dus thans uit een bedrag van 515,87. Uitkeering w£r<l verleend voor een alge- maakt varken, wegende 35 K.G. en 2 dagen ziekte, waarvoor is uitgekeerd een bedrag van 14,80. t Besloten weTd met de bestaande conti lbu- tie, n.l. 0,35 per maand en per varken, als ook met de uitkeering zijnde 0,40 per K.G., ook dit jaar weder voort te gaan. Als bestuursleden werden herkczen de 2e voorzitter de heer Joz. Meeusen, de secretaris- penningmeester, de beer K. Hamelink en de 2e secretaris-penningmeester, de heer van Driel. Meer dan 20 jaren is mr. Kloppenburg te Rotterdam als kantonrechter werkzaam ge- weest en voordien beeft hij 'als griffier en later als kantonrechter in andere plaatsen zijn ambt vervuld. Spr. bewaart in hem de herinnerinig aan een hartelijken en gevoeligen vriend. Mr. Nelemans sprak een kort woord van afscheid, als oudsite kantonrechter te Rotter dam. Daama is de kist grafwaarts gedragen. OMHOOGGE V AREN Zondag is nabij den Zimmermanpolder om- hooggevaren bet Duitsche motorschip ..Nieder- sachsen 3", geladen met stukgoed op weg van Antwerpen naar Duitscbland. Het schip kwam bij bet vallen van het water zoo gevaarlijk te zitten, dat bet door- knikte, docb maakte >geen water. Om verder breken te voorkomen is het schip door de sleepboot ..Hoogezand" in vlot water gebracht en daama opgesieept naar Antwerpen om de lading over te slaan. SCHEIDSGERECHT VOOR PROVINCIALE AMBTENAREN IN ZEELAND. Ged. Staten van Zeeland bebben benoemd tot leden van het scheidisgerecbt voor ambte- naren in dienst der provincie: mr. H. M. Lantsheer te Oostkapelle, voorzitter van den polder Walcberen, en mr. dr. R. W. graaf van Lynden, secretaris van het bestuur der N.V. Prov. Zee'uwsche Electriciteits Maatschappij en griffier van genbemden polder wonende te Koudekerke; en tot bun plaatsvervangers de heeren mr. J. W. Goedbloed, voorzitter van den Raad van Arbeid te Middelburg, en A. van der Have, wethouder te Kapelle. De meer- derjarige ambtenaren, die in vasten dienst zijn, kozen tot leden de beeren M. A. van Popering te Vlissingen en J. Onderdijk, wet houder van Middelburg en tot plaatsvervan gers de heeren P. A. Praag te Vlissingen en W. P. Comelisse te Middelburg. VERKEERSCOMMISSIE. Ter vervulling van de vacature ontstaan A. G. TERAARDEBESTEELIN G MR. H. M. G. KLOPPENBURG. Op Nieuw Eik en Duinen in Den Haag is gisteren bet stoffelijk overscbot tei aai de besteld van mr. H. M. G. Kloppenburg, in leven oud-kantanrechter van Rotterdam, vroeger albier. Belangsteilenden waren o.a. mr. F. A. Nele mans, kantonrechter te Rotterdam, mr. H. Scihouten, griffier bij dat kantongerecbt, mr. dr. A. Fontein, kantonrechter te 's-Graven- boge, mr. G. J. Bisscbop. oud-burgemeester van Batavia, prof. ir. J. Nelemans, oud-hoog- leeraar aan de Tecbnische Hoogescbool te Delft, mr. C. T. Gulcber, sutostituut-griffier bij de rechtibank te Rotterdam en verscheidene recbterbjke amtitenaren. Met den stoet kwamen mede gap. kolonel q Nijweid© en de oud-kantonrecbter mr. O. Uiterwijk, In de aula werden op het orgs! ten gehoore gebracht het Largo van Handel, „Es ist be- stimmt im Gottes Rat", van Mendelsohn en een koraal uit de Matthaus Passion. Mr. Uiterwijk herinnerde aan den bloeitijd van mr. Kloppenburg's leven en schetste den ontslap'ene als een .ijverig en bekwaam ma- gistraat, .die tot hoogen ouderdom zijn taak beeft vervuld. In 1911 en volgende jaren heeft spr. als griffier bij bet kantongerecbt te Roterdam met mr. K.oppenburg .samenge- werkt en hij beeft hem leeren kennen als een harden werker, die nagenoeg alle kantonnale strafzaken te Rotterdam berechtte. door het overlijden van ir. J. J. Stieltjes. is in de commissie, aan welke is opgedragen te on- derzoeken, We Ike aan redelijke eiscben beant- woordenide verbetering in bet verkeer tusschen de Zeeuwscbe eilanden, Zuid-Holland en Noord-Brabant onderling beboort te worden aangebracbt, zoowel wat betreft de veerver- bindinigein als de daarbij aansluitende hoofd- we°"en, bij beschikking van den minister van waterstaat, benoemd tot lid dier commissie ir. Tib. M. B. van Marie, waarnemend imspec- teur-generaal van bet verkeer te 's-Graven- hage. AUTOBELASTIN G-TAXAT IE. In bet begin van elk jaar dient men, ten beboeve van den aanslag in de Personeele Belasting, de waarde van zijn auto op te geven. Bij de sdbatting dezer waarde doen zich voor den ondeskundigen particulisr vele moei- lijikbeden voor; te booge aangifte kost hem onnoodig booge .belasting, te lage aangifte wordt gestraft met boete en bovendien komt er tbans, .als gevolg van de monetaire maat regelen der Regeering, nog deze moeilijkheid ton dat de prijzen van de wagens onzeker zijn geworden, hetgeen de taxatie voor een met- deskundige nog lastiger maakt. Om aan deze bezwaren tegsmoet te komen, laat de A.N.W.B. voor zijn leden in vele plaatsen van ons land zitting houdien door een expert, wiens waardeschatting, naar de er- varing geleerd heeft, practiscb door de belas- tingautoriteiten aanvaard wordt. A.N.W.B.- leden kunnen, na voorafgaande aanmeldmg, tegen betaling van een geringe taxatie-ver- groeding, daar bun wagens laten .taxeeren Taxatiekosten ad 2,50 per wagen uitsiui- tend op zitdagen te voldoen aan den expert. OP MENSCHEN INGEREDEN. Gisteravond is de 35-jarige autobestuurder J P. uit Graauw, te Kieldrecht met een auto op een aantal menschen ingereden, waarvan 1 werd gedood en de anderen verwond. Toen een aantal leden van de zangvereeni- ging ,,Broedermin" te Kieldrecht, die in een lokaal aldaar een feestavond badden, den weg wilde oversteken, kwam d'aar juist aangereden een motortram. Een groep van 4 heeren werd toen aangereden door een tegelijkertijd aanikomende auto, toestuurd door J. P., welke verblind door de Uchten van den motortram, deze mensciben niet zag. De beer C. C., van Kieldrecht, was terstond dood, de 3 anderen werden verwond, van wie de 45-jange L. zeer emstig. Men vreest voor zijn leven. Het „D. v. Z." meldt diaaromtrent nader: Dinsdagavond omstreeks zeven uur beeft oen zeer nocdlottig ongeval plaats ge- biad in de Oost-Vlaamsche grensgemeente Kieldrecht, welks kom, zooals men weet, grenst aan die van het dorpje Nieuw-Namen De 35-iarige autoverbuurder J. Poppe uit Graauw beeft aldaar namelijk het feestend o-ezelschap der Kieldrecbtsche Zangmaat- =chappij ,,Broedermin" in de flank gereden, welk gezelschap uit bet cafe „De Vracbt- wagen van den heer E. Lambin kwam, on- middellijk nadat aldaar de autobus-tram pas- seerde,die de tegenligger was van de luxe- auto van den heer Poppe. Deze bestuurder werd verblind door de lich- ten van de tram en reed.vrijwel gelijktijd.g met het passeeren van de.n tramwagen op de groep feestgangers in, die hij niet kon zien en die onmiddellijk na bet passeeren van ach- ter den tramwagen kwamen en den weg op- Gemaakt op maat en in vol vertrouwen (Ingez. Med. werd zeer zwaar gewond, zoodat men voor zijn leven vreest, de 45-jarige L. Tebbauts, die inwendige kneuzinigen opiiep. De rentenier Ferd. Adriaanssens brak een been. De gepen- sionneerde postbode T. Kruissaert werd ern- stig .aan het hoofd gewond en zal vermoede- lij,k een oor moeten missen. Genoemde p»er- sonen zijn alien te Kieldrecht woonachtig. Behalve de bestuurder was ook inzittende van de aanrijdende auto, de zeer. eerw. beer pastoor van Graauw, die zidh door den auto- verhuurder naar buis liet vervoeren, na een bezoek aan den zeer eerw. beer pastoor te Kieldrecbtv. De pastoor uit Graauw diende de laatste H. H. Sacramenten .der stervenden toe, terwijl dokter van Laere uit Kieldrecht aan- wezig was om de eerste geneeskundige bulp te verleenen. Ook de pastoor uit Kieldrecht was zeer spoedig ter plaatse en verleende eveneens geestelijke hulp. Het stoffelijke overschot van C. Verplancken werd naar bet doodenbuisje overgebracht. De overige gewonden konden naar buis vervoerd worden. De auto werd door de gendarmerie in beslag genomen. De chauffeur, .die als een zeer accuraat be stuurder bekend staat en absoluut vrij was van sterken drank, zooals oak de zeer eerw. heer pastoor uit Kieldrecht verklaarde, werd snikkend en geb#el ontdaan door bet ontzet- tend gebeuren, naar de gendarmerie overge bracht, alwaar hij vermoedelijk zal verblijvesn tot het onderzoek van het parket uit Dender- monde is afgeloopen, dat hedenmorgen zou plaats vinden. Met witte kalkstrepen werd de plaats van het ongeluk aangegeven, terwijl extra straat- verbohting werd aangebracht, om het justitieel onderzoek te vergemakkelijken. Diep onder den indruik en ontroostbaar over bet noodlottig verloop van den feesdag zijn de betrokkenen, na het eerste politie-onder- zoeik, uiteengegaan. i heDoordat de auto de groep feestvierenden in de flank aanreed werden '•vier personen zesr ernstig gewond. Enkele min.-jien na -.et on- gelukDoverleed de heer C. Verplancken, een vrouw en drie kinderen achterlatende. Verder De risico van den weg. De kolenbandelaar A. V. te Spui werd j.l. Maandagmiddag verrast door een luxe-auto van de heer B.* uit Ter Neuzen, met het ge volg dat hij. van zijn met een paard bespannen wagen werd geslingerd langs den Spuidijk, zonder evenwel lichamelijk letsel te bekomen. De auto was tamelijk gebavend. lets later kwam een wagen der N.V. Van Gend Loos uit tegenovergestelde richting en kwam eveneens in contact met de kolenwagen van den heer V., met het gevolg, dat ook deze auto ernstige sch&de opbep. Alzoo ©en dubbel ongeluk. De kolenwagen van V. is zeer zwaar besciiadigd. Ongeval. Dinsdagmiddag kreeg de veekoopman Jos. Hoefeijzers van Bosctokapelle in den stal van den landbouwer A. Weesepoel alhier van een koe een raken klap tegen zijn been. Genees kundige hulp werd inigeroepen. De patient werd voor een nader onderzoek overgebracht naar bet ziekenihuis te Hulst. In den ouderdom van 78 jaar is albier over- led.E.n de beer J. J. Versluijs, eertijds gemeente- secretaris alhier en secretaris-ontvanger van de gemeente Retrancbement, welke fimcties hij gedurende ruim 40 jaar heeft waargeno- men" In 1925 verkreeg bij daaruit eervol ont slag. VERKEERSONGEVAL. Vier slachtofiers. Op den Hemweg te Amsterdam, ter hoogte van de Mariahoeve, is Dinsdagmiddag tegen vijf uur een emstig verkeersongeluk ge- beurd, waarbij vier leden vsun bet tooneel- gezelscbap van Cees Laseui;, dat op weg was naar Leeuwarden, zijn gewond. Een acteur werd met zware boofdwonden naar de Mariastichting te Haarlem vervoerd. zijn toestand was Dinsdagavond gunstig. Twee actrices en nog een acteur werden licbt ge wond en konden, na verbonden te zijn zich naar buis begeven. Op genoemd tijdstip reed een tractor via een oprit den Hemweg op. De chauffeur had zijn ricbtingwijzer uitstaan en wilde in de richting Amsterdam rjjden. Bovendien gaf bij signialen. Van de zijde van de stad kwamen met vrrj groote snelheid twee luxe-auto's aan, waarin zich het gezelschap-Laseur bevond. De chauf feur van den voorsten auto zag plotseling den tractor op den weg versehijnen. Hij remde zoo kracbtig mogelijk, dloch in den tweeden auto kon men niet zien, wat er voor den eer- sten op den weg gebeurde. Er kon niet tijdig genoeg geremd worden, docb men poogde nog links langs den eersten auto en de tractor te sohieten. Dit gelukte eebter niet, en met een zwaren slag botste de auto tegen het achter- gsdeelte van den tractor. De eers.te auto was .tijdig tot staa.n geko- men, doch d» chauffeur kon niet verhindsren, dat ook deze auto no.g in lichte botsing met het zware voertuig kwam, waardoor enkele

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1