ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN ABDIJSIROOP No. 9555 VRIJDAG,15 JANUARI 1937 77e Jaargang Binnenland. Feuilleton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen Kou geval op de luchtpijpen? AKKER's verslerkle Buitenland. EERSTE BLAD EEN ATTENTIE VAN DEN PAUS VOOR PRINSES JULIANA EN PRINS BERNHARD imoatM**r»3«wuH mmn iniiii —iiibihiiii m mi ihiiihmhi»m Willi NEUZENSCHE COURANT V BONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r per post f 1,55 per 3 maanden Bg vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar «'oor Belgie en Amerika 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abcnnementen voor het buitenland alleen bii vooruittetaling. l/itgeefster: Firma P. >1. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 26. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrflgbaar is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. ■ET VERBUJF VAN HET PRINSELIJK PAAR TE KRVNICA. Uit Warschau wordt aan Het Volk gemeld: Men kan vaststellen, dat de Hollandscbe Kroonprinses en haar eehtgenoot zich door den aard van hun optreden in het Poolsche winterkurort Krynica snel de algemeene sym- patihie hebben verworven. De vriendelijke gervoelens, waarmee men het Paar hier tege- moet treedlt, bepalen zich niet tot de in de Poolsche republiek zeldzame monarchisten; zij worden veeleer door alle groepen der bevol- king zonder onderscheid van politieke richting gedeeld en zjjn ongetwijfeld het resultaat van de absoluut democratische vormen, waarin zich de Prinses en de Prins bewegen. Het jeugdige Paar sluit zich in het geheel niet van de overige Kur-gasten af, gebruikt xijn maalttjd gewoonlijk in de algemeene eet- aaal van het hotel en wijst alle opvallende of officieele begeleiding af, zoowel als alle be- tulgingen van eerbied. De Prinses en haar Gemaal geven de voorkeur aan eenvoudige toe- sdhouwersplaatsen bij de sportgebeurtenissen; kortom zjj gedragen zich als gewone, zij het ook welgestelde, lieden in een wintersport- plaats. Zij brengen den dag door met winter- sport, op de ski en de schaats. De Weeding van de Prinses is in vergelijWng met die van vele vrouwen van rijke Poolsche grootgrond- bezitters en fabrikanten eenvoudig te noemen. Het wordt Prins Bemhard hoog aangere- kiend en als een bewijs van zijn onafhankelijk- held van de in zijn vroegere vaderland heer- sbhende opvattingen beschouwd, dat hij zich bij de keuze van zijn hotel niet heeft laten be- invloeden door rasvooroordeelen. In Krynica bevinden zich namelijk zeer veel Joodsebe gas- ten, maar bovendien is het algemeen bekend, dat de leidster van dit hotel, de moeder van den zanger Jan Kiepura, trots haar katholieke gel oof she 1 ijd e nisbij een onderzoek van 'het Dudtsche Rassenbureau als een niet-arische word ingeschreven. Ook in dit opzicht gedraagt de eehtgenoot van Prinses Juliana zich dus als een Holland- sdhe democraat. Intusschen is door een en ander de belang- etelling voor Holland, zoowel in Polen als in de rest van Europa,, zeer versterkt. Alle kran- ten wijden hier aan de gasten hartelijke woor- den en prijzende artikelen. HET PRINSELIJK PAAR NAAR ENGELAND? De Evening Standard heeft vernomen, dat de Nederlandsche regeering een speoiale mis- sie zal zenden voor de kroning van Koning George en dat Prins Bernhard aan het hoofd sal staan van deze missie. Het blad voegt er aan toe, dat de Prins natuurlijk vergezeld zal zijn van Prinses Juliana en dat Londen hun seker een warm welkom zal bereiden. DE HUWEU J KSREIS VAN HET PRIN SELIJKE PAAR. De correspondent der N. R. Crt. te War- •etoau telefoneert: Ook de Poolsche bladen hebben hun speciale berichtgevers uit Krynica teruggeroepen. Het Poolsche ministerie van buitSnlandsche zaken heeft n.l. maatregelen getroffen, opdat Prinses Juliana en Prins Bemhard met rust worden gelaten. Ook is een algemeen film- en foto- gTafeerverbod uitgevaardigd. HET HUWELIJKSGESCHENK VAN DE NEDERLANDSCHE SCHOOLJEUGD. Namens het comity van de Nederlandsche sohooljeugd wordt het volgende medegedeeld: De inzameling is een overweldigend succes geworden. Reeds kwam een bedrag van meer dan 39.000 binnen en nog telkens blijkt het, door AGATHA CHRISTIE. 16) Vervolg. ltDan is de verantwoordelijkheid van u af. U heeft de papieren aan iemand van ons, on- der overleg van een schriftelijk bewijs van ontvangst afgeleverd. En nu over de cheque, de cheque van eh... duizend pond, die u vol- gens ovtreenkomst van ons met... eh..., met den schrijver van het manuscript, u weet wel, wien ik bedoel... zou ontvangen. Die mag ik u niet v66r Woensdag over een week geven. Zulk soort overeenkomsten worden volgens de letter nageleefd, dat begrijpt u wel, maar als u 't liever heeft, kan ik u wel een cheque voor dat bedrag op mijn eigen bank doen toe- ItomenJ" Anthony dacht even vlug na. Zijn plan was geweest, de memoires tot de laatste minuut in zijn bezit te houden; dan wist hij tenmin- 9te door eigen ondervinding, waarover al die dTukte gemaakt werd. Maar hij moest toe- geven, dat het plan van Balderson meer kans op een veilige aflevering hood. „Goed," zei hij, met een zucht van teleur- stelling. „Doet u maar, zooals u het 't beste vindt. Stuur dien iemand dan maar naar mij toe. En als het u toch niets kan schelen, zou ik wel meteen de cheque willen hebben. Nu de zaak zoo geloopen is, bestaat er kans, dat iik v66r Woensdag al weer weg ga." „Heel goed, Mr. McGrath. Onze vertegen- woordiger komt dan, laten we zeggen, mor- genochtend voor negenen, bij u. 't Is verstan- diger begrijpt u, om niet iemand van hier uit dat er scholen zijn, die „nalezingen" houden. Het comitd zou het op prijs stellen, thans eveneel voor dit doel bijeengebrachte bedragen zoo spoedig mogelijk op de postrekening van den penningmeester te mogen ontvangen. (Dr. W. van der Wijk, 's-Gravenhage giro 18942). Op 29 December is aan Prinses en Prins een oorkonde aangeboden van den volgenden in- houd: „Op den 15en December van het jaar 1936 heeft de Nederlandsche schooljeugd des morgens om 10 uur, een van zin en 66n van daad, een feestgave geschonken ter gelegen- heid van het aanstaande huwelijk van H.K.H. Juliana Louise Emma Marie Wil- helmina Prinses van Oranje Nassau en Z.D.H. Bemhard Leopold Friedrich Eber- hard Julius Kurt Karl Gottfried Peter Prins van Lippe-Biesterfeld. Ter herinnering aan dit heugelijk feit en als bewijs van haar toewijding, aanhanke- lijkheid en hartelijke genegenheid zal de Nederlandsche schooljeugd uit het op deze wijze bijeen gebrachte bedrag de bibliotheek doen inrichten van het paleis te Soestdijk, waarbij zij den wensch uitspreekt, dat ook dit geschenk moge bijdragen tot het geluk van het Prinselijk paar tot in lengte van dagen". Deze oorkonde was geteekend door mevr. A. C. Strasser-iBerlage en werd aangeboden in een fraai lederen map, bewerkt door mej. Hilde Schroder. Na overleg met den architect, belast met de uitvoering van de restauratiewerken van het paleis te Soestdijk, is besloten, uit het geld van dit comite ook den aanleg van het sport- terrein te bekostigen, waarvan aan het Prin- selijke paar bij de aanbieding van de oorkonde mededeeling is gedaan. Tenslotte brengt het comite langs dezen weg den dank van Prinses en Prins over aan alle leerlingen, die aan dit geschenk hebben bijgedragen, en spreekt het zijn groote erken- telijkheid uit voor de medewerking, bij de in zameling ondervonden van de zijde van alien, die op de Nederlandsche onderwijsinrichtingen dit initiatief van de schooljeugd hebben ge- steund. DE PRINSES BEDENKT DE ZIEKEN. Men zal zich herinneren dat ter gelegenheid van het Prinselijk huwelijik de Nederlandsche Banketbakkersvereeniging een reusachtige bmidstaart aan het Bruidspaar heeft aange boden, die zeer fraai versierd was mqt allerlei figuren en poppetjes. Deze bruidstaart is aan het huwelijksdejeuner opgediend, maar een zeer groot gedeelte van dit reusachtige stuk is uiteraard overgebleven. Naar gemeldt wordt heeft de Prinses nu voor Haar vertrek op- dracht gegeven de taart te verdeelen onder de zieke kinderen van een vijftal ziekenhuizen. Menig ziek kind heeft daardoor een gedeelte van de versiering van de bruidstaart als een souvenir ontvangen. Voorts heeft de Prinses eveneens opdracht gegeven de bloemen, die bij Haar vertrek aan- wezig waren, te doen toekomen aan het Roode Kruis-ziekenhuis en de overgebleven bruids- suikers aan het Juliana Kinderziekenhuis. DE'AFWIJZING VAN DE VERBINDEND- VERKLARING VAN ONDERNEMERS- OVEREENKOMSTEN IN DE BAKKERIJEN TE ROTTERDAM EN AMSTERDAM. De Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart heeft thans schriftelijk zijn af- wijzing van het verzoek tot verbindendver- klaring van de ondernemersovereenkomsien in de bakkerijen te Rotterdam en Amsterdam aan de Nederlandsche bakkerijstichting mede gedeeld en daarbij ook zijn motieven voor deze beslissing uiteengezet. De Minister verwacht Van de regeling van naar u toe te sturen. Onze Mr. Holmes woont in South London. Op weg hierheen komt hij dan bij u aan en zooals afgesproken is, geeft hij u een bewijs van ontvangst in ruil voor de... eh... documenten. En mis- sohien wilt u dan vanavond een loos pakketje in de hotel-safe laten opbergen. Dat komt uw vijanden natuurlijk daddijk ter oore en op die manier voorkomt u een ondervinding als die van vannacht." ,,Goed, ik zal uw raad opvolgen." Anthony hing met een nadenkend gezicht den hoorn op. Een half uur later was hij met hart en ziel bezig aan het ten uitvoer brengen van zijn plan: informaties inwinnen omtrmt den aal- gladden Giuseppe. Maar in geen van de restaurants, waar de langvingerige kellner gewerkt had, had hij succes. De menschen kenden hem in zijn werk, maar vai) zijn par- ticuliere leven of van zijn vrienden of mak- kers wisten ze niets. ,,Toch vind ik je wel, jongetje," zei Anthony na de zooveelste teleurstelling. ,,Toch vind ik je wel. 't Is alleen maar een quaestie van tijd." Zijn tweede avond in Londen verliep boven alle verwachting rustig. Den volgenden morgen, om klokslag negen uur, werd het kaartje van Mr. Holmes van de firma Balderson en Hodgkins boven ge- bracht en een halve minuut later maakte Mr. Holmes zelf zijn entree. Hij was een kleine blonde man met een rustige stem en rustige manieren. Anthony overhandigde hem het manuscript en nam, zooals afgesproken was, in ruil daarvoor een cheque van duizend pond in ontvangst. Mr. Holmes borg de papieren in een aktentasch weg, sloot de aktentasch af, zei Anthony goeden dag, stapte weg... En daarmee leek de zaak afgeloopen. ,,Maar misschien wordt hij toch nog wel ond:rweg vermoord," bedacht Anthony. .Jam mer dat ik er niet bij kan zijn, doodjammer, dat ik er niet bij kan zijn." de minimumprijzen, die hij als de kern van de overeenkomsten beschouwt, geen gezond- making van het bakkerijbedrijf, omdat hij meent, dat deze regeling, zelfs als zij op een niet te hoog niveau zou worden gefixeerd, al- tijd nog een aantrekking voor nieuwe vesti- ging zou vormen, alsmede omdat zij niet zou leiden tot het wegvallen van de minder effi- ciente bedrijven, die bij ee>. lageren prijs even- min wegvielen. Daamaast acht de Minister de controle op minimum prijzen voor een pro duct als brood, ten aanzien waarvan op de medewerking van het publiek zeer weinig zou kunnen worden gerekend, buitengewoon moei- lijk, terwijl ook service en kwaliteitsconcur- rentie en het goedkoop verhandelen van bij- artikelen aan de prijsregeling afbreuk zouden kunnen doen. Ten slotte heeft de Minister ernstig bezwaar om maatregelen te sanction- neeren, waarvan de saneerende werking niet vaststaat en welke een belangrijke prijsver- hooging beteekenen voor hen, die thans het goedkoopste brood betrekken, n.l. voor de minst draagkrachtigen. Zooals reeds werd medegedeeld, heeft de Minister wel de over- tuiging gekregen, dat de toestanden in het bakkerijbedrijf dringend verbetering behoeven, zoodat eerlang maatregelen, die de onbeperk- te vestiging van nieuwe bakkerspatroons aan banden leggen, kunnen worden tegemoet ge- Stefanie meldt uit Rome: Ter gelegenheid van het huwelijk van Neer- land's kroonprinses heeft de Paus den nuntius opgedragen, het jonge pair uit zijn naam een speciaal in goud geslagen exemplaar aan te bieden van de herdenkingsmedaille voor de wereldtentoonstelling van de katholieke pers, die in de Vaticaansche stad gehouden wordt. TWEE NEDERLANDERS IN RUSLAND IN HECHTENIS GENOMEN. Het A. N. P. verneemt uit Moskou: Aan de jongste arrestaties in Rusland, waarbij, zooals men weet vele buitenlanders betrokken waren, schijnt nog steeds geen ein- de te zijn gekomen. Het Duitsche Nieuwsbu,-eau meldt, dat hier bekend is geworden, dat een dezer dagen wederom twee buitenlanders, van Nederland sche nationaliteit, die als specialisten in Rus land werkzaam waren, zijn gearresteerd. DE PRIJZEN VAN LEVENSMIDDELEN Het secretariaat van den Centralen bond van Ned. Verbruikscooperaties schrijft: Het oeconomische bureau van den bond heeft thans wederom gegevens verzameld om- trent de prijzen van 25 levensmiddelen, bij 20 cooperaties. Sinds de vorige publicatie, die betrekking had op den toestand op 17 Decem ber 1936, toen de gemiddelde prijsstijging sinds 24 September j.l. 2.02 pet. bedroeg, is er bijna geen wijziging in dit cijfer gekomen. Op 31 December 1936 bedroeg de gemiddel de prijsstijging nl. 2.04 pet. en op 7 Januari 1937 2.05 pet. In de prijzen van de afzonder- lijke producten is echter wel eenige verande- ring waar te nemen. De broodprijzen zijn bij eenige cooperaties iets gedaald, zoodat deze nu 1/2 tot 1 pet. beneden het niveau van 24 September 1936 gedaald zijn. Daarentegen zijn de prijzen van bruine boonen, groene erwten, vermicelli, griesmeel, havermout, rijst, Goud- sche kaas en groene zeep iets verder gestegen. De prijzen van jam, eieren en boter daalden sinds 17 December licht. De grootste prijsver- hoogingen sinds 24 September vertoonen thans de volgende producten: bruine boonen 7.2 pet., groene erwten 3.3 pet., vermicelli 11.5 pet., griesmeel 18.3 pet., rijst 3.2 pet., Goudsche kaas 7.7 pet. eieren 6.3 pet., boter 4.5 pet. en zachte zeep 5 pet. iHrj stopte de bewuste chdque in een enve- loppe, sloot er een klein briefje bij in en maakte de enveloppe met drie lakken zorg- vuldig dicht. Jimmy was bij hun ontmoeting in Boelawayo goed bij kas geweest en had hem toen een flinke som gelds voorgescho- ten. Maar bij Jimmy was het goed bq kas zijn geen permanente toestand. ,,Maar al is dit karweitje nu afgeloopen, daarom ben ik nog niet klaar," zei Anthony tegen zich zelf, toen de brief gepost was. ,,Tot dusver heb ik er niet veel van terechtge- bracht. Maar daarom niet getreurd. Om te beginnen gaan we ons nu vermommen en dan op naar Pont Street, nummer 487/' Hij pakte zijn koffer, ging riaar beneden, betaalde zijn rekening en gaf order een taxi te bestellen en zijn koffer op te laden. Hij had de gebruikelijke fooien al gegeven en stond juist op het punt van weg te gaan, toen een picolo met een brief op een blaadje in looppas dwars de zaal door op hem af kwam. „Geen tien tellen geleden voor u gebracht, meneer." Met een zuoht offerde Anthony zijn zoo- veelsten shilling. Daama stapte hij in en de taxi zette zich met een pijnlijk knarstn in be- weging. Binnen ging Anthony op zijn gemak in een van de hoeken zitten en ritste de en veloppe open. Die enveloppe had als inhoud een merk- waardig schrijven. Anthony moest het vier maal overlezen, v6br het tot hem doordrong, waar het over ging. In gewoon-begrijpelijke taal de brief was niet in gewoon-begrijpe lijke taal, daar correspondeeren in gewoon- begrijpelijke woorden niet op het Departement van Buitenlandsche Zaken aangemoedigd wordt werd erin geconstateerd, dat: Mr. McGraht dienizelfden dag van Afrika in En- geland aangekomen was; dan werden er, heel voorzichtig, ettelijke toespelingen gemaakt op de memoires en w.rd Mr. McGrath beleefde- lijk de raad gegeven, om te dien opzichte niets te doen vddr en aleer hjj een gesprek gehad KONING LEOPOLD IN HET NEDER LANDSCHE GEZANTSCHAP TE BRUSSEL. De correspondent van de N. R. Crt. te Brus- sel meldt: Bevestigd wordt dat koning Leopold IH op 21 Januari a.s. een Indischen dansavond in het Nederlandsche gezantschap zal bijwonen. Al leen enkele zeer hooggeplaatste genoodigden zullen daarbij aanwezig zijn. NIEUWE VLIEGTUIGEN VOOR HET LEGER Naar gemeld wordt, heeft het departement van Defensie besloten, aan de N.V. Nederland sche vliegtuigenfabriek Fokker te Amsterdam een opdracht te verstrekken tot den bouw van 16 groote vliegtuigen, z.g.n. luchtkruisers van het type T. 5. Bedoeld type werd na een zeer grondige studie door de Fokkerfabrieken, in nauw over- leg met de daartoe ingestelde commissie van deskundigen van de luehtvaartafdeeling te Soesterberg, ontwikkeld. Hoewel uiteraard uit overwegingen van landsbelang omtrent de te bouwen vliegtuigen geen details kunnen worden meegedeeld, staat vast, dat bedoeld vliegtuigtype zich kenmerkt door een zeer hooge snelheid, bijzonder zware bewapening en een zeer grooten actieradius. Wij vernemen, dat de vliegtuigen elk zullen worden voorzien van twee Engelsche Bristol Pegasus 20 motoren, elk ontwikkelende 925 P.K. Het vliegtuig is een middendekker, en wordt natuurlijk voorzien van een intrekbaar landings to estel. MR. H. J. KNOTTENBELT. ,,De Vrijheid" verneemt, dat Mr. H. J. Knot- tenbelt, lid van de Eerste Kamer der Staten- Generaal, aan het hoofdbestuur van de libe- rale staatspartij ,,De Vrijheidsbond" heeft medegedeeld, dat hij niet in aanmerking wenscht te komen voor een hemieuwing van zijn mandaat bij de a.s. verkiezing van leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. SPANJE KOOPT EIEREN VAN ONS. s Naar het Handelsblad verneemt, hebben de samenwerkende eieren-codperaties Woensdag vijf duizend kisten a 720 stuks, dus in totaal 3.6 millioen eieren, naar Spanje verkocht tegen een prijs, die 20 cents ligt boven den prijs, die Woensdag in Engeland kon worden gemaakt. Een ongeveer even groot quantum gaat deze week ingevolge het plan-Deterding naar Duitschland. Het totale quantum van ongeveer zeven a acht millioen stuks eieren, dat nu naar Duitschland en Spanje gaat wordt practisch gesproken onttrokken aan den export naar Engeland, zoodat de zeer beperkte kritig van importeurs van Nederlandsche eieren aldaar te weinig dreigen te zullen ontvangen. Teneinde dit te voorkomen, kwam Donder- dagochtend dan ook reeds een hoogere bieding uit Engeland, waardoor op de Nederlandsche markten 10 h 15 cents meer besteed kon wor den dan Woensdag. Niettemin blijft de eier- prijs voor dezen tijd van het jaar nog steeds te laag. SCHIPHOL IN DEN MIST. Het slechte weer regen, gepaard gaande met vrij zwaren mist heeft tot gevolg ge had, dat Donderdagmorgen geen der verkeers- machines op Schipaol heeft kunnen landen. De uit Londen vertrokken machine, de nieuwe Douglas D.C. HI, de ,,Ibis", die be- stuurd werd door den gezagvoerder Scholte, heeft een landing gemaakt op het vliegveld De Kooi bij Den Helder. Het voornemen was, van daar verder door te vliegen naar Scandinavie, in welk verband van Schiphol een extra machine met voor het Noorden bestemde passagiers naar De Kooi is vertrokken, ten einde dezen gelegenheid te geven in de ,,Ibis" over te stappen. had met Mr. George Lomax of met zekere an- dere heeren, die nogal doorluchtig schenen te zijn, ten minste, met de meeste discretie werd daarop gezinspeeld. En ten slotte bevatte het een uitnoodiging om het eerstkomende week-end, te beginnen met den volgenden dag, Vrijdag, de gast te zijn van Lord Caterham, residentie „De Zeven Schoorsteenen". Over het geheel een zeer geheimzinnig en zeer zwaarwichtig document. Anthony genoot bij het lezen envan. „'t Brave vaderland," mompelde hij tevre- den. ,,Twee etmalen te laat, zooals gewoon- ljjk. Jammer! Een uitnoodiging voor „De Schoorsteenen". Maar ik kan daar niet naar toe gaan onder valsche vlag. Misschien is er een behoorlijke uitspanning in de buurt. Dan zou Anthony Cade daar kunnen gaan logeeren, zonder dat het iemand aanstoot geeft." Hjj boog zich uit het portierraampje en gaf den chauffeur andere 'nstructies. De man nam ze met een minachtend geknor in ont vangst. Na een minuut of tien hield de taxi voor een van Londen's zesde-rangs-hotels stil. De vracht en de fooi waren echter, tot groote tevredenheid van den chauffeur, in overecn- stemming met het punt van vertrek. Anthony besprak een kamer, ging de mor- sige, muffe conversatie-zaal binntn, haalde een vel papier met .Hotel Blitz" als hoofd uit zijn zak te voorschijn en zette zich tot schrijven. Hij begon met den schrijver van het epistel er op opmerkzaam te maken, dat hij al twee dagen geleden, te weten Dinsdag, in Londen was aangekomen, vertelde hem verder dat hij het manuscript al aan Balderson en Hodgkins had overhandigd tn dat hij tot z'n groote spijt voor de vriendelijke uitnoodiging van Lord Caterham moest bedanken, daar hij Engeland bjj de eerste de beste gelegenheid alweer dacht te verlaten en onderteekende ,,Uw dienstw. James McGrath." Die snijdende Noordenwind is oorzaak dat menschen met zwakke luchtpijpen dadelijk gaan hoesten. Past op, grijpt nog heden in, want Ge staat meer dan anderen bloot aan een chronische bronchitis, die lang duurt! VerzorgU daarom dadelijk met het voor U aange- wezen middel, de nieuwe versterkte Abdijsiroop. Dat is een natuurlijk kruiden-middel en werkt zacht en grondig op Uw aangedane slijmvliezen. Bovendien is in de nieuwe Abdijsiroop nu nog toegevoegd de krachtig hoest-bedwingende stof codeine, welke uiterst snel en verrassend Uw hoest verdrijft en Uw bronchitis tot staan brengt. Terecht noemt men thans Akker's Abdijsiroop om zijn bijzondere samenstelling ,,'s Werelds beste Hoest-siroop", want de werking bij Hoest, Griep, Bronchitis, Asthma is werkelijk verbazing-wek- kend, dat zult U bij de aanwending ondervinden. Verlaagde prijzen75 ct. f 1.25, f 2.-. f 3.50 p. Ifacon. (Ingez. Med.) HET KERKELIJKE HUWELIJK TE ROME. In Roomsch Katholieke kringen te Rome, maakt men er volgens Stefani met voldoening melding van, dat ruim 94 procent van de in het afgeloopen jaar gesloten huwelijken in de katholieke kerk zijn voltrokken. Aangezien men vrij is in de keuze van de reeks der huwelijksvoltrekking, beschouwt men het vermelde percentage als een bewijs van de groote gehechtheid der bevolking aan den Roomsch-Katholieken godsdienst. LIEVER BOTER DAN KANONNEN. In een rede gehouden op een banket van de buitenlandsche persvereeniging te Londen, heeft de Britsche minister van buitenlandsche zaken, Eden, verklaard: Het zou belachelijk zijn, te beweren, dat het nieuwe jaar zijn intrede heeft gedaan zon der talrijke verontrustende, ja zelfs dreigen- de factoren in Europa. De toestand van Spanje blijft in de geheele wereld de grootst mogelijke bezorgdheid wekken. Ik geloof niet, dat Spanje als gevolg van den burger- oorlogvonvermijdelijk hetzij een fascistische of een communistische regeering zal krijgen. Integendeel; wij meenen, dat geen van beide bewindsvormen, die niet uit Spanje. af- komstig zijn, daar lang kan blijven bestaan. Mettertijd zal zich in Spanje een eigen Spaan- sche regeeringsvorm ontwikk.ien. De Britsche regeering heeft herhaaldelijk verklaard, dat zij iedere splitsing van Europa in aanhangers van tegengcstelde ideologieen verwerpt. Zij meent, dat het voor den vrede van het grootste belang is, dat wij ons ge heele moreele en politieke gewicht tegenover deze exclusiviteitsdoctrine stillen en wanneer ik dit zeg, meen ik de gevoelens van de ge heele Engelsch-sprekende wereld te vertolken. Voortgaande zeide hijWij galooven niet in een conflict, wij gelooven in samenwerking en laten geen enkel land buiten deze samen-- werking. Met genoegen heb ik de verklaring ,,Zieizoo," zei Anthony, terwijl hij den post- zegel met de muis /an zijn hand aandrukte. „Nu wordt het ernst. James McGrath gaat af en Anthony Cade komt op." Hoofdstuk VHI. Het eerste slachtoffer. Dienzelfden Donderdag had Virginia Revel den heelen middag in Ranelagh getennist. Op den terugweg van de banen naar huis ging ze op haar gemak in een hoekje van haar luxueus-ingeriohte auto zitten en repe- teerde, met een geamuseerden glimlach om haar frissche roode lipp;n, haar rol in het onderhoud dat haar thuis te wachten stond. •Het kon natuurlijk zijn, dat de chantage-man, zooals ze hem noemde, niet zou komen op- dagen, maar in haar hart was zij overtuigd, dat ze hem wel te zien zou krijgen. Ze was zoo'n gemakkelijke prooi geweest! Maar voor dien middag had ze een kleine surprise voor hem bedacht. De auto hield voor de stoep van haar huis stil en ze stapte uit. Maar met haar voet al op de eerste stoeptree keerde ze zich naar den chauffeur om en vroeg: ,,Hoe gaat het met je vrouw, Walton? Ik heb 't heelemaal vergeten te vragen." ,,Heel wat beter, mevrouw. De dokter heb geizegd, dattde vanmiddag laat nog effe komt kijken. Heeft u de auto nog noodig, mevrouw Virginia dacht even na. „Ik ga straks weg, uit de stad voor het week-end. Trein van 6.40 Paddington, maar daar hoef je niet voor terug te komen, dat gaat even goed met een taxi. Ik vind't beter, zie-je, dat jij er bij bent als de dokter komt. En als die denkt, dat een paar dagen uit de stad je vrouw goed zouden doen, ga dan voor het week-end ergens met haar naar toe. De kosten zijn voor mijn rekening." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1