ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKEKTJES No. 9554 WOENSDAG 13 JANUARI 1937 77e Jaargang Binnenland. Buitenland. De burger-oorlog in Spanje EERSTE BLAD Burgemesster en Wethouders van TER NEUZEN 25.000 stuks Vlamovenstraatklinkers, 1e sort, z.g.n. eenigszins getrokken. TER NEUZEN, 13 JANUARI 1937. gjuanki. Mutjrw.t Kimamzntt&rx&w- www -.sxjuac lorau TER NEUZENSCHE COURANT AKONNEMENTSFRUS: Binnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post 1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar v'oor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Atsconementen voor bet buitenland alleen bij vooruitt.etaling. Wgecfster: Finn a P. J. VAN DE SAVDE GIRO 38150 TELEFOON No. 2ft. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,20 Kl.F.lNF. ADVERTENTKNper 5 regels 50 cent bjj vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst dag voor de ultgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRUDAGAVOND. vragen v66r 30 JANUARI 1937, prijsopgave voor bet eventueel leveren, franco voor den wal te Ter Neuzen van: Voorwaarden verkrijgbaar ten kantore van dfi Gemeentewerken aan de Markt te Ter Neuzen, waar ook nadere inlichtingen worden gpegeven. Ter Neuzen, 13 Januari 1937. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELLEGEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVULLE, Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN. maken bekend, dat het verzoek van M. M. VAN DE VELDE, bakker, wonen- de te Ter Neuzen, Baandijk 14/16, om op het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neu zen, Sectie M, no. 200, een bakkerij te mogen oprichten en in werking brengen, door hen is ingewilligd. Ter Neuzen, den 12 Januari 1937. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELLEGEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVULLE, Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter gemeente-secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van de N.V. BATAAF- SGHE IMPORT MAATSCHAPPIJ, Verkoop- kantoor van „Koninklijke/ShelI" producten, gevestigd te 's-Gravenhage, Carel van Bij- landtlaan no. 16, om vergunning tot het uit- breiden van haar opslagplaats voor aardolie- producten, op het per*ceel kadastraal bekend in sectie K, no. 313. Op Dinsdaig 26 Januari a.s. des namid- dags om drie uur zal in het gemeentehuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren bebben, kunnen gedurende drie dagen vodr bet loovengemelde tijdstip ter secretarie der ge meente kennis nemen van de ter zake inge- komen schrifturen. De aandacht van belanghebbende wordt er •p gevestigd, dat volgens de bestaande juris prudence niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, «He niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op de bovenbepaalde dag voor het ge- meentebestuur zijn verschenen teneinde bun bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 12 Januari 1937. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELLEGEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. HET PRINSELIJK ECHTPAAR TE KRYNICA. De burgemeester van Krynica heeft een verzoek tot zijn gemeentenafen gericht, waar- tn gezegd wordt: ,,De jonge en geziene gasten ■jjn in ons land gekomen om uit te rusten en rich te ontspannen. Wij verzoeken de bevol- h-tng alle opdringerigheid na te laten en de hooge gasten te ontzien en te behandelen als neer geziene, voorname gasten, die men met rust moet laten". •FFICIEELE BELANGSTELLING VOOR HET PK1NSELLIKF. PAAR. Uit Warschau meldt men: Hr. Ms. gezant te Warschau, Dr. Lambert Karsten, is op weg naar Krynica. Daarheen was ook reeds de chef van de West-Europee- »6he afdeeling van het Poolsche ministerie van buitenlandsche zaken ZalesJfi vertrokken. Maarschalk Smigly Rydz, die zich thans te Zakopane bevindt, izal tegen het einde der week te Krynica komen om der Prinses zijn •pwachting te maken. GKOOTMOEDF.lv EN KLEINDOCHTER. In het late middaguur van den 7en Januari J.I. heeft Prinses Juliana een daad van pieteit ▼erricht, welke eerst thans bekend is gewor- «len. Op een oogenblik, dat alien zich in gis- fljngen omtrent het uur van vertrek voor de huwelijksreis verdiepten, heeft Prinses Juliana het paleis Noordeinde verlaten. Voor het ge- denkteeken van de Koningin-Moeder in het rosarium op het Jozef Israelsplein heeft zij bij het invallen van de duistemis een ruiker van blauwe tulpen en aronskelken, hijeen ge- houden door een wit lint, neergelegd en enkele oogenblikken in gedaichten verzonken voor het monument gestaan. Uit deze daad kan blijken, dat de gedachten van de bruid op dezen dag ook uitgingen naar haar, die gedurende haar Jeven door geheel Nederland bemind en geeerd was en wier nagedachtenis ook tbans nog in dankbare berinnering bij het Nederlandsche ▼oik voortleeft. De volgenden dag heeft de Prins van Wal- deck, een breeder van wijlen de Koningin- Regentes, eveneens bloemen aan den voet van bet gedenkteeken in het rosarium neergelegd. DE BFZICHTIGING VAN DE TROUWKAMEB. Van de dezer dagen geboden gelegenheid de kamer van den burgemeester en de trouw- kamer van het Haagsehe stadhuis waar het burgerlijke huwelijk tusschen Prinses Juliana en Prins Bemhard is voltrekken te bezicbtigen, hebben ongeveer 7400 personen gebruik gemaakt. Het hierbij geheven entree-geld heeft een totaal van ruim 1800 opgeleverd, welk be- drag ten goede komt aan de algemeene armen te 's Gravenhage. GELUKWENSCHTELEGRAMMEN VOOR HET KONINKLIJK HUlS. De Nederlandsche telegraafdienst heeft ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard rend 9000 felici- tatietelegrammen aan het Koninklijk huis af- geleverd. Hierbij waren verscheidene zeer lange telegrammen. Het langste bevatte niet minder dan 3000 woorden. Van het totale aantal waren ongeveer 2000 telegrammen uit Indie afkomstig en 7000 uit Nederland. Van deze laatsten waren ongeveer 5000 stuks op het bijzondere daarvoor ontwor- pen formulier aangeboden, de overige waren deeis gewone telegrammen, deels werden deze aangeboden op een der bestaande 5 soorten van geluktelegrammen. Van de 5000 spe'ciale huwelijkstelegrammen, van welke men, zooals bekend, op hetzelfde formulier een afsohrift kon krijgen, zijn ruim 2500 van deze afschriften verstrekt. Aanvra- gen daartoe komen nog steeds binnen, hieraan zal zoolang de voorraad formulieren toerei- kend is, worden voldaan. HET PRINSELIJKE JACHT. Het hoofdbestuur der NederlandSicbe ver- eeniging van huisvrouwen is met het alge- meen comity tot aanbieding van een nationaal huwelijksgeschenk overeengekomen, dat het aandeel der vereeniging in voornoemd ge- schenk zal bestaan in de keuken-inrichting van het Prinselijk jacht, welke geheel door haar zal worden verzorgd. HET VERBOND VOOR NATIONAAL HERSTEL. In een adres aan den Mijiisterraad heeft het hoofdbestuur van het Verbond voor Nationaal Herstel verklaard, dat het de overtuiging is toegedaan, dat snel en krachtig de achterstand in de defensiemiddelen in Nederland en Indie moet worden ingehaald en dat het kennis ge- nomen heeft van den geest, waarmee het Zwit- sersche volk bezield is, om zijn zelfstandig- heid van land en volk te handhaven, hetwelk o.a. gebleken is uit de ruime overteekening van een door de Zwitsersche regeering uitge- schreven vrijwillige oorlogsleening tegen lagen rentes tandaard. Adressant is de meening toegedaan, dat ook ons volk met denzelfden geest ten aanzien van de verdediging van ons rjjk bezield is en hij dringt er derhalve krachtig op aan, zoo spoedig mogelijk in ons land eveneens een vrij willige oorlogsleening tegen lagen rentestan- daard uit te schrijven. EEN 3 LEENING INDIe. Naar verluidt, is weldra de aankondiging te verwachten van een nieuwe 3 ptct. leening van Indie met een looptijd van ongeveer 30 jaar en tegen den koers van 96% De leening zal dienen ter conversie van de nog uitstaan- de 4 Indische leeningen. Deze leening zou wederom door den Neder- landschen staat worden gegarandeerd. Van de 4V2 leening Ned.-Indie 1930 stond op 1 Januari 1930 f 67.550.000 uit en van de 4% leening 1931 op denzelfden datum f 90 millioen. Naar de N. R. Crt. ter bevoegder plaatse vernam, had de regeering Dinsdagmiddag nog geen beslissing genomen. MINISTERS GELISSEN EN DECKERS NAAR SCANDINAVIE VERTROKKEN. l>e Ministers Gelissen en Deckers, vergezeld van de heeren Lamping, directeur van de han- delsaccoorden en Peters, secretaris van den Minister van Landbouw en Visscherij, zijn Dinsdagavond om 6.51 uur uit Den Haag ver trokken, om via Hamburg naar Scandinavie te reizen. Naar men weet geschiedt deze reis ter be- vordering van het handelsverkeer tusschen Nederland en de Sicandinavische Staten. MINISTER COLIJN NAAR HET BUITENLAND. Aa Vrijdag zal de Minister-president Dr. H. Oolijn zich voor ongeveer tien dagen met verlof naar het buitenland begeven. HET INITIATIEF VAN DR. H. COLIJN. De correspondent van het Handelsblad te Brussel schrijft, dat ofschoon men te Brussel nog steeds geen officieele mededeelingen heeft ontvangen omtrent de plannen van Minister- pr^pident Colijn betreffende bet openen van nieuwe economische besprekingen tusschen Nederland, Belgie en de Scandinavische lan- den over een tariefovereenkomst wordt dit initiatief van den heer Colijn, blijkens mede- deeling van de ..Courier de la Bourse", in Bel- gische zakenkringen levendig besproken en gunstig beoordeeld. Met de depreciatie van den gulden is de laatste practis'che hinderpaal tot het tot stand komen van een overeenkomst, zooals die op de conferentie van Ouchy den deelnemers voor den geest zweefde, uit den weg geruimd. Het bind besluit met de verklaring dat de nieuwe poging in Belgie met levendige belangstelling wordt begroet. Ook de ,,Agence Economique et Financi5re" wijst er op, dat het initiatief van den Neder- landschen minister-president, zoover het niet in het gebied der platonische wenschen blijfb steken, in Belgie met vreugde zal worden ontvangen. ,,Zonder twijfel kan men niet vergeten dat de plechtige verklaring van koning Albert be treffende de gevaren van de economische autarkie alsmede de eerste pogingen van de Belgische diplomaten te Ouchy in het werk gesteld zijn afgestuit op de onverschilligheid van de meerderheid der landen. Dat tnag ons echter niet weerhouden. den Nederlandschen minister-president een vplledig succes bij zijn nieuwe poging toe te wenschen. De kleine sta ten zouden een groote rol kunnen spelen bij den economischen wederopbouw van Europa. Indien het bezoek van den Zweedschen koning aan Brussel ertoe mocht bijdragen het project van den heer Colijn te ondersteunen, dan zou de gedachte van een uitbreiding der .confe rentie van Oslo in Belgie op vruchtbaren bodem vallen. Het zou echter tot niets leiden op de vele conferenties, die sedert het einde van den oorlog reeds hebben plaats gehad, een nieuwe te doen volgen indien men het niet te voren eens ware geworden over een minimum programma dat men bereid is te respecteeren en te realiseeren." Aldus de „Agence Econo mique et Financi5re". ROEMLOOS EINDE VAN DE BLIKGHHAKT-TRAGEDIE. Toen indertijd de voorraden blikvleesch uit- geput waren en de minister van Landbouw niet van plan was, om uit sociale overwegin- gen tot een agrarisch niet verantwoorde tweede afslachting over te gaan, nam de mi nister van Sociale Zaken de zaak z61f ter hand. Hij sloot een overeenkomst met iemand die een nieuw procedd had uitgevonden voor het maken van blikgehakt uit spek, nuchter kalfsvleesch, rundvleeach, varkensvleesch, melkpoeder, zetmeel en veel kruiden. Een mil lioen blikken van een kilo zouden worden ge- leverd en daama meer. Te IJmuiden werd een fabriek opgericht. Na een onverwacht bezoek van Minister Slingenberg aan de Umuidensche fabriek, verscheen een communiqilS, waarin precede en product zeer werden geroemd. iDaarna hebben wij em incognito"-bezoek gebracht, waarbij wij tot de conclusie kwa- men, dat de door Sociale Zaken 'bedongen prijs z66 laag was, dat de fabriek geen goede waar k6n leveren. De koeien, die wij hebben zien slachten, waren van een dusdanigen habitus, dat zij thuis hoorden - a een destructor, z6o mager en armelijk waren zij. Bovendien was het zetmeelgehalte van het gehakt hooger dan wordt toegelaten door de Warenwet, voor welks naleving Sociale Zaken z51f moet zor- gen Eeniigen tijd nadat de distributie tvas be- gonnen, kwamen de klachten reeds binnen. Wij meenen, aldus het Handelsblad, dat het ge- meentebestuur van Eimmen het eerste was, dat een partij terug zond, als niet voor consump- tie geschikt. Het heette toen, dat er een kleine fout in het proc6d6 schuilde; in een deel der autoclaven was de temperatuur te hoog, waardoor caramelleering optrad. Het gehakt" was een soort bruine pastei, die oneetbaar was. De fabriek werd toen tijdelijk gesloten naar het heette. Of zij nadien nog eens weer gewerkt heeft is ons niet met zekerheid be kend. Thans vememen wij, dat de directie der speciaal voor dit doel te IJmuiden geinstal- leerde fabriek, surseance van betaling heeft aangevraagd. De fabriek was gevestigd aan de Zuidzijde van de Vissehershaven. DE DUITSCHE RIJKSDAG GAAT \ERDWIJNEN. In bevoegde Duitsche kringen wordt niet 1 anger ontkend, dat het plan bestaat den Rijksdag tegen 30 Januari a.s., den vierden verjaardag van het hewind van Hitler, bijeen te roepen. Uitdrukkelijk worden daarentegen alle gerucbten aangaande wijEigingen in de samenstelling van het kalbinet tegengespro- ken. Dit geldt in het bijzonder voor het steeds weder opnieuw opduikende gerucht, dat Goe- ring de functie van rijkskanselier van den leider zou ovememen. Het is waarschijnlijk, dat de Duitsche Rijks dag in zijn tegenwoordigen vorm op 30 Jan. voor de laatste maal zal vergaderen. Hij zou dan worden ontbonden en er zouden geen nieuwe verkiezingen volgen. Met dezen Rijks dag zouden dan de laatste overblijfselen van het parlementarisme worden begraven. De Rijksdag zou in dit geval plaats maken voor een ander lichaam hetwelk in zijn samenstel ling ongeveer zou beantwoorden aan den grootcn fascistischen raad in Italie, alleen lei- dende partijfunctionarissen en hooge staats- amibtenaren zouden er zitting in nemen. SIANFOE IN ROODE HANDEN. De voorhoede van de communistische legers onder commando van Tsjoe Te en Mao Tse- toeng bevindt rich op het oogenblik op onge veer vijf mijl afstand van Sianfoe. In de stad zelf zijn de communist en thans meester. De toestand voor de vreemdelingen in Sian foe wordt onhoudbaar. Vooral de Duitschers loopen groot gevaar tengevolge van het Duitsch-Japansche verdrag, en ook de onder- danen van de z.g. ,,Imperialistische" landen; men neemt derhalve maatregelen om alle vreemdelingen te evacueeren, hetgeen even- wel op moeilijkheden stuit, aangezien de mui- ters de spoorlijnen en bruggen ten oosten van de stad hebben vernield. De Engelschen tn Amerikanen organiseeren nu de evacuatie met autobussen. Het D.N.B. meldt uit Sjanghai dat volgens een verslaggever van een Chineesch blad, die zeojuist uit de provtncie Sjensi is terugge- keerd, de toestand aldaar met den dag em- stiger wordt. De bevolking leeft in een pa- niekstemming. Er vindt een algemeene uit- tocht naar de naburige prcvincies plaats. Generaal Jang Hoe-tsjeng zou op 1 Januari j.l., bij gelegenheid van een troepenparade in Sianfoe zijn bondgenootschap met de com- munisten hebben bekend gemaakt. De krijgsverrichtingen. De rechtsche troepen hebben den opmarsch ten westen van Madrid voorloopig gestaakt. Ze zijn thans bezig hun veroverde stellingen te consolidteeren en alles voor de komende operaties in gereedheid te brengen. In de straten van de hoofdstad gaat het verkeer thans zijn gewonen gang en hebben de jongste maatregelen, genomen voor de evacuatie, geen wijziging in het stadsbeeld kunnen brengen. De correspondent van Havas merkt dienaangaande op, dat de ontrhiming van de stad niet gemakkelijk zal geschieden, aangezien vele inwoners te kennen hebben ge- geven hun huizen niet in den steek te willen laten. In den sector-Aranjuez zijn nog enkele ge- vechten geleverd en hebben de rechtsche tree- pen de stellingen der regeeringstroepen te Al- gador en ten N.O. van Algora Mirabueno be- stookt. Deze aanval is door de regeerings troepen afgeslagen. In het gebied van Soria (provincie Burgos) heibben de rechtsche troe pen een aanval der regeeringstroepen op de stellingen te Algora afgeslagen. Van de overige fronten geen nieuws. Terechtstellingen. Naar Havas uit Bilbao meldt, zijn de com mandant van het rechtsche schip Virgendel Carmen en de eerste stuurman door de recht- bank van Bilbao wegens zeerooverij veroor- deeld en Dinsdagmorgen gefusilleerd. De be- manning van de Virgendel Carmen had inder tijd een regeeringsschip aangehouden en de bemanning en de passagiers gedood. Wederom een Russisch schip aangehouden. Tass het telegraafagentschap der Sowjet- Unie meldt, dat de bladen bekend maken, dat oorlogsschepen der Spaansche rechtsche troe pen zich op 8 Januari j.l. hebben meester ge maakt van het Sowjet-Russische stoomschip Smidowitsj dat zij opbrachten naar een door de opstandelingen bezette haven. De Smidowitsj kwam met een lading levens- middtlen, welke bestemd was voor een Spaan sche repubiikeinsche organisatie, van Lenin grad. Tass voegt hier aan toe: Reeds verschei dene malen hebben fascistische piraten de moeite genomen een onderzoek in te stellen aan boord van Sowjet-Russische schepen zon- der daarbij eenig wapen te vinden. De generaals der opstandelingen zullen niet ontkomen aan de verantwoordelijkheden, welke zij loopen wegens deze onbeschaamde in bezitneming en nasporingen in Sowjet-Rus sische schepen." DE KOMENDE VERKIEZINGEN. De Partijraad der S.D.A.P. heeft voor de Kamerverkiezingen zes lijsten vastgesteld. Die voor kieskringen Rotterdam, Dordrecht en Middelburg luidt als volgt: 1. J. ter Laan, 2. Mr. L. A. Donker, 3. Prof. J. van Gelderen, 4. A. Kievit, 5. H. van Sleen, 6. H. J. van de Borne 7. G. Akkerman, 8. H. van Dijk, 9. R. Laan, 10. Mr. E. Ham burger, 11. P. de Bruin, 12. J. Spronkers, 13 Mej. Adri Pomper, 14. A. C. de Pauw, 15. J. C. de Bonte. De partij zal zich nog per referendum over deize lijsten hebben uit te spreken. STEMDISTRICTEN. Ged. Staten hebben de gemeente Vogel- waarde in vier stemdistricten verdeeld, om- vattende het grondgebied van de voormalige gemeenten Stoppeldijk, Boschkapelle, Osse- nisse en Hengstdijk. RIt?KSPOSTSPAAKBANK. In den loop der maand December werd aan het kantoor der posterijen alhier op spaar- bankboekjes ingelegd 55.769,04 en terugbe- taald 38.555,56;'derhalve meer ingelegd dan terugbetaald f 17.213,48. Er werden 26 nieuwe boekjes uitgegeven. DE GE1LLUM3NEERDE BOOT. De ge'illumineerde motorveerboot der pro vincie Prins Willem I'» heeft Maandag een bezoek gebracht aan Breskens en ligplaats genomen in de nieuwe haven. Bagrijpelijk was het daar des avonds, toen de lichten ontstoken waren, zeer druk, daar velen het sprookjes- schip wilden zien. Omstreeks 9 uur is de boot met voile verlichting vertrokken, hetgeen voor de toeschouiwers een fantastiseh schouwspel was. GEVONDEN VOORWERPEN. De inspecteur van politie alhier maakt be kend, dat omtrent onderstaande gevonden voorwe-rpen inlichtingen te bekomen zijn aan de daarachter vermelde adressen. ^Duimstok, Smallegange, Koedijk. Drilboor met figuurzaag, G. J. Minnik, D.- Visserstraat 46. Paar dameshandschoenen en alpinomuts, A. van Hecke, Nieuwediepstraat 84. Polshorloge met armband, W. Dees, Singel- weg 18, Axel. Portemonnaie met inhoud, G. Neels, Noord- straat 20. Rijwielbelastingmerk (kosteloos), J. Willem- sen, Dijkstraat 75. Jongensjas, wed. Michielsen, Kazernestr. 14. Wollen kinderhandschoentje, K. Hamelink, Roeiersgang 4. Regenjas, G. Klaassen, Noordstraat 93. gj-iep/ De koorts daalt onmiddellijk, De besmetting wordt gestuit, De ziekte-duur wordt ingekort, Steeds goede resultaten met Volgens recept van Apofheker Dumonf Overal verkrijgbaar. Per 12 stuks 52 cent. 'Ingez. Med.) Lipssleutel, P. Geelhoedt, Mart. Eijkestr. 25. Handschoen, T. Dekker, Verl. van Steen- bergenlaan 15. Nieuwe pet, C. Dieleman, Kijkuit K 56, Axel. Paar dameshandschoenen, M. Rouw, Baan dijk 7. Damestasch, C. DraJbbe, O 170. Polshorloge, G. Hamelink, Dijkstraat 27. Drie dameshandschoenen, K. van Tatenhove, i Noordstraat 86. Twee huissleutels en een boekje, bureau van politie. Tortelduif, Van Leeuwede Vriendt, Nieuw- straat 46. GODSDIENSTOEFENING TE GENT. Ter gelegenheid van het huwelijk van H. K. H. Prinses Juliana is een plechtige godsdienst- oefening gehouden in de Hervormde Kerk te Gent. De dienst werd bijgewoond door den Ne derlandschen Consul, den burgemeester van Gent, den Commissaris van het Arrondisse- ment en verscheidene civiele en militaire per- soonlijkheden. AUTOBUSCONCESSIES. Reeds in December 1935 vroeg J. van Fraassen te Goes om vergunning tot het in werking brengen van een dagelijkschen auto- busdienst van Goes over 's Gravenpolder naar Hoedekenskerke (steiger) en in Augustus 1936 vroeg J. 'Hendrikse te Goes hetzelfde. Ged. Staten deelen mede, dat zij niettegen- staande verschillende ingebrachte bezwaren van meening blijven, dat hoe men ook denken moge over de bestaande tramverbinding Hoe dekenskerkeGoes en hare capaciteiten, een autobusdienst tusschen de aanlegplaats te Hoedekenskerke en Goes met haar spoorweg- station anderzijds niet gemist kan worden, zulks op de door hen in hun besluit van 7 December 1934 uitvoerig ontwikkelde gron- den, welke nimmer weerlegd zijn en hunne beteekenis dan ook geenszins hebiben verlo- ren, integendeel, sindsdien nog ruimschoots bevestiging hebiben verkregen uit adressen van verschillende groepen der bevolking van de betrokken gemeenten. Ged. Staten mee nen dan ook als tweede vraag te moeten stel len of aan een der aanvragers om concessie deze kan worden verleend en zoo ja aan wien. Ged. Staten beantwoorden de eerste vraag bevestigend en meenen dat het meeste ver- trouwen moet worden geschonken aan J. van Fraassen, gezien de schier onberispelijke wijze, waarop hij autobusdienstondernemer voor de voile 100 sinds jaren den omvang- rijken en belangrijken dienst GoesMiddel burg zocwel naar de zienswijze van het rei- zend publiek als naar die van de toezicht uit- oefenende autoriteiten uitvoert, waartegenover staat, dat J. Hendrikse, carrosseriebouwer van beroep, niet dan door toevallige omstan- digheden, voortspruitende uit zekere, meestal financieele en overigens zeker weinig aange- name rilatien met den vroegeren, nu gefail- leerden concessionaris van een dienst Goes Hoedekenskerke M. de Bart eerst kortelings tot het bedrijf van autobusondememer, dat het zijne was en nog is, w;rd gedrongen. Ged. Staten stellen daarom voor het ver zoek van Hendrikse af te wijzen en aan Van Fraassen de concessie te verle:nen. EEN GOED VOORBEELD. De leerlingen der drie hoogste klassen van de openbare school te Kloetinge hebben zich vereenigd met het doel om in den besten zin des woords het ,,Weest welkom vreemdeling" in toepassing te brengen. Het is den laatsten tijd al meermalen voorgexcmen, dat ter plaat se minder goed bekende automcbilisten of op andere wijze reizande personen, die aandacht trokken door hun wijfelende houding over de richting, waarheen zij wilden, aangesproken werden door een der jongens, getooid met het K.L.M.-insigne, door die maatschappij voor de jongens beschikibaar gesteld, met de woorden: ,,Kan ik U van dienst zijn?" De jongens heb ben zich tot doel gesteld, deze vraag te stellen als zij daartoe aanl elding vinden, dan bij be vestigend antwoord den gevraagden dienst te bewijizen naar hun beste weten, maar iedere belooning daarvoor absoluut te weigeren. Het is een mcoi werk, mooi voor de vor- ming van hun karakter, mooi voor de bevor- dering van het vreemdelingenverkeer en een goed vooi'beeld voor anderen. Het is e:n te- genhanger voor de klachten, die meermalen terecbt geuit worden over te weinige beleefd- heid der jeugd tegenover vreemdelingen. LICHTEN VAN HET WRAK DER THAMES V. Sinds geruimen tijd is men werkzaam aan het lichten van het wrak van het sleepschip Thames V"', dat in de maand November 1.1. nabij Hansweert in het Zuidergat werd aan- gevaren door het Amerikaansche stoomschip Cranford". Dit laatste schip, welks voorste- ven in den lichter bleef zitttn, heeft dit mid- schips getroiien !n ondiep water om- hoog gezet, waar het zonk.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1