ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKERTJES m m mmm No. 9553 MAANDAG 11 JANUARI 1937 77e Jaargang Strandvonderij. Binnenland DANKBETUIGING EERSTE BLAD it g| m EEN HOUTEN R0EIB00T (vlet) VAN PRINSES JULIANA EN PRINS BERNHARD. Waar het ons tot ons leedwezen ditmaal niet mogelijk is, alien door de radio persoonlijk te bedanken, voor de allergrootste hartelijkheid en meeleven tijdens onze bruidsdagen en ons huwelijk, willen wij langs dezen weg daarvoor onze bijzondere erkentelijkheid uitspreken. Wij zijn diep getroffen door de algemeene vreugde en alles wat voor ons in deze gelukkige dagen werd gedaan, dat zooveel gloed en luister aan deze dagen bijzette. Wij betuigen daarvoor alien onzen warmen dank, niet in het minst hen, die op eenigerlei wijze hebben medegewerkt aan het nationaal huwelijksgeschenk of aan een der vele andere geschenken, die zoowel van uit het vaderland als uit den vreemde werden toegezonden. Voor den bloemenschat die ons wederom kwam verrassen en de gelukwenschen uit alle deelen van het rijk, zoowel als uit het buitenland, betuigen wij onze groote erkentelijkheid, waar het ons helaas niet mogelijk is, ieder persoonlijk te beantwoorden. JULIANA. BERNHARD. NEUZENSCHE COURANT ABON NEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Bui ten Ter Neuzen t. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post /5,60 per jaar *"oor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonftementen voor bet buitenland alleeD bii vooruitbetaling. Ultgeefster: Firms P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 2ft, ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20 Kf.F.rvF, ADVERTENTISNper 5 regels 50 cent bfj vooruitbetaling. Grootere letters en cliehAs worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bg regelabonnement tegen vermlnderd tarief, betwelk op aanvraag verkrjjgbaar is. Inzending van advertentien liefst 6f>n dag voor de uitgave. HIT BLAD VERSCHUNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. - v (Foto Ziegler, Den Haag. I De Burgemeester-Strandvonder van TER MEUZEN maakt bekend, dat in die gemeente is aangebracht en opgeborgen: van binnen en van buiten bruin geteerd, voor- aien van 3 bakken, de kop is beslagen met een stnk autoband, op den buiten achterkant staat in. witte letters het woord ,,Groningen" en aan de binnenzijde in roode letters en cijfers ,,No. 12429", op den kop aan stuur en bakboord staat in witte blokletters de naam: „Disponi- bel", welke slecht leesbaar is, aan den kop be- vindt zich een ring met een stuk ketting en Wuw De boot is opgevischt op de Weeterschelde. Vermeende gerechtigden worden opgeroepen •m zich, tot terugverkrijging van bun eigen- dom, te vervoegen bij den Burgemeester- •trand vender voomoemd. Ter Neuzen, 11 Januari 1937. De Burgemeester-Strandvonder voomoemd, P. TELLHGEN. HET VORSTELIJK HUWEUJR. H. K. H. Prinses Juliana en Z. K. H. Prins Bemhard hebben, zooals bekend, aan elk der bruidsmeisjes, als blijvende herinnering aan faun huwelijk, een fraaien armband aangebo- den. Deze armband-em voltooiden de bruidsjapon- nem, en waren, voor elke afzonderlijke japon, speciaal ontworpen met kleuredelsteenen, die de kleur der japon aooentueerden. Den bruidsjonkers werden als souvenir aan- getooden dubbele gouden mancihetknoopen, waarin in dmaille de verschiilende motieven van de wapens van Prinses Juliana en Prins Bern- bard verwerkt zjjn. De firma Steltman, Iiofjuwelier te Zwolle, wie al deze ontwerpen en de uitvoering was opgedragen, vervaardigde voorts nog een aan- tal, spectral ontworpen, zwaar zilveren siga- rettenkokers, poederdoozem en portretlijsten, alles voorzien van gouden wapenschilden en dmaille, welke geschenken het Prinselijk Paar ten geschenken heeft gegeven aan verschii lende gasten en speciale leden der hofhouding DE OVERTREDINGEN VAN VOORSCHRIFTEN VAN WERK- VERSCH.AFFING EN STEUNVERLEENING De landelijke vereeniging tot onderlinge verzekering tegen de nadeelige gevoigen van werkloosheid en ziekte, heeft van den minis ter Yan Sociale Zaken in antwoord op een desbetreffend schrijven bericht ontvangen, dat hij geen vrijheid kan vinden, ter gelegenheid van het huwelijk van H. K. H. Prinses Juliana algemeenc amnestie te verleenen aan hen, die zijn gestraft inzake overtreding van voor- schriften van werkverschaffing en steunver- leening. Het is eciiter de bedoelinig van den Minister, in bepaalde gevallen verzachting van straf toe te staan Ieder geVal zal daarbij echter op zichzelf moeten worden beoordeeld. OOMMISSIE VAN OVERLEG VAN DE DRIE MIDDENSTANDSBONDEN. In de dezer dagen gehouden vergadering van de commissie van overleg van de drie NederLandsche Middenstandsbonden heeft de Kon. Ned. Middens tandsbond met het oog op j de aanstaande totstandkoming van de Vesti- j gingswet Kleinbedrijf versc'iillende voorherei- dingen getroffen. Definitief werden vastge- steld de eischen van het Middenstandsdiploma Algemeene Handelskennis, welke door een oommissie waren ontworpen. Bevorderd zal worden, dat dit diploma algemeen zal worden aanvaard en erkend. Voorts word besloten tot oprichting van de Vereeniging ter be-vordering van de vakoplei- ding in het winkelbedrijf, welke tot taak zal hebben coordineorend op,> te .treden ten aan- zien van de vakopieiding-'van patroons en be- dienden in het winkelbedrijf in het algemeen en met tetrekking. tot de invoering van den vestigingseisoh inzake vakbekwaamheid in het bijzonder. Na een bespreking over de werkwijze der borgsteUingsfond=en werd besloten in een adres aan den minister van handel, nijverheid en scheepvaart aan te dringen op het verlee nen van een rijksbijdrage aan de fondsen. DE SPOORWEGEN HEBBEN 120.000 MENSCHEN NAAR DEN HAAG GEBRAOHT. yolgens een bericht van de N. R. C. hebben de Ned. Spoorwegen ter gelegenheid van het Prinselijk huwelijk ongeveer 120.000 menschen naar Den Haag vervoerd en hen vervolgens naar bun haard3teden doen terugkeeren. NA DEN GER.STTOESLAG OOK DIE OP ROGGE INGETROKKEN. 1 Het Handels-blad meldt: Wij vememen, dat de denaturatievergoeding - voor rogge, welke was verlaagd, met ingang van Maandag a.s. (theden) geheel zal worden ingetrokken, liever gezegd: vastgesteld op j nul Voor wie het verloop van de roggemarkt, verhoogd met de nog steeds niet verlaagde „monopolieheffingaan de grens, heeft ge- volgd, zal dit 'besluit niet geheel onverwacht komen. De regeering heeft voor rogge n.l. een richt- prijs vastgesteld, die ligt tuss-chen j 7 en 8. Wat aan dezen prijs, na verd-isconteci^g van het crisis-invoerrecht onthrak, werd bjjbetaald als denaturatie-toeslag. Tegelijk met deze uitbetaling werd de rogge dan gedenatureerd (rood gekleurd met losine), teneinde dubbelen steun te voorkomen. Er zijn talrijke landhouwers, die him rogge niet verkoopen, do>ch aan eigen vee voederen en dus omzetten in melk, varkensvleesch en eieren. Men vindt hen speciaal op de ge- mengde bedrijven op den zandgrond. Voor deze categorie is het verdwijnen van den toe- j slag een nadeel. Weliswaar zijn ook de prijzem j van gemau.de producten na de devaluatie ge- stegen, doch niet in een mate, die het ver- lies van den roggesteun compenseert. De bo- ter- en kaasprrjzen zrjn wel in guldens uitge- drukt gestegen, maar de boer moest rekenen met wat hij voor de melk ontvangt en deze prijs wordt voor de helft bepaald door de re geering, die immers dan steun vaststelt. Op den dag der depreciatie bedroeg de rogge-toeslag nog 3 per 100 kilo; doch on- middellijk deed de regeering er een gulden af; twee weken later een halven gulden; v66r Kerstmis nogmaals een halven gulden en na Kerstmis een kwartje, zoodat van de 3 toen nog slechts 0,75 was overgebleven. Met in gang van Maandag (heden) zullen dus 6ok deze drie kwartjes niet meer worden betaald. Op de Groninger Beurs noteerde de rogge, beschermd door de f 2 monopolieheffing, op 5 Januari j.l. f 8,50 k f 8,80, dus meer dan de richtprijs bedraagt, vandaar dan ook, dat de regeering thans den geheelen toeslag heeft ingetrokken. Na de gerst (waarvan de dorsoh-toeslag werd afges.chaft) is de rogge dus het tweede product, waarvan de steun is ingetrokken be- halven dan het crisis-invoerrecht monopolie heffing" Wanneer de wereldmarkt van deze granen niet weer gaat inzinken en de toeslagen dus voor goed achterwege kunne blijven, zal het een zeer groote opmiming van crisis-ambte- naren en -bezigheden kunnen geven. Want aan het denatureeren, controleeren, admini- streeren enz. van dorsch- en denaturatietoe- «lag op gerst en rogge zijn uit den aard der zaak groote kosten verbonden. Het spreekt van zelf, dat het monopolie- prijsvers-chU bij invoer thans 66k met f 0,75 is veriaagd, evenals de restitutie bij uitvoer van uitgevoerde, ongedenatureerde rogge tot 2. DE TRIBUNE-EXPLDITANTEN STAAN VOOR FINANCTEELE DEBACLE. Tekort van bijna twee ton. De geringe verkoop van tribunpkaarten voor het aanschouwen van den Vorstelijken Bruiloftsstoet is oorzaak geweest, dat de Han del Maatschappij C. de Ruiter te Amsterdam, die de exploitatie der tribunes op zich had ge- nomen, hij de rechtbank surseance van beta- ling zal aanvragen. De kosten van den bouw van alle tribunes der Handel Maatschappij plus de pachtsom van 82.000, welke aan de gemeente Den Haag moest worden voldaan, ibedroegen ruim twee honderdduiizend gulden en van dit be- drag is slechts voor ongeveer tienduizend gul den aan recette terugontvangen. Wel is waar zullen de aannemers, die de tribunes bouwden, een belangrijk bedrag terug krijgen, wanneer men er in slaagt de tribunes weer te verkoopen, doch de exploitanten, die den bouw der tribunes op zich namen, de Handel Maatschappij C. de Ruiter dus, zullen de tekorten, voorloopig althans, niet kunnen dskken. Een aantal menschen, die hun financieelen steun aan deze ondtememing gaven en som- men van tien-, vijftien- en twintigduizend gulden hijeenlbrachten, is mede em-stig gedu- peerd. ,,Dat het z66 zou loopen, heeft waariijk niemand van ons kunnen'denken", verzekerds een der slachtoffers van deze financieele de bacle aan het Hdibl. En wij zijn toch waariijk niet te optimis- tisch gestemd g-iweest, toen wij onzen finan cieelen steun verleenden aan dit groote plan. iEr zijn tribunes geibouwd, plaats biedende aaun dertigduizend menschen en wanneer van deze dertigduizend slechts e6n dterde zou zijn opgekomen en kaarten had gekocht, zou- den we thans niet in moeilijkheden verkeeren. En dat is toch waariijk niet optimistisch be- keken! Men heeft ons verweten, dat de prijzen te duur waren. Men heeft ons gezegd, waarom wij den prijs per plaats bij voorbeeld niet op 2,50 hebben gesteld. Men heeft daarbij blijkbaar niet ge- dacht aan het feit, dat iedere plaats reeds aan pacht alleen een bedrag van circa 2,75 ftioest opbrengen. Rekenen we daarbij het bedrag van 3,50, dat iedere plaats ons zelf kostte, dan ibehoef ik vender niets meer te zeggen. Er zijn achteraf bekeken, tal van factonen geweest, die den kaartenverkoop hebben tegen- gewerkt, factoren, die geen van ons heeft kun nen voorzien: Een daarvan noem ik het zeer slechte weer van den dag v6or het huwelijk, dat menigeen zal hebben afgeschrikt om een tribuneplaats te koopen. Voorts de vele verkeers- en ordemaatrege- len, die waren genomen en die den menschen er blijkbaar van terughielden zich van plaats- kaarten te voorzien. Dan is het toch ook een feit,- dat op den dag van het huiwelijk, bij lange na niet zooveel automobilisten naar Den Haag zijn gekomen als men verwachtte. De directieur der Handel-Maatschappij C. de Ruiter, de heer A. van Gelder, die zeer onder den indruk was van de groote financieele de- De koorts daalt onmiddellijk, De besmetting word! gestuit, De ziekte-duur wordt ingekort, Steeds goede resullaten met Volgens recept van Apotheker Dumonf AKKER.CACHETS Overal verkrijgbaar. Per 12 stuks 52 cent. Ingez. Med. bade, verklaarde nog aan het Hbl.: ,,Het is wel zeer erg, dat alles z66 moest loopen. Twee- honderd twee duizend gulden hebben de tribu nes gekost en daarvan zal voor circa tiendui zend gulden zijn teruggekomen. Dat is de te- leurstellende uitkomst!" De pachtsom van 80.800 is intusschen door de gemeente reeds verdeeld aan verschiilende liefdadigheidsinstellingen. Toen we 's middags te twaalf uur onzen grooten strop werkelijk- heid zagen worden, hebben we de tribunes maar laten bestormen. Ja, toen waren ze in •een oogwenk vol. Van een van die gratisbezoe- kers ontvingen we een briefje, waarin hp schreef, dat hij den koninkiijken stoet op zijn gratis plaatsje z66 goed had gezien, dat hij nu ook voor zijn plaats wilde ibetalen NEERLANDS BRUIDSPAAR ONBEMERKT OP REIS GEGAAN. Sin-ds Donderdagavond was de aandanht van we kunnen wel zeggen de Europeesche pers gevestigd op de re is die Neerlands Bruidspaar maken zou. Niemand kende hun voornemen, waarheen de reis zou gaan en wanneer de jonge echtgenooten zouden af- reizen. Officieel, zou men zoo z'Sggen, vertoefden zij nog in het paleis aan het Noordeinde, waar zij ten aanschouwe van een groote menigte waren afgestapt, doch, ten spijt van de pos- ten die de 5 uitgangen van het paleis be- spiedden, had niemand hen zien vertrekken. Een blad meldde Zaterdag, dat Prins Bern- hard en Prinses Juliana te Innsnabruck waren aangekomen en daar hartelijk waren toege- juicht. Later bleek, dat daar wel een menigte gereed had gestaan om te juichen, doci dat geen Prinses en Prins waren aangekomen. Een ander blad, dit bericht tegensprekende, zou het eens beter vertellen: de jonge echt-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1