ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAO VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Het Vorstelijk Huwelijk. Het groote moment. No. 9551 WOENSDAG 6 JANUARI 1937 77e Jaargang ft Binnenland. Het Prinselijk Huwelijk. Naar het land van geluk. m u Er is in den lande de laatste dagen in allerlei toonaard getuigd over de waarde van het koningschap, en het is zeker te begrijpen, dat de zoo onmiskenbaar ge- bleken sympathie van zoo velen opnieuw bevestigde, dat wij ons over het bestaan en voortbestaan van dezen regeerings- vorm voor ons land en volk zeker mogen verheugen. Maar hoe zou het geweest zijn, als onze Prinses alleen ware ge- bleven In een zoo pas verschenen boek van Dr. W. Banning, dat een antwoord tracht te geven op de vraag: ,,Wat dunkt u van den Mensch Wordt ook een afzonder- lijk hoofdstuk gewijd aan de verhouding van man en vrouw, en wordt onder meer terecht betoogd, dat het doel van het huwelijk niet ligt in het kind (al is het kind wel een zeer begeerd en rijk gevoel), maar dat het huwelijk vooral brengt een als groot geluk aanvaarde bevrijding uit de eenzaamheid van het eigen persoon- zijn. Het huwelijk heeft iets van een veilige haven, zooals H. Roland Hoist het uitdrukte: in alle onrust een eiland van rust, in alle stormen een veilige stdlte, een domzen koestering dioor alle kilte, door alle droefenis stralende zon bezit bet hart, dat zulk een liefde won. TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post 1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar v'oor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abcunementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Fitgeef sterFlrma P. J. VAN DE SANDB GIRO 38150 TELEFOON No. 26. ADVERTENTKNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KTiETNE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bjj vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrtjgbaar is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de uitgavo. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VBIJDAGAVOND. Op zichzelf genomen is dit, wat Don- derdag in Den Haag gaat gebeuren, reeds een zeer gewichtige gebeurtenis. De algemeene belangstelling, de algemeene deelneming, de algemeene ingenomenheid met dit Vorstelijk Huwelijk bewijst wel: van hoe groote beteekenis dit feit wordt geacht door een zeer groot deel van ons volk. Ons volk houdt van Oranje, heeft zijn Koningin hartelijk lief, en heeft ook zijn hart verpand aan Prinses Juliana. Men kon dan ook telkens en telkens aller- lei menschen met eenige droefheid al sinds jaren hooren zeggen: dat het toch zoo zonde en jammer was, dat Prinses Juliana blijkbaar toch maar niet den man van haar keuze kon of mocht ontmoeten. En misschien waren er ook pessimisten, die den moed reeds hadden opgegeven! Geheel onverwachts, zonder eenige voorbereiding en (en dat was in deze dag en van onbescheiden publiciteit toch wel vooral zeer verwonderlijk) ook zonder dat er in het minst iets van was uilgeiekt, is daar toen gekomen de tijding van deze verloving. Naar allerlei Troonreden was al enkele jaren met bizonder interesse geluisterd; er werd dan beweerd, dat het best mogelijk was, dat er ook een zinsnede door onze Koningin zou worden uitge- sproken, die verband hield met een zoo vurig verbeide verloving, maar September- saaand na Septembermaand verstreek zon der dat er iets verluidde. En nu, terwijl wij nog niet geheel bekomen waren van den schrik over den devalueerenden gul den nu, opeens, kwam daar die blijde tijding van de verloving van onze Prinses. Dat reeds toen en onmiddellijk zoo werd gereageerd op deze tijding, mocht doen vermoeden, dat het weldra volgend Huwelijk zeer zeker de belangstelling zou hebben van een groot deel van ons volk. En nu staat ISIederland dan aan den vooravond van deze groote gebeurtenis. Van alle zijden stroomen de menschen naar de residentie om iets op te vangen van het stralende paar, van den schitte- renden stoet, en enkele honderden uitver- korenen zullen mogen worden toegelaten bij de kerkelijke plechtigheid. Dank zij de mogelijkheid om door de radio-repor- tage te genieten van wat daar zal worden gezongen, gezegd en gebeden zullen mil- lioenen landgenooten hier en tot ver over de grenzen getuige zijn van dat alles. Zeker mag dat ,,een groot moment" wor den genoemd. En denken wij daarbij in de allereerste plaats aan het jonge Paar zelf waarover straks nog nader wij verblijden ons alien ook uitermate omder- wille van onze Koningin, die nu na veel leed en rouw deze groote moedervreugde mag genieten, terwijl wij ook om ons volk zelf ons verheugen mogen, dat Prinses Juliana nu in het huwelijk treden mag. Wie luistert, zegt Dr. Banning, naar allerlei groote mannen, die hun levens- geschiedenis te boek stelden, en die een goed huwelijk mochten kennen, zal daar telkens de eerlijke bekentenis vinden: Wat zouden wij zijn geweest, indien de liefde van een vrouw ons niet had gedragen En vragen wij geldt van alle vrou- wen, althans van haar, die gelukkig ge- trouwd waren, niet hetzelfde Zoo mag ep zal er dan nu groote en diepe vreugde zijn in ons aller hart en ver van Zuid en Noord zal aller aandacht zijn gewijd aan wat in die plechtige ure wordt gezegd en beloofd. Toch zal er een oogenblik komen daar in de Groote of St. Jacobskerk in Den Haag, dat wij zonder eenige aarzeling ,,het" grootste mo ment willen noemen. Dat zal zijn, als het jonge Paar zal neerknielen om den zegen te ontvangen en dien af te smeeken. Eigenlijk spreken wij ten onrechte van een ,,huwelijksinze#ening". Zoo iets kent de Protestant niet. Hij kent alleen maar een huwelijksbevestiging. Wel erkennen wij volmondig: aan Gods zegen is alles gelegen. Maardie zegen moet wor den afgesmeekt. Die zegen wordt niet gegeven door eenig mensch, neen, die zegen wordt afgebeden. En als daarom op aanstaanden Donder- dag dit Paar daar zal neerknielen, laat het dan zoo zijn, dat door alien, die meeleven en die zich mede verheugen. ook werkelijk Gods zegen wordt afgebeden. Dat zou ,,het" groote moment zijn, en dan zou dit ook niet iets zijn van voorbijgaanden aard of van tijdelijke beteekenis, maar en Prin ses Juliana en Prins Bernhard, die op zoo onmiskenbare wijze al sinds maanden beiden de grootst denkbare gehechtheid van haast een heel volk hebben genoten, zullen zich dan ook verder gedragen weten en voelen door de liefde van mil- lioenen, wat hen voorzeker zal sterken tot de taak, die hen nu en later wacht, tot zegen van henzelf en van ons Volk. De Koningin bezichtigt versierd Den Hang. De Koningin heeft Maandagavond van on- geveer half zeven tot kwart over zeven een rijtoer door de verlichte en versierde straten van Den Haag gemaakt, waarlbij H. M. ook Scheveningen, met name da Keiizerstraat en de Badhuisstraat bezocht. Ontvangst ten hove. De Koningin heeft Maandagmiddag ten pa- leize Noordeinde aan de Nederlandsche auto- riteiten en hun dames audientie verleend, ten einde hen in de gelegenheid te stellen hun ge- lukwenschen aan te bi,eden. IGeschenk en gelukwenschen van Leopold HI. Maandag heeft de Koningin den Belgischen geizant, den heer Ch. Maskens, ten paleize Noordeinde in audientie ontvangen om een brief van Koning Leopold III in ontvangst te nemen, in welken brief de koning H. M. zijn gelukwenschen met het voorgenomen huwe lijk van Prinses Juliana betuigt. Vervolgens hebben Prinses Juliana en Prins Bernhard den gezant ontvangen. Namens ko ning Leopold heeft de heer Maskens het prin- selijke bruidspaar een kristallen vaas aange boden, een product van Belgische glaslblaas- kunst. Bovendien heeft de Belgische gezant H.K.H. het Grootiint van de Leopoldorde overhandigd, de hoogste (Belgische onderscheiding. Het binnenkomen van de bruid en bruidsmeisjes en -jonkers ten stadhuize en in de kerk. Prinses Juliana heeft mevr. Gaillard-Joris- sen opdracht verstrekt het binnenkomen ten stadhuize en in de kerk, zoowel van de twaalf bruidsmeisjes en bruidsjonkers als van de vier kinderen en ook van haar zelf, voor te bereiden en in te studeeren. Geschenk van de Nederlandsche gezanten. Maandagmiddag heeft het Prinselijke paar den Nederlandschen gezant te Londen jhr. mr. R. de Mar.es van Swinderen, den Nederland schen gezant te Parijs, jhr. mr. J. Loudon en den Nederlandschen gezant te Berlijn S. B. W. graaf van Limlburg Stirum in audientie ont vangen, die gezaimeniijk het geschenk kwamen overhandigen van de Nederlandsche gezanten, in het buitenland geaccrediteerd. Korten tijd later arriveerde de eohtgenoote van onzen gezant te Berlijn, mtvr. gravin van Limiburg Stirum, die vergezeld van den Ne derlandschen consul te Hamburg, den heer F. C. baron van Aerssen Beyeren van Voshol, het geschenk kwam aanJbieden van de Nederland sche kolonie in Duitschland. Speciale uitgave van Java's pracht en praal als geschenk. (Dr. C. P. Gunning en miss H. W. Ponder hebben aan Prinses Juliana en Prins Bern- hard een weelde-uitgave aangeboden van het in 1936 bij de Nederlandsche Keurboekerij te Amsterdam verschenen boek Java's pracht en praal van H. W. Ponder, in de Nederlandsche bewenking van Dr. Gunning. Deze speciale uitgave is gedrukt op handgeschept papier en in kalfsperkament gelfoond.n. (Het geschenk van de Hongaarsche vrouwen. Men meldt aan de N. R. Crt.: Namens de Hongaarsche vrouwen zal ten paleize aan Prinses Juliana een geschenk worden aangeboden, dat een voortreffelijke prodve is van Hongaarsche volkskunst. In een cassette van coromamdelhout, oht- worpen door Elisabeth Kiss, met snijiwerk van Gabriel Mike versierd, is een ovaal kanten kleed geborgen, veivaardigd in Halas-tech- niek. Van oudsher is Hal as een centrum voor kantwerk, in 't bizonder voor naaldkamt. De kunstenaar Arpad Dekani heeft het patroon gettekend, een ovalen rand rond een midden- stuk, waarin drie visschen, het embleem van Halas, zijn gewerkt. Gedurende drie maan den is de vervaardiging van dit kleed de dag- taak geweest van drie vier meisjes. Het geschenk wordt aangebodm door den Hongaarschen zaakgelastigde dr. Stephan Traub en Cberregierungsrat Janos Szablya, voorzitter van de Landesges ellschaf t fiir Kunstgewerbe, die thans in verband met de Hongaarsche kunstnijverheidstentoonstelling, w.lke Zaterdag in het stedelijk museum te Amsterdam zal worden geopend, hier te lande veilblijf houdt. Stap in, beminde bruid, de bruigom zelf zal sturen! Hij geeft vol gas; hij wil in enk'le uren Het land bereiken van geluk en heerlijkheid! Daar zullen zij verheugd hun hoogen post betrekken; Daar zal hen elke nieuwe morgen wekken Tot arbeid, aan het heil van 't volk gewijd! Hij vleit zijn bruid: „De oranjebloesem staat je keurig!" Zij denkt: ,,Wat is mijn bruigom frisch en fleurig!" Maar plaagt hem schalks: „Let op, een tegenligger man!" Vol overmoed laat hij de claxon vroolijk schallen En tusschendoor veel lieve woordjes vallen. Een scherpe bocht! Hij toetert, wat hij kam. Zoo rijden zij,, terwijl de jubeltonen schallen, De klokiken luiden, vreugdeschoten knallen, Vol idealen naar het land van blij geluk, Waar alle jonge paartjes hopen aan te komen, Waar zij in hun verlovingstijd van droomen, Zich 't leven denkend zonder leed of druk. De Moeder oogt hen na met nauw bedwongen tranen, En millioenen van Haar onderdanen In 't vaderland en in de landen over zee Gevoelen zich in deze feestelijke stonden Op 't nauvst met het Oranjahuis verbonden, E!n vieren een van zin de bruiloft mee. Zoo doen Vorstin en volk het bruidspaar uitgeleide. De bruid zit stralend aan haar bruigoms zrjde; De wakk're bruigom wint de harten stuk voor stuk. Zoo snelt het jonge paar een schoone toekomst tegen; Zoo vliegen zij langs de bevlagde wegen Naar 't veelbelovend land van hun geluk! J. K. Ter Neuzen, Januari 1937. Prinses Armgard. In verband met berichten uit buitenland- sche bron, volgens welke Prinses Armgard, de moeder van Prins Bernhard, weer te Ber lijn zou zijn, vemeemt de Telegr. van de meest bevoegde zijde, dat dit volkomen onjuist is. Prinses Armgard vertoeft, evenais Prins Aschwin, nog steeds als gast ten paleize aan het Noordeinde. Evenwel schijnt de gezondheidstoestand van de Prinses nog eenigszins te wenschen over te laten, zoodat het niet onmogelijk is, dat H.D.H. het vorstelijk huwelijk niet zal bij- wonen. De griep, die deze vochtige dagen zoovelen aantast, heeft ook een der bruidsmeisjes niet gespaard. Prinses Sieglinde von Lippe, die Zaterdagavond in de hofstad is aangekomen en 1^>en reeds eenigen hinder ondervond van een verkoudheid, heeft een lichten aanval van influenza. Aankomst van vorstelijke gasten in Den Haag. De trein, welke om 20.02 uur het Staats- spoorstation te 's-Gravenhage binnenstoomt, is in deze dagen een beroemde trein geworden, daar hij bijna elken avond eenige vorstelijke gasten naar de bruidsstad brengt. Iederen avond verdringen zich om dezen tijd dan ook honderden menschtn voor het station en op het perron, teneinde een glimp van de hooge personen op te vangen. Maar zoo druk als Maandagavond is het nog niet geweest en geen wond.r. Het was spoedig in de stad be- kend geworden, dat de Koningin, Prinses Juliana en Prins Bernhard ter ontvangst aan- wezig zouden zijn. Geruimen tijd voor het tijdstip, waarop de trein moest binnenkomen, waren reeds vtle hofauto's voor het station gereden en vulde de koninklijke wacht kam er zich allengs. Daar waren o.m. aanwezig de hertog en hertogin van Mecklenlburg, die Maandagmor- gen gearriveerd zijn en de meeste dames en heeren van de eerediensten, die aan de vor stelijke gasten toegevoegd waren; voorts luit.- generaal Jhr. W. Roeil, gouverneur der resi dentie; Prof. Ir. C. L. van der Bilt, loco-bur- gemeester van Den Haag. Om kwart over acht arriveerde onder luid gejuich de Koningin, vergezeld van een hof- dame. Even later reden Prinses Juliana en Prins Bernhard voor, die van de wachtende menigte eveneens een ovatie in ontvangst hadidcn te j nemen. Ruim een half uur te laat stoomde de trein het station binnen. Op dat moment trad de Koningin uit de wachtkamer op het perron om de gasLn te verwelkomen. Prinses Juliana j en Prins Bernhard volgden, evenais de andere leden vein het geizelschap, die ter ontvangst aanwezig waren. Het bleek, dat met den trein de volgende gasten waren aangekomen: de vorst van Lippe met de vorstin van Lippe en prins Arm in van Lippe; prinses Frederrk van Saksen-M.inin- gen, de groothertog van Mecklenburg met de groothertogin van Mecklenburg, de erf groot hertog van Mecklenburg, de vorst van Wal- deck, de groothertogin van Oldenburg, de erf- groothertog van Oldenburg met de erfgroot- hertogin van Oldenburg, prins Julius zur Lippe met prinses Julius zur Lippe, prins Ernst August zur Lippe en prinses Carola zur Lippe. Geruimen tijd vertoefden de vorstelijke per sonen op het perron, om elkaar te begroeten. Daarna begaven alien zich in de voor het station geree'dstaande auto's om vervolgens naar de verschill.nde hotels te rijden. Maandagmiddag zijn reeds in hotel Oud- Wassenaar de graaf en gravin Kotzelbue aan gekomen, evenais de graaf en gravin Rabe Oeynhausen met hun kinderen, die de reis p.r auto hadden gemaakt. Prins Bernhard in de Jacobskerk. ,,Mag ik even passeeren?" zei Prins Bern- hard tegen een groep menschen die voor de Jacobskerk stonden om... den Prins te zien. Zij keken naar den hoofduitgang, waar de vorstelijke wagens stonden. Maar de Prins had met zijn broer de kerk door een zij-uit- gang verlaten en moest zich door de menigte heendringen om op het nauwkeurig afgezette stuk voor den hoofdingang te komen. Niemand merkte hem op. Een paar men schen gingen zelfs niet op zij voor de twee heertn, die zoo naar voren drongen. Toen men ontdekte, dat het de Prins en zijn broer waren, steeg een luid gejuich op. De Prins lachte zelf, omdat hij zoo onbe- merkt een tijdlang tusschen de menschen had gestaan, die gekomen waren om hem te zien. Prins Bernhard en Prins Aschwin hebben gistermorgm een bezoek aan de kerk ge- bracht, waar de plechtigheid zail plaats vin den. Een grauwe morgen vol motregen. Een dichte menigte heeft zich voor die kerk ver- zameld, die statig oprijst trrsschen de ver sierde gefoouwen van Den Haag. De Prins is ongeveer twintig minuten in de kerk geble- verr en heeft de getroffen voorbereidingen in oogenschouw genomen. Toen verliet hij door em zij-ingang de kerk en hield zich eenigen tijd tusschen de kijkers op. De bruidsmeisjes en enkele bruidsjonkers heblben eveneens een bezoek aan de kerk en het stadhuis gebracht. Zij hebben een kleime repetitie gehouden van de taak, die hun den zevenden Januari wacht. Het was zeer druk in de smalle Haagsche straten, toen de hof auto's ttiet de gasten verschenen. Bij het stad huis venzamelden zich honderden en toen de bruidsmeisjes en bruidsjonkers te voorschijn kwamen, ging een luid gejuich op. Tel. Meer gang in den verkoop van plant sen. Nu de groote dag van de huwelijkspiechtig- hei-d met rassche schreden nadert, schrijft de Telegr., begint er meer gang te komen in den verkoop van plaats.n voor de tribunes langs den bruidsweg en de verhuring van plaatsen in de huizen langs de route. Na de laatste prijsverlaging, waardoor men voor redelijke prijzen een goed. kijkplaats kan huren, zijn er in de laatste dagen velen naar Den Haag gekomen am nog een plaats uit te zoeken. Het valt echter niet te ontkennen, dat, wil len de groote tribunes langs het Alexander- veld met haar ruim 40.000 zitplaatsen en de vele andere kijkgelegenheden op andere pun- ten met een niet minder groot aantal, geheel vol zitLn op 7 Januari, er nog heel wat zal moeten gelbeuren. De exploitanten nemen in- middels alle maatregelen ,om tot den dag van het huwelijk nog triljiineplaaitsen aan het Alexandrerveld kwijt te raken door het plaat sen van extra verkooploketten op verschillen- de punten in de stad. Van expioitanitemzijde worxlt de teleurstel- lende gang van zak.n bij den voorverkoop v.oor een belangrijk deel aan de afzettings- maatregelen geweten, waardoor men meent dat het puibliek ibeangst is geworden. De aan- kondiging, dat na een bepaaild uur het publiek niet meer den weg zou mogen oversteken en de onverzettelijkheid op dit pimt van de mili- taire autoriteiten, die hardnekkig vasthouden aan het vertooden verklaren van de route, in dien daar eenmaal de tienduizend soldaten langs zijn geplaatst, hebben schrik veroor- zaakt onder het Nederlandsche publiek, welke ongetwijfeld schade heeft veroorzaakt, aldus de exploitanten. Aan d andere zijde wordt het feit, dait de oorspronkelijk genoemde hooge bedragen bij velen de meening hebben doen post vatten, dat een kijkplaats niet te betalen zou zijn, eveneens van invloed geacht op deze resultaJten. Hoe het zij, zocwel de verhuur- ders van plaatsen binnenshuis als de tribune- exploitanten hebben Iblijklbaar te groote ver-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1