ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSGH-VLAANDEREN ZWANENBERG <vo. 9548 WOENSDAG 30) DECEMBER 1936 76e Jaargang Binnenland Buitenland. Sport EERSTE BLAD nieuwe belgische geedstukken TER NEUZEN, 30 DECEMBER 1936 HOEK. AXEL. GROEDE. VOETBAL NEUZENSCHE CO U RANT aONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post f 1,55 per 3 maanden By vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar v'oor Belgie en Amerika 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Aboanementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. itgeefster: Firma P. J, VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer f 0,20 ki.f.tnf, ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent by vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertontien by regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de uitgavu. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. REGEERINGSHUEP VOOR DE BAKKERSBEDRIJVEN den Minister van Handel, Nijverheid en Soheepvaart bestaat bezwaar, naar uit 's-Gra- venhage gemeld wordt, om de ingediende on- dernemersovereenikoansten voor de bakkerij- bedrijrven te Rotterdam en Amsterdam, welke, aooals bekend, miniminnprijsregelingen in- houden, verbindend te verklaren. De Minister beeft, zoo wordt aan boven- staande mededeeling, van bevoegde zijde, toe- gevoegd, de overtuiging verkregen, dat de veriioudingen in het bakkerijbedrijf veel te wenschen laten en dringend verbetering be hoeven. Vandaar, dat in voorbereiding zijn maatregelen, welke de onbeperkte vestiglng van nieurwe bakkerijibedrijven aan banden leg- gen. Vertrouiwd wordt, dat bierdoor geleidelijk lie gewenscbte verbetering zal worden ver kregen. Over een en ander zouden nadere mede- «le®Kngen spoedig te wachten zijn. RIJTOER VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE DOOR DE RESIDENTIE. Niettegenstaande het druilerige mistige w»er van gisteren, hadden zicb duizenden bij dnizenden langs den weg gesciiaard, dien de koninklijke stoet des namiddags zou rijden, om de bulde te aanivaarden, van de ongeveer 38.000 leden der bij bet comite aangesloten vereenigingen. X>e stoet werd geopend door motorpolitie, (►iaatselijke autoriteiten en bestuurders van het comite tot luisterrijke viering van bet prinselijk buwelrjk. Vervolgens kjwam de caliche waarin Prin- aes Juliana en Prins Bembard gezeten waren, daarna die waarin waren gezeten H. M. de Koningin en Prins Aschwin, welke beide rij- tuigen waren geescorteerd en gevolgd door hofdignitarissen, terwrjl de sitoet gesioten werd door de motorbrigade der Haagsche poditie. Deze rit werd ondemomen, uit practische ovenweging, dat in dit geval de koninklijkje familie beter da huldebetuigende massa's kon bezoeken, dan dat deze langs bet paleis zou den moeten defileeren. Op verschillende punten langs den gevolg- den weg, was de feestverlichting ontstoken, welke, door de mistbanken die over de stad hingen, het feestelijk tafreel sterk opfleurde. De koninklijke familie werd allerwege met luid gejuich begroet, en ook door het zwaaien met de grif verkodite vlaggetjes. Op het Regentesseplein had een korte zang- bulde plaats, door verscbillende zangvereeni- gingen, die het W ij willen Holland bouen ten gehoore brachten. Op verschillende pirn- ten waren ook muziekgezalschappen opge- ateld. Ook op bet Piet Heinplein werd een ■anghulde gebracht met het lied,,Gelukkig is het land". Het was een tocht gedurende welke overal groote geestdrift werd betoond. By terugkomst aan bet paleis, stonden nog honderden te wacbten, om de koninklijke familie, op bet bordes van het paleis staande, toe te juichen. Vervolgens bebben Prinses Juliana en Prins Bembard verscheidene delegaties en personen in audientie ontvangen voor bet aanbieden van huwelijks geschenken. Te half 5 kwam de commissie voor aanbie- to van het nationale huwelijiksigeschenk en te kwart voor 5 is bet geschenk van de ••hooljeugd aangeboden. TEELTPLAN AKKERBOUW 1937. De Minister van Landbouw en Visscberij heeft thans voor die akkerbouwgewassen, •raaromtrent zijn beslissing nog niet was be kend gemaakt, bet teeltplan voor 1937 vast gesteld. In bet algemeen komt dit principieel •vereen met dat voor 1936. Ten aanzien van de prijzen is er rekening mode gehouden, dat door depreciatie van den gulden de productiekosten in den akkerbouw iets zijn gestegen. Volgens berekening be- draagt deize stijging Voor de akkerbouwgewas sen ongeveer 3 pet. In bet algemeen zijn dan •ok de richtprijzen met dit percentage ver- hoogd. Dit werd noodig geoordeeld, omdat de richtprijzen zoo scberp zijn gesteld, dat zij geen verlaging, zij het dan een indirecte kon- den ondergaan. Bij de afzonderlijke gewassen, hieronder genoemd, zijn de nauwkeurige be dragen en verdere bijzonderheden vermeld. Tarwe. Met instandhouding van de regeling ten aanzien van den richtprijs, zooals die dit jaar geld, zal de richtprijs van de tarwe voor den •ogs't 1937 gesteld worden op 9,25 per 100 K.Cr. Dit wil dus zeggen, dat voor tarwe van gemlddelde kwaliteit, afgeleverd op 1 Septem ber 1937, 9,25 zal worden betaald. De be- perking van den tarwebouw is vervallen. Rogge De richtprijs voor de rogge zal gesteld wor den op een gemiddelde van f 7,75 per 100 K.G. De juiste uitvoeringsmaatregelen zullen nader worden bekend gemaakt. Vermoedelijk zal, am de regelmatige afdorsching en inlevering te bevorderen een met het seizoen oploopende prijs worden vastgesteld, bijv. van 7,25 tot f 8,25. Zooals reeds bekend gemaakt is, ligt het in de bedoeling, den denaturatiebijslag en de daarmede overeenkomende beffing aan de grens zoodanig vast te stellen, zoo noodig Aedere week, dat de voor het bepaalde tijdvak geldende ricbtprijs zooveel mogelijk wordt be- ■aderd. Gerst. Voor gerst is de richtprijs vastgesteld van f 7 tot 8,25. Het ligt vooralsnog niet in het ▼oornemen, den dorsohbijslag wederom in te voeren. Voor den oogst zal bekend genu, kt worden, welk systeem in verband met bet Hjarktverloop in deze precies zal worden ge- rolgd. Haver. De makimumheffing op haver zal voor het volgend jaar bedragen 3 per 100 K.G. De haverprijs zal dus maximaal kunnen stijgen tot f 3 boven den wereldmarktprijs. Mocht de prijs evenwel stijgen tot 7, dan zal de hef- fing verlaagd kunnen worden, totdat deze het peil van de algemeene heffing op granen heeft bereikt. Peulvruchten. Voor erwten zal de prijs gebraoht worden van f 9,25 tot f 10,25, onder dezelfde voor- waarden als dit jaar. Voor veldboonen zal de prijs met f 0,25 per 100 K.G. worden verhoogd. De wijze van uit- voering zal nader worden bekend gemaakt. In bet algemeen ligt bet in de bedoeling, hiervoor een denaturatiebijslag in te stellen en dus den dorsciiisteun af te schaffen, waardoor voor- komen wordt, dat boonen, die den steun eigenlijk niet behoeven, in het vervolg nog gesteund zullen worden. Nader zal worden bepaald, of bier met een vasten prijs, dan wel met een oploopenden prijs met 9,25 als ge middelde rekening zal worden gehouden. Aardappelen. Voor dit product wordt geen principieele wijziging gebracht in de regeling van het vorige jaar. Het ligt in de bedoeling, dat die- genen, die vrijstelling krijgen voor de kleine oppervlakten, die dezelfde zijn als het vorige jaar, daarvoor geen teeltvergunning meer zul len behoeven aan te vragen. Bij het totaal toe te wijzen oppervlak zal met deze op pervlakten natuurlijk rekening worden ge houden. Het ligt in de bedoeling maximaal alles inbegrepen, de oppervlakte consumptie- aardappelen te stellen op 100.000 H.A. De juiste cijfers voor de denaturatie-vergoeding zulleu nader worden bekend gemaakt. Voor- loopig kan worden medegedeeld, dat, tenzij de oeconomische toestanden dit meebrengen, bet met in bet voomemen ligt, de bestaande denaturatievergoeding te /wijzigen. Suikerbieten. De richtprijs voor suikerbieten zal worden gesteld op 10,25. Het ligt in het voorne- men, boven de hoeveelheid van 1540 milldoen K.G. bieten nog een specialen bijslag te geven voor bieten, welke tot veevoeder worden ver- werkt. De in de Wieringermeer te verbouwen bieten zijn in de genoemde hoeveelheid niet begrepen. Vlas. De maximum-oppervlakte zal worden ver hoogd tot 18.000 H.A. De teeltpremie wordt ten iioogste 85 per H.A. Cichorei. De regeling van het vorige jaar blijft be- Spinazie- en radijszaad. De steunmaatregelen zullen voor bet vol- gende seizoen worden ingetrokken. Koolzaad. De regeling voor 1937 is reeds bekend ge maakt. Het ligt in de bedoeling, voor 1938 den richtprijs te brengen op f 14,50 per 100 K.G. DE ENGEESCHE AMBASSADE TE MADRID GESEOTEN. De Engelsche regeering heeft besloten bet Engelsche geizantscbap te Madrid te sluiten en den gezantschapsraad Forfbes op te dragen voor de evacuatie der ongeveer 150 personen, die er een onderkomen helbben gevonden of tot het personeel bebooren, te zorgen. De redenen v£in de sluiting zijn, dat het steeds moeilijker wordt am voor de vosdsel- voorziening dezer personen te zorgen en dat de gezant, nu de regeering te Valencia gsves- tigd is, te weinig contact met de autoriteiten kan verkrijgen. De gezantschapsraad zal, als het noodig is, af en toe naar Madrid terugkse- ren, maar het gezantschap wordt zoolang naar Valencia verplaatst. Ook voor het ondersteu- ningswerk voor vluchtelingen is het gewensch- ter, in een havenstad dan in een belegerde stad te zitten. Ds Engelsche onderdanen, die nog te Ma drid zijn, zullen niet worden gedwongen met den gezant te vertrekken, maar er zal hun op gewezen worden, dat zij voortaan volkomen op eigen risico zullen achteilblijven. VAN 5 FRANCS. Eerlang zai een begin worden gemaakt met de vervaardiging van geldstukken van 5 frs., in zuiver nikkel, met den (beeldenaar van ko- ning Leopold III. Er zullen evenveel stukken met het inschrift Belgie als met het inschrift Belgique worden aangemaakt. Het g:wfCht van deze nieuwe geldstukken is bepaald op 12 gram; de diameter zal 31 millimeter bedragen. DE CONTINGENTEERING VAN DEN INVOER VAN BEEGISCHE KLOMPEN IN NEDERLAND. Het Vlaamsch-nationalistische Kamerlid Seghers, uit Suit Nikolaas (Waas), heeft on- langs aan den Belgischen minister van bui- tenlandsche zaken en buitesnlandschen handel een schriftelijke vraag gesteld foetreffende de contingenteering van den imvoer van Bel sche klompe-n in Nederland. Op deze vraag heeft de minister thans, eveneens schriftedijk, als volgt geantwoord: „De Belgische regeering heeft reeds een verlaging van de Nederlandsche invoerrechten op klompen aangevraagd. De Nederlandsche regeering beeft geant woord dat ze vooral nog niet kan ingaan op ons verzoek omdat het hier geldt bescbei- mingsmaatregelen ten voordeele van een groep menschen, die nog steeds in een zeer benarden toestand verkeeren. De door Nederland genomen maatregelen dragen evenzcer een sociaal als economisch karakter. Bij gelegenheid zal de Belgische regeering toch nog aandringen zoowel om een verlaging van de invoerrechten als de opheffing van de contingenteering te verkrijgen. OMHOOGGEVAREN. Tijdens de vaart op de Wester-Schelde is hedenmorgen het Fransche s.s. Fort de Sou- vilile op de Suikerplaat omhooggevaren en blijiven zitten. Sleepboothulp was spoedig aan- wezig voor het verleenen van assistentie, maar het gelukte niet aanstonds het schip vlot te krijgen. Men veiwachtte nu, dat dit met op- komend water zou gelukken. De Fort de Souville meet 5229 Br. R. T. en is eigendom van de Chargeurs Reunis te Havre. EEN AANV'A RING. Maandagmorgen is te Hansweert de Tele- graaf 3 in aanvaring gekomen met de veer- boot Prins Hendrik. De Te egraaf 3 liep hier- bij eenige sc'hade op, doch kon de reis naar Antwerpen vervolgen. ZEEUWSCH-VEAAMSCHE TRAM WEG MAATSCHAPPIJ N»V. Op de heden te Middelturg gehouden ve.r- gaderingen van aandeelhouders en van obliga- tiehouders der Z. V. T. M. was niet voldoende kapitaal vertegenwoordigd, om bindende be- sluiten te kunnen nemen. Binnenkort zal op- nieuw worden vergadard. Gemseenteraad. In de op Maandag j.l. gehouden vergadering werden na vaststolling der«notnlen en mede deeling van ingekomen stu'kken herbenoemd tot lid der commissie tot wering van school- verzuim P. A. Ookd, W. H. Louwerse, M. de Putter en benoemd W. J. de Feijter. Vastgesteld werd een nieuwe schoolgeldver- ordening. Alvorens over te gaan tot benoqming van een controleur der steiuwerleening, werd de openbare zitting gescborst en in geheime ver gadering overgegaan. Na heropening deelde de Voorzitter mede, dat zich als sollicitanten v<tor deze betrekking hadden aangemeld J. Havaux te Culemborg, J. Breure te Hoek, J. M. J. Slager te Ter Neuzen, A. J. Junrij te Hoek en C. Draiblbe te Hoek. Met 5 tegen 2 stemmen werd als zoodanig benoemd J. Breure. Burg, en weth. at; Id en voor, te bepalen, dat de benoemde zal bedanken zoowel voor een be- stuursfunctie als voor het lidmaatschap eener vakorganisatie, waarvan hij eventueel lid zal zijn. Hiermede vereenigde zicb de raad. Vastgesteld werd een wijziging der begroo- ting voor 1936, waarna men was genaderd tot de onwraag. De beer J. A. Meertens informeerde of hat in de bedoeling lag, den macadamiweg in de na- bijheid van de Wulpentoek opnieuw te be- strooien. De verbetering die thans is aange- bracbt, beeft er alleen in bestaan, de putjes in den weg te vullen met de van den weg af- geredea macadam en verdere afval, welke grootendeels bestaat uit plantenvezels, zoodat deize verbetering binnen korten tijd weer fce- niet gedaan zal zijn. Wethouder Haak ant- woordde bierop, dat bet de bedoeling is, dat na vulling der putten de weg opnieuw be- strcoid zal word'en. De heer Den Hamer wendde pogingen aan om te verkrijgen, dat in de Tramstraat een trottoir zial worden gelegd. Hiervoor bestond ook van de zijde van de pufblieke tribune groote belangstelling, want we hoorden, dat bij de bespreking die hierop volgde, geroepen werd van; het is niet waar. De voorzitter moest dan ook tusschembeide komen en de tribune tot de orde roepen. Uit de bespreking bleek, dat burg, en weth. te dezen van goeden wille zijn, doch dat een voonziening was afgestuit op de houding van enkele bewoners dier straat, die op een ver zoek om een gedeelte grond af te staan aan de gemeente volgens wethouder Meertens had den geantwoord: aflblijven of koopen! Het eind was, dat burg, en weth. toezegden, deize zaak nogmaals te bezien en pogingen in het werk te stellen, om tot een oplossing te geraken. „Hanengevecht Een uit 4 dames en evenzooveel heeren be staande groep ,,Orelio"-leden had, ter bestrij- van van voorloopig te maken kosten voor de opvoering van de in studie zijnde operette „De banbier van Straatstourg" besloten een tooneel- opvoering te, geven, waarvan de netto op- brengst aan dit doel ten goede zou komen. Dat dit geapprecieerd werd door het Orelio- bestuur bleek uit het openingswoord door een der leden bij den aanvang gesproken. De be- nedenzaail van het Centrum was tamelijk wel bezet, hetgeen na het wel wat zwaar overladen Kerstprogramma als een meevaller beschouwd moest worden, doch ook als een bewijs gold, dat de verwachtingen van het den laatsten tijd nogal verwende en veeleischende uitgaan- de publiek hoog gespannen waren. De vertdlking van het pikante hlijspei m 3 bedrijven van Scheffer, getiteld ..Hanenge- vecht" viel ten zeerste in de smaak en vooral de mamnelijfce rollen werden uitstekend ge- speeld. Het was dan ook geen wonder, dat bij het einde de spelers tot driemaal toe voor het voetlicht werden teruggeroepen en de he-r Olijslager, de verdienstelijkste vertolker van een der hoofdroMen, die tevens de regie ver- zorgd had, mocht bij het slot zijn voldoemng uitspreken namens de executanten voor de be langstelling en aandacht die betoond was van de zijde van het publiek *n die zeer zeker wel aanleiding zal zijn voor meerdere opvoerin- gen in de toekemst op dezelfde wijze. Districtsvergadering Eandarbeiders. Alhier weid onder leiding van den heer C. de Kraker van Scboondijke de districtsverga- VLEE5CH- EN BRQENTECONSERVEN (Ingez. Med. i dering gehouden van het district West Z.- Vlaanderen van den Ned. Chr. Landartoeidirs-v bond. Sprekers waren de hegren G. Seuninga, die sprak over ,,Gevaren die dreigen" en H. de Groot, die sprak over; „Waar het om gaat". De zal was met mannen en vrouwen ge- vuld. Vanuit Oost Zeeuiwsch-Vlaanderen was een autobus met een twintigtal bsstuursleden naar bet land van Cadzand gekomen. In het geheel esn mooie vergadering. DE WEDSTRIJDEN VOOR ZONDAG. Eerste klasse. De tweede ronde van het seizoen 1936/37 is al een heel eind op pad en als de weersge- steldheid in de eerste twee maanden van dit jaar geen kink in den kabel brengen, zal dit seizoen al heel vroeg kunnen worden afge- sloten. Verschillende clubs toch zullen na de eerste ontmoeting in het nieuwe jaar slechts 4 wedstrijden meer te spelen heb'ben en dan is hun competitie-seizoen afgesloten zoo zij niet in aanmerking komen voor het lands- kampioenschap of wat erger is voor de degra- tiewedstrijden. NOAD zet het jaar 1937 in met een ontmoeting tegen Eindhoven, dat zij welisiwaar te Eindhoven heeft verslagen met niet minder dan 27, d'och in den laatsten tijd is Eindhoven bezig zich omhoog te werken en zal het ditmaal nog te bezien staan of NOAD nogmaals aan Eindhoven een neder- laag zal kunnen toefbrengen, in elk geval zal het overwicht van een van b:iden heel wat bescheidener zijn. MW ontvangt Juliana en geizien de netelige positie waarin de tbuisclub verkeert, zail het ons niets verwonderen zoo MW haar e-rste wedstrijd in 1937 met een overwinning eindigt. Bleijerheide zal als gast krijgen Roermond, dat vorige week haar mooie plaats in de ranglijst zag verdwijnen, maar niettemin nog in de hoop kan leven dat ook anderen nog kunn.n struikelen om dan weer tot de eersten te behooiren. Daarvoor is echter noodig, dat zij geen enkele maal de nederlaag me:r zal moeten ondergaan en 'bij de 7 wedstrijden, die Roermond nog te spelen heeft, is dat wel ondemkbaar. De eerste ont moeting tegen Bleijerheide eindigde met een gelijk spel, zoodat de taak van Roermond niet gemakkelijk zal zijn. BW krijgt op haar veld EO'NGA en naar verwacht kan worden, zal BVV niet toestaan dat LGNGA met de overwinning gaat strijken Een bijzonder aware strijd is die tusschen PSV en NAC, waarvan men wei kan zeggen, dat het kam- pioensehap op het spel staat, want een van beiden zai hoogstwaarschijnlijk de eeretitel verkrijgen. NAC bracbt bij de eerste strijd tegen PSV deze club een 21 nederlaag toe en zoo is het niet te verwonderen dat aller aandacht in het Zuid'en op deze ontmoeting zal zijn gevestigd. Ijweede klasse. BredaGoes. De kamp om het kampioenschap wordt in deze klasse steeds heftiger en het is nog geenszins te voorspellen welke club de uitrver- korene zal zijn, want Middellburg, Breda en Hero geven elkaar niets toe. Voor Breda staat ons iniziens een gemakkelijke strijd op het programma, waarvan de uitslag niet twij- felachtig is, daar Goes o,p de onderste plaat- s;n been en weer schomimelt en er voor Breda zoo buitengewoon veel aan gelegen is cm zich geen enkele overwinning door een zwakkeren tegenstander meer te laten ontfutselen, want dan is h. t voor haar gedaan en kan zij geen aanspraak meea- maken dp haar plants boven- aan in de ranglijst. HeroVlissingen. De tweede Zeeuwsche club die de reis naar Breda moet aanvangen is Vlissingen dat even- als Goes een van d promotiecandidaten moet gaan bekampen en derhalve voor een lastige zoo niet hopelooize taak komt te staan. Voor Hero geldt vrijwel hetzelfde als voor Breda en zoo moet verwacht worden dat ook bier de tbuisclub de beide punten zal incasseeren. v MiddelburgTSC. De derde kampioenscandidaat krijgt het heel wat lastige r, want TSC moge dan wel als uitgeschakeld beschouwd worden, een tzwakke broeder is bet geenszins, hetgeen Mid delburg be kind is, daar zij te Oosterhout slechts met 34 wist te overwinnen. Het voordeel van eigen terrein doet de balans wel is waar wat meer naar de thuisclub overhan- gen, doch van veel meer belang is in welke conditie TSC den strijd zal beginnen aange-- zien de bezoekers juist zulke wisselvallige wedstrijden spelen en ook Hero en Breda een nederlaag van haar toegebracht kreeg. Ver- wacht'en wij een overwinning van Middelburg, zoo heel zeker zal dit echter niet zijn. De ZeeuwenRBC. De jomgste Tweede Klasser staat nog steeds op de onderste plaats en het ziet er niet naar uit, dat zij er ditmaal in zal slagen die te verlaten, want RBC bracht haar reeds een 51 nederlaag toe, hetgeen wel bewijst dat haar gasten sterker zijn. Weliswaar hebben de zrwartjes te Roos:ndaal lang stand weten te houden, doch toen RBC eenmaal de smaak van bet scoren te pakken hadden, was het met De Zeeuwen gedaan ondanks hun moedig vodhouden. TemeuzenZeelandia. Een oude bekende komt wederom bet veld van Temeuzen betreden want Zeelandia her- immeren wij ons nog uit den tijd toen zij en T, rneuzen om een plaats in de Tweede Klasse strewn. Het verblijf in deze Klasse is voor Zeelandia altijd een harde noot geweest, doch zij heeft zich toch weten te handhaven na haar rentree. Ook dit s;izoen zien wij Zee landia in de gervaarlijke zone verblijven en haar jongste overwinning op De Zeeuwen heeft haar op deze olulb 6en punt voorsprong beizorgd. Dit is niet veel, doch het kan uit- eindelijk beslissend zijn. Natuurlijk zal Zee landia trachten haar positie te verbeteren in den komenden strijd, doch ook Terneuzen is in den laatsten tijd danig afgeizakt en zal nooidwendig eens bare stand ernstig moeten bezien, de vierde plaats van onder is verre van fraai. Een geluk is het voor de rood- zwartem dat slechts een enkele overwinning haar stand in de ranglijst belangrijk kan ver beteren, waardoor zij eenige plaatsen zal op- schuiiven. Wij vertrouwen, dat zij die kans zal weten te benuttem. Derde Klasse. HoofdplaatAxel. De kampioensqlub Axel gaat naar Hoofd plaat om, aldaar tegen de plaatselijke club voor de tweede maal de strijd aan te binden, want Hoofdplaat is reeds te Axel verschenen en verloor daar met 51. Dit jaar zijn de kansen voor Hoofdplaat door de schitterende resultaten van Axel reeds nu verkeken, het geen wel een tegenstelling vormt met vorig jaar toen Hoofdplaat langen tijd mede-candi- daat naar de eeretitel was. Dat Axel te Hoofdplaat het jaar slecht zal inzetten is wel niet den'kbaar, maar de overwinning zal nog da kampioensvlag niet doen ontrollen, want de alsdan verkregen punten kunnen ook nog door Sluiskil worden ibehaald, al is dat wel niet denklhaar. Evenwel most Axel beginnen met Hoofdplaat en deze club staat op de derde plaats! Er zijn wel andere verrassingen te boekstaven geweest. OostburgHulst. Wat zal Hulst te Oosbburg te wachten staan? Wij vreezen voor haar dat het op een j nederlaag zal uitloopen, aangezien Oostburg ook te Hulst van haar wist te overwinnen en Axel aldaar de emstigste tegenstand onder- vond, Ook Sluiskil en Buskens weten hoe j moeilijk het is Oostburg op eigen terrein te bekampen en een overwinning te behalen. De eerste strijd van het komende jaar zal voor de thuiscluib zijn. BiervlietBreskens. i Breskens moet geen verre reis ondememen, want Biervliet ligt vlakbij en daar de bezoe- ksrs sterker zijn dan de tbuisclub, zal mm te Breskens wel al heel vroeg in den middag een overwinnend elftal zien temgkeeren. De re sultaten van Bierwliet zijn dit seizoen nog niet schitterend, maar men moet zich maar troos- ten dat alle begin moeilijk is en een volgende competitie haar beter ingespeeld zal terug- zien. IJzendykeSluiskil. Het is nog kort geleden, dat Sluiskil bet ge- noegen bad om Uzendijke t. ontvangen en de uitslag van d'ien strijd zal nog wei goed in haar geheugen zijn, want een 21 overwinning is maar op het kantje af geiweest. Tot nu toe was het alleen Axel dat te IJzendijke een over- winning wist te behalen en dit moge voor Sluiskil een ernstige waarschuwing zijn. Nu wij de ranglijst even raadplegen zien wij, dat een nederlaag van Sluiskil voor Axel, zoo zij te Hoofdplaat overwint, toch reeds het kam pioenschap zou bezorgen, want dan is bet uit- gesloten dat Sluiskil haar nog zou voorbij- streven. Eaat Sluiskil er dus voor zorgen, dat de beslissing niet nu, doch eerst te Sluiskil zal vallen als Axel op bezoek kemt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1