ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN ONDRAGEUIKE BRANDW0NDEN KLOOSTERBALSEM Julienne Schelfhout Corsetten - Ceinturen No. 9546 WOENSDAG 23 DECEMBER 1936 76e Jaargang Kcrsifecsl Binnenland Feuilleton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen Buitenland. De burgeroorlog in Spanje EERSTE BLAD HET GOEDERENVERVOER OP 7 JANUARI. NEEMT DE H. G. S. AAN DE VERKIEZ1NGEN DEEL? ■MA DE VELLEN HINGEN ERBIJ Dank zij KL00STERBALSEM komt zijn hand weer goed in orde AKKEP'S „Geen goud zoo goed"r TER NEUZEN, 23 DECEMBER 1936 ALGEME1EN NEDERLANDSCH VERBOND. 6 Brabantdam p a 23 Dampoortstraat U C Tl I NEUZENSCHE COURANT 1 BONNEMENTSPRUS: Binnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar ,'oor Belgie en Amerika f 2,—, overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. I itaeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20 KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en ciioh6's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst eeu dag voor de uitgavo. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MA AN DAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAV OND. WEGENS HET KERSTFEEST ZAL V RIJ D A G 25 DECEMBER A.S. GEEN NUMMER VAN DIT BEAD VERSCHUNEN. De Nederlandsche spoorwegen zullen in ver- oaad met het feit, dat de regeering den 7den Januari tot nationalen feestdag verklaard baeft, de aanneming ten vervoer, het vervoer dte aflevering en de bestelling van goederen en levende dieren op dien dag beperken als op erkende feestdagen. Op dien dag zal de bestelling van expres- goederen en van snelgoederen met spoedbe- rteHing slechts geschieden voor zoover dit mo- m is, terwijl afhaling van goederen niet zal fdaats hebben. KRANSGE REDDERS BELOOND. Met hoofdbestuur van het Dorus Rgkers- fonds deelt mede, dat de inzameling in Neder- land ten behoeve van de Javaansche redders der schipbreukelingen van het K.P.M.-schip ,,Van der Wijck" f 1407 heeft opgebracht. Van den gouvemeur van Oost-Java is be- lidht ontvangen, dat in Indie door pers en particulieren 970 is bijeengebracht voor de vJesehere te Brondong, die zich, volgens dezen autoribelt, op boven alien lof verheven wijze van hun menschlievende taak hebben gekwe- tw. !Na overleg van den gouverneur met den resident van Bodjonegro, is besloten hen in het bezit te stellen van negen geheel nieuwe eompleet uitgeruste visschersprauwen, het- geen een uitgave vordert van 1450. Daar- noede zrjm deze lieden op de beste en meest afdoende wijze beloond. Van de directie der K.P.M. is een bedi'ag van 242,50 ontvangen, bestemd voor verdee- ling in geld onder zes prauwbezitters (ieder fl0) en 23 pendega's (matrozen), die elk f 2,50 ontvangen. Het Hgt in het voomemen van de autoritei- ten om zoodra de prauwen gereed zijn (Janu- arl aa) deze op plechtige en feestelijke -wijze aan de zes prauwbezitters over te drag en in fcsgenwoordigheid van de geheele Brondong- eehe visschersbevolking, die ongeveer duizend aielen telt. Overeenkamstig den Javaanschen adat zal •en en ander gepaard gaan met een eenvou- Wgen ..slamatan", waaraan door de gehsele bevolking dient te worden deelgenomen Het hiervoor ontbrekendie bedrag is Maan- door het hoofdbestuur van het Dcrus Rjjkersfonds per luchtpost den gouvemeur toegezonden. De resteerende gelden dsr ge houden inzameling, zullen den grondslag Tor- uen voor een fonds ter aanmoediging van jredders van schipbreukelingen bij eventueele •eekomstige scheepsrampen in Indie. DE UITZETTING VAN VI IK DUTTSCHERS. De intrekking door de Duitsche regeering van de harerzijds genomen maatregelen tot uitzetting van vier Nederlanders uit Duitsch- tand, heeft voor de Nederlandsche regeering ba&r bezwaar doen vervallen om te volco en •an het verzoek van de Duitsche regeering «m haar besluit tot uitzetting van vier iier gevestigde Duitsche onderdanen aan een •Oder onderzoek te onderwerpen. Dit onier- aoek heeft bevestigd, dat, op grond van de gegevens, waarover de regeering bescbikte keen zij haar besluit nam, de uitzetting vol- Ihamen gemotiveerd was. De ten behoeve van het onderzoek vanvege door AGATHA CHRISTIE. 11) Vervolg. Op het kritieke oogenlblik keerde Antlony alch opeens am. De kellner schrok, maar hi) beheerschte zich onmiddellijk en deed, <f er ■tet het peper-en-zout-stel iets niet in arde „Hoe heet je?" vroeg Anthony kortaf. ..Giuseppe, meneer." „Italiaan zeker?" ,,Ja meneer." lAnthony ging in het Italiaansch tegen lem voort en de man gaf hem gewoon rustig int- vroord. Na een paar minuten maakte Anho- ay door even knikken een einde aan het ge- sprek, maar terwijl hij zat te eten bleven zijn gedachten met dit intermezzo bezig. Had hij zich vergist? Kon de belanglel- l+ng van Giuseppe in het bundeltje brieen doodgewone nieuwsgierigheid geweest z:n? Die mogelrjkheid was niet uitgesloten, naar 's mans opwinding en zijn geheimzinnige na- mier van doen maakte dien uitleg niet zeerge- kxjfwaardig. ..Verdikke", zei Anthony tegen zichrelf. ,,'t Kan bijna niet. De heele wereld makt loch geen jacht op dat manuscript! Ik bgin ■ae dingen te verbeelden, dat is 't 'na!" Na zijn eenizamen maaltijd begon hij dde- de Duitsche regeering verschafte nadere toe- lichtingen hebben met betrekking tot 66n, zij 't 'n belangrijk punt, op de tegen evenbedoelde Duitschers gerezen bezwaren een ander licht doen vallen, waardoor twijfel kan rijzen aan- gaande de juistheid van een verdere besten- diging van den genomen maatregel. Bezield van den wensch om deze aange- legenheid ook verder in het belang van de Nederl.-Duitsche betrekkingen in vriend- schappelijken zin tot oplossing te brengen, heeft de Nederlandsche regeering gemeend, den twijfel ten gunste van de /betrokkenen te moeten doen komen. Zij heeft zich dan ook bereid verklaard, aan haar terzake genomen besluit geen verdere uitvoering te geven, zoodat geen bezwaar zal worden gemaakt tegen eventueelen terugkeer van drie van de vier Duitschers, die Nederland reeds hebben verlaten en evenmin tegen een verder verblijf hier te lande van den vierden Duitscher, die tengevolge van ziekte ons land nog niet had verlaten. In een vergadering van de Herv. Geref. Partij, die te Amhem gehouden werd, heeft Ds. Lingbeek verklaard, dat het nog niet zeker is dat deze partij aan de verkiezingen deelnemen zal. Deze twijfel, aldus deelde spreker mede, houdt verband met de nieuwe kieswet, die be- paalt, dat een partij den vollen kiesdeeler halen moet om een zetel in de Kamer te krijgen. Een ander struikelblok is de bepaling, dat elke partij, die aan de verkiezingen wenscht deel te nemen 4500 in de staatskas moet storten en dat dit bedrag verloren gaat als niet driekwart van den kiesdeeler wordt ge- haald. VRACHTRUIMTE TE KORT. Nog steeds houdt het aanbod van de scheepsvracht in zoo groote mate aan, dat men hier en daar nauwelijks scheepsruimte genoeg heeft. Konden wij dezer dagen mel- den, dat de Holland-Amerikalijn een schip moest ciharteren om alle lading te kunnen ver- werken, thans, aldus de Tel., laat zij het s.s. „Veendam" een der passagiersschepen, een extra vaarbeurt maken. Het schip vertrekt op 30 December van Rotterdam naar New- York met uitsluitend vracht aan boord. Het geldt geen bijzonder transport, dat de lading geheel uit stukgoederen zal bestaan. WERKEOOSHEIDSSUBSIDIEFONDS 1937. De minister van binnenlandsche zaken heeft aan de gemeentebesturen een circulaire ge- richt betreffende de bijdragen werkloosheids- suhsidiefonds voor 1937. In deze circulaire deelt de minister mede, dat in afwijking van het vroeger medegedeel- de, het thans in de bedoeling der regeering ligt, als grondslag voor de toekenning van de gewone bijdrage uit het werkloosheidssubsidie- fonds voor het dienstjaar 1937 te nemen het totaal van de uitgaven wegens uitkeeringen aan werkloozen, zooals deze zijn omschreven in artikel 6 van het Kon. besluit van 27 Juni 1935, welke gedaan zullen worden ten laste van den gewonen dienst der gemeentebegroo- ting voor 1937. Nadat bedoeld totaalbedrag, zooals dit voor 1937 geraamd wordt, is uitgedrukt in procen- ten (in 3 decimal en) van de som der belas- ting-opbrengsten, bedoeld in art. 8 van boven- genoemd Kon. besluit, over het boekingstijd- vak 1934/1935, zal, met beaulp van de ont- werpschaal, gevoegd bij het ministerieel schrij- ven van 11 Augustus j.l., het percentage wor den gevonden, hetwelk kan dienen voor de raming van de gewone bijdrage uit het werk- loosheidssubsidiefonds in de gemeentebegroo- ting voor het dienstjaar 1937. lrjk, zooals hij zichzelf beloofd had, aan de be- wuste memoires. Maar na een half uur begon het hem al te vervelen; het schrift was bijna onleesibaar en pikante lectuur was het niet. Aan het einde van het vierde hocfdstuk gaf hij het op. Voor zoover hij erover kon oordeelen, zou- den de memoires van graaf Stylptitch Euro- pa niet tot het aangorden van het zwaard verleiden. Hij streek de hrieven en den omslag van het manuscript die voor hem op tafel lagen tot een hoopje bijeen, stopte het zoo, slordig- weg, in zijn kcxffer en deed den koffer op slot. Dan sloot hij de deur van de kamer af, plaat- ste er een stoel tegen en zette als extra voor- zorg een karaf vol water uit de badkamer op den stoel. Met een gevoel van trots over die uitvinding kleed'de hij zich uit en stapte in bed. In een gemakkelijk-luie bonding, met het lampje naast zijn bed aan, probeerde hij het nog eens met de memoires, maar na nog geen vijf mi nuten voelde hij zijn oogen dicht vallen. 'Hij schikte zich tevreden in het on/vermijdelijke stopte het manuscript onder zijn kussen, knipte het licht uit ensliep. Een uur of vier later werd hij met een schrik wakker. Wat ham gewekt had, wist hij niet; misschien het een of ander geluid, mis- schien het onhewuste gevoel, dat er gevaar dreigde. Bij menschen, die een avontuurlijk leven geleid hebben, is het gavaarzintuig sterk ontwikkeld. Een oogenblik bleef hij onlbeweeglijk liggen en trachtte de indrukken, die hij van buiten af kreeg, te onderkennen. Hij hoorde een zacht heimelijk geritsel en toen hij zijn hoofd voor- zichtig iets omdraaide, zag hij tusschen zijn bed en het raam op den vloer bij den koffer.. een donkere schauuw. Met een plotseling in DE INVOER VAN STEENKOLEN IN BELGIft. Naar verluidt het li de Belgische regeering het plan maatregelen te treffen teneinde in het gebrek aan steenkolen te voorzien, en tevens een verdere stijging van de prijzen tegen te gaan. De invoer van fijne cokeskolen zal weer geheel vrrj worden. Voor de andere industriekolen zou een ver- hooging van het contingent met 140 a 150 procent in het voomemen liggen. Het contin gent van huisbrandkolen zal met 20 pet. wor den verhoogd. Voorts wordt een verlaging van de invoerheiasting met ongeveer een derde voorzien. Al deze maatregelen zullen evenwel slechts van tijdelijken aard zrjn, en vermoedelijk voor een kwartaal gelden. Een definitief besluit zal in den kabinetsraad worden getroffen. INVOEKING VAN DEN ALGEMEENEN DIENSTPLICHT IN ENGELAND. Sunday Pictorial" deelt mede, dat begin 1937 in Engeland de algemeene dienstplicht zal worden ingevoerd. De dienstplicht zal zeker worden ingevoerd indien het aantal recruten in de eerste maanden van 1937 niet zal toenemen. Het desbetreffende wetsont- wtrp zou reeds gereed zijn. MET DRIE VEIEGTLIGEN ER VANDOOR. Zes personen hebben te Millau op listige wijze drie vliegtuigen gestolen. Zaterdagmorgen om negen uur ontving de bewaker van het vliegterrein te Millau een bezoek van zes beeren" die zich controleurs noemden en zeiden van de luchtvaartvereeni- ging van Aveyron opdracht te hebben gekre- gen een onderzoek in te stellen naar drie vlieg- machines. Zij werden door den niets vermoe- denden bewaker naar de drie vliegtuigen ge- bracht, waarin de heeren weldra plaats namen, onder het voorwendsel, dat zij; de machines even moesten pro'oeeren. De motor werd aan- gezet, de vliegtuigen startten snel en ver- dwenen om niet meer terug te keeren. De afgevaardigde van Aveyron, FranQois Martin, heeft den minister van Binnenlandsche Zaken medegedeeld, dat hij de regeering over dezen diefstal zal interpelleeren. De zes per sonen, die den diefstal hebben begaan, hebben den nacht doorgebracht in een hotel te Millau, dat bekend staat als zetel der communistische partij. De afgevaardigde legt voorts verband tusschen dezen diefstal en de komst te Millau van den communistischen leider Thorez. De aanval op Madrid hernieuwd. Na een paar dagen van rust, is de strijd om Madrid Zondag in nieuwe hevigheid ontbrand, zonder dat echter aan een van beide zijden voordeelen zijn behaald. De aanvallers beroemen er zich echter op ten Westen van de stad Villanueva de la Cana da te hebben genomen, dat gelegen is op den weg van Navalcarnero naar het Escoriaal. Zij lagen al geruimen tijd voor dit stadje, van- waar hun front bijna zuiver Westelijk liep naar Madrid; naar den anderen kant loopt het vrijwel zuiver N.W. om dan achter het Esco riaal in N.O. richting om te buigen in de rich- ting Lozoya. Deze ,,zak" is voor de verdedi- gers van de hoofdstad van belang, omdat in- sluiting van de hoofdstad onmogelijk is, zoo- iang zij dit front weten te handhaven. Boa- dilla lag ook in dezen zak, zoodat het er den schijn van heeft, dat de troepen van Franco het er thans op zetten den zak weg te werken, waardoor zij hun front voor Madrid aanzien- lijk zullen versmallen en gelegenheid zullen krijgen tot het inzetten van hun voile strijd- krachten voor den aanval op de hoofdstad. Tot dUsver moesten zij steeds een belangrijk deel hunner troepen afzonderen ter dekking actie komen van al zijn spieren sprong An thony het bed uit en knipte het licht aan. De man die voor den koffer geknield lag, schoot overeind. Het was Giuseppe, de Italiaansche kellner. In z'n rechterhand had hij een lang, scherp dolkmes. Met een half-onderdrukten kreet van woede sprong hg op Anthony af. Anthony week op zij uit, het mes ging langs hem heen. Het volgende oogenlblik rolden beide mannen in een strijd op leven en dood over den grond. Anthony spande alle krachten in om den rech- terarm van z'n tegenstander zoo vast te hou- den, dat hij het dolkmes niet kon geforuiken. Langzaam boog de arm naar achteren. Maar tegelijk voelde hij de beenige vinigers van den Itanaan om zijn keel. Hg begon te hijgen van benauwdheid. In een opperste krachtsinspan- ning boog hij den arm nog meer naar achter... Het mes viel kletterend op den grond. Met- een rukte de man zich door een krachtige, lenige beweging uit den greep van Anthony los en krabbelde overeind. Anthony sprong met een katachtige behendigheid eveneens op en schoot om de tafel heen om den man den pas af te -snijden. Te laat bemerkte hij zijn vergissing. De stoel en de karaf water ston- den nog, zooals hg ze had neergezet. Giuseppe was door de openstaande deuren naar bmnen gekomen en langs dienzelfden weg probeerde hg u weer te ontsnappen. In de paar kost'bare oogextblikken, die Anthony, door naar de deur te loopen, verloren liet gaan, schoot hij het balkon op, klom op de ba lustrade en sprong aver naar het volgende balkon. Anthony begreep onmiddellijk, dat een po- ging om den man te achtervolgen op niets zou uitloopen. De man kende den weg, dat was te zien aan het gemak, waarmee hij van balkon naar balkon sprong. Het eenige resultaat zou van hun aanvalstroepen, die als het ware wig- vormig tot Madrid waren doorgedrongen. De „groote aanval" wordt voor Nieuwjaar verwacht. De afgeloopen week, zoo meldde Havas Zon dag uit Madrid, werd gekenmerkt door tal van gevechten. Men vermoedt, dat deze aandui- den dat binnekort de beslissende aanval los moet komen. Ten Noord-Westen en ten Wes ten van Madrid trachtten de opstandelingen vergeefs den weg naar La Coruna af te snij den, terwijl de regeeringstroepen 500 man verloren. De opstandelingen opereerden verder krach- tig in den sector Boadilla del Monte. Zij stie- ten hier evenwel ook op krachtigen tegen- stand. Het hevigst werd gevochten op 17 December. Aan beide zijden werd gebruik ge maakt van tanks en het gehucht Boadilla is vrijwel geheel verwoest. De aanvallen van de opstandelingen bij de Casa del Campo en in de universiteitswijk werden eveneens afgeslagen. Deze tactiek van de opstandelingen doet veronderstellen, dat voor het einde van het jaar de beslissende aanval op Madrid zal wor den gedaan. De opstandelingen conoentreeren rond Madrid aanzienlijke versterkingen. De herhaalde aanvallen op Boacilla doen ver onderstellen, dat Franco dit punt heeft uitge- kozen om den aanval op Madrid te ontketenen. De generale staf van de regeering is over deze tactiek niet verbaasd en de arbeid aan de verdedigingswerken wordt krachtig voort- gezet. Het moreel van de regeeringstroepen is goed en de militaire organisatie gaat met den dag vooruit. De speciale correspondent van Havas meldt, dat de frontlijn in het Zuiden bij Madrid de stad raakt bij Lamoncloa, om de stad heen- buigt tot de universiteitswijk en van hier in Westelijke richting loopt tot Pozuelo de Alar- con, 5 K.M. hemelsbreed van de Puerta del Sol verwijderd. Te Pozuelo wordt nog hevig gestreden. De stad heeft emstig geleden van het luchtbom- bardement van de laatste dagen. Geen enkel huis is meer ongeschonden en het bombarde- ment gaat nog steeds voort. Sedert een tien- tal dagen wisselde het dorp steeds van eige- naar. Tegen het zenden van Ieren naar Spanje. Naar de correspondent van de Sunday Dis patch te Dublin meldt, is de regeering van den Ierschen Vrijstaat voornemens krachtig bij de Duitsche regeering te protesteeren tegen het verschepen van jonge Ieren zonder pas- poort naar Spanje met Duitsche schepen. Een Duitsch schip zou n.l. in het geheim Galway aangedaan hebben en 700 Ieren hebben inge- scheept, van wie er slechts 150 een paspoort bezaten. De Valera zou een administratief on derzoek hebben gelast. Een Russisch schip in den grond geboord. De bladen te Moskou melden, dat op 14 Dec. het Russische vrachtschip .Komsomol" door een kruiser der Spaansche opstandelingen in den grond is geboord. Het lot der bemanning is nog niet bekend. Het schip was op weg naar Gent met een lading mangaanerts, be stemd voor een Belgische onderneming. Een correspondent van de Parijsche Petit Parisien meldt: De .Komsomol" vervoerde bruinsteen naar Belgie. Het schip had geen wapens aan boord. Men merkt op, dat er geen enkele rechtvaardiging was voor de daad van den kruiser der opstandelingen. Het is een emstig incident en de gevolgen, welke het zou kunnen hebben en de repres- saillemaatregel»n, waartoe het aanleiding zou kunnen geven, worden thans door de sowjet- regeering besproken. De Izwetsija schrijft naar aanleiding van het bericht, dat de opstandelingen met vuur sjielen. Ook de Prawda gaat heftig te keer zijn, dat Anthony zichzelf en zijn zending voor het voetlicht bracht. Hij ging terug naar het bed, stak zijn hand onder het kussen en haalde de memoires te voorschijn. Gelukkig dat hij ze daar gelegd had. Als ze in den koffer opgeborgen geweest waren, zouden ze nu allicht verdwenen zijn. Hg ging naar den koffer en lichtte het pak- papier van het manuscript op, om de brieven er uit te nemen. HOOFDSTUK VI. Chantage. 'Om precies vrjf minuten voor vieren ging Virginia Revel, voor 66ns in haar leven op tijd, dank zij een groote nieuwsgierigheid de stoep van haar huis in Pont Street op Ze sloot de deur met haar huissleutel open, ging naar hinnen enzag Chilvers, die, in stramme houding op de mat, haar stond op te wachten. ,,Er is een... iemand om u te spreken, mavrouw! Ik h«b hem maar binnen gelaten." Door haar concentratie op andere dingen, lette ze niet" op de eigenaardige manier, waar- op haar butler die simpele aankondiging on der woorden bracht. „0, Mr. Lomax! Waar heb je hem gelaten Chilvers? In de zitkamer?" >rNee, mevrouw, Mr. Lomax niet!" Chilvers sprak op teleurgesteld-verwijtenden toon, ,,'t Is een man, ik wou hem niet binnenlaten, maar hij zei, dat hij een boodschap, een gewichtige boodschap voor u had. Daarom, omdat ik dacht, dat u hem wel zou willen spreken, heb jk hem maar in de... de bibliotheek gelaten.' Virginia bleef staan en dacht na. Ze was nu al een paar jaar weduwe en door verscheidene van haar kennissen werd haar tegdizin om ,,'t Oebeurde door kokend heete olie »n mijn rechter hand was geheel en al wond. Ik was ten einde raad en huilde van de ondragelijke pijnen. Mijn man heeft mijn hand dadelijk verbonden met Kloosterbalsem, welke we altijd voor ons kleintje in huis hebben. U kunt er zich geen voorstelling van maken, hoe dat ineens heerlijk verzachtte. Ik geef U de heilige verzekering, dat ik zelf verstomd sta over het wonder. Binnen 14 dagen was mijn hand weer gewoon." Weur. K Fr_ te s.0. ORIGINEEL TER INZAOC Onovertroffen bij br*nd-en snijwonden Ook ongeevenaard als wryfmiddel bjj Rheumatiek, spit en pjjnlijke spieren Schroefdoos 35 ct. Potten: 62'/i ct. en f 1.04 ^Ingez. .med. i over deze „nieuwe, afschuwelijke misdaad van de fasoistische oorlogsstichters". Volgens de Londensche Daily Herald (arb.p. heerscht er in intemationale kringen onge- rustheid als gevolg van den brand op de Komsomol". „Zondagavond", schrijft het blad, „opperde men, dat Sowjet-Russische oorlogsschepen naar de Middellandsche Zee zouden worden gedirigeerd, am de Russische koopvaardg- schepen te beschermen, tenzij de regeering van de Sowjet-unie Elngeland en Frar.krijk zou vragen dergelijke daden van zeerooverij in voile zee te helpen onderdrukken." VOOR. HET KIND. Geen Kerstfeest zonder dat men het Mis- deelde Kind bedacht heeft. Daar is slechts 3 cent voor noodig. Laat ieder dit morgen terstond doen: een postizegel of een briefkaart voor het kind koopen. Vrijdag 18 dezer sprak voor de afdeeling Oost Zeeuwsch-Vl'aanderen dr. P. H. Ritter Jr. over het onderwerp ,,De Kerstgedachte in de Nederlandsche letterkunde". Het is zonder twijfel gevolg van een misverstand, dat de spreker zijn onderwerp veel beperkter op- vatte dan de titel deed vermoeden. Hij be- paalde zich in hoofdzaak tot een grondig over- zicht van de jongste Kerstuitgaven en wel al leen van Noord-Nederlandische schrijvers. Ter inleiding ving hij aan met een beschou- Gemaakt op maat en in vol vertrouwen (lngez. Med.) over haar man te praten toegeschreven aan het feit, dat zich onder haar nonehalante vroolijkheid een groot verdriet verhorg. An deren, degenen onder haar vriendinnen, die haar beter kenden, namen haar zwijgen an- ders op. Voor hen was het een bewgs, dat Virginia nooit ,,echt" van Pim Revel gehouden had en dat ze het oniwaardig vond, een senti ment te huichelen, dat ze niet bezat. „Ik moet u nog zeggen, mevrouw," ging Chilvers voort, ,,datte... eh... die man er een- tje uit het ibuitenland is." Virginia's belangstelling nam toe. Ze had met haar man, die in diplomatieken dienst ge weest was, veel gereisd, onder anderen waren ze in Heizo-Slowakije geweest, een paar ma.mden voor den sensationeelen moord op den koning en de koningin. De man, die op haar zat te wachten, kon wel een Herzo-Slo- waak zijn; een vroegere bediende, die aan lager wal was geraakt. „Goed, dat je hem heibt laten wachten, Chilvers", zei ze met een goedkeurend knik- je. ,,Waar zei je, dat je hem gelaten had? In de bibliotheek, niet?" Ze liep licht en vlug door de hal en deed de deur van de kamer naast de aetkamer open. In een stoel naast den haard zat een man. Bij haar binnenkomen stond hij langzaam op en keek haar aan. Virginia had een uitstekend geheugen voor gezichten en ze wist, van het eerste notgeniblik af, dat ze den man nooit eer- der gezien had. Hij was lang en donker; door zijn mager lenig lichaam en zijn olgfkleurig gezicht was hij op en d'op de Zuiderling. Maar hij had niet het Slavische type; hij kon een Italiaan of Spanjaard zijn „U heeft me te sprexen gevraagd", begon ze. ,,Ik ben Mrs. Revel." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1