1 ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKERTJES CACHETS) lUet usder cachet Ls'n cacJiet/ No. 9539 MAANDAG 7 DECEMBER 1936 76e Jaargang Kantoor en Schrijfbehoeften. Binnenland Feuilleton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen Schrijf- en Kantoorbehoeften. 1 co u RANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen !r. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar /oor Belgie en Amerika 2,overige lan den 12,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buiten iand alleen bij vooruitbetaling. Ditgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. AD VERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 10,80 Voor elken regel meer 10,20 KLEINE AD VERTENTIeN: per 5 regels 50 cent too vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst feen dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Burgemeester en Wetbouders van TER NEUZEN, zullen ulterlijk DINSDAG 15 DECEMBER 1936, des namiddags twee uur, op he<t gemeenteiuuis aldaar prijsopgaaf in- waehten van ten behoeve van de gemeente- administratie te leveren De inschrijvmg welke voor het geheel kan geschieden, moet gesplitst worden opgegeven voor de gemeente-seoretarie, de politic en de openbare wefrken, terwijl van alle te leveren kantoorbehoeften een ©enheidsprijs moet wor den opgegeven. Ter Neuzen, 7 December 1936. Burgemeester en Wethouders voorooemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLESecretaris. HET HUWELIJK VAN PRINSES JULIANA Onder klokgelui zal het Paar zich van het stadhuis naar de kerk begeven. Naar de Haagsohe Couramt vemeemt, zal de gang van dten dienst in de Groote Kerk, waarbij het huwelijk van H. K. H. Prinses Juliana en Z. D. H. Prims Bemhard plechtig zal worden ingezegend, waarschijnlijk als volgt zijn geregeldl: Te ongeveer 11 uur 40 zal het Prinselijke Paar bij den ingang der kerk, aan de zijde van de Riviervischmarkt, warden ontvamgen. Van het oogenblik af, dat de Prinses en de Prins het stadhuis zullen hebben verlaten, zullen de klokken van de kerk beginnen te luiden. Het Paar betreedt de kerk. Aan den ingang van de kerk zal een com- missie van ontvamgst het Prinselijk paar bagroeten: Terwijl het orgel speel't, zullen Prims en Prinses, gevolgd door bruidsjonkers en bruids- meisjes en de Vorstelijke peirsonen het bede- huis binnenschrijden. De gemeente zai zich van haar zetels verheffen. Nadat het Paar en de officieele personen de voor hen bestemde zetels hebben ingeno- men, zal prof. dr. Obbink, die de leiding van den dienst heeft, over de gemeente den zegen uitspreken. De Motet- en Madirigaalvereeniging onder lieiding van Sem Dresden zal hierna zingen gevolgd door gemeenschappelijken zang. De aang der gemeente zal worden gesteund door <Je Koninklijke Zangvereeniging Excelsior", i Dan zal prof. Obbink voorgaan in gebed «d voorlezing doen van een gedeelte uit de Heilige Schirift. Wanneer de gem'eente we- derom geaongen heeft volgt de predikatie. Nadat deze ten einde is zal de voorganger het Huwelijksformulier voorlezem. De vragen welke zullen worden gesteld. Terwijl het Paar zich van zijn zetel zal ver heffen zal aan den Prims de volgende vraag* worden gesteld: „Bekent Gij hier voor God en deze Zijn Healige Gemeente, dat Gij genomen hebt eh raeemt tot Uw wettige huisvrouw, Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, hier tegen- woordig, Haar belovende, dat Gij Haar nim- mer zult verlaten, Haar lief te hebben en getrouw te onderhouden, als een trouw en Godvreezend man aan zijn wettige vrouw •chuldig is; dat Gij ook heilig met haar leven wilt, haar fcrouw en geloof houdende in alle dingen, overeenkomstig he|t Heilig Evange- lie?" Aan de Prinses zal de volgende vraag wor den gesteld: ,,Bekent Gij hier voor God en deze Zijn Hilige Gemeente, dat Grj genomen hebt en neemt tot Uw wettigen man, Bemhard Leo pold Frdedrich Eberhard Julius Kurt Karel Gottfried Peter, hier tegenwoordig en belooft Gij hem, gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te heipen, hem nimmer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen houdende gelijkerwijs een vroom en getrouw huisvrouw haar wettigen man schul- dig is overeenkomstig het Heilig Evangelic?" De inzegening door Ds. W. L. Welter. Wanneer deze vragen bevestigend zijn be- antwoord, zai het Paar nteerknielen. Ds. W. L. Welter zal dan den zegen uitspreken. Terwijl het Paar in geknielde houdimg ligt, zingt de gemeente Psalm 134 3: dat 's Heeren Zegen op U daal". Uit handen van Ds. Welter ontvangt het Paar den Bijbel. Hiema volgen koorzang van de Madrigaal- en Motet-vereeniging en dankgebed, waarna met het uitspreken van de Apostolische zegen- bede den dienst zai worden besloten. NATIONAAL HUWELIJKSGESCHENK. Het Uitvoerend Comite voor het Nationaal Huwelijksgeschenk heeft op 4 dezer een ver- gadering gehouden, waarin definitieve beslui- ten konden worden genomen nadat volledige goedkeurimg van en instemming met de voor- loopige plannen was verkregen van Hare Majesteit de Koningin en van Prinses en Prins. In de eerste plaats dan werd besloten zoo spoedig mogelijk aan te vangen met den bouw van het Prinselijk jacht voor de binnenwate- ren. Plannen, die geheel zullen voldoen aan de wenschen van Prinses en Prins, en kosten- raming zullen binmien eenige dagen ter be- schikking zijn. Het ligt 'in het voormemem een jacht te bouwem van omstreeks 31 M. lengte, 5% M. breedte en een diepgamg van 1,70 M. Dit jacht zal de Zeeuwsche stroomen, de Zui derzee, de Friesche meren en de amdere, groo tere waterem van Nedierlamd kunnen bevaren. Het zal een motorjac.it zijn en aan alle mo- derne, te stellen eischen van bouw em inrich- ting voldoen. Het zal in het aanstaande voorjaar voor gebruik gereed zijn. Daamaast is het definitieve plan voor mo- derniseeering, verbouw en inrichting van den door het Prinselijk Paar te bewonem vleugel van het Paleis Soestdijk goedgekeurd. Met den meesten spoed wordt than® aan het be- stek gearbeidi, waama de aanbesteding zai plaats vinden. Het betreft hier een omvang- rijk weirk, dat, naar verwachtimg, uiterlijk tegen het eind van den volgenden zomer ge reed zai zijn. Aan de achterzijdte van het Paleis zal 'n groot terras worden aamgebouwd, waarop de aan die zijde" gelegen zitkamers en andiere vertrekken, die gedeeltelijk vergroot zullen worden, /uitkomen. Het geheel zal worden voorzien van centrale verwarming, •terwijl voorts tennisbanen in het park zullen worden aangelegd. Dit is een koirte weergave van die besluiten van het Uitvoerend Comite. Hoewel reed's belamgrijke bedragen bij den Algemeenen Pemningmeester zijn binnengekomen, is dit totaal nog nieit voldoende om die besluiten in hun vollen omvang ten uitvoer te leggen. Dit kan geen verwondering wek'ken, waar in de Provincie het doelmatig bieden van de ge- legenheid tot bijdragen tijdroovend is. Het Comite wensoht intusschen wel met alien aan- drang te verzoeken, dat zij, die nog niet aan hun wensch tot het geven van een bijdrage hebben voldaan, zulks alsnog ten spoedigste doen, opdat de Prinselijke wonimg binnen den kortst mogelijken tijd ter beschikking kan worden gesteld. De blijde huwelijksdag nadert smel en dus het oogenblik waarop het Neder- landsche volk zijn geschenk zal aanbieden. Tenslotte wemscht het Oomit6 'te consta- door AGATHA CHRISTIE. 5) Vervol'g. Anthony mikte zijn sigaret het raam uit, atonxl op, kwam naar zijn vrienld toe en gaf hem een kaimeraadschaippelijken klap op zijn schouder. „M'n compliment, Jimmy", zei hij. „Je bent de laatste spmit uit bet roemrijke geslacht der Dolende Ridders. De oerwouden van Ca nada kunnen trotsch op je zijn. Het spijt me, dat jij 't niet zelf kan doen. Jij zou dat kar- wei'tje veel handiger en veel galanter opknap- pen dan ik." „Dus je d'oet 't?" „Ja, natuurlijk." MicGrath stonid op, trok een la van een groote kast die in den hoek stond open, nam er een bumdeltje brieven uit en schoaf zij zijn vriend aver tafel toe. „Aisje(blieft. Kijk ze maar es doer." ,,Is dat bepaaid noodzakelijk Ik voel er eerlijk geze'gd niet veel voor „Kijk es hier. Na wat jrj me van die Zeven Schoorsteenen verteld helbt, zal ze er wel niet wonen. Alle kans, dat ze er gelogeerd heeft. Eln daarom ben ik ervoor, om die brieven door te lezen. Misschien dat we op die manier er achter komen, waar zij ergens uithamgt." „Tja, als je de zaak zoo stelt, heb je ge- lijk." Ze lazen de brieven zorgvuldig door, maar wat ze igehoopt hadden te vinden, vomden ze niet. Toen ze klaar waren, bond Anthony ze weer bij een. ,,Arme stakker", zei hij. ,,Wat is ze bang!" Jimmy knikte. ,,Denk je, dat je 'r zult kunnen vinden?" vroeg hij ongerust. „I'k ga niet uit Enigeland weg, -vodr 't me gelukt is. Jij maakt je nogal bezorgd voor die embekende joffer, James!" Jimmy streek met z'n wijsvinger een paar maal nadehkend over de onderteekening. ,,'t Is zoo'n leuke, lieve naam", zei hij dan verontschuldigenidVirginia Reve". HOOPDSTUK IH. Onrust in hoogere kringen. „Zeker, beste kerel, zeker!" zei Lord Ca- terham. iDezelfde formule had hij al minstens vier keer herhaald en steeds weer was hij in de hoop, dat het gesprek daarmee een einde zou nemen, teleurgesteld. Hij vomd het bui- tengewoon onaangenaam, om op de stoep van een van de chicste Londensche cluibs te moeten staan en het eindelooze gepraat van George Lomax te moeten aanhooren. Clement Edward Alistair Brent, nagende matkies van Caterham, bezat een uiterlijk, dat niet de minste overeenstemming vertoon- de met de voorstelling, die de menschen zich gewoonlij'k van een markies maken. Hij was een kleine, mage re oude beer, met een lan- gen, spitsen neus en bleeknblauwe oogen. Zijn manieren waren wat vaag en wat noncha lant, maar lieten verder niets te wenschen. Zijn kleeding echter liet, voor een heer, alles te wenschen. (Het drama in het leven van Lord Caterham was, dat hij zijn broer vier jaar geleden had moeten opvolgen. De vorige Lord Caterham was een man van beteekenis geweesT, iemand teeren, dat de indruk als zou, in tegens telling met den uitdrukkelijken wensch van Prinses en Prins, een emstigb versnippering van ge- schenken te vreezen staan, niet juist is. Wel zijn of worden afzoncterlijke, inzamelingen ge houden, doch de daagrmede verkregen gelden worden nagenoeig alle in overleg met- en onder leiding van he.. Nationaal Comite voor een onderdeel van een der beide boven om- schreven geschenken bestemd. Nadere bijzon- derneden over het te bouwen jacht en de ver- anderingen, die aan het Paleis Soestdijk zullen worden, aangebracht volgen binnen enkele dagen. Stort uwe bijdrage bij den penningmeester van uw plaatselijk Oomitd of op rekening van den Algemeen Penningmeester te Amsterdam, giro 285285. Te Gent is een comity opgericht met het doel op 9 Januari, bij gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana met Prins Bern- hard von Lippe, een groot fees! te organisee- ren voor al de Nederlanders, welke in de provinoie Oost-Vlaanderen verb'lijven. De consul der Nederianden te Gent heeft het eere-voorzitterschap van dit comity aan- vaard. PRINSES JULIANA EN PRINS BERNHARD NAAR RERLUN VERTROKKEN. Prinses Juliana en Prins Bernhard zijn Zaterdagavond om 6.51 uur met den nacht- trein naar Berlijn vertrokken, teneinde een kort bezoek te brengen aan Prinses Armgard, de moeder van Prins Bernhard, die zooals ge- meld, ongesteld is. Daar het uur van vertrek niet bekend was gemaakt, was de belangstelling van het pu- bliek niet groot. Toch waren er nog enkele tientallen, die zoo gelukkig waren het Prin selijke Paar van nabij te mogen aansoiouwen toen de Prinses en de Prins vergezeld van den dienstdoemden grootmeester van die Prinses E. H. Juckema van Burmania baron Rengers van Warmenhuizen en jonkvrouw M. J. Baronesse van Heemstra, de Koninklijke wachtkamer verlieten om in den salonwagen plaats te nemen. Het Prinselijke Paar beantwoordde met een vriendelijk knikken den him gebrach- ten afscheidsgroet. Even later vertoonde de Prinses zich nog aai? een der vensters toen het sein tot vertrek was gegeven. PRINS BERNHARD TOT EEN MILITAIREN RANG BENOEMD. Prins Bemhard von Lippe-Biesterfeld is bij Koninklij'k besluit benoemd tot luitenant ter zee der lste klasse (kapitein) k la suite bij de Koninklijke marine en tot kapitein (rit- meester) a la suite bij de Koninklijke land- landmacht. Voorts is bij een tweede Koninklijk besluit aan Prins Bemhard de titulaire rang ver- leend van kapitein (ritmeester) bij het Kon. Ned.-Ind'ische leger. De correspondent der N. R. Crt. schrijft: Het Vrijdagavond bekend geworden be- richt diat Prins Bemhard is benoemd tot lui tenant ter zee lste klasse k la suite bij de Koninklijke marine en tot kapitein (ritmees ter la suite bij de Koninklijke landmacht alsmede, dat hem, de titulaire rang is toege- kend van kapitein (ritmeester) bij het Ko ninklijke Nederlandsch-Indische legeir, is naar wij hebben bemerkt, voor menigeen niet dui- delijk geweest. Met name heeft men zich afgevraagd wat wel de dubbele titulatuiur kapietein (ritmeeister) te beteekenen moest hebben. Ook wij hadden dit niet aanstonds begrepen en hebben daarom nader ge'informeerd. Op grond van de inlichtingen, die wij heb ben verkregen, meenen wij te mogen zeggen dat de bedoelde dubbele titulatuur in verband met de algemeene omschrrjving a" la suite bij de Koninklijke Landmacht dezen zin heeft, dat Z. D. H. niet benoemd geacht moet wor- wiens naam, als de naam van den man die bet model was van alles waf een edelman moet zijn, op ieders lippen gelegen had. Als minis ter van Buitenlandsche Zaken had hij jaren- lanig in de diplomatieke kringen een groote rol gespeeld en zrjm buitenverblijf „(De Zeven •Schoorsteenen" was beroemd om de gastvrij- heid, die men daar genoot. Met zijn echtge- noate, een dodhter van den hertqg van Perth, als gastvrcuw, werden daar week-ends gehou den, die vdrstrekkende geivolgen hadden. In heel Bngelanid was er niemand van naam te vinden, die niet te eeniger tijd op ,,De Zeven Schoorsteenen" gelogeerd had. Dat was nu alles goed en wel. De negende markies van Caterham had den grootsten eerbied voor de prestaties van den achtste. Henry had zich in alle opzichten werkelijk vcoribeeldig gedragen. Maar ze moeten nu niet verwachten, dat hij een imitatie van zijn on- vergelijkelijken voorganger te zien zou geven. Hij voelde er nlets voor, om gewillig in de voetstappen van zijn broer te treden en hij voelde er absoluut niets voor, om „De Zeven Schoorsteenen" als een soort van nationaal hotel te laten gelbruiken. En niets verveelde hem mder dan politick, of het moesten de po- lit'ici zijn. Daarom werd hij zoo kregel onder het zagen van George Lomax. George Lomax, de hekende politicus, een man van een jaar of veertig met een emlbonpoint, uitpnilende cogen en hoog-roode gelaatskleur, en zd£r hoogen dunk van zijn edigen gewichtigheid. ,,Je begrijpt toch, waar het om gaat, is 't niet, Caterham?" We kunnen, we mogen een- voudiiigweg geen schanidaal riskeeren. De toe- stand is hdel precair, hddl precair." „Dat is-ie altijld", zei Lord Caterham ge- laten. ,,Maar beste kerel, ik weet 't positief door mijn .positie weet ik zul'ke dingen!' .Zeker, zeker", zei Lord CaterhamHij had er al spijt van, dat hij zich tot prijsgeven den bij eenigerlei bepaaid wapen, nog minder dus bij een bepaaid onderdeel (zooals aanvan- kelijk was verondersteld, dat zou geschieden), maar dat hij in den rang van kapitein, resp. den daarmee overeenkomenden van ritmees ter, gerechtigd is de uniform te dragen van elk der wapens, resp. onderdeelen van de Nederlandsche landmacht en evenzoo van het Indische leger. De strekking van die benoeming is dus zoo rruim mogelijk genomen en het is dan ook zeer wel denkbaar, dat men bij deze gelegeiiheid den Prins als kapitein van de Grenadiers of Jagers, bij een andere als ritmeester van de huzaren, de roode of <de blauwe, geuniformd zal zien. Welke beweegredenen voor dezen, aan de benoeming gegeven algemeenen vorm hebben gegolden is ons niet bekend, maar 't lijkt ons niet onwaarschijnlijk, dat o.m. deze overwe- ging zou kunnen hebben gegolden, dat de Koningin alle wapens en onderdeelen van het leger gelijkelijk wilde behandelen, waardoor er geen sprake kan zijn van een zeer mensche- lijk en begrijpelijk gevoel vannaijver, d'at door de benoeming van den Prins bij een bepaaid wapen en nog des te meer een be paaid regiment in het overige leger had kun nen ontstaan, maar het geheele leger het zich tot eer en onderscheiding mag rekenen, dat Prins Bernhard onder zijn wapenen is opge- nomen. Ook wijlen Prins Hendrik is kort voor zijn huwelijk met de Koningin tot een militairen rang in het Nederlandsche leger verheven. Bij Koninklijk besluit van 30 Januari 1901 werd hij benoemd tot generaal-majoor en schout-bij- nacht, beide k la suite. Op zijn verjaardag in 1904 bevorderde de Koningin hem tot lui- tenant-generaal en vice-adimiraal. Met dit voorbeeld voor oogen had het ge- nucht Prins Bernhard meteen kolonel willen maken. Men had hierbij uit het oog verloren, dat de echtgenoot van die Prinses, al is deze dan ook troonopvolgster, een andere plaats inneemt dan de gemaal van de Koningin. Voor den laatstgenoemde kan men zich nauwelij'ks een anderen rang voorstellen dan dien van opperofficier. Prins Hendrik had bovendien in Duitschen tijd al gediend, zij het ook in lageren rang: eerste luitenant bij het Pruisi- sche gardie-jagerbatadllon en eerste luitenant k la suite van het Mecklenburgsche fuselier- regiment no. 90. Prins Bernhard daarentegen moet zijn militaire loopbaan nog beginnen. Reden te meer om hem een rang te geven, die ook met zijn leeftijd meer overeenkomt dan die van kolonel of daaromtrent, waarbij men wel niet aan grijzende snorrebaarden denkt, maar die 'in den actieven dienst toch pas op middelbaren leeftijd wordt verkregen. Het is traditie, dat de mannelijke leden van het Koninklijke huis een militairen rang en waardiighedd hebben. In den Militairen Spectator van October heeft W. baron van Ittersum, reserve-majoor der Jagers, dit door een overzicht van de militaire ramgen, die zij, van koning Willem II te beginnen, hebben bekleed, in herinnering gebracht. Uit zijn opsomming blijkt, dat zij meest zeer hooge rangen bij leger en vloot hebben gehad. De latere koning Willem II was als kroon- prins veldmaarschalk; de latere koning Wil lem IH in dezelfde eigenschap luitenant-gene- raal, inspecteur-generaal der infanterie; prins Frederik kolonel-generaal, belast met het opperbestuur van land- en zeemacht, later veldmaarschalk; Prins Alexander, d'e broer van Willem III, luitenant-generaal, inspec teur-generaal van de cavalerie (de Alexander- kazeme in Den Haag is naar hem genoemd) prins Willem, de kroonprins, oudste zoon van Willem HI, generaal der infanterie, inspecteur der cavalerie en luitenant-admiraal; prins Alexander, zijn jongere broer, generaal-majoor en sehout-bij-nacht. De eenige van de Koninklijke familie, die effectief als zee-officier heeft gediend, is van zijn gewone afweer-tactdek had laten ver- leiden. ,,Een faux-pas wat deze Herzo-Slowakij- sehe geschiedenis aanigaat en we hebben de poppen aan het dans en. 't Is absoluut hood- zakelij'k, dat een Engelsche venmx).tschap die petroleum-'concessies krijgt. Dat begrijpt je toch zeker \yel?" Zeker, zeker." Prins Michael Olboloivitch komt tegen het einde van de week hier. Onder het mom van een jaeht-lbijeenkomst kunnen we dus de heele zaak op De Zeven Schoorsteenen op pooten zetten", betooigde Lomax, w.ien blijk- baar aan de petroleumconcessies in* Herzo- Skiwa'kije veel gelegen was. ,,Ik was van plan om een dezer dagen op reis te gaan," verweerde Lord Caterham zich zwakjes. ,,Onzin, waarde Caterham. Wie gaat er nu in October op reis!" „Mijn dokter vindt me niet, zooals ik zijn moet", zei Lord Caterham met een verlangen- den bli'k naar een taxi, die* langzaam vootbij reed. Hij zou er wat voor gegeven heiblben om in die taxi te zetten, maar wegkomen kon hij niet, daar Lomax de onpleizierige gewoonte had om dagenen, met wien hij stond te praten beet te pakken. In het onderha.vige geval had hij zich aan de jaslapel van zijn slachtoffer vastgeklemd. ,,Maar, mijn waarde heer nu vraag ik je nu vraag ik je in gemoeide op oogen blikken van nationaal gevaar, ibij een dreigen- de crisis Lord Caterham begon zich voorzien tig los te wriragen. Hij voelde duidelij'k, dat hij alles liever zou doen, dat hij, bevooilbeeld, liever tien jacht-lbijeenkomsten zou hoiuden, dan het rustig te moeten aanhooren, dat George Lo max gedeelten uit zijn eigen speeches ging re citeeren. Hij wist bij onderiviinidimig, dat hij dan lets goeds, wordt nagebootst. Voor de "AKKERTJES" is dat nu wel vleiend, maar voor U is dat gevaar- lijk, let daarom goed op, dat Ge werkelijk "AKKERTJES" krijgt. Dan weet Ge, dat Ge het bb'zondere poeder inneemt, dat Uw pijn, koorts, griep en Uw onbehaaglijkheid verdrijft. Dit merk is Uw waarborg van echtheid Nederlandsch Product Recept van Apotheker Dumont Koker met 12 stuks 52 ct. Zakdoosje, 3 stuks 20 ct. (Ingez. Med.* Prins Hendrik (,,de Zeevaarder") geweest, die als adelborst begonnen, alle rangen heeft doorloopen en als admiraal van de vloot, met machtiging tot het voeren van den maar- schalksstaf van wijlen koning Willem H, is gestorven. Gewoonlijk werden de Primsen, op zeer jeug- digen leeftijd, tegelijk benoemd tot een rang bij het leger en de vloot. Prins Bemhard vervolgt nu de rij der Koninklijke Prinsen bij leger en vloot. Dat beide hem met groote imgenomenheid zullen begroeten, hieromtrent kan geen twij- fel bestaan. Het zal een blijde dag- voor onze weermacht zijn wanneer hij in haar midden wordt opgenomem. De beeediging van Prins Bemhard. Naar gemeld wordt, ligt het in de bedoeling de beeediging van Prins Bemhard, in zijn rang bij de Koninkltjke weermacht, op nader te be- palen datum te doen geschieden bij een gar- nizoensparade, ondier leiding van den gouver- neur der residentie. Prins Bemhard zal de blauwe huzaxen- uniform dragen. Men meldt dat het thans wet vast staat, dat Prins Bemhard op den huwelijksdag die blauwe huzaren-uniform zal dragen. Ook wijlen 's Prinsen vader is cavallerie-officier geweest. MINISTER P. J. OUD VIJFTIG JAAR. Zaterdag viende de minister van Financien, mr. P. J. Oud, zijn vijftigsten verjaardag. Een groot aantal schriftelijike gelukwen- sehen en 'bloemstuk'ken, w.o. van het hcofld- beatuur en de propaigandacamimiissie van den VrijzinnigdDem.scratischein Bond en van oud- mimister Verschuur, werden ten huize van den mdniister beizorgd. PRIJSOFDRIJVING. De gemeentepo'litie te Zaltbomirfie.1 heeft in opdracht van den burgemeester proces-venbaal opgemaalkt tegen v. S., voorzitter van den Zaltlbommelscihen melkslijterabond, wegems prijsopdrijving. Alle melkslijteTS hebben n.l. den prijs van de me'lk met 2 cent per liter vexlhoogid en gelbracht op 10 cent per liter. De burgemeester heeft, zoo meldt de N. R. Crt., te voren overleg gepleegd met het betrcikken departement, waar men van oordeel was, dat een verficoging van 2 cent per lifer al3 prijs- opdrijving is te beschouwen. De zuivelcentrale was van oordeel, dat 9 cent per liter radelijk was. VOOR DE „VERGETEN" PATIeNTEN IN DE KRANKZINNIGENGESTICHTEN. Vrijldag werden door de Nederlandsche ver- eenigiing voor hulp aan ziieken van geast on geveer 1000 St. Nicolaaspakjes verzonden naar „vergeten" patienten in de krankzinnii- de eerste twintig minuten nog niet klaar was. „Goed", zei hij daarom haastig. „Ga je gang maar. Jij zorgt dan wel, dat alles voor elkaar komt, wat?" „Maar mijn waarde heer, er valt niets te zorgen! De Zeven Schoorsteenen zijn renom- mee als historisch bouwwerk daargelaten, is voor dat soort dinigen ideaal! Ik ben Zaterdag en Zomdag op de Alblbey, geen tien kilometer er vandaan. 't Zou in dit geval natuurlijk niet in orde zijn, als ik deel uitmaakte van jullie gezelschap." „Nee, natuurlij'k niet", zei Lord Caterham met overtuiging. In werkelijkheid begreep hij absoluut niet, waarom dit niet in orde zou zijn, maar hij was niet bepaaid nieuwsgierig naar de reden. „Miisschien wil je Bill Eversieigh dan ook inviteeren. Dat is zoo handiig als er bood- schappen overgebracht moeten worden." „Met het meeste genoegen'", zei Lord Ca terham met een kleim spranikje andmo. „Bill is een uitstekend schutter, Bundle heeft een hoo gen dunk van hem." jMiaar dat is van geen belang. 't Schieten is maar camouflage."' IHet geanimeerd licht in de fletsnblauwe oogen van Lord Caterham stoierf weer weg. Anders niemand, als ik me niet vergis. Laat eens zien: de Prins, zijn gevolg, Bill Eversieigh, Herman #Lsaacstein „Wie .Herman Isaaestein. De vertegenwoordiger van de vennootschap waarcver we het zoo- even gehad hebben. En dan natuurlijk nog een paar ibuitenstaanders cm de zaak een bona fide tintje te geven. Daar kan Lady Eileen voor zorgen kennissen van haar bijvoorbeeld, jomge menschen, die amder# belangen hefbben dan politick." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1