ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN verstopping M.S.S - cachels Last van No. 9536 MAANDAG 30 NOVEMBER 1936 76e Jaargang Binnenland Feuilleton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Bui ten Ter Neuzen r. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Joor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post A.bounementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. (lltgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDR GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bjj vooruitbetaling. Grootere letters en clioh6's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrjjgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgavo. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DR. COLTJN BIJ DE KONINGIN. H. M. de Koningin heeft Vrijdagmorgen Minister-president H. Colijn in gehoor ontvan- gen. Met den trein, welke te 12 uur 18 uit Apeldoom vertrekt, begaf de Minister-presi dent zich weder naar Den Haag. HET VORSTELIJK BEZOEK AAN EINDHOVEN. Het eerste bezoek, dat de Vorstelijke ver- loofden Zaterdag tezamen een officieel aan Eindhoven brachten, is een gebeurtenis ge- worden, die wel door talloozen. met groote verwachtingen was tegemoet gezien, maar in Eindhoven een beweging heeft veroorzaakt, zooals nog meer zelden in een werkstad als deze is waargenomen. Gedurende heel den tijd, dat de Prinses en de Prins in Eindhoven vertoefden en deze tijd was helaas slechts kort deinde over alle straten een golf van spontane Brabantsche vreugde, die ten top steeg, wanneer het Vorstelijke Paar zich maar even vertoonde. Vooral toen het zich per auto naar het stadspark en vandaar naar de gemeentelijke ontvangzaal, het stedelijk van Abbe-museum begaf. Heel de omgeving van het park en de villa- wijk den Elzent waren trouwens met de natio- nale kleuren en met Oranje rijkelijk versierd, terwijl in de binnenstad voorbereidingen voor een grootsch feest met een fakkeloptocht werden getroffen. Prinses Juliana heeft het radio-monument onthuld, dat is opgericht ter herinnering aan de eerste radio-telefonische verbinding met Indie, waarbij 'H. M. de KoKningin zich recht- streeks tot de bevolking van onze overzeesche gewesten richtte en vervolgens heeft Prins Bemhard den eersten steen gelegd van het astronomische observatorium, dat dr. A. Phi lips aan de afdeeling Eindhoven van de Neder- landsche vereeniging voor weer- en sterren- kunde heeft geschonken. Omstreeks 4 uur vertrok het Vorstelijke paar weer uit Eindhoven, daarbij door een politie-escorte en een juichende menigte langs den weg uitgeleide gedaan. PROF. OBB1NK ZAL HUWELIJK VAN PRINSES INZEGENEN. Naar vernomen wordt, kan thans met zekerheid worden gemeld, dat de hofprediker, Prof. Dr. H. Th. Obbink, het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard zal inzege- nen. Tevens zal gedurende den dienst de oud- hofprediker, Ds. W. L. Welter, die 87 jaar is, een actief aandeel in de ceremonie nemen. Op welke wijze een en ander zal worden gearran- geerd, is nog niet bekend. Ook staat het uur, waarop het huwelijk wordt gesloten nog niet vast, daar het heele protocol nog nauwkeurig wordt overwogen. HET VORSTEUJK HUWELIJK IN DE GOUDEN KOETS Naar gemeld wordt zullen Prinses Juliana en Prins Bernhard zich in de gouden koets naar het Haagsche stadhuis en de Groote of St. Jacobs-kerk begeven. H. M. de Koningin en Prinses Armgard zullen in den stoet in de glazen koets plaats nemen. HET HUWELIJK VAN DE PRINSES. Het eerefront van reserve-officieren. De gouverneur van de Residentie brengt ter kennis van alle reserve-officieren der Konink- lijke landmacht dat het in het voornemen ligt, om ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana, op 7 Januari een eerefront doen vormen door officieren, dat zal worden opgesteld in de buurt van de Groote Kerk. Zij, die hiervoor in aanmerking wenschen te komen, worden verzocht daarvan schrifte- ljjk kennis te geven v66r 9 December aan den korpscommandant of chef van het dienstvak door AGATHA CHRISTIE. 2) Vervolg. waartoe zij behooren. In verband met de beperkte ruimte waar- over zal kunnen worden beschikt, zal later nog worden bericht, wie van de officieren, die zich voor deelneming hebben aangemeld, in aanmerking komen. Deelneming aan het eerefront wordt niet als dienstreis aangemerkt. De tenue is ceremonieele tenue met grijze overjas. De reserve-officieren, die geboren zijn in 1909 en 1911, zullen een arzonderlijk eere front vormen, waarvoor het bovenstaande eveneens van toepassing is. DE TRIBUNES LANGS DEN BRUIDSWEG. In de oude raadszaal ten stadhuize van Den Haag zijn Vrijdagmiddag de biljetten geopend met de inschrijvingen voor het pachten van grond voor den bouw van tribunes langs den weg, welke de Prinselijke bruidsstoet op 7 Januari zal volgen. De belangstelling hiervoor was enorm groot en reeds lang voor tweeen was er geen zitplaats meer te krijgen en even later waren ook alle staanplaatsen ingenomen. Men wachtte in spanning op de opening van de beide bussen, welke geheel met enveloppen gevuld bleken. Bij de opening van het eerste bjljet, waarin voor 1 kavel 1100 geboden werd bleef het nog rustig, maar toen daarop de Koninklijke Nederlandsche Automobielclub mat een bod van 10.500 voor 1 kavel uit de bus kwam leek het wel of er een bom barstte. Hilariteit ontstond, toen het volgende biljet voor dezelfde kavel f 355 bood. Rumoer ontstond er ook bij een bod van f 75.000 voor alle kavels tezamen. Maar ook dit werd nog weer overtroffen, bij het direct volgende biljet nog wel, toen een totaal be- drag van 82.800 werd genoteerd, dat later zou blijken het hoogste te zijn. Wordt dit toegewezen de gunning ge- schiedt binnen enkele dagen door B. en W. dan beteekent dit een prachtige versterking van de kas van verschillende liefdadige ver- eenigingen. Van de vereenigingen die hadden ingeschreven, al bleven ze dan ook kansloos, noemen we nog de Nederlandsche Persver- eeniging, de Princevlag en de Haagsche Dameskroniek. GESCHENK VAN GEWEZEN ENGELSCHE KRIJGSGE V AN GENEN In een ingezonden stuk in de „Times" wek- ken twee gewezen Engelsche officieren, die in oorlogstijd krijgsgevangene zijn geweest in Nederland, hun toenmalige lotgenooten op, door de aanbieding van een geschenk aan Prinses Juliana ter gelegenheid van haar huwelijk, uiting te geven aan ,,hun dankbaar- heid tegenover de Nederlandsche gastheeren." ,De belangstelling welke H.K.H. zelf voor ons getoond heeft, en de warmhartige gast- vrij'heid van het Nederlandsche volk ondanks het tekort aan levensbehoeften", aldus gaat het stuk voort, ,,moeten een onvergankelijken indruk hebben nagelaten. Eenigen van ons hebben verlof gevraagd en gekregen om H. K. H. bij gelegenheid van haar huwe lijk een geschenk aan te bieden, waarvoor. een rekening is geopend." HET GESCHENK VAN HET CORPS DIPLOMATIQUE. Het corps •diploniaticque is naar gemeld wordt voornemens aan Prinses Juliana en Prins Bemhard ter gelegenheid van him huwelijk een geschenk aan te bieden, bestaan- de uit een zilveren fruitschaal en twee zilve- ren candelabres. Dit geschenk wordt vervaardigd in de fa- brieken van Begeer, Van Kempen en Vos te Voorschoten. PLANNEN VOOR EEN REDDINGBOOT PRINS BERNARD. Naar aanleiding van de jongste zeerampen aan onze kust heeft zich te 's-Gravenhage een „N!ee, kerel, 't is een uitstekend ibaantje. Gewocnweg niets op aan te merken." „Toch niet bij toeval lets in Zuid-Amerika Ik belb al een weelk of wat een goed oogje op Zuid-Amerika. In een van die liliputter- republiiekjes midldenin is een veelbelovende ravolutie op komst." MicGrath grimnikte. „Zooals vanouds dol op revoluties, zijn ziel en zaldgheid er voor over om midden in de hemie te zitten!" ,,Ja, ik voel, dat mijn talenten in zoo'n milieu tot bl'Oei komen. En als gevolg ge- apprecileerd worden. Heuschelijk, Jimmy, ik ben bruikfbaar ,in een revokrtie, zoowel voor den eenen als voor den anderen kant. Voor een solide, jaar-in, jaar-uit eendere befrek- king ben ik niet geschikt." J>ie opinie heb ik wel eens meer van je gehoord, jomgenlief. Nee, de ,tbaan" is niet in Zuid-Aimerika, maar in Engeland." „Tni Engelanid! Dan krijlgen we dus het repaitrieeren van den verloren zoon. Kuimen ze je na zeven1 jaar nog voor oude rekenin- gen aanklampen, Jimmy?" ,,Ik geloof van niet... Nou, wil je er meer van hoorehi, ja ofte nee?" ,,Me6r van hooren, natuurlijk. Ik ben al leen een 'beetje wantrouwig, omdat jij voor het genoagen bedankt." ,1k zal je vertellen waarom, Anthony... Ik, ga op dte goudjachit.ver het binnenland in..." Anthony keek hem venbaasd aan en floot lang en onwelluidend. Jij bent altijd op zoek naar goud geweest, Jimmy... zcolang ik je ken, heb je geen an der ideaal gehad. 'it Is je zwakke plak... iets, waar je je ziel en zaligheid voor over hebt. Op dat gebi-ed heb je mddr teleurstellingen geslikt, dan wie ook." „Maar ten slotte lukt 't me... heb ik suc- ces... je zult zien, dat ik gelijk heb." ,,Ik hoop 't voor jou! Ik zou er niiets voor voelen, maar ied'ereen z'n liefhelbberijDe mijne is revoluties, de jouwe goud." ,.Ik zal je 't heele verhiaal van 't begin af doen. Je hebt natuurlijk wel 's over Herzo- Slowakije gehoord. Anthony keek hem scherp aan. ,,HeiTzo-iSlowakije?" herhaalde hij met een eigenaardigen klank in zijn stem. „Ja, weet je er wat van?" Een poos een tamelijk lange poos blieef het stil. Dan zai Anthony langzaam: ,,,'t Zelfde wat zoo onigeveer iedereen er van weet. Een van de balkanstaten, is 't niet? Voornaamste rivieren, onibekend'! Voor- naamste bergen, ook onbekend, 't eenige wat ik daarvan weet, is, dat er veel zijn. Hoofd- stad Ikarest. Bevolking, in hoofdizaak ras- eohte bandieten. Liefhebberij van de bevol king: koningen om zeep brengen en revolu ties organiseeren. Laatste koning Nikolaas IV. Ongeveer zeven jaar geleden vermoord. Daama is 't een republiek geweest. In vele opizichten een aantrekkelijk ooird. Je had me eerder moeten vertellen, dat de ,,baan" iets met 'Henzo-iSlowakije te maken had." .Allien indirect... daarom heb ik 't niet vermeld." Anthony keek hem quasi-bedroefd aan. ,,Daar meet je heusch wat aan laten doen, James," zei hiji. „Je laten behandelen of een cursus gaan volgen of iets d'ergelijks. Als je in den goeden ouden tijd 't gewaagd had, om comite van actie gevormd om de Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij in haar strijd tegen de woeste elementen kracht- dadig te steunen. Dit comitd, waarvsn de heer C. Lieuwen, directeur van de zeevaartschool te Schevenin- gen, voorzitter is, heeft zich ten doel gesteld, door middel van de geheele Nederlandsche jeugd gelden bijeen te doen brengen voor de aanbieding van een motorstrandreddingboot aan bovengenoemde maatschappjj, waaraan de naam zal worden gegeyen van Prins Bernard. Om tot dit doel te geraken heeft meer- genoemd comite een mooi verzilverd speldje doen vervaardigen met de beeltenis van Prin ses Juliana en Prins Bernard. Voor den aanmaak van dit speldje, waarvan de kost- prijs 2% cent hedraagt, heeft de N.V. Medail- lefabriek te Culemborg haar bemiddeling ver- leend. iHet comite is reeds dadelijk begonnen, ver schillende scholen te bezoeken, om de hulp van de hoofden der hiervoor in aanmerking komende onderwijsinrichtingen in te roepen om hun leerlingen de speldtjes te doen koopen, dan wel verkoopen tegen den prijs van tien cent per stuk, waarvan de geheele netto- opbrengst, dus 7% ct. per speld, ten bate van de reddingboot Prins Bernard komt. Gezien het sympathieke doel waren de reeds bezochte schoolhoofden aanstonds bereid, zich met de verstrekking te belasten en de ontvan- gen ,,bruto" gelden namens hun school te gi- reeren naar de Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij (postgiro no. 26363, Mauritskade 63, Amsterdam Oost) met de omschrijving reddingboot Prins Bernard Het door de Haagsche jeugd reeds bereikte resultaat moge een aansporing zijn voor een voortzetting van deze actie door de jeugd in geheel Nederland, met medewerking van de schoolhoofden, dan wel plaatselijke comity's. Om verzekerd te zijn van succes, zal men spoedig moeten beginnen, zoodat alles ,,voor elkaar" is v66r den aanvang van de a.s. Kerst- vacantie, aangezien dan de meisjes en jongens tijd en gelegenheid hebben, voor ,,hun" red dingboot een of meer speldjes te plaatsen. De gebruikelijke „straatcollecte" ware evenwel daarbij te vermijden De speldjes kunnen rechtstreeks bij de N.V. Medaillefabriek te Culemborg worden aange- vraagd. DE N EDERLA NDIXSCHBELGISCHE BETREKKINGEN. De wateraftapping van de Maas. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt: Zoojuiist is het verslag van minister van staat, graaf Lippens, rapporteur van de se- natoriale cammissae van buitenlandsche zaken voor de betgrooting van 1937, verschenen. Ver- scheidene punten die de Belgisch-Nederland- sche betrekkingen aangaan, worden in dit rapport besproken. Zoo laat graaf Lippens zich over de kwestie der wateraftapping van de Maas in de volgende bewoordingen uit: „De Belgische even als de Nederlandsche pens heeft medegedeeld, dat de Nederlandsche regeering, bij venzoekschrift ingediemd op 1 Augustus j.l. het geschil, dat sedert verschei- dene jaren bestaat tusschen Nederland en Bel gie omtrent de zoogenaamde wateraftapping in de Maas heeft aanhangig gemaakt bij het Imtemationaal Gerechtshof. De procedure bij het Internatiomaal Ge rechtshof bestaat uit een geschreven en uit een mondeling gedeelte. IHet 'laatste stuk van de geschreven proce dure zal, volgens een bevelschrift van het Hof, uiterlijk op 12 April 1937 moeten worden in- gediend. Op dezen datum zal de zaak volledig in orde zijn. De pleidooien zullen plaats hebben op den door het Hof bepaalden dag. iHet geschil, zooals het hij het Hof in Den Haag aanhangig is gemaakt, is hoofdizakelijk van juridischen aaid. caaMnM—<gHM I n.nt I—Bfc op deze manieir een verhaaltje te vertellen, zouden ze je aan je ivoeten opgehangen heb ben en stokslagen of iets dergelijks onplezie- rigs hebben1 laten toedienem." Jimimy McGrath ging, zander zich aan die terechtwijizing te storen, op dezelfde manier met zijn verhaol voort. ,,Ook wel eens van graaf Stylptitch ge- hoond?" „Nou begint het er wat op te lijken," zei Anthony, ,,'n Hoop menschen, die nog noodt van hun lev en van Herzo-Slowakij e gehoord heblben, zouden verheugd lachen als ze Graaf Stylptitch hoorden noemen. De Oude Man van den Balkan. De Grootste Staatsman van Onizen Tijd. De Grootste Bandiet, die er vrij ronidloopt. 't Hanigt er maar van af, welke kraut je leest. Maar van een ding kiun je zeker zijn, James, de naam: Graaf Stylptitch leeft nog, als wij allang tot stof weergekeerd zijn. Elke beweging en anti-beweging in het nabije Oosten heeft, de laatste twintiig jaar, graaf Stylptitch als mian-achter-de-schermen gehad. Hij is dictator on patriot 5n staats- mian g'eweest of eigenldjik weet niemand precies wat hij geweest is... Wiat is er met hem?"' ,,IHij is eerste minister van Herzo-Slowa kije geweest, daarom heb ik hem genoemd:." ,,Je hebt geen gervoel voor proporties, Jim my. Wat voor beteekenis heeft Herzo-Slowa kije vergeleken bij Stylptitch? Het heeft hem als geboortegronid en als land1, waar hij een zeker aantal jaren een regeeringspost bekleed1 heeft, gediend. Maar ak dacht, dat hij dood was?" „Dat is hij ook. Twee maanden geleden te Parijs gestorven. Wat ik je wou vertellen, is meer dan twee jaar geleden gebeurd." „Heel aardig," zei Anthony. „Maar de vraag is nu, wat wou je me vertellen?" Jimmy slifcte de aanmerking en ging on- verstoorgaar voort. „De zaak heeft zich zo6 toegedragen. Ik was te Parijs, vier jaar geleden, en op een Beide partijen gaan accoond om te oordee- len dat er geen onvriendschappelijke interpre- tatie mag worden gegoven aan het feit dat een rechterlijik geschil wordt gebracht v66r het internationaal Gerechtshof. Belgie hoopit, dat zijn -goed recht zal wor den erkend en dit zal zijn positie versterken in de onderhandelingen die pas met vrucht kunnen worden henvat nadat het Internatio nale Gerechtshof zijn vonnis zal hebben geveld. Helt zal trachten een volledige oplossing te bekomen voor al de vraagstukken die tus schen Belgie en Nederland hangende zijn. De devaluatie van den gulden. De rapporteur liet ook zijn aandacht gaan over de gevolgen van de devaluatie voor de economische betrekkingen tusschen Neder land en Belgie: „De handelsbetrekkingen met Nederland wonden geregeld door het Akkoord van 6 Mei 1936. Dit Akkoord heeft bevredigende uitsla- gen opgeleiverd. Doch het is te wenschen dat beide landen onverwijld al de mogelijkheden zullen nagoan om de wedenzijdsche handels- verrichtingen te verruimen. Wat betreft den invoer van Nederlandsche lanldbouwproduclten in Belgie werd er onlangs van gedachten gewisseld tusschen de afge- vaardi-gden van beide landen over het desbe- treffende regime, ten gevolge van de devalu atie van den gulden. Naar aanleiding van deze gedachtenwisse- lingen, werd bet bedrag van de vergunnings- tax op sommige producten verhoogd. Er valt aan te stippen, dat de Nederlandsche regee ring sedert de devaluatie van den gulden de restituties, die zij verleende voor den uitvoer van sommige land- en tuinbouwproducten, of- wel opgeheven ofwel verlaagd heeft. Aan den anderen kant zullen eerlang he- sprekingen plaats hebben met de Nederland sche regeering ten einide den nieuwen toestand te onderzoeken, die in het leven werd geroe- pen door de devaluatie van den gulden, op gebied van het ruilverkeer tusschen Neder land en de Belgich-Luxemburgsche Economi sche Unie." SCHRIFTELIJKE VRAGEN. De heer van der Putt heeft aan de minis ters van Waterstaat en van Handel, Nijver- heid en Scheepivaart, de volgende vragen ge steld: 1. Is belt den Minister bekend, dat de schoenenfabriek te Bunsehoten (Spakenburg) waarover door steller dezer vragen op 20 No vember 1934 schriftelijke vragen tot de re geering werden gerieht, welke op 18 Maart 1935 werden beantwoord, in staat van faillis- semenit is verklaard 2. Kunnen de ministers bevestigen, dat er plannen bestaan am deze fabriek weer op- nieuw in explodtatie te brengen met steun van de gameente Bunsehoten en met toepassing van de Zuiderzeesteimwet 3. Zoo ja, achten de ministers dezen steun toelaatbaar en willen de ministers mededee- len of, voor het igeval steun wordt verleend, tegelijkertijd afdoende waarborgen zullen wor den verkregen dat deize schoenfabriek geen concurrentde zal aandoen aan de reeds be- staande Nederlandsche fabrieken? DE BEZUINIGING OP HET LAGER ONDERWIJS. Verschenen is het voorloopige verSlag der Tweede Kamer over het wetsontwerp tot ver- lenging van de termijnen in eenige wetten be- treffende het lager onderwijs. Het volgende is er aan ontleend: Vele leden hadden er bezwaar tegen, dat wordt voorgesteld den werkingsduur van de wet van 4 Augustus 1933 te verlengen ,,tot een nader bij de wet te bepalen tijdstip". Zij waren van oordeel, dat in ieder geval in de wet een uiterste datum genoemd behoort te worden. Er werd aan herinnerd, dat de werking var Om gezond le blijven, moot men geregeld dagelijks normale stoelgang hebben en als dat hapert, heeft dat dadelijk nare gevolgen. Uw eellust vermindert, Gij hebt geen nul van Uw voedsel, Gij gaat er slecht uitzien, maar erger nog, in Uw lichaam hoopen zich slechte stolfen op, die Uw gestel ongun- stig beinvloeden. Wees daarom verstandig en grijp direct in. Maak Schoon Schip, neemi: Zij bevatten stoffen die onmiddellijk zachl maar zeker Uw ingewanden bevrijden van de in ontbinding overgegane spijsresten. Zuiveren Uw bloed, verbeteren Uw gestel. Wilt Gij langzaam laxeeren, neem er een I Wilt Gij snel Schoon Schip maken, dan twee I 't Is een vondst van Apolheker Dumont. Prettig innemen, want Gij proeft niets. Per koker van 12 sinks 60 cent. Overal verkrijgbaar. lngez. Med. de bedoelde wet voor het bijzonder onderwqs geleid heeft tot een reeds zeer sterke en nog toenemende concentratie; de oprichting van nieuwe scholen is immers zoogoed als onmo- gelijk gemaakt, de uitbreiding van bestaande vrijwel stopgezet. Deze toestand mag niet voor onbepaalden tijd bestendigd worden. AANKOOP VAN BOOMKWEEKERIJ- PRODUCTEN. Bij beschlkking van den Minister van Land- bouw en Visscherij is ter beschikking van de Nederlandsche Sierteeltcentrale een bedrag van ten hoogste 270.000 gesteld. Van dit be drag zal 27.500 worden bestemd voora den aankoop van rozen; het restant ad 242.500 zal worden gebruikt voor den aankoop van andere boomkweekerijproducten, met uitzon- dering van vruchtboomen en Picca Excelsa. MR. C. RIDDER VAN RAPPARD WORDT NEDERLANDSCH GEZANT TE BERLIJN. Naar gemeld wordt, is dezer dagen de be- noeming te verwachten van Mr. C. Ridder van Rappard, Hr. Ms. gezant te Bern, tot bui- tengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Berlijn. PAKKETPOST ST. NICOLAASFEEST. Ter bevordering van de goede overkomst van postpakketten gedurende de a.s. St. Nico- laasdrukte wordt aan de afzenders aanbe- volen le. De pakketten doelmatig en vooral stevig te verpakken. Verpakking in slappe kartonnen doozen of dunne houten kistjes is mecstal niet voldoende. 2e. De pakketten en de adreskaarten van een duidelijk geheel gelijkluidend adres te voorzien en tevens een afschrift daarvan bin nen in het pakket te leggen. 3e. De adressen bij voorkeur op de pak ketten zelf te schrijven; indien dit niet inoge- lijk is, plakt men de adressen met goede kleef- stof (in geen geval met lak) deugdelijk op de pakketten. 4e. De label-adreskaarten voor de binnen- landsche pakketten met kruiselings gebonden stuk touw deugdelijk aan de pakketten te be vestigen. 5e. Den naam en het adres van den afzen- der duidelg'k op de adreskaart te vermelden, vermelding daarvan tevens op het pakket ver- goeien avonidi, 't was al tamelijk laat, dat be- grijp je, wandelde ik door een nogal eenzaam gedeelte en daar zaig ik een soort van klop- partij, een half dozijn Pransche toffe jon gens, die een deftigen ouden- heer te lijf gin- gen. Zes teigen een was me een beetje al te bar en dus stoof iik er cp af en begon de heeren bandieten te bewerken. Ik denk, dat ze noig nooit met echte harde vuisten in aan- raking waren gekomen. Ze verdiwenen ten- minste als de wind..." ,,Knap gedaan, James," complimenteerde Anthony hemi. Jammer, dat ik er niet bij geweest ben." ,,0, 't was d'e moeite niet waard," zei Jimmy nederig. „Maar de ouwe heer was geweldlig diankbaar. iHij had wat op, naar een fuif ge weest zeker, maar hij was toch nog nuchter genoeg can mij m'n naam en ajdres te vragen en die op te schrijven. En den voligenden dag kiwam hij me in optima forma be dan-ken. Toen deed ik de ontdekkinig, dat ik graaf Stylptitch gered1 had. Woonde in een groot huis bij het Bois de Boulogne." Anthony knikte. „Ja... na den moord op koning Nikolaas was hij te Parijs gaan wonen. Ze wilden heb ben, dat hij daarna terugkwam om president te spelen, maar hij bedankte voor de eer. Trouw tot in den doiod aan zijn monarchisti- sche principes eniz., enz., maar ondertusschen deed hij hard mee aan alle groote en kleine revoluties, die de Balkanstaten twaalf keer per jaar in opstand brachten. Een veelzijdige geest... die graaf Styltitch." Nikolaas IV was toch die man met dien raren smaak wat eehtv.riendinnen betreft, is t niet?" vroeg Jiimmy opeens. „Ja", zei Anthony. ,,En dat heeft den stak- ker zijn leven gekoist. Zijn uitverikorene was een zesde-ranigs ster uit het een cf andere variety te Parijs een vrouwtje van niets, niet eens geschikt -voor een morgamati'seh hu welijk. Maar Nikolaas was dol op haar en zij woelde er een heelefboel voor om die rest van haar leven koningin te spelen. Dus begonnen ze met haar g-ravin te maken... Gravin Pa- poffsky of lets dergelijks werid ze genoemd... en strooiden ze rond dfat ze het bloed der Ro manoff's door haar aideren had vloeien. En in de volheid des tijds trouwde Nikolaas haar, in de katbedraal van Ikarest met een heele kudi- de onwillige aartsbisschcppen er om heen en daarna ward ze gekroond als koningin Vara- ga. Nikolaas gaf zijn ministers een flink do- ceurtje en daanmee dacht hij, dat de zaak af- geloopen was, maar hij had budten den waard, of, in dit geval, zijn onierdanen gerekend. 't Schijnt, dat ze in Herizo-Slowakije geweldig aristocratisch of reactionnair of hce je 't noe men wilt, zijn. Ze bedanken daar blijkhaar voor surrogaat-koningen en koningninen. Ten- minste, na dat huwelijk groeide de ontevreden- hel-d zoo heet 't toch officieel, is 't niet met den dag aan en 't einde was revdutie en het vermoorden van koning en koningin. Sindisdian is Herzo-Slowakije een repulbliek gebleven.maar rustig is 't er niet, hebben ze me verteld... 't Borrelt er en het pmttelt er en zoo nu en dan kookt het over. Mais re- venons 5 nos moutens." ,,Ja was aan het vertellen van dat bezoek van graaf Stylptitch..." ,,Ja. Wel, daanmee was de zaak voor het oogenblik uit. Ik ging naar Afrika terug en dacht er niet meer aan... tot voor twee we- ken geleden, toen ik op een gloeienden och- tend een eigenaardig pakketje kreeg. 't Ding had me al maanden nageizworven. Ik had in de een of andere krant gelezen, dat graaf Styl ptitch te Parijs gestorven was. Dat pakketje bevatte zijn memoires en er was een brief bij en in dien brief stand, dat, als ik het manus cript v66r den 13den October bij een uitgevers- firma te Londen bezorgdie, genoemde uitge- vers-firma mij dan duizend pond zou uitbe- talen." ,jDiuizend pond! Verigis je je niet, Jimmy?" (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1