ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKERTJES CACHETS) &otis%etmer& No. 9535 VRIJDAG 27 NOVEMBER 1936 76e Jaargang Binnenland Buitenland. De burgeroorlog in Spanje ve Waardorg vriri-ecfotkeid EERSTE BLAO DERDE HARINGCONTRACT MET RUSLAND. TER NEUZEN, 27 NOVEMBER 1936 &tdojarmmIop( AKKE NEUZENSCHE COURA ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen t. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar door Belgie en Amerika 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bjj vooruitbetaling. Uitgeefster; Firma P. J. VAN DE SANDB GIRO 38150 TELEFOON No. 2ft. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent by vooruitbetaling. Grootere letters en clichG's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst e6n dag voor de uitgavo. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEJUZEN, maken bekend, dat het verzoek van de N.V. AMERICAN PETROLEUM COMPANY, gevestigd te 's Gravenbage, om op het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie L, no. 2269, een onder- grondscbe benzine-bewaarplaats met aftap- inricbting te mogen opricbten, door ben is tagewilligd. Ter Neuzen, den 24 November 1936. Burgemeester en Wethouders voomoemd, P. TELLEGEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLESecretaris. HINDER WET. Burgemeester en Wethouders van TER KEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van de N.V. VEREENIGDE PETROLEUM- MAATSCHAPPUEN PURFINA-SINCLAIR .^SINFINA", gevestigd te Rotterdam, om op bet perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie F, no. 528 een ondergrondscbe benzine-bewaarplaats met bovengrondscbe af- tapinrichting te mogen opricbten, door hen is ingewilligd. Ter Neuzen, den 24 November 1936. Burgemeester en Wethouders voomoemd, P. TELLEGEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. ONTVANGST TEN HOVE. De Koningin beeft Woensdag ten paleize Het Loo.in gehoor ontvangen den oud-gou- vemeur-generaal van Nederlandsch-Indie, jhr. rnr B. C. de Jonge en mevr. de Jonge, den oud-gouverneur van Curasao, den heer B. W. T. van Slobbe en mevr. van Slobbe, die daama ««n den avonddisch van Hare Maje- sfcelt bebben aangezeten. HET PRENSELIJKE HPWELUK. Donderdag zijn uitgegeven: Staatsblad no. 1, Wet van 24 November 1936, boudende goedkeuring van het buwelijk van Prinses Juliana en regeling van de toe- latlng van getuigen bij de voltrekking van dat buwelijk, alsmede van eenige gevolgen van deze ecbtverbintenis; Staatsblad no. 2, Wet van 24 November 1936, boudende naturalisatie van Prins Ber nard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter van Lippe-Biesterfeld en regeling van eenige gevolgen dier natura- baatie. PRENS BERNARD BIJ DE HUZAREN. Als zeker kan nu wel worden aangenomen, dat Prins Bembard nog v66r zijn touwelijk met Prinses Juliana tot een militairen rang cal worden benoemd en wel bij de cavalerie. Aangenomen mag worden, dat het bij de blauwe huzaren, naar alle waarschijnlijkbeid den staf van het lste regiment die te Amers- foort is gevestigd, zal zijn. Bij dit regiment is zijn vriend en secretaris, jhr. Roell, reserve- late-lui tenant. PRINS BERNHARD IN DE TWEEDE KAMER. Donderdag omstreeks kwart over drie arri- veerde Prins Bemhard met jhr. Roell aan het yebouw van de Tweede Kamer. Hij had den wensch te kennen gegeven, een gedeelte van de zitting bij te wonen. Prins Bemhard volgde de debatten van de loge van den president uit, waar de griffier van de Kamer hem de noodige inlichtingen verstrekte. PRINS BERNHARD TE WARMOND. Donderdag heeft Prins Bernhard, vergezeld van zijn particulieren secretaris Jhr. Ir. W. G. Roell en den heer Ernest Crone, lid van de technische commissie voor het schip, dat als nationaal geschenk zal worden aangeboden, een streng incognito gehouden bezoek ge- bracbt aan de jacbtbaven Cleco ter bezichti- ging van bet motorjacht ,,Veja", welk jacbt behoort aan den beer A. W. Sijt'.ioff. De Prins werd op bet terrein o.a. ontvan gen door den burgemeester van Warmond, den heer A. J. L. Ketelaar, De kapitein van de „Veja", de heer C. Slingerland, beeft Prins Bemhard aan boon! rondgeleid. Tijdens de be- zichtiging toonde Z. D. H. groote belangstel- Iing, zoowel voor den bouw als voor de in- rlchting van het schip, terwjji vooral de ■aachinekamer zijn grootste aandacbt had. Na een verblijf van ongeveer een half uur aan boord is de Prins met zijn auto in de richting Sassenheim vertrokken. MINISTER OUD OVER VERSCHILLENDE BELASTINGEN, De minister van financien heeft Woensdag- avond bij de behandeling van zijn begrooting in de Tweede Kamer naar aanleiding van door verschillende sprekers gemaakte opmerkin- gen te kennen gegeven, dat afschaffing van de grondbelasting van hem niet is te ver wacht erL Vervanging van de dividend- en tnntibme- belasting door een winstbelasting stoot op tozwaren van oeconomischen aard. Het invoerrecht op sigarettenpapier heeft, gezien de ernstige smokkelbandel s ministers ▼oortdurende aandacht. De minister acht verlaging noodig van de accijns op gedistilleerd en op bier. De reedersvereeniging voor de Nederland- scbe haringvisscherij beeft een derde haring- contract met Rusland afgesloten. Dit con tract betreft de levering van 8800 Schotsche tonnen baring. Door tusschenkomst van deze vereeniging is dus dit seizoen het zeer be- langrijke totaal-kwantum van 78.800 Schot sche tonnen haring aan Rusland verkocht. HET VRAAGSTI K I)ER VACCINATIE. Ingediend is een wetsontwerp tot verlen- ging van den geldigbeidsduur van tijdelijke bepalingen betreffende de vaccinatie. Aan de memorie van toelichting is het vol- gende ontleend: Bij het buiten werking stellen van de vroe- ger in ons land geldende bepalingen betreffen- den den vaccinatieplicht heeft nooit de bedoe- ling voorgezeten om aan dezen plicht voor- goed een einde te maken, doa'a uitsluitend om zoolang het gevaar van het ontstaan van en cephalitis na vaccinatie moest worden aan- wezig geacht of zoolang men niet beschikte over middelen om haar te vermijden, de te vaccineeren kinderen niet aan het gevaar voor encephalitis bloot te stellen. Helaas is de hoop, dat men de middelen zou vinden om de encephalitis na vaccinatie geheel te voorkomen of dat deze complicatie vanzelf weder zou verdwljnen, tot dusverre niet in vervulling gegaan. Wel heeft de ervaring van de laatste jaren het inzicht in het encephalitisvraagstuk ver- helderd. Daarbij is gebleken, dat dit gevaar vrijwel niet aanwezig is, indien op jeugdigen leeftijd (beneden 2 jaar) wordt gevaccineerd. Hoewel de Minister erkent, dat in de toe- komst overgang naar den directen vaccinatie plicht wellicht de eenige oplossing zal zijn om uit de bestaande moeilijkfieden te komen, is hij van oordeel, dat het voorstellen van een zoo ingrijpende verandering van stelsel ten aanzien van den vaccinatieplicht van hem in de tegenwoordige politieke omstandigheden niet kan worden verwacht. De Minister heeft dan ook geen anderen uit- weg gezien dan nogmaals verlenging van de bestaande opschorting van den vaccinatie plicht voor te stellen. In tegenstelling met de vorige voorstellen van deze strekking, wenscht hij evenwel thans de opschorting voor niet langer dan ebn jaar voor te stellen, opdat in den loop van het vol- gend jaar een principieele behandeling van het vaccinatie-probleem aan de orde kan komen. De late indiening van dit voorstel moge haar verklaring en verontschuldiging vinden in de omstandigheid, dat de Minister nog tot bet laatste oogenblik heeft gezocht naar een meer definitieve oplossing van deze aange- legenheid. HET G EHEIMZINNTGE VERDRAG. De were Id, schrijft de N. R. Crt., staat wat verbaasd tegenover de Duitscih-Japansche overeenkomst tegen de koanintem. Het ver- schijnsel zelf is al merkwaardig. In verschil- lende landen, zooals Rusland, Italie en Duitsehland, regeert een partij. Die partij identificeert zich met den staat. Nu gaat men al een verbond sluiten tegen een partij. De consequente voortzetting daarvan kan heel goed een eoalitie-oorlog tegen een partij zijn. Enigeland en Frankrijk zien in dit stre- ven reeds lang een poging tot het onganisee- ren van een laruistocht tegen het communis- tische Rusland, waartegen zij zich zoo uit- dmkkelrjk mogelijk verzetten. Van het grootste belang zou het zijn, te weten, of ens nu alles wat er tusschen Ber- lijn en Tokio tot stand gekomen is, ter ken- nis is gebracht. Men heeft nog van allerlei anders vernomen. Duitsehland zou aan Japan allerlei wapentudg leveren, en het ook verder bijstaan in de modemisatie van zijn leger. Daaraan heeft Japan zeker behoefte. Het heeft nog geen oorlog van beteekenis gevoerd zonder de hulp van Duitsche kanenniers te land, en Britsche ter zee. Het is ten achter met de mechanisatie van zijn leger en sukkelt met zijn luchtvlcot. Het bericht klinkt dus op zich zelf volstrekt niet onwaarsehijnlijk. De, buitenwereld zou het minder aangenaam kunnen vinden, maar zij zou geen recht heb- hen, bszwaar te maken. De vermoedens gaan echter verder. Heel origineel is het bericht van de Evening Stan dard, dat de beide partijen Nederlandsch- Indie in sferen van oeconomischen invloed zouden h ebb en verdeeld. Dit bericht lijdt niet aan overdriven waarschijnlijkbeid. Wij zou den haast zeggen: helaas. Ionmers, het be teekent, dat de Japanners voor oeconomische penetratie Java en Sumatra aan de Duitschers zouden helbiben ovfergelaten, terwijl zij zich zelf Borneo en Celebes met dependentien zou den hebben voorfbebouden. Dat ware erg grootimoedig van de Japanners. Op Java en Sumatra wonen meer dan 50 millioen men- schen, die vrijiwel alien verfbruikers zijn van industrieele producten. Op de rest van de eilanden, die Japan mag penetreeren, zijn er ten hoegste een dtozijn millioen, waarvan een aamzienlijk gedeelte een zeer prdmitief leven leidt. Op Java en Sumatra zijn ook de werk- kraahten voor grootscheepsehe ontginning te krijgen, In Borneo, Celebes en Nieuw-Guinea is dat anders. Zouden de Japanners dat al les niet hebben ibeseft? Voor onze nijverheid en die van andere westersche landen zou zich nu het vooruitzicht openen in de eigenlijke cultuurgeibieden van Nederlandsch-Indie cultuurgebicden in foeide heteekenissen van het wooid met de Duitschers in plaats van met de Japanners te moeten fconcurreeren. Welk een verhetering van vooruitizichten! Maar wij vreeizen, dat, als er in de over eenkomst werkelijk van Nederlandsch-Indie sprake is geweest, dit op andere wijze zijn zal. Voorloopig Iijkt tins het heele bericht van de Evening Standard ongeloofwaardig. De onthouding van de Wilhelmstrasse in het geval zou echter onpre' tige vermoedens kun nen wekken. Waren Je ervaren diplomaten schuw voor dit verdrag, dat Ribbentrop ge- sloten heefit? Wat bevreemdt aan het verdrag is zijn over'bodigheid. Dat Duitsehland niet te kort schiet in het onderdrukken van het cocmmu- nisme, weten wij. Ook Japan gaat, begrijpe- lijk genoeg, daartoij niet zachtizinnig te werk. Want Japan kan, met zijn binnenlandsche moeilij'kheden en ellende, een dergelijke, van misstanden levende beweging niet verdragen. Als de beide landen, wier omstandigheden zoo verschillend zijn, elkaar willen waarschu- wen voor hetgeen zij aan oommunistisch on- dermijningswerk ontdekken, kunnen zij dat do en zonder verdrag. Toen de commimisti- sche agitatie in Nederlandsch-Indie en in an dere westersche koloniSn in het Verre Oosten cp haar bedenkelijkst was, is er een goed funotioneerende uitwisseling van inlichtingen tot stand gekomen tusschen de betrokken gouvemementen. Dat ging zonder gerucht- makend verdrag. Artikel 2 van het verdrag ziet ar echter lang niet onschuldig uit. Als in derde Staten de binnenlandsche vrede bedreigd wordt door het ondermijningswerk van de komintern, zul- len deze staten door Duitsehland en Japan worden uitgenoodigd, afweermaatregelen te treffen in den geeet van de overeenkomst of aan de overeenkomst deel te nemen. Men wil dus een initiatief nemen, waar de betrok ken staat nog geen bijzondere maatregeien noodig heeft gevonden. Dit is reeds een vorai van inmenging. Wij Nederlanders vooral moe ten daarop letten. Het bestaan van gevaar zouden de beide deelnemers aan het verdrag wel eens heel anders kunnen beoordeelen, dan de betrokkenen zelf. Wij zijn nog niet vergeten hoe de relletjes op Java in 1926 en op Suma tra in 1927 in de Duitsche pers voorgesteld en beoordeeld zijn. Die beoordeeling stond in vol- maakte wanverhouding tot het gemak en de grendigheid, waarmede on® bestuur deze plaatselijke geheurtenissen wist te onder drukken. En welke toepassing kan dit artikel in China vinden Het aanvullende protocol is al evenmin on schuldig, zij het ook in anderen zin. Strenge maatregeien zullen genomen worden, niet al leen tegen hen, die direct in diensst der com- munistische intemationale staan, maar ook tegen begunstigers van haar ondermijnings werk. Men weet, dat detze laatste term in Duitsehland heel ruim wordt opgevat. Iedere emigrant, die zijn mond open doet, valt er onder. Deze bepaling is dan ook waarschijn- lijk tegen emigranten bedoeld. Emigranten zullen echter haar effect kunnen ontwijken, door ook Japan te mijden. Zoo lang ten min- ste het verdrag niet grooteren aan hang krijgt. Italie houdt zich alvast afzrjdig. Dit komt overeen met de Italiaansche politiek tegen over Rusland, zooals wij die hier herhaalde- lijk hebben gesohetst. De onthouding van Ita lie schijnt erop te wijeen, dat ook Rome het verdrag niet even onschuldig vindt als de af- spraak van Oiano te Berchtesgaden. Mussolini wenscht blijkbaar zijn handen niet te steken in het Oost-Aziatische wespennest. Bin het i s een wespennest. Rusland is al begonnen met een scherpe reactie. Rusland gelooft zich op het oogenblik in het bczit van een sterk mili- tair cverwicht in het Verre Oosten. Bin het is winter! De druk op Japan kan heel sterk worden. En wat kan Duitsehland dan helpen? Het heele geval iijkt, wat Duitsehland be treft, in het bijzonder op binnenlandsche pro paganda berekend, gelijk de rede te Neuren- berg. Zoo klonk ook Goelfcbels' redevoering. Maar het is dit zeker niet alleen! rikaansche kruiser „Raleigh" c.pdracht heeft gekregen zorg te dragen voor de evacuatie van de vluchtelingen uit Valencia, waar de Amerikaansche zaakgelastigde en zijn perso- neel, benevens vijftig andere Amerikaansche onderdanen uit Madrid worden verwacht. De strijd om Madrid. De verdedigingsraad te Madrid heeft het volgende ocmmuniqud gcpubliceerd: De rechtsche troepen hebben herhaalde ma- len aanvallen gedaan op de huizen, gelegen in de universiteitswijkDrie bataljons van het Marok'kaansche vreemdelingenlegioen hibben een ongekend hevig offensief gecpend. Zij heb ben een sterken druk op onze linies uibge oefenid, en wij slaagden erin twee pantserwa gens, een van Italiaansch fabrikaat en een van Duitsch fabrikaat te vermeesteren. Donderdiagmorgen was het in de sector om Madrid zeer rustig. In den sector van Cara- banchel hlijven de regeeringstroepen succes- sen behalen. Ten Zuidwesten van Toledo zijn zij eveneens tot den aanval overgegaan en heb ben zij den vijand hevige verliezen toeigebracht. Wij slaagden erin vela ge'vangenen te maken, die vcor het grootste deel leden waren van het vreemdelingenlegioen. De rageeringsvliegtuigen zijn de laatste 24 uur zeer actief geweest en alle pegingen tot een bombardement van de hoofdstad hebben gefaald. Wij zijn erin geslaagd twee drie-mo- torige Junckervlieigtuigen neer te sdhieten. Nationalistische treiler schiet op Russisoh schip. Een gewapende trawler van de nationalis- ten heeft een waarschuwingsachot gelost voor den boeg van een Russisch stoomschip, waar van de naarn onibekend is gebleven. Het vaar- tuig beiwoog zich in Oostelijke richting door de Straat van Gibraltar. Voortdurend patrouilleeran acht gewapende trawlers in deze wateren, dock de nationalis- tische schepen hadden zich tot dusver van iedere actie jegens paeseerende vaartuigen ontbeuden. Uit Washington wordt gemeld, dat de Ame IJKEN EN IIERIJKEN VAN MATEN BIN GEWICHTEN. Ged. Staten van Zeeland hebben de data waarop in 1937 zitting zal worded gehouden door den LJker voor het flken en herijken van maten en gewichten bepaald op: 20, 21 en 22 April te Kloosterzande voor Hontenisse en Ossenisse (gem. Vogelwaarde), 23 April te Graauw en Langendam; 26, 27, 28, 29 en 30 April en 1 Mei te Hulst voor Hulst, St. Jan- steen en Clinge; 4 en 5 Mei te Rapenburg voor Hengstdijk, Boschkapelle en Stoppeldijk (gem. Vogelwaarde); 24, 25, 26, 27 en 28 Mei te Axel voor Axel en Koewacht; 1 Juni te Zuid- dorpe; 2 en 3 Juni te Westdorpe; 14, 15, 16, 17 en 18 Juni te Sas van Gent, mede voor Philippine; 21, 22, 23, 24, 25 en 26 Juni te Ter Neuzen; 28 Juni te Sluiskil; 29 en 30 Juni te Hoek. LEZING. Woensdag 1.1. had de tweede lezing plaats voor de Groep vein Vrijz. Prot. In z'n ope- ningswoord besprak de voorzitter de verhou- ding van een groep als deze tot de bestaande kerkgenootsqhappen. Hij zeide, dat het hem uit persoonlijke gesprekken gebleken was, dat men meende, dat het lidmaatschap van b.v. de Ned. Herv. Kerk niet zou te combineeren zijn met dat van de Groep vein Vrijz. Prot.; of dat de opzet was ten slotte te komen tot weer een nieuwe kerk. Dit is nu ten eenen male onjuist. De 'oedoeling is om diegenen, die in de plaats van hun inwoning geen be- vrediging kunnen vinden voor hun gods- dienstige behoeften, te verbinden om hierin gezamenlijk te voorzien. In de laatste algemeene vergadering van den Nederlandschen Protestantenbond is deze gedachte nader uitgewerkt en een onderdeel van de dienaangaande aangenomen voor stellen zal tot gevolg hebben, dat, indien een lid van een groep als deze vertrekt naar een plaats, waar een kerkgenootschap gevestigd is van zijn richting, automatisch aanschrijving volgt aan den betreffenden predikant, zoodat een zoodanig lid daar direct in de kerkelijke gemeenschap wordt opgenonmn. Op deze wijze werkt een groep als de onze zeker niet van de kerk af maar om degenen, die anders van haar zouden vervreemden, juist in het kerkverband te behouden. Verder deelde de voorzitter mede, dat 19 Januari a.s. Ds. Van der Ven hoopt te spreken over: Hoe staan wij tegenover de wonder- verhalen van het Nieuwe Testament; 16 Februari a.s. mevr. v. d. BroeckeDe Man over een godsdienstig-litterair werk en 19 Maart a.s. Ds. Zuurdeeg te Hilversum over een nader te noemen onderwerp. Hierna gaf de voorzitter het woord aan mej. Mr. Klomp, propagandiste van de V.P.R.O. V66r de pauze hield deze een inleiding over „Christus bij Rembrandt". Aan de hand van een keurige serie lichtbeelden zagen wij reproducties naar schilderijen van den groo- ten meester, alle ontleend aan Bijbelsche figuren of groepen. Rembrandt heeft deze met groote warmte geschilderd. In alle is op te merken een lichtend punt, dat als het ware het geheele doek overstraalt. Rembrandt heeft in zijn heele leven veel geleden en ge- streden om den vrede van het geloof. Hij heeft in zijn werken neergelegd, wat hem be- zielde als hjj Christus en zijn omgeving v66r zicb zag. Met groote aandacht werd dit alles gevolgd. Na de pauze behandelde zij dan speciaal het werk van de V.P.R.O. Begonnen op heel bescheiden schaal, met 6<5n uur zendtijd per week, is zij ujtgegroeid tot een omroepbedrijf, dat over heel Nederland in heel veel Vrijz. Prot. gezinnen iets onmisbaars is geworden. Het 10-jarig jubileum is hiervan een krachtige getuigenis geweest. Alweer aan de hand van lichtbeelden ver- schenen o.m. op het doek: het oude en nieuwe studiogebouw, het adminlstratiegebouw, (het gebouw, waar het Centr. Secretariaat is ge vestigd, verder het in elkaar zetten van een uitzending vanuit een kerkgebouw, enz., enz Ook volgden nog eenige statistische gegevens over de verhouding van verschillende kerk- genootschappen, aangesloten bij de V.P.R.O. Tusschendoor en op het eind luisterden wij nog naar op gramofoonplaten opgenomen zang van morgenwrjdingen. Met het uit- spreken van de hoop, dat deze avond vrucht- dragend mocht zijn, sloot de voorzitter, met een woord van hartelijken dank aan mej. Klomp, deze btjeenkomst. ST EM I> ISTR I( T E N Ged. Staten van Zeeland hebben bepaald, dat de gemeente Ter Neuzen voor de verkie- zing van leden van de Prov. Staten zal zijn verdeeld in 8 stemdistricten, zooals die ook zijn vastgesteld voor de verkiezing van de leden van den gemeenteraad, overeenkomstig het raadshesluit van 22 October j.l. LUXOR THEATER. De bonte sluier, De man, de«vrouw, de minnaarin het Verre Oosten, waar alle geluiden geheimzinnig klinkenin de ooren der blanken, waar Chineezen feestvieren met vuurwerk en mas kers, waar in donkere winkeltjes kunstschat- ten te vinden zijn en bazarartikelen, waar de Op "AKKERTJES" komt nevenstaand merk voordan alleen kunt Ge zeker zijn een "AKKERTJE" te hebben gekregen. Overtuig U, dat men U geen waardelooze prullen in de hand stopt. Met een ..AK KERTJE" waarop het merk AKKER in ruit-vorm voorkomt, kunt Ge erop reke- nen dat Uw hoofdpijn, kiespijn, zenuw- pijn, influenza of griep dadelijk verdwijnt, zonder dat Ge maag-krampen krijgt. Dit AKKER-merk waarborgt echtheid. Nederlandsch Product Recept van Apctheker Dumoot Koker met 12 stuks 52 ct. Zakdoosje, 3 stuks £0 ct. (Ingez. Med.) bedienden eerbiedig buigen en de meesters hooghartig bevelen, waar bedelaars en opium- schuivers door de straten gaan, en verwende vrouwen in rickshaws zitten, waar beelden van Boeddha en Confucius in tempels staan en waarzeggers woorden prevelen waaruit men kan opmaken wat men wil De drie hoofdfiguren werden gespeeld door Greta Garbo, Herbert Marshall en George Brent. De Zweedsehe actrice spreekt thana Engelsch zonder het minste accent, zij speelt ditmaal een „eenvoudige" rol, zij is een mensch, en niet eens een groot mensch, onder de menschen, maar zij toont zich zeker op- nieuw een groote artiste onder de artisten. Haar verschrjning op het doek is ook nu weer een evenement, en haar rol in ,,De bonte sluier" speelt zij met zooveel beheersching en raffinement onder Ricbard Boleslavski's voor- treffelijke regie, dat ook deze Garbo-creatie weer boeit en ontroert. Van haar beide tegen- spelers is George Brent de bedachtzame min naar, en Herbert Marshall de bedrogen echt- genoot; beiden spelen met welbestudeerde rust, en vooral Marshall blijkt een uitstekende partner voor Greta Garbo. Jean Hersholt en Warner Oland knappen twee brjrollen op, de eerste is een professor, die ver van de beschaving zijn troost zoekt in drank en gramofoonplaten, de tweede is een bedacbtzame Oiineesche generaal, een soort Charlie Chan in uniform; beiden maken van hun kleine rollen iets goeds, en brengen af- wisseling in het driehoeksgeval, dat hier in een nieuwe variatie met groot talent op het doek is gebracht. Peter, Paul en Nanette. Peter, Paul en Nanette" is de titel van de kluchtige film, die deze week in Luxor draait. Het is de grappige geschiedenis van Peter Pelman, de onhandige, zeer artistiek aange- legde en derhalve verstrooide bediende in een juwelierszaak, die zijn al te kunstzinnige uiterlijk laat modemiseeren om meer indruk te maken op Nanette. Nu Iijkt hij echter spre- kend op den gentleman-boef, die een kosthaar kleinood uit de zaak van zijn patroon heeft gestolen. Peter gaat door voor dezen Paul Palter en tracht in diens gedaante het juweel in handen te krijgen. Peter wordt Paul, Paul wordt Peter, de juwelier komt er bij te pas, een oude bjjgeloovige professor treedt op en alles Iijkt 'n onontwarbaar kluwen. Doeh alles komt tereefht. Het kleinood wordt gevonden, de boef ontmaskerd, zij het dan ook zonder de directe medewerking van Peter, en de ge- lieven vinden elkaar. Een film om zich te amuseeren. Hermann Thimig in de dubbele rol van Peter en Paul is kostelijk: Hilde Kriiger is een aardige Nanette. COoP. BROODBAKKERIJ EN VERBKI IKJS- VEREENIGING ,ONS BELANG" CA. 1916—1936. Woensdag 25 November hield deze vereeni ging haar 20ste algemeene vergadering. De voorzitter schetste in zijn openingswoord de bijzondere beteekenis van deze samenkomst, welke een belangrijke mijlpaal genosmd mag worden in de ontwikkelingsgang der vereeni- ging. De notulen werden daarna gelezen en goed- gekeurd, waarna de secretaris gelegenheid kreeg tot voorlezing van het jaarverslag, ge volgd door een geschiedkundig overzicht van de belangrijkste geheurtenissen en van de personen, die in het leven der oooperatie een voorname rol hebben gespeeld. Hierin werd hulde en dank gebracht aan hen, die dit grootsche werk hebben gesticht en voor de geestdrift, die hen bezielde. Thans plukken velen de vruchten van hun noeste arbeid. De balans- en resultatenrekeningen werden met algemeene stemmen goedgekeurd. Na totale afsC'arijving van f 1216,75 over beide bedrijven was het overschot van dien aard, dat over de bakkerijomzet 6 zal wor den uitgekeerd en over de winkelomzet 5 Het boekjaar 1935/36 is dan ook in alle op- zichten een gunstig jaar voor de cooperatie geweest. Vol vertrouwen kan de toekomst tegemoet getreden worden. De aftredende bestuursleden A. Leenhouts en F. Koole werden bij acclamatie herbe- noemd, terwijl in de plaats van den heer M. Cense, die wegens zijn hoogen leeftijd niet meer in aanmerking wenschte te komen, ge- kozen werd de heer D. de Jong. Tot lid van de Commissie van Toezicht benoemde de ver gadering den heer E. IJsebaert. Nu volgde de uitloting van de obligatle- leeningen 1927 en 1935. De resultaten hier-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1